ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641"

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006

2 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Johan Eklund Fler exemplar kan beställas från: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Munkfors, tel , fax Tryckt på miljögodkänt papper hos Hammarö Tryckeri, Karlstad, 2007 Under 2006 lade varje värmlänning i genomsnitt 629 kronor till Värmlandstrafiks verksamhet. Skattebetalarna betalar omkring 40 procent av resan, resten betalar du själv som resenär.

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: TRÖSKLAR OCH PASSAGER 4 ÅRSREDOVISNING 6 Förvaltningsberättelse 6 Styrelsen 6 Verksamhet och organisation 7 Länstaxan, enkel biljett Periodkort Ägande 13 Ägarbidrag 14 Förslag till behandling av förlust 16 RESULTATRÄKNING 17 BALANSRÄKNING 18 Eget kapital och skulder 19 KASSAFLÖDESANALYS 20 NOTER 21 REVISIONSBERÄTTELSE 31 GRANSKNINGSRAPPORT 32 FÄRDTJÄNST OCH PATIENTRESOR 33 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 34 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK, FAKTA 35 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.

4 VD HAR ORDET För tredje året i rad kan vi notera ett starkt godkännande från våra kunder. Resandet med buss ökar med ca 8 procent och resandet med tåg ökar med cirka 14 procent. Medaljen har en baksida. Vi klarade inte att hålla kostnadsutvecklingen inom ramarna för Orsaken är främst tröskeleffekter till följd av ökat resande. Bekymmersamt eftersom fokus förflyttas från utveckling till åtgärder för att skapa balans. Kunderna har dock fått utdelning för pengarna. Tre nya dieseltåg av typ Itino sattes i trafik, främst på Fryksdalsbanan. Ytterligare fyra ombyggda Y1 av totalt sju levererades, medan sju utrangerade motorvagnar av samma typ såldes. Tågtrafiken förtätades, främst i pendlingstid. Busstrafiken fick styv tidtabell med timmestrafik mellan Karlstad och Fagerås, från kl till Busstrafiken mellan Arvika och Charlottenberg återtogs från Nettbuss och förtätades, i samband med öppnandet av det nya köpcentret i Charlottenberg. Nya pendlingsmöjligheter till och från Hagfors över Molkom öppnades i kombination med förtätad trafik Karlstad Filipstad. En förändring av bussgodsorganisationen inleddes, vilken är avsedd att underlätta utveckling av persontrafiken, samtidigt som godsservicen bibehålls. En renovering och ombyggnad av busstationen i Karlstad inleddes. Överenskommelser om dels ett treårigt avtal om tågtrafik mellan Oslo och Örebro (Stockholm) och dels ett femårigt avtal om tågtrafik mot Ludvika, via Genvägen, slöts. Rikstrafiken bidrar i bägge fallen. Liksom Länstrafiken i Örebro. EKONOMI Förlusten för 2006 innebär att vi på kort sikt måste fokusera på att återupprätta balansen i ekonomin och öka våra resultatmarginaler. Genom en kombination av rationaliseringar i trafiken, allmänna kostnadsbesparingar, minskad bemanning, prishöjningar och åtgärder från våra ägare, räknar vi med att passera 2007 med svarta siffror, på vägen mot en stadigare resultatnivå. FRAMTIDEN Förbättringar av tågtrafiken mot Göteborg är en angelägen åtgärd, för hela länets utveckling, liksom fortsatt utveckling av buss- och tågtrafik inom länet. Det börjar också bli dags att fundera över kommande upphandlingar och de frågeställningar som klimatdebatten och framtida regionindelningar väcker. Lars Bull Verkställande direktör

5 TRÖSKLAR OCH PASSAGER Kunderna ger oss godkänt, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull. Bussresandet ökade med cirka 8 procent och tågresandet med 14 procent.

6 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, VTAB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Halvar Pettersson (c), ordförande Tommy Ternemar (s), vice ordförande Leif Sandberg (m) Weine Johansson (m) Ragnar Törner (siv) Claes Pettersson (s) Lena Melesjö Windahl (s) SUPPLEANTER Rune Gustavsson (fp) Ann-Katrin Uppvall (m) Karl-Johan Adolfsson (c) Roland Leben (kd) Jan Norlin (s) Nils Persson (s) Dorothea Sohlberg (s) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2006 genomfört nio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum den 31 mars 2006 i Munkfors. Extra bolagsstämma ägde rum den 22 juni REVISORER ORDINARIE Per-Åke Sjöswärd-Persson (v), lekmannarevisor Stig Löfgren (c), lekmannarevisor Peter Söderman, auktoriserad revisor SUPPLEANTER Lennart Berglund (fp), lekmannarevisor Roland Krantz (s), lekmannarevisor Kerto Birgersson, auktoriserad revisor 6

7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB är regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och landstinget, inom Värmlands län. Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik, enligt uppdrag från kommunerna, samt för en omfattande hantering av bussgods, inom ramen för ordinarie busstrafik. Genom avdelning Samåk organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form av viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors omfattade den 31 december år årsarbetare, varav 28 män och 29 kvinnor. Motsvarande 4 årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. FORTSATTA FÖRÄNDRINGAR Under året har tre nya dieseltåg av typ Itino levererats. Tågen är främst avsedda för trafiken på Fryksdalsbanan, men används i hela systemet. Sju äldre motorvagnar av typ Y1 har byggts om och övriga sju har avyttrats till Svensk Tågteknik AB, med vilka bolaget har slutit avtal om komponentförsörjning. Större delen av trafikvolymen har förts över på de moderna fordonen, varigenom passagerarkapaciteten kraftigt har förbättrats. Bolaget erhöll i december 2006 beslut om utbetalning av cirka 40 miljoner kr i investeringsbidrag från Banverket, motsvarande 50 procent av investeringen i två tågsätt. I samråd med Banverket har två betydelsefulla utredningar genomförts. Dels en stråkanalys för Värmland, vars syfte är att lyfta fram de viktigaste åtgärderna i befintlig infrastruktur, under perioden fram till 2015, baserat på den av Värmlandstrafik redovisade trafikeringsambition, som uttrycks i trafikförsörjningsplanen. Dels har i början av 2007 färdigställts en idéstudie om framkomligheten på banan mellan Kil och Karlstad. Studien ger klara belägg för att banan är Sveriges hårdast belastade enkelspår och att omedelbara åtgärder i form av delar av Resecentrumprojektet i Karlstad (mellan Karlstad C och Karlstad Östra) och mötesspår mellan Kil och Karlstad samt öster om Karlstad, är nödvändiga redan med dagens trafik. Busstrafiken har förstärkts, främst i relationen Karlstad - bytespunkt Fagerås, där styv tidtabell med timmestrafik har införts. Trafiken till och från Filipstad har fått tätare förbindelser och Hagfors har fått nya direktlinjer till och från Karlstad via Molkom och koppling mot Filipstadstrafiken. I väster har samarbetsavtalet med Nettbuss gett plats för trafik i egen regi mellan Arvika och Charlottenberg, med en tätare struktur än tidigare. Samtidigt har rationaliseringarna fortsatt och fler linjer och turer blivit anropsstyrda. Landstingets patientreselinjer har tagits in i linjenummersystemet för kollektivtrafiken. Hela linjenummersystemet har setts över för att få en mer logisk struktur, inför bytet av betalsystem. Ombyggnad av busstationen i Karlstad har inletts och beräknas färdigställd i mars RESANDEUTVECKLINGEN Resandet med buss har ökat med cirka 8 procent (7,5 procent) under Resandet med tåg har ökat med cirka 14 procent (11 procent). I bägge fallen är beräkningarna rensade för pris- och trafikförändringar. Med tanke på höjda priser och fortsatta rationaliseringar är detta ett bra utfall. Troligen har bensinprishöjningen bidragit till den relativt kraftiga ökningen. Vår resandestatistik uppvisar

8 stora brister till följd av det ålderdomliga systemet. Beräkningarna är gjorda på faktiska intäkter, vilka uppgifter är betydligt säkrare än resandestatistiken. BUSSGODS Under året har bolagets bussgodsorganisation utretts. Utgångspunkten har varit dels Arbetsmiljöinspektionens krav om åtgärder i befintlig terminal i Karlstad och önskemålet om att arbeta bort bussgodsterminalen ur ett framtida resecentrum i Karlstad, för att ge plats för genomkörningshållplatser för Hammarötrafiken och Karlstads tätortstrafik. I början av 2007 kommer avtal att träffas med Smartpak AB, som ägs av Bussgods ek för. Avsikten är att Smartpak AB övertar godshanteringen och använder Värmlandstrafiks fordon i en särskild godstidtabell. I samband med detta, som beräknas ske vid halvårsskiftet 2007, skapas en ny godsterminal i depåfastigheten på Våxnäs. Den befintliga godsterminalen vid nuvarande busstation kommer därefter att rivas. RESECENTRUM KARLSTAD I början av 2006 redovisade Banverket en tydlig vilja att budgetera resurser för nödvändiga utredningar, järnvägsplan och projektering fram till byggstart. Från Värmlandstrafiks sida har vi därför försökt driva på för att i så tydliga former som möjligt föra projektet tillbaka till en återupptagen projektering och byggstart I slutet av året fick Banverket regeringens uppdrag att se över befintliga investeringsplaner, vilken översyn ska företas under första halvåret Samtidigt tas de första stegen för planering av nästa period som kommer att sträcka sig från 2010 till Vi räknar med att förutsättningarna för ett återupptaget arbete ska vara klarlagda i början av GRÄNSTRAFIKEN Under 2006 har stora framsteg gjorts i vår strategi för ökad tillgänglighet för regionen. Efter flera års förhandlingar slöts överenskommelse om återupptagen trafik över gränsen mot Norge. Från och med 7 januari 2007 går fyra dubbelturer per dag mellan Oslo och Örebro, varav två är genomgående mellan Oslo och Stockholm. Trafiken bedrivs i SJ AB:s regi och med Värmlandstrafiks Reginatåg inblandade i de två dubbelturer som går mellan Karlstad och Oslo, med koppling mot Örebro och Stockholm. Avtalet som har sju samarbetspartners löper i tre år och är betraktat som en introduktionsnivå för trafiken. Även för Genvägen har en överenskommelse på fem år slutits. Rikstrafiken är precis som ifråga om Norgetrafiken delaktig som finansiär. Länstrafiken Örebro är också delaktig som finansiär i bägge projekten. Förhandlingar med SJ AB och Västtrafik AB har inletts om en modernisering av tågtrafiken Karlstad - Göteborg, samtidigt som löpande diskussioner också förs om strukturen på tågtrafiken mellan Karlstad och Stockholm UPPHANDLING Den största upphandlingen under året var upphandlingen av särskild kollektivtrafik (färdtjänst och patientresor). Upphandlingen omfattar ett samlat kontraktsvärde om cirka 280 miljoner kr och 40 olika entreprenörer. 8

9 I skoltrafiken har upphandlingar genomförts inom Grums, Storfors, Sunne och Årjängs kommuner. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 159 miljoner kr och omfattar nio olika entreprenörer. Den trafik som övertogs i egen regi 2004, har återigen lagts ut på entreprenad, med undantag av ett fordon och en anställd. Egenregitrafiken omfattade tidigare 5,5 anställda och fem fordon. Kontraktsvärdet på den upphandlade trafiken uppgår till cirka 22 miljoner kr och omfattar tre olika entreprenörer. NYTT BILJETTMASKINSYSTEM Tillsammans med fem andra trafikhuvudmän samt Karlstadsbuss och Tåg i Bergslagen har vi upphandlat ett nytt betalsystem från tyska Atron Gmbh. Fördelen i en gemensam organisation för upphandling ligger i en högre beställarkompetens genom samarbete, samt en lägre driftkostnad för serviceorganisation och centralsystem, när projektet väl är slutlevererat. För Värmlands del kommer leveransen att ske i slutet av Slutförhandlingar om tidplan äger rum i början av PRISER Priserna höjdes från och med den 1 januari 2006 med cirka 4 procent. VÄRMLANDSTRAFIKS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, R3 Det utvecklingsarbete som är finansierat inom ramen för projektet syftar till att ta fram underlag för strategiska investeringar och att utveckla IT för kollektivtrafiken. Det omfattar fyra skilda projekt. Det första är anslutning och utveckling av talsvar. Aktiviteten syftar till att nå riksdagens mål för full användbarhet för kollektivtrafiken år Genom införande av talsvar förbättras informationen och kollektivtrafikens användbarhet ökar generellt. Genom att det blir enklare att få kunskap om kollektivtrafikens avgångs- och ankomsttider underlättas reseplaneringen. Speciellt förbättras tillgängligheten för resande med olika funktionshinder. Det blir lättare för synskadade. Talsvar innebär dessutom en rationalisering av Värmlandstrafiks trafikupplysning genom färre manuella samtal. Även aktivitet två - upprustning och utvidgning av kommunikationssystemet Mobitex syftar till att nå målet med full användbarhet i kollektivtrafiken Den medverkar även till ökad måluppfyllelse vad gäller riksdagens övergripande trafikpolitiska mål beträffande samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning för medborgarna. Genom upprustning och utvidgning av kommunikationssystemet Mobitex kommer Värmlandstrafik att kunna erbjuda en bättre kundanpassning i form av ökad tillgänglighet och kortare väntetider samt bättre, effektivare trafikledning till lägre kostnad. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten genom att mobilsamtal till förare under färd kan undvikas. Kostnaderna avser konsultinsatser för utveckling och anpassning av mjukvara, planering av introduktion och utbildning av trafikledare och förare. Utveckling av Värmlandstrafiks system för ledning och styrning av verksamheten är aktivitet tre. Utvecklingsarbetet genomförs i samverkan mellan konsulten och ledningsgrupp samt övrig personal inom Värmlandstrafik AB. Målet med aktiviteten är att öka kvaliteten i verksamheten och skapa större förståelse och bättre fokusering på Värmlandstrafik AB:s

10 huvuduppgifter. Arbetet utgör det första steget i införandet av ett kvalitetsledningssystem i Värmlandstrafik AB samt i hela den operativa verksamheten. Ett andra steg påbörjades i slutet av året. Aktiviteten har direkt koppling till Åsa Rönnbäcks forskningsområde och utvecklingsprojekt Kvalitet i en upphandlad nätverksorganisation. Stationsmiljöer Värmland. Aktivitetens syfte är att ta fram ett underlag för beslut om investeringar i järnvägsstationerna i Värmland för att uppnå god tillgänglighet för alla resenärer oberoende av fysiskt funktionshinder. Aktiviteten är därmed ytterligare en åtgärd för att kunna nå riksdagens mål om full användbarhet Åtgärden förbättrar även måluppfyllelsen vad gäller det övergripande trafikpolitiska målet liksom delmålet om god tillgänglighet. Eftersom ansvaret för stationsmiljöerna är delat mellan Banverket och trafikhuvudmannen drivs arbetet gemensamt. Värmlandstrafik svarar för 50 procent av kostnaderna för utredningsarbetet. Med fullt anpassade stationer kommer järnvägen att kunna bilda stommen i kollektivtrafiknätet. Stationerna kan sedan utvecklas till bytespunkter för linjetrafik med buss liksom för färdtjänst och annan anropsstyrd trafik. I dessa bytespunkter skall resenärerna kunna byta mellan olika transportmedel. Det skall möjliggöra för resenärer som idag är hänvisade till färdtjänst eller annan särskild kollektivtrafik att använda den allmänna kollektivtrafiken. Inom forskningsprojektet har doktoranderna Åsa Rönnbäck, Stephan Bösch och Andreas Anderberg kommit väl in i arbetet i företaget såväl som i de akademiska studierna. Däremot har samarbetet med Magnus Söderberg inte utvecklats på önskvärt sätt varför vi valt att avsluta samarbetet med Magnus den 30 september Stephan Bösch har genomfört en studie av Stationsstrukturen i Värmland i vilken redovisas befolkning inom stationernas upptagningsområde och det faktiska resandet. Studien kommer att ligga till grund för beslut om indragning av stopp vid ett antal stationer samt om ett ändrat stoppmönster på andra stationer. Studiens förslag utgör första steget i att öka tillgängligheten till en gemensam värmländsk arbetsmarknad samt till de kvalificerade tjänster, den service och den utbildning som bara kan tillhandahållas i Karlstad. I de akademiska studierna har Stefans första artikel av fyra planerade visat sig så intressant att den antagits för redovisning och publicering vid en transportforskningskonferens i Porto i Portugal i maj Att på det sättet få redovisa sitt vetenskapliga arbete är ett erkännande av arbetets höga vetenskapliga värde och kvalitet. Under sommaren har tecknats avtal med Swebus AB om medverkan i projektet. Åsa Rönnbäck skall i sina studier och sin praktiska tillämpning arbeta med Swebus i Karlstad. Hennes praktiska arbete innebär utveckling av mått och metoder för kvalitetssäkring i kollektivtrafiken. För att det skall vara möjligt att arbeta med kvalitetsutveckling av våra entreprenader är det nödvändigt att vi också utvecklar det interna kvalitetsarbetet. Grunden för detta har lagts genom det arbete som genomförts med stöd av konsult. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar nu Åsa med den fortsatta kvalitetsutvecklingen. I de akademiska studierna har även Åsa varit så framgångsrik att hon senare i vår kommer att redovisa sin första artikel vid en europeisk kvalitetskonferens, QMOD, som i år äger rum i Helsingborg. Andreas Anderberg, som arbetar och studerar under begreppet Kvalitetsskapande kollektivtrafik, ägnar sitt arbete inom företaget åt att medverka till att uppnå en samlad kollektivtrafik. Han har dokumenterat arbetsresor, studieresor, skolresor och färdtjänstresor som 10

11 underlag till det fortsatta arbetet med bättre anpassa vårt trafikutbud till efterfrågan. I de akademiska studierna har Andreas varit medförfattare till en artikel om Intressenternas förväntningar på en hållbar kollektivtrafik. Artikeln redovisades vid en konferens i Hong Kong i november 2006 och håller nu på att överarbetas för att publiceras i vår. Inom ramen för strävan att etablera forskningsprojektet har vi tagit fram ett informationsmaterial som kan användas i olika sammanhang. Projektet har getts ett namn som skall göra det lätt identifierbart och vara lätt att använda i tal och skrift. R3 - Resande, Research, Resultat. TRAFIK Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2006 till cirka 12,8 (11,7) miljoner tidtabellskilometer (mkm). I siffran för 2006 ingår 0,56 ( 0,45) mkm tätortstrafik. Antalet resor uppgick till 8,3 (7,7) miljoner. Därutöver genererar länstrafiken cirka resor inom tätortstrafiken i Karlstad, vilken i övrigt ej är inräknad i totalen. LÄNSTAXAN ENKEL BILJETT 2006 Zon Vuxna Ungdomar 7-18 Ungdomar Alla priser i kr. En zon är cirka 10 km. 11

12 PERIODKORT 2006 Typ av kort Giltighetstid Pris Gäller Länskort Buss 30 dagar 740 Hela länet Länskort Buss 14 dagar 460 Hela länet Länskort Buss & Tåg Kalendermånad 790 Hela länet 2-kommunkort 30 dagar 560 Karlstad och Hammarö 2-kommunkort 14 dagar 280 Karlstad och Hammarö Jössekort 30 dagar 460 Arvika, Eda och Årjäng Nattillägg 10 Mellan kl 00 och 03, buss Alla priser i kr. EKONOMI Intäktsfinansieringsgraden har under 2006 varit cirka 53 procent (cirka 52 procent) för busstrafik. För tågtrafiken var motsvarande siffror cirka 39 procent (cirka 31 procent). Ägarbidraget för 2006 var fastställt till 172 (165) miljoner kr. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 629 (600) kr per invånare. Med anledning av förlusten för 2006 och befarad förlust för 2007, har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning, per den 31 oktober Kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet inte var eller kommer att bli förbrukat. Vidare visar kontrollbalansräkningen att bolaget har ett dolt övervärde om cirka 40 miljoner kr före skatt, vilket uppkommit genom investering i egna tågsätt och investeringsbidrag från Banverket. Vidare har styrelsen konstaterat att det gamla konsortialavtalet gäller för 2006, vilket innebär att nettoförlusten för 2006 skall fördelas på ägarna enligt samma princip som ägarbidragen för I början av 2007 kvarstod beslut hos tre ägare i fråga om det nya konsortialavtalet. Styrelsens bedömning är att det nya avtalet skall kunna tillämpas från och med 2007 och framåt. För 2007 har styrelsen beslutat om interna besparingar och rationaliseringar i trafiken. Det sammanlagda värdet av dessa åtgärder uppgår till cirka 12 miljoner kr som helårseffekt. Dessa åtgärder räcker dock inte för att balansera resultatet Styrelsen diskuterar därför med ägarna om ytterligare åtgärder som avses balansera resultatet för 2007 och skapa ett resultat för 2008 som motsvarar 1 procent av omsättningen för 2007 och 2008 tillsammans, eller drygt 10 miljoner kr. 12

13 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 31 december Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,7 Filipstad ,6 Forshaga ,1 Grums ,9 Hagfors ,2 Hammarö ,0 Karlstad ,9 Kil ,9 Kristinehamn ,8 Munkfors ,9 Storfors ,9 Sunne ,4 Säffle ,4 Torsby ,8 Årjäng ,7 Landstinget ,0 Summa ,0 13

14 ÄGARBIDRAG Enligt trafikavtalet, 11, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna skall underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent), tidtabellstimmar (25 procent), och befolkning (25 procent). Ägarbidrag fördelas på kommuner och landsting enligt följande: Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa PERSONAL Personalkostnaderna uppgick till kr ( ) vilket är en ökning med 15 procent. Medelantalet anställda årsarbetare har uppgått till 60 (53). Löneökningen 2006 var 2 procent eller kr. Följande förändringar i verksamheten ligger bakom ovanstående ökning: Tågtrafiken bemannades med 1,0 trafikplanerare Forskningsprojektet startade, vilket innebar att 4 doktorander anställdes. Bidraget från Länsstyrelsen och Vägverket uppgår till kr, för lönekostnaden. En projektanställning gjordes för utredning av bussgods, 1,0 tjänst. Tjänsten kvarstår men finansieras med 50 procent av SmartPak AB från och med den 1 mars 2007 och med 100 procent från och med den 1 juli En IT-samordnare anställdes på heltid, till en lägre kostnad än tidigare konsultinsatser. Anställningen har lett till väsentligt högre kapacitet i IT-system. Därutöver har ett antal mindre justeringar av tjänster och bemanning gjorts. Från januari 2007 och framåt minskar organisationen successivt med 9,0 årsarbetare, 14

15 samtidigt som vissa nyanställningar, i huvudsak projektfinansierade, görs. Den största verksamhetsförändringen är ett nyöppnat Kundcenter i Karlstad, med 5 medarbetare och väsentligt utökade öppettider. Tidigare har motsvarande tre tjänster köpts av Swebus AB. MILJÖ Den viktigaste åtgärden ifråga om en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling är att öka det kollektiva resandet. I den upphandling som nu är genomförd, finns möjligheter att höja miljöprofilen. Detta medför dock ökade kostnader. Tekniskt sett har upphandlingen dock följt gällande lagkrav, som ifråga om utsläpp, innebär en successiv förbättring, genom modernare motorer med effektivare förbränning och bättre rening. INVESTERINGAR Bolaget har investerat kr ( ). De största investeringarna består av inköp av nya dieseltåg samt ombyggnad av sju Y1 motorvagnar. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Bolaget erhöll i början av 2006 ett beslut om höjning av borgen som säkerhet för lån i bank, avseende investeringar i tåg, biljettmaskinsystem och kommunikationsutrustning, från Landstinget i Värmland. Efter att beslutet vunnit laga kraft i februari 2006, uppgår landstingets borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank till 130 miljoner kr. Den 31 december 2006 utnyttjade bolaget kr av borgensutrymmet. Likviditeten uppgick samtidigt till kr. Statsbidrag om kr för tåginvesteringar utbetalades i december. Cirka kr innehölls, till följd av återstående regleringar. FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för anläggnings- och fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna och fastighetsbeståndet. Bolaget använder terminskontrakt för att säkra sin exponering för valutarisker, avseende framtida budgeterade betalningar för tåginvesteringar. DOTTERBOLAGET SAMÅK Bolaget, vars verksamhet har överförts till Värmlandstrafik AB, har avyttrats under

16 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST Årsstämman har följande ansamlade förlust att behandla, kr: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att i ny räkning överförs, kr RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 16

17 RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER MM Nettoomsättning Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

18 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för dataprogram MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier och fordon Pågående projekt FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i dotterföretag Övriga aktier och andelar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Not Aktiekapital (6 000 aktier med kvotvärde kr) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 KASSAFLÖDESANALYS RÖRELSEN TILLFÖRDA MEDEL Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansnetto Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar Försäljning av andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början SUMMA DISPONIBLA LIKVIDA MEDEL

21 NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. KONCERNREDOVISNING Då det vilande dotterbolaget Väramåk AB sålts under 2006 och var av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har ingen koncernredovisning upprättats enligt 7:5, ABL. LÅNEKOSTNADER Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. UTLÄNDSKA VALUTOR Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Fordon Tåg Tågkomponenter 33 år 3-5 år 5-10 år år 3-5 år 21

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer