15 februari 2014, kl Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!"

Transkript

1 15 februari 2014, kl Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen!

2 Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två personer tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av dagordningen 8. A. Styrelsens årsredovisning B. Balans- och resultatredovisning C. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor (RAS) D. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte lämnat till styrelsen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 13. Val av ordförande (1 år), ordinarie ledamöter (2 år) och suppleanter (1 år) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 14. Val av två revisorer (1 år) och två revisorssuppleanter (1 år) 15. Val av valberedning (1 sammankallande 1 år, 2 ledamöter 2 år) 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till styrelsen 18. Mötet avslutas

3 Årsredovisning för Skottefederationen 2013 Årsmöte Årsmötet hölls den 9 februari 2013 vid Södertälje Brukshundklubb. På grund av snöstorm deltog endast 8 medlemmar på mötet. Styrelsen och övriga funktionärer Ordförande Elisabeth Spång Vice ordförande Vivi-Ann Lövstedt Kassör Christian Holmgren Sekreterare Anita Östby Ordinarie ledamot Eva Bermsjö Suppleant 1 Caroline Widevång Holm Suppleant 2 Gerhard Malmberg Revisorer Revisorssuppleanter Info/internetansvarig Redaktör Skotte-Nytt Valberedning Skånekommittén Göteborgskommittén Geir Nevestveit Thomas Hedberg Gunvor Ahlström Monica Ferneklint Anita Östby Peter Hewitt Dan Ericsson, sammankallande Monica Holmgren-Ericsson Ingrid Andersson Gerhard Malmberg Inger Johannesson Medlemmar Klubben hade den sista december 159 medlemmar totalt. Av dessa är 20 familjemedlemmar, 7 hedersmedlemmar, 1 ständig medlem, 39 utländska samt 7 bjudna, vilket innebär 85 svenska helbetalande medlemmar. Styrelsen Klubbens bildades 1972 och detta var alltså klubbens 41:a verksamhetsår. Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte samt 7 ordinarie möten via telefon. Ordföranden deltog i Terrierfullmäktige i april. Styrelsen har under året lagt ner mycket arbete på att förbättra ekonomin. Besparingsåtgärder och förbättrad ekonomistyrning har genomförts under året. För att trygga den fortsatta verksamheten har föreningen tillförts kr från Ferox Minnesfond. Utan denna åtgärd hade det inte funnits likvida medel att driva föreningen. För en tryggare förvaltning av Ferox Minnesfond har styrelsen antagit ett placeringsreglemente där den maximala andelen aktier i fonden anges.

4 Under hösten arrangerades två promenader i Stockholmsområdet personer med hundar deltog. I december var det klubbdag med 12 deltagare. Dan Ericsson föreläste i ämnet Skottens exteriör och utveckling. Utställningar Årets officiella utställning arrangerades den 20 juli i Alnarpsparken i Skåne. Anne Dauncy kennel Glenmair, England dömde 38 skottar. BIS blev Ch Raglan Ready To Smile, uppfödare Dan Ericsson och ägare Monika Ferneklint. Kennel Ferox uppfödarpris gick till kennel Raglan, ägare Dan Ericsson. 8 september arrangerade Göteborgskommittén en inofficiell utställning på Hindås Camping i Göteborg. 27 hundar var anmälda under Gerda van Stuivenberg, Holland. BIS blev Ch Burrow s Glen Moray, uppfödare och ägare Inger Johannesson. Bästa uppfödare och vinnare av Ferox Minnespris blev kennel Dundee, ägare Christina Hüttner. Utställningen i Eskilstuna fick ställas in på grund av för få anmälda. Klubbtidning Skotte-Nytt har utkommit med 4 nummer under året. Peter Hewitt har varit redaktör. Internet Internet- och webbansvarig har varit Anita Östby. En grupp för klubben har lagts upp i Facebook. Skånekommittén Vid medlemsmötet i Habo Gård i Lomma i början av februari planerades årets verksamheter. Sekreterare i kommittén har varit Gerhard Malmberg och Mats Nilsson kassör. Man har haft 4 arbetsmöten inför bl a Alnarpsutställningen. Vid det av SKK rikstäckande arangemanget Skäll inte på Hunden i april deltog man på Bulltoftafältet i Malmö. En aktivitetsdag som var planerad till våren fick ställas in på grund av för få anmälningar. Höstbrunchen i november samlade 10 personer. Göteborgskommittén Inger Johannesson har varit sekreterare och Christina Hüttner kassör. Dessutom ingick Barbro Olofsson och Peter van der Steen i kommittén. På My Dog i januari deltog man i en samlingsmonter tillsammans med Västsvenska Terrierklubben. Medlemsmöte avhölls i januari med 12 deltagare. Kommittén arrangerade i samarbete med Västsvenska Terrierklubben handlerkurs/ringträning 4 tisdagkvällar under våren. Instruktör var Peter van der Steen. 22 ekipage deltog. Kommittén har under året haft 2 anteckningsförda möten och ett planeringsmöte. Årets Skotte Årets Skotte 2012 blev Ch Raglan Ready To Smile, uppfödare Dan Ericsson och ägare Monika Ferneklint.

5 Balans- och resultaträkning Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Annonsintäkter SkotteNytt Anmälningsavgifter utställningar, se bilaga Försäljning/ersättningar Uppfödarförteckning hemsidan Aktieutdelning Ränteintäkter 0 5 Diverse Överskott Alnarp Överskott Hindås Klubbdag Vinst avyttring vandringsprisfond Summa intäkter Kostnader SkotteNytt Skånekommittéen Göteborgskommittéen Årsmöte och andra sammankomster Bank, depå och plusgiro Utställningar, se bilaga Kontorsmaterial Webbhotell, domän Annonser Hundsport Symposium Svenska Terrierklubben Förlust avyttring lager Övrigt Summa kostnader Årets underskott

6 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Ferox Minnesfond, aktier ansk.värde 1 1 Ferox Minnesfond, likvida tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Kortfristiga fordringar Fordran Skånekommittéen Fordran Göteborgskommittéen Fordringar Annonser Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Plusgiro Handelsbanken Swedbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital, se not 1 Ferox Minnesfond, ändamålsbestämda medel Vandringspris Eget kapital Årets underskott Summa balanserat kapital Skulder Kortfristiga skulder Förskottsbetalda medlemsavgifter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information: Kapitaltillskottet från Ferox Minnesfond på kr har bokförts direkt mot Eget kapital i balansräkningen och inte över resultaträkningen. Utdelning på aktier i Ferox Minnesfond redovisas inte i resultaträkningen då utdelningen tillfaller fonden och inte föreningen. Transaktioner och ekonomisk ställning för fonden redovisas separat, se nedan. Kostnader och intäkter från utställningar redovisas med nettobelopp. För specifikation, se bilaga. Not 1: Föreningens egna kapital uppgick per till kr. Vid årets början var kapitalet negativt, 730 kr Slutord Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen lycka till. Elisabeth Spång Christian Holmgren Anita Östby ordförande kassör sekreterare Vivi-Ann Lövstedt Eva Bermsjö Caroline Widevång Holm ledamot/vice ordförande ledamot suppleant Gerhard Malmberg suppleant

8 Redovisning av utställningarna i Alnarp och Hindås Intäkter Alnarp Hindås Anmälningsavgifter Lotter och kataloger Försäljning mat och kaffe Summa intäkter Kostnader Domare (arvode/resa) Ringsekreterare Materiel och varor Matvaror och resekostnader Hyra Stamboksavgifter, SvTek Summa kostnader Redovisning Ferox Minnesfond Förändring Aktier Konto (utdelning) Depåkonto Fasträntekonto Summa Under året har aktier för kr sålts för utdelning till Skottefederationen. Aktier för kr har sålts och placerats på konto för att minska risken i fonden enligt vårt placeringsreglemente. Andelen aktier i fonden uppgår till 79 %. Aktieutdelningar under året uppgår till kr. Skottefederation betalar inte längre skatt på utdelningarna. Omprövning av tidigare års erlagda skatter har begärts hos Skattemyndigheten. Utdelning till uppfödare har skett med kr. Fondens värde har under året ökat med kr, detta trots att utdelning skett till Skottefederationen och uppfödare.

9 Revisionsberättelse för Skottefederationen 2013 Undertecknade har av Skottefederationen vid ordinarie årsmöte 2013 utsetts att granska dess räkenskaper och förvaltning för år 2013 och får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse: Efter att ha tagit del av klubbens räkenskaper och kassörens årsredovisning samt protokoll förda under årets styrelsemöten kan vi konstatera att Skottefederationens räkenskaper är förda med god ordning samt styrkta med vederbörliga verifikationer. De per den 31 december 2013 upprättade vinst, förlust och balansräkningarna har granskats utan anmärkning och är i överensstämmelse med räkenskaperna. Skottefederationen har under en rad av år drivits med förlust och under verksamhetsåret 2013 ledde detta till att klubbens likvida medel inte räckte till för den löpande verksamheten. Styrelsen beslutade då att sälja av aktier tillhörande Ferox Minnesfond till ett belopp av kr som sedan fördes över till klubbens driftskonto. Detta förfarande är väl inte helt i överensstämmelse med Birgit Westerströms intentioner men vi tror heller inte att hon ville att rasklubben för Skotsk Terrier skulle tvingas upphöra. Ferox Minnesfonds främsta syfte enligt testamentet, att främja skotteaveln, anser vi med största sannolikhet uppnås på det bästa sättet om Skottefederationen kan hållas vid liv och få fortsätta med sin verksamhet. Kanske måste transaktionen ses som ett lån med återbetalning enligt någon lämplig amorteringsplan. Vi överlåter åt styrelsen att reda ut detta. Vi tycker också att det är olyckligt att de fordringar som finns på lokalklubbarna inte är reglerade till bokslutet. Det innebär att en del av klubbens tillgångar finns på konton som inte omfattas av revisionen. Det är glädjande att styrelsen under året tagit tag i den ekonomiska styrningen och inför nästa verksamhetsår lagt fram ett budgetförslag i balans. Vår slutsats är att förvaltningen skötts med omsorg och med klubbens bästa för ögonen och att det därmed inte finns några anmärkningar att rikta mot styrelsens sätt att förvalta klubbens tillgångar under år Vi vill därför föreslå att balansräkningen per 31 december 2013 fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Hällestad den 6 februari 2014 Thomas Hedberg Geir Nevestveit

10 Förslag till verksamhetsplan 2014 Ringträning/handlerkurs Göteborg 4 tisdagkvällar Skottepromenader i Stockholmsområdet Officiell utställning Vätterleden Gränna 15 april april-maj 29 maj Styrelsens förslag till medlemsavgifter från och med 2015 Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet medlemsavgifter enligt följande: Ordinarie medlem 275 kr/år (tidigare 250) Familjemedlem 150 kr/år (tidigare 100) Utlandsmedlem 350 kr/år (tidigare 300) Bjuden medlem 200kr/år (tidigare 100) Bjuden utländsk medlem tas bort Förslag till budget 2014 Intäkter: Medlemsavgifter Uppfödarlistan hemsidan Annonsintäkter Summa intäkter Kostnader: Årsmöte, träffar SkotteNytt, tre nr Sv Terrierklubben Telefon, bredband Webbhotell, hemsida Bankkostnader Övr kostnader; adm, porto mm Summa kostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader Förvaltningsavgift Ferox 1% 4 000

11 Resultat efter finansiella kostnader och intäkter Extraordinär intäkt Utdelning Aktier Ferox Minnesfond Beräknat resultat Styrelsen har inte budgeterat något överskott från utställningarna. För att minska kostnaderna föreslår styrelsen att utgivningen av SkotteNytt minskar med ett nummer per år, från fyra till tre. Det innebär en besparing på ca kr. Styrelsen föreslår även att Ferox Minnesfond erlägger en förvaltningsavgift till Skottefederationen på 1 % av kapitalet för täckande av kostnader och arbete samt att årets utdelning på aktierna i fonden tillförs föreningen. Utdelning av prispengar till uppfödarna kommer ändå att ske i vanlig ordning. På detta sätt erhåller vi en budget i balans... Valberedningens förslag till ledamöter verksamhetsåret 2014 Ordförande 1 år Ordinarie ledamot 2 år Ordinarie ledamot 2 år Suppleant 1 år Suppleant 1 år Revisor, ordinarie 1 år Revisor, ordinarie 1 år Revisorsuppleant 1 år Revisorsuppleant 1 år Elisabeth Spång (omval) Christian Holmgren (omval) Anita Östby (omval) Camilla Ravenna (nyval) Jan Klingstedt (nyval) Geir Nevestveit (omval) Thomas Hedberg (omval) Gunvor Ahlström (omval) Monica Ferneklint (omval) Kvar i styrelsen (valda 2013 på 2 år) Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Vivi-Ann Lövstedt Eva Bermsjö Valberedning: Monica Holmgren-Eriksson och Ingrid Andersson har ett år kvar på sin mandatperiod. Ny sammankallande ska väljas på 1 år. Enköping 22 januari 2014 Dan Ericsson Monika Holmgren-Ericsson Ingrid Andersson sammankallande

12 Motion 1 Motion rörande fastställande av benämning av kommittéerna. Hemställer om att beslut fattas av årsmötet att kommittéerna, kan använda benämningen Skottefederationen- Syd resp. Skottefederationen - Väst, som benämning och namn. Jag ser den av styrelsen åberopade beteckningen Skåne respektive Göteborgskommitten, som missvisande. Jag finner beteckningarna/namnen Skotterfederationen syd respektive Skottefederationen- väst, som inarbetade namn och av medlemmarna mest använda. Jag yrkar på att årsmötet fastställer att kommittéerna kallas för Skottefederationen-syd respektive Skottefederationen-väst. Hammenhög/Brantevik Gerhard Malmberg Som förtydligande motionen är sammanställd o inlämnad av mig själv personligen. Skall inte sättas samman med Skånekommitten av Skottefederationen. Styrelsens yttrande: Endast huvudklubben kan heta Skottefederationen. Lokalavdelningar/kommitteér får inte innehålla Skottefederationen utan det måste tydligt framgå att det är en lokalavdelning (tex Skotte i Väst, Skotte i Syd).

13 Motion 2 Motion rörande stadgeändring, med framställan om förläggande av Skottefederationens årsmöte under annan tid av året. Inlämnad till Skottefederationens styrelse för beredande till årsmöte I Skottefederationens stadgar finns reglerat i paragraf 7, Klubbmöte moment 1. att årsmötet skall hållas årligen före februari månads utgång. Med tanke på att Skottefederationen är en rikstäckande sammanslutning med medlemmar i större delen av Sverige, samt Norge inkluderat, föreslås att årsmötet fattar beslut i att ändra denna skrivning. Som motiv åberopas att såväl väderleks- som väglagsförhållanden, oftast är ansträngande under denna tid på året och blir ett hinder för medlemmarna att kunna deltaga i/under årsmötet. Något förslag till när årsmötet förläggs vid ändring, har jag inget specifikt att lämna. Detta överlåts till styrelsen som deltagana under årsmötet att fattar beslut i. Mitt yrkande är att årsmötet flyttas till annan tid på året. Hammenhög/Brantevik Gerhard Malmberg Som förtydligande motionen är sammanställd o inlämnad av mig själv personligen. Skall inte sättas samman med Skånekommitten av Skottefederationen. Styrelsens yttrande. Förslaget innebär en stadgeändring och skulle varit styrelsen tillhanda senast 30 nov föregående år varför motionen lämnas utan erinran.

14 Motion 3 Kommittén i Väst (Göteborgskommittén) anser att Göteborgskommittén är ett missvisande namn, då vårt verksamhetsområde, är så mycket större än Göteborg. Vi yrkar, att Skottefederationen Väst, är tydligare. Vi hemställer därför, att årsmötet godkänner detta namn. Enl. vad vi har erfarit, så hade kommittén detta namn tidigare Inger Johannesson Sekr Styrelsens yttrande: Se svar på motion 1. Motion 4 Kommittén i Väst (Göteborgskommittén) yrkar, att endast svenskregistrerade kennlar får annonsera sina valpar på Skottefederationens hemsida Inger Johannesson Sekr. Styrelsens yttrande: Alla medlemmar har samma rättigheter oavsett var man bor dvs motionen avslås.

15 Bilaga 1 Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för skotsk terrier Gäller från och med Reviderad vid klubbens årsmöte. Inledning Rasklubben Skottefederationen har som övergripande mål att genom rasklubben och specialklubben (SvTeK) tillvarata specifika intressen för rasen genom att stödja uppfödarna i avelsarbetet samt att informera, väcka intresse för och sprida kunskap om rasen. Historisk bakgrund Skotsk terrier uppstod i Skottland där små lågställda strävhåriga hundar använts till grytjakt och till jakt på diverse småvilt under lång tid. Ursprungligen avsåg beteckningen skotsk terrier ett flertal raser, men så småningom homogeniserades de olika lokala varianterna och fem närbesläktade skotska terrierraser uppstod, nämligen cairnterrier, skyeterrier, west highland white terrier, dandie dinmont terrier samt den variant som slutligen kom att ges namnet skotsk terrier. Under många år kallades rasen populärt för Aberdeenterrier, men det har aldrig varit något officiellt namn på rasen. Skotsk terrier erkändes officiellt av engelska kennelklubben 1880 och år 1883 grundades den första rasklubben, The Scottish Terrier Club (England). År 1888 bildades The Scottish Terrier Club of Scotland Sverige 1901 visas den första skotten på utställning i Sverige, hanhunden Bearch, som importerades av Carl O. Wijk i Göteborg. Konsul Wijk kom att bli den första uppfödaren av rasen i vårt land och den första registrerade kullen var fallen efter Bearch undan tiken Skettle visades ännu en importerad hanhund, Fairhope Mac, på utställning. Rasen hade nu fått fäste i Sverige. I Göteborg hade Philip Krafft 1912 påbörjat sin uppfödning under kennelnamnet Kilmarnock. De av honom uppfödda Ch Roy Kilmarnock och Ch Meg Kilmarnock kom att bli rasens första svenska champions. Kilmarnock-kenneln var verksam under ganska lång tid och flertalet hundar visades på utställning och kom att inspirera andra entusiaster talet framställs som ett ganska händelsefattigt årtionde för skotterasen. De etablerade uppfödarna fortsatte att producera och i viss mån importera nya avelsdjur, men 1928 framvisades för första gången en ny stjärna i rasen. Det var Sven Brittons (kennel Dirken) import Ch Rookery Rab, kortare och djupare än tidigare svenska skottar, och många hundvänner fick nu på allvar upp ögonen för rasen. En av dessa var Marie Heilborn, sedermera med kennelnamnet Miramar, som kom att bli rasen trogen i över 30 år och vars uppfödning var av stor vikt för rasens fortsatta utveckling. Under 1930-talet tog skotteintresset fart på allvar och många nya uppfödare grep sig an rasen. Yrsa Liljefors (dotter till Bruno Liljefors), kennel Hades, Inga Schröder-Hagensen, kennel

16 Tallyho, Carin Lindhé, kennel Mountebank, Gudrun Welin, kennel Skottebo, Gösta Olsson, kennel Backebo m fl började sin uppfödning. Många nya importer drev på rasens utveckling och på de brittiska öarna var rasen nu verkligt populär och konkurrensen i utställningsringarna hård. Kennel Hades och kennel Tallyho hade nu etablerat sig som de ledande kennlarna inom rasen tillsammans med Marie Heilborns Miramarkennel och en mängd goda hundar föddes upp av dem. Intresset för skotska terrier ökade ytterligare under 1940-talet och flera nya uppfödare tillkom. Sven Sundquist, kennel av Brååtha, började sin långa uppfödargärning och Birgit Westerström, kennel Ferox, var nu också en etablerad och mycket framgångsrik uppfödare. Dessa två uppfödare skulle komma att bli ledande under flera decennier, men något samarbete dem emellan kom aldrig till stånd. Mot slutet av decenniet tillkom ytterligare entusiaster: Barbro Eklund, kennel Mac Mahon (senare mest känd som uppfödare av west highland white terrier), och Maria Backström, kennel Alphyddan var några. Marie Heilborn var också fortfarande aktiv liksom Inga Hagensen. Det stora intresset för rasen hade också banat väg för uppfödning av mera kommersiellt slag och temperamenten på en del av dessa hundar lämnade en del i övrigt att önska och rasen fick genast rykte om sig att vara argsint. De seriösa uppfödarna arbetade hårt för att tvätta bort den stämpeln. Under 1950-talet kom kennel Ferox igång på allvar liksom kennel av Brååtha och konkurrensen mellan dessa två uppfödare bidrog säkert till att höja kvaliteten och konkurrensen i ringarna var hård. Nya uppfödare tog sig också an skotsk terrier: Edith Borre, kennel EBorre var ny som uppfödare men hon hade haft skottar för sällskaps skull under en längre tid, och kom att med framgång föda upp rasen under flera decennier liksom Ann Mari Hjelm, kennel Amie. Monika Knutsson-Hall, kennel Floreo tillkom också som uppfödare och hennes mycket framgångsrika uppfödning har haft stor betydelse för rasens utveckling under många decennier Uppfödarna arbetade oförtrutet vidare och den svenska skottestammen växte. Under 60-talet var intresset för rasen stort och många engelska skottar importerades köpte Elisabeth Spång skottetiken Måra efter Mac Mahons Musca och Birgit Westerströms engelska import Gaywyn Sovereign. Måra kom att bli stammor till skottarna från kennel Mårax köpte Siv Jernhake sin första skotte från Edith Borre, EBorres Rinette, och det var startskottet för kennel Vendetta som framgångsrikt födde upp rasen under flera decennier. Ungefär samtidigt köpte Birgit Norman tiken Eborres Judith och hon kom att lägga grunden för kennel Torsloch. Skottarna var under 1970-talet en av de verkligt populära terrierraserna och hos kennelklubben registrerades årligen cirka 250 valpar. Rasen hade också många hängivna uppfödare och i början av detta decennium tillkom många nya fortfarande verksamma uppfödare såsom Vivi-Ann Lövstedt (kennel Löwi-Scot), Monika och Thomas Rosendahl (kennel Roskot), Dan Ericson (kennel Raglan), Margareta Kjaell (kennel Terracotta), Eva och Benedicte Warrén (kennel Loriens), Inger Mårius (kennel Glenncheck) och några år senare

17 även Anne-Marie Rådström (kennel Nicole), Regina Myhrman (kennel Saraband) och Bert och Ingalill Malmkvist (kennel Tigerbrand) bildades rasklubben Skottefederationen på initiativ av Siv och Christer Jernhake och Monika Knutsson-Hall och klubben fick en flygande start. Intresset för rasklubben var stort och olika rasevenemang lockade många skottevänner Skottefederationens utställningsverksamhet blomstrade som aldrig förr under 1980-talet och de svenska skottarnas höga kvalitet lovprisades av gästande engelska domare. Några av de äldre uppfödarna var nu inte så aktiva längre. Nya uppfödare tillkom, däribland den mångåriga rasentusiasten Maud Dahl (kennel Brambling), Joan Frodi (kennel Pickford), Berit Gustafsson (kennel Skottås) och senare Cindy Pettersson (kennel So What). Siv Österlund- Axs uppfödning under kennelnamnet Etiquette började nu också göra sig gällande. Trots fina framgångar för rasen på utställningar och berättigad uppmärksamhet inom hundsporten började en viss minskning av rasens registreringssiffror och popularitet skönjas startade Inger Johannesson sin kennel Burrow s och under 1990-talet fick rasen också välkommet tillskott av nya uppfödare i bl a Annette Jansson och Ulf Bohlin (kennel Madoc), Sussi Aspegren (kennel Newline), Elisabeth Bengtsson (kennel Thawn), familjen Lindstedt (kennel Quite So), Lisbeth Nevestveit (kennel Black & Wheat), Irene Fält (kennel Headmaster), Marianne Grankvist (kennel Soya s). Christina Hüttner, kennel Dundee, vars uppfödning varit särskilt framgångsrik med flera champions och utmärkelsen Årets Skotte 1998, och Runt sekelskiftet dominerades rasen av Dan Ericssons Ch Raglan Rory som utsågs till Sveriges vinstrikaste hund av alla raser år Svenska skottar har börjat uppmärksammas alltmer internationellt och ett flertal har också exporterats till olika länder runtom i världen. På de prestigefyllda s k världsutställningarna har flera svenska hundar segrat och år 2003 utsågs den svenskfödda tiken Ch Raglan Rose Maiden at Brio till årets vinstrikaste terrier i England, tätt följd av sin svenske halvbror Ch SoWhat Excalibur. På den årliga engelska Cruft sutställningen år 2004 vann Ch Raglan Rose Maiden at Brio Bästa Terrier och reserv BIS, ett enastående erkännande för den svenska skottestammens höga kvalitet. På 2000-talet tillkom några nya uppfödare; Of Stonegarth ägare Peter van der Steen, House of Scotties ägare Lars Melander och Johan Ernfridsson, Peppersaint s med ägarna Eva Bermsjö och Kim Norlin samt Piccola Strega ägare Camilla Ravenna. Det torde inte vara någon överdrift att hävda att den svenska skottestammen håller hög kvalitet. Utmaningen inför framtiden ligger i att försöka vidmakthålla kvaliteten och samtidigt försöka göra rasen mera känd hos den hundköpande allmänheten. Rasens registreringssiffror har sjunkit under hela 1990-talet och praktiskt hela den del av 2000-talet som har förflutit har registreringssiffrorna blivit oroväckande låga. Nya entusiaster behövs för att skotten i Sverige skall gå en fortsatt gynnsam framtid till mötes.

18 Nuläge Population Antalet registrerade skottar har sjunkit sedan mitten av 1970-talet och registreringssiffrorna för rasen har inte heller ökat under de senaste åren. Klubben ser med oro på de sjunkande registreringssiffrorna föddes i genomsnitt 3 valpar per kull. Nedan följer antalet registrerade valpar från 1949 till (+ anger importer)

19 Mål Uppfödarna har tillsammans med rasklubben ett stort ansvar för att positiv information om rasen sprids för att därigenom motverka en ytterligare nedgång av registreringssiffrorna. Strategi Det behövs utökad samverkan mellan uppfödarna i exempelvis rasklubbens regi i form av återkommande uppfödarmöten. Rekommendera uppfödarna att skänka ett års medlemskap i rasklubben till nyblivna valpköpare (sk bjuden medlem) så att de lättare kan få information om klubben och öka sin kunskap om rasen. För att väcka intresse och knyta nya intresserade människor till rasen bör fler arrangemang ordnas där krav på utställningstrimning inte alltid är nödvändig. Avelsbasen Avelsbasen, både den tillgängliga och den utnyttjade, är snäv. Svensk skotteavel har huvudsakligen varit beroende av engelska importer, men i England har rasens numerär och generella kvalitet sjunkit, vilket i sin tur inneburit en ytterligare begränsning av avelsbasen för de svenska skotteuppfödarna. Tillgängligt svenskfött avelsmaterial baseras dessutom huvudsakligen på närbesläktade hundar. Ett begränsat antal hundar har emellertid importerats till Sverige från andra länder än England och förhoppningen är att dessa skall vidga rasens tillgängliga genpool. Hemlandet Storbritannien har också importerat hundar från exempelvis USA och i förlängningen kommer förhoppningsvis dessa hundars ättlingar också att hjälpa till att öka den genetiska variationen inom rasen. Ett ganska begränsat antal hanhundar används i avel av rasens förhållandevis få aktiva uppfödare. Man ser en klar tendens att vissa blodslinjer dominerar bland de hanhundar som används i avel. Utställningsvinnare och importer används ofta från tidig ålder och producerar ofta många kullar. Flera uppfödare bedriver sin avel inom snävt avgränsade blodslinjer. En avelshund/tik kan också bli överanvänd genom att söner och döttrar används mycket i avel. Det behövs egentligen bara en enda avkomma som i sin tur lämnar många valpar. Därför kan det vara av intresse att också titta på antalet barnbarn. Idealet är att många, goda avelsdjur används ungefär lika mycket Begränsning av antalet avkommor motverkar riskerna för sämre hälsa pga förlust av genetisk variation.

20 Inavelsgrad 1990 var inavelsgraden 1.8 % av siffran densamma. Rasens genomsnittliga inavelsgrad är beräknad över 5 generationer. Mål Att utöka avelsbasen så att inavelsgraden under ett kalenderår inte ytterligare ökar. Att minska användandet av enskilda hanhundar (=undvika matadoravel ). Strategi Informera på uppfödarmöten och liknande om rasens avelsmässiga situation. Anordna uppfödarmöten minst vart 3e år. Informera via uppfödarmöten och stötta framförallt nya uppfödare. Uppfödarna bör ta sitt ansvar vid urval av avelsdjur. Följa upp antalet barn-barn hos avelshundarna och informera uppfödarna om att inte avla så att enskild individ får mer än 50 barnbarn (50% av ett års medelregistreringar). 19. Mentalitet Skotsk terrier är enligt rasstandarden en jakthund men numera används rasen enbart som sällskapshund. Intresset för jaktmeritering är så gott som obefintligt bland uppfödarna, också internationellt men rasen visar ofta prov på jaktegenskaper. Ett fåtal skottar deltar på viltspårprov, lydnadsprov och bruksprov. Några enstaka har blivit viltspårchampion men flera har godkänt anlagsprov i viltspår. Några har tagit lydnadsprovsdiplom, även i högre klasser. 5 hundar har genomgått MH (Mentalbeskrivning Hund) och har känd mental status.

21 Rasen ansågs vara kärv och stundtals väl hetlevrad och aggressiv under främst 1940-talet då många oseriösa uppfödare födde upp den i rent spekulativt syfte. Än idag framställs rasen emellanåt felaktigt som aggressiv trots att den oönskade aggressiviteten helt avlats bort. Den skotska terrierns mentalitet har utvecklats mycket positivt och den absoluta merparten av dagens skotska terrier har ett öppet och vänligt temperament i kombination med ett stort mått av självständighet och envishet. Mål Att rasen har så goda mentala egenskaper så hundarna kan fungera i samhället och uppvisa bra mentala egenskaper som mod, öppenhet, sällskaplighet och intelligens. Inom rasen ska vi inte ha hundar som visar omotiverad aggressivitet eller rädsla. Strategi Periodiskt skicka ut en enkät till hundägarna för att få in mer fakta om hur de uppfattar sin hunds mentalitet I mellanperioderna agera på enkäternas resultat styrelsen ansvarig. Uppmana fler att delta i både MH och BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund). Exteriör Rasens exteriör finns beskriven i rasstandarden som är en direkt översättning av hemlandet Storbritanniens standard. Texten beskriver en förhållandevis liten, djup, kraftig och lågställd hund med sträv päls och fria rörelser aldrig långsträckt eller finlemmad. De svenska skottarnas exteriör har lovprisats under många decennier och de bästa svenskfödda hundarna vinner idag höga utmärkelser på hundutställningar över hela världen. Stor enighet har under lång tid funnits kring det exteriöra idealet. Klubben har anordnat ett flertal klubbträffar för att sprida information om rasens exteriör hölls ett symposium med tonvikt på rasens exteriör med rasens ledande engelska auktoriteter som föredragshållare hölls ett symposium i Jönköping med föreläsningar om fertilitet och berikning för hundar. Svenska skotteuppfödare har generellt sett lyckats väl med att förbättra fronter och framställ, bett och huvuden samt kroppar och benstommar. Blekt nospigment på de vetefärgade hundarna, en tendens till underställda svaga bakställ samt en del alltför långa kroppar är observandum inför framtiden. Den amerikanska rasstandarden avviker delvis från gällande brittisk och FCI-standard och en viktig målsättning inför framtiden är att värna om korrekt rastyp och detaljer i ett läge där amerikanskättade hundar med delvis annorlunda exteriörkrav används i aveln. Mål Att svenskfödda skottar även i fortsättningen ska vara rastypiska skottar i enlighet med gällande brittisk och FCI-standard.

22 Strategi För att bibehålla en god exteriör bör de individer som används i avel ha belönats med lägst excellent i kvalitetsklass. Publicera rasstandarden årligen i Skotte-Nytt samt att den finns tillgänglig på hemsidan. Vid rasklubbsutställningarna även fortsättningsvis bjuda in rasspecialister att döma. Hälsa Rasklubben genomförde en generell hälsoenkät under år Samtliga uppfödare fick ett formulär att vidarebefordra till berörda valpköpare. Svarsprocenten var förhållandevis hög (55%) trots att flera ledande kennlar bojkottade enkäterna genomfördes ytterligare en enkät som enbart avsåg valpningsproblem. Vad gäller tumörsjukdomar hade skottarna fem gånger så många försäkringsärenden jämfört med medelhunden. Den rasspecifika sjukdomen skottekramp förkommer alltmer sällan. Detsamma gäller blodsjukdomen von Willebrand. Rasklubben har genomfört flera uppfödarmöten för att utreda och sprida korrekt information om aktuella hälsofrågor vilket i hög grad bidragit till ökad insikt om problemen. År 1977 diskuterades bl a valpningssvårigheter och sk splayvalpar, 1984 samlades uppfödarna för att främst diskutera von Willebrand s sjukdom, 1992 samlades man för att huvudsakligen diskutera hudproblem och valpningssvårigheter och såväl 1997 som 2000 diskuterades det aktuella hälsoläget med särskild tonvikt på rasens höga procent valpningssvårigheter genomfördes ett 2-dagarssymposium, där ett flertal uppfödare och andra intresserade deltog. En heldag ägnades åt fertilitet och valpning togs hälsostatistik fram från försäkringsbolagen Agria, Sveland, If och Folksam. Totalt hade dessa bolag 648 skottar försäkrade En bild togs fram hur situationen var för skotsk terrier under en tioårsperiod ( ) där det visade sig att skottarna hade ungefär tre gånger så hög skadefrekvens som den sk medelhunden vid början av mätningen och vid den senaste noteringarna ungefär nio gånger så hög. Bland de skador som är vanligast bland skottar, dvs har högst antal försäkringsfall, finns Cushings syndrom, förlossningsproblem (där är siffrorna osäkra eftersom det är relativt få kullar per år och jämförelser med medelhunden blir statistiskt osäker). Trenden visar en svagt sjunkande siffra från 0,5 (varannan kull född med snitt) till ca 0,2 (var femte kull) fick vi hälsostatistik från Sveland, som dock endast har drygt 150 skottar försäkrade. Vad gäller livdelen är livmoderinflammation och leverrelaterade diagnoser (förhöjd blodlevervärden, leverförstoring) dominerande och detsamma gäller veterinärvårdsdelen. Cushings syndrom är också en diagnos som förkommer i flera fall både i liv- och veterinärvårdssammanhang. I Agria Breed Statistics kan man utläsa att skottarna har flera fall än genomsnittshunden vad gäller problem vid reproduktionen, matsmältningen, tumörer och hormonrelaterade sjukdom. Rasen ligger även högt riskmässigt vad gäller leverproblem. Flera skottevalpar dör i samband med valpningen eller under den första födelseveckan. Kejsarsnitt är alltför vanliga. Tikarna tar god hand om sina valpar. Hanhundarna har mycket god könsdrift och artificiella inseminationer förekommer praktiskt taget inte alls.

23 Mål Att minska antalet födslar med kejsarsnitt. Att minska antalet döda valpar i samband med valpning och under den första levnadsveckan. Den generella hälsostatusen bör förbättras. Strategi Att kartlägga och följa rasens hälsotillstånd Via hälsoenkäter och försäkringsbolagens statistik samla information om hälsan och hälsoproblem inom rasen Publicera information i Skotte-Nytt om hälsoproblem hos rasen. I första hand använda avelshundar från självvalpande linjer. Slutord Av den historiska bakgrunden för skotsk terrier kan konstateras att rasen mycket tidigt homogeniserades och redan 1880 erkändes av engelska kennelklubben. Rasen har fötts upp med stor framgång i Sverige under hela 1900-talet och svenska skottars exteriöra och mentala kvaliteter uppskattas idag över hela världen. Rasen brottas med sjunkande registreringssiffror och en mycket begränsad avelsbas. Uppfödningen bedrivs av ett fåtal uppfödare. Klubben har arrangerat ett flertal uppfödarmöten där aktuell hälsoinformation har meddelats. Alltför många skottar drabbas av tumörsjukdomar, men rasens största problem är den höga andelen komplicerade valpningar. Varje skotteuppfödares ambition skall vara att föda upp så friska och rastypiska skottar som möjligt. Rasklubbens uppgift är att sprida korrekt information om rasen för att därigenom möjliggöra denna strävan. Ovanstående dokument är presenterat i Skotte-Nytt samt på hemsidan Dokumentet skickas till Svenska Terrierklubben 2014-xx-xx. Fastställt av SKKs Avelskommitté xxxxxxx

24 Bilaga 2 Svenska Terrierklubben En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige Februari 2014 Svenska Terrierklubbens syn på Skottefederationens hantering av Ferox Minnesfond Bakgrund Svenska Terrierklubben (SvTeK) blev i december 2013 kontaktad av medlem i Skottefederationen angående tveksamheter i hur styrelsen för skottefederationen har hanterat Ferox Minnesfond. Medlemen hade, före sin kontakt med SvTeK, i en skrivelse ställt frågor till Skottefederationens styrelse i ärendet, men var inte tillfreds med de svar han erhållit. Skottefederationens styrelse hade i sin tur, med anledning av ovan nämnd skrivelse, inkommit med skrivelse till SKK om begäran om stöd hur det testamente som ligger till grund för Ferox Minnesfond skulle tolkas. Eftersom Skottefederationen är en rasklubb under SvTeK så skall i princip alla ärenden från en rasklubb först gå till specialklubben, i detta fall SvTeK. Av den anledningen så återemitterade SKK ärendet från Skottefederationen till SvTeK. SvTeK har gjort en genomgång av ärandet som redovisar i denna handling. SvTeK vill betona att redovisningen inte på något sätt tar upp och redogör för alla detaljer eller sakförhållanden. Redovisningen är på en mer övergripande nivå vilket SvTeK bedömer är fullt tillräckligt. SvTeKs redovisningen syftar till att ge medlemmarna i skottefederationen en samlad bild av den uppkomna situationen som ett stöd inför stundande årsmöte. SvTeK redovisning innehåller även en rekommendation till årsmötet om hur situationen kan hanteras och hur Skottefederationen kan gå vidare i sitt rasklubbsarbete. SvTeKs handläggare har först fört samtal med medlemmen som anmält frågan. Vidare har samtal förts med Skottefederationens styrelse och dess revisorer. Samtal har även förts med juridisk kunnig personal på SKK kansli samt jurist på Familjejuristerna i Stockholm. Händelsebeskrivning Som för alla ideella föreningar så bygger dess överlevnad på att det finns intresserade och engagerade medlemmar som är villiga att lägga ner tid och kraft som förtroendevalda funktionärer. Ett starkt engagemang är tyvärr ingen garanti för att verksamheten skall bli bra. Utan kunskaper och erfarenheter om hur en förening fungerar och vilka spelregler som gäller, så kan ett starkt engagemang tyvärr ge negativa effekter. Beroende på vilka som för tillfället sitter i styrelsen så kan tanken och handling ibland rusa iväg så konsekvenserna blir förödande.

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4

Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4 o Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4 Ånsuörr Årsmötet hölls den t5februari 2014 på Johans Caf6 och Matsal i Jönköping. Närvarande var g2 medlemmar samt representanter från SvTek och SKK. Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 0 Rasspecifika Avelsstrategier för PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 1 1. Allmänt Allmänt om rasen Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou Grupp:

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby, Stockholm Närvarande: Rasklubbar:

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer