Amatörregler (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)"

Transkript

1 1 Amatörregler (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra tolkningar av Amatörreglerna. I Amatörreglerna ska kön som används med avseende på en person förstås som att innefatta båda könen. Definitioner Definitionerna står i alfabetisk ordning och i själva reglerna står definierade begrepp med kursiv stil. Amatör En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att han är skicklig eller känd som golfspelare, annat än på ett sådant sätt som medges i reglerna. Beslutande organ Det beslutande organet för Amatörreglerna i ett land är det nationella förbundet i det landet. Anmärkning: I Storbritannien och Irland är R&A det beslutande organet. (I Sverige är Svenska Golfförbundet det beslutande organet.) Hedersgåva Till skillnad från tävlingspriser är en hedersgåva en belöning för framstående prestationer eller insatser inom golfsporten. En hedersgåva får inte utgöras av pengar. Instruktion Instruktion innefattar undervisning i golfspelets fysiska delar och därmed avses att svinga en golfklubba och slå en golfboll. Anmärkning: Instruktion omfattar inte undervisning i golfspelets mentala delar eller psykologiska aspekter av golfspelet eller etikett eller golfregler. Junior En junior är en amatör som ännu inte har uppnått en fastställd ålder som har bestämts av det beslutande organet. Anmärkning: I Storbritannien och Irland är en junior en amatör som inte har uppnått 18 års ålder året före tävlingen. (I Sverige är en junior en amatör som under kalenderåret fyller max 21 år.)

2 2 Kommittén Kommittén är den kommitté hos det beslutande organet som har ansvaret för amatörfrågor Anmärkning: I Storbritannien och Irland är kommittén Amateur Status Committee of the R&A. (I Sverige är kommittén Svenska Golfförbundets Regelkommitté.) Marknadsvärde Marknadsvärdet på ett pris är det värde som priset i allmänhet har hos en detaljist vid tidpunkten då priset tas emot. Presentkort Ett presentkort är en handling, utfärdad av Tävlingskommittén för en tävling, som kan användas till att köpa varor från en golfshop eller annan detaljist. R&A Med R&A menas R&A Rules Limited. Regel eller Regler Med termen regel eller regler menas Amatörreglerna så som de har fastställts av det beslutande organet. Skicklig eller känd som golfspelare Det ankommer på det beslutande organet att avgöra om en enskild amatör är skicklig eller känd som golfspelare. Allmänt gäller att en amatör endast anses vara skicklig som golfspelare om denne: a) har haft framgång i tävling på lokal, regional eller nationell nivå eller har blivit utvald att representera på distrikts- eller landslagsnivå; eller, b) tävlar på elitnivå Känd som golfspelare kan man bara bli genom att vara skicklig som golfspelare och inte genom att man har gjort förtjänstfulla insatser för golfen som administratör. Symboliskt pris Ett symboliskt pris är en trofé eller föremål av guld, silver, keramik, glas eller något liknande och på vilket en tydlig och beständig inskription eller gravering har gjorts. Regel 1 Amatörism 1-1 Allmänt En amatör skall utöva golfspelet och uppföra sig i enlighet med reglerna.

3 3 1-2 Amatörstatus Amatörstatus är ett generellt villkor för att få delta i golftävlingar som amatör. En person som handlar i strid med reglerna kan förlora sin amatörstatus och därmed rätten att delta i tävlingar som är öppna endast för amatörer. (Anm: I Sverige är i princip alla tävlingar öppna för såväl amatörer som professionella.) 1-3 Reglernas syfte och anda Reglernas syfte och anda är att bibehålla en skillnad mellan amatörgolf och professionell eller yrkesmässig golf samt att eftersträva att amatörgolfen förblir så fri som möjligt från det missbruk som skulle kunna följa av okontrollerad sponsorverksamhet och ekonomiska motiv. Det anses nödvändigt att skydda amatörgolfen, som i huvudsak själv fastställer regler för golfspel och handicapsättning, så att spelet kan spelas med full behållning av alla amatörer. 1-4 Tveksamhet om reglerna En person som vill vara amatör och som känner sig osäker på om ett visst agerande är tillåtet enligt reglerna bör rådfråga det beslutande organet. En arrangör eller sponsor till en amatörtävling i golf, eller till en tävling där amatörer deltar, och som är osäker om tävlingsbestämmelserna är förenliga med reglerna bör rådfråga det beslutande organet. Regel 2 Professionalism 2-1 Allmänt En amatör får inte, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, vidta någon åtgärd som syftar till att göra honom till professionell golfspelare och får inte framställa sig som professionell golfspelare. Anmärkning 1: Handlingar som syftar till att göra någon till professionell golfspelare omfattar, men begränsas inte till att: (a) acceptera anställning som professionell golfspelare; (b) motta tjänster eller betalning, direkt eller indirekt, från en professionell agent (c) ingå ett skriftligt eller muntligt avtal, direkt eller indirekt, med en professionell agent eller sponsor; och (d) ge sitt medgivande till att motta betalning eller annan ersättning, direkt eller indirekt, för att han tillåter att hans namn eller bild i egenskap av skicklig eller känd golfspelare används för något kommersiellt ändamål. Anmärkning 2: En amatör får höra sig för om sina framtidsutsikter som professionell golfspelare; i detta inkluderas att ansöka om men inte erhålla anställning som professionell golfspelare, och han får arbeta i en golfaffär (pro shop) och får ta emot betalning eller annan ersättning under förutsättning att han inte bryter mot reglerna på något annat sätt. 2-2 Medlemskap i en sammanslutning för professionella golfspelare

4 4 a. Professional Golfers Association (PGA) En amatör får inte vara medlem i en sammanslutning för professionella golfspelare (t ex PGA). b. Professionella tourer En amatör får inte vara medlem i en professionell tour som begränsar medlemskap till professionella golfspelare. Anmärkning: Om en amatör måste tävla i en eller flera kvalificeringstävlingar för att kunna komma ifråga för ett medlemskap i en professionell tour får han delta i en sådan kvalificeringstävling utan att förlora sin amatörstatus, under förutsättning att han innan tävlingen börjar, skriftligen avsäger sig rätten till eventuella prispengar i tävlingen. Regel 3 Priser 3-1 Spela om prispengar En amatör får inte spela golf om prispengar eller motsvarande i en match, tävling eller uppvisning. Anmärkning: En amatör får delta i ett evenemang där prispengar eller motsvarande står på spel eller erbjuds, under förutsättning att han före sitt deltagande avsäger sig rätten att ta emot prispengar i det aktuella evenemanget. (Uppträdande som står i strid med reglernas syfte och anda se Regel 7-2) (Policy om hasardspel se Bilaga) 3-2 Prisgränser a. Allmänt En amatör får inte ta emot ett pris (annat än ett symboliskt pris) eller presentkort med ett marknadsvärde som överstiger 500 eller motsvarande, eller ett lägre belopp om detta har bestämts av det beslutande organet. (Anm: I Sverige har SGF bestämt beloppet till SEK 7.000) Denna gräns gäller för det totala värdet av priser eller presentkort som en amatör tar emot inom ramen för en tävling eller en serie av tävlingar, dock ej ett eventuellt Holein-One-pris (se Regel 3-2b) b. Hole-in-One-priser De gränser som föreskrivs i Regel 3-2a gäller också för ett Hole-in-One-pris. Ett sådant pris får emellertid tas emot utöver andra eventuella priser som vunnits i samma tävling. c. Utbytande av priser En amatör får inte byta ut ett pris eller ett presentkort mot kontanter. Undantag: En amatör får lämna in ett presentkort till ett nationellt förbund eller distriktsförbund och därefter motta ersättning motsvarande värdet på presentkortet för

5 5 utgifter i samband med deltagande i en golftävling under förutsättning att sådan kostnadsersättning är tillåten enligt Regel 4-2. Anmärkning 1: Tävlingsledningen för den aktuella tävlingen har ansvaret för att styrka marknadsvärdet för varje enskilt pris. Anmärkning 2: Det rekommenderas att det sammanlagda värdet av priserna i en scratchtävling, liksom av priserna i varje klass i en handicaptävling, inte bör överstiga två gånger den föreskrivna gränsen i en 18-hålstävling, tre gånger gränsen i en 36-hålstävling, fem gånger gränsen i en 54-hålstävling och sex gånger gränsen i en 72-hålstävling. 3-3 Hedersgåvor a. Allmänt En amatör får inte ta emot en hedersgåva med ett marknadsvärde som överstiger de gränser som föreskrivs i Regel 3-2a. b. Flera gåvor En amatör får ta emot mer än en hedersgåva från olika givare, även om det totala marknadsvärdet för gåvorna överstiger den föreskrivna gränsen, under förutsättning att de inte ges som separata gåvor endast för att kringgå gränsen för en enstaka gåva. Regel 4 Kostnadsersättning 4-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör inte ta emot kostnadsersättning, vare sig i form av pengar eller i annan form, från någon källa för att delta i en golftävling eller uppvisning. 4-2 Mottagande av kostnadsersättning En amatör får ta emot en rimlig kostnadsersättning som inte får överstiga de faktiska utgifterna för att spela i en golftävling eller uppvisning enligt följande: a. Stöd från familjen En amatör får alltid ta emot kostnadsersättning från en familjemedlem eller en förmyndare. b. Juniorer En junior får alltid ta emot kostnadsersättning när han deltar i en tävling öppen endast för juniorer. c. Individuella tävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han deltar i individuella tävlingar under förutsättning att han iakttar följande villkor:

6 6 (i) (ii) När tävlingen ska spelas i spelarens eget land skall kostnadsersättningen godkännas av och betalas genom spelarens nationella förbund eller distriktsförbund. (Anm: I Sverige har distriktsförbunden delegerat denna rätt till spelarens representationsklubb.) När tävlingen ska spelas i ett annat land skall kostnadsersättningen godkännas både av spelarens eget nationella förbund (SGF för alla svenska spelare) och av det nationella förbundet i det land där tävlingen hålls. Kostnadsersättningen skall betalas genom spelarens nationella förbund eller distriktsförbund, eller om spelarens nationella förbund godkänner att så sker, genom det organ som ansvarar för golfspel i det område han besöker. Det beslutande organet kan begränsa mottagandet av kostnadsersättning till att gälla för ett visst antal tävlingsdagar under ett kalenderår och en amatör får inte ta emot kostnadsersättning i strid mot en sådan begränsning. I ett sådant fall anses kostnadsersättningen inkludera rimlig restid och övningsspel i anslutning till tävlingsdagarna. (Anm: SGF har valt att inte införa en sådan begränsning.) Undantag: En amatör får inte ta emot kostnadsersättning, direkt eller indirekt, från en professionell agent (se Regel 2-1) eller en annan liknande källa som har bestämts av det beslutande organet. Anmärkning: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte främja eller marknadsföra källan till kostnadsersättning som han mottagit (se Regel 6-2). d. Lagtävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han representerar: sitt land sitt distrikt sin klubb sitt företag, eller ett liknande organ i en lagtävling, golfkurs eller i samband med ett träningsläger. Anmärkning 1. Ett liknande organ inkluderar en väletablerad skola eller motsvarande, och försvarsmakten (t ex i samband med militärtjänstgöring). Anmärkning 2: Om inget annat sägs, skall kostnadsersättningen betalas ut av det organ som amatören representerar eller av det organ som ansvarar för golfspel i det område han besöker. e. Inbjudningar kopplade till affärsförbindelser eller kändisskap En amatör som blir inbjuden av andra skäl än sin skicklighet som golfspelare (t ex på grund av kändisskap eller i samband med en affärsförbindelse av något slag) får ta emot kostnadsersättning för att delta i ett golfevenemang. f. Uppvisning

7 7 En amatör som deltar i en uppvisning till stöd för välgörande ändamål får ta emot kostnadsersättning under förutsättning att uppvisningen inte sker i samband med ett annat golfevenemang i vilket spelaren tävlar. g. Sponsrade handicaptävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han deltar i en sponsrad handicaptävling under förutsättning att tävlingen har godkänts enligt följande: (i) (ii) När tävlingen ska spelas i spelarens eget land skall sponsorn varje år i förväg erhålla ett godkännande från det beslutande organet och, när tävlingen ska spelas i mer än ett land eller involverar golfspelare från ett annat land, skall ett godkännande i förväg erhållas av sponsorn från det beslutande organet i varje enskilt land. En ansökan om ett sådant godkännande bör skickas till det beslutande organet i det land där tävlingen börjar. Regel 5 - Instruktion 5-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör inte ta emot betalning eller ersättning, direkt eller indirekt, för att ge instruktion i golfspel. 5-2 När betalning är tillåtet a. Skolor, universitet, lägerverksamhet etc. En amatör som är (i) anställd av ett undervisande organ i någon form eller (ii) lägerledare på ett läger eller annan liknande organiserad verksamhet får ta emot betalning eller annan ersättning för instruktion i golfspel riktat till studenter eller elever inom ramen för det undervisande organets eller lägrets verksamhet under förutsättning att den tid som totalt ägnas åt instruktion i golfspel omfattar mindre än 50 procent av den totala tid vederbörande lägger ned inom ramen för anställningen eller rollen som lägerledare. b. Godkända program En amatör får ta emot kostnadsersättning, betalning eller annan ersättning för att ge instruktion i golfspel inom ramen för ett program som i förväg godkänts av det beslutande organet. 5-3 Instruktion i skriftlig form En amatör får ta emot kostnadsersättning, betalning eller annan ersättning för att ge instruktion i skriftlig form under förutsättning att det faktum att han var skicklig eller känd som golfspelare inte var en starkt bidragande faktor till hans anställning eller till hans anlitande som författare eller till försäljningen av hans verk. Regel 6 Använda sig av att vara skicklig eller känd som golfspelare

8 8 6-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör som är skicklig eller känd som golfspelare inte använda sig av detta för att främja, marknadsföra eller sälja någonting eller för någon form av ekonomisk vinning. 6-2 Låna ut namn eller bild En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte använda sig av detta för att erhålla betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, genom att tillåta att hans namn eller bild används för att marknadsföra eller sälja någonting. Undantag: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får tillåta att hans namn eller bild används för att marknadsföra: a) hans nationella förbund eller distriktsförbund, eller b) efter tillåtelse av det nationella förbundet, (i) en golftävling eller annat evenemang som anses främja eller på annat sätt bidra till golfspelets utveckling eller, (ii) ett erkänt ändamål för välgörenhet (eller ett liknande gott ändamål). Amatören får inte erhålla betalning, annan ersättning eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, genom att göra detta. Anmärkning: En amatör får ta emot golfutrustning från någon som handlar med sådana varor under förutsättning att det inte är förknippat med marknadsföring. 6-3 Personligt framträdande En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte använda sig av detta för att erhålla betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, för ett personligt framträdande. Undantag: En amatör får ta emot kostnadsersättning för faktiska utlägg i samband med ett personligt framträdande under förutsättning att det inte sker i samband med någon golftävling eller uppvisning. 6-4 Framträdande i radio eller TV och författarskap En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får ta emot betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller acceptera ekonomisk förtjänst genom att framträda i radio, TV eller annat medium, eller som författare under förutsättning att: c) framträdandet eller författarskapet är en del av hans vanliga och primära yrkesutövning och att instruktion i golfspel inte ingår (Regel 5), eller d) framträdandet eller författarskapet sker på deltidsbasis och att spelaren själv är författaren till de kommentarer, artiklar eller böcker som ligger till grund för

9 9 framträdandet eller författarskapet och att det inte handlar om instruktion i hur man spelar golf. Anmärkning: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte inom ramen för den eventuella kommentaren, artikeln eller böckerna marknadsföra eller göra reklam för någonting och får inte låna ut namn eller bild till att marknadsföra eller sälja kommentaren, artikeln eller böckerna. 6-5 Stipendier etc. En amatör som skicklig eller känd som golfspelare får inte acceptera förmåner som följer med ett stipendium eller motsvarande, förutom att detta är tillåtet om bestämmelserna och villkoren för stipendiet (eller motsvarande) har godkänts av det beslutande organet. 6-6 Medlemskap En amatör som skicklig eller känd som golfspelare får inte acceptera ett erbjudande om medlemskap i en golfklubb eller särskilda förmåner på en golfbana utan att betala full medlemsavgift för den aktuella medlemskategorin eller betala fullt ut för de särskilda förmånerna, om ett sådant erbjudande görs i syfte att förmå spelaren att spela för klubben eller banan i fråga.

10 10 Regel 7 Annat uppförande oförenligt med amatörism 7-1 Uppförande skadligt för amatörism En amatör får inte uppföra sig på ett sådant sätt som kan vara skadligt för amatörspelet inom golfen. 7-2 Uppförande som strider mot reglernas syfte och anda En amatör får inte vidta någon åtgärd, inberäknat handlingar som har med hasardspel att göra, som strider mot reglernas syfte och anda. (Policy om hasardspel se Bilaga) Regel 8 Procedur för upprätthållande av reglerna 8-1 Beslut i anslutning till överträdelse/brott Om en tänkbar överträdelse av reglerna, av en person som gör anspråk på att vara amatör, kommer till kommitténs kännedom, är det upp till kommittén att avgöra om en överträdelse har skett. Varje fall ska undersökas i den utsträckning som kommittén anser nödvändigt och ska bedömas objektivt. Kommitténs beslut är slutgiltigt, om det inte överklagas så som medges i dessa regler. 8-2 Upprätthållande När ett beslut har fattats om att en person har överträtt reglerna kan kommittén förklara att en sådan person har förlorat sin amatörstatus, eller kräva att personen i fråga avstår från eller upphör med vissa aktiviteter som villkor för att få behålla sin amatörstatus. Kommittén bör meddela personen i fråga och får meddela andra intresserade, så som ett distriktsförbund eller annan sammanslutning, att man vidtagit åtgärder i enlighet med Regel Tillvägagångssätt för överklagande Varje beslutande organ bör fastställa en procedur eller ett tillvägagångssätt för hur ett beslut som tagits och som rör upprätthållandet av dessa regler kan överklagas av den person som berörs av beslutet. Anmärkning: Om en person, vars beslutande organ är R&A, berörs av ett beslut fattat av the Amateur Status Committee of the R&A där beslutet rör upprätthållandet av dessa regler, kan en sådan person överklaga beslutet till R&A Appeals Committee. (I Sverige kan ett sådant beslut överklagas till SGF:s Regelkommitté.)

11 11 Regel 9 Återställande av amatörstatus 9-1 Allmänt Kommittén har ensam rätten att återställa en persons amatörstatus, föreskriva den väntetid som krävs för återställande eller att vägra återställande, vilket kan överklagas så som medges i dessa regler. 9-2 Ansökan om återställande Varje ansökan om återställande ska bedömas objektivt och hänsyn ska i normala fall tas till följande principer: a. Väntetid inför återställande En professionell golfspelare anses ha en fördel framför en amatör på grund av att han har ägnat sig åt golfspelet som yrke; andra personer som överträder reglerna får också fördelar som inte är tillgängliga för en amatör. Sådana personer förlorar inte med nödvändighet sådana fördelar bara genom ett beslut att upphöra med att överträda reglerna. Därför ska en person som ansöker om att återfå amatörstatus genomgå en väntetid på det sätt som föreskrivs av kommittén. Väntetiden i avvaktan på återställande börjar i allmänhet från och med det datumet då personen i fråga senaste gången bröt mot reglerna såvida inte kommittén beslutar att den börjar antingen (a) den dag då kommittén fick kännedom om spelarens senaste överträdelse, eller (b) vid en annan tidpunkt som bestäms av kommittén. b. Väntetidens längd (i) Professionalism Den väntetid som föreskrivs ska i normala fall stå i relation till den period under vilken personen i fråga har brutit mot reglerna. I normalfallet ska emellertid ingen person komma ifråga för återställande förrän han uppfört sig i enlighet med reglerna under en period av minst ett år. Det rekommenderas att följande riktlinjer för väntetider för återställande tillämpas av kommittén: Överträdelsens omfattning Mindre än fem år Fem år eller mer Väntetid för återställande Ett år Två år Väntetiden för återställande kan emellertid utsträckas om den person som ansöker om återställande har spelat om prispengar i stor omfattning, oavsett med vilken framgång. I alla fall förbehåller sig kommittén rätten att utsträcka eller avkorta väntetiden för återställande. (ii) Andra överträdelser av reglerna I normalfallet krävs en väntetid för återställande om ett år. Denna väntetid får emellertid utsträckas om överträdelsen anses allvarlig.

12 12 c. Antalet återställanden En person kan normalt inte komma i fråga för återställande av amatörstatus fler än två gånger. d. Spelare på nationell elitnivå En spelare på nationell elitnivå som har brutit mot reglerna under en period av mer än fem år kan normalt inte komma ifråga för återställande av amatörstatus. e. Status i avvaktan på återställande Under väntetiden ska en person som ansökt om återställande följa dessa regler så som de gäller för en amatör. En person som ansökt om återställande kan inte komma i fråga för deltagande i tävlingar som amatör. Han får emellertid spela och vinna pris i en sluten klubbtävling om han är medlem i klubben och denna godkänner att han deltar. Han får inte representera klubben i spel mot andra klubbar om det inte godkänns av de klubbar som deltar i tävlingen och/eller tävlingsledningen. En person som ansökt om återställande får delta i tävlingar som inte är begränsade till amatörer om tävlingsbestämmelserna tillåter detta, utan att hans ansökan påverkas, under förutsättning att det framgår att hans status är att han avvaktar återställande av amatörstatus. Han skall avstå rätten till eventuella prispengar i tävlingen och får inte ta emot ett pris som är reserverat för en amatör (Regel 3-1). 9-3 Tillvägagångssätt vid ansökan Varje ansökan om återställande ska ställas till kommittén, i enlighet med ett tillvägagångssätt som får fastställas av kommittén och ska innehålla sådan information som kommittén kan tänkas behöva. 9-4 Tillvägagångssätt för överklagande Varje beslutande organ bör fastställa ett tillvägagångssätt genom vilket ett beslut som handlar om återställande av amatörstatus kan överklagas av den berörda personen. Anmärkning: Om en person, vars beslutande organ är R&A, berörs av ett beslut fattat av the Amateur Status Committee of the R&A där beslutet rör återställande av amatörstatus, kan en sådan person överklaga beslutet till R&A Appeals Committee. (I Sverige kan ett sådant beslut överklagas till SGF:s Regelkommitté.) Regel 10 Kommittébeslut 10-1 Kommitténs beslut Kommitténs beslut är slutgiltigt om det inte överklagas så som medges i Regel 8-3 och 9-4.

13 Tveksamhet rörande reglerna Om kommittén hos det beslutande organet, om detta är ett annat än R&A, anser att fallet är tveksamt eller inte täcks av reglerna, kan kommittén, innan den fattar sitt beslut, rådfråga the Amateur Status Committee of the R&A.

14 14 Bilaga - Policy om hasardspel Allmänt En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning. Ekonomiska motiv inom amatörgolf, motiv som kan vara ett resultat av olika former av hasardspel eller vadslagning, kan ge upphov till missbruk av reglerna och både med avseende på spelet och med avseende på eventuell manipulation av handicap skulle sådant beteende kunna vara skadligt för golfspelets integritet. Det är skillnad mellan spel om prispengar (Regel 3-1), hasardspel eller vadslagning som strider mot reglernas syfte och anda (Regel 7-2), och sådana former av hasardspel eller vadslagning som inte i sig själv utgör ett brott mot reglerna. En amatör eller en tävlingsledning som leder en tävling där amatörer deltar, bör rådfråga det beslutande organet om det råder någon tveksamhet med avseende på hur reglerna ska tillämpas. I avsaknad av sådan vägledning rekommenderas att inga kontantpriser delas ut, för att säkerställa att reglerna upprätthålls. Former av hasardspel som kan godkännas Det finns inget som hindrar hasardspel eller vadslagning av det mer informella slaget mellan enskilda golfspelare eller mellan lag av golfspelare när det är av underordnad betydelse för spelet. Det går inte att mer precist definiera vad som avses med hasardspel eller vadslagning av det mer informella slaget, men inslag som kan anses vara förenliga med sådan typ av hasardspel eller vadslagning inkluderar t ex: spelarna i allmänhet känner varandra; deltagandet i hasardspelet eller vadslagningen är frivilligt och omfattar bara spelarna; de pengar spelarna kan vinna utgörs endast av spelarnas egna insatser, och rent allmänt, att den aktuella penningsumman inte kan anses överdriven. Informellt hasardspel eller betting kan alltså godkännas under förutsättning att det primära syftet är att utöva spelet för nöjes skull och inte för ekonomisk vinning. Former av hasardspel som inte kan godkännas Andra former av hasardspel eller vadslagning där det finns ett krav på spelare att delta, t ex obligatoriska sweepstakes, eller former som kan involvera betydande penningsummor (t ex calcutta och vadslagningssystem där spelare eller lag säljs eller auktioneras ut), godkänns inte. Utöver detta är det svårt att definiera mer precist sådana former av hasardspel eller vadslagning som inte kan godkännas, men inslag som kan kopplas till sådana former av hasardspel eller vadslagning inkluderar t ex: deltagandet i hasardspelet eller vadslagningen är öppet för andra än spelarna själva den aktuella penningsumman rent allmänt kan anses överdriven. En amatörs deltagande i hasardspel eller vadslagning som inte kan godkännas kan anses strida mot reglernas syfte och anda (Regel 7-2) och kan äventyra hans amatörstatus.

15 15 Dessutom gäller att organiserandet av tävlingar i syfte att få in pengar till kontantpriser inte är tillåtet. Golfspelare som deltar i sådana tävlingar utan att i förväg förbinda sig att avstå från rätten till prispengar anses tävla om penningpriser i strid med Regel 3-1. Anmärkning: Amatörreglerna förbjuder inte amatörer att slå vad om eller satsa pengar på utgången av en tävling som är begränsad till eller speciellt anordnad för professionella golfspelare.

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-11 Sidan 2 av 5 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun 1. Vem vänder sig policyn till? Denna policy vänder sig till

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel något om grunderna I en match spelar en sida mot en annan sida och man spelar en fastställd rond En sida kan bestå av en spelare och då spelas en singelmatch

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING 1(6) INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INNEHÅLL 1 DEFINITIONER 2 BAKGRUND OCH SYFTE 3 TILLÄMPLIGHET 4 GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER 4.1 Godkännande av förmån 4.2 Förmånens karaktär

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Vi arbetar med golfens regler.

Vi arbetar med golfens regler. Vi arbetar med golfens regler. REGELKOMMITTÉN 2016 2017 För en roligare golf! Svenska Golfförbundets Regelkommitté är det organ inom Svenska Golfförbundet (SGF) som, på direkt delegation från SGF:s styrelse,

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01.

Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01. Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01. Utgångspunkten utgörs av den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Stockholms Golfförbunds Seriespel Manual och tävlingsbestämmelser 2016 NYHETER SÄSONGEN 2016 Från och med 2016 har vi anpassat ålderskategorierna till SGF som följer EGA (Européen

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13)

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Touren bytte namn 2014... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF Boken distribuerades i början av februari Den kan nu beställas på golfbokhandeln kostar 115:- Handicapregler finns inte i denna utgåva av SoT SoT kommer att finnas på nätet: www.golf.se/sot Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE volvo world golf challenge 2017

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE volvo world golf challenge 2017 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 2017 1 volvo world golf challenge 2017 Tävlingsbestämmelser Volvo World Golf Challenge 2017 Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel-

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2017

Manual för Oakley Tour 2017 Manual för Oakley Tour 2017 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2017. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013.

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. Detta direktiv är Kennelklubbens allmänna. Eventuella specifika direktiv för en viss provform hittas

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN 1 Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering 41 2 mom. 1 i lagen om Finansinspektionen lyder: Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2016

Manual för Oakley Tour 2016 Manual för Oakley Tour 2016 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2016. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond; SFS 2014:1522 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Olika typer av sponsring och avgränsning 3 3.1 Evenemangssponsring 3 3.2 Idrottsponsring 3.3 Övrig

Läs mer

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Antagna den 31/2 1981 Fastställda av Årsmöte den 30/1 1981 STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Stiftad den 31/2 1981

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

Spel- och tävlingshandboken 2016

Spel- och tävlingshandboken 2016 Spel- och tävlingshandboken 2016 Här får man tag på boken I analog form: Att beställa från SISU Idrottsböcker; gå via golf.se och sök på golfbokhandeln I digital (bläddringsbar) form: På golf.se där man

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping

i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping Juridiska Nämnden Dnr 3/2009 JurN 3-15 BESLUT 2009-06-30 i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping 2. Vikbolandet GK Skamby

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Generella lokala regler 3 3. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 4. Generella tävlingsregler 5-6 5. Tävlingsregler

Läs mer

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 1 FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 2 INLEDNING Lagans Golfklubb är en idrottsförening med inriktning på golf. Klubben bildades 1966 och har sedan dess befunnit sig i ständig utveckling. Klubbens idrottsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH).

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH). 1/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Söndagen den 2 mars 2008 kl. 9.00 12.00 Plats Scores Hotel, St. Andrews, Scotland Närvarande Hans Malmström HM ordförande Marie-Louise Månsson MLM sekreterare

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer