Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Styrelsen, fullmäktigeberedningarna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret Revisionsberättelsen är daterad den 2 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer Revisionen har enligt verksamhetsredogörelsen genomfört följande granskningar under år 2014, vilka dokumenterats i rapporter med följande rubriker: 1. Granskning av manuella utbetalningar. 2. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. 3. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. 4. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. 5. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. 6. Revisorernas bedömning av delårsrapport Granskning av internkontroll. 8. Granskning av valfrihet inom förskolan. 9. Granskning av delegation av beslutanderätt. 10. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. 11. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 13. Granskning av årsredovisning Under var och en av ovanstående rubriker beskriver revisionen kortfattat vilka brister som finns samt de förslag till förbättringar som föreslås. I POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) verksamhetsredogörelsen för Huddinge kommuns revisorer 2014 redovisas kortfattat respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge kommuns revision. Beskrivning av ärendet Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 kommunallagen, även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. Vad som ovan sägs om nämnder gäller också fullmäktigeberedningar. Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 kommunallagen skall också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns granskningsrapport. Även revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 kommunallagen ska fogas till revisionsberättelsen. Eftersom Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med förbundsdirektion behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund ska ju revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. De rapporter som upprättats av de av revisorerna anlitade sakkunniga (Ernst & Young) ska fogas till revisionsberättelsen. Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. Anmärkningar får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Jäv i kommunfullmäktige De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Nils Johnson Kommunfullmäktiges ordförande Bilagor 1. Revisionsberättelse för Granskning av årsbokslut och årsredovisning Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer 2014 med därtill fogade sammanfattningar av de under året genomförda granskningarna enligt följande:

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) a. Granskning av manuella utbetalningar. b. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. c. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. d. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. e. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. f. Revisorernas bedömning av delårsrapport g. Granskning av internkontroll. h. Granskning av valfrihet inom förskolan. i. Granskning av delegation av beslutanderätt. j. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. k. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen l. Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 4. Revisionsberättelse för Huge Fastigheter AB 5. Revisionsberättelse för SRV återvinning AB 6. Revisionsberättelse för Södertörns Energi AB 7. Revisionsberättelse för Stockholmsregionens Försäkring AB 8. Revisionsberättelse för Stockholm Vatten AB 9. Revisionsberättelse för Vårljus AB 10. Granskningsrapport för Huge Fastigheter AB 11. Granskningsrapport för SRV återvinning AB 12. Granskningsrapport för Södertörns Energi AB 13. Granskningsrapport för Södertörns Fjärrvärme AB 14. Granskningsrapport för Söderenergi AB Fullständiga rapporter över de granskningar som kommunrevisionen utfört under år 2014 finns tillgängliga hos registratorn på kommunstyrelsens kansli. Beslutet delges Kommunens nämnder Fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

5 Revisorerna i Huddinge kommun Till Fullmäktige i Huddinge kommun organisationsnummer Revisionsberättelse för år 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer att styrelse och nämnder i Huddinge kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 godkänns. Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

6 Jäv Vid bedömning av ansvarsfrågan avseende kommunstyrelsen och grundskalenämnden har Tomas Nordström inte deltagit på grund av jäv. Av samma skäl har Laszlo Dagsberg inte deltagit vid bedömning av socialnämnden. Laszlo Dagsberg och Svante Axelsson har inte deltagit i bedömningen av ansvarsfrågan av demokrati- och mångfaldsberedningen. Huddinge kommun 201,!" Kurt Karlsson Ä~~ Lars Blomkvist /; (} / ~11P~!/1?4/v/ Gunnar Westerlund Bilagor: Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Huge Fastigheter AB, SRV Återvinning AB, Södertöms Energi AB, Södertöms Fjärrvärme AB och Söderenergi AB.

7 Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2015 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

8 Buildinq <t bi'tter workinq world Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer Inledning Kommunens ekonomiska läge Huddinge kommuns ekonomiska resultat God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Måluppfyllelse Granskning av räkenskaper Resultaträkningen Exploateringsverksamhet Balansräkningen Sammanställd redovisning Lön Granskning av ledningsnära kostnader

9 8U1Id111g a bettt>r working world 1. Sammanfattning och rekommendationer På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag för revisorernas bedömning och uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. l rapporten sammanfattas de mest väsentliga iakttagelserna från granskningen. Arsredovisningen bedöms sammantaget ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat för 2014 och ställning per Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2014 om 185 mnkr (184 mnkr). Resultatet överstiger budget med 45 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 157 mnkr. Kommunens soliditet, med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår per till19,7 procent, attjämföra med 17,9 procent per l årsredovisningen görs en omfattande uppföljning av kommunens mål och måluppfyllelse. Kommunen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vi delar den uppfattningen. 464 mnkr har avsatts för åren i en resultatutjämningsreserv. Av 2014 års resultat föreslås 28 mnkr sättas av. Det görs även en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts för kommunkoncernen. Även för kommunkoncernen görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås. Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig. Underlagen till periodiseringsposterna har förbättrats. Huddinges styrmodell innebär att systematiskt arbeta i fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra. Uppföljning sker i årsredovisningen där måluppfyllelse för året beskrivs och bedöms. strukturen i årsredovisningen är god både vad gäller uppföljning av verksamheten och ekonomin. Den uppföljning och återrapportering som ske av de av fullmäktige fastställda målen är tydlig. Den sammanvägda bedömningen för året är att kommunens måluppfyllelse för året är god och i nivå med vad som planerats. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden bedömde sin måluppfyllelse som godtagbar. 2

10 BUIIdinq il be'tter work1nq world 2. Inledning På uppdrag av kommuns revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas bedömning och uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Detta innebär bland annat att väsentlighet och risk är vägledande för revisionen. Revisionen täcker således inte in alla eventuella brister i den interna kontrollen och räkenskaperna. Samtliga belopp är angivna i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser jämförelse året Kommunens ekonomiska läge 3.1. Huddinge kommuns ekonomiska resultat. Kommunen visar för tionde året i rad ett stabilt positivt resultat. Kommunens resultatnivå exklusive exploateringsvinster visar på ett samlat resultat för femårsperioden uppgående till 7 43 mnkr. Resultatmarginalen, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning, har de senaste åren legat på eller över nivån för god ekonomisk hushållning, dvs 2 procent av skatt och utjämning. Den positiva utvecklingen förklaras av att nämnderna successivt effektiviserat sin verksamhet samt att den ekonomiska tillväxten i landet har skapat en god tillväxt av skatteunderlaget och därmed ökade skatteintäkter. Under åren 2011 och 2013 påverkades utfallet negativt av förändrad diskonteringsränta vilket medförde ökade pensionskostnader. För 2014 redovisar Huddinge kommun ett positivt resultat om 185 mnkr, inklusive exploateringsvinster, vilket är 1 mnkr högre än föregående år. Resultatet exklusive exploaterings- och realisationsvinster uppgår till 1 00 m n kr vilket är 59 m n kr lägre än föregående års utfall. Den stora förändringen mellan åren förklaras av återbetalning från AFA Försäkrings AB vilket höjde resultatet för 2013 med ca 61 mnkr. Arets resultat överstiger det ekonomiska målet om 40 m n kr. Arets överskott är framförallt hänförligt till att nämnderna redovisar överskott med 56 m n kr. Andra poster som bidrar till årets överskott är reserverade medel som inte nyttjats, 16 mnkr och avskrivningar 8 mnkr. Utfallet för skatt, utjämning och bidrag blev nästan 17 mnkr lägre än budgeterat på grund av något lägre utveckling av skatteunderlaget i riket och ett sämre utfall för övrig utjämning och generella statsbidrag. Finansnettot visar ett överskott med 17 mnkr tillföljd av lägre uppräkning av pensionsskulden, försäljning av värdepapper samt på en större egen likviditet vilket genererar mer ränteintäkter. 3

11 Bu1ld 1nq a better workinq world 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet 4.1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster och avsättning till resultatutjämningsreserv exkluderas från resultatet. Huddinge kommuns resultat efter exkludering av realisationsvinster och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 157 mnkr och uppfyller därmed det lagenliga balanskravet Under åren har totalt 250 mnkr öronmärkts för att möta framtida pensionskostnader. Dessa medel har räknats bort i balanskravsutredningen eftersom de i en framtida utredning kommer att kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet l november 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål och delmål för sund ekonomi som återfinns i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Mål och delmål för nöjda invånare, hållbar samhällsutveckling samt attraktiv arbetsgivare är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Det finansiella målet för att uppnå god ekonomisk hushållning är att årets resultat, exklusive exploateringsvinster, ska vara positivt. Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster uppgår till 100 m n kr. Det ekonomiska målet för året var ett resultat på 40 m n kr. Huddinge kommun gör därmed bedömningen att målet kopplat till god ekonomisk hushållning uppnåtts. Vi delar den bedömningen. Från och med januari 2013 finns det enligt kommunallagen möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven ska kunna användas för att utjämna intäkter över tid i syfte att täcka underskott vid ekonomiskt tuffa tider. Om kommunen vill tillämpa möjligheten att reservera till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv ska beslut fattas om hur hanteringen av denna reserv ska gå till. Hantering ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som fastställs av kommunfullmäktige. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna. Beslut om lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv har fattats att kommunfullmäktige. Reservering till RUR får göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål eller den del av årets resultat efter balanskravsjustering som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Maximalt 1 O procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. Reserven får nyttjas när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste 1 O åren. Av årets resultat avsätts 27,8 mnkr till RUR. Det motsvarar del av resultatet som överstiger 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Den ackumulerade avsättningen till RUR uppgår efter årets avsättning till 491,4 mkr vilket är den maximala nivån 4

12 Bu i l d in q a better workinq world om 1 O procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, för avsättning. Det ackumulerad balanserade resultatet efter reserveringen uppgår till1 161 mnkr Måluppfyllelse Huddinges styrmodell innebär en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra. Uppföljning sker i årsredovisningen där måluppfyllelse för året beskrivs och bedöms. Som grund för bedömning används resultat jämfört med etappmål, förändring över tid och förändring jämfört med andra. Ytterligare grunder för bedömning är kommunfullmäktiges generella uppdrag liksom de analyser som görs och som inkluderar faktorer som påverkat verksamheternas möjligheter att nå planerade nivåer. Dessa analyser framgår i årsredovisningen. För målet nöjda invånare är den sammantagna bedömningen att måluppfyllelsen är god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster. Sju av nio nämnder har bedömt måluppfyllelsen som god, medan två, samhällsbyggnadsnämnden och grundskolenämnden, gjorde bedömningen godtagbar. Målet hållbar samhällsutveckling bedöms ha god måluppfyllelse. En ny översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i juni Kommunen har ett meritvärde för årskurs 9 som är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och har uppnått målet för Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet attraktiv arbetsgivare vara god. Det samlade resultatet av medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,8 att jämföra med det validerade riktvärdet på 70. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Bedömningen av målet sund ekonomi är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på att utfallet är enligt plan. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder, socialnämnden och gymnasienämnden, bedömer sin måluppfylless som mycket god. Den sammanvägda bedömningen för året är att kommunens måluppfyllelse är god och i nivå med vad som planerats. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiska mål bedöms som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden bedömde sin måluppfyllelse som godtagbar. 5

13 Bulld1nq a bp.tt 'r workinq o'i'orld 5. Granskning av räkenskaper 5.1. Resultaträkningen Nedan görs en översiktlig genomgång av de olika posterna i kommunens resultaträkning med utgångspunkt från nedanstående tabell. Endast väsentliga avvikelser kommenteras. Utfall Budget Utfall 2014 helår dec dec Verksamhetens intäkter 981,1 956,2 961,6 Verksamhetens kostnader , , ,5 Avskrivningar -91,6-99,5-84,2 Verksamhetens nettokostnader , , ,1 skatteintäkter 4 079, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 835,2 842,7 835,8 Finansiella intäkter 340,0 260,4 365,8 Finansiella kostnader -262,7-199,7-332,1 Arets resultat 185,0 140,3 183,7 Varav exploateringsvinst 85,0 100,0 24,6 Varav realisationsvinst O, 1 0,0 0,0 Kommunens resultat för räkenskapsåret 2014 uppgår till 100 mnkr (159 mnkr) vilket överstiger det av fullmäktige fastställda ekonomiska målet om 40 m n kr. Exploateringsverksamheten och reavinster ger därutöver ett överskott om 85 mnkr (25 mnkr) vilket ger ett totalt överskott om 185 mnkr. Nämnderna gör sammantaget ett positivt resultat uppgående till 56 mnkr (2 mnkr). Andra större positiva avvikelser i förhållande till budget utgörs av reserverade medel 16 mnkr och avskrivningar 8 mnkr. Utfallet för skatt, utjämning och bidrag blev nästan 17 mnkr lägre än budgeterat på grund av något lägre utveckling av skatteunderlaget i riket och ett sämre utfall för övrig utjämning och generella stadsbidrag. Personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten för kommunen. Arets personalkostnader uppgår till 2 970,7 m n kr. Det är en ökning med 5,3 procent jämfört med förra året. Under de senaste fem åren har kostnaderna för personal ökat med i snitt 3,4 procent per år. Ökningen förklaras av högre löner och ökade volymer i verksamheten vilket leder till fler anställda. Finansnettot visar ett överskott om 17 mnkr vilket är en effekt av lägre uppräkning av pensionsskulden, försäljning av värdepapper samt större egen likviditet vilket genererar ränteintäkter. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,2 procent jämfört med förra året. Detta är en högre ökningstakt än de senaste fem åren då ökningen varit i snitt 3, 7 procent Exploateringsverksamhet Expolateringsresultatet uppgår till 85 mnkr (25 mnkr) vilket är 15 mnkr lägre än budgeterat. Försäljning av mark i Rosenhill har försenats beroende på en lång avtalsprocess. l budgeten 6

14 Bu i Id in q <t bf>tth work nq world ingick även projekt i planeringsskede där bedömning gjorts att mark skulle kunna säljas under 2014 men där antagen detaljplan och avtal för genomförande saknades. Större försäljningar under året har varit inom Visättra ängar och västra Balingsnäs skattenettot Skattenettot för 2014 uppgår till4 914 mnkr (4 799 mnkr) vilket är en ökning med 115 mnkr eller 2,4 procent att jämföra med en snittökning om 4,2 procent de senaste fem åren. Ökningen 2013 uppgick till 6,0 procent skatteintäkter 4 079, , , , ,3 Generella statsbidrag/utjämning 835,2 835,8 751,8 755,8 773,2 skattenetto 4 914, , , , ,5 skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning har stämts av mot underlag utan anmärkning. Redovisning sker i enlighet med riktlinjer från rådet för kommunal redovisning Arets investeringar Arets nettoinvesteringar, utgifter minskat med eventuella intäkter, uppgår till 265 mnkr vilket är 150 mnkr lägre än budget men 143 mnkr högre än förra året. Förändringen i förhållande till förra året beror på att vägprojektet södertörnsleden avbröts och utbetalda bidrag om 55 mnkr till Trafikverket återbetalades. Avvikelsen i förhållande till budget förklaras av att flera samhällsbyggnadsprojekt förskjutits framåt i tiden. Äldreomsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget med 19 mnkr som avser planerade investeringar i ett datasystem som inte genomfördes under Nämndernas resultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Budget 2014 helår 2013 Utfall 31-dec dec 2014 Kommunstyrelse -346,6-350, 3-328,3 3,8 Färskolenämnd -723,8-730,7-694,4 6,9 Grundskolenämnd , ,2-1344,4 ' 2,8 Gymnasienämnd -477,9-490,1-478,8 12,1 Socialnämnd -868,3-870,8-846,4 2,5 Äldreomsorgsnämnd -613,0-622,4 l -590,4 9,3 Kultur- och fritidsnämnd -184,2-185,2-179,1 1,O Samhällsbyggnadsnämnd -210,6-228,2-251'7 17,6 Miljönämnd -7,3-7,0-6,2-0,3 Revision -2,5-3,1-1,9 0,6 Summa nämnder , , ,6 56,4 7

15 1 Budd1nq <1 better workinq world Reserverade medel 0,0-16,0 0,0 16,0 Finansförvaltning 51,6 72,3 132,1-20,7 l Exploateringsverksamhet 85,0 100,0 24,6-15,0 Avskrivningar -91,6-99,5-84,2 7,9 S:a verks nettokostn , , ,1 44,6 1 Kommunstyrelsen redovisar ett nettokostnadsutfall uppgående till 346,5 mnkr vilket är 18,3 mnkr högre än Arets resultat är positivt och uppgår till 3,8 mnkr. Intäkterna är 3,4 mnkr högre än förra året vilket förklaras av erhållna statsbidrag för genomförande av val till Europaparlamentet samt riksdag, landsting och kommun. Personalkostnaderna har ökat med 19,2 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 155,2 m n kr. Ökningen förklaras av nya tjänster på flera avdelningar; ansvarig för kommunens beslutsstödssystem, e-tjänstprojektledare, IT -koordinator, systemförvaltningsledare och IT -tekniker. Lokalkostnaderna har ökat något och uppgår till 19,1 m n kr att jämföras med 18,0 m n kr för övriga kostnader är i nivå med föregående år. Förskalenämnden redovisar ett nettokostnadsutfall som uppgår till 723,8 mnkr och ett positivt resultat om 6,9 mnkr. Nämnden har under året erhållit lägre intäkter beroende på att maxtaxebidraget sjönk till följd av förändringar i de statliga beräkningsgrunderna. Det har medfört att Huddinge kommun har fått lägre statsbidrag. Förskoleverksamheten visar ett överskott om 6,4 m n kr. Delar av överskottet, 1,5 m n kr, förklaras av att Nattviolens verksamhet inte hade lika många barn som beräknat. Vidare har Kräppla och specialförskolorna inklusive Atlas och Vi hem att redovisa överskott om 1,2 mnkr. Den minskade semesterlöneskulden har påverkat utfallet positivt. Jämfört med förra året har nämndens kostnader ökat med 4,2 procent. Grundskalenämnden redovisar ett överskott om 2,8 mnkr. De kommunala skolorna är i ekonomisk balans, majoriteten av skolorna redovisar nollresultat eller ett överskott vid årets slut. Samtliga 22 kommunala skolor har positiva resultat för hösten. Detta har dock inte fullt ut kompenserat för de underskott som uppstod under våren. De skolor som haft ekonomiska svårigheter har nogsamt följts upp och åtgärder har vidtagits framförallt under hösten. Ett underskott uppgående till 6,1 m n kr redovisas för lokaler. Den största förklaringsposten är tidigare om byggnationer vid Trångsundsskolan, nya lokaler för skansbergsskolan och paviljonger vid Vistaskolan samt kostnader för verksamhetsanpassning av Kvarnbergsskolan. Grundsärskola och särskalefritids redovisar ett överskott om 3,9 mnkr. Gymnasienämnden redovisar ett överskott om 12,1 m n kr vilket främst förklaras av lägre kostnader för vuxenutbildningen och att antalet gymnasiesärskoleelever blev färre än vad nämnden fått anslag för. Samtliga enheter utom sågbäcksgymnasiet redovisar positiva resultat. Socialnämnden redovisar ett överskott som uppgår till 2,5 mnkr vilket är avsevärt bättre än prognosen i del år två som visade på ett förväntat underskott på 16,1 m n kr. Arets intäkter avviker positivt med 23,6 mnkr vilket till stora delar förklaras av ändrade redovisningsprinciper gällande ersättning för ensamkommande flyktingbarn 9 mnkr, dvs intäkter redovisas löpande, samt en justering mellan socialnämnden och äldreomsorgsnämnden avseende kostnader för personer 65 år och äldre med beviljade insatser enligt LSS 7,5 mnkr. Personalkostnaderna avviker positivt till följd av svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Detta har fått till följd att kostnader för konsulter ökat. 8

16 Bulldinq a be>tter worktnq world Äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott om 9,3 mnkr. Arets intäkter har en positiv avvikelse då försäljning av verksamhet är högre än budgeterat. Personalkostnaderna visar ett positivt resultat i jämförelse med budget vilket beror på svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. l resultatet finns en justering på 7,5 mnkr som har förts över till socialnämnden för personer 65 år och äldre med LSS-insatser. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 17,6 mnkr för Avvikelsen förklaras huvudsakligen av förbättrat resultat för markupplåtelser, 7,7 mnkr, bygglov, 4,3 mnkr och planärenden, 2,8 mnkr. Under 2014 har kommunen gått över till komponentredovisning av anläggningstillgångar vilket omfattar gator och vägar. Den mest påtagliga skillnaden är att kostnaderna för de beläggningsarbeten som tidigare belastat gatuoch parkdriftsavdelningens driftbudget nu om klassificeras och redovisas som investering. Driftbudgeten har därför justerats med 18 mnkr. Personalkostnaderna har minskat i jämförelse mot föregående med 1,5 mnkr trots att avgångsvederlag har utbetalats. Det förklaras av att tillförordnad förvaltningsdirektör varit inhyrd och dessa kostnader redovisas under posten inhyrd personal. Övriga nämnder har mindre eller inga avvikelser mot budget Balansräkningen Mark, byggnader, tekniska anläggningar och pågående projekt mnkr (1 373,5 mnkr) Balansposten har ökat med 209 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att kommunen under året förvärvat mark, byggt nya vägar samt rustat upp befintliga vägar. Även pågående investeringar har ökat till följd av utförda arbeten under hösten. Arets avskrivningar uppgår till 48 m n kr. Vi har stickprovsvis granskat anskaffningar under året mot underlag med avseende på balansgilltighet och rörelsetillhörighet Arets avskrivningar har kontrollräknats utan noterade avvikelser. Under året har komponentredovisning av gator och vägar införts i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Komponentredovisning innebär att tillgångar delas upp i olika komponenter baserat på förväntad förbrukning. Den nya rekommendationen från rådet innebär även att delar av de utgifter som tidigare redovisades som kostnader är möjliga att redovisa som tillgång. Kommunen har under året tillämpat komponentavskrivning på nya investeringar med betydande komponenter som har en väsentlig skillnad i nyttjandetid. Kommunen har inte justerat tidigare års investeringar. Hanteringen överensstämmer med rådets rekommendation. Kommunen tillämpar delaktivering av tillgångar i högre utsträckning än tidigare. Det innebär att avskrivningar i större utsträckning än tidigare belastar resultatet i rätt period. Vid de tillfällen avskrivningar inte påbörjas när en anläggningstillgång tas i bruk görs retroaktiva avskrivningar Maskiner och inventarier 173,7 mnkr (162,4 mnkr) Arets anskaffningar uppgår till 55 mnkr och är av varierande karaktär, såsom fordon, datautrustning och investeringar i annans fastighet. Anskaffningar är stickprovsvis granskade mot underlag med avseende på balansgillhet och rörelsetillhörighet Vår granskning har inte föranlett några noteringar. g

17 Bu1ld in q a better workinq world Arets avskrivningar är stickprovsvis granskade utifrån fastställda principer utan anmärkningar. Kommunen har som princip att aktivera anläggningstillgångar löpande under året. Dock noteras vid genomgång av anläggningsregistret att majoriteten av tillgångarna anskaffas och börjar skrivas av i samband med årsbokslutet. Retroaktiv avskrivning tillämpas vilket leder till att avskrivningarna i resultaträkningen blir korrekta per helår Värdepapper, andelar, aktier 1154,0 mnkr (1154,0 mnkr) Avser aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag. Ingen förändring jämfört med föregående år. Inga nedskrivningsbehov bedöms föreligga Långfristiga fordringar 7 619,2 mnkr (7 919,8 mnkr) De långfristiga fordringarna har minskat med drygt 300 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst genom att den långfristiga fordran mot Söderenergi minskat med 26 m n kr. Vidare har fordran mot Handelsbanken Finans om 725 mnkr reglerats. Utlåningen till Huge har under året ökat med 450 mnkr. Avstämning har skett mot underlag. Fordringarna bedöms vara korrekta Kortfristiga fordringar 385,9 mnkr (461,4 mnkr) Kommentarer till de större fordringsposterna lämnas nedan: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringarna har minskat med ca 50 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av att upplupna skatteintäkter avseende 2012 reglerats under året. Prognostiserad slutavräkning för 2013 är negativ och posten redovisas därför som en skuld. Redovisningen överensstämmer med gällande rekommendationer. Kundfordringar Samtliga huvudbokskonton kopplade till balansposten kundfordringar har stämts av mot reskontra utan anmärkning. Arets utestående kundfordringar uppgår till 50,5 mnkr vilket är i nivå med föregående år. Kundfordringar som förfallit med mer än 90 dagar bedöms vara osäkra och reserveras. Arets reserv uppgår till 4 m n kr vilket motsvarar 8 procent. Det är i nivå med förra årets reservering Kassa och bank 841,9 mnkr (472,2 mnkr) Posten har ökat med 370 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen är framförallt hänförlig kommunens strategi att ha ett högre saldo på bankkontot eftersom inlåningsräntan är högre än den interna utlåningsräntan. Tidigare har det varit mer lönsamt att ha ett lägre saldo på kontot och istället låna ut pengar inom koncernen Eget kapital 4 157,2 mnkr (3 972,7 mnkr) Förändringen i eget kapital motsvaras av årets resultat om 185 mnkr. l eget kapital ingår resultatutjämningsreserven med 463,6 mnkr. 10

18 Builr11nl)" hpt!pc work1nq world Avsättningar 481,5 mnkr (442,9 mnkr) Pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Redovisningen sker enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Arets förändring förklaras till delar av att avsättning för förtroendevalda tillkommit med 16 mnkr. Den tillkommande avsättningen baseras på underlag från KPA. Ytterligare ca 5 mnkr avseende pensioner för förtroendevalda kommer att sättas av under Den totala skulden per 31 december 2014 har stämts av mot underlag från KPA. Särskild löneskatt om 24,26 procent ingår i avsättningen. Aktualiseringsgraden uppgår till 64 procent jämfört med 63 procent 2013, vilket innebär en mindre förbättring mot tidigare år. Detta betyder att ca 37 procent av den intjänade pensionsrätterna inte är aktualiserade. En fullständig historik över individens tidigare pensionsgrundande anställning finns därmed inte, vilket medför att det inte finns underlag för att göra en helt korrekt pensionsskuldsberäkning Långfristiga skulder 3 993,6 mnkr (4 151,2 mnkr) Balansposten består av långfristig upplåning samt förutbetalda intäkter avseende gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag. Den långfristiga upplåningen har minskat med 205 m n kr. Långfristiga förutbetalda intäkter har ökat med 46 m n kr vilket främst avser förutbetalda gatukostnads-ersättningar som periodiseras och upplöses i samma takt som anläggningstillgångens livslängd Kortfristiga skulder 3 137, 9 mnkr (3 001,9 mnkr) Kommentarer till de större skuldposterna lämnas nedan: Övriga skulder - flyktingbidrag Under åren O har Huddinge kommun erhållit flyktingbidrag från Migrationsverket Av dessa återstår 34,5 mnkr vid ingången av Bidragen har sökts för specifika insatser och enskilda individer. Enligt tidigare regelverk fick kommunen bidrag från Migrationsverket under två år och avsikten var att bidraget skulle förbrukas under en introduktionstid på högst fyra år för varje enskild individ. Detta innebär att bidragsbeslut som togs av Migrationsverket under 201 O gällde fram till och med 2012 och pengarna kan således användas till och med Migrationsverket har betalat ut och redovisat beviljade utbetalningar i klump vilket medfört att det varit svårt att koppla sökta medel med beviljade utbetalningar. Detta har medfört att utbetalningar som inte direkt har kunnat härledas till en specifik insats eller en särskild individ samlats på ett balanskonto i förvaltningens redovisning. Under oktober 2014 beslutade socialnämnden om fördelningen av saldot på balanskontot. Enligt beslutet ska medlen bland annat användas till placeringar och drift av boenden för ensamkommande barn och ungdomar. 3,5 mnkr ska stå kvar på balanskontot och användas under Vid årsbokslutet 2014 har endast 7,7 mnkr nyttjats. Leverantörsskulder Externa leverantörsskulder har ökat med 12 mnkr jämfört med föregående år, vilket bedöms kunna förklaras med naturliga fluktuationer mellan åren. En översiktlig granskning har genomförts med avseende på förekomst av avvikande leverantörer och belopp. Vidare har ett antal större fakturor granskats för att säkerställa att kostnaden varit rörelsegill samt att 11

19 Build1nq a better workinq world periodisering av kostnaden skett när så varit tillämpligt. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är i nivå med föregående år och uppgår till 540 mnkr. De största posterna utgörs av personalrelaterade skulder så som semesterlöneskuld, pensioner och löneskatt samt sociala avgifter. Arbetsgivaravgifter och källskatt har stämts av mot deklarationer utan anmärkning. Pensionsskulden har stämts av mot underlag från KPA utan anmärkning. Semesterlönsskuld och övertidsskuld har stämts av mot underlag från lönesystemet utan anmärkning. Vid granskning av erhållna projektmedel har vi noterat att det finns en post avseende erhållna projektmedel uppgående till 19 mnkr hänförlig till barn och utbildningsförvaltningen. Någon förteckning över vilka projekt som ingår i saldot, dvs inte avslutats, eller vad respektive projekts saldo uppgår till går inte att ta fram. Detta förklaras av bristfällig redovisning och uppföljning historiskt. Arbete med att förstärka rutinerna kring projektredovisningen pågår ställda panter och ansvarsförbindelser 3 434,5 mnkr (3 803,0 mnkr) Redovisade borgensåtaganden har stämts av mot underlag utan anmärkning. Kommunens borgensåtagande för Huge Fastigheter AB har minskat ytterligare något mot föregående år då kommunen har utökat finansieringen till bolaget. Huddinge kommun har sedan tidigare även ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB Kassaflödesanalys Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande övriga delar i årsredovisningen. Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendation från rådet för kommunal redovisning. Informationen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen Sammanställd redovisning Huddinge kommuns sammanställda redovisning omfattar Huge fastigheter AB (100 %), SRV Atervinning AB (31,5 %) samt Södertörns Energi AB (50%) och Söderenergi AB (29 %). Södertörns Energi AB inkluderar dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) samt Söderenergi AB (58%). Kommunen tillämpar partiell konsolidering. Arets resultat uppgår till284 mnkr (317 mnkr). Det hänför sig till största del till kommunens utfall på 185 mnkr. Alla bolag i kommunkoncernen redovisar överskott, Huge Fastigheter AB, 40 m n kr, Södertörns Energi AB, 78 m n kr, och SRV återvinning AB, 1 O mnkr. Intressebolaget Söderenergi redovisar ett överskott, 99 mnkr. De senaste fem åren har koncernens balansomslutning ökat med mnkr vilket motsvarar 20 procent. soliditeten har förstärkts med 5 procentenheter under perioden. En samlad bedömning utifrån kommunens finansiella mål och kommunkoncernens positiva resultat är att koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. 12

20 Bu i Id in q a hpttpr workinq world 5.5. Lön Arets granskning av lönekostnader samt kostnader i resultaträkningen inkluderar en dataanalys av lönetransaktioner. En dataanalys är gjord på kommunens samtliga länetransaktioner för perioden Analysen innefattar granskning av bland annat höga transaktionsbelopp, höga bruttolöner, höga respektive låga källskatteavdrag, dubbla transaktioner och felaktiga personnummer. Dataanalysen görs för att få fram avvikande transaktioner och granskning sker genom att stickprovsvis följa upp dessa avvikelser. l samband med granskningen noteras att avgångsvederlag betalats ut till medarbetare vid social- och äldreomsorgsförvaltningen samt miljö- och samhällsförvaltningen. Avtal för samtliga utbetalda avgångsvederlag har inhämtats. Vi har i vår granskning inte identifierat några väsentliga avvikelser Granskning av ledningsnära kostnader Vi har stickprovsvis granskat ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader vilket inkluderar representation, konferenser och resor, för att säkerställa att dessa inte strider mot gällande lagar och kommuninterna regler. Granskningen omfattar kommunens alla verksamheter. Kommunen har fastlagt regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra belöningar till utomstående. Riktlinjerna har reviderats under 2014 och redogör för de regler som gäller i samband med intern och extern representation. Bland annat anges att all representation ska ha "ett tydligt samband med verksamheten" samt att det krävs "ett gott omdöme när det gäller vad som anses vara rimligt och skäligt i varje situation". Det framgår även att datum och ändamål med representationen ska anges på restaurangnota eller liknande verifikat. På verifikation ska framgå representationsutgifternas storlek, datum för representationen, representationens syfte, namn på dem som deltagit och vilken kommun/företag dessa personer företräder. Uppgift på verifikat ska antecknas på ett varaktigt sätt. Under året har kommunens ledningsgrupp tagit fram tillämpningsanvisningar till riktlinjer för representation för att ytterligare förtydliga användningen. Vi har liksom tidigare år noterat att det saknats uppgifter om deltagare, program och syfte vid representation och liknande. Deltagare har vid flera tillfällen angivits som en hel arbetsgrupp eller en hel förvaltning vilket enligt riktlinjer eller tillämpningsanvisningar inte är tillräckligt. Vid konferenser har vi noterat att det saknas program. Bristerna har identifierats vid barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. stockhalm den 30 mars 2015 r~'7 k~ ~cka Hansson Auktoriserad revisor 13

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer