Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Styrelsen, fullmäktigeberedningarna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret Revisionsberättelsen är daterad den 2 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer Revisionen har enligt verksamhetsredogörelsen genomfört följande granskningar under år 2014, vilka dokumenterats i rapporter med följande rubriker: 1. Granskning av manuella utbetalningar. 2. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. 3. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. 4. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. 5. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. 6. Revisorernas bedömning av delårsrapport Granskning av internkontroll. 8. Granskning av valfrihet inom förskolan. 9. Granskning av delegation av beslutanderätt. 10. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. 11. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 13. Granskning av årsredovisning Under var och en av ovanstående rubriker beskriver revisionen kortfattat vilka brister som finns samt de förslag till förbättringar som föreslås. I POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) verksamhetsredogörelsen för Huddinge kommuns revisorer 2014 redovisas kortfattat respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge kommuns revision. Beskrivning av ärendet Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 kommunallagen, även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. Vad som ovan sägs om nämnder gäller också fullmäktigeberedningar. Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 kommunallagen skall också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns granskningsrapport. Även revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 kommunallagen ska fogas till revisionsberättelsen. Eftersom Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med förbundsdirektion behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund ska ju revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. De rapporter som upprättats av de av revisorerna anlitade sakkunniga (Ernst & Young) ska fogas till revisionsberättelsen. Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. Anmärkningar får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Jäv i kommunfullmäktige De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Nils Johnson Kommunfullmäktiges ordförande Bilagor 1. Revisionsberättelse för Granskning av årsbokslut och årsredovisning Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer 2014 med därtill fogade sammanfattningar av de under året genomförda granskningarna enligt följande:

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) a. Granskning av manuella utbetalningar. b. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. c. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. d. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. e. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. f. Revisorernas bedömning av delårsrapport g. Granskning av internkontroll. h. Granskning av valfrihet inom förskolan. i. Granskning av delegation av beslutanderätt. j. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. k. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen l. Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 4. Revisionsberättelse för Huge Fastigheter AB 5. Revisionsberättelse för SRV återvinning AB 6. Revisionsberättelse för Södertörns Energi AB 7. Revisionsberättelse för Stockholmsregionens Försäkring AB 8. Revisionsberättelse för Stockholm Vatten AB 9. Revisionsberättelse för Vårljus AB 10. Granskningsrapport för Huge Fastigheter AB 11. Granskningsrapport för SRV återvinning AB 12. Granskningsrapport för Södertörns Energi AB 13. Granskningsrapport för Södertörns Fjärrvärme AB 14. Granskningsrapport för Söderenergi AB Fullständiga rapporter över de granskningar som kommunrevisionen utfört under år 2014 finns tillgängliga hos registratorn på kommunstyrelsens kansli. Beslutet delges Kommunens nämnder Fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

5 Revisorerna i Huddinge kommun Till Fullmäktige i Huddinge kommun organisationsnummer Revisionsberättelse för år 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer att styrelse och nämnder i Huddinge kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 godkänns. Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

6 Jäv Vid bedömning av ansvarsfrågan avseende kommunstyrelsen och grundskalenämnden har Tomas Nordström inte deltagit på grund av jäv. Av samma skäl har Laszlo Dagsberg inte deltagit vid bedömning av socialnämnden. Laszlo Dagsberg och Svante Axelsson har inte deltagit i bedömningen av ansvarsfrågan av demokrati- och mångfaldsberedningen. Huddinge kommun 201,!" Kurt Karlsson Ä~~ Lars Blomkvist /; (} / ~11P~!/1?4/v/ Gunnar Westerlund Bilagor: Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Huge Fastigheter AB, SRV Återvinning AB, Södertöms Energi AB, Södertöms Fjärrvärme AB och Söderenergi AB.

7 Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2015 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

8 Buildinq <t bi'tter workinq world Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer Inledning Kommunens ekonomiska läge Huddinge kommuns ekonomiska resultat God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Måluppfyllelse Granskning av räkenskaper Resultaträkningen Exploateringsverksamhet Balansräkningen Sammanställd redovisning Lön Granskning av ledningsnära kostnader

9 8U1Id111g a bettt>r working world 1. Sammanfattning och rekommendationer På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag för revisorernas bedömning och uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. l rapporten sammanfattas de mest väsentliga iakttagelserna från granskningen. Arsredovisningen bedöms sammantaget ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat för 2014 och ställning per Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2014 om 185 mnkr (184 mnkr). Resultatet överstiger budget med 45 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 157 mnkr. Kommunens soliditet, med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår per till19,7 procent, attjämföra med 17,9 procent per l årsredovisningen görs en omfattande uppföljning av kommunens mål och måluppfyllelse. Kommunen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vi delar den uppfattningen. 464 mnkr har avsatts för åren i en resultatutjämningsreserv. Av 2014 års resultat föreslås 28 mnkr sättas av. Det görs även en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts för kommunkoncernen. Även för kommunkoncernen görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås. Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig. Underlagen till periodiseringsposterna har förbättrats. Huddinges styrmodell innebär att systematiskt arbeta i fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra. Uppföljning sker i årsredovisningen där måluppfyllelse för året beskrivs och bedöms. strukturen i årsredovisningen är god både vad gäller uppföljning av verksamheten och ekonomin. Den uppföljning och återrapportering som ske av de av fullmäktige fastställda målen är tydlig. Den sammanvägda bedömningen för året är att kommunens måluppfyllelse för året är god och i nivå med vad som planerats. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden bedömde sin måluppfyllelse som godtagbar. 2

10 BUIIdinq il be'tter work1nq world 2. Inledning På uppdrag av kommuns revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas bedömning och uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Detta innebär bland annat att väsentlighet och risk är vägledande för revisionen. Revisionen täcker således inte in alla eventuella brister i den interna kontrollen och räkenskaperna. Samtliga belopp är angivna i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser jämförelse året Kommunens ekonomiska läge 3.1. Huddinge kommuns ekonomiska resultat. Kommunen visar för tionde året i rad ett stabilt positivt resultat. Kommunens resultatnivå exklusive exploateringsvinster visar på ett samlat resultat för femårsperioden uppgående till 7 43 mnkr. Resultatmarginalen, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning, har de senaste åren legat på eller över nivån för god ekonomisk hushållning, dvs 2 procent av skatt och utjämning. Den positiva utvecklingen förklaras av att nämnderna successivt effektiviserat sin verksamhet samt att den ekonomiska tillväxten i landet har skapat en god tillväxt av skatteunderlaget och därmed ökade skatteintäkter. Under åren 2011 och 2013 påverkades utfallet negativt av förändrad diskonteringsränta vilket medförde ökade pensionskostnader. För 2014 redovisar Huddinge kommun ett positivt resultat om 185 mnkr, inklusive exploateringsvinster, vilket är 1 mnkr högre än föregående år. Resultatet exklusive exploaterings- och realisationsvinster uppgår till 1 00 m n kr vilket är 59 m n kr lägre än föregående års utfall. Den stora förändringen mellan åren förklaras av återbetalning från AFA Försäkrings AB vilket höjde resultatet för 2013 med ca 61 mnkr. Arets resultat överstiger det ekonomiska målet om 40 m n kr. Arets överskott är framförallt hänförligt till att nämnderna redovisar överskott med 56 m n kr. Andra poster som bidrar till årets överskott är reserverade medel som inte nyttjats, 16 mnkr och avskrivningar 8 mnkr. Utfallet för skatt, utjämning och bidrag blev nästan 17 mnkr lägre än budgeterat på grund av något lägre utveckling av skatteunderlaget i riket och ett sämre utfall för övrig utjämning och generella statsbidrag. Finansnettot visar ett överskott med 17 mnkr tillföljd av lägre uppräkning av pensionsskulden, försäljning av värdepapper samt på en större egen likviditet vilket genererar mer ränteintäkter. 3

11 Bu1ld 1nq a better workinq world 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet 4.1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster och avsättning till resultatutjämningsreserv exkluderas från resultatet. Huddinge kommuns resultat efter exkludering av realisationsvinster och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 157 mnkr och uppfyller därmed det lagenliga balanskravet Under åren har totalt 250 mnkr öronmärkts för att möta framtida pensionskostnader. Dessa medel har räknats bort i balanskravsutredningen eftersom de i en framtida utredning kommer att kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet l november 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål och delmål för sund ekonomi som återfinns i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Mål och delmål för nöjda invånare, hållbar samhällsutveckling samt attraktiv arbetsgivare är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Det finansiella målet för att uppnå god ekonomisk hushållning är att årets resultat, exklusive exploateringsvinster, ska vara positivt. Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster uppgår till 100 m n kr. Det ekonomiska målet för året var ett resultat på 40 m n kr. Huddinge kommun gör därmed bedömningen att målet kopplat till god ekonomisk hushållning uppnåtts. Vi delar den bedömningen. Från och med januari 2013 finns det enligt kommunallagen möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven ska kunna användas för att utjämna intäkter över tid i syfte att täcka underskott vid ekonomiskt tuffa tider. Om kommunen vill tillämpa möjligheten att reservera till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv ska beslut fattas om hur hanteringen av denna reserv ska gå till. Hantering ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som fastställs av kommunfullmäktige. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna. Beslut om lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv har fattats att kommunfullmäktige. Reservering till RUR får göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål eller den del av årets resultat efter balanskravsjustering som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Maximalt 1 O procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. Reserven får nyttjas när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste 1 O åren. Av årets resultat avsätts 27,8 mnkr till RUR. Det motsvarar del av resultatet som överstiger 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Den ackumulerade avsättningen till RUR uppgår efter årets avsättning till 491,4 mkr vilket är den maximala nivån 4

12 Bu i l d in q a better workinq world om 1 O procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, för avsättning. Det ackumulerad balanserade resultatet efter reserveringen uppgår till1 161 mnkr Måluppfyllelse Huddinges styrmodell innebär en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra. Uppföljning sker i årsredovisningen där måluppfyllelse för året beskrivs och bedöms. Som grund för bedömning används resultat jämfört med etappmål, förändring över tid och förändring jämfört med andra. Ytterligare grunder för bedömning är kommunfullmäktiges generella uppdrag liksom de analyser som görs och som inkluderar faktorer som påverkat verksamheternas möjligheter att nå planerade nivåer. Dessa analyser framgår i årsredovisningen. För målet nöjda invånare är den sammantagna bedömningen att måluppfyllelsen är god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster. Sju av nio nämnder har bedömt måluppfyllelsen som god, medan två, samhällsbyggnadsnämnden och grundskolenämnden, gjorde bedömningen godtagbar. Målet hållbar samhällsutveckling bedöms ha god måluppfyllelse. En ny översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i juni Kommunen har ett meritvärde för årskurs 9 som är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och har uppnått målet för Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet attraktiv arbetsgivare vara god. Det samlade resultatet av medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,8 att jämföra med det validerade riktvärdet på 70. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Bedömningen av målet sund ekonomi är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på att utfallet är enligt plan. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder, socialnämnden och gymnasienämnden, bedömer sin måluppfylless som mycket god. Den sammanvägda bedömningen för året är att kommunens måluppfyllelse är god och i nivå med vad som planerats. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiska mål bedöms som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden bedömde sin måluppfyllelse som godtagbar. 5

13 Bulld1nq a bp.tt 'r workinq o'i'orld 5. Granskning av räkenskaper 5.1. Resultaträkningen Nedan görs en översiktlig genomgång av de olika posterna i kommunens resultaträkning med utgångspunkt från nedanstående tabell. Endast väsentliga avvikelser kommenteras. Utfall Budget Utfall 2014 helår dec dec Verksamhetens intäkter 981,1 956,2 961,6 Verksamhetens kostnader , , ,5 Avskrivningar -91,6-99,5-84,2 Verksamhetens nettokostnader , , ,1 skatteintäkter 4 079, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 835,2 842,7 835,8 Finansiella intäkter 340,0 260,4 365,8 Finansiella kostnader -262,7-199,7-332,1 Arets resultat 185,0 140,3 183,7 Varav exploateringsvinst 85,0 100,0 24,6 Varav realisationsvinst O, 1 0,0 0,0 Kommunens resultat för räkenskapsåret 2014 uppgår till 100 mnkr (159 mnkr) vilket överstiger det av fullmäktige fastställda ekonomiska målet om 40 m n kr. Exploateringsverksamheten och reavinster ger därutöver ett överskott om 85 mnkr (25 mnkr) vilket ger ett totalt överskott om 185 mnkr. Nämnderna gör sammantaget ett positivt resultat uppgående till 56 mnkr (2 mnkr). Andra större positiva avvikelser i förhållande till budget utgörs av reserverade medel 16 mnkr och avskrivningar 8 mnkr. Utfallet för skatt, utjämning och bidrag blev nästan 17 mnkr lägre än budgeterat på grund av något lägre utveckling av skatteunderlaget i riket och ett sämre utfall för övrig utjämning och generella stadsbidrag. Personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten för kommunen. Arets personalkostnader uppgår till 2 970,7 m n kr. Det är en ökning med 5,3 procent jämfört med förra året. Under de senaste fem åren har kostnaderna för personal ökat med i snitt 3,4 procent per år. Ökningen förklaras av högre löner och ökade volymer i verksamheten vilket leder till fler anställda. Finansnettot visar ett överskott om 17 mnkr vilket är en effekt av lägre uppräkning av pensionsskulden, försäljning av värdepapper samt större egen likviditet vilket genererar ränteintäkter. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,2 procent jämfört med förra året. Detta är en högre ökningstakt än de senaste fem åren då ökningen varit i snitt 3, 7 procent Exploateringsverksamhet Expolateringsresultatet uppgår till 85 mnkr (25 mnkr) vilket är 15 mnkr lägre än budgeterat. Försäljning av mark i Rosenhill har försenats beroende på en lång avtalsprocess. l budgeten 6

14 Bu i Id in q <t bf>tth work nq world ingick även projekt i planeringsskede där bedömning gjorts att mark skulle kunna säljas under 2014 men där antagen detaljplan och avtal för genomförande saknades. Större försäljningar under året har varit inom Visättra ängar och västra Balingsnäs skattenettot Skattenettot för 2014 uppgår till4 914 mnkr (4 799 mnkr) vilket är en ökning med 115 mnkr eller 2,4 procent att jämföra med en snittökning om 4,2 procent de senaste fem åren. Ökningen 2013 uppgick till 6,0 procent skatteintäkter 4 079, , , , ,3 Generella statsbidrag/utjämning 835,2 835,8 751,8 755,8 773,2 skattenetto 4 914, , , , ,5 skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning har stämts av mot underlag utan anmärkning. Redovisning sker i enlighet med riktlinjer från rådet för kommunal redovisning Arets investeringar Arets nettoinvesteringar, utgifter minskat med eventuella intäkter, uppgår till 265 mnkr vilket är 150 mnkr lägre än budget men 143 mnkr högre än förra året. Förändringen i förhållande till förra året beror på att vägprojektet södertörnsleden avbröts och utbetalda bidrag om 55 mnkr till Trafikverket återbetalades. Avvikelsen i förhållande till budget förklaras av att flera samhällsbyggnadsprojekt förskjutits framåt i tiden. Äldreomsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget med 19 mnkr som avser planerade investeringar i ett datasystem som inte genomfördes under Nämndernas resultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Budget 2014 helår 2013 Utfall 31-dec dec 2014 Kommunstyrelse -346,6-350, 3-328,3 3,8 Färskolenämnd -723,8-730,7-694,4 6,9 Grundskolenämnd , ,2-1344,4 ' 2,8 Gymnasienämnd -477,9-490,1-478,8 12,1 Socialnämnd -868,3-870,8-846,4 2,5 Äldreomsorgsnämnd -613,0-622,4 l -590,4 9,3 Kultur- och fritidsnämnd -184,2-185,2-179,1 1,O Samhällsbyggnadsnämnd -210,6-228,2-251'7 17,6 Miljönämnd -7,3-7,0-6,2-0,3 Revision -2,5-3,1-1,9 0,6 Summa nämnder , , ,6 56,4 7

15 1 Budd1nq <1 better workinq world Reserverade medel 0,0-16,0 0,0 16,0 Finansförvaltning 51,6 72,3 132,1-20,7 l Exploateringsverksamhet 85,0 100,0 24,6-15,0 Avskrivningar -91,6-99,5-84,2 7,9 S:a verks nettokostn , , ,1 44,6 1 Kommunstyrelsen redovisar ett nettokostnadsutfall uppgående till 346,5 mnkr vilket är 18,3 mnkr högre än Arets resultat är positivt och uppgår till 3,8 mnkr. Intäkterna är 3,4 mnkr högre än förra året vilket förklaras av erhållna statsbidrag för genomförande av val till Europaparlamentet samt riksdag, landsting och kommun. Personalkostnaderna har ökat med 19,2 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 155,2 m n kr. Ökningen förklaras av nya tjänster på flera avdelningar; ansvarig för kommunens beslutsstödssystem, e-tjänstprojektledare, IT -koordinator, systemförvaltningsledare och IT -tekniker. Lokalkostnaderna har ökat något och uppgår till 19,1 m n kr att jämföras med 18,0 m n kr för övriga kostnader är i nivå med föregående år. Förskalenämnden redovisar ett nettokostnadsutfall som uppgår till 723,8 mnkr och ett positivt resultat om 6,9 mnkr. Nämnden har under året erhållit lägre intäkter beroende på att maxtaxebidraget sjönk till följd av förändringar i de statliga beräkningsgrunderna. Det har medfört att Huddinge kommun har fått lägre statsbidrag. Förskoleverksamheten visar ett överskott om 6,4 m n kr. Delar av överskottet, 1,5 m n kr, förklaras av att Nattviolens verksamhet inte hade lika många barn som beräknat. Vidare har Kräppla och specialförskolorna inklusive Atlas och Vi hem att redovisa överskott om 1,2 mnkr. Den minskade semesterlöneskulden har påverkat utfallet positivt. Jämfört med förra året har nämndens kostnader ökat med 4,2 procent. Grundskalenämnden redovisar ett överskott om 2,8 mnkr. De kommunala skolorna är i ekonomisk balans, majoriteten av skolorna redovisar nollresultat eller ett överskott vid årets slut. Samtliga 22 kommunala skolor har positiva resultat för hösten. Detta har dock inte fullt ut kompenserat för de underskott som uppstod under våren. De skolor som haft ekonomiska svårigheter har nogsamt följts upp och åtgärder har vidtagits framförallt under hösten. Ett underskott uppgående till 6,1 m n kr redovisas för lokaler. Den största förklaringsposten är tidigare om byggnationer vid Trångsundsskolan, nya lokaler för skansbergsskolan och paviljonger vid Vistaskolan samt kostnader för verksamhetsanpassning av Kvarnbergsskolan. Grundsärskola och särskalefritids redovisar ett överskott om 3,9 mnkr. Gymnasienämnden redovisar ett överskott om 12,1 m n kr vilket främst förklaras av lägre kostnader för vuxenutbildningen och att antalet gymnasiesärskoleelever blev färre än vad nämnden fått anslag för. Samtliga enheter utom sågbäcksgymnasiet redovisar positiva resultat. Socialnämnden redovisar ett överskott som uppgår till 2,5 mnkr vilket är avsevärt bättre än prognosen i del år två som visade på ett förväntat underskott på 16,1 m n kr. Arets intäkter avviker positivt med 23,6 mnkr vilket till stora delar förklaras av ändrade redovisningsprinciper gällande ersättning för ensamkommande flyktingbarn 9 mnkr, dvs intäkter redovisas löpande, samt en justering mellan socialnämnden och äldreomsorgsnämnden avseende kostnader för personer 65 år och äldre med beviljade insatser enligt LSS 7,5 mnkr. Personalkostnaderna avviker positivt till följd av svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Detta har fått till följd att kostnader för konsulter ökat. 8

16 Bulldinq a be>tter worktnq world Äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott om 9,3 mnkr. Arets intäkter har en positiv avvikelse då försäljning av verksamhet är högre än budgeterat. Personalkostnaderna visar ett positivt resultat i jämförelse med budget vilket beror på svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. l resultatet finns en justering på 7,5 mnkr som har förts över till socialnämnden för personer 65 år och äldre med LSS-insatser. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 17,6 mnkr för Avvikelsen förklaras huvudsakligen av förbättrat resultat för markupplåtelser, 7,7 mnkr, bygglov, 4,3 mnkr och planärenden, 2,8 mnkr. Under 2014 har kommunen gått över till komponentredovisning av anläggningstillgångar vilket omfattar gator och vägar. Den mest påtagliga skillnaden är att kostnaderna för de beläggningsarbeten som tidigare belastat gatuoch parkdriftsavdelningens driftbudget nu om klassificeras och redovisas som investering. Driftbudgeten har därför justerats med 18 mnkr. Personalkostnaderna har minskat i jämförelse mot föregående med 1,5 mnkr trots att avgångsvederlag har utbetalats. Det förklaras av att tillförordnad förvaltningsdirektör varit inhyrd och dessa kostnader redovisas under posten inhyrd personal. Övriga nämnder har mindre eller inga avvikelser mot budget Balansräkningen Mark, byggnader, tekniska anläggningar och pågående projekt mnkr (1 373,5 mnkr) Balansposten har ökat med 209 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att kommunen under året förvärvat mark, byggt nya vägar samt rustat upp befintliga vägar. Även pågående investeringar har ökat till följd av utförda arbeten under hösten. Arets avskrivningar uppgår till 48 m n kr. Vi har stickprovsvis granskat anskaffningar under året mot underlag med avseende på balansgilltighet och rörelsetillhörighet Arets avskrivningar har kontrollräknats utan noterade avvikelser. Under året har komponentredovisning av gator och vägar införts i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Komponentredovisning innebär att tillgångar delas upp i olika komponenter baserat på förväntad förbrukning. Den nya rekommendationen från rådet innebär även att delar av de utgifter som tidigare redovisades som kostnader är möjliga att redovisa som tillgång. Kommunen har under året tillämpat komponentavskrivning på nya investeringar med betydande komponenter som har en väsentlig skillnad i nyttjandetid. Kommunen har inte justerat tidigare års investeringar. Hanteringen överensstämmer med rådets rekommendation. Kommunen tillämpar delaktivering av tillgångar i högre utsträckning än tidigare. Det innebär att avskrivningar i större utsträckning än tidigare belastar resultatet i rätt period. Vid de tillfällen avskrivningar inte påbörjas när en anläggningstillgång tas i bruk görs retroaktiva avskrivningar Maskiner och inventarier 173,7 mnkr (162,4 mnkr) Arets anskaffningar uppgår till 55 mnkr och är av varierande karaktär, såsom fordon, datautrustning och investeringar i annans fastighet. Anskaffningar är stickprovsvis granskade mot underlag med avseende på balansgillhet och rörelsetillhörighet Vår granskning har inte föranlett några noteringar. g

17 Bu1ld in q a better workinq world Arets avskrivningar är stickprovsvis granskade utifrån fastställda principer utan anmärkningar. Kommunen har som princip att aktivera anläggningstillgångar löpande under året. Dock noteras vid genomgång av anläggningsregistret att majoriteten av tillgångarna anskaffas och börjar skrivas av i samband med årsbokslutet. Retroaktiv avskrivning tillämpas vilket leder till att avskrivningarna i resultaträkningen blir korrekta per helår Värdepapper, andelar, aktier 1154,0 mnkr (1154,0 mnkr) Avser aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag. Ingen förändring jämfört med föregående år. Inga nedskrivningsbehov bedöms föreligga Långfristiga fordringar 7 619,2 mnkr (7 919,8 mnkr) De långfristiga fordringarna har minskat med drygt 300 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst genom att den långfristiga fordran mot Söderenergi minskat med 26 m n kr. Vidare har fordran mot Handelsbanken Finans om 725 mnkr reglerats. Utlåningen till Huge har under året ökat med 450 mnkr. Avstämning har skett mot underlag. Fordringarna bedöms vara korrekta Kortfristiga fordringar 385,9 mnkr (461,4 mnkr) Kommentarer till de större fordringsposterna lämnas nedan: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringarna har minskat med ca 50 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av att upplupna skatteintäkter avseende 2012 reglerats under året. Prognostiserad slutavräkning för 2013 är negativ och posten redovisas därför som en skuld. Redovisningen överensstämmer med gällande rekommendationer. Kundfordringar Samtliga huvudbokskonton kopplade till balansposten kundfordringar har stämts av mot reskontra utan anmärkning. Arets utestående kundfordringar uppgår till 50,5 mnkr vilket är i nivå med föregående år. Kundfordringar som förfallit med mer än 90 dagar bedöms vara osäkra och reserveras. Arets reserv uppgår till 4 m n kr vilket motsvarar 8 procent. Det är i nivå med förra årets reservering Kassa och bank 841,9 mnkr (472,2 mnkr) Posten har ökat med 370 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen är framförallt hänförlig kommunens strategi att ha ett högre saldo på bankkontot eftersom inlåningsräntan är högre än den interna utlåningsräntan. Tidigare har det varit mer lönsamt att ha ett lägre saldo på kontot och istället låna ut pengar inom koncernen Eget kapital 4 157,2 mnkr (3 972,7 mnkr) Förändringen i eget kapital motsvaras av årets resultat om 185 mnkr. l eget kapital ingår resultatutjämningsreserven med 463,6 mnkr. 10

18 Builr11nl)" hpt!pc work1nq world Avsättningar 481,5 mnkr (442,9 mnkr) Pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Redovisningen sker enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Arets förändring förklaras till delar av att avsättning för förtroendevalda tillkommit med 16 mnkr. Den tillkommande avsättningen baseras på underlag från KPA. Ytterligare ca 5 mnkr avseende pensioner för förtroendevalda kommer att sättas av under Den totala skulden per 31 december 2014 har stämts av mot underlag från KPA. Särskild löneskatt om 24,26 procent ingår i avsättningen. Aktualiseringsgraden uppgår till 64 procent jämfört med 63 procent 2013, vilket innebär en mindre förbättring mot tidigare år. Detta betyder att ca 37 procent av den intjänade pensionsrätterna inte är aktualiserade. En fullständig historik över individens tidigare pensionsgrundande anställning finns därmed inte, vilket medför att det inte finns underlag för att göra en helt korrekt pensionsskuldsberäkning Långfristiga skulder 3 993,6 mnkr (4 151,2 mnkr) Balansposten består av långfristig upplåning samt förutbetalda intäkter avseende gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag. Den långfristiga upplåningen har minskat med 205 m n kr. Långfristiga förutbetalda intäkter har ökat med 46 m n kr vilket främst avser förutbetalda gatukostnads-ersättningar som periodiseras och upplöses i samma takt som anläggningstillgångens livslängd Kortfristiga skulder 3 137, 9 mnkr (3 001,9 mnkr) Kommentarer till de större skuldposterna lämnas nedan: Övriga skulder - flyktingbidrag Under åren O har Huddinge kommun erhållit flyktingbidrag från Migrationsverket Av dessa återstår 34,5 mnkr vid ingången av Bidragen har sökts för specifika insatser och enskilda individer. Enligt tidigare regelverk fick kommunen bidrag från Migrationsverket under två år och avsikten var att bidraget skulle förbrukas under en introduktionstid på högst fyra år för varje enskild individ. Detta innebär att bidragsbeslut som togs av Migrationsverket under 201 O gällde fram till och med 2012 och pengarna kan således användas till och med Migrationsverket har betalat ut och redovisat beviljade utbetalningar i klump vilket medfört att det varit svårt att koppla sökta medel med beviljade utbetalningar. Detta har medfört att utbetalningar som inte direkt har kunnat härledas till en specifik insats eller en särskild individ samlats på ett balanskonto i förvaltningens redovisning. Under oktober 2014 beslutade socialnämnden om fördelningen av saldot på balanskontot. Enligt beslutet ska medlen bland annat användas till placeringar och drift av boenden för ensamkommande barn och ungdomar. 3,5 mnkr ska stå kvar på balanskontot och användas under Vid årsbokslutet 2014 har endast 7,7 mnkr nyttjats. Leverantörsskulder Externa leverantörsskulder har ökat med 12 mnkr jämfört med föregående år, vilket bedöms kunna förklaras med naturliga fluktuationer mellan åren. En översiktlig granskning har genomförts med avseende på förekomst av avvikande leverantörer och belopp. Vidare har ett antal större fakturor granskats för att säkerställa att kostnaden varit rörelsegill samt att 11

19 Build1nq a better workinq world periodisering av kostnaden skett när så varit tillämpligt. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är i nivå med föregående år och uppgår till 540 mnkr. De största posterna utgörs av personalrelaterade skulder så som semesterlöneskuld, pensioner och löneskatt samt sociala avgifter. Arbetsgivaravgifter och källskatt har stämts av mot deklarationer utan anmärkning. Pensionsskulden har stämts av mot underlag från KPA utan anmärkning. Semesterlönsskuld och övertidsskuld har stämts av mot underlag från lönesystemet utan anmärkning. Vid granskning av erhållna projektmedel har vi noterat att det finns en post avseende erhållna projektmedel uppgående till 19 mnkr hänförlig till barn och utbildningsförvaltningen. Någon förteckning över vilka projekt som ingår i saldot, dvs inte avslutats, eller vad respektive projekts saldo uppgår till går inte att ta fram. Detta förklaras av bristfällig redovisning och uppföljning historiskt. Arbete med att förstärka rutinerna kring projektredovisningen pågår ställda panter och ansvarsförbindelser 3 434,5 mnkr (3 803,0 mnkr) Redovisade borgensåtaganden har stämts av mot underlag utan anmärkning. Kommunens borgensåtagande för Huge Fastigheter AB har minskat ytterligare något mot föregående år då kommunen har utökat finansieringen till bolaget. Huddinge kommun har sedan tidigare även ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB Kassaflödesanalys Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande övriga delar i årsredovisningen. Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendation från rådet för kommunal redovisning. Informationen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen Sammanställd redovisning Huddinge kommuns sammanställda redovisning omfattar Huge fastigheter AB (100 %), SRV Atervinning AB (31,5 %) samt Södertörns Energi AB (50%) och Söderenergi AB (29 %). Södertörns Energi AB inkluderar dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) samt Söderenergi AB (58%). Kommunen tillämpar partiell konsolidering. Arets resultat uppgår till284 mnkr (317 mnkr). Det hänför sig till största del till kommunens utfall på 185 mnkr. Alla bolag i kommunkoncernen redovisar överskott, Huge Fastigheter AB, 40 m n kr, Södertörns Energi AB, 78 m n kr, och SRV återvinning AB, 1 O mnkr. Intressebolaget Söderenergi redovisar ett överskott, 99 mnkr. De senaste fem åren har koncernens balansomslutning ökat med mnkr vilket motsvarar 20 procent. soliditeten har förstärkts med 5 procentenheter under perioden. En samlad bedömning utifrån kommunens finansiella mål och kommunkoncernens positiva resultat är att koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. 12

20 Bu i Id in q a hpttpr workinq world 5.5. Lön Arets granskning av lönekostnader samt kostnader i resultaträkningen inkluderar en dataanalys av lönetransaktioner. En dataanalys är gjord på kommunens samtliga länetransaktioner för perioden Analysen innefattar granskning av bland annat höga transaktionsbelopp, höga bruttolöner, höga respektive låga källskatteavdrag, dubbla transaktioner och felaktiga personnummer. Dataanalysen görs för att få fram avvikande transaktioner och granskning sker genom att stickprovsvis följa upp dessa avvikelser. l samband med granskningen noteras att avgångsvederlag betalats ut till medarbetare vid social- och äldreomsorgsförvaltningen samt miljö- och samhällsförvaltningen. Avtal för samtliga utbetalda avgångsvederlag har inhämtats. Vi har i vår granskning inte identifierat några väsentliga avvikelser Granskning av ledningsnära kostnader Vi har stickprovsvis granskat ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader vilket inkluderar representation, konferenser och resor, för att säkerställa att dessa inte strider mot gällande lagar och kommuninterna regler. Granskningen omfattar kommunens alla verksamheter. Kommunen har fastlagt regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra belöningar till utomstående. Riktlinjerna har reviderats under 2014 och redogör för de regler som gäller i samband med intern och extern representation. Bland annat anges att all representation ska ha "ett tydligt samband med verksamheten" samt att det krävs "ett gott omdöme när det gäller vad som anses vara rimligt och skäligt i varje situation". Det framgår även att datum och ändamål med representationen ska anges på restaurangnota eller liknande verifikat. På verifikation ska framgå representationsutgifternas storlek, datum för representationen, representationens syfte, namn på dem som deltagit och vilken kommun/företag dessa personer företräder. Uppgift på verifikat ska antecknas på ett varaktigt sätt. Under året har kommunens ledningsgrupp tagit fram tillämpningsanvisningar till riktlinjer för representation för att ytterligare förtydliga användningen. Vi har liksom tidigare år noterat att det saknats uppgifter om deltagare, program och syfte vid representation och liknande. Deltagare har vid flera tillfällen angivits som en hel arbetsgrupp eller en hel förvaltning vilket enligt riktlinjer eller tillämpningsanvisningar inte är tillräckligt. Vid konferenser har vi noterat att det saknas program. Bristerna har identifierats vid barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. stockhalm den 30 mars 2015 r~'7 k~ ~cka Hansson Auktoriserad revisor 13

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer