Svartlistad insamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svartlistad insamling"

Transkript

1 Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November

2 Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November 2011 En rapport framtagen av Emmaus Björkå, november 2011

3 Sammanfattning DENNA RAPPORT ÄR en genomgång av några av de organisationer som bedriver insamlingen av kläder i containrar utplacerade på kommunal mark i Göteborg. Granskningen visar att ett flertal oseriösa organisationer just nu håller på att etablera sig i Göteborgs Stad. Bland dessa finns till exempel Humana Sverige/UFF en organisation med starka kopplingar till Tvindrörelsen, som av många har stämplats som en sekt. Humana Sverige/UFF har tidigare varit aktiva i Göteborg men gick i konkurs i början av 2000-talet och lämnade då miljonskulder efter sig. Organisationen är idag svartlistad av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som avråder allmänheten från att skänka till organisationen och ledarna för Humana är antingen dömda till långa fängelsestraff eller på rymmen från myndigheterna. I april 2011 beviljade kommunen tillstånd till Humana att ställa ut 20 stycken insamlingscontainers på kommunal mark. Rapporten lyfter också fram starka indicier som pekar på att kommersiella intressen genom bulvaner står bakom en stor del av insamlingscontainrarna. Det Malmöbaserade aktiebolaget Malmtex AB verkar här vara spindeln i nätet. Företaget har flera gångar varit föremål för kritik då man har hyrt föreningars namn i syfte att samla in kläder. Branschorganisationerna har flera gångar bedömt ett sådant agerande som oetiskt och har riktat hård kritik mot Malmtex och svartlistat föreningar som samarbetar med företaget. För att främja en seriös utveckling av insamling av textilier i Göteborgs Stad rekommenderar slutligen rapporten att kommunen inför regler om att insamlande organisationer ska vara godkända av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd att använda 90-konto. 3

4 Innehåll Sammanfattning 3 Om rapporten 5 Kartläggningen 6 90-konto 7 FRII 8 Humana Sverige/UFF 10 IFHR/Malmtex AB 14 Ronahjälpen 16 Flimo.se/GIK 17 Jämförelse dekaler 18 Jämförelse dekaler forts. 19 Källor 20 4

5 Om rapporten ÅTERANVÄNDNING ÄR MER populär än någonsin och second hand-försäljningen av återanvända kläder och prylar har ökat stadigt de senaste åren. Fördelen med en aktiv andrahandsmarknad är flera: återanvändning av kläder minskar klimatpåverkan och utnyttjandet av jordens ändliga resurser samtidigt som det skapar sysselsättning i den sociala ekonomin. Överskottet investeras i solidaritetsprojekt för att bekämpa fattigdom och förtryck i Sverige och runt om i världen. Insamlingsbranschen är en förtroendebransch. Den bygger på människors vilja att göra gott. Det är många människor som idag väljer att lämna kläder och prylar till någon av landets insamlingsorganisationer, vilket tyder på att det finns hos allmänheten att skänka kläder. Men den totala insamlingen kan lätt fördubblas och därmed nyttan. Det handlar om ökad tillgänglighet, fler inlämningslådor, och att regler införs som säkerställer öppenhet och minimerar riskerna för oseriös hantering. En fortsatt positiv utveckling beror på insamlingsorganisationernas förmåga att vara transparent och öppet redovisa sina kostnader och ändamål. Ofta fungerar självreglering men när ett flertal mindre seriösa aktörer just nu håller på att etablera sig, vilket händer ju nu i Göteborgs Stad, är det viktigt att kommunen hjälper till genom att införa branschutvecklande spelregler. Vi vill ställa höga krav på oss själva, men vi behöver hjälp av kommunen när svartlistade organisationer för människor bakom ljuset och utnyttjar viljan att göra gott. FRIVILLIGORGANISATIONERNAS INSAMLINGSRÅD (FRII) är en branschorganisation som består av i princip samtliga större insamlingsorganisationer. I sina riktlinjer skriver man att FRII anser det vara av stor vikt att insamling som bedrivs kontinuerligt och över hela landet alltid sker till 90-konto. 1 Göteborgs Stad har idag inget regelverk med krav på 90-konto för klädinsamlare (något man däremot infört i Stockholm). Just nu sker en översyn av hur reglerna ska se ut i framtiden och utifrån de fakta som kommer fram i denna rapport bör folkvalda såväl som tjänstemän överväga FRII:s rekommendation kring krav på 90-konto. Krister Holm Generalsekreterare, Emmaus Björkå 1 5

6 Kartläggningen UPPSTÄLLNING NEDAN VISAR att de sju stora klädinsamlingsorganisationerna i Göteborg kan delas upp i tre kategorier: de som har 90-konto och inte finns på varningslistan (Emmaus Björkå, Myrorna), de som inte har 90-konto och inte finns med på varningslistan (Ronahjälpen, Flimo.se, GIK) och de som inte har 90-konto och finns med på varningslistan (IFHR och Humana Sverige/UFF). Den första gruppen, Myrorna och Emmaus Björkå, består av de två etablerade aktörerna i Göteborg. Många känner till organisationerna som sedan många år har 90-konto och är utan anmärkningar från FRII. Grupp två, Ronahjälpen, Flimo.se och GIK, är organisationer som inte har 90-konto men som inte är med på FRII:s varningslista. Grupp tre, Humana Sverige/UFF och IFHR, är insamlingsorganisationer som har mist sitt 90-konto under 2000-talet och som FRII avråder allmänheten från att skänka till. Dessa två klädinsamlare tillhör de största inom kommunen, varav den ena under det senaste året har blivit beviljade flera nya tillstånd. DENNA RAPPORT VISAR också på annat sätt att gruppera de olika organisationerna: 1. Emmaus Björkå och Myrorna. Etablerade och seriösa organisationer. 2. Humana Sverige/UFF. Svartlistad organisation kritiserad för koppling till en sektliknande rörelse. 3. Malmtex-sfären: Organisationer som alla har aktiebolaget Malmtex som huvudman. Under 2011 har minst 86 ansökningar om tillstånd att få ställa ut insamlingscontainers kommit in till kommunen, en stor del av dessa har kommit in från Humana Sverige/UFF som har blivit beviljade 20 tillstånd. Organisation 90-konto FRII:s varningslistan (sept 2011) Emmaus Björkå Ja Nej Myrorna Ja Nej Ronahjälpen Nej Nej Flimo.se Nej Nej Göteborgs Ishockeyklubb Nej Nej IFHR Nej, indraget 2006 Ja Humana Sverige/UFF Nej, indraget 2002 Ja 6

7 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk insamlingskontrolls hemsidan, insamlingskontroll.se 90-konto Svensk Insamlingskontroll Bevakargivarnas intressen Huvudmän är LO, TCO, SACO och Svensk Näringsliv Verkar för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. Indragna 90-konton År Indragna konton 90-KONTON KAN BEVILJAS till insamlingsorganisationer som uppfyller de krav som Svensk insamlingskontroll ställer upp. Man genomför en noggrann kontroll av att medel går till ändamålet, att insamlings- och administrationskostnaderna inte är för höga och att insamlingarna sker på ett sunt och etiskt sätt. I dagsläget finns det 385 organisationer listade på Svensk insamlingskontrolls hemsida som har tilldelats 90-konto. Konton får användas för insamlingar bland allmänheten av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund. Svensk insamlingskontroll har ställt upp en rad krav för att bli tilldelad ett 90-konto: Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera. Insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer. Organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Max 25 % av överskottet får användas till administrativa kostnader. Utöver detta har Svensk insamlingskontroll ställt upp kriterier för den ekonomiska redovisningen som ska redovisas på särskilda blanketter. Förutom löpande kontroller gör Svensk Insamlingskontroll även en årlig granskning av organisationernas årsredovisningar samt resultat- och balansräkning. Särskilda granskningar genomförs också då det anses motiverat. Indragning av 90-konto sker om organisationer inte uppfyller de uppsatta kraven, eller om de själva begär att så ska ske. 7

8 Frivillig organisationernas insamlingsråd (FRII) FRII Några av FRII:s medlemmar: Cancerfonden Rädda Barnen Röda Korset Greenpeace Amnesty International Svenska Kyrkan Plan Sverige Sjöräddningssällskapet Frälsningsarmén. FRII:s 131 medlemmar är Sveriges stora insamlare såsom till exempel Cancerfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, Greenpeace, Amnesty International, Svenska Kyrkan, Plan Sverige, Sjöräddningssällskapet och Frälsningsarmén, men även ett stort antal mindre organisationer. FRIIs uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. FRII slå ner på den oseriösa insamling som idag sker på gator och torg, via brev, telefon och Internet. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Kort uttryckt verkar FRII för etisk och professionell insamling. Enligt FRII bör organisationer som bedriver rikstäckande insamling hos allmänheten vara innehavare av ett 90-konto. Man anser det vara så viktigt att man på sina hemsida har en lista där man avråder människor att skänka till vissa organisationer. Denna svartlista har fått en stor spridning och används i ofta av myndigheter och kommuner i bedömningen av lämpligheten av olika organisationer. Svartlistning I dagsläget finns det 33 organisationer uppsatta på varningslistan. Totalt 385 organisationer har blivit tilldelade ett 90-konto, vilket innebär att en stor del av Sveriges insam lingsorganisationer, 91.5 %, har ryggen fri. Några av de 8,5 % som är svartlistade ska vi titta närmare på i vår granskning. 8

9 FRII:s varningslista Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII - intresseorgan för landets insamlingsorganisationer - allmänheten att inte skänka pengar till följande organisationer 1. Al-Aqsa Spannmål Stiftelse 2. Baltic Cancerhjälpfonden 4. Cancer- och Allergifonden 5. Cancer- och Barnhjälpen 6. Cancer- och Miljöfonden - CMF 7. CURO - Riksföreningen för cancersjuka 8. Developing World Clothing 9. 4-Life 10. FRF-Stiftelsen - Fonden för Rehab o medicinsk forskning 11. Fria Kristna Missionshjälpen - FKM 12. Främjande av den iranska kulturen - FIK 13. Gatubarnsföreningen 14. Hand i Hand, insamlingsstiftelse, Göteborg 15. Hjälpfonden 16. Hjärtehjälpen 17. Humana Sverige/UFF - U-landshjälp från Folk till Folk 18. Innocent Child/Krigets Oskyldiga 19. Insamlings Hjälpen 20. Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation 21. Klädinsamling Service 22. Mojahedin Sympatisör Förening - MSF 23. Neurologisk Handikapp och Cancerforskning - NHC 24. NYTEX 25. Orphan Home Care 26. SADF - Alzheimer och Demensforskning 27. Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden 28. Stockholmsstorken/Storken 29. Svenska Folkfonden 30. Svenska Smärtafonden 31. Sveriges Cancersjukas Riksförbund 32. Telehjälpen 33. Viol Fundraising 9

10 Humana Sverige/UFF UNDER OCH -90-talet etablerade sig UFF starkt i Sverige och under några år kom det nästan att bli synonymt med second handförsäljning. Denna bild förändrades snabbt i början av 2000-talet då en rad avslöjanden skakade organisationen. År 2003 gick UFF i konkurs på grund av skatteskulder och miljonskulder till fordringsägare. UFF/Humanas danska huvudmän från den så kallade Tvindrörelsen dömdes till långa fängelsestraff för bland annat skattebrott. Tvindrörelsen Tvindrörelsen grundades i början av 1970-talet av läraren Mogens Amid Petersen på gården Tvind i västra Jylland. Organisationen startade som en miljörörelse med en resande folkhögskola men drog tidigt på sig kritik för att vara en innesluten organisation med sektliknande drag. Människor med ett rättvisepatos drogs in i rörelsen och utnyttjades som billig arbetskraft och för att samla in pengar till rörelsen. Rörelsen styrs av den så kallade Lärargruppen som består av de mest lojala och långvariga medlemmarna. Stiftelsen FRI Föreningen Rädda Individen bildades 1984 och har sedan dess arbetat som en stödförening för människor som förlorat en vän eller anhörig till sektliknande rörelser, och stödjer även avhoppade medlemmar. På stiftelsens hemsida har man en omfattande genomgång av Tvindrörelsen/UFF/Humana och listar en rad punkter där man anser att dessa organisationer har beröringspunkter med andra totalitära rörelser: Manipulation - man pressas till att visa sin solidaritet genom att gå med i Lärargruppen (LG). LG:s medlemmar får lära sig manipulera presumtiva och nya medlemmar. Kontroll - med bevakning: Om man rymmer händer det att en grupp får i uppdrag att åka hem och hämta vederbörande. Man tvingas låna mycket pengar av LG till höga kursavgifter - svårt att lämna sen. Styrning - man ser på nyheterna på TV gemensamt och kollar efteråt att alla har samma åsikt, man läser inga tidningar. Kränkning - när man gått med i LG är det på livstid. Man har då gemensam tid och lönen går direkt till LG. Man måste be om permission för att få åka hem, gamla foton och adressböcker måste brännas

11 Det finns också ett flertal avhoppare som skrivit om sina erfarenheter i Tvind och Lärargruppen, bland annat Britta Rasmussen i boken Tvind sett indefra. En afhoppet Tvindlærers personlige fortælling om livet på skolerne (1996). Den danske journalisten Frede Jakobsen, som följt och granskat Tvindrörelsen under många år, säger i en intervju till Sverige Radio att Humana Sverige ska betraktas på precis samma sätt som sina föregångare UFF. Humana försöker uppträda som att de inte har med Tvind att göra, men de ingår i det internationella Humana, som är en integrerad del av Tvind, som i sin tur leds av den så kallade Lärargruppen 3. Humanas organisationer runt om i världen säljer de insamlade kläderna billigt till Tvinds handels- och exportbolag, som i sin tur säljer kläderna dyrt i Östeuropa. Bolagen är hemmahörande i olika skatteparadis och inkomsterna från dess försäljningar går inte till bistånd i tredje världen, utan direkt till Lärargruppens kassa, berättar Frede Jakobsen 4. Från Sydsvenskan Tvindledare dömd till fängelse Ledarna dömda och efterlysta Under 2009 dömdes en av huvudmännen bakom Tvindrörelsen, tidigare talesmannen Poul Jørgensen, till två år och sex månaders fängelse i Danmark. Den danska domstolen ansåg det fastlagt att Jørgensen begått brott i samband med överföringar på omkring 75 miljoner kronor från Tvinds humanitära fond till andra konton 5. Åklagarmyndigheten anser att Jørgensen handlat i samråd med grundaren Morgens Amdi Petersen och andra Tvindledare. Petersen och de övriga har dock gått under jorden utomlands för att undgå en eventuellt ny rättegång. Under 2011 gick den danska polisen ut med en efterlysning via Interpol i ett nytt försök att få tag på ledarna som antas gömma sig på Humans egendomar i Mexico eller Zimbabwe länder som inte har utlämningsavtal med Danmark Tvindledare dömd till fängelse, Landskronaposten 6 11

12 Humana Sverige Namnet Humana hade redan använts i de flesta andra länder sedan många år innan den svenska delen av rörelsen bytte namn. De gula UFF-lådorna som varit spridda över hela Sverige har nu successivt bytts ut mot nymålade gröna lådor. Kort efter att UFF hade gått i konkurs köpte personer med koppling till Tvindrörelsen och UFF upp konkursboet för att kunna fortsätta verksamheten och nu expanderar man stort. En stor kartläggning i den norska tidningen Vårt Land visar att Humana/UFF i Norge på kort tid etablerat sig som en av de störta aktörerna, trots att samma skandal har drabbat Humana Norge. 7 Från DN UFF är en seriös biståndsorganisation Trond Narvestad Humana Sverige, som man kallar sig efter ombildningen, använder samma organisationsnummer och dess verksamhetschef Trond Narvestad var tidigare viceordförande i UFF. Trond Narvestad, är den person som sökt och blivit beviljad tillstånd av Göteborgs Stad, förnekade tidigare kopplingarna mellan Humana Sverige/UFF och Tvindrörelsen. I dag är tongångarna helt annorlunda. Tidningen Dagen intervjuade honom år 2006 och han erkände då samröret mellan Humana Sverige och Tvidrörelsen: Vi har ett samarbete, säger han och förklarar att kopplingen de två emellan är att de skolor som Humana Sverige använder sig av för att utbilda volontärer på är så kallade Tvindskolor. Skolor som grundades av Lärargruppen den innersta kretsen av Tvindrörelsen. Trond Narvestad är själv medlem i Lärargruppen, något som han i samband med UFF- skandalen starkt förnekade 8. Vi har ett samarbete med vissa verksamheter inom Tvindrörelsen. Men det har varit många rykten kring det där. Det har aldrig påvisats att våra medel inte skulle gå till våra projekt. Inga av våra pengar har gått till Tvind, däremot har Humana Sverige och UFF fått pengar av Tvind, säger han 9. Försvinnande liten andel till välgörande ändamål I en granskning gjord av Svenska Dagbladet år 2007 hamnade Humana Sverige på sista plats bland insamlingsorganisationerna då endast 3 % av intäkterna gick till bistånd och information 10. Från Nerikes Allehanda Svartlistad organisation fick tillstånd av polisen Svartlistade i flera kommuner I samband med att UFF:s 90-konto blev indraget skickade Svensk Insamlingskontroll ut ett brev till landets samtliga kommunstyrelser där man informerade om sitt beslut. Efter det valde flera kommuner valt att inte tillåta UFF-containrar, bland annat i Stockholm, Gnosjö, Motala och Ludvika 11. I Stockholm fattades beslutet på förslag från dåvarande borgarrådet Jan Björklund

13 Sagt om Humana Sverige Humana är en högst oseriös organisation och därför avråder vi alla att lämna kläder till dem. 13 Erik Zachrison, generalsekreterare i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii. 10 maj De är uppsatta på svarta listan hos oss. Det här är oseriöst och oetiskt. Det är mycket allvarligt om kommunen har upplåtit plats till dem. 14 Erik Zachrison, generalsekreterare i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii. 10 maj Det här är en organisation som vi absolut vill varna för. Det är mycket märkligt att containrarna får stå där de gör. Människor som kommer till avfallsanläggningen tror ju att de bidrar till något seriöst om man skänker till något som står på kommunens mark. 15 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 10 maj De följer inte våra föreskrifter och det finns ingen som kontrollerar verksamheten. Det är omöjligt att veta vart pengarna går. Därför avråder jag att skänka kläder till Humana. 16 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 10 augusti

14 När vi fick reda på avtalet kände vi att vi måste stoppa deras konto så fort som möjligt Eva Birath, Svensk Insamlingskontroll om IFHR och Malmtex AB:s avtal IFHR/Malmtex AB Från Smålandsposten, , Flera frågetecken kring klädinsamling - bolag kritiserat för sin slutenhet IFHR är en fortkortning för Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation. Enligt sin hemsida har man som ändamål att främja rekreation samt forskning avseende handikappade. Enligt information på insamlingsboxarna och på sin hemsida är det Malmöföretaget Malmtex AB som står för insamling och försäljning av kläderna. Det ekonomiska överskottet av försäljningen redovisas till Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation (IFHR) står det också. Samarbetet mellan Malmtex AB och IFHR har inte imponerat på de paraplyorganisationer som samordnar ideella insamlare fick IFHR sitt 90-konto indraget. Anledningen var det avtal där IFHR lät Malmtex AB sköta klädinsamlingen och mot en månatlig ersättning använda sig av IFHR:s goda namn. IFHR hyrde helt enkelt ut sitt namn för en fast månadskostnad. När detta blev känt för Svensk insamlingskontroll drog man genast i bromsen: När vi fick reda på avtalet kände vi att vi måste stoppa deras konto så fort som möjligt, sade Eva Birath, enhetschef på SFI, till tidningen Sydsvenskan. 17 När IFHR, trots att 90-kontot blivit indraget, fortsatta att använda det i sin marknadsförning hotade Svensk Insamlingskontroll med att polisanmäla stiftelsen. Ystad Allehanda visade i en granskning att det finns mycket som tyder på att samarbetet Malmtex AB och IFHR kan ha ett rent kommersiellt syfte 18. Containrarna som Malmtex AB använder hyrs nämligen ut av Tribotex AB. Ägare till det bolaget är Thomas Olsson, som är ordförande i IFHR. Tribotex har tidigare också sålt second hand-kläder. Enligt samme Thomas Olsson har IFHR:s ersättning från Malmtex AB under 2011 sänkt till kr i månaden, totalt kr per år - detta utav en total rörelseomsättning på 9 miljoner kronor 19 Detta innebär alltså att det inte spelar någon roll om givaren lägger en eller hundra tröjor i containern - ersättningen till handikappades rekreation blir ändå densamma. De som tjänar på det är istället Malmtex AB. Konstruktionen IFHR/Thomas Olsson Malmtex Tribotex/Thomas Olsson tyder också på att Thomas Olsson sitter på flera stolar och har kommersiella intressen i insamlingsverksamheten Från Ystad Allehanda, Givaren kan bli lurad 14

15 Sagt om IFHR/Malmtex Malmtex är ju ett aktiebolag och ska gå med vinst. Jag varnar för dem. Även om de säger att vinsten går till handikappades rekreation kan ingen kontrollera att det verkligen är så. 20 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 14 mars De håller på i hela landet och vi varnar verkligen för den här typen av klädinsamling. De vädjar till människor att göra något gott, men att ge kläder till dem är bara att gynna ett osunt beteende. 21 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 23 september Det visar att det finns stora värden i begagnade kläder. Min teori är att många aktörer som det inte finns insyn i säljer kläderna och tjänar pengar på dem. Det är en gråzon mellan kommersiell och ideel verksamhet Erik Zachrison, generalsekreterare för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), 14 mars

16 Ronahjälpen Från funktionshinder/daglig-verksamhet-enligtlss/dagcenter-sundsbacken/ Ronahjälpen har ett flertal insamlingscontainers uppställda i Göteborgs Stad, men förutom informationen på boxarna är organisationen tämligen anonym. Man har ingen hemsida och en sökning på internet ger få träffar. På dekalen på insamlingscontainrarna står det att en gåva innebär stöd till ett barnhem i Timisoara i Rumänien. Vidare att man skickar och säljer kläder till Baltikum för att finansiera verksamheten. Man skriver också att man tömmer containrarna själva. Förutom uppställda insamlingscontainers använder man även andra metoder för att samla in kläder. En av dessa metoder är att dela ut lappar i bostadsområden för att sedan köra ut och hämta kläder och prylar. Enligt en artikel i Göteborgsposten ( ) är det en person som står bakom Ronahjälpen och att denna person är tidigare anställd på Malmtex. När tidningen ringde upp Rudi Chafcak från Malmtex hävdade han att mannen fått sparken från företaget då det uppdagades att han olovligen använd Malmtex lastbil för att samla in kläder 22. Några år senare, närmare bestämt i mars 2011, dyker Ronahjälpen åter upp i media i samband med en insamlingsdrive i Uddevalla. Ett flertal hushåll fick lappar i sina brevlådor där man uppmuntrades att ställa ut kläder till förmån för Baltikum. På lappen angavs Hjärtehjälpen som avsändare, men när tidningen Bohuslänningen ringde upp numret på lappen var det en man vid namn Kari Hölsä (stavas Hölse i annan artikel 23 ) från Ronahjälpen som berättade att det var hans organisation som stod bakom insamlingen. Hjärtehjälpen, en organisation som också den är svartlistad av FRII 24, samarbetar med Ronahjälpen ibland, Kari Hölsä anger att det var han som startade Ronahjälpen för tio år sedan och att kläderna skänks till ett barnhem i Polen som han har fått kontakt med via polska släktingar 25. Ronahjälpen har även ett samarbete med Säffle Kommun genom Daglig verksamhet och dagcenter Sundsbacken som samlar in kläder som sedan ges till Ronahjälpen 26. Mycket tyder alltså på att Ronahjälpen samarbetar med Malmtex AB, eller att Malmtex helt bakom Ronahjälpen, se till exempel jämförelsen av dekaler på sidan 18 i denna rapport , Klädinsamlaren fick sparken Göteborgsposten , Bohuslänningen, Skänk inte till Hjärtehjälpen

17 Flimo.se/Göteborgs Ishockeyklubb Flimo är en förkortning som står för Föreningslivet mot orättvisor och enligt deras hemsida erbjuder man samma tjänst som gjorde att IFHR miste sitt 90-konto - man erbjuder föreningar en fast summa per månad för att hyra ut sitt namn. Man listar två föreningar som man har samarbete med, dels Saxemara If, en fotbollsklubb från Blekingen, och Göteborgs Ishockeyklubb (GIK). Flimo.se har egna klädinsamlingscontainers plus de som man har i samarbete med GIK. Under 2011 sökte GIK tillstånd att ställa ut 47 insamlingscontainers i Göteborgs Stad och i slutet av maj 2011 beviljade kommunen tillstånd för 10 stycken. Som sökande stod Jörgen Johansson för GIK. Samma persons mobiltelefonnummer står som kontaktuppgift på flimo.se:s hemsida, och man kan därför anta att flimo sköter hela processen. Som förmånstagare har flimo.se Rudolf Walter Foundation, ett barnhem i Timisoara, Rumänien. Detta är samma barnhem som Ronahjälpen anger som det projekt man stöder. Mycket tyder på att det är samma aktörer som står bakom flimo.se och Malmtex AB, se jämförelse av dekaler på nästa sida. 17

18 Malmtex, IFHR, Ronahjälpen och flimo.se - en jämförelse av dekaler på insamlingscontainrarna (se utförligare förklaring på nästa sida). Tömning av containern ombesörjes av firman Malmtex AB Telefonnummer: Ettiketten för de tre olika organisationerna är i princip identisk. Vi levererar kläder till ett barnhem i Timisoara med 150 barn mellan 3-18 år Flimo.se är även stolta sponsorer till Rudolf Walter Foundation Timisoara Rumänien. Ett barnhem med 150 barn (3-18 år) [...] Ronahjälpen IFHR Flimo.se 18

19 Malmtex AB, IFHR, Ronahjälpen och Flimo.se Jämförelsen av dekalerna från IFHR, Ronahjälpen och flimo.se/gik visar på sambandet mellan de olika organisationerna, och framför allt, de visar på kopplingen till Malmtex AB. Vid en första anblick slås man av att alla tre dekaler är väldigt lika till utseendet - rent av identiska. De är alla vita dekaler med svarta sidhuvuden och en svart ram. Alla dekaler är märkta med exakt samma text: Vi tar tackamt emot herrkläder, damkläder, barnkläder, skor & leksaker. Om man börjar uppifrån med IFHR:s dekal så står det tydligt och klart att det är Malmtex som ombesörjer tömning av containern - en kritiserad konstruktion som vi tidigare visat har kostad IFHR sitt 90-konto och fått dem uppsatta på FRII:s varningslista. Telefonnummer På IFHR:s dekal står ett telefonnummer som kontaktuppgift ( , olistat hos eniro). Samma nummer kan man hitta på Ronahjälpens dekal - men denna gång utan hänvisning till varken IFHR eller Malmtex AB. Timisoara På Ronahjälpens dekal kan man läsa om var de insamlade kläderna tar vägen: Vi levererar kläder till ett barnhem i Timisoara med 150 barn mellan 3-18 år. En nästa identisk beskrivning kan man hitta på flimo.se/gik:s dekaler: Flimo.se är även stolta sponsorer till Rudolf Walter Foundation Timisoara Rumänien. Ett barnhem med 150 barn (3-18 år) Slutsats Jämförelsen av dekalerna innebär att de tre insamlingsorganisationerna kan knytas till varandra och att alla kan knytas till Malmtex AB. Detta genom att samma telefonnummer finns på IFHR/Malmtex och Ronahjälpens dekaler, och att samma barnhem i Timisoara, Rumäninen står som förmånstagare för både Ronahjälpen och flimo.se (trots att Ronahjälpen grundare i mars 2011 uppger att ett barnhem i Polen är förmåstagare, se sid 16 i denna rapport). Vidare är dekalerna i princip identiskt utformade rent grafiskt och innehåller identiska skrivningar. 19

20 Källor Ett särkilt tips för den intresserade är att läsa den norska tidningen Vårt Lands granskning Bak UFFs uhjelpsfasade. Finns i fulltext på vl.no/samfunn/bak-uffs-uhjelpsfasade/ Bohuslänningen, , Skänk inte till Hjärtehjälpen (ej på nätet) Dagen, Humana Sverige bekräftar samarbete med Lärargruppen och Tvindrörelsen, Danmarks Radio, , Nye metoder i jagten på Tvindtoppen, Indland/2011/10/02/ htm FRII:s varningslista, Hallandsposten, , Många klädinsamlare i Laholm är svartlistade, se/nyheter/laholm/ manga-kladinsamlare-i-laholm-ar-svartlistade Göteborgsposten, , Klädinsamlaren fick sparken (ej på nätet). Karlskogakuriren, , Svartlistad organisation fick tillstånd av polisen, Landskronaposten, Tvindledare dömd till fängelse (ej på nätet) Skånska Dagbladet, , Kommunen gav svartlistade tillstånd, article/ /ostragoinge/ /0/-/kommunen-gav-svartlistade-tillstand Stockholms Stad, protokoll från kommunfullmäktige , document/ /protokoll/p _ pdf Stiftelsen FRI - Föreningen Rädda Individen, UFF/Tvind/Humana, 254.htm Sveriges Radio, , Klädinsamling skapar förvirring i Örnsköldsvik, sida/artikel.aspx?programid=110&artikel= Sveriges Radio, , Varnar för insamlingsbluff, gramid=106&artikel= SvD, , Ingenting hindrar oseriös insamling, ing-hindrar-oserios-insamling_ svd Sydsvenskan, , UFF-containrar blir kvar i Malmö, article22683/uff-containrar-blir-kvar-i-malmo.html Sydsvenskan, , Hyrde ut 90-nummer, cle169803/hyrde-ut-90-nummer.html Säffle Kommun, Dagcenter Sundsbacken, daglig-verksamhet-enligt-lss/dagcenter-sundsbacken/ Trollhättans Tidning, , Klädsamlare svartlistade, vanersborg/ kladsamlare-svartlistade?m=print Vårt Land, , Bak UFFs uhjelpsfasade Bak UFFs uhjelpsfasade4 Ystad Allehanda, , Insamlade kläder går inte bara till välgörenhet, allehanda.se/sjobo/article /insamlade-klaumlder-garingr-inte-bara-till-vaumllgoumlr enhet.html

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer