15 februari 2014, kl Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!"

Transkript

1 15 februari 2014, kl Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen!

2 Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två personer tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av dagordningen 8. A. Styrelsens årsredovisning B. Balans- och resultatredovisning C. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor (RAS) D. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte lämnat till styrelsen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 13. Val av ordförande (1 år), ordinarie ledamöter (2 år) och suppleanter (1 år) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 14. Val av två revisorer (1 år) och två revisorssuppleanter (1 år) 15. Val av valberedning (1 sammankallande 1 år, 2 ledamöter 2 år) 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till styrelsen 18. Mötet avslutas

3 Årsredovisning för Skottefederationen 2013 Årsmöte Årsmötet hölls den 9 februari 2013 vid Södertälje Brukshundklubb. På grund av snöstorm deltog endast 8 medlemmar på mötet. Styrelsen och övriga funktionärer Ordförande Elisabeth Spång Vice ordförande Vivi-Ann Lövstedt Kassör Christian Holmgren Sekreterare Anita Östby Ordinarie ledamot Eva Bermsjö Suppleant 1 Caroline Widevång Holm Suppleant 2 Gerhard Malmberg Revisorer Revisorssuppleanter Info/internetansvarig Redaktör Skotte-Nytt Valberedning Skånekommittén Göteborgskommittén Geir Nevestveit Thomas Hedberg Gunvor Ahlström Monica Ferneklint Anita Östby Peter Hewitt Dan Ericsson, sammankallande Monica Holmgren-Ericsson Ingrid Andersson Gerhard Malmberg Inger Johannesson Medlemmar Klubben hade den sista december 159 medlemmar totalt. Av dessa är 20 familjemedlemmar, 7 hedersmedlemmar, 1 ständig medlem, 39 utländska samt 7 bjudna, vilket innebär 85 svenska helbetalande medlemmar. Styrelsen Klubbens bildades 1972 och detta var alltså klubbens 41:a verksamhetsår. Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte samt 7 ordinarie möten via telefon. Ordföranden deltog i Terrierfullmäktige i april. Styrelsen har under året lagt ner mycket arbete på att förbättra ekonomin. Besparingsåtgärder och förbättrad ekonomistyrning har genomförts under året. För att trygga den fortsatta verksamheten har föreningen tillförts kr från Ferox Minnesfond. Utan denna åtgärd hade det inte funnits likvida medel att driva föreningen. För en tryggare förvaltning av Ferox Minnesfond har styrelsen antagit ett placeringsreglemente där den maximala andelen aktier i fonden anges.

4 Under hösten arrangerades två promenader i Stockholmsområdet personer med hundar deltog. I december var det klubbdag med 12 deltagare. Dan Ericsson föreläste i ämnet Skottens exteriör och utveckling. Utställningar Årets officiella utställning arrangerades den 20 juli i Alnarpsparken i Skåne. Anne Dauncy kennel Glenmair, England dömde 38 skottar. BIS blev Ch Raglan Ready To Smile, uppfödare Dan Ericsson och ägare Monika Ferneklint. Kennel Ferox uppfödarpris gick till kennel Raglan, ägare Dan Ericsson. 8 september arrangerade Göteborgskommittén en inofficiell utställning på Hindås Camping i Göteborg. 27 hundar var anmälda under Gerda van Stuivenberg, Holland. BIS blev Ch Burrow s Glen Moray, uppfödare och ägare Inger Johannesson. Bästa uppfödare och vinnare av Ferox Minnespris blev kennel Dundee, ägare Christina Hüttner. Utställningen i Eskilstuna fick ställas in på grund av för få anmälda. Klubbtidning Skotte-Nytt har utkommit med 4 nummer under året. Peter Hewitt har varit redaktör. Internet Internet- och webbansvarig har varit Anita Östby. En grupp för klubben har lagts upp i Facebook. Skånekommittén Vid medlemsmötet i Habo Gård i Lomma i början av februari planerades årets verksamheter. Sekreterare i kommittén har varit Gerhard Malmberg och Mats Nilsson kassör. Man har haft 4 arbetsmöten inför bl a Alnarpsutställningen. Vid det av SKK rikstäckande arangemanget Skäll inte på Hunden i april deltog man på Bulltoftafältet i Malmö. En aktivitetsdag som var planerad till våren fick ställas in på grund av för få anmälningar. Höstbrunchen i november samlade 10 personer. Göteborgskommittén Inger Johannesson har varit sekreterare och Christina Hüttner kassör. Dessutom ingick Barbro Olofsson och Peter van der Steen i kommittén. På My Dog i januari deltog man i en samlingsmonter tillsammans med Västsvenska Terrierklubben. Medlemsmöte avhölls i januari med 12 deltagare. Kommittén arrangerade i samarbete med Västsvenska Terrierklubben handlerkurs/ringträning 4 tisdagkvällar under våren. Instruktör var Peter van der Steen. 22 ekipage deltog. Kommittén har under året haft 2 anteckningsförda möten och ett planeringsmöte. Årets Skotte Årets Skotte 2012 blev Ch Raglan Ready To Smile, uppfödare Dan Ericsson och ägare Monika Ferneklint.

5 Balans- och resultaträkning Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Annonsintäkter SkotteNytt Anmälningsavgifter utställningar, se bilaga Försäljning/ersättningar Uppfödarförteckning hemsidan Aktieutdelning Ränteintäkter 0 5 Diverse Överskott Alnarp Överskott Hindås Klubbdag Vinst avyttring vandringsprisfond Summa intäkter Kostnader SkotteNytt Skånekommittéen Göteborgskommittéen Årsmöte och andra sammankomster Bank, depå och plusgiro Utställningar, se bilaga Kontorsmaterial Webbhotell, domän Annonser Hundsport Symposium Svenska Terrierklubben Förlust avyttring lager Övrigt Summa kostnader Årets underskott

6 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Ferox Minnesfond, aktier ansk.värde 1 1 Ferox Minnesfond, likvida tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Kortfristiga fordringar Fordran Skånekommittéen Fordran Göteborgskommittéen Fordringar Annonser Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Plusgiro Handelsbanken Swedbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital, se not 1 Ferox Minnesfond, ändamålsbestämda medel Vandringspris Eget kapital Årets underskott Summa balanserat kapital Skulder Kortfristiga skulder Förskottsbetalda medlemsavgifter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information: Kapitaltillskottet från Ferox Minnesfond på kr har bokförts direkt mot Eget kapital i balansräkningen och inte över resultaträkningen. Utdelning på aktier i Ferox Minnesfond redovisas inte i resultaträkningen då utdelningen tillfaller fonden och inte föreningen. Transaktioner och ekonomisk ställning för fonden redovisas separat, se nedan. Kostnader och intäkter från utställningar redovisas med nettobelopp. För specifikation, se bilaga. Not 1: Föreningens egna kapital uppgick per till kr. Vid årets början var kapitalet negativt, 730 kr Slutord Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen lycka till. Elisabeth Spång Christian Holmgren Anita Östby ordförande kassör sekreterare Vivi-Ann Lövstedt Eva Bermsjö Caroline Widevång Holm ledamot/vice ordförande ledamot suppleant Gerhard Malmberg suppleant

8 Redovisning av utställningarna i Alnarp och Hindås Intäkter Alnarp Hindås Anmälningsavgifter Lotter och kataloger Försäljning mat och kaffe Summa intäkter Kostnader Domare (arvode/resa) Ringsekreterare Materiel och varor Matvaror och resekostnader Hyra Stamboksavgifter, SvTek Summa kostnader Redovisning Ferox Minnesfond Förändring Aktier Konto (utdelning) Depåkonto Fasträntekonto Summa Under året har aktier för kr sålts för utdelning till Skottefederationen. Aktier för kr har sålts och placerats på konto för att minska risken i fonden enligt vårt placeringsreglemente. Andelen aktier i fonden uppgår till 79 %. Aktieutdelningar under året uppgår till kr. Skottefederation betalar inte längre skatt på utdelningarna. Omprövning av tidigare års erlagda skatter har begärts hos Skattemyndigheten. Utdelning till uppfödare har skett med kr. Fondens värde har under året ökat med kr, detta trots att utdelning skett till Skottefederationen och uppfödare.

9 Revisionsberättelse för Skottefederationen 2013 Undertecknade har av Skottefederationen vid ordinarie årsmöte 2013 utsetts att granska dess räkenskaper och förvaltning för år 2013 och får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse: Efter att ha tagit del av klubbens räkenskaper och kassörens årsredovisning samt protokoll förda under årets styrelsemöten kan vi konstatera att Skottefederationens räkenskaper är förda med god ordning samt styrkta med vederbörliga verifikationer. De per den 31 december 2013 upprättade vinst, förlust och balansräkningarna har granskats utan anmärkning och är i överensstämmelse med räkenskaperna. Skottefederationen har under en rad av år drivits med förlust och under verksamhetsåret 2013 ledde detta till att klubbens likvida medel inte räckte till för den löpande verksamheten. Styrelsen beslutade då att sälja av aktier tillhörande Ferox Minnesfond till ett belopp av kr som sedan fördes över till klubbens driftskonto. Detta förfarande är väl inte helt i överensstämmelse med Birgit Westerströms intentioner men vi tror heller inte att hon ville att rasklubben för Skotsk Terrier skulle tvingas upphöra. Ferox Minnesfonds främsta syfte enligt testamentet, att främja skotteaveln, anser vi med största sannolikhet uppnås på det bästa sättet om Skottefederationen kan hållas vid liv och få fortsätta med sin verksamhet. Kanske måste transaktionen ses som ett lån med återbetalning enligt någon lämplig amorteringsplan. Vi överlåter åt styrelsen att reda ut detta. Vi tycker också att det är olyckligt att de fordringar som finns på lokalklubbarna inte är reglerade till bokslutet. Det innebär att en del av klubbens tillgångar finns på konton som inte omfattas av revisionen. Det är glädjande att styrelsen under året tagit tag i den ekonomiska styrningen och inför nästa verksamhetsår lagt fram ett budgetförslag i balans. Vår slutsats är att förvaltningen skötts med omsorg och med klubbens bästa för ögonen och att det därmed inte finns några anmärkningar att rikta mot styrelsens sätt att förvalta klubbens tillgångar under år Vi vill därför föreslå att balansräkningen per 31 december 2013 fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Hällestad den 6 februari 2014 Thomas Hedberg Geir Nevestveit

10 Förslag till verksamhetsplan 2014 Ringträning/handlerkurs Göteborg 4 tisdagkvällar Skottepromenader i Stockholmsområdet Officiell utställning Vätterleden Gränna 15 april april-maj 29 maj Styrelsens förslag till medlemsavgifter från och med 2015 Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet medlemsavgifter enligt följande: Ordinarie medlem 275 kr/år (tidigare 250) Familjemedlem 150 kr/år (tidigare 100) Utlandsmedlem 350 kr/år (tidigare 300) Bjuden medlem 200kr/år (tidigare 100) Bjuden utländsk medlem tas bort Förslag till budget 2014 Intäkter: Medlemsavgifter Uppfödarlistan hemsidan Annonsintäkter Summa intäkter Kostnader: Årsmöte, träffar SkotteNytt, tre nr Sv Terrierklubben Telefon, bredband Webbhotell, hemsida Bankkostnader Övr kostnader; adm, porto mm Summa kostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader Förvaltningsavgift Ferox 1% 4 000

11 Resultat efter finansiella kostnader och intäkter Extraordinär intäkt Utdelning Aktier Ferox Minnesfond Beräknat resultat Styrelsen har inte budgeterat något överskott från utställningarna. För att minska kostnaderna föreslår styrelsen att utgivningen av SkotteNytt minskar med ett nummer per år, från fyra till tre. Det innebär en besparing på ca kr. Styrelsen föreslår även att Ferox Minnesfond erlägger en förvaltningsavgift till Skottefederationen på 1 % av kapitalet för täckande av kostnader och arbete samt att årets utdelning på aktierna i fonden tillförs föreningen. Utdelning av prispengar till uppfödarna kommer ändå att ske i vanlig ordning. På detta sätt erhåller vi en budget i balans... Valberedningens förslag till ledamöter verksamhetsåret 2014 Ordförande 1 år Ordinarie ledamot 2 år Ordinarie ledamot 2 år Suppleant 1 år Suppleant 1 år Revisor, ordinarie 1 år Revisor, ordinarie 1 år Revisorsuppleant 1 år Revisorsuppleant 1 år Elisabeth Spång (omval) Christian Holmgren (omval) Anita Östby (omval) Camilla Ravenna (nyval) Jan Klingstedt (nyval) Geir Nevestveit (omval) Thomas Hedberg (omval) Gunvor Ahlström (omval) Monica Ferneklint (omval) Kvar i styrelsen (valda 2013 på 2 år) Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Vivi-Ann Lövstedt Eva Bermsjö Valberedning: Monica Holmgren-Eriksson och Ingrid Andersson har ett år kvar på sin mandatperiod. Ny sammankallande ska väljas på 1 år. Enköping 22 januari 2014 Dan Ericsson Monika Holmgren-Ericsson Ingrid Andersson sammankallande

12 Motion 1 Motion rörande fastställande av benämning av kommittéerna. Hemställer om att beslut fattas av årsmötet att kommittéerna, kan använda benämningen Skottefederationen- Syd resp. Skottefederationen - Väst, som benämning och namn. Jag ser den av styrelsen åberopade beteckningen Skåne respektive Göteborgskommitten, som missvisande. Jag finner beteckningarna/namnen Skotterfederationen syd respektive Skottefederationen- väst, som inarbetade namn och av medlemmarna mest använda. Jag yrkar på att årsmötet fastställer att kommittéerna kallas för Skottefederationen-syd respektive Skottefederationen-väst. Hammenhög/Brantevik Gerhard Malmberg Som förtydligande motionen är sammanställd o inlämnad av mig själv personligen. Skall inte sättas samman med Skånekommitten av Skottefederationen. Styrelsens yttrande: Endast huvudklubben kan heta Skottefederationen. Lokalavdelningar/kommitteér får inte innehålla Skottefederationen utan det måste tydligt framgå att det är en lokalavdelning (tex Skotte i Väst, Skotte i Syd).

13 Motion 2 Motion rörande stadgeändring, med framställan om förläggande av Skottefederationens årsmöte under annan tid av året. Inlämnad till Skottefederationens styrelse för beredande till årsmöte I Skottefederationens stadgar finns reglerat i paragraf 7, Klubbmöte moment 1. att årsmötet skall hållas årligen före februari månads utgång. Med tanke på att Skottefederationen är en rikstäckande sammanslutning med medlemmar i större delen av Sverige, samt Norge inkluderat, föreslås att årsmötet fattar beslut i att ändra denna skrivning. Som motiv åberopas att såväl väderleks- som väglagsförhållanden, oftast är ansträngande under denna tid på året och blir ett hinder för medlemmarna att kunna deltaga i/under årsmötet. Något förslag till när årsmötet förläggs vid ändring, har jag inget specifikt att lämna. Detta överlåts till styrelsen som deltagana under årsmötet att fattar beslut i. Mitt yrkande är att årsmötet flyttas till annan tid på året. Hammenhög/Brantevik Gerhard Malmberg Som förtydligande motionen är sammanställd o inlämnad av mig själv personligen. Skall inte sättas samman med Skånekommitten av Skottefederationen. Styrelsens yttrande. Förslaget innebär en stadgeändring och skulle varit styrelsen tillhanda senast 30 nov föregående år varför motionen lämnas utan erinran.

14 Motion 3 Kommittén i Väst (Göteborgskommittén) anser att Göteborgskommittén är ett missvisande namn, då vårt verksamhetsområde, är så mycket större än Göteborg. Vi yrkar, att Skottefederationen Väst, är tydligare. Vi hemställer därför, att årsmötet godkänner detta namn. Enl. vad vi har erfarit, så hade kommittén detta namn tidigare Inger Johannesson Sekr Styrelsens yttrande: Se svar på motion 1. Motion 4 Kommittén i Väst (Göteborgskommittén) yrkar, att endast svenskregistrerade kennlar får annonsera sina valpar på Skottefederationens hemsida Inger Johannesson Sekr. Styrelsens yttrande: Alla medlemmar har samma rättigheter oavsett var man bor dvs motionen avslås.

15 Bilaga 1 Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för skotsk terrier Gäller från och med Reviderad vid klubbens årsmöte. Inledning Rasklubben Skottefederationen har som övergripande mål att genom rasklubben och specialklubben (SvTeK) tillvarata specifika intressen för rasen genom att stödja uppfödarna i avelsarbetet samt att informera, väcka intresse för och sprida kunskap om rasen. Historisk bakgrund Skotsk terrier uppstod i Skottland där små lågställda strävhåriga hundar använts till grytjakt och till jakt på diverse småvilt under lång tid. Ursprungligen avsåg beteckningen skotsk terrier ett flertal raser, men så småningom homogeniserades de olika lokala varianterna och fem närbesläktade skotska terrierraser uppstod, nämligen cairnterrier, skyeterrier, west highland white terrier, dandie dinmont terrier samt den variant som slutligen kom att ges namnet skotsk terrier. Under många år kallades rasen populärt för Aberdeenterrier, men det har aldrig varit något officiellt namn på rasen. Skotsk terrier erkändes officiellt av engelska kennelklubben 1880 och år 1883 grundades den första rasklubben, The Scottish Terrier Club (England). År 1888 bildades The Scottish Terrier Club of Scotland Sverige 1901 visas den första skotten på utställning i Sverige, hanhunden Bearch, som importerades av Carl O. Wijk i Göteborg. Konsul Wijk kom att bli den första uppfödaren av rasen i vårt land och den första registrerade kullen var fallen efter Bearch undan tiken Skettle visades ännu en importerad hanhund, Fairhope Mac, på utställning. Rasen hade nu fått fäste i Sverige. I Göteborg hade Philip Krafft 1912 påbörjat sin uppfödning under kennelnamnet Kilmarnock. De av honom uppfödda Ch Roy Kilmarnock och Ch Meg Kilmarnock kom att bli rasens första svenska champions. Kilmarnock-kenneln var verksam under ganska lång tid och flertalet hundar visades på utställning och kom att inspirera andra entusiaster talet framställs som ett ganska händelsefattigt årtionde för skotterasen. De etablerade uppfödarna fortsatte att producera och i viss mån importera nya avelsdjur, men 1928 framvisades för första gången en ny stjärna i rasen. Det var Sven Brittons (kennel Dirken) import Ch Rookery Rab, kortare och djupare än tidigare svenska skottar, och många hundvänner fick nu på allvar upp ögonen för rasen. En av dessa var Marie Heilborn, sedermera med kennelnamnet Miramar, som kom att bli rasen trogen i över 30 år och vars uppfödning var av stor vikt för rasens fortsatta utveckling. Under 1930-talet tog skotteintresset fart på allvar och många nya uppfödare grep sig an rasen. Yrsa Liljefors (dotter till Bruno Liljefors), kennel Hades, Inga Schröder-Hagensen, kennel

16 Tallyho, Carin Lindhé, kennel Mountebank, Gudrun Welin, kennel Skottebo, Gösta Olsson, kennel Backebo m fl började sin uppfödning. Många nya importer drev på rasens utveckling och på de brittiska öarna var rasen nu verkligt populär och konkurrensen i utställningsringarna hård. Kennel Hades och kennel Tallyho hade nu etablerat sig som de ledande kennlarna inom rasen tillsammans med Marie Heilborns Miramarkennel och en mängd goda hundar föddes upp av dem. Intresset för skotska terrier ökade ytterligare under 1940-talet och flera nya uppfödare tillkom. Sven Sundquist, kennel av Brååtha, började sin långa uppfödargärning och Birgit Westerström, kennel Ferox, var nu också en etablerad och mycket framgångsrik uppfödare. Dessa två uppfödare skulle komma att bli ledande under flera decennier, men något samarbete dem emellan kom aldrig till stånd. Mot slutet av decenniet tillkom ytterligare entusiaster: Barbro Eklund, kennel Mac Mahon (senare mest känd som uppfödare av west highland white terrier), och Maria Backström, kennel Alphyddan var några. Marie Heilborn var också fortfarande aktiv liksom Inga Hagensen. Det stora intresset för rasen hade också banat väg för uppfödning av mera kommersiellt slag och temperamenten på en del av dessa hundar lämnade en del i övrigt att önska och rasen fick genast rykte om sig att vara argsint. De seriösa uppfödarna arbetade hårt för att tvätta bort den stämpeln. Under 1950-talet kom kennel Ferox igång på allvar liksom kennel av Brååtha och konkurrensen mellan dessa två uppfödare bidrog säkert till att höja kvaliteten och konkurrensen i ringarna var hård. Nya uppfödare tog sig också an skotsk terrier: Edith Borre, kennel EBorre var ny som uppfödare men hon hade haft skottar för sällskaps skull under en längre tid, och kom att med framgång föda upp rasen under flera decennier liksom Ann Mari Hjelm, kennel Amie. Monika Knutsson-Hall, kennel Floreo tillkom också som uppfödare och hennes mycket framgångsrika uppfödning har haft stor betydelse för rasens utveckling under många decennier Uppfödarna arbetade oförtrutet vidare och den svenska skottestammen växte. Under 60-talet var intresset för rasen stort och många engelska skottar importerades köpte Elisabeth Spång skottetiken Måra efter Mac Mahons Musca och Birgit Westerströms engelska import Gaywyn Sovereign. Måra kom att bli stammor till skottarna från kennel Mårax köpte Siv Jernhake sin första skotte från Edith Borre, EBorres Rinette, och det var startskottet för kennel Vendetta som framgångsrikt födde upp rasen under flera decennier. Ungefär samtidigt köpte Birgit Norman tiken Eborres Judith och hon kom att lägga grunden för kennel Torsloch. Skottarna var under 1970-talet en av de verkligt populära terrierraserna och hos kennelklubben registrerades årligen cirka 250 valpar. Rasen hade också många hängivna uppfödare och i början av detta decennium tillkom många nya fortfarande verksamma uppfödare såsom Vivi-Ann Lövstedt (kennel Löwi-Scot), Monika och Thomas Rosendahl (kennel Roskot), Dan Ericson (kennel Raglan), Margareta Kjaell (kennel Terracotta), Eva och Benedicte Warrén (kennel Loriens), Inger Mårius (kennel Glenncheck) och några år senare

17 även Anne-Marie Rådström (kennel Nicole), Regina Myhrman (kennel Saraband) och Bert och Ingalill Malmkvist (kennel Tigerbrand) bildades rasklubben Skottefederationen på initiativ av Siv och Christer Jernhake och Monika Knutsson-Hall och klubben fick en flygande start. Intresset för rasklubben var stort och olika rasevenemang lockade många skottevänner Skottefederationens utställningsverksamhet blomstrade som aldrig förr under 1980-talet och de svenska skottarnas höga kvalitet lovprisades av gästande engelska domare. Några av de äldre uppfödarna var nu inte så aktiva längre. Nya uppfödare tillkom, däribland den mångåriga rasentusiasten Maud Dahl (kennel Brambling), Joan Frodi (kennel Pickford), Berit Gustafsson (kennel Skottås) och senare Cindy Pettersson (kennel So What). Siv Österlund- Axs uppfödning under kennelnamnet Etiquette började nu också göra sig gällande. Trots fina framgångar för rasen på utställningar och berättigad uppmärksamhet inom hundsporten började en viss minskning av rasens registreringssiffror och popularitet skönjas startade Inger Johannesson sin kennel Burrow s och under 1990-talet fick rasen också välkommet tillskott av nya uppfödare i bl a Annette Jansson och Ulf Bohlin (kennel Madoc), Sussi Aspegren (kennel Newline), Elisabeth Bengtsson (kennel Thawn), familjen Lindstedt (kennel Quite So), Lisbeth Nevestveit (kennel Black & Wheat), Irene Fält (kennel Headmaster), Marianne Grankvist (kennel Soya s). Christina Hüttner, kennel Dundee, vars uppfödning varit särskilt framgångsrik med flera champions och utmärkelsen Årets Skotte 1998, och Runt sekelskiftet dominerades rasen av Dan Ericssons Ch Raglan Rory som utsågs till Sveriges vinstrikaste hund av alla raser år Svenska skottar har börjat uppmärksammas alltmer internationellt och ett flertal har också exporterats till olika länder runtom i världen. På de prestigefyllda s k världsutställningarna har flera svenska hundar segrat och år 2003 utsågs den svenskfödda tiken Ch Raglan Rose Maiden at Brio till årets vinstrikaste terrier i England, tätt följd av sin svenske halvbror Ch SoWhat Excalibur. På den årliga engelska Cruft sutställningen år 2004 vann Ch Raglan Rose Maiden at Brio Bästa Terrier och reserv BIS, ett enastående erkännande för den svenska skottestammens höga kvalitet. På 2000-talet tillkom några nya uppfödare; Of Stonegarth ägare Peter van der Steen, House of Scotties ägare Lars Melander och Johan Ernfridsson, Peppersaint s med ägarna Eva Bermsjö och Kim Norlin samt Piccola Strega ägare Camilla Ravenna. Det torde inte vara någon överdrift att hävda att den svenska skottestammen håller hög kvalitet. Utmaningen inför framtiden ligger i att försöka vidmakthålla kvaliteten och samtidigt försöka göra rasen mera känd hos den hundköpande allmänheten. Rasens registreringssiffror har sjunkit under hela 1990-talet och praktiskt hela den del av 2000-talet som har förflutit har registreringssiffrorna blivit oroväckande låga. Nya entusiaster behövs för att skotten i Sverige skall gå en fortsatt gynnsam framtid till mötes.

18 Nuläge Population Antalet registrerade skottar har sjunkit sedan mitten av 1970-talet och registreringssiffrorna för rasen har inte heller ökat under de senaste åren. Klubben ser med oro på de sjunkande registreringssiffrorna föddes i genomsnitt 3 valpar per kull. Nedan följer antalet registrerade valpar från 1949 till (+ anger importer)

19 Mål Uppfödarna har tillsammans med rasklubben ett stort ansvar för att positiv information om rasen sprids för att därigenom motverka en ytterligare nedgång av registreringssiffrorna. Strategi Det behövs utökad samverkan mellan uppfödarna i exempelvis rasklubbens regi i form av återkommande uppfödarmöten. Rekommendera uppfödarna att skänka ett års medlemskap i rasklubben till nyblivna valpköpare (sk bjuden medlem) så att de lättare kan få information om klubben och öka sin kunskap om rasen. För att väcka intresse och knyta nya intresserade människor till rasen bör fler arrangemang ordnas där krav på utställningstrimning inte alltid är nödvändig. Avelsbasen Avelsbasen, både den tillgängliga och den utnyttjade, är snäv. Svensk skotteavel har huvudsakligen varit beroende av engelska importer, men i England har rasens numerär och generella kvalitet sjunkit, vilket i sin tur inneburit en ytterligare begränsning av avelsbasen för de svenska skotteuppfödarna. Tillgängligt svenskfött avelsmaterial baseras dessutom huvudsakligen på närbesläktade hundar. Ett begränsat antal hundar har emellertid importerats till Sverige från andra länder än England och förhoppningen är att dessa skall vidga rasens tillgängliga genpool. Hemlandet Storbritannien har också importerat hundar från exempelvis USA och i förlängningen kommer förhoppningsvis dessa hundars ättlingar också att hjälpa till att öka den genetiska variationen inom rasen. Ett ganska begränsat antal hanhundar används i avel av rasens förhållandevis få aktiva uppfödare. Man ser en klar tendens att vissa blodslinjer dominerar bland de hanhundar som används i avel. Utställningsvinnare och importer används ofta från tidig ålder och producerar ofta många kullar. Flera uppfödare bedriver sin avel inom snävt avgränsade blodslinjer. En avelshund/tik kan också bli överanvänd genom att söner och döttrar används mycket i avel. Det behövs egentligen bara en enda avkomma som i sin tur lämnar många valpar. Därför kan det vara av intresse att också titta på antalet barnbarn. Idealet är att många, goda avelsdjur används ungefär lika mycket Begränsning av antalet avkommor motverkar riskerna för sämre hälsa pga förlust av genetisk variation.

20 Inavelsgrad 1990 var inavelsgraden 1.8 % av siffran densamma. Rasens genomsnittliga inavelsgrad är beräknad över 5 generationer. Mål Att utöka avelsbasen så att inavelsgraden under ett kalenderår inte ytterligare ökar. Att minska användandet av enskilda hanhundar (=undvika matadoravel ). Strategi Informera på uppfödarmöten och liknande om rasens avelsmässiga situation. Anordna uppfödarmöten minst vart 3e år. Informera via uppfödarmöten och stötta framförallt nya uppfödare. Uppfödarna bör ta sitt ansvar vid urval av avelsdjur. Följa upp antalet barn-barn hos avelshundarna och informera uppfödarna om att inte avla så att enskild individ får mer än 50 barnbarn (50% av ett års medelregistreringar). 19. Mentalitet Skotsk terrier är enligt rasstandarden en jakthund men numera används rasen enbart som sällskapshund. Intresset för jaktmeritering är så gott som obefintligt bland uppfödarna, också internationellt men rasen visar ofta prov på jaktegenskaper. Ett fåtal skottar deltar på viltspårprov, lydnadsprov och bruksprov. Några enstaka har blivit viltspårchampion men flera har godkänt anlagsprov i viltspår. Några har tagit lydnadsprovsdiplom, även i högre klasser. 5 hundar har genomgått MH (Mentalbeskrivning Hund) och har känd mental status.

21 Rasen ansågs vara kärv och stundtals väl hetlevrad och aggressiv under främst 1940-talet då många oseriösa uppfödare födde upp den i rent spekulativt syfte. Än idag framställs rasen emellanåt felaktigt som aggressiv trots att den oönskade aggressiviteten helt avlats bort. Den skotska terrierns mentalitet har utvecklats mycket positivt och den absoluta merparten av dagens skotska terrier har ett öppet och vänligt temperament i kombination med ett stort mått av självständighet och envishet. Mål Att rasen har så goda mentala egenskaper så hundarna kan fungera i samhället och uppvisa bra mentala egenskaper som mod, öppenhet, sällskaplighet och intelligens. Inom rasen ska vi inte ha hundar som visar omotiverad aggressivitet eller rädsla. Strategi Periodiskt skicka ut en enkät till hundägarna för att få in mer fakta om hur de uppfattar sin hunds mentalitet I mellanperioderna agera på enkäternas resultat styrelsen ansvarig. Uppmana fler att delta i både MH och BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund). Exteriör Rasens exteriör finns beskriven i rasstandarden som är en direkt översättning av hemlandet Storbritanniens standard. Texten beskriver en förhållandevis liten, djup, kraftig och lågställd hund med sträv päls och fria rörelser aldrig långsträckt eller finlemmad. De svenska skottarnas exteriör har lovprisats under många decennier och de bästa svenskfödda hundarna vinner idag höga utmärkelser på hundutställningar över hela världen. Stor enighet har under lång tid funnits kring det exteriöra idealet. Klubben har anordnat ett flertal klubbträffar för att sprida information om rasens exteriör hölls ett symposium med tonvikt på rasens exteriör med rasens ledande engelska auktoriteter som föredragshållare hölls ett symposium i Jönköping med föreläsningar om fertilitet och berikning för hundar. Svenska skotteuppfödare har generellt sett lyckats väl med att förbättra fronter och framställ, bett och huvuden samt kroppar och benstommar. Blekt nospigment på de vetefärgade hundarna, en tendens till underställda svaga bakställ samt en del alltför långa kroppar är observandum inför framtiden. Den amerikanska rasstandarden avviker delvis från gällande brittisk och FCI-standard och en viktig målsättning inför framtiden är att värna om korrekt rastyp och detaljer i ett läge där amerikanskättade hundar med delvis annorlunda exteriörkrav används i aveln. Mål Att svenskfödda skottar även i fortsättningen ska vara rastypiska skottar i enlighet med gällande brittisk och FCI-standard.

22 Strategi För att bibehålla en god exteriör bör de individer som används i avel ha belönats med lägst excellent i kvalitetsklass. Publicera rasstandarden årligen i Skotte-Nytt samt att den finns tillgänglig på hemsidan. Vid rasklubbsutställningarna även fortsättningsvis bjuda in rasspecialister att döma. Hälsa Rasklubben genomförde en generell hälsoenkät under år Samtliga uppfödare fick ett formulär att vidarebefordra till berörda valpköpare. Svarsprocenten var förhållandevis hög (55%) trots att flera ledande kennlar bojkottade enkäterna genomfördes ytterligare en enkät som enbart avsåg valpningsproblem. Vad gäller tumörsjukdomar hade skottarna fem gånger så många försäkringsärenden jämfört med medelhunden. Den rasspecifika sjukdomen skottekramp förkommer alltmer sällan. Detsamma gäller blodsjukdomen von Willebrand. Rasklubben har genomfört flera uppfödarmöten för att utreda och sprida korrekt information om aktuella hälsofrågor vilket i hög grad bidragit till ökad insikt om problemen. År 1977 diskuterades bl a valpningssvårigheter och sk splayvalpar, 1984 samlades uppfödarna för att främst diskutera von Willebrand s sjukdom, 1992 samlades man för att huvudsakligen diskutera hudproblem och valpningssvårigheter och såväl 1997 som 2000 diskuterades det aktuella hälsoläget med särskild tonvikt på rasens höga procent valpningssvårigheter genomfördes ett 2-dagarssymposium, där ett flertal uppfödare och andra intresserade deltog. En heldag ägnades åt fertilitet och valpning togs hälsostatistik fram från försäkringsbolagen Agria, Sveland, If och Folksam. Totalt hade dessa bolag 648 skottar försäkrade En bild togs fram hur situationen var för skotsk terrier under en tioårsperiod ( ) där det visade sig att skottarna hade ungefär tre gånger så hög skadefrekvens som den sk medelhunden vid början av mätningen och vid den senaste noteringarna ungefär nio gånger så hög. Bland de skador som är vanligast bland skottar, dvs har högst antal försäkringsfall, finns Cushings syndrom, förlossningsproblem (där är siffrorna osäkra eftersom det är relativt få kullar per år och jämförelser med medelhunden blir statistiskt osäker). Trenden visar en svagt sjunkande siffra från 0,5 (varannan kull född med snitt) till ca 0,2 (var femte kull) fick vi hälsostatistik från Sveland, som dock endast har drygt 150 skottar försäkrade. Vad gäller livdelen är livmoderinflammation och leverrelaterade diagnoser (förhöjd blodlevervärden, leverförstoring) dominerande och detsamma gäller veterinärvårdsdelen. Cushings syndrom är också en diagnos som förkommer i flera fall både i liv- och veterinärvårdssammanhang. I Agria Breed Statistics kan man utläsa att skottarna har flera fall än genomsnittshunden vad gäller problem vid reproduktionen, matsmältningen, tumörer och hormonrelaterade sjukdom. Rasen ligger även högt riskmässigt vad gäller leverproblem. Flera skottevalpar dör i samband med valpningen eller under den första födelseveckan. Kejsarsnitt är alltför vanliga. Tikarna tar god hand om sina valpar. Hanhundarna har mycket god könsdrift och artificiella inseminationer förekommer praktiskt taget inte alls.

23 Mål Att minska antalet födslar med kejsarsnitt. Att minska antalet döda valpar i samband med valpning och under den första levnadsveckan. Den generella hälsostatusen bör förbättras. Strategi Att kartlägga och följa rasens hälsotillstånd Via hälsoenkäter och försäkringsbolagens statistik samla information om hälsan och hälsoproblem inom rasen Publicera information i Skotte-Nytt om hälsoproblem hos rasen. I första hand använda avelshundar från självvalpande linjer. Slutord Av den historiska bakgrunden för skotsk terrier kan konstateras att rasen mycket tidigt homogeniserades och redan 1880 erkändes av engelska kennelklubben. Rasen har fötts upp med stor framgång i Sverige under hela 1900-talet och svenska skottars exteriöra och mentala kvaliteter uppskattas idag över hela världen. Rasen brottas med sjunkande registreringssiffror och en mycket begränsad avelsbas. Uppfödningen bedrivs av ett fåtal uppfödare. Klubben har arrangerat ett flertal uppfödarmöten där aktuell hälsoinformation har meddelats. Alltför många skottar drabbas av tumörsjukdomar, men rasens största problem är den höga andelen komplicerade valpningar. Varje skotteuppfödares ambition skall vara att föda upp så friska och rastypiska skottar som möjligt. Rasklubbens uppgift är att sprida korrekt information om rasen för att därigenom möjliggöra denna strävan. Ovanstående dokument är presenterat i Skotte-Nytt samt på hemsidan Dokumentet skickas till Svenska Terrierklubben 2014-xx-xx. Fastställt av SKKs Avelskommitté xxxxxxx

24 Bilaga 2 Svenska Terrierklubben En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige Februari 2014 Svenska Terrierklubbens syn på Skottefederationens hantering av Ferox Minnesfond Bakgrund Svenska Terrierklubben (SvTeK) blev i december 2013 kontaktad av medlem i Skottefederationen angående tveksamheter i hur styrelsen för skottefederationen har hanterat Ferox Minnesfond. Medlemen hade, före sin kontakt med SvTeK, i en skrivelse ställt frågor till Skottefederationens styrelse i ärendet, men var inte tillfreds med de svar han erhållit. Skottefederationens styrelse hade i sin tur, med anledning av ovan nämnd skrivelse, inkommit med skrivelse till SKK om begäran om stöd hur det testamente som ligger till grund för Ferox Minnesfond skulle tolkas. Eftersom Skottefederationen är en rasklubb under SvTeK så skall i princip alla ärenden från en rasklubb först gå till specialklubben, i detta fall SvTeK. Av den anledningen så återemitterade SKK ärendet från Skottefederationen till SvTeK. SvTeK har gjort en genomgång av ärandet som redovisar i denna handling. SvTeK vill betona att redovisningen inte på något sätt tar upp och redogör för alla detaljer eller sakförhållanden. Redovisningen är på en mer övergripande nivå vilket SvTeK bedömer är fullt tillräckligt. SvTeKs redovisningen syftar till att ge medlemmarna i skottefederationen en samlad bild av den uppkomna situationen som ett stöd inför stundande årsmöte. SvTeK redovisning innehåller även en rekommendation till årsmötet om hur situationen kan hanteras och hur Skottefederationen kan gå vidare i sitt rasklubbsarbete. SvTeKs handläggare har först fört samtal med medlemmen som anmält frågan. Vidare har samtal förts med Skottefederationens styrelse och dess revisorer. Samtal har även förts med juridisk kunnig personal på SKK kansli samt jurist på Familjejuristerna i Stockholm. Händelsebeskrivning Som för alla ideella föreningar så bygger dess överlevnad på att det finns intresserade och engagerade medlemmar som är villiga att lägga ner tid och kraft som förtroendevalda funktionärer. Ett starkt engagemang är tyvärr ingen garanti för att verksamheten skall bli bra. Utan kunskaper och erfarenheter om hur en förening fungerar och vilka spelregler som gäller, så kan ett starkt engagemang tyvärr ge negativa effekter. Beroende på vilka som för tillfället sitter i styrelsen så kan tanken och handling ibland rusa iväg så konsekvenserna blir förödande.

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för skotsk terrier

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för skotsk terrier 2007-04-25 1(11) Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för skotsk terrier Gäller från och med 2007 till och med år 2011. Inledning Rasklubben Skottefederationen har som övergripande mål att genom rasklubben

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsredovisning för Skottefederationen 2015

Årsredovisning för Skottefederationen 2015 Årsredovisning för Skottefederationen 2015 Årsmöte Årsmötet hölls den 7 februari 2015 på Johans Café och Matsal i Jönköping. Närvarande var 21 medlemmar samt representant från SvTek. Styrelse och övriga

Läs mer

Skottefederationen. 6 februari 2010 i Midsommargården Stockholm. Välkommen!

Skottefederationen. 6 februari 2010 i Midsommargården Stockholm. Välkommen! Skottefederationen 6 februari 2010 i Midsommargården Stockholm Välkommen! Dagordning vid årsmöte 2010-02-06 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

24 februari 2007 vid Midsommargården, Stockholm

24 februari 2007 vid Midsommargården, Stockholm 24 februari 2007 vid Midsommargården, Stockholm 2007-02-07 1(1) Dagordning vid årsmöte 2007-02-24 1. Mötet öppnas 2. Justering av röstlängden 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av sekreterare för

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4

Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4 o Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4 Ånsuörr Årsmötet hölls den t5februari 2014 på Johans Caf6 och Matsal i Jönköping. Närvarande var g2 medlemmar samt representanter från SvTek och SKK. Mötet

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Nuläge (Kursiv text är hämtad från nuvarande RAS från 2007. Större delen av detta RAS skrevs 2004 men godkändes först 2007) I Sverige finns

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Stadgar i WestieAlliansen Antagna på extra Årsmötet 2005-11-26 Gäller från 2006-01-01 Inledning. Rasklubben WestieAlliansen

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi Rasspecifik Avelsstrategi för Dvärgpinscher Arbetsgruppen har bestått av: Helen Andersson Gunnel Karlsson Miia Lindberg Annette Persson Rasspecifik Avelsstrategi för DVÄRGPINSCHER Historik Dvärgpinschern

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben SPRTK 2012-05-23 Sida 1(9) Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben Inledning Svenska Parson Russell Terrier K lubben, benämnd SPRTK eller klubben, ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben,

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08 11. Gällande från 2013-08-11 reviderade 2014-03-30. Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation

Läs mer

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar.

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar. STADGAR 1 MÅL Klubben för American Hairless Terrier i Sverige (KAHTS), som är en ideell förening, har som mål att tillvarata specifika intressen för klubbens raser, American Hairless Terrier samt Rat terrier,

Läs mer

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND Utvärdering 2009 RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND År 2007 fick Svenska lundehundsällskapet (SLS) sitt RAS fastställt av Svenska Kennelklubben. Det är nu dags att göra den årliga utvärderingen

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Cesky Terrierklubben

Stadgar för Cesky Terrierklubben Stadgar för Cesky Terrierklubben Inledning Rasklubben Cesky Terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Cesky Terrierklubben skall som sådan arbeta för SKK,s och

Läs mer

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Typstadgar för rasklubb inom SKK-organisationen (Vinthundsklubben) 1 Mål Rasklubben, Svenska Podengo Portuguese Klubben även förkortad SPPK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN Rasklubben Svenska Drentsche Patrijshondklubben ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben ska som sådan

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL STADGAR INLEDNING: Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Gotlands Stövarklubb.

Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och SvStk

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Terrier Brasileiro

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Terrier Brasileiro Rasspecifik avelsstrategi RAS för Terrier Brasileiro Innehåll Generellt om rasen.... 3 Rasens population/avelsstruktur 4-5 Hälsa 6 Mentalitet och bruksegenskaper 7 Exteriör.8 Generellt om rasen Terrier

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Inledning Rasklubben Svenska ADB Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Schweisshundklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Borzoi-Ringen

Stadgar för Borzoi-Ringen Stadgar för Borzoi-Ringen Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-03-14. Fastställda av Svenska Vinthundklubben vid styrelsemöte 2009-01-21. Inledning Borzoi-Ringen ingår som medlemsorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer