INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunstyrelsen 39 - Barn- och utbildningsnämnden 43 - Byggnadsnämnden 47 - Kultur- och fritidsnämnden 49 - Miljönämnden 51 - Räddningsnämnden 53 - Socialnämnden 55 - Tekniska nämnden 59 - Tekniska nämnden, avfallshantering 61 - Tekniska nämnden, VA 63 - Kommunfullmäktige och övriga nämnder 64 RÄKENSKAPER Kommun - Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 67 - Noter 69 Skattefinansierad verksamhet - Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 80 Avfallshantering - Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 82 Vatten- och avloppsverk -Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter 84 Drift- och investeringsredovisning - Driftsredovisning i sammandrag 88 - Investeringsredovisning 89 REDOVISNINGSPRINCIPER 90 REVISIONSBERÄTTELSE 91 Årsredovisning 2011 I 1

3 Kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun i ständig utveckling. Det är så jag ser på mitt politiska uppdrag och det är också så vi motsvarar kommuninvånarnas förväntningar. Att kommunens ekonomi skall vara under full kontroll är en självklarhet och en förutsättning för framgångarna. Men det är innehållet i verksamheten som skapar nytt och som ger kvalité. Inom barnomsorg och skola sker en ständig förbättring. Allt ifrån att unga föräldrar skall känna att de kan få en plats när de önskar till att elever skall få så goda kunskaper i grundskolan att de sedan klarar sin gymnasieutbildning. Det finns många som bidragit till den positiva utvecklingen som vi haft under flera år inom skolan. Den allra största elogen vill jag ge våra duktiga pedagoger. En- ligt all forskning betyder läraren allra mest för hur väl en skolgång fungerar för varje enskild elev. Vi försöker nu hitta ett system som särskilt premierar skikliga lärare lönemässigt. Modellskolan i Strövelstorp är ett annat viktigt sätt att öka kunskap och engagemang bland lärare och elever. Elevernas studieresultat förbättras för varje år och jag upplever att alla hjälps åt för att inte svika ett enda barns möjlighet till utveckling och studier. Ung i Ängelholm är ett projekt inom Kraftsamling Ängelholm. Även om ungdomsarbetslösheten minskat något under 2011 skall den minska ytterligare. För att få våra unga till jobb har vi fått hjälp till finansiering genom Europeiska socialfonden. 2 I Årsredovisning 2011

4 Elevernas studieresultat förbättras för varje år och jag upplever att alla hjälps åt för att inte svika ett enda barns möjlighet till utveckling och studier. Vi tar väl hand om våra äldre i Ängelholms kommun. Oberoende mätningar visar att omsorgen är uppskattad, vilket jag också upplevt vid mina besök i hemtjänsten och på vårdboenden. För att ytterligare öka vår duktiga personals motivation och kunskap pågår just nu ett program där vårdare utbildas till undersköterskor. Att utbilda sig mitt i livet ger förutom ny kunskap också energin att stanna kvar i detta viktiga yrke. Ett nytt spännande arbete har startat med Hälsostaden, Ängelholms Sjukhus. Målet är att samarbete ska ge smidiga och bra övergångar när man behöver mycket hjälp av både kommunen och Region Skåne. Våra äldre skall inte transporteras runt utan hjälpen skall samordnas på plats. Badhuset vid Rönneå har upphandlats under året och Kunskapsporten som fick uppdraget kommer förhoppningsvis sätta spaden i marken under Den viktiga centrumutvecklingen fortsätter några år till. Under våren 2011 genomfördes en påfrestande ombyggnad av Järnvägsgatan som var helt nödvändig. Senare i år kommer en tunnel att byggas mellan de två stora parkeringsgaragen i centrum. Söndagen den 27 november 2011 kommer vi alltid att minnas som en väldigt speciell dag. Dels hade vi en rådgivande folkomröstning om Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet, dels visade det sig att den storm som drog in under dagen skadade mycket mer än vad vi kunde ana. Stranden och klitterna fick omfattande skador som har krävt akuta insatser. Nu arbetar vi både med en långsiktig plan för vår långa viktiga strand men också med snabba åtgärder för att återställa efter novemberstormen. Ängelholm Helsingborg Airport heter vår flygplats som statliga Swedavia inte längre skulle äga. Genom ambitiösa insatser av samtliga tio kommuner i Skåne Nordväst hittade vi en ny privat ägargrupp som ville satsa och utveckla flygplatsen som är en oerhört central motor för näringslivet i hela Helsingborgsregionen. Ängelholms FF var föreningen som berörde under Först som den klubb som sensationellt var väldigt nära att ta sig till Allsvenskan, herrfotbollens högsta serie. Därefter blev uppmärksamheten mer riktad mot de ekono- miska problem som följde på hårdsatsningen. I god dialog har kommunen kunnat vara en part i den sanering av ekonomin i ÄFF som var helt nödvändig. Under året har viktiga lägenhetsbyggnationer påbörjats. Victoria strand i Vejbystrand bygger vidare i etapp två och äntligen är vackra lägenheter på gång på ödetomten i Skälderviken där hotellet tidigare låg. Under året har beslutet tagits att lägga samman våra två kommunala bostadsbolag MunkaLjungbybyggen och Ängelholmshem, och nu byggs det kommunala hyresrätter i MunkaLjungby. Trots ett lite blandat sommarväder var festligheterna många. Nytillskott var Ängelholmsgillet och Ängelholms Flower&Garden show samt en mycket uppskattad internationell matmarknad på Stortorget. Ljusfesten var traditionsenligt välbesökt liksom Ekebofestivalen. Hembygdsparken var fylld av aktiviteter för båda unga och gamla precis som vi vill att det skall vara. Järnvägsmuseet som är en viktig del i vårt kulturutbud blev kommunens under året. Efter förhandling med Trafikverket finns verksamheten nu under kultur- och fritidsförvaltningen i Ängelholms kommun. Samtidigt som det är viktigt att det populära museet fortsätter sin normala verksamhet med oförminskad energi så ser vi att övertagandet ger nya möjligheter som framtiden får visa oss. Det finns många listor där man rankar Sveriges 290 kommuner. Vi ligger sedan många år högt i näringslivs- och fastighetsägarrankingar liksom i rankingar av kommunal ekonomi. Nu ligger vi också väldigt högt på listan i våra mjuka verksamheter såsom äldreomsorg och skola. Bakgrunden ligger i tydliga politiska mål samt ett ambitiöst arbete av medarbetare på alla poster i förvaltningar och i bolag. Vi utgör alla tillsammans en del i den helhet som är Ängelholms kommun. Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Årsredovisning 2011 I 3

5 Inledning Vart gick skattepengarna? så här får kommunen sina intäkter Belopp, tkr Procent Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service Riktade statsbidrag till olika verksamheter Finansiella intäkter och 100 kr i skatt till kommunen användes under 2011 så här Vård och omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning 34,49 Grundskola och förskoleklass 21,34 Förskola 10,88 Gymnasieskola och vuxenutbildning 10,46 Individ- och familjeomsorg 4,64 Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet 2,73 Gator, vägar och parker 2,69 Skolbarnsomsorg 2,02 Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,64 Räddningstjänst 1,58 Fysisk och teknisk planering 1,28 Politisk verksamhet 1,15 Kulturskola 0,62 Miljö och hälsoskydd 0,58 Årets överskott 0,52 Övrig verksamhet 3,38 4 I Årsredovisning 2011

6 Inledning Organisation Kommunfullmäktige Revision Valberedning AB Ängelholmshem Ägs till 99,9 procent av kommunen AB Munkaljungbybyggen Ägs till 100,0 procent av Ängelholmshem AB Ängelholmslokaler Ägs till 100,0 procent av Ängelholmshem Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Byggnadsnämnd Kommunledningskontor Barn- och utbildningsförvaltning Stadsarkitektkontor Sockerbruket 11 AB Ägs till 100,0 procent av kommunen Övriga bolag NSR AB Ägs till 16,0 procent av kommunen Ängelholms näringsliv AB Ägs till 14,0 procent av kommunen Arenabolaget i Ängelholm AB Ägs till 10,6 procent av kommunen Competensum Skåne Nordväst AB Ägs till 6,1 procent av kommunen Valberedning Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd Valberedning Räddningsnämnd Socialnämnd Teknisk Valberedning nämnd Kultur- och fritidsförvaltning Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Tekniskt kontor Valberedning Övriga nämnder Valnämnd Överförmyndarnämnd Krisledningsnämnd Kommunledningskontor Årsredovisning 2011 I 5

7 Inledning Fem år i sammandrag År Allmänt Antal invånare 31/ årlig förändring Kommunal skattesats, % 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 Resultat Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning, mnkr 1 646, , , , ,5 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 637, , , , ,8 Budgetavvikelse, mnkr - styrelse och nämnder, skattefinansierat -4,1 8,2 5,8 4,8 7,9 - driftbudget totalt 375,9 42,4 6,4 42,5 47,3 - därav extraordinär intäkt 367,6 Årets resultat kommunen, mnkr 376,2 55,1 31,1 45,3 49,3 - därav extraordinär intäkt 367,6 Årets resultat koncernen, mnkr 30,8 49,6 35,2 58,6 61,0 Balans Nettoinvesteringar, mnkr 207,4 173,6 123,7 237,5 124,5 Tillgångar, mnkr 2 509, , , , ,1 - per invånare, kr Avsättningar och skulder, mnkr 1 282, , ,3 978,3 956,3 - per invånare, kr Eget kapital, mnkr 1 226, ,4 980,2 949,1 903,8 - per invånare, kr Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, % Borgensåtagande, mnkr per invånare, kr Personal Personalkostnader, mnkr Antal anställda I Årsredovisning 2011

8 Årsredovisning 2011 I 7

9 Förvaltningsberättelse 8 I Årsredovisning 2011

10 Förvaltningsberättelse OMVÄRLD OCH BEFOLKNING Samhällsekonomisk utveckling Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften Makronytt 1/2012 från Sveriges Kommuner och Landsting, februari Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Bedömningen är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att den återigen växer nästa kvartal. Tillväxten blir dock framöver väsentligt svagare än under 2010 och Arbetslösheten kommer därför stiga något. Lägre sysselsättning håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer, som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Utvecklingen under det första halvåret 2012 förväntas bli fortsatt mycket svag i flera euroländer. För svenskt vidkommande innebär detta att tillväxten på de för svensk export viktigaste marknaderna i stort sett halveras från 2011 till BNP-tillväxten i EU-länderna uppgick ifjol till knappt 2 procent. I år väntas BNP bara växa med någon tiondels procent. Den mycket svaga utvecklingen 2012 är i huvudsak ett europeiskt fenomen. Övriga världen befinner sig också i lågkonjunktur, men långtifrån recession. Länder som Kina och Indien fortsätter växa med 7 8 procent. Efter en svag start 2011 har den amerikanska ekonomin gett flera styrkebesked. Inte minst arbetsmarknadsläget har förbättrats påtagligt. På sikt behövs även i USA åtgärder för att komma tillrätta med de stora budgetunderskotten. Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste två åren varit mycket stark. År 2010 växte BNP med 5,6 procent och för 2011 beräknas tillväxten till 4,4 procent. För 2012 beräknas BNP öka med mycket måttliga 1,0 procent och året därpå med 2 2½ procent beräknat på årsbasis. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att arbetsmarknaden försvagas. Arbetslösheten stiger från 7,6 procent 2011 till 8,0 procent 2012 och 8,1 procent Mot slutet av samma år bedöms arbetslösheten återigen börja sjunka. De genomsnittliga timlöneökningarna har pressats ned kraftigt av den höga arbetslösheten. Löneökningarna under 2010 och 2011 har legat på runt 2,5 procent i årstakt. Med tanke på den försämringen som sker på arbetsmarknaden förväntas att pressen nedåt på löneökningarna består och att löneökningarna utöver den inom industrin avtalade nivån blir mycket begränsade. Inklusive löneglidning mm. bedöms årskostnaden för 2012 hamna på 3,0 procent. Befolkning och välfärd Vid utgången av 2011 uppgick antalet invånare i Ängelholms kommun till Folkmängden ökade under år 2011 med 232 personer vilket är mindre än året innan då ökningen uppgick till 311 personer. Ökningen var något större än det mål som kommunfullmäktige fastställt på minst 150 invånare per år. Den genomsnittliga ökningen under den senaste 20-årsperioden ligger på drygt 260 personer per år. Befolkningsökningen i kommunen under år 2011 motsvarar 0,6 %, vilket kan jämföras med den totala ökningen i Skåne län på 0,8 %. I landet som helhet ökade befolkningen med 0,7 %. Befolkningsutveckling Årsredovisning 2011 I 9

11 Förvaltningsberättelse Nedanstående tabell visar befolkningsutvecklingen i kommunens olika församlingar. Efter Ängelholm har Barkåkra och Munka Ljungby flest invånare. Tätort Ängelholm Munka Ljungby Strövelstorp Barkåkra Hjärnarp-Tåstarp Totalt Under 2011 föddes 388 barn medan antalet avlidna uppgick till 407 personer. Födelseöverskottet, det vill säga antalet födda minus antalet avlidna, uppgår därmed till minun 19 personer. Flyttnettot är positivt med cirka 250 personer. Under året flyttade cirka personer till kommunen och knappt från kommunen. Kommunen har en något äldre befolkning än riket. Medelåldern i kommunen är 43,3 år (43,1 år 2010), medan rikets medelålder är 41,1 år. 19,4 procent av befolkningen är i åldern 0-17 år vilket kan jämföras med rikets 20,2 procent. 22,0 procent är 65 år eller äldre medan motsvarande siffra för riket är 18,8 procent. Ett mått på välfärd är det så kallade ohälsotalet. Ohälsan mäts i antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldern år. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet. I förhållande till förra året har ohälsan minskat. Ohälsan för kvinnor i Ängelholm är 31,9 (jmf 33,8 för 2010) och för män är ohälsotalet 20,5 (jmf 21,9 för 2010). Ett annat väsentligt mått i sammanhanget är brottsligheten, som också är kopplad till människors upplevda trygghet. Brottsligheten i Ängelholm är relativt låg både i förhållande till övriga Skåne och till riket. Antalet anmälda brott i kommunen ökade mellan 2010 och 2011 med 8 procent. I Skåne och riket har antalet anmälda brott ökat med 8 respektive 3 procent. Antalet anmälda brott per invånare är i Ängelholm , i Skåne och i riket Näringsliv och sysselsättning Ängelholm rankas högst bland kommunerna i Helsingborgsregionen gällande näringslivsklimat (totalt 11:e plats i Sverige). Kommunen är tydligt präglad av små och medelstora företag, vilket understryks av det faktum att endast ca 500 av de totalt ca företagen i kommunen har fler än fyra anställda. Sett till branschtillhörighet finns flest företag inom jord- och skogsbruk följt av handel, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (d.v.s. mindre konsultföretag inom tjänstesektorn) samt bygg- och fastighetsverksamhet. Ser man enbart till kommunens ca aktiebolag återfinns flest företag inom handel följt av bygg- och fastighetsverksamhet och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest sysselsatta finns inom vård- och omsorg, transport, handel samt tillverkning och utbildning. Sett till antal anställda i kommunen är Ängelholms kommun och Region Skåne (Ängelholms Sjukhus) största arbetsgivare. Flera stora företag med säte i Ängelholm har nationell och internationell verksamhet. De fem största, sett till det totala antalet anställda, är SITA Sverige AB, Swerock AB, HemoCue AB, Gullbergs Kontorscenter och MVB Syd AB. Kommunen är också säte för flera välkända företagsvarumärken som exempelvis Koenigsegg Automotive AB och Prisjakt Sverige AB. Sysselsättningsstatistik Vid årsskiftet 2011/2012 var andelen öppet arbetslösa i Ängelholms kommun 3,8 procent vilket är en minskning med 0,1 procent i förhållande till samma period föregående år. Motsvarande siffror är för Skåne är 4,2 (ökning med 0,1) och för riket 3,6 (ingen förändring). Ungdomsarbetslösheten i åldern år uppgår till 5,7 procent, en ökning med 1,0 procent sedan föregående år. Motsvarande siffror för Skåne är 4,1 procent (ingen förändring) och i riket 4,0 procent (minskning med 0,1 procent). 10 I Årsredovisning 2011

12 Förvaltningsberättelse Känslighetsanalys Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: Händelse Förändring +/- 10 öres förändring av kommunalskatten 7,0 mnkr Förändrat invånarantal med 100 4,2 mnkr Avgiftsförändring med 1% 1,6 mnkr Löneförändring med 1%, inkl PO 11,5 mnkr Prisförändring med 1% 8,1 mnkr Förändrad upplåning med 10 mnkr 0,4 mnkr 10 heltidstjänster 4,4 mnkr Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. STYRNING OCH KONTROLL Ekonomi, verksamhetsstyrning och kontroll Kommunens ekonomiska styrning tar sin utgångspunkt i lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för sektorns redovisning. Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rapportering till kommunstyrelsen, sker för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varje månad med undantag för januari, juni, augusti och november. Övriga nämnder rapporterar i april, juli och oktober. Vid dessa tillfällen görs också en konsoliderad redovisning av kommunens totala ekonomiska läge. Ovanstående reglerar endast de krav som finns på nämndernas rapportering till kommunstyrelsen, och innebär således att nämnderna själv fattar eventuella beslut om uppföljning utöver ovanstående. Den lagstadgade delårsrapporten görs per juli månad och beslutas av kommunfullmäktige. Införandet av styrmodellen Ratten har inneburit ökat fokus på uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet och måluppfyllelse. Internkontrollarbetet är en viktig förutsättning för uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. Det är därför nödvändigt att ha en välfungerande intern kontroll. Upprättandet av nämndernas internkontrollplaner för kommande år kopplas till inlämningen av nämndernas budgetförslag. Därigenom blir kopplingen mellan utvalda kontrollområden och planerade aktiviteter och mål i budgeten tydligare. Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen rapportera resultatet av den interna kontrollen. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Årsredovisning 2011 I 11

13 Förvaltningsberättelse Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2011 har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet innebärande att balanskravet ska uppnås. Målet är uppfyllt. Kommunen uppnår ett resultat på 8,5 mnkr (exklusive realisationsvinst vid försäljning av aktier i AB Munkaljungbybyggen) vilket innebär 0,5% av skatter och statsbidrag. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har för 2011 satt övergripande mål för kommunen enligt styrmodellen Ratten. Fullmäktigemålen delas in i följande områden: Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Utveckling. Nämnderna har sedan utifrån kommunfullmäktiges mål satt mål för sin verksamhet. Vissa av nämndernas mål har under hela året följts upp på kommunfullmäktigenivå. För dessa mål samt för kommunfullmäktiges mål redovisas måluppfyllelsen nedan. Mål Utveckla medborgardialog och vitalisera de demokratiska styrformerna (KF) kommentar Uppfyllt. Medborgarkontakterna har ökat. MEDBORGARE All verksamhet skall utgå från en aktiv och utvecklande medborgardialog(bun) Öka medborgarnas tillgänglighet till information om olika miljöfrågor och miljöregler (MN) Delvis uppfyllt. Den aktiva dialogen mellan kommunen och barn, elever samt föräldrar sker på flera plan. Utöver direkta möten med föräldrar, enskilt eller i grupp och utvecklingssamtal, sker även en kontinuerlig dialog via lärplattform Fronter. Dialogen kring skolans mål och hur man når dessa, är av central betydelse för både elever och föräldrar. Uppfyllt. Att kunskapen och förmågan i att förebygga och ingripa i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen ökar (RN) Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service (KF) Uppfyllt. Då en olycka inträffar tar det i medeltal inte ta längre tid än 2 minuter för den enskilde att ingripa. Ej uppfyllt. SCB-undersökning görs vart annat år. Ingen undersökning är gjord Antalet e-tjänster har inte ökat. 12 I Årsredovisning 2011

14 Förvaltningsberättelse Mål kommentar Öppenhet kring viktiga frågor med starkt medborgarintresse (KS) förts kring Trafikplanen och badhuset, en folkomröstning Delvis uppfyllt. Under året har informationsmöte genom- har genomförts samt kommunens diarium har gjorts publikt på kommunens hemsida. Snabb och korrekt service (TN) Delvis uppfyllt. I 95% av ärendena lämnas besked inom 2 arbetsdagar. All handläggning skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande (SN) Uppfyllt. Målet på 90% nöjdhet uppnås inom samtliga av socialtjänstens verksamhetsområden. MEDBORGARE Snabbt och professionellt bemötande på brukarnas villkor. (KFN) Snabb, korrekt, fullständig information skall erhållas vid besök, på telefon och internet. (BN) Snabb och korrekt handläggning av ärende (ÖFN) Uppfyllt. Synpunktshantering och incidenthantering följer kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål. Delvis uppfyllt. Uppfyllt. Delegationsbeslut har fattats inom fem dagar och nämndbeslut har fattats inom 30 dagar vid komplett beslutsunderlag. Utveckla trygghet och folkhälsa (KF) Uppfyllt. Både trygghetsindex och ohälsotalet har förbättrats jmf 2010 Skapa en plattform för strukturerat folkhälsoarbete (KS) Nyckeltalet har ej gått att stämma av efterson SKL:s senaste mätning gjordes Nolltolerans inom samtliga verksamheter beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, hot och våld (BUN) Delvis uppfyllt. Andelen elever som anger att de inte blivit utsatta för kränkning är; åk 3: 82%, åk 6: 69% och åk 9: 62% Andelen elever som anger att de inte blivit utsatta för våld eller hot är; åk 3: 74%, åk 6: 85% och åk 9: 78% Årsredovisning 2011 I 13

15 Förvaltningsberättelse Mål kommentar Socialtjänsten skall medverka till en ökad trygghet och säkerhet Uppfyllt. Målavstämning kan endast göras för hemvården. för kommuninvånarna (SN) I den enkätundersökning som är gjord får Ängelholm be- tyget 4 av 5, vilket får betraktas som att målet är uppfyllt. MEDBORGARE Meningsfull, trygg, sund och attraktiv fritid med fokus på barn och ungdomar (KFN) Genom olycksförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete påverka och leda i riktning mot att skapa god folkhälsa och trygghet i kommunen (RN) Uppfyllt. Fler än 95% kan simma i åk 5 och 700 har deltagit satsningen med sommarbok (mål 500). Uppfyllt. Räddningstjänsten har aktivt deltagit, ingått i BRÅ och kommunens trygghetsvandringar till 100%. Huvudmännen i fokus (ÖFN) Uppfyllt. Mindre än fem klagomål som går till tingsrätt/ länsstyrelse. Synliggöra sambandet mellan ekonomi och verksamhet (KF) Insatser ska i första hand erbjudas i öppna former (SN) Uppfyllt. Uppfyllt. Andel personer som varit föremål för institution uppgår till ca 10% (mål max 12%) och andel hemtjänsttagare i ordinärt boende uppgår till 66% (mål minst 65%) av det totala antalet hemtjänsttagare. EKONOMI Utveckla arbetsformer för ständiga förbättringar och verksamhetsuppföljning (KF) All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en positiv lärmiljö (BUN) Uppfyllt. Avstämningsmöte både del- och helår. Delvis uppfyllt. Värdegrunds- och demokratiuppdraget är väl förankrat. 90% av vårdnadshavarna anser att arbetet är mycket tydligt i verksamheten. Förskolan måste fortsätta att utveckla likabehandlingsarbetet samt barnens delaktighet i verksamheten. Barnens lärande ska utgå från barnens egna frågeställningar och intresse. Vårdnadshavarenkäten för förskolan bekräftar att 79% har en positiv lärmiljö. Av grundskoleeleverna tycker åk 3: 84%, åk 6: 64% och åk 9: 44%att de får lära sig viktiga och värdefulla saker. Andelen elever som tycker att de alltid får den arbetsro de behöver är åk 3: 29%, åk 6: 35% och åk 9: 29%. 14 I Årsredovisning 2011

16 Förvaltningsberättelse Mål kommentar Medarbetarna ska uppleva att de kan påverka, vara delaktiga, engagerade och utvecklingsbenägna med helhetssyn ning har gjorts Medarbetarenkäten genomförs vart annat år. Ingen mät- (KF) Sjukfrånvaron ska totalt minska med 3% (KS) Uppfyllt. Minskat med 4%. Antalet långtidssjuka ska minska med 5%(KS) Uppfyllt. Minskat med 6%. VERKSAMHET Effektiv verksamhet (MN) Säkerställa hög rättssäkerhet (ÖFN) Barn- och miljöperspektivet ska beaktas i all verksamhet (KF) Uppfyllt. Inom myndighetsutövning uppgår tillsynstimmarna till över 1000 h/år och handläggare. Uppfyllt. Kontroll görs årligen om ställföreträdaren får ett nytt uppdrag. Delvis uppfyllt. Genomfört miljöprogram (KS) Uppfyllt. Årlig redovisning genomförd. Säkra barnmiljöer vid kommunala lekplatser och skolmiljöer (TN) Uppfyllt. UTVECKLING Genomföra uppsatta delmål i Ängelholms miljöprogram (MN) Positiv befolkningsutveckling (KF) Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer (TN) Uppfyllt. Återraportering genomförd. Delvis uppfyllt. Invånarna har ökat med 232 personer medan åldersfördelningen inte når uppsatt nyckeltal. Uppfyllt. Målet att färdigställda minst 3,5 km gator och valedningar inom nybyggnadsområden är uppfyllt. Årsredovisning 2011 I 15

17 Förvaltningsberättelse Mål kommentar Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i Uppfyllt. De aktiviteter som bedrivits under året beskrivs i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm de analys- och årsberättelser som upprättas av varje verksamhetsansvarig. (SN) Stimulerande fritidsutbud och attraktiva besöksmål för alla (KFN) Ej uppfyllt. Målet är att andelen 7-20 åringar i bidragsberättigade föreningar ska uppgå till mer än 45 %. Utfallet uppgår till 43%. Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap, grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och god närservice (BN) Uppfyllt. UTVECKLING All kontakt i samband med myndighetsutövning skall präglas av ett professionellt och korrekt bemötande mot medborgare, företag och organisationer (RN) Positiv företagsutveckling och etablering med väl differentierat näringsliv, med fokus på att utveckla besöksnäringen (KF) Ej uppfyllt. Har följts upp i samband med räddningsinsatser, målet att minst 80 % ska vara nöjda med bemötandet uppfylls inte. Ej uppfyllt. Både turistomsättningen och antalet företagsetableringar har minskat jmf Attraktiv etableringsort (KS) Uppfyllt. Främja nyttjandet av kommersiell service inom kommunen och skapa möjlighet för befintliga och kommande näringsidkare (BN) Uppfyllt. Under året har 13 detaljplaner antagits. Dessa ger möjlighet att utnyttja 25 hektar för olika typer av verksamheter samt att uppföra 85 nya bostäder. Utveckla varumärket Ängelholm och synliggöra idrottsstaden (KF) Utöver ovannämnda mål har kommunen följande fem mål för verksamheten: God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. Målet är uppfyllt. Nämndernas skattefinansierade verksamhet uppvisar totalt sett en negativ budgetavvikelse på 4,1 mnkr. Tekniska nämnden, socialnämnden och räddningsnämnden har negativa avvikelser, men i förhållande till verksamheternas budgetomslutning är avvikelserna relativt små. Avvikelsen uppgår till 0,2% av nämndernas nettokostnader. Uppfyllt. Målet är uppfyllt bl.a. genom Kraftsamling. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. Målet är uppfyllt. De nämnder som har haft en negativ helårsprognos har upprättat åtgärdsplaner. Dessa nämnder har aktivt arbetat för att minimera underskott. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 16 I Årsredovisning 2011

18 r m är os - - ram a lytig ngsoll Förvaltningsberättelse Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl ekonomi som verksamhet. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för delvis Syftet med den här analysen Målet är: är att uppfyllt uppfyllt ej uppfyllt redovisa var Ängelholms Kommunstyrelsen kommun befinner sig och hur kommunen Tekniska nämnden har Ängelholms kommun 2010 intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder utvecklats finansiellt vidtas under Barn- och 2008 utbildningsnämnden Lång sikt, samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder 2010 i förhållande som har till Socialnämnd övriga kommuner i Skåne län. Detta görs i form investeringar kapacitet Skattefin. av Kultur- och fritidsnämnden 2 5 vidtagits och resultatet av dessa. Skattesats av en finansiell profil, Byggnadsnämnden vars uppgift är Genomsnittligt 3 Miljönämnden 3 - Soliditet att spegla starka och svaga sidor hos resultat 3 år - 2 den granskade kommunen Räddningsnämnden i förhållande till kommunerna Överförmyndarnämnden i länet. Kontroll 3 - Risk - Totalt Finansiella profiler för Ängelholms Resultat Vad är den finansiella Av profilen? de 31 antagna målen har 22 st eller 71 % helt uppfyllts före extra- Finansiella under året. 19 % är delvis ord. poster uppfyllda medan 6 % inte nettotillgångar blivit kommun Utgångspunkten för analysen som presenteras på de följande sidorna är de minska. uppfyllda och för ett mål finns Budget- inget uppdaterat Kassa- mätetal. följsamhet Kort sikt, likviditet finansiella profiler i form av polärdiagram beredskap Finansiell ställning jämfört med andra Syftet med den här analysen är att som redovisas i mittspalten på denna Några finansiella nyckeltal under kommuner redovisa var Ängelholms kommun sida. De innehåller dels åtta finansiella perioden befinner sig och hur kommunen har nyckeltal, dels fyra perspektiv Ängelholm som är har tillsammans med övriga kommuner i Ängelholms kommun 2010 Ängelholms kommun 2009 utvecklats finansiellt under 2008 viktiga när en kommuns Skåne ekonomi jämfört analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig som tagits för fram att den finansiella Resultat före situationen extraordinära inom poster kommungruppen med hjälp av En en grundläggande Lång Lång sikt, 2010 i förhållande till övriga kommuner i Skåne län. Detta görs i form handlingsberedskap, investeringar kortsiktig Kommunforskning analysmodell förutsättning sikt, kapacitet kapacitet av Skattefin. av Skattefin. av 5 Skattesats handlingsberedskap, i uppnå Västsverige och vidmakthålla 5 (KFi) vid en god handelshög- ekonomisk investeringar Skattesats riskförhållande skolan samt hushållning är att balansen mellan 4 4 av en finansiell profil, vars uppgift är Genomsnittligt i kontroll Göteborg. Syftet med analysen är att redovisa var 3 Genomsnittligt 3 Soliditet att spegla starka och svaga sidor hos resultat 3 år löpande intäkter och kostnader är Soliditet över den finansiella utvecklingen. resultat 3 år god. 2 Ängelholms kommun befinner sig och 2 hur kommunen den granskade kommunen i förhållande till kommunerna i länet. Kontroll Risk Kontroll intäkterna och kostnaderna är resultat Risk Ett mått på balansen mellan de löpande 1 1 Genom att ta fram tre finansiella har utvecklats profiler finansiellt under i förhållande för Ängelholms kommun till för övriga kommuner i före Skåne extraordinära län. Detta poster görs i förhållande i form av en kan Resultat man på ett översiktligt finansiell sätt fastställa profil, vars uppgift Resultat är att spegla starka och svaga Vad är den finansiella profilen? till verksamhetens bruttokostnader. före extra- Finansiella före extra- Finansiella vilken ord. poster finansiell utveckling sidor och hos ställning nettotillgångar kommunen ord. Detta i förhållande poster resultat innehåller till övriga alla kommunens kommuner nettotillgångar Utgångspunkten för analysen som presenteras på de följande sidorna är de kommuner följsamhet i länet. Den Kort sikt, finansiella likviditet pro- kommunen har i förhållande Budgeti länet. till övriga Kassa- löpande Budget- kostnader och intäkter Kassa- och bör i förhållande följsamhet till verksamhetens Kort sikt, likviditet kostnader finansiella profiler i form av polärdiagram beredskap beredskap filen är dock relativ, vilket innebär att om ligga runt 2% över en längre tidsperiod. som redovisas i mittspalten på denna kommunen Några finansiella redovisar en nyckeltal 5:a i profilen, under Detta för att kommunen skall kunna bibehålla sin kort- och långsiktiga handlings- sida. De innehåller dels åtta finansiella har perioden man visserligen det starkaste värdet nyckeltal, dels fyra perspektiv som är Ängelholms 2010 kommun 2010 för nyckeltalet viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig för att Lång bör sikt, resultatet dock Resultat Ängelholms i det granskade 2009 före extraordinära kommun länet, poster 2009 men beredskap. Ängelholms För expansiva 2008 kommun kommuner 2008 med värdet kan behöva förbättras för att nå Lång sikt, En grundläggande Lång förutsättning sikt, stora investeringar kapacitet t ex god ekonomisk kapacitet hushållning. I allmänhet är investeringar det dock så att om kommunen får investeringar Skattefin. av Skattefin. av ligga på mellan 3 kapacitet Skattefin. av och 4% om kommunens handlingsberedskap, 5 investeringar kortsiktig Skattesats handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll misk hushållning är att balansen mellan uppnå och vidmakthålla 5 en Skattesats god ekono- 5 Skattesats 4 4 finansiella handlingsutrymme 4 skall bibehållas. 3 en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den Genomsnittligt 3 Soliditet Genomsnittligt 3 Genomsnittligt resultat 3 år löpande intäkter och kostnader är Soliditet över den finansiella utvecklingen. resultat 3 år god. Soliditet 2 finansiella profilen är 2 styrkan på nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande. 1 Mer För nyckeltalet resultat 1 före extraordi- resultat 3 år 2 Ett mått på balansen mellan de löpande 1 Genom att ta fram tre finansiella profiler Kontroll Risk Kontroll intäkterna och kostnaderna är resultat information om modellen och de nyckeltal som den innehåller finns i ett separat hetens bruttokostnader, redovisade Risk Kontroll nära poster i förhållande till verksam- Risk för Ängelholms kommun för före extraordinära poster förhållande kan Resultat man på ett översiktligt sätt fastställa Resultat Resultat till verksamhetens bruttokostnader. före extra- Finansiella avsnitt före extra- i rapporten. Finansiella Ängelholm före extra- ett förbättrat värde under Finansiella perioden från 2,5% till 2,9%. Motsvarande vilken ord. poster finansiell utveckling och ställning nettotillgångar ord. Detta poster resultat innehåller alla kommunens nettotillgångar ord. poster nettotillgångar kommunen har i förhållande till övriga Inledningsvis Budget- Kassa- löpande Budget- kostnader i denna analys och intäkter belyses Kassa- och hur bör i genomsnittliga Budget- förändring för Kassa- kommunerna i Skåne var beredskap också en förbättring, kommuner följsamhet i länet. Den Kort finansiella sikt, likviditet profilen är dock relativ, vilket innebär att om lats ligga över runt tid både 2% över för Ängelholm en längre tidsperiod. och för ett förhållande antal finansiella följsamhet till verksamhetens Kort nyckeltal sikt, har likviditet utveck- kostnader följsamhet Kort sikt, likviditet beredskap beredskap från 1,5% till 3,8%. kommunen redovisar en 5:a i profilen, genomsnittet Detta för att i länet. kommunen Därefter skall följer kunna en bibehålla har man visserligen det starkaste värdet av sin hur kort- den och finansiella långsiktiga profilen handlings- har analys Ängelholm hade alltså mellan 2008 och för nyckeltalet Ängelholms i det granskade kommun länet, 2009men förändrats beredskap. Ängelholms för kommunen För expansiva kommun mellan kommuner 2008 med 2010 en resultatutveckling som var svagare än snittet. Kommunen redovisade värdet kan behöva förbättras för att nå Lång sikt, och stora investeringar Till sist ges Lång bör en sikt, sammanfattande ligga på mellan 3 kapacitet resultatet dock t ex god ekonomisk kapacitet hushållning. I allmänhet är det dock så att om kommunen får Skattefin. av Skattefin. kommentar av till och Ängelholms 4% om kommunens finansiella finansiella ställning och handlingsutrymme utveckling. en förbättring med 0,4 procentenheter, 5 investeringar Skattesats 5 investeringar Skattesats 4 4 skall bibehållas. 3 resultatnivå med 2,3 procentenheter. medan länet stärkte sin genomsnittliga en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den Genomsnittligt 3 Årsredovisning 2011 I 17 Soliditet Genomsnittligt Soliditet resultat finansiella 3 år profilen är styrkan på nyckel- resultat 3 år Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och gjort uppföljning av dessa. Planerna följs upp med den periodicitet som beslutats. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska Målet är uppfyllt. Antalet sjukdagar per anställd uppgår 2011 till 14 stycken vilket ska jämföras med 15 sjukdagar året innan. Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse Graderingen avseende måluppfyllelse är; uppfyllt, delvis uppfyllt samt ej uppfyllt. Måluppfyllelsen i sammandrag avseende 2011 av de mål som följs upp på kommunfullmäktigenivå ser ut enligt följande: siella profiler för Ängelholms kommun FINANSIELL PROFIL JÄMFÖRT MED SKÅNE LÄN 2 2 Finansiella profiler för Ängelholm kommun Några finansie perioden 2008 Resultat före ext En grundläggan uppnå och vidm misk hushållnin löpande intäkte Ett mått på bala intäkterna och k före extraordinä till verksamhete Detta resultat in löpande kostnad förhållande till v ligga runt 2% öv Detta för att kom hålla sin kort- o beredskap. För stora investerin ligga på mellan finansiella hand hållas. För nyckeltalet nära poster i för hetens bruttoko Ängelholm ett fö oden från 2,5% genomsnittliga f nerna i Skåne va från 1,5% till 3,8 Ängelholm hade 2010 en resulta gare än snittet. en förbättring m medan länet stä resultatnivå me De största förkla ringen i länet un flesta kommune av tillfälligt kon under 2010 och under både 200 låg jämfört med Ängelholm hade svagaste resulta en 3:a i den fina var en försvagni föregående åren

19 Förvaltningsberättelse Utgångspunkten för analysen är de finansiella profiler i form av polärdiagram som redovisas nedan. Diagrammen innehåller dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal, som är viktiga för en kommuns finansiella utveckling. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje axel i polärdiagrammet graderas och ju längre ut på axeln kommunen ligger desto bättre. Varje kommun poängsätts utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal. Profilen beskriver således endast den ekonomiska situationen i förhållande till de utvalda jämförelsekommunerna. I rapporten lyfts såväl starka som svaga sidor fram. Bland de starka kan nämnas låg skattesats, hög soliditet, god resultatnivå och budgetföljsamhet. De svaga sidorna är en hög investeringsnivå samt svag likviditet. KVALITETSARBETE Den 20 januari ägde handslaget i projektet Kraftsamling Ängelholm rum. Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB har tillsammans med ett brett sammansatt partnerskap med ett antal företag inom olika branscher och av olika storlek, organisationer, utbildningsanordnare och lokala myndigheter startat ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år Handslaget innebär ett åtagande att nu börja arbeta med de åtgärder visionsprojektet ska resultera i. Ängelholm ska lyftas fram som Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden. Fullmäktiges mål är av övergripande karaktär och inte fullt ut mätbara. Nämnderna sätter upp mål för sin verksamhet utifrån visionen, fullmäktiges mål samt majoritetens framtidsförklaring. Vissa av nämndernas mål redovisas på kommunfullmäktigenivå och dessa redovisades i tidigare avsnitt tillsammans med kommunfullmäktiges mål. Nämnderna har sedan ytterligare mål och dessa redovisas bara till den egna nämnden. Nämndernas presidium kallas under året minst en gång till kommunstyrelsen för att redovisa sitt utvecklingsarbete, måluppfyllelse, ekonomi, kommunfullmäktiges uppdrag och sitt kvalitetsarbete. Kommunfullmäktige Nämnd Förvaltning och verksamhet 6. Verksamhetsplan 2. Framtidsförklaring 3. Fullmäktiges mål och uppdrag 5. Nämndmål Nämndmål Nämndmål Verksamhetsplan 1. Vision och värdegrund 4. Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsplan För att ge stöd och underlätta nämndernas och verksamheternas arbete med styrmodellen, nämnd- och verksamhetsplaner, har varje förvaltning utsett representanter som kan mer om styrmodellen s.k. RATTEN-ombud. RATTEN-ombuden har under 2011 träffats nio gånger. Nämnderna har också utsett politiska RATTEN-ombud som har till uppgift att vara drivkraften i nämndens arbete med styrmodellen. I september hade både förvaltningarnas och nämndernas RATTEN-ombud ett gemensamt utbildningstillfälle under en halvdag. Vid utbildningstillfället repeterades grunderna i styrmodellen och olika frågeställningar diskuterades. För att underlätta både nämndernas och verksamheternas arbete har en handbok tagits fram som finns tillgänglig på kommunens intranät. Politisk nivå Genomförandenivå 18 I Årsredovisning 2011

20 Förvaltningsberättelse En viktig del i RATTEN är den gemensamma värdegrunden för Ängelholms kommun. Denna består av tre värdeord samt organisationens förhållningssätt och arbetssätt utifrån dessa. Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt Öppenhet Omtanke Vi är uppriktiga och har ett positivt bemötande Handlingskraft ÖPPENHET MEDBORGARE VERKSAMHET VISION FRAMTIDSFÖRKLARING RATTEN HANDLINGSKRAFT MÅL Vi har förståelse och visar hänsyn Vi är tydliga och målinriktade EKONOMI UTVECKLING OMTANKE Vi är tillgängliga och flexibla Vi bryr oss och ger stöd Vi ger god service och fullföljer våra uppdrag Värdegrunden omfattar alla anställda i Ängelholms kommun och ska påverka förhållningssättet till medborgare, brukare och medarbetare. Nyanställda ska redan vid intervjutillfället och vid introduktionen bli informerade om kommunens värdegrund och vad den står för. Diskussioner kring värdegrunden ska också kontinuerligt ske på arbetsplatser och arbetsplatsträffar för att hålla den levande och att hela organisationen lever upp till den. Regelbundna mätningar görs bland nyanställda om de känner till värdegrunden och om de fått information om värdegrunden vid anställningen eller introduktionen. Resultatet av mätningarna visar att det fortfarande finns förbättringsområden. Under 2010 gjordes mätningar i ledningsgrupper och arbetslag. Under 2012 kommer dessa ledningsgrupper och arbetslag att göra nya mätningar och på så sätt följa upp hur arbetet med värdegrunden utvecklats. Kvalitetsdeklarationer För att synliggöra service och kvalitet i tillhandahållna tjänster har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer. En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte, dels information om vad kunder/medborgare kan förvänta sig av kommunens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att arbeta fram kvalitetsdeklarationer inom sin verksamhet som därefter fastställs av kommunfullmäktige. Kvalitetsdeklarationerna ska årligen ses över i samband med budgetprocessen. Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna kvalitetsdeklarationerna. Bemötande Vi arbetar efter våra värdeord; öppenhet, omtanke och handlingskraft oavsett ditt ärende. Vi återkommer inom en arbetsdag efter att du kontaktat oss. Samtliga anställda kan ta emot dina felanmälningar och synpunkter i Å-sikten Ängelholm kommuns gemensamma synpunktshantering. Delvis uppfylld Det fungerar inte fullt ut att alla blir kontaktade inom en arbetsdag efter kontakt med kommunen. Kommunen har beslutat om att införa en kundtjänst och då kommer det att bli lättare för medborgaren att få kontakt snabbt. Förskola Vi erbjuder dig plats i förskolan inom 3 månader. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då förskoleplacering kunnat erbjudas inom 3 månader från det att vårdnadshavaren anmält sitt barn i förskolekön. Grundskola Vi erbjuder dig som elev möjligheter att nå behörighet till fortsatta studier efter grundskolan. Årsredovisning 2011 I 19

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden KALLELSE 2012-05-31 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Valhall Park, 2012-05-31, klockan 09:00 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Innehållsförteckning. INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vart gick skattepengarna? 6 Organisationsschema 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehållsförteckning. INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vart gick skattepengarna? 6 Organisationsschema 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vart gick skattepengarna? 6 Organisationsschema 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 40 Kommunstyrelsen

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer