ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641"

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006

2 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Johan Eklund Fler exemplar kan beställas från: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Munkfors, tel , fax Tryckt på miljögodkänt papper hos Hammarö Tryckeri, Karlstad, 2007 Under 2006 lade varje värmlänning i genomsnitt 629 kronor till Värmlandstrafiks verksamhet. Skattebetalarna betalar omkring 40 procent av resan, resten betalar du själv som resenär.

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: TRÖSKLAR OCH PASSAGER 4 ÅRSREDOVISNING 6 Förvaltningsberättelse 6 Styrelsen 6 Verksamhet och organisation 7 Länstaxan, enkel biljett Periodkort Ägande 13 Ägarbidrag 14 Förslag till behandling av förlust 16 RESULTATRÄKNING 17 BALANSRÄKNING 18 Eget kapital och skulder 19 KASSAFLÖDESANALYS 20 NOTER 21 REVISIONSBERÄTTELSE 31 GRANSKNINGSRAPPORT 32 FÄRDTJÄNST OCH PATIENTRESOR 33 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 34 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK, FAKTA 35 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.

4 VD HAR ORDET För tredje året i rad kan vi notera ett starkt godkännande från våra kunder. Resandet med buss ökar med ca 8 procent och resandet med tåg ökar med cirka 14 procent. Medaljen har en baksida. Vi klarade inte att hålla kostnadsutvecklingen inom ramarna för Orsaken är främst tröskeleffekter till följd av ökat resande. Bekymmersamt eftersom fokus förflyttas från utveckling till åtgärder för att skapa balans. Kunderna har dock fått utdelning för pengarna. Tre nya dieseltåg av typ Itino sattes i trafik, främst på Fryksdalsbanan. Ytterligare fyra ombyggda Y1 av totalt sju levererades, medan sju utrangerade motorvagnar av samma typ såldes. Tågtrafiken förtätades, främst i pendlingstid. Busstrafiken fick styv tidtabell med timmestrafik mellan Karlstad och Fagerås, från kl till Busstrafiken mellan Arvika och Charlottenberg återtogs från Nettbuss och förtätades, i samband med öppnandet av det nya köpcentret i Charlottenberg. Nya pendlingsmöjligheter till och från Hagfors över Molkom öppnades i kombination med förtätad trafik Karlstad Filipstad. En förändring av bussgodsorganisationen inleddes, vilken är avsedd att underlätta utveckling av persontrafiken, samtidigt som godsservicen bibehålls. En renovering och ombyggnad av busstationen i Karlstad inleddes. Överenskommelser om dels ett treårigt avtal om tågtrafik mellan Oslo och Örebro (Stockholm) och dels ett femårigt avtal om tågtrafik mot Ludvika, via Genvägen, slöts. Rikstrafiken bidrar i bägge fallen. Liksom Länstrafiken i Örebro. EKONOMI Förlusten för 2006 innebär att vi på kort sikt måste fokusera på att återupprätta balansen i ekonomin och öka våra resultatmarginaler. Genom en kombination av rationaliseringar i trafiken, allmänna kostnadsbesparingar, minskad bemanning, prishöjningar och åtgärder från våra ägare, räknar vi med att passera 2007 med svarta siffror, på vägen mot en stadigare resultatnivå. FRAMTIDEN Förbättringar av tågtrafiken mot Göteborg är en angelägen åtgärd, för hela länets utveckling, liksom fortsatt utveckling av buss- och tågtrafik inom länet. Det börjar också bli dags att fundera över kommande upphandlingar och de frågeställningar som klimatdebatten och framtida regionindelningar väcker. Lars Bull Verkställande direktör

5 TRÖSKLAR OCH PASSAGER Kunderna ger oss godkänt, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull. Bussresandet ökade med cirka 8 procent och tågresandet med 14 procent.

6 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, VTAB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Halvar Pettersson (c), ordförande Tommy Ternemar (s), vice ordförande Leif Sandberg (m) Weine Johansson (m) Ragnar Törner (siv) Claes Pettersson (s) Lena Melesjö Windahl (s) SUPPLEANTER Rune Gustavsson (fp) Ann-Katrin Uppvall (m) Karl-Johan Adolfsson (c) Roland Leben (kd) Jan Norlin (s) Nils Persson (s) Dorothea Sohlberg (s) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2006 genomfört nio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum den 31 mars 2006 i Munkfors. Extra bolagsstämma ägde rum den 22 juni REVISORER ORDINARIE Per-Åke Sjöswärd-Persson (v), lekmannarevisor Stig Löfgren (c), lekmannarevisor Peter Söderman, auktoriserad revisor SUPPLEANTER Lennart Berglund (fp), lekmannarevisor Roland Krantz (s), lekmannarevisor Kerto Birgersson, auktoriserad revisor 6

7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB är regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och landstinget, inom Värmlands län. Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik, enligt uppdrag från kommunerna, samt för en omfattande hantering av bussgods, inom ramen för ordinarie busstrafik. Genom avdelning Samåk organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form av viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors omfattade den 31 december år årsarbetare, varav 28 män och 29 kvinnor. Motsvarande 4 årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. FORTSATTA FÖRÄNDRINGAR Under året har tre nya dieseltåg av typ Itino levererats. Tågen är främst avsedda för trafiken på Fryksdalsbanan, men används i hela systemet. Sju äldre motorvagnar av typ Y1 har byggts om och övriga sju har avyttrats till Svensk Tågteknik AB, med vilka bolaget har slutit avtal om komponentförsörjning. Större delen av trafikvolymen har förts över på de moderna fordonen, varigenom passagerarkapaciteten kraftigt har förbättrats. Bolaget erhöll i december 2006 beslut om utbetalning av cirka 40 miljoner kr i investeringsbidrag från Banverket, motsvarande 50 procent av investeringen i två tågsätt. I samråd med Banverket har två betydelsefulla utredningar genomförts. Dels en stråkanalys för Värmland, vars syfte är att lyfta fram de viktigaste åtgärderna i befintlig infrastruktur, under perioden fram till 2015, baserat på den av Värmlandstrafik redovisade trafikeringsambition, som uttrycks i trafikförsörjningsplanen. Dels har i början av 2007 färdigställts en idéstudie om framkomligheten på banan mellan Kil och Karlstad. Studien ger klara belägg för att banan är Sveriges hårdast belastade enkelspår och att omedelbara åtgärder i form av delar av Resecentrumprojektet i Karlstad (mellan Karlstad C och Karlstad Östra) och mötesspår mellan Kil och Karlstad samt öster om Karlstad, är nödvändiga redan med dagens trafik. Busstrafiken har förstärkts, främst i relationen Karlstad - bytespunkt Fagerås, där styv tidtabell med timmestrafik har införts. Trafiken till och från Filipstad har fått tätare förbindelser och Hagfors har fått nya direktlinjer till och från Karlstad via Molkom och koppling mot Filipstadstrafiken. I väster har samarbetsavtalet med Nettbuss gett plats för trafik i egen regi mellan Arvika och Charlottenberg, med en tätare struktur än tidigare. Samtidigt har rationaliseringarna fortsatt och fler linjer och turer blivit anropsstyrda. Landstingets patientreselinjer har tagits in i linjenummersystemet för kollektivtrafiken. Hela linjenummersystemet har setts över för att få en mer logisk struktur, inför bytet av betalsystem. Ombyggnad av busstationen i Karlstad har inletts och beräknas färdigställd i mars RESANDEUTVECKLINGEN Resandet med buss har ökat med cirka 8 procent (7,5 procent) under Resandet med tåg har ökat med cirka 14 procent (11 procent). I bägge fallen är beräkningarna rensade för pris- och trafikförändringar. Med tanke på höjda priser och fortsatta rationaliseringar är detta ett bra utfall. Troligen har bensinprishöjningen bidragit till den relativt kraftiga ökningen. Vår resandestatistik uppvisar

8 stora brister till följd av det ålderdomliga systemet. Beräkningarna är gjorda på faktiska intäkter, vilka uppgifter är betydligt säkrare än resandestatistiken. BUSSGODS Under året har bolagets bussgodsorganisation utretts. Utgångspunkten har varit dels Arbetsmiljöinspektionens krav om åtgärder i befintlig terminal i Karlstad och önskemålet om att arbeta bort bussgodsterminalen ur ett framtida resecentrum i Karlstad, för att ge plats för genomkörningshållplatser för Hammarötrafiken och Karlstads tätortstrafik. I början av 2007 kommer avtal att träffas med Smartpak AB, som ägs av Bussgods ek för. Avsikten är att Smartpak AB övertar godshanteringen och använder Värmlandstrafiks fordon i en särskild godstidtabell. I samband med detta, som beräknas ske vid halvårsskiftet 2007, skapas en ny godsterminal i depåfastigheten på Våxnäs. Den befintliga godsterminalen vid nuvarande busstation kommer därefter att rivas. RESECENTRUM KARLSTAD I början av 2006 redovisade Banverket en tydlig vilja att budgetera resurser för nödvändiga utredningar, järnvägsplan och projektering fram till byggstart. Från Värmlandstrafiks sida har vi därför försökt driva på för att i så tydliga former som möjligt föra projektet tillbaka till en återupptagen projektering och byggstart I slutet av året fick Banverket regeringens uppdrag att se över befintliga investeringsplaner, vilken översyn ska företas under första halvåret Samtidigt tas de första stegen för planering av nästa period som kommer att sträcka sig från 2010 till Vi räknar med att förutsättningarna för ett återupptaget arbete ska vara klarlagda i början av GRÄNSTRAFIKEN Under 2006 har stora framsteg gjorts i vår strategi för ökad tillgänglighet för regionen. Efter flera års förhandlingar slöts överenskommelse om återupptagen trafik över gränsen mot Norge. Från och med 7 januari 2007 går fyra dubbelturer per dag mellan Oslo och Örebro, varav två är genomgående mellan Oslo och Stockholm. Trafiken bedrivs i SJ AB:s regi och med Värmlandstrafiks Reginatåg inblandade i de två dubbelturer som går mellan Karlstad och Oslo, med koppling mot Örebro och Stockholm. Avtalet som har sju samarbetspartners löper i tre år och är betraktat som en introduktionsnivå för trafiken. Även för Genvägen har en överenskommelse på fem år slutits. Rikstrafiken är precis som ifråga om Norgetrafiken delaktig som finansiär. Länstrafiken Örebro är också delaktig som finansiär i bägge projekten. Förhandlingar med SJ AB och Västtrafik AB har inletts om en modernisering av tågtrafiken Karlstad - Göteborg, samtidigt som löpande diskussioner också förs om strukturen på tågtrafiken mellan Karlstad och Stockholm UPPHANDLING Den största upphandlingen under året var upphandlingen av särskild kollektivtrafik (färdtjänst och patientresor). Upphandlingen omfattar ett samlat kontraktsvärde om cirka 280 miljoner kr och 40 olika entreprenörer. 8

9 I skoltrafiken har upphandlingar genomförts inom Grums, Storfors, Sunne och Årjängs kommuner. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 159 miljoner kr och omfattar nio olika entreprenörer. Den trafik som övertogs i egen regi 2004, har återigen lagts ut på entreprenad, med undantag av ett fordon och en anställd. Egenregitrafiken omfattade tidigare 5,5 anställda och fem fordon. Kontraktsvärdet på den upphandlade trafiken uppgår till cirka 22 miljoner kr och omfattar tre olika entreprenörer. NYTT BILJETTMASKINSYSTEM Tillsammans med fem andra trafikhuvudmän samt Karlstadsbuss och Tåg i Bergslagen har vi upphandlat ett nytt betalsystem från tyska Atron Gmbh. Fördelen i en gemensam organisation för upphandling ligger i en högre beställarkompetens genom samarbete, samt en lägre driftkostnad för serviceorganisation och centralsystem, när projektet väl är slutlevererat. För Värmlands del kommer leveransen att ske i slutet av Slutförhandlingar om tidplan äger rum i början av PRISER Priserna höjdes från och med den 1 januari 2006 med cirka 4 procent. VÄRMLANDSTRAFIKS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, R3 Det utvecklingsarbete som är finansierat inom ramen för projektet syftar till att ta fram underlag för strategiska investeringar och att utveckla IT för kollektivtrafiken. Det omfattar fyra skilda projekt. Det första är anslutning och utveckling av talsvar. Aktiviteten syftar till att nå riksdagens mål för full användbarhet för kollektivtrafiken år Genom införande av talsvar förbättras informationen och kollektivtrafikens användbarhet ökar generellt. Genom att det blir enklare att få kunskap om kollektivtrafikens avgångs- och ankomsttider underlättas reseplaneringen. Speciellt förbättras tillgängligheten för resande med olika funktionshinder. Det blir lättare för synskadade. Talsvar innebär dessutom en rationalisering av Värmlandstrafiks trafikupplysning genom färre manuella samtal. Även aktivitet två - upprustning och utvidgning av kommunikationssystemet Mobitex syftar till att nå målet med full användbarhet i kollektivtrafiken Den medverkar även till ökad måluppfyllelse vad gäller riksdagens övergripande trafikpolitiska mål beträffande samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning för medborgarna. Genom upprustning och utvidgning av kommunikationssystemet Mobitex kommer Värmlandstrafik att kunna erbjuda en bättre kundanpassning i form av ökad tillgänglighet och kortare väntetider samt bättre, effektivare trafikledning till lägre kostnad. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten genom att mobilsamtal till förare under färd kan undvikas. Kostnaderna avser konsultinsatser för utveckling och anpassning av mjukvara, planering av introduktion och utbildning av trafikledare och förare. Utveckling av Värmlandstrafiks system för ledning och styrning av verksamheten är aktivitet tre. Utvecklingsarbetet genomförs i samverkan mellan konsulten och ledningsgrupp samt övrig personal inom Värmlandstrafik AB. Målet med aktiviteten är att öka kvaliteten i verksamheten och skapa större förståelse och bättre fokusering på Värmlandstrafik AB:s

10 huvuduppgifter. Arbetet utgör det första steget i införandet av ett kvalitetsledningssystem i Värmlandstrafik AB samt i hela den operativa verksamheten. Ett andra steg påbörjades i slutet av året. Aktiviteten har direkt koppling till Åsa Rönnbäcks forskningsområde och utvecklingsprojekt Kvalitet i en upphandlad nätverksorganisation. Stationsmiljöer Värmland. Aktivitetens syfte är att ta fram ett underlag för beslut om investeringar i järnvägsstationerna i Värmland för att uppnå god tillgänglighet för alla resenärer oberoende av fysiskt funktionshinder. Aktiviteten är därmed ytterligare en åtgärd för att kunna nå riksdagens mål om full användbarhet Åtgärden förbättrar även måluppfyllelsen vad gäller det övergripande trafikpolitiska målet liksom delmålet om god tillgänglighet. Eftersom ansvaret för stationsmiljöerna är delat mellan Banverket och trafikhuvudmannen drivs arbetet gemensamt. Värmlandstrafik svarar för 50 procent av kostnaderna för utredningsarbetet. Med fullt anpassade stationer kommer järnvägen att kunna bilda stommen i kollektivtrafiknätet. Stationerna kan sedan utvecklas till bytespunkter för linjetrafik med buss liksom för färdtjänst och annan anropsstyrd trafik. I dessa bytespunkter skall resenärerna kunna byta mellan olika transportmedel. Det skall möjliggöra för resenärer som idag är hänvisade till färdtjänst eller annan särskild kollektivtrafik att använda den allmänna kollektivtrafiken. Inom forskningsprojektet har doktoranderna Åsa Rönnbäck, Stephan Bösch och Andreas Anderberg kommit väl in i arbetet i företaget såväl som i de akademiska studierna. Däremot har samarbetet med Magnus Söderberg inte utvecklats på önskvärt sätt varför vi valt att avsluta samarbetet med Magnus den 30 september Stephan Bösch har genomfört en studie av Stationsstrukturen i Värmland i vilken redovisas befolkning inom stationernas upptagningsområde och det faktiska resandet. Studien kommer att ligga till grund för beslut om indragning av stopp vid ett antal stationer samt om ett ändrat stoppmönster på andra stationer. Studiens förslag utgör första steget i att öka tillgängligheten till en gemensam värmländsk arbetsmarknad samt till de kvalificerade tjänster, den service och den utbildning som bara kan tillhandahållas i Karlstad. I de akademiska studierna har Stefans första artikel av fyra planerade visat sig så intressant att den antagits för redovisning och publicering vid en transportforskningskonferens i Porto i Portugal i maj Att på det sättet få redovisa sitt vetenskapliga arbete är ett erkännande av arbetets höga vetenskapliga värde och kvalitet. Under sommaren har tecknats avtal med Swebus AB om medverkan i projektet. Åsa Rönnbäck skall i sina studier och sin praktiska tillämpning arbeta med Swebus i Karlstad. Hennes praktiska arbete innebär utveckling av mått och metoder för kvalitetssäkring i kollektivtrafiken. För att det skall vara möjligt att arbeta med kvalitetsutveckling av våra entreprenader är det nödvändigt att vi också utvecklar det interna kvalitetsarbetet. Grunden för detta har lagts genom det arbete som genomförts med stöd av konsult. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar nu Åsa med den fortsatta kvalitetsutvecklingen. I de akademiska studierna har även Åsa varit så framgångsrik att hon senare i vår kommer att redovisa sin första artikel vid en europeisk kvalitetskonferens, QMOD, som i år äger rum i Helsingborg. Andreas Anderberg, som arbetar och studerar under begreppet Kvalitetsskapande kollektivtrafik, ägnar sitt arbete inom företaget åt att medverka till att uppnå en samlad kollektivtrafik. Han har dokumenterat arbetsresor, studieresor, skolresor och färdtjänstresor som 10

11 underlag till det fortsatta arbetet med bättre anpassa vårt trafikutbud till efterfrågan. I de akademiska studierna har Andreas varit medförfattare till en artikel om Intressenternas förväntningar på en hållbar kollektivtrafik. Artikeln redovisades vid en konferens i Hong Kong i november 2006 och håller nu på att överarbetas för att publiceras i vår. Inom ramen för strävan att etablera forskningsprojektet har vi tagit fram ett informationsmaterial som kan användas i olika sammanhang. Projektet har getts ett namn som skall göra det lätt identifierbart och vara lätt att använda i tal och skrift. R3 - Resande, Research, Resultat. TRAFIK Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2006 till cirka 12,8 (11,7) miljoner tidtabellskilometer (mkm). I siffran för 2006 ingår 0,56 ( 0,45) mkm tätortstrafik. Antalet resor uppgick till 8,3 (7,7) miljoner. Därutöver genererar länstrafiken cirka resor inom tätortstrafiken i Karlstad, vilken i övrigt ej är inräknad i totalen. LÄNSTAXAN ENKEL BILJETT 2006 Zon Vuxna Ungdomar 7-18 Ungdomar Alla priser i kr. En zon är cirka 10 km. 11

12 PERIODKORT 2006 Typ av kort Giltighetstid Pris Gäller Länskort Buss 30 dagar 740 Hela länet Länskort Buss 14 dagar 460 Hela länet Länskort Buss & Tåg Kalendermånad 790 Hela länet 2-kommunkort 30 dagar 560 Karlstad och Hammarö 2-kommunkort 14 dagar 280 Karlstad och Hammarö Jössekort 30 dagar 460 Arvika, Eda och Årjäng Nattillägg 10 Mellan kl 00 och 03, buss Alla priser i kr. EKONOMI Intäktsfinansieringsgraden har under 2006 varit cirka 53 procent (cirka 52 procent) för busstrafik. För tågtrafiken var motsvarande siffror cirka 39 procent (cirka 31 procent). Ägarbidraget för 2006 var fastställt till 172 (165) miljoner kr. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 629 (600) kr per invånare. Med anledning av förlusten för 2006 och befarad förlust för 2007, har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning, per den 31 oktober Kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet inte var eller kommer att bli förbrukat. Vidare visar kontrollbalansräkningen att bolaget har ett dolt övervärde om cirka 40 miljoner kr före skatt, vilket uppkommit genom investering i egna tågsätt och investeringsbidrag från Banverket. Vidare har styrelsen konstaterat att det gamla konsortialavtalet gäller för 2006, vilket innebär att nettoförlusten för 2006 skall fördelas på ägarna enligt samma princip som ägarbidragen för I början av 2007 kvarstod beslut hos tre ägare i fråga om det nya konsortialavtalet. Styrelsens bedömning är att det nya avtalet skall kunna tillämpas från och med 2007 och framåt. För 2007 har styrelsen beslutat om interna besparingar och rationaliseringar i trafiken. Det sammanlagda värdet av dessa åtgärder uppgår till cirka 12 miljoner kr som helårseffekt. Dessa åtgärder räcker dock inte för att balansera resultatet Styrelsen diskuterar därför med ägarna om ytterligare åtgärder som avses balansera resultatet för 2007 och skapa ett resultat för 2008 som motsvarar 1 procent av omsättningen för 2007 och 2008 tillsammans, eller drygt 10 miljoner kr. 12

13 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 31 december Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,7 Filipstad ,6 Forshaga ,1 Grums ,9 Hagfors ,2 Hammarö ,0 Karlstad ,9 Kil ,9 Kristinehamn ,8 Munkfors ,9 Storfors ,9 Sunne ,4 Säffle ,4 Torsby ,8 Årjäng ,7 Landstinget ,0 Summa ,0 13

14 ÄGARBIDRAG Enligt trafikavtalet, 11, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna skall underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent), tidtabellstimmar (25 procent), och befolkning (25 procent). Ägarbidrag fördelas på kommuner och landsting enligt följande: Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa PERSONAL Personalkostnaderna uppgick till kr ( ) vilket är en ökning med 15 procent. Medelantalet anställda årsarbetare har uppgått till 60 (53). Löneökningen 2006 var 2 procent eller kr. Följande förändringar i verksamheten ligger bakom ovanstående ökning: Tågtrafiken bemannades med 1,0 trafikplanerare Forskningsprojektet startade, vilket innebar att 4 doktorander anställdes. Bidraget från Länsstyrelsen och Vägverket uppgår till kr, för lönekostnaden. En projektanställning gjordes för utredning av bussgods, 1,0 tjänst. Tjänsten kvarstår men finansieras med 50 procent av SmartPak AB från och med den 1 mars 2007 och med 100 procent från och med den 1 juli En IT-samordnare anställdes på heltid, till en lägre kostnad än tidigare konsultinsatser. Anställningen har lett till väsentligt högre kapacitet i IT-system. Därutöver har ett antal mindre justeringar av tjänster och bemanning gjorts. Från januari 2007 och framåt minskar organisationen successivt med 9,0 årsarbetare, 14

15 samtidigt som vissa nyanställningar, i huvudsak projektfinansierade, görs. Den största verksamhetsförändringen är ett nyöppnat Kundcenter i Karlstad, med 5 medarbetare och väsentligt utökade öppettider. Tidigare har motsvarande tre tjänster köpts av Swebus AB. MILJÖ Den viktigaste åtgärden ifråga om en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling är att öka det kollektiva resandet. I den upphandling som nu är genomförd, finns möjligheter att höja miljöprofilen. Detta medför dock ökade kostnader. Tekniskt sett har upphandlingen dock följt gällande lagkrav, som ifråga om utsläpp, innebär en successiv förbättring, genom modernare motorer med effektivare förbränning och bättre rening. INVESTERINGAR Bolaget har investerat kr ( ). De största investeringarna består av inköp av nya dieseltåg samt ombyggnad av sju Y1 motorvagnar. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Bolaget erhöll i början av 2006 ett beslut om höjning av borgen som säkerhet för lån i bank, avseende investeringar i tåg, biljettmaskinsystem och kommunikationsutrustning, från Landstinget i Värmland. Efter att beslutet vunnit laga kraft i februari 2006, uppgår landstingets borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank till 130 miljoner kr. Den 31 december 2006 utnyttjade bolaget kr av borgensutrymmet. Likviditeten uppgick samtidigt till kr. Statsbidrag om kr för tåginvesteringar utbetalades i december. Cirka kr innehölls, till följd av återstående regleringar. FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för anläggnings- och fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna och fastighetsbeståndet. Bolaget använder terminskontrakt för att säkra sin exponering för valutarisker, avseende framtida budgeterade betalningar för tåginvesteringar. DOTTERBOLAGET SAMÅK Bolaget, vars verksamhet har överförts till Värmlandstrafik AB, har avyttrats under

16 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST Årsstämman har följande ansamlade förlust att behandla, kr: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att i ny räkning överförs, kr RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 16

17 RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER MM Nettoomsättning Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

18 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för dataprogram MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier och fordon Pågående projekt FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i dotterföretag Övriga aktier och andelar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Not Aktiekapital (6 000 aktier med kvotvärde kr) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 KASSAFLÖDESANALYS RÖRELSEN TILLFÖRDA MEDEL Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansnetto Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar Försäljning av andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början SUMMA DISPONIBLA LIKVIDA MEDEL

21 NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. KONCERNREDOVISNING Då det vilande dotterbolaget Väramåk AB sålts under 2006 och var av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har ingen koncernredovisning upprättats enligt 7:5, ABL. LÅNEKOSTNADER Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. UTLÄNDSKA VALUTOR Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Fordon Tåg Tågkomponenter 33 år 3-5 år 5-10 år år 3-5 år 21

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer