Fuktövervakning med Probiks fuktindikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktövervakning med Probiks fuktindikatorer"

Transkript

1 Fuktövervakning med Probiks fuktindikatorer Användarinstruktioner för byggprocessen Utgåva Alfasensor AB Fältspatsgatan 2, Västra Frölunda ,

2 Probiks produktbeskrivning och jämförelse med annan fuktmätning Funktion Alfasensors fuktindikator, Probiks, visar med ett bestående färgutslag om luftens relativa fuktighet (RH) legat över ett förutbestämt gränsvärde. För indikation krävs exponering över gränsvärdet under ca 5 timmar. Indikatorn består av en filtremsa innehållande ett salt. Vid fuktnivåer över saltets jämvikts-rh tas fukt upp vilket gör att ett färgämne börjar förflytta sig och färgar remsan blå med start från dess ena ände. Den längd färgen vandrat är ett mått hur lång tid RH-gränsvärdet överskridits, hur högt över gränsvärdet fuktnivån legat samt rådande temperatur. Längden på färgutslaget är alltså ett mått på hur stor fuktbelastning som förekommit. Vid indikatorelementet finns två skalstreck som representerar två fuktbelastningsnivåer. Om indikatorn reagerat men inte nått till det första strecket kan detta ses som en varning om att viss risk föreligger. Har utslaget passerat det andra skalstrecket betyder det att det varit för fuktigt i flera dagar vilket kan göra det nödvändigt att vidta åtgärder. I Instruktion för utsättning och avläsning ges exempel på möjliga åtgärder. Probiks RH-gränsvärde och fuktbelastningsskala kan vid behov anpassas efter en specifik tillämpning, vilket gör det till ett flexibelt och användbart redskap för kontroll av olika typer av byggnadsmaterial med varierande fuktkänslighet. Fördelar jämfört med andra mätmetoder Probiks visar alltså om RH legat på acceptabel nivå och är därför mycket användbar i byggprojekt. En tidig varning om att klimatet är fuktigt gör det möjligt att snabbt sätta in åtgärder. Det kan handla om att minimera risken för mikrobiella skador vid lagring av material, att förkorta eller eliminera (oplanerade) torktider före inbyggnad (av t ex för fuktigt skivmaterial eller virke i en regelvägg) eller att kontrollera uttorkningsförlopp. Fuktindikatorer kan i många sammanhang helt ersätta elektronisk fuktlogger och bör betraktas som ett värdefullt komplement till fuktkvotsmätning. Nackdelen med elektroniska fuktloggrar är, förutom att de är känsliga och relativt komplicerade att använda, att informationen kommer i efterhand. Av kostnadsskäl är man begränsad till någon eller några få mätpunkter. Dessutom är det ofta svårt att placera loggern på det material man vill kontrollera. Probiks kan däremot fästas i en mängd mätpunkter direkt på material och avläsas löpande utan krav på speciell utrustning eller kompetens. En nackdel med fuktkvotsmätare är att det krävs ett antal mätningar vid flera tillfällen för att man ska få veta om ett material fuktas upp eller torkar ut. Genom att använda Probiks med lämpliga RH-gränsvärden, får man löpande kvitto på att materialet inte håller på att fuktas upp (om materialet från början var tillräckligt torrt för inbyggnad) eller alternativt att torkklimatet är gynnsamt (om materialet från början var så fuktigt att man är beroende av uttorkning före inbyggnad). En annan begränsning med fuktkvotsmätare är att de inte fungerar för fuktövervakning av fuktkänsligt skivmaterial, t ex gipsskivor. För tydlighetens skull skall dock påpekas att 2

3 fuktindikatorer skall ses som ett komplement, dvs. inte en ersättning, till konventionell fuktkvotsmätning. Probiks kan även byggas in för att bevaka känsliga byggnadsdelar i bruksskedet. Probiks kräver ingen kalibrering, vilket elektroniska mätinstrument gör. En uppsatt fuktindikator fyller även en viktig funktion som ett pedagogiskt verktyg som påminner alla på bygget om att ett torrt byggande här anses viktigt. Val av gräns för acceptabel fuktbelastning Valet av hur stor fuktbelastning som kan accepteras i olika skeden av ett byggprojekt baseras i grunden på byggherrens val av risknivå m h t fukt. I vissa projekt är det högprioriterat att minimera risken för fuktskador medan man i andra är beredd att acceptera en något högre risk att materialet når oacceptabla fukttillstånd. Generellt gäller att acceptabel fuktbelastning är beroende av materialtyp men även på fuktbelastningen art. Större fuktbelastningar kan accepteras om man vet att aktuell fuktkälla endast förekommer vid ett enstaka tillfälle (t ex i samband med byggnation) medan toleransen för hög fuktbelastning, under en mätperiod, måste vara lägre om den sker i en konstruktionsdel där fuktkällan finns permanent eller är periodvis återkommande (t ex i en uteluftsventilerad krypgrund). Vilka åtgärder som skall vidtas om gränsen för acceptabel fuktbelastning överskrids kan antingen bestämmas från början, eller genom bedömning från fall till fall av den fuktskyddsansvarige (eller motsvarande). I beskrivningen av de olika användningsområdena ges förslag på lämpliga RH-gränsvärden. I de handlingar som behandlar fuktfrågor i ett byggprojekt (fuktsäkringsprogram, fuktskyddsbeskrivningar, kvalitetsplan, miljöprogram eller motsvarande) kan fuktindikatorer utgöra ett värdefullt kontrollredskap. Hur stor fuktbelastning som transporterat och lagrat virke får utsättas för kan där med fördel fastställas, som ett led i att byggherren väljer en säkerhetsnivå för olika fuktkrav. Till exempel kan man, i dessa handlingar, ge instruktioner om att allt material som utsatts för en högre fuktbelastning än en viss nivå skall genomgå en noggrann okulärbesiktning för att verifiera att synligt mögel ej hunnit etablera sig. Övrigt Med begreppet inbyggnad avses i denna skrift att ett material (t ex en träregel) omsluts på alla sidor av andra material (t ex väggskivor och diffspärr) så att uttorkningsmöjligheterna av ev. kvarvarande byggfukt kraftigt begränsas Probiks ska inte placeras där den riskerar att utsättas för regn eller annat fritt vatten Avläsning görs förslagsvis i samband med fuktrond el. motsv. Dokumentation sker genom ifyllnad av protokoll och/eller med digitalfoto. Foton kan visas på byggmöten eller motsvarande och blir därefter en del av fuktskyddsdokumentationen. 75% RH motsvarar ca 16% fuktkvot och 85% motsvarar c.a.19% fuktkvot 3

4 Lämpliga användningsområden Användningsområde Mätobjekt/mätplats Syfte Transport & lagring Halvfärdig konstruktion före inbyggnad Tät byggnad Inför bruksskedet: Kalla ytor Inför bruksskedet: Kallvindar Inför bruksskedet: Avvikelser Inför bruksskedet: Krypgrunder Fuktkänsligt byggmaterial vid transporter och/eller lagring (trävirke, vissa skivmaterial, limträbalkar, prefabr. byggnadsdelar parkettgolv, inredningsenheter m.m.) Vägg-, tak- och golvkonstruktioner före inbyggnad Mätning från det att byggnaden kan betraktas som tät, tills att byggarbetet är avslutat. Org. mtrl nära köldbryggor och kalla installationer. Fuktkänsligt material som, man befarar kan uppfuktas, på vindar. Övervakning av byggnadsdel efter avvikelse (från t ex projekterad konstruktionslösning eller från föreskrivet materialval) under byggandet. Organiskt material (t ex i blindbotten). Att kontrollera/verifiera att fuktkänsligt material inte utsätts för skadliga fuktnivåer i samband med transport och/eller lagring. Skadliga fuktnivåer kan avse såväl mögelrisk som formförändring beroende på materialkategori. Ofta är virke för fuktigt för att byggas in direkt vid leverans. Man är alltså beroende av ett tillräckligt torrt klimat en period före inbyggnad. Fuktig transport/lagring kan förstås leda till längre erhorderlig torktid (före inbyggnad) än planerat. (Instruktioner på sid. 5) Att kontrollera/verifiera att fuktbelastningen på konstruktionen inte varit för stor för att inbyggnad (dvs. montering av, diffusionsspärr, innerväggskivor el. motsv.) skall kunna utföras. Genom att få information om höga fuktnivåer i tid kan oplanerade torktider före inbyggnad förhindras eller åtminstone förkortas. Speciellt intressant är fuktövervakning av icke träbaserat skivmaterial eftersom fuktkvotsmätare där ej kan användas. Att endast använda fuktkvotsmätare ger dessutom ingen information om torkbetingelserna i luften (Instruktioner på sid. 6) Att kontrollera om klimatet är tillräckligt torrt inomhus, m h t färdigmonterat byggmaterial, samt ev. lagring av mer eller mindre fuktigt material. Byggherren får kvitto på att klimatet är tillräckligt torrt. Entreprenören får besked om denne slipper vidta RH-sänkande åtgärder i hela eller delar av byggnaden. Detta användningsområde överlappar till stora delar Halvfärdig konstruktion före inbyggnad, men avser, till skillnad från den, även material som inte byggs in. (Instruktioner på sid. 7) Att verifiera att RH kritisk inte överskrids på ytan av fuktkänsliga material som en följd av lokalt lägre temperatur, t ex på en väggen bakom ett kallvattenrör eller motsv. Avläsning avses utföras en tid efter att byggnaden tagits i bruk. Fuktindikator appliceras i byggskedet för att kunna avläsas i bruksskedet. (Instruktioner på sid. 8) Att verifiera att RH kritisk inte överskrids på ställen som man befarar kan utsättas för hög fuktbelastning. T ex i närheten av vindslucka eller motsvarande. Fuktindikator appliceras i byggskedet för att kunna avläsas i bruksskedet. (Instruktioner på sid. 9) Att göra det möjligt att i efterhand (senare i byggskedet eller i förvaltningsskedet) verifiera att ställda fuktkrav uppfylls trots att avvikelse skett under produktionen/byggandet. En avvikelse kan t ex vara en misstänkt uppfuktning av material eller att en byggnadsdetalj utformats på annat sätt än från början avsett. Fuktindikator appliceras i byggskedet för att kunna avläsas i bruksskedet. (Instruktioner på sid. 10) Krypgrunder är ofta att betrakta som riskkonstruktioner. Det kan ibland råda osäkerhet angående om viss krypgrundsutformning är fuktmässigt lämplig. Genom att fuktövervaka krypgrunden kan åtgärder vidtas innan skada hinner ske, vilket innebär att konsekvenserna av en olämplig utformning inte behöver bli så stora. Fuktindikator appliceras i byggskedet för att kunna avläsas i bruksskedet. (Instruktioner på sid. 11) 4

5 Transport & lagring Fuktindikatorerna kan fästas på materialet i samband med att det levereras och mottagningskontroll görs, för att övervaka påföljande lagring. Alternativt kan de fästas på materialet hos leverantören (innanför ev. emballering) före leverans, för att fuktövervaka även transporten. I förstahand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas följande gränsvärden: 60% RH om man vill övervaka risk för formförändringar hos inredningsmaterial (t ex parkettgolv). 75% RH om det är viktigt att materialet snabbt skall kunna byggas in efter montering. 85% RH om man efter montering har goda möjligheter att låta materialet torka före inbyggnad, och endast vill övervaka risk för mögel under transport/lagring. Minst 2 fuktindikatorer per stuv/emballage bör användas Fuktindikatorerna bör placeras så utspritt som möjligt för att få representativ information om fuktbelastningen. Om 2 indikatorer skall appliceras på en emballerad virkesstuv bör om möjligt den ena placeras högt upp i ena ändan och den andra långt ner i den andra ändan. Avläsning och dokumentering Avläsning kan göras i samband med mottagningskontroller (om fuktindikatorer applicerats hos leverantören), fuktronder, etc. Högst en vecka bör gå mellan varje avläsning. Resultaten av mätningar kan dokumenteras i bifogat protokoll och/eller m h a digitalkamera. Har en fuktindikator reagerat men färgutslaget inte nått fram till första strecket skall detta ses som en varning. Fuktbelastningen har dock hittills varit relativt liten. Har utslaget nått till andra strecket har det varit för fuktigt i flera dagar. Det kan då vara motiverat med extra kontroller (i form av fuktkvotsmätningar, okulärbesiktningar etc.) samt förbättra torkbetingelserna för att inte riskera oplanerade extra torktider före inbyggnad. 5

6 Halvfärdig konstruktion före inbyggnad Uppsättning bör ske så fort som det är praktiskt möjligt efter montering. I förstahand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas följande gränsvärden: 60% RH om man vill övervaka risk för formförändringar hos inredningsmaterial (t ex parkettgolv). 75% RH om det är viktigt att materialet snabbt skall kunna byggas in efter montering. 85% RH om man efter montering har goda möjligheter att låta materialet torka före inbyggnad, och endast vill övervaka risk för mögel under byggtiden. Ca 1 fuktindikator per 20m 2 vägg/tak/golv rekommenderas. Indikatorer placeras där man har anledning att tro att det är som fuktigast och/eller på de material man bedömer som mest fuktkänsligt. Ett exempel på lämplig mätplats är insidan av fuktkänsliga ytterväggskivor. Avläsning Avläsning kan göras i samband med fuktindikatorer, inspektioner el. motsv. Högst en vecka bör gå mellan varje avläsning. Resultaten av mätningar kan dokumenteras i bifogat protokoll och/eller m h a digitalkamera. Har en fuktindikator reagerat men färgutslaget inte nått fram till första strecket skall detta ses som en varning. Fuktbelastningen har dock hittills varit relativt liten. Har utslaget nått till andra strecket har det varit för fuktigt i flera dagar. Det kan då vara motiverat med extra kontroller (i form av fuktkvotsmätningar, okulärbesiktningar etc.) samt förbättra torkbetingelserna för att inte riskera oplanerade extra torktider före inbyggnad. Övrigt Oreagerade fuktindikatorer kan med fördel få sitta kvar och därmed byggas in i konstruktionen för att underlätta eventuella framtida skadeutredningar. Denna information måste i så fall vidarebefordras till förvaltarna på lämpligt vis. 6

7 Tät byggnad Fuktindikatorer bör sättas upp snarast efter det att byggnaden är att betrakta som tät byggnad. Om fuktindikatorer redan sitter uppe för att övervaka halvfärdig konstruktion före inbyggnad kan dessa även anses övervaka tät byggnad tills de byggs in. I första hand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas följande gränsvärden: 75% eller 85% RH, beroende på toleransnivå, för övervakning av mögelrisk Minst en fuktindikator per rum, alternativt per 20m 2 golvyta, rekommenderas. Fuktindikatorerna bör om möjligt placeras där man bedömer att det är som fuktigast och/eller på det mest fuktkänsliga materialet. Tänk dock på att dom inte bör vara ivägen för spackling, målning mm. Ett tips är att fästa indikatorerna med häftstift så att de kan flyttas om så visar sig behövas. på fönsterrutor (om de inte sitter i innervägg) är olämpligt. Avläsning Avläsning kan göras i samband med fuktronder, inspektioner el. motsv. Högst en vecka bör gå mellan varje avläsning. Resultaten av mätningar kan dokumenteras i bifogat protokoll och/eller m h a digitalkamera. Har en fuktindikatorer reagerat är detta ett tecken på att klimatet är för fuktigt och att RHsänkande åtgärd behöver vidtagas. Har utslaget nått till andra strecket kan det vara motiverat att göra okulärbesiktning för att finna ev. mögelförekomst i aktuell byggnadsdel. 7

8 Inför bruksskedet: Kalla ytor Uppsättning görs i byggandets slutskede I första hand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas gränsvärde 75% RH. En fuktindikator på varje riskyta. På materialet som skall övervakas, så nära köldkällan som möjligt. Om materialytan som skall övervakas är inbyggd behövs någon åtgärd för att göra avläsning möjlig. En sådan åtgärd kan t ex vara att montera en inspektionslucka (förslagsvis bestående av locket till en kopplingsdosa/aparatdosa) eller borra ett hål som sedan pluggas på lämpligt vis. Viktigt att ta hänsyn till ev. diff.spärr eller andra tätskikt. Avläsning Avläsning bör göras en gång per kvartal under det första året. Förslagsvis kan förvaltaren ansvara att avläsning görs (viktigt i så fall att komma ihåg att informera om detta). Har en fuktindikator reagerat men färgutslaget inte nått fram till första strecket skall detta ses som en varning. Det kan dock röra sig om en tillfällig, fuktbelastning som ej återkommer. Har utslaget nått till andra strecket finns anledning att misstänka ett systemfel/projekteringsmiss. Utredning eller alternativt fortsatt bevakning behövs. 8

9 Inför bruksskedet: Kallvindar Uppsättning görs i byggandets slutskede I första hand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas gränsvärde 75% RH. Ca 1 fuktindikator /20 m 2 vind rekommenderas. Rekommenderade placeringar i närheten av vindsluckor, genomföringar eller andra otätheter där det finns anledning att misstänka att fuktig luft från uppvärmda delar av byggnaden läcker upp. Avläsning Avläsning bör göras en gång per kvartal under det första året. Förslagsvis kan förvaltaren ansvara för att avläsning görs (viktigt i så fall att komma ihåg att informera om detta). Har en fuktindikator reagerat men färgutslaget inte nått fram till första strecket skall detta ses som en varning. Det kan dock röra sig om en tillfällig, fuktbelastning som ej återkommer. Har utslaget nått till andra strecket finns anledning att identifiera orsaken så att lämplig åtgärd kan vidtas. 9

10 Inför bruksskedet: Avvikelser Uppsättning görs i byggandets slutskede I första hand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas gränsvärde 75% RH. Bedöms från fall till fall. Placeras på den materialyta som man misstänker kan bli för fuktig p g a avvikelsen. Om materialytan som skall övervakas är inbyggd behövs någon åtgärd för att göra avläsning möjlig. En sådan åtgärd kan t ex vara att montera en inspektionslucka (förslagsvis bestående av locket till en kopplingsdosa/aparatdosa) eller borra ett hål som sedan pluggas på lämpligt vis. Viktigt att ta hänsyn till ev. diff.spärr eller andra tätskikt. Avläsning Avläsning bör göras en gång per kvartal under det första året. Förslagsvis kan förvaltaren ansvara för att avläsning görs (viktigt i så fall att komma ihåg att informera om detta). Har en fuktindikator reagerat men färgutslaget inte nått fram till första strecket skall detta ses som en varning. Det kan dock röra sig om en tillfällig, fuktbelastning som ej återkommer. Har utslaget nått till andra strecket finns anledning att misstänka ett systemfel/projekteringsmiss. Utredning eller alternativt fortsatt bevakning behövs. 10

11 Inför bruksskedet: Krypgrunder Uppsättning görs i byggandets slutskede I första hand används riktvärden från materialleverantörer. Om sådan information saknas rekommenderas gränsvärde 75% RH. 1 fuktindikator per 20m 2 rekommenderas. Indikatorerna placeras på materialet som skall övervakas (på blindbotten om denna består av trä eller på annat fuktkänsligt material). I hörn och nära ventiler är lämpliga placeringar. Avläsning Avläsning bör göras en gång per kvartal under det första året. Förslagsvis kan förvaltaren ansvara för att avläsning görs (viktigt i så fall att komma ihåg att informera om detta). Har en fuktindikator reagerat men färgutslaget inte nått fram till första strecket skall detta ses som en varning. Fuktbelastningen har dock hittills varit relativt liten. Har utslaget nått till andra strecket har det varit för fuktigt i flera dagar. 11

12 Protokoll -Exempel Beskrivning av mätplatsen/mätobjektet (Projektnamn, byggnadsnr. etc.) Projekt: Kvarteret Torrkullen Byggnad: B4 Våning: Bottenplan, västra delen Resultat av avläsningar Resultat vid avläsningar (se resultatbeteckningar under tabellen) Nr. RHgränsvärde Datum för uppsättning Datum Resultat Datum Resultat Datum Resultat Datum Resultat Datum Resultat Se foto och/eller kommentarer i bilaga nr. B1 Rum 103, gipsskiva 75% /4 0 21/4 0 1/5 0 5:1 B2 Rum 103, gipsskiva 75% /4 0 21/4 0 1/5 0 5:2 B3 Rum 103, gipsskiva 75% /4 1 21/4 3 1/5 3 5:3 B4 Rum 105, träregel 85% /4 0 18/4 2 1/5 2 5:4 B5 Rum 105, träregel 85% /4 0 18/4 0 1/5 0 5:5 0=ingen reaktion 1=antydan till reaktion 2=färgutslag fram till första strecket 3=färgutslag längre än första men kortare än andra strecket 4= färgutslag fram till andra strecket 5= färgutslag förbi andra strecket

13 Protokoll Beskrivning av mätplatsen/mätobjektet (Projektnamn, byggnadsnr. etc.) Resultat av avläsningar Nr. RHgränsvärde Resultat vid avläsningar (se resultatbeteckningar under tabellen) Datum för uppsättning Datum Resultat Datum Resultat Datum Resultat Datum Resultat Datum Resultat Se foto och/eller kommentarer i bilaga nr. 0=ingen reaktion 1=antydan till reaktion 2=färgutslag fram till första strecket 3=färgutslag längre än första men kortare än andra strecket 4= färgutslag fram till andra strecket 5= färgutslag förbi andra strecket

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Fuktsäkerhetsprojektering, allmänt BBRs krav - bakgrund

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell 2007-11-14 1 Fuktsäkerhet i byggprocessen Planering Projektering Bygg Förvaltning Byggherre Ställa fuktkrav Följa upp Hjälpmedel Fuktsäkerhetsbeskrivning

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Projekt Namn på dokumentet Sida. Kv. Blåklockan Fuktskyddsproduktion 1 (5) Projektnummer Upprättad av Godkänt Revdatum Rev

Projekt Namn på dokumentet Sida. Kv. Blåklockan Fuktskyddsproduktion 1 (5) Projektnummer Upprättad av Godkänt Revdatum Rev Kv. Blåklockan Fuktskyddsproduktion 1 (5) 0 Inledning Fuktskyddsbeskrivningen är avsedd att beskriva projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt och vilka åtgärder som krävs för att skydda huset mot skadlig

Läs mer

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen

Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen Baserat på delvis preliminära resultat och bedömningar Lagring och montage på fabriken Montering av fukt -och temperaturlogger. Momentanmätning

Läs mer

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Innehållsförteckning Förord 3 Vad är fukt? 4 Floor Screedry Konceptet 5 Floor Screedry Produkten 6 Floor Screedry Användning 7 Floor Screedry Utplacering 8 Utbildning

Läs mer

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Resultat från ett delprojekt inom WOODBUILD Lars-Olof Nilsson/Anders Sjöberg Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola/Avd Byggnadsmaterial

Läs mer

Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala

Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala Fuktsakkunnig Gröngarns omsorgsboende Johan Tannfors 1 Uppgifter Älderboende i 2 plan Generalentreprenad Fläktrum i källare Konstruktion

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Jesper Arfvidsson Bakgrund Energidirektivet Krav på energianvändning

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare?

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare? Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare? Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola 1 Innehållsförteckning Bakgrund Uppdraget

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Fuktkvotsmätare MD-2G

Fuktkvotsmätare MD-2G Fuktkvotsmätare MD-2G Manual (ver. 1.1) Introduktion MD-2G från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till att mäta fuktkvoten i bl.a. virke. Fördelarna med detta instrument är Enkelheten

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Fukt i trä för byggindustrin

Fukt i trä för byggindustrin SP Trätek Kontenta Fukt i trä för byggindustrin Kom ihåg om fuktegenskaper, krav, hantering och mätning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kom ihåg om Fukt i trä för byggindustrin Med träkunskap

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS BBR 2006, Boverkets Byggregler Nya Byggregler i Sverige 1 juli 2007 BBR06 kap. 6 Fukt Lars-Olof Nilsson, LTH, LTH moistenginst ab Gäller från 1 juli 2007 Ger samhällets minimikrav! Tvingande för byggherren!

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 AO nr: F7114322 Beställare/Ombud : Sofie Tornhill Typ av besiktning: Fukt Objektsadress: Ålgrytevägen 196, 127 3 Skärholmen Fastighetsbeteckning: Fristående villa Ålgrytevägen

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH Kan vi bygga (trä)hus? Varför denna fråga? BBR2006, kap 6.5! Helt nya krav; läser man slarvigt, ser det omöjligt ut att bygga med

Läs mer

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande för fuktsäkert byggande Projektledaren bedömer om särskild behövs i projektledningsgruppen eller om projektledaren själv ska ansvara för krav, uppföljningar och kontroll i utrednings-, projekterings- och

Läs mer

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Innehållsförteckning Förord 3 Vad är fukt? 4 Floor Screedry Konceptet 5 Floor Screedry Produkten 6 Floor Screedry Användning 7 Floor Screedry Utplacering 8 Utbildning

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess. Branschstandard - ByggaF 1 (24) Innehåll 1 Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess... 5 1.1

Läs mer

Torrt träbyggande krävs

Torrt träbyggande krävs Torrt träbyggande krävs Det är vanligt att träkonstruktioner blir blöta under byggskedet i samband med regn och risken för mögelpåväxt är stor. Bättre konstruktionslösningar, regnsäkra montagemetoder eller

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram)

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) 1 Bilaga 2 Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) Anvisning för byggherren: Nedan följer förslag på krav som byggherren kan ställa och som har inverkan på byggnadens

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Tid Program 09.00 Välkommen Viktiga händelser under året. Brukarnas beteende i fokus. Förnya med bevarad karaktär. 10.40 Paus Så fungerar klimatskalen. Puts på

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Derome hus & bostad A hus Varbergshus Syftet är att ta fram en fuktsäkerhetsprojektering anpassad för 3 arbetsplatser: A hus fabrik

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen

Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen 97 AFJ Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen Energieffektiv Byggarbets- plats Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Fuktsäkerhetsbeskrivning 2011-09-17 Fuktsäkerhetsbeskrivning Klicka här ovan så visas en arbetsyta där bild på objektet kan infogas Projektets namn Upprättad av: Godkänd av: Ort, datum Ort, datum Fuktsakkunnig Byggherre Senast

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fukt problem Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för att åtgärna skador Förlorat förtroende, dåligt rykte -3-2016-04-15 Varför uppstår fuktproblem? Oklar

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 6:5 Fukt 6:51 Allmänt Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 6:511 Definitioner Kraven

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UTLÅTANDE 1 (9) ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN OBJEKT: Fastighet: Västra 5:299 Adress: Kommun: Malung Län: Dalarna Ägare: Beställare: Bo Lindsten Fredsgatan 3 740

Läs mer

Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner

Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner Finansiering från SBUF Samfinansiering från Vinnova via C/O City Fuktcentrums infodag, Lund 2014-11-21 Carl-Magnus

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme Kvarteret Limnologen i Växjö Juni 2012 Erik Serrano och Bertil Enquist Byggteknik Linnéuniversitetet Förord Föreliggande rapport redovisar

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Byggherren ansvarar för fuktsäkerheten

Byggherren ansvarar för fuktsäkerheten Byggherren ansvarar för fuktsäkerheten Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, har skapat ett sammanhängande system som identifierar nödvändiga aktiviteter för att säkerställa en god fuktsäkerhet

Läs mer

MANUAL. Avfuktare X-serien

MANUAL. Avfuktare X-serien MANUAL Avfuktare X-serien Innehållsförteckning Introduktion... 2 Allmänt om avfuktare... 2 Relativ luftfuktighet (RF) vs fuktkvot i trä (FK)... 4 Vridpotentiometer (gäller endast X2)... 5 Strömställare

Läs mer

Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag

Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag olle.aberg@boverket.se Vad är Boverkets byggregler BBR BBR innehåller myndighetsregler till Plan och bygglagen samt Plan- och byggförordningen.

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Förberedelse lösullsentreprenader

Förberedelse lösullsentreprenader Detta dokument uppdateras löpande och aktuell version finns på vår hemsida. Nedanstående beskrivningar och anvisningar är framtagna för att få en effektiv och smidig lösullsentreprenad med hög utförandekvalitet.

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Fukt. Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik Fuktcentrum, LTH

Fukt. Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik Fuktcentrum, LTH Fukt Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik Fuktcentrum, LTH Innehåll Grundläggande om fukt Effekter av fukt Resultat från Framtidens Trähus Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

för fuktsäker byggprocess

för fuktsäker byggprocess Väderskydd betonas i ByggaF, liksom i AMA AF 07 under AFH.51 Skydd av arbete: Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer