Amatörregler (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)"

Transkript

1 1 Amatörregler (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra tolkningar av Amatörreglerna. I Amatörreglerna ska kön som används med avseende på en person förstås som att innefatta båda könen. Definitioner Definitionerna står i alfabetisk ordning och i själva reglerna står definierade begrepp med kursiv stil. Amatör En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att han är skicklig eller känd som golfspelare, annat än på ett sådant sätt som medges i reglerna. Beslutande organ Det beslutande organet för Amatörreglerna i ett land är det nationella förbundet i det landet. Anmärkning: I Storbritannien och Irland är R&A det beslutande organet. (I Sverige är Svenska Golfförbundet det beslutande organet.) Hedersgåva Till skillnad från tävlingspriser är en hedersgåva en belöning för framstående prestationer eller insatser inom golfsporten. En hedersgåva får inte utgöras av pengar. Instruktion Instruktion innefattar undervisning i golfspelets fysiska delar och därmed avses att svinga en golfklubba och slå en golfboll. Anmärkning: Instruktion omfattar inte undervisning i golfspelets mentala delar eller psykologiska aspekter av golfspelet eller etikett eller golfregler. Junior En junior är en amatör som ännu inte har uppnått en fastställd ålder som har bestämts av det beslutande organet. Anmärkning: I Storbritannien och Irland är en junior en amatör som inte har uppnått 18 års ålder året före tävlingen. (I Sverige är en junior en amatör som under kalenderåret fyller max 21 år.)

2 2 Kommittén Kommittén är den kommitté hos det beslutande organet som har ansvaret för amatörfrågor Anmärkning: I Storbritannien och Irland är kommittén Amateur Status Committee of the R&A. (I Sverige är kommittén Svenska Golfförbundets Regelkommitté.) Marknadsvärde Marknadsvärdet på ett pris är det värde som priset i allmänhet har hos en detaljist vid tidpunkten då priset tas emot. Presentkort Ett presentkort är en handling, utfärdad av Tävlingskommittén för en tävling, som kan användas till att köpa varor från en golfshop eller annan detaljist. R&A Med R&A menas R&A Rules Limited. Regel eller Regler Med termen regel eller regler menas Amatörreglerna så som de har fastställts av det beslutande organet. Skicklig eller känd som golfspelare Det ankommer på det beslutande organet att avgöra om en enskild amatör är skicklig eller känd som golfspelare. Allmänt gäller att en amatör endast anses vara skicklig som golfspelare om denne: a) har haft framgång i tävling på lokal, regional eller nationell nivå eller har blivit utvald att representera på distrikts- eller landslagsnivå; eller, b) tävlar på elitnivå Känd som golfspelare kan man bara bli genom att vara skicklig som golfspelare och inte genom att man har gjort förtjänstfulla insatser för golfen som administratör. Symboliskt pris Ett symboliskt pris är en trofé eller föremål av guld, silver, keramik, glas eller något liknande och på vilket en tydlig och beständig inskription eller gravering har gjorts. Regel 1 Amatörism 1-1 Allmänt En amatör skall utöva golfspelet och uppföra sig i enlighet med reglerna.

3 3 1-2 Amatörstatus Amatörstatus är ett generellt villkor för att få delta i golftävlingar som amatör. En person som handlar i strid med reglerna kan förlora sin amatörstatus och därmed rätten att delta i tävlingar som är öppna endast för amatörer. (Anm: I Sverige är i princip alla tävlingar öppna för såväl amatörer som professionella.) 1-3 Reglernas syfte och anda Reglernas syfte och anda är att bibehålla en skillnad mellan amatörgolf och professionell eller yrkesmässig golf samt att eftersträva att amatörgolfen förblir så fri som möjligt från det missbruk som skulle kunna följa av okontrollerad sponsorverksamhet och ekonomiska motiv. Det anses nödvändigt att skydda amatörgolfen, som i huvudsak själv fastställer regler för golfspel och handicapsättning, så att spelet kan spelas med full behållning av alla amatörer. 1-4 Tveksamhet om reglerna En person som vill vara amatör och som känner sig osäker på om ett visst agerande är tillåtet enligt reglerna bör rådfråga det beslutande organet. En arrangör eller sponsor till en amatörtävling i golf, eller till en tävling där amatörer deltar, och som är osäker om tävlingsbestämmelserna är förenliga med reglerna bör rådfråga det beslutande organet. Regel 2 Professionalism 2-1 Allmänt En amatör får inte, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, vidta någon åtgärd som syftar till att göra honom till professionell golfspelare och får inte framställa sig som professionell golfspelare. Anmärkning 1: Handlingar som syftar till att göra någon till professionell golfspelare omfattar, men begränsas inte till att: (a) acceptera anställning som professionell golfspelare; (b) motta tjänster eller betalning, direkt eller indirekt, från en professionell agent (c) ingå ett skriftligt eller muntligt avtal, direkt eller indirekt, med en professionell agent eller sponsor; och (d) ge sitt medgivande till att motta betalning eller annan ersättning, direkt eller indirekt, för att han tillåter att hans namn eller bild i egenskap av skicklig eller känd golfspelare används för något kommersiellt ändamål. Anmärkning 2: En amatör får höra sig för om sina framtidsutsikter som professionell golfspelare; i detta inkluderas att ansöka om men inte erhålla anställning som professionell golfspelare, och han får arbeta i en golfaffär (pro shop) och får ta emot betalning eller annan ersättning under förutsättning att han inte bryter mot reglerna på något annat sätt. 2-2 Medlemskap i en sammanslutning för professionella golfspelare

4 4 a. Professional Golfers Association (PGA) En amatör får inte vara medlem i en sammanslutning för professionella golfspelare (t ex PGA). b. Professionella tourer En amatör får inte vara medlem i en professionell tour som begränsar medlemskap till professionella golfspelare. Anmärkning: Om en amatör måste tävla i en eller flera kvalificeringstävlingar för att kunna komma ifråga för ett medlemskap i en professionell tour får han delta i en sådan kvalificeringstävling utan att förlora sin amatörstatus, under förutsättning att han innan tävlingen börjar, skriftligen avsäger sig rätten till eventuella prispengar i tävlingen. Regel 3 Priser 3-1 Spela om prispengar En amatör får inte spela golf om prispengar eller motsvarande i en match, tävling eller uppvisning. Anmärkning: En amatör får delta i ett evenemang där prispengar eller motsvarande står på spel eller erbjuds, under förutsättning att han före sitt deltagande avsäger sig rätten att ta emot prispengar i det aktuella evenemanget. (Uppträdande som står i strid med reglernas syfte och anda se Regel 7-2) (Policy om hasardspel se Bilaga) 3-2 Prisgränser a. Allmänt En amatör får inte ta emot ett pris (annat än ett symboliskt pris) eller presentkort med ett marknadsvärde som överstiger 500 eller motsvarande, eller ett lägre belopp om detta har bestämts av det beslutande organet. (Anm: I Sverige har SGF bestämt beloppet till SEK 7.000) Denna gräns gäller för det totala värdet av priser eller presentkort som en amatör tar emot inom ramen för en tävling eller en serie av tävlingar, dock ej ett eventuellt Holein-One-pris (se Regel 3-2b) b. Hole-in-One-priser De gränser som föreskrivs i Regel 3-2a gäller också för ett Hole-in-One-pris. Ett sådant pris får emellertid tas emot utöver andra eventuella priser som vunnits i samma tävling. c. Utbytande av priser En amatör får inte byta ut ett pris eller ett presentkort mot kontanter. Undantag: En amatör får lämna in ett presentkort till ett nationellt förbund eller distriktsförbund och därefter motta ersättning motsvarande värdet på presentkortet för

5 5 utgifter i samband med deltagande i en golftävling under förutsättning att sådan kostnadsersättning är tillåten enligt Regel 4-2. Anmärkning 1: Tävlingsledningen för den aktuella tävlingen har ansvaret för att styrka marknadsvärdet för varje enskilt pris. Anmärkning 2: Det rekommenderas att det sammanlagda värdet av priserna i en scratchtävling, liksom av priserna i varje klass i en handicaptävling, inte bör överstiga två gånger den föreskrivna gränsen i en 18-hålstävling, tre gånger gränsen i en 36-hålstävling, fem gånger gränsen i en 54-hålstävling och sex gånger gränsen i en 72-hålstävling. 3-3 Hedersgåvor a. Allmänt En amatör får inte ta emot en hedersgåva med ett marknadsvärde som överstiger de gränser som föreskrivs i Regel 3-2a. b. Flera gåvor En amatör får ta emot mer än en hedersgåva från olika givare, även om det totala marknadsvärdet för gåvorna överstiger den föreskrivna gränsen, under förutsättning att de inte ges som separata gåvor endast för att kringgå gränsen för en enstaka gåva. Regel 4 Kostnadsersättning 4-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör inte ta emot kostnadsersättning, vare sig i form av pengar eller i annan form, från någon källa för att delta i en golftävling eller uppvisning. 4-2 Mottagande av kostnadsersättning En amatör får ta emot en rimlig kostnadsersättning som inte får överstiga de faktiska utgifterna för att spela i en golftävling eller uppvisning enligt följande: a. Stöd från familjen En amatör får alltid ta emot kostnadsersättning från en familjemedlem eller en förmyndare. b. Juniorer En junior får alltid ta emot kostnadsersättning när han deltar i en tävling öppen endast för juniorer. c. Individuella tävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han deltar i individuella tävlingar under förutsättning att han iakttar följande villkor:

6 6 (i) (ii) När tävlingen ska spelas i spelarens eget land skall kostnadsersättningen godkännas av och betalas genom spelarens nationella förbund eller distriktsförbund. (Anm: I Sverige har distriktsförbunden delegerat denna rätt till spelarens representationsklubb.) När tävlingen ska spelas i ett annat land skall kostnadsersättningen godkännas både av spelarens eget nationella förbund (SGF för alla svenska spelare) och av det nationella förbundet i det land där tävlingen hålls. Kostnadsersättningen skall betalas genom spelarens nationella förbund eller distriktsförbund, eller om spelarens nationella förbund godkänner att så sker, genom det organ som ansvarar för golfspel i det område han besöker. Det beslutande organet kan begränsa mottagandet av kostnadsersättning till att gälla för ett visst antal tävlingsdagar under ett kalenderår och en amatör får inte ta emot kostnadsersättning i strid mot en sådan begränsning. I ett sådant fall anses kostnadsersättningen inkludera rimlig restid och övningsspel i anslutning till tävlingsdagarna. (Anm: SGF har valt att inte införa en sådan begränsning.) Undantag: En amatör får inte ta emot kostnadsersättning, direkt eller indirekt, från en professionell agent (se Regel 2-1) eller en annan liknande källa som har bestämts av det beslutande organet. Anmärkning: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte främja eller marknadsföra källan till kostnadsersättning som han mottagit (se Regel 6-2). d. Lagtävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han representerar: sitt land sitt distrikt sin klubb sitt företag, eller ett liknande organ i en lagtävling, golfkurs eller i samband med ett träningsläger. Anmärkning 1. Ett liknande organ inkluderar en väletablerad skola eller motsvarande, och försvarsmakten (t ex i samband med militärtjänstgöring). Anmärkning 2: Om inget annat sägs, skall kostnadsersättningen betalas ut av det organ som amatören representerar eller av det organ som ansvarar för golfspel i det område han besöker. e. Inbjudningar kopplade till affärsförbindelser eller kändisskap En amatör som blir inbjuden av andra skäl än sin skicklighet som golfspelare (t ex på grund av kändisskap eller i samband med en affärsförbindelse av något slag) får ta emot kostnadsersättning för att delta i ett golfevenemang. f. Uppvisning

7 7 En amatör som deltar i en uppvisning till stöd för välgörande ändamål får ta emot kostnadsersättning under förutsättning att uppvisningen inte sker i samband med ett annat golfevenemang i vilket spelaren tävlar. g. Sponsrade handicaptävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han deltar i en sponsrad handicaptävling under förutsättning att tävlingen har godkänts enligt följande: (i) (ii) När tävlingen ska spelas i spelarens eget land skall sponsorn varje år i förväg erhålla ett godkännande från det beslutande organet och, när tävlingen ska spelas i mer än ett land eller involverar golfspelare från ett annat land, skall ett godkännande i förväg erhållas av sponsorn från det beslutande organet i varje enskilt land. En ansökan om ett sådant godkännande bör skickas till det beslutande organet i det land där tävlingen börjar. Regel 5 - Instruktion 5-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör inte ta emot betalning eller ersättning, direkt eller indirekt, för att ge instruktion i golfspel. 5-2 När betalning är tillåtet a. Skolor, universitet, lägerverksamhet etc. En amatör som är (i) anställd av ett undervisande organ i någon form eller (ii) lägerledare på ett läger eller annan liknande organiserad verksamhet får ta emot betalning eller annan ersättning för instruktion i golfspel riktat till studenter eller elever inom ramen för det undervisande organets eller lägrets verksamhet under förutsättning att den tid som totalt ägnas åt instruktion i golfspel omfattar mindre än 50 procent av den totala tid vederbörande lägger ned inom ramen för anställningen eller rollen som lägerledare. b. Godkända program En amatör får ta emot kostnadsersättning, betalning eller annan ersättning för att ge instruktion i golfspel inom ramen för ett program som i förväg godkänts av det beslutande organet. 5-3 Instruktion i skriftlig form En amatör får ta emot kostnadsersättning, betalning eller annan ersättning för att ge instruktion i skriftlig form under förutsättning att det faktum att han var skicklig eller känd som golfspelare inte var en starkt bidragande faktor till hans anställning eller till hans anlitande som författare eller till försäljningen av hans verk. Regel 6 Använda sig av att vara skicklig eller känd som golfspelare

8 8 6-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör som är skicklig eller känd som golfspelare inte använda sig av detta för att främja, marknadsföra eller sälja någonting eller för någon form av ekonomisk vinning. 6-2 Låna ut namn eller bild En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte använda sig av detta för att erhålla betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, genom att tillåta att hans namn eller bild används för att marknadsföra eller sälja någonting. Undantag: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får tillåta att hans namn eller bild används för att marknadsföra: a) hans nationella förbund eller distriktsförbund, eller b) efter tillåtelse av det nationella förbundet, (i) en golftävling eller annat evenemang som anses främja eller på annat sätt bidra till golfspelets utveckling eller, (ii) ett erkänt ändamål för välgörenhet (eller ett liknande gott ändamål). Amatören får inte erhålla betalning, annan ersättning eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, genom att göra detta. Anmärkning: En amatör får ta emot golfutrustning från någon som handlar med sådana varor under förutsättning att det inte är förknippat med marknadsföring. 6-3 Personligt framträdande En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte använda sig av detta för att erhålla betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, för ett personligt framträdande. Undantag: En amatör får ta emot kostnadsersättning för faktiska utlägg i samband med ett personligt framträdande under förutsättning att det inte sker i samband med någon golftävling eller uppvisning. 6-4 Framträdande i radio eller TV och författarskap En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får ta emot betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller acceptera ekonomisk förtjänst genom att framträda i radio, TV eller annat medium, eller som författare under förutsättning att: c) framträdandet eller författarskapet är en del av hans vanliga och primära yrkesutövning och att instruktion i golfspel inte ingår (Regel 5), eller d) framträdandet eller författarskapet sker på deltidsbasis och att spelaren själv är författaren till de kommentarer, artiklar eller böcker som ligger till grund för

9 9 framträdandet eller författarskapet och att det inte handlar om instruktion i hur man spelar golf. Anmärkning: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte inom ramen för den eventuella kommentaren, artikeln eller böckerna marknadsföra eller göra reklam för någonting och får inte låna ut namn eller bild till att marknadsföra eller sälja kommentaren, artikeln eller böckerna. 6-5 Stipendier etc. En amatör som skicklig eller känd som golfspelare får inte acceptera förmåner som följer med ett stipendium eller motsvarande, förutom att detta är tillåtet om bestämmelserna och villkoren för stipendiet (eller motsvarande) har godkänts av det beslutande organet. 6-6 Medlemskap En amatör som skicklig eller känd som golfspelare får inte acceptera ett erbjudande om medlemskap i en golfklubb eller särskilda förmåner på en golfbana utan att betala full medlemsavgift för den aktuella medlemskategorin eller betala fullt ut för de särskilda förmånerna, om ett sådant erbjudande görs i syfte att förmå spelaren att spela för klubben eller banan i fråga.

10 10 Regel 7 Annat uppförande oförenligt med amatörism 7-1 Uppförande skadligt för amatörism En amatör får inte uppföra sig på ett sådant sätt som kan vara skadligt för amatörspelet inom golfen. 7-2 Uppförande som strider mot reglernas syfte och anda En amatör får inte vidta någon åtgärd, inberäknat handlingar som har med hasardspel att göra, som strider mot reglernas syfte och anda. (Policy om hasardspel se Bilaga) Regel 8 Procedur för upprätthållande av reglerna 8-1 Beslut i anslutning till överträdelse/brott Om en tänkbar överträdelse av reglerna, av en person som gör anspråk på att vara amatör, kommer till kommitténs kännedom, är det upp till kommittén att avgöra om en överträdelse har skett. Varje fall ska undersökas i den utsträckning som kommittén anser nödvändigt och ska bedömas objektivt. Kommitténs beslut är slutgiltigt, om det inte överklagas så som medges i dessa regler. 8-2 Upprätthållande När ett beslut har fattats om att en person har överträtt reglerna kan kommittén förklara att en sådan person har förlorat sin amatörstatus, eller kräva att personen i fråga avstår från eller upphör med vissa aktiviteter som villkor för att få behålla sin amatörstatus. Kommittén bör meddela personen i fråga och får meddela andra intresserade, så som ett distriktsförbund eller annan sammanslutning, att man vidtagit åtgärder i enlighet med Regel Tillvägagångssätt för överklagande Varje beslutande organ bör fastställa en procedur eller ett tillvägagångssätt för hur ett beslut som tagits och som rör upprätthållandet av dessa regler kan överklagas av den person som berörs av beslutet. Anmärkning: Om en person, vars beslutande organ är R&A, berörs av ett beslut fattat av the Amateur Status Committee of the R&A där beslutet rör upprätthållandet av dessa regler, kan en sådan person överklaga beslutet till R&A Appeals Committee. (I Sverige kan ett sådant beslut överklagas till SGF:s Regelkommitté.)

11 11 Regel 9 Återställande av amatörstatus 9-1 Allmänt Kommittén har ensam rätten att återställa en persons amatörstatus, föreskriva den väntetid som krävs för återställande eller att vägra återställande, vilket kan överklagas så som medges i dessa regler. 9-2 Ansökan om återställande Varje ansökan om återställande ska bedömas objektivt och hänsyn ska i normala fall tas till följande principer: a. Väntetid inför återställande En professionell golfspelare anses ha en fördel framför en amatör på grund av att han har ägnat sig åt golfspelet som yrke; andra personer som överträder reglerna får också fördelar som inte är tillgängliga för en amatör. Sådana personer förlorar inte med nödvändighet sådana fördelar bara genom ett beslut att upphöra med att överträda reglerna. Därför ska en person som ansöker om att återfå amatörstatus genomgå en väntetid på det sätt som föreskrivs av kommittén. Väntetiden i avvaktan på återställande börjar i allmänhet från och med det datumet då personen i fråga senaste gången bröt mot reglerna såvida inte kommittén beslutar att den börjar antingen (a) den dag då kommittén fick kännedom om spelarens senaste överträdelse, eller (b) vid en annan tidpunkt som bestäms av kommittén. b. Väntetidens längd (i) Professionalism Den väntetid som föreskrivs ska i normala fall stå i relation till den period under vilken personen i fråga har brutit mot reglerna. I normalfallet ska emellertid ingen person komma ifråga för återställande förrän han uppfört sig i enlighet med reglerna under en period av minst ett år. Det rekommenderas att följande riktlinjer för väntetider för återställande tillämpas av kommittén: Överträdelsens omfattning Mindre än fem år Fem år eller mer Väntetid för återställande Ett år Två år Väntetiden för återställande kan emellertid utsträckas om den person som ansöker om återställande har spelat om prispengar i stor omfattning, oavsett med vilken framgång. I alla fall förbehåller sig kommittén rätten att utsträcka eller avkorta väntetiden för återställande. (ii) Andra överträdelser av reglerna I normalfallet krävs en väntetid för återställande om ett år. Denna väntetid får emellertid utsträckas om överträdelsen anses allvarlig.

12 12 c. Antalet återställanden En person kan normalt inte komma i fråga för återställande av amatörstatus fler än två gånger. d. Spelare på nationell elitnivå En spelare på nationell elitnivå som har brutit mot reglerna under en period av mer än fem år kan normalt inte komma ifråga för återställande av amatörstatus. e. Status i avvaktan på återställande Under väntetiden ska en person som ansökt om återställande följa dessa regler så som de gäller för en amatör. En person som ansökt om återställande kan inte komma i fråga för deltagande i tävlingar som amatör. Han får emellertid spela och vinna pris i en sluten klubbtävling om han är medlem i klubben och denna godkänner att han deltar. Han får inte representera klubben i spel mot andra klubbar om det inte godkänns av de klubbar som deltar i tävlingen och/eller tävlingsledningen. En person som ansökt om återställande får delta i tävlingar som inte är begränsade till amatörer om tävlingsbestämmelserna tillåter detta, utan att hans ansökan påverkas, under förutsättning att det framgår att hans status är att han avvaktar återställande av amatörstatus. Han skall avstå rätten till eventuella prispengar i tävlingen och får inte ta emot ett pris som är reserverat för en amatör (Regel 3-1). 9-3 Tillvägagångssätt vid ansökan Varje ansökan om återställande ska ställas till kommittén, i enlighet med ett tillvägagångssätt som får fastställas av kommittén och ska innehålla sådan information som kommittén kan tänkas behöva. 9-4 Tillvägagångssätt för överklagande Varje beslutande organ bör fastställa ett tillvägagångssätt genom vilket ett beslut som handlar om återställande av amatörstatus kan överklagas av den berörda personen. Anmärkning: Om en person, vars beslutande organ är R&A, berörs av ett beslut fattat av the Amateur Status Committee of the R&A där beslutet rör återställande av amatörstatus, kan en sådan person överklaga beslutet till R&A Appeals Committee. (I Sverige kan ett sådant beslut överklagas till SGF:s Regelkommitté.) Regel 10 Kommittébeslut 10-1 Kommitténs beslut Kommitténs beslut är slutgiltigt om det inte överklagas så som medges i Regel 8-3 och 9-4.

13 Tveksamhet rörande reglerna Om kommittén hos det beslutande organet, om detta är ett annat än R&A, anser att fallet är tveksamt eller inte täcks av reglerna, kan kommittén, innan den fattar sitt beslut, rådfråga the Amateur Status Committee of the R&A.

14 14 Bilaga - Policy om hasardspel Allmänt En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning. Ekonomiska motiv inom amatörgolf, motiv som kan vara ett resultat av olika former av hasardspel eller vadslagning, kan ge upphov till missbruk av reglerna och både med avseende på spelet och med avseende på eventuell manipulation av handicap skulle sådant beteende kunna vara skadligt för golfspelets integritet. Det är skillnad mellan spel om prispengar (Regel 3-1), hasardspel eller vadslagning som strider mot reglernas syfte och anda (Regel 7-2), och sådana former av hasardspel eller vadslagning som inte i sig själv utgör ett brott mot reglerna. En amatör eller en tävlingsledning som leder en tävling där amatörer deltar, bör rådfråga det beslutande organet om det råder någon tveksamhet med avseende på hur reglerna ska tillämpas. I avsaknad av sådan vägledning rekommenderas att inga kontantpriser delas ut, för att säkerställa att reglerna upprätthålls. Former av hasardspel som kan godkännas Det finns inget som hindrar hasardspel eller vadslagning av det mer informella slaget mellan enskilda golfspelare eller mellan lag av golfspelare när det är av underordnad betydelse för spelet. Det går inte att mer precist definiera vad som avses med hasardspel eller vadslagning av det mer informella slaget, men inslag som kan anses vara förenliga med sådan typ av hasardspel eller vadslagning inkluderar t ex: spelarna i allmänhet känner varandra; deltagandet i hasardspelet eller vadslagningen är frivilligt och omfattar bara spelarna; de pengar spelarna kan vinna utgörs endast av spelarnas egna insatser, och rent allmänt, att den aktuella penningsumman inte kan anses överdriven. Informellt hasardspel eller betting kan alltså godkännas under förutsättning att det primära syftet är att utöva spelet för nöjes skull och inte för ekonomisk vinning. Former av hasardspel som inte kan godkännas Andra former av hasardspel eller vadslagning där det finns ett krav på spelare att delta, t ex obligatoriska sweepstakes, eller former som kan involvera betydande penningsummor (t ex calcutta och vadslagningssystem där spelare eller lag säljs eller auktioneras ut), godkänns inte. Utöver detta är det svårt att definiera mer precist sådana former av hasardspel eller vadslagning som inte kan godkännas, men inslag som kan kopplas till sådana former av hasardspel eller vadslagning inkluderar t ex: deltagandet i hasardspelet eller vadslagningen är öppet för andra än spelarna själva den aktuella penningsumman rent allmänt kan anses överdriven. En amatörs deltagande i hasardspel eller vadslagning som inte kan godkännas kan anses strida mot reglernas syfte och anda (Regel 7-2) och kan äventyra hans amatörstatus.

15 15 Dessutom gäller att organiserandet av tävlingar i syfte att få in pengar till kontantpriser inte är tillåtet. Golfspelare som deltar i sådana tävlingar utan att i förväg förbinda sig att avstå från rätten till prispengar anses tävla om penningpriser i strid med Regel 3-1. Anmärkning: Amatörreglerna förbjuder inte amatörer att slå vad om eller satsa pengar på utgången av en tävling som är begränsad till eller speciellt anordnad för professionella golfspelare.

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2006-10-18. SAMMANFATTNING Många medarbetare

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner 1 Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler Gäller från 2014 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Allmänna regler och anvisningar...5 Anvisningar för bedömningen...9 Disqualified

Läs mer