Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN VAD SKA DET BLI DÄR? LIS-OMRÅDEN STRANDNÄRA BOENDE... 8 FRISK RÖJARLAGET... 9 INVIGNING ENSTIGENS LSS-BOENDE I AFTON DANS PÅ DALBYGÅRDEN TORSBYBADET HAR HAFT 1 MILJ BESÖK SOMMARSIMSKOLA I SYSSEBÄCK FRITIDSGÅRDEN FLYTTAR TILL FRYKEN VAD GÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN NÄR DET INTE BRINNER? SKOLMATSEDELN FRAM TILL JUL VALBERGSGÅRDENS OMBYGGNAD TRAFIKANTENS DAG TOLV FAKTA OM TORSBY NÄRINGSLIV BREDBANDSLÄGET anropsstyrd taxi i torsby tätort VATTENAVLÄSNING VIA WEBBEN SNART ÄR DET VAL IGEN EKONOMI - OBETALDA RÄKNINGAR KONSUMENT GRATIS APPAR PÅ NÄTET NYANSTÄLLDA SKOLCHEF OCH BITRÄDANDE SOCIALCHEF PROSTGÅRDSLAGÅRN OCH TORSBY IF NYINFLYTTADE HÄMTA DITT PAKET FÖRENNGEN EMIGRATION OCH HISTORIA PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Gunilla Åberg Motiv omslag: Elever från Stölletskolan har fotograferat vackra höstbilder till bildlektionen. Utgivning: Fyra nummer 2013 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Det är viktigt att det sker en fortsatt utveckling av vårt Torsby För att fortsätta att göra samhället attraktivt för boende och besökare har vi nu beslutat att ta tag i det relativt stora markområdet runt Herrgårdsdammen. Vi har börjat med att ta fram ett underlag för en översiktlig planering av hela området för att bestämma dess långsiktiga användning. Delarna består av Torsby Herrgård med omgivningar, Bruksallén, Björkholmen och det vi kallar Dammstråket som förbinder Björkholmen med Bruksallén. Eftersom det här stora området är av mycket stort allmänt intresse måste stor omsorg läggas vid att inhämta allmänhetens och alla olika aktörers synpunkter i en process framöver. Vi började arbetet med att under mârten ställa ut några kartor över området och låta allmänheten klistra på lappar med idéer. Vidare har elever vid Holmesskolan gjort grupparbeten och modeller på vad barnen tycker är viktigt. Vi fortsätter nu med att hämta in synpunkter från olika intressegrupper i samhället. Senare kommer en mer formell process att startas där man återigen i olika steg har möjlighet att lämna synpunkter och påverka kommande beslut. När detta är klart och beslutat har vi tagit ställning hur vi övergripande ska använda marken inom det här området. Efter att detta har skett, kommer ett planarbete att ta vid, där man mer i detalj kommer att utreda och ta ställning till utformningen av varje delområde. Jag vill uppmana er alla att komma på informationsmöten eller på annat sätt delta i planeringen. HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 välkommen Foto: Helena Westh och Catarina Björklund På förskolan Stjernebacken är nu verksamheten i full gång. Inne på förskolan leker barnen glatt i de inbjudande lekmiljöerna och ute på gården finns skogen nära som lockar till alla möjliga fantasilekar. Barnen gillar att ha skogen på gården, för nu kan de med lätthet vistas i den varje dag. Det var i höstas som barn- och utbildningsnämnden beslutade att förskolorna Kilåsen och Småfolks verksamheter skulle flyttas samman till en ny förskola. Efter semestern öppnades dörrarna till förskolan Stjernebacken, som finns intill Stjerneskolan och biblioteket. Stjernebacken har två avdelningar. Pegasus är en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år och Phoenix är en äldrebarnsavdelning med 3-5-åringar. Genom att organisera barnen på detta sätt kan personalen lättare möta barnen utifrån deras behov och intressen. Personalen samarbetar också mellan avdelningarna och skapar på så sätt en vi-känsla på förskolan mellan både barn och personal. Närheten till skogen men också till kringliggande utflyktsmål, såsom biblioteket, Valberget och Björnevi, gör förskolan Stjernebacken till en rolig arbetsplats för både stora och små. Vill du veta mer om Stjernebacken, hör gärna av dig till förskolechef Pernilla Larsson , eller Catarina Björklund bitr. förskolechef NR TORSBY NU 3 Foto: Gunilla Åberg

4 Modellen är byggd av Tilda Norman, Alma Mühlbach och Kajsa Holmberg i klass 5a på Holmesskolan. Hur ska det se ut i Herrgårdsområdet? Finnkulturcentrum flyttar till Lekvattnet. Hur och till vad ska sedan herrgården användas? Nu tar kommunen ett helhetsgrepp över ett större område runt Herrgårdsdammen. Första steget blir att göra ett planprogram. Detta ska ange riktlinjer för kommande planering. 4 TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

5 Området som ska planeras Utställningen under mârten Foto: Annette Lauritzen Karlsson Området är väldigt naturskönt och ligger centralt. Det finns många kulturlämningar inom området. Lämningarna är från olika tider och verksamheter som präglat Torsby samhälle: Torsby bruk, kvarn, milsten och mycket annat från historien. Historia som kan inspirera dagens planering. Med andra ord finns det bra förutsättningar för att kunna utnyttja området bättre och att skapa ett trivsammare Torsby för både invånare och besökare. Frågan är nu vad det ska användas till? Ett så centralt område berör oss alla och därför vill vi få in synpunkter från så många som möjligt. Välbesökt utställning under mârten Idéarbetet har redan börjat. Eleverna på Holmesskolan bjöds in att visa vad de tycker. Inte mindre än 120 elever i fyran och femman arbetade gruppvis för att ta fram förslag. Kreativitet och idérikedom resulterade i drygt 40 färgglada modeller på pappkartong. Till varje modell fanns en beskrivning. Under mârten kom allmänheten för att titta på förslagen. Det blev en strid ström av nyfikna och idérika besökare. På en stor karta över området satte besökarna upp klisterlappar NR TORSBY NU 5

6 med egna förslag med mängder av idéer. Allt från en Kontikiflotte precis lika originalet till ett badland. Det största suget verkar finnas efter någon form av café och restaurang, skatepark, promenadstråk, bryggor och lekpark. Sammantaget kan konstateras att de flesta vill att området används för olika former av friluftsliv och rekreation. Kommande planering Med utgångspunkt i förslagen startar nu planeringen. Först ska det bli ett planprogram som ger underlag för framtida mer detaljerade planer. När ett förslag finns färdigt kommer alla att bjudas in till samråd för att lämna synpunkter. Information om detta kommer på och i TorsbyBladet. Om du missade utställningen under mârten men har idéer eller förslag till hur området borde användas så hör gärna av dig! Jon Wiggh planarkitekt Planprogram Program kan göras för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor till diskussion om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften. Läs mer på samhallsplanering om du vill veta mer om hur planering går till. 6 TORSBY NU NR

7 Bron vid marknadsplatsen uppemot forsen. NR TORSBY NU 7

8 LIS-plan Det finns verksamheter som t.ex. camping, bad, idrottsplatser etc. som är beroende av närhet till vatten. Det finns också efterfrågan på boende i anslutning till stränder och vattendrag. I Torsby kommun finns många sjöar och vattendrag. Men det är svårt att få strandsskyddsdispens (alltså bygga nära vattnet) med de regler om strandskydd som gäller i miljöbalken. Med en LIS-plan som stöd kan det bli lättare att få dispens. Men boende och verksamheter kan med stöd av en sådan plan utvecklas vidare. LIS är en förkortning av Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Kommunstyrelsens samhällsutskott har tillsatt en arbetsgrupp som ska leda utredningsarbetet. I arbetsgruppen ingår Per-Arne Ludvigsson (M), Ann-Katrin Järåsen (S) och Alf Larsson (C). Nu kan arbetet börja med att inventera och utreda vilka platser och deras omgivning som ligger nära vatten och som kan bli kommunens LIS-områden. Med lämplig användning av marken kan landsbygden bli mer levande. Utveckling av landsbygden ska ge arbetstillfällen och gynna ett bredare serviceutbud. Planen kommer att ställas ut. Under utställningstiden är det viktigt att du som medborgare är med och tycker till om förslaget. Arbetsgruppen kommer att annonsera tid för utställning i TorsbyBladet, NWT och VF samt på vår webb, Vill du veta mer om LIS, kontakta planarkitekt Jon Wiggh, Joel Engström praktikant vid miljö- och byggkontoret från samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet Strandskydd I Sverige får man generellt inte uppföra byggnader, göra åtgärder eller bedriva verksamhet inom strandskyddat område. Vanligast är 100 meter från stranden men ibland gäller utökat strandskydd upp till 300 meter. Syftet med strandskyddet är att göra det möjligt för allmänheten att röra sig fritt både på land och på vatten, samt att skydda växt- och djurlivet som ofta är extra känsligt i strandområden. Bestämmelserna om strandskydd ger några få exempel på när man ändå kan få dispens från bestämmelserna. Ett av dessa exempel är att man kan hänvisa till kommunens LIS-plan. Mer om strandskydd kan du läsa i miljöbalkens 7 kap som ersatt den gamla strandskyddslagen från 1970-talet. Foto: Birgitta Almroth 8 TORSBY NU NR

9 Projekt FRI Sikt Klarälven röjer i Värnäskorset Nya beteshagar vid Edebäck Friska målbilder Projekt FRISK är nu igång och förverkligar de mål som satts upp, ett antal pilotprojekt för att visa det positiva med återskapandet av landskapet. Under våren röjdes det upp ett större område vid Edebäck som ett första pilotprojekt. Där betar idag köttdjur för att hålla igenväxningen stången. Många markägare i dalgången har också vidtagit egna röjningsprojekt som öppnat upp i landskapet. Ett flertal områden med igenväxta betesmarker är också inplanerade för att åter restaureras till betesmark. Till gagn även för den biologiska mångfalden. Värnäs på tur för ansning Närmast på tur står nu en större röjning kring Värnäskorset, porten till Klarälvdalen, där Europaväg 45 och länsväg 62 möts. Först görs en förröjning manuellt av klenare dimensioner innan maskinavverkningen avslutar. Målet är också att även där få betesdjur som fortsätter att upprätthålla röjningsarbetet. Ett antal utsiktspunkter och älvstränder i anslutning till vägen står också på tur att röjas. Med relativt små insatser kan man där skapa en större variation i landskapet med vackra öppningar mot älven. Friskt tillskott till FRISK Projektet har också fått friskt tillskott av hjälp via Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning. Ett arbetslag röjer nu manuellt de dimensioner som inte är lönsamma för maskinavverkning. Ett värdefullt bidrag till projektet som gjort det möjligt att genomföra ett flertal av projektets mål. Vid Värnäs och på flertalet andra platser städar arbetslaget också bort gammalt stängsel som blivit kvar ute i naturen. Positiva reaktioner har kommit på det arbete som utförts så långt och förhoppningsvis har det nu satts igång ett nytt Buskuppror i Klarälvdalen! En uppföljning av det arbete som Republiken Klarälvdalen en gång påbörjade. Olov Henriksson projektledare för FRI Sikt i Klarälvdalen Jahya och Qurban fraktar bort gammalt fårstängsel Björn och Nuur röjer sly vid Värnäs Foto: Olov Henriksson NR TORSBY NU 9

10 Nu har Enstigen öppnat Nu är det inflyttat och klart i det nyaste LSS-boendet i Torsby, Enstigen. Det var i slutet av september som bygget var färdigt och alla intresserade kommuninvånare och media bjöds in till öppet hus och invigning. Och många tog tillfället i akt. Gruppbostaden har sex lägenheter. De är i markplan med ett gemensamhetsutrymme där de boende kan umgås och ha sociala aktiviteter. I närområdet finns både badhus, Valbergets fritidsområde och centrum. Gruppboendet ligger vid Aspens bostadsområde och samtidigt nära naturen, med skogen alldeles intill. I boendet kommer det att bo män och kvinnor i olika åldrar. Hyran är inte fastställd ännu. Den omvårdnad de boende får är kostnadsfri. På boendet kommer det att arbeta åtta personer, de är vårdare eller undersköterskor, man arbetar dygnet runt med sovande natt där man går upp om det behövs. Personalen hjälper de boende med deras dagliga livsföring. Hur en dag ser ut beror på vad den enskilde individen har för sysselsättning och fritidsintresse. Man ansöker om bostad med särskild service hos en LSS-handläggare. Efter att man fått ett beslut får man plats på något av kommunens boenden. I dagsläget kan man inte bestämma vilket av boendena, det beror på platstillgång. Vill du veta mer om Enstigens LSSboende, kontakta områdeschef Karin Melberg på tfn eller Några fakta om Enstigen Total boarea: 495 m² Sex lägenheter, ett gemensamhetsutrymme och en personallägenhet. Lägenheterna är på 43 m² Investeringskostnaden var budgeterad till kr och kostnaden per m² beräknas till kr. Byggtiden var från slutet av mars till mitten av september Socialnämnden hyr boendet av tekniska avdelningen till en kostnad av ca kr/år och hyr sedan ut till de personer som bor i boendet. Arkitekt till boendet är KROOK & TJÄDER och entreprenör är PEAB. Källor: Mats Ågren, tekniska avdelningen, Karin Melberg, socialförvaltningen LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Foto: Annette Lauritzen Karlsson 10 TORSBY NU NR

11 på Dalbygården En gång i månaden dansas det på Dalbygården till allas glädje. I afton dans, kl. 14. Vi slår klackarna i taket och tar en svängom. Vår orkester spelar helt ideellt för oss. Gun-Britt och Terje Rundberget, Pelle Svedbo och ibland någon gästartist. Att få ha levande musik är ovärderligt. Vi är nu inne på tredje året. Det började i all enkelhet med knytkalas. Det kom så mång, så vi tänkte vi skulle göra det lite festligare och nu serverar vi kaffe och bröd, ibland en tårta. Köket ställer upp på allt. De flesta av våra boende deltar i dansen. De orkar många gånger mer än vi i personalen. Vi bjuder även in andra, anhöriga och PROmedlemmar, som ställer upp och hjälper till både med det praktiska och med dansandet. Det är mycket uppskattat. Meningen är väl inte att det skulle bli så stort och visst bemödar vi oss om att det skulle bli en trevlig stund. Även förberedelserna är viktiga. Affischer sätter vi upp på varje avdelning några dagar i förväg, så att alla kan se. Alla förberedelser är också uppiggande för de boende. De skiner upp när man talar om dansen, ser fram emot att göra sig fina. Juli månads dans förla vi i år till Sysslebäcks Folkets Park. Det blev lyckat på alla sätt. - Där har jag dansat många gånger med min fru, sa en boende. Vi fick en heldag, med dans, korv och mos och underhållning. Även solen lyste över oss. Det blir många entusiastiska och roliga kommentarer vid dessa danstillfällen. - Det var så roligt så det ska jag aldrig glömma. - Oh, alla var med. De boende ser så glada och pigga ut. De kan få lite träningsvärk, men alla sover gott den natten. Även vi i personalen upplever dessa I afton dans som mycket uppiggande. Vi blir glada bara av att se våra boende så glada. Det är ett lättsamt avbrott och det är lätt att åka till jobbet den dagen. Man orkar mer. Andra aktiviteter som uppskattas och som vi försöker ha en gång i månaden är bingo och litet mer organiserad sång och musik. Pelle Svedbo är även här en välkommen besökare. En annan sak som vi har funderat över är t.ex. Skivor till kaffet. Vi har utgått från det friska hos var och en och tankarna Det går väl aldrig har vi aldrig haft. Hos oss har det alltid gått. Hälsningar Personalen på Dalbygården Kontaktpersoner: Maritha Jönsson och Pia Jönsson Tfn NR TORSBY NU 11

12 TorsbyBadet har haft över 1 miljon besökare! 28 juni 2000 invigdes TorsbyBadet - en dröm för många om ett badhus i Torsby hade gått i uppfyllelse. Första året kom över badgäster, och nu 2013 har badet haft över 1 miljon besökare. Fritidschef Kicki Velander: Sommaren 2000 stod TorsbyBadet klart för invigning Torsbyborna hade väntat och längtat efter ett badhus i 30 år dessutom var det den regnigaste sommaren på år och dag, det blev en fantastisk start på verksamheten. TorsbyBadet dimensionerades för besökare per år. Det kom över badgäster första året! Badet öppnade den 29 juni 2000 undertecknad kommer aldrig att glömma kön utanför den slingrade sig över hela parkeringen ända bort till dåvarande grusplan vid Björnevi IP och det fylldes på med badsugna gäster under hela öppningsdagen, hela sommaren var en enda stor succé! Vi har under åren haft många studiebesök från kommuner som haft planer att bygga badhus alla har varit mycket imponerade av vår fina anläggning. Nu har vi en toppenfin modern friskvårdsanläggning, simskolorna i den gamla 12,5-metersbassängen vid Frykenskolan är ett minne blott och märkestagning i kalla sjöar har blivit historia. Att satsa på ett badhus har visat sig vara helt rätt TorsbyBadet är en viktig pulsåder i kommunens folkhälsoarbete här Foto: Morgan Bäckvall kan vi njuta av fysisk aktivitet, avslappning och rekreation en badanläggning är en arena för alla. Platsansvarig Peter Jonsson: Badet har blivit ett populärt besöksmål för både gamla och unga. Barnfamiljerna har verkligen tagit badet till sitt hjärta. Med grader varmt i poolerna och 32 grader varmt i luften, så stortrivs alla leksugna i anläggningen. Det är inte så vanligt att man i en simhall kan sitta och njuta av en glass i bara badkläderna utan att frysa. Besökstalen har pendlat mellan besökare om året, så badet är väldigt populärt. Badets gruppverksamheter i babysim, småbarnsim, kvällsimskola och vattengympa har fullbokade grupper och begränsas endast för att ge bra möjlighet till lek och motionssim. Gymmet har succesivt ökat sitt medlemsantal genom åren och de utökade öppettider ger möjlighet till en fortsatt ökning. Tillsammans med Sysslebäcksbadet är vi två av de viktigaste friskvårdsarenorna i kommunen. I år 2013 kan vi nu konstatera att över 1 miljon besökare passarat genom grindarna. Några milstolpar: År 2003 hade Torsby kommuns skolor 85 % simkunnighet för årskurs har Torsby kommun ökat simkunnigheten till 98 % och det kan vi tacka våra två simhallar för. År 2004 byggdes fd. fritidsgårdslokalen om till uthyrningslokaler för massage, ansiktsbehandlingar, kiropraktor m.m. År 2007 bytte badet till en modern vattenrening, som bygger på egentillverkad och låg koncentrerad klor, kolsyra till Ph-justering och bakteriedödande UV-ljus. Under 1 år förbrukar TorsbyBadet kg kolsyra som skulle räcka till att producera liter läsk byggdes gymmet ut till två våningar med en motionsavdelning och en styrkeavdelning byggdes en ny entré till gymmet för att kunna utöka öppettiderna fick Sportlife gym nya maskiner. Läs mer om TorsbyBadets öppettider och priser etc. på 12 TORSBY NU NR

13 Sjöjungfruarna och sjösvennarna lockar ner piraterna i havet för att de ska förlora sina piratskatter. I sex dagar, veckan innan skolan drog igång var det den årliga sommarsimskolan på Sysslebäcksbadet. 42 barn från lite varstans i Värmland från Karlstad upp till Höljes deltog med liv och lust i simskolan, som i år var på temat Sjöjungfrur, sjösvennar och pirater. Ivrig väntan på vad skattkistan kan innehålla. Med mycket lek och fantasi fick barnen lära sig allt från att våga doppa huvudet till att rädda varandra med livboj. Att veta hur man på egen hand tar sig in till kanten om man råkar falla i är en av de första kunskaperna de minsta övar på. De lite större barnen övade mycket på sitt bröst- och ryggsim. En viktig del av simskolan är att barnen ska känna sig trygga vid vatten och veta vad man ska göra om olyckan är framme. En av dagarna avsattes därför till livräddning där alla bland annat fick känna på hur det känns att falla i vattnet med flytväst och kläderna på. De fick även en genomgång av bad- och båtvettsreglerna, hur man larmar 112, kasta med hansalina och att rädda varandra med livboj. Årets simlärare var sjörövarkapten Maria Johnsson, matros Tobias Olsson och sjöjungfrun Ann-Sofi Sätherberg, simlärarassistent var sjöbusen Rebecka Johnsson. Pirater är goda simmare. Från vänster, bakre raden. Gustav Eriksson, Ville Jönsson, Edvin Lodin, Alice Cicek, Lova Halvardsson. Främre raden. Madeleine Andersson Svedbo, Julia Arnesson. Ann-Sofi Sätherberg badvärd Simlärarna sjörövarkapten Maria Johnsson och matros Tobias Olsson Läs mer om Sysslebäcksbadets öppettider och priser etc. på www. torsby.se/sysslebacksbadochfritid Sjörövarnas sjunkna skatt ska bärgas. I båten Simlärarassistenten/ sjöbusen Rebecka Johnsson och piraten Andreas Riddarsporre. NR TORSBY NU 13

14 Foto: Morgan Bäckvall Fritidsgården har flyttat till Frykenskolan Att fritidsgårdarna i Torsby kommun spelar en viktig roll för barn och ungdomar kan nog de allra flesta skriva under på. Fritidsgårdarnas öppna och frivilliga verksamhet gör att många med glädje söker sig dit. Sedan 2004 har fritidsgården i Torsby legat vid biografen Stjärnan men i höst har det stora flyttlasset gått till Frykenskolan och i den forna realskolan, Ekeby. Och vi är övertygade om att såväl unga som äldre kommer att trivas. Ekeby känner de flesta till, åtminstone om man gått som elev på Frykenskolan i Torsby. I entréplan ligger numera fritidsgården på en yta som är större än vid Stjärnan. Lokalerna inrymmer en helt nybyggd cafeteria, som dagtid kommer att delas med Frykenskolan. I anslutning till fritidsgården återfinner vi kulturskolans dansutbildning, som har sina danslektioner i den tidigare datasalen. För oss som fritidsledare innebär flytten till Ekeby att vi kan se fram emot närmare kontakter med Frykenskolans elever under dagtid, vilket inte minst är viktigt då vi sedan tidigare arbetar med Tobaksfri Duo, där elever på skolan får skriva kontrakt om att inte börja använda tobak. När det gäller våra kommande aktiviteter ser vi att möjligheten till aktivitetsytor, såväl inom- som utomhus ger större valmöjligheter. Bli inte förvånade om det kommer att anordnas allt från pingis- och biljardturneringar, till filmkvällar och brännboll. Likt tidigare kommer fritidsgården att ha kvällsöppet, men öppet- tiderna planeras att justeras något. Vi kommer att ha öppet onsdag-fredag , lördagar Du som besökare ska veta att fritidsgården är till för alla unga och inte bara för de som går på Frykenskolan. Även elever i skolans yngre år och gymnasiet ges utrymme, kanske för att ta en fika, spela dataspel eller anmäla sig till våra olika aktiviteter. Fritidsgårdsverksamheten i Torsby tätort går nu in i en helt ny fas och numera är Torsby kommuns alla fritidsgårdar förlagda till skolor. Välkommen till fritidsgården! Morgan Bäckvall fritidsledare TORSBY NU NR

15 inte brinner? De drygt 90 deltidsbrandmännen är på sina ordinarie jobb och kommer till sin brandstation när larmet går. Ledningen och den administrativa personalen arbetar på Torsby brandstation även när det inte gått något larm. Läs mer på sidorna NR TORSBY NU 15

16 Arbetet med att planera kommunens insatser om det skulle hända något som påverkar många människor och viktiga funktioner i vår kommun ansvarar säkerhetssamordnaren för. Hur detta arbete skulle bedrivas beskrivs i en handlingsplan som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Räddningsstyrkan i Torsby Räddningsstyrkan i Stöllet Brandförebyggande arbete och planering enligt lagkraven Alla Sveriges räddningstjänster styrs av tre lagar: Lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om extra ordinära händelser. För Torsby kommun finns också ett handlingsprogram som anger hur arbetet med skydd mot olyckor ska bedrivas. Att arbeta med att förebygga bränder och olyckor är en stor och omfattande uppgift för personalen inom ledning och administration. Detta sker i form av utbildning, information och rådgivning till allmänhet och företag och att utföra brandskyddstillsyner för att kontrollera att de som bedriver olika verksamheter i vår kommun gör det på ett tryggt och säkert sätt. Ett annat lagstiftat sätt att förebygga bränder är att sotning och brandskyddskontroller genomförs. Kommunfullmäktige har gett uppdraget och ansvaret till räddningstjänsten att se till att detta sker. Då kommunen inte har egen sotningspersonal anställd har vi skrivit avtal med en extern sotningsfirma att utföra dessa arbetsuppgifter. Politisk ledning och ekonomi Räddningstjänstens politiska ledning är miljö-, byggoch räddningsnämnden som sammanträder en gång/ månad. De ska fortlöpande hållas informerade om verksamheten för att kunna fatta de beslut som krävs för att allt ska fungera. För den dagliga driften har räddningstjänsten tilldelats en årlig ekonomisk budgetram på ca 15,5 miljoner kronor. För inköp av bilar eller utrustning som ska användas under lång tid finns en särskild investeringsbudget som varierar i storlek varje år beroende på vilka behov som finns. När larmet går! När något har hänt ska man ringa 112. Då kommer man till SOS Alarm AB i Karlstad som frågar den som larmar vad som hänt och på vilken plats. Det är mycket viktigt att den som larmar svarar så detaljerat man kan. När SOS skickar ut larmet går signaler ut i sökarna till de deltidsbrandmän som har beredskap och hör till den station som är närmast platsen där händelsen skett. De måste då omedelbart bege sig till "sin" brandstation. Inom fem minuter från att larmet gått ska första brandbil vara på väg ut från stationen. Vid stora och allvarliga händelser kan både två och tre stationer larmas ut. Exempel på larm är bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farliga ämnen, ras- och skred, översvämning, bärhjälp och sjukvårdslarm i väntan på ambulans. Under ett normalår har alla fem styrkorna tillsammans ryckt ut på mellan larm. Så här är vi organiserade Det är drygt 90 stycken deltidsbrandmän anställda. Alla dessa har andra jobb och tjänstgör som brandmän först när larmet går på deras personsökare. De tjänstgör även vid den övningsverksamhet som sker på kvällstid vid varje station. I vår kommun finns det brandstationer i Torsby, Östmark, Vitsand, Stöllet och Sysslebäck. Vid varje brandstation finns det fyra olika beredskapsgrupper. Varje grupp har beredskap var fjärde vecka, dygnet runt från måndag morgon till nästa måndag morgon. Grupperna består av en brandförman och ett antal brandmän. I Torsby är man sex/grupp, i Sysslebäck fyra/ grupp och i Östmark, Vitsand och Stöllet tre/grupp. 16 TORSBY NU NR

17 Ett antal pool-anställda finns också på varje station. De går in i grupperna och täcker upp för sina kollegor om någon inte kan ha sin beredskap då varje grupp alltid måste ha full bemanning. Vår räddningstjänst tillämpar fri inryckning vilket innebär att även de brandmän som inte har beredskap men har möjlighet att infinna sig vid ett larm kommer till stationen om de finns i närheten. Detta innebär att det oftast kommer fler personer än den ordinarie gruppen när larmet går. Tack vare att det finns brandstationer på flera platser i kommunen kan vi erbjuda en hög servicenivå. Vår uppgift är att ta hand om alla som vistas i kommunen och behöver vår hjälp, både den fast boende befolkningen och alla de som besöker vår kommun eller passerar förbi på våra vägar. Så här fungerar Räddningschef i beredskap (RCB) Denna funktion delas mellan Sunne och Torsby kommuner och upprätthålls av räddningscheferna och ställföreträdande räddningscheferna i respektive kommun. Uppgiften för RCB är att vara övergripande ansvarig som räddningsledare vid de insatser som kräver extra tid och/eller resurser. Räddningsledning kan bedrivas direkt på plats eller på distans beroende på insatsens omfattning. Insatsområdet sträcker sig över hela Sunne och Torsby kommuner. De har beredskap en vecka i taget, från måndag morgon till nästa måndag morgon, dygnet runt, året runt. Varje chef har en vecka var enligt ett rullande schema. Den person som har denna beredskap har rätt att röra sig fritt inom insatsområdet men för att vara redo för utryckning då larm går måste personen ha sin stations befälsbil med sig var än han eller hon uppehåller sig. Brandhistoriskt museum snart verklighet i Torsby Torsby brandmannaklubb har under årens lopp samlat på sig en hel del brandhistoriska föremål, fordon, bilder och information om gamla tider. Nu har klubben träffat avtal med kommunen om att få disponera gamla lokstallet på Södra Industrigatan vilket innebär att de nu får samla allt materiel under ett tak. Arbetet med att renovera och fixa till byggnaden för ändamålet har påbörjats under sommaren. Brandmännen jobbar själva med detta projekt helt gratis på sin fritid. Tanken är att allt ska vara klart senast 2015 då Torsby räddningstjänst firar 100-årsjubileum. Museet kommer att hålla öppet för allmänheten men i vilken utsträckning är ännu inte bestämt. Räddningsstyrkan i Östmark Räddningsstyrkan i Vitsand Alla foton: Linda Skoglund Räddningsstyrkan i Sysslebäck NR TORSBY NU 17

18 Ledning och administration På brandstationen i centrala Torsby arbetar fem personer, fyra på heltid och en på 75 %. Förutom de arbeten som lagen föreskriver att man ska utföra arbetar alla med att ge service till alla de fem stationerna, deras fordon, materiel och brandmän. Här kommer en kort presentation av oss och våra viktigaste arbetsuppgifter: När du vill nå räddningstjänsten När något hänt och du ska larma SOS - Ring 112 När du inte söker någon särskild person - Ring exp.nr När du vill kontakta någon personligen: Ring angivna telefonnummer här nedan eller sänd e-post. Samtliga telefoner är vidarekopplade till respektive persons mobiltelefon. Räddningschef Pär Maltesson Ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som lagstiftningar, program och politiska beslut kräver. Utarbetar en detaljerad ekonomisk budget inom den ekonomiska ram man fått, gör regelbundna kontroller och beslutar om åtgärder för att verksamheten ska rymmas inom denna budget. Redogör inför den politiska nämnden om verksamheten så att de ska kunna ta korrekta beslut, deltar i det brandförebyggande arbetet och tar olika sorters myndighetsbeslut. Tfn E-post: Stf. räddningschef Stefan Olsson Arbetar med att utbilda både våra brandmän och allmänhet och företag, ansvarar för att brandmännens fysiska status med hälsokontroller och fystester genomförs samt arbetar med förebyggande brandskydd och med att dokumentera alla genomförda räddningsinsatser. Är också ansvarig för att larmsystemet fungerar mellan SOS och räddningstjänstens sökare. Tfn E-post Materialansvarig Pär Gerke Ansvarar för att de 30 fordon och alla de verktyg och övrig materiel som används specifikt för räddningstjänst finns på stationerna och att allt är placerat på avsedd plats och fungerar. Detta arbete sker ofta under tidspress eftersom allt ska vara klart och redo för nästa utryckning. Tfn E-post Säkerhetssamordnare och brandmästare Susanne Thellberg Fördelar sin arbetstid mellan dessa två arbeten med 50 % på varje tjänst. Som säkerhetssamordnare arbetar hon för kommunens räkning och har som huvuduppgift att upprätta och uppdatera en risk- och sårbarhetsanalys. Hon har också ansvaret för att utarbeta en handlingsplan för extra ordinära händelser och utbilda och öva politiker och tjänstemän som ska leda kommunens arbete när sådan händelse skett. Som brandmästare arbetar hon inom räddningstjänsten med bland annat förebyggande brandskyddsarbete och utbildning av både interna och externa personalgrupper. Hon är insatsledare och ingår i RCB-beredskapen i chefernas ställe. Susanne är också engagerad i POSOM-verksamheten och sitter med i POSOM:s ledningsgrupp. Förkortningen POSOM innebär psykiskt och socialt omhändertagande av personer som drabbas av en svår händelse. Tfn E-post Förvaltningssekreterare Ann-Charlotte (Lotta) Svanberg Jobbar 75 % och sköter det administrativa arbetet för verksamheten inom förvaltningen. Arbetsuppgifterna är många och skiftande, men de huvudsakliga är löneregistrering och övriga administrativa frågor som rör de anställda, inkommande och utgående fakturor, registrering och arkivering av handlingar som förekommer i verksamheten och redaktör för förvaltningens webbsidor på Tfn E-post 18 TORSBY NU NR

19 Varje dag serveras råkostsallad, mjölk, knäckebröd och smör. Välkommen till bords! Alla matsedlar finns på kommunens webbplats Skolmatsedeln finns också som en kostnadsfri app till din Androidtelefon, iphone och vissa Nokiatelefoner. Vecka 44, 28/10-1/11 Mån Lasangettgratäng med köttfärs Tis Pytt i panna Ons Fiskbullar, potatis Tors Potatisbullar/blodpudding Fre Kassler, potatisgratäng Vecka 45, 4/11-8/11 Mån Grillkorv, potatismos Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tors Pannkaka Fre Tacco Vecka 46, 11/11-15/11 Mån Färsbiff, sås, potatis Tis Chicken nugetts, currysås, ris Ons Husets fiskgratäng, potatis Tors Dillkött, potatis Fre Solgul soppa Vecka 47, 18/11-22/11 Mån Senapsgratinerad korv, potatis Tis Kycklingsås, ris Ons Fiskpanetter, stuvad spenat, potatis Tors Köttbullar, makaroner Fre Potatisbullar/Raggmunk Matsedeln gäller med reservation för eventuella ändringar. Vecka 48, 25/11-29/11 Mån Köttbullspytt Tis Quorngryta, ris Ons Dillstuvade fiskbullar, potatis Tors Skinksås, spagetti Fre Risgrynsgröt Vecka 49, 2/12-6/12 Mån Provencalsk lasangettgratäng Tis Kycklingpanna, currydressing Ons Fiskgratäng, potatis Tors Drumsticks, vitlöksdressing, klyftpotatis Fre Köttbullar, sås, potatis Vecka 50, 9/12-13/12 Mån Falukorv, senapssås, potatis Tis Makaronigryta Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tors Krämig tomatsoppa med pasta Fre Pannkaka Vecka 51, 16/12-20/12 Mån Lasangettgratäng med köttfärs Tis Pytt i panna Ons Julmat Tors Vad köket erbjuder Fre Risgrynsgröt Ulla Bodén kökschef Bergåsen NR TORSBY NU 19

20 Leva livet på Valbergsgården Första etappen i ombyggandet av Valbergsgården till ett trygghetsboende var klar i mitten av september. De boende flyttade då in i sina nyrenoverade lägenheter efter att ha haft tillfälligt boende under ombyggnadstiden. Ombyggnadsetapp 2 startade i slutet av september och beräknas vara klar i slutet av januari Därefter börjar den sista etappen som blir inflyttningsklar april/maj Tidplanen är lite senare än det från början var tänkt. När så hela Valbergsgården fått sitt lyft i form av helt nya lägenheter, ny färgsättning av huset både utvändigt och invändigt och slutligen en upprustning av den yttre miljön bland annat i form av en helt ny trädgårdsdel börjar arbetet med att ge de boende inre kvalitet i tillvaron. De boende, som ofta är äldre, har hjälp av hemtjänstens personal. Vad vi dessutom vill skapa är gemenskap för att bryta eventuell ensamhet samt aktiviteter för både kropp och själ. Man vill självklart ha ett värdigt och innehållsrik liv även på ålderns höst. För att uppnå detta kommer en värd/värdinna att anställas som i sin tur ska engagera tillgängliga krafter både ideella organisationer och privata och kommunala organisationer. Ett nav i verksamheten blir den gemensamma restaurangen där måltider serveras dagligen, sammankomster av olika slag anordnas, möjlighet till fysiska aktiviteter, en trädgård för vila och samvaro fina sommardagar osv. I Valbergsrådet framför de boenden sina önskemål om kommande aktiviteter. Ett bra liv är ett aktivt liv var och en efter sin förmåga och önskan. När detta skrivs har precis TVserien Sveriges bästa äldreboende gått på TV. Programserien pekar på att ett bra liv förutom bra kost och rätt medicin även måste bestå av stimulans och aktiviteter för både kropp och själ. Vi hoppas och tror därför att Valbergsgården ska bli ett mycket bra boende med människor som ser fram emot livet varje dag och vill Leva Livet. Vill du veta mer, kontakta mig gärna. Gäller det omsorgsfrågor, kontakta vård- och omsorgschef Ulla-Lena Larsson Sven-Åke Pettersson koordinator för byggprojektet TORSBY NU NR

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 1 2011 Hett om öronen! Läs om brandkåren i sid 4 Ur innehållet: Malin Wistrand, ny turiststrateg sid 5 Full fart på BWG Industriservice sid 6

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag INFORMATION OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Värmlandstrafik informerar snart premiär för Nya buss linjer till Karlstad den 9 december

Läs mer

Kontakten nr 5 september, 2007 s.

Kontakten nr 5 september, 2007 s. Ett axplock av sommarevenemangen 2007 s. 4-5 Rapport från turistbyrån och Dyvelstens flottningsmuseum s.7 Tina Flognmans handbollsskola - en stor succé s. 9 Mopeden - transportmedel eller livsfarlig leksak?

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie 2 000 nya jobb på AUC Hyllie SIDAN 3 BILD: Nille Leander För Maria är familjen viktigast MITTEN BILD: Gatukontoret Davidshallstorg utan bilar så blir det SIDORNA 16 17 Sitcom från Möllan på kabel-tv SIDAN

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer