Amatörregler (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)"

Transkript

1 1 Amatörregler (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra tolkningar av Amatörreglerna. I Amatörreglerna ska kön som används med avseende på en person förstås som att innefatta båda könen. Definitioner Definitionerna står i alfabetisk ordning och i själva reglerna står definierade begrepp med kursiv stil. Amatör En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att han är skicklig eller känd som golfspelare, annat än på ett sådant sätt som medges i reglerna. Beslutande organ Det beslutande organet för Amatörreglerna i ett land är det nationella förbundet i det landet. Anmärkning: I Storbritannien och Irland är R&A det beslutande organet. (I Sverige är Svenska Golfförbundet det beslutande organet.) Hedersgåva Till skillnad från tävlingspriser är en hedersgåva en belöning för framstående prestationer eller insatser inom golfsporten. En hedersgåva får inte utgöras av pengar. Instruktion Instruktion innefattar undervisning i golfspelets fysiska delar och därmed avses att svinga en golfklubba och slå en golfboll. Anmärkning: Instruktion omfattar inte undervisning i golfspelets mentala delar eller psykologiska aspekter av golfspelet eller etikett eller golfregler. Junior En junior är en amatör som ännu inte har uppnått en fastställd ålder som har bestämts av det beslutande organet. Anmärkning: I Storbritannien och Irland är en junior en amatör som inte har uppnått 18 års ålder året före tävlingen. (I Sverige är en junior en amatör som under kalenderåret fyller max 21 år.)

2 2 Kommittén Kommittén är den kommitté hos det beslutande organet som har ansvaret för amatörfrågor Anmärkning: I Storbritannien och Irland är kommittén Amateur Status Committee of the R&A. (I Sverige är kommittén Svenska Golfförbundets Regelkommitté.) Marknadsvärde Marknadsvärdet på ett pris är det värde som priset i allmänhet har hos en detaljist vid tidpunkten då priset tas emot. Presentkort Ett presentkort är en handling, utfärdad av Tävlingskommittén för en tävling, som kan användas till att köpa varor från en golfshop eller annan detaljist. R&A Med R&A menas R&A Rules Limited. Regel eller Regler Med termen regel eller regler menas Amatörreglerna så som de har fastställts av det beslutande organet. Skicklig eller känd som golfspelare Det ankommer på det beslutande organet att avgöra om en enskild amatör är skicklig eller känd som golfspelare. Allmänt gäller att en amatör endast anses vara skicklig som golfspelare om denne: a) har haft framgång i tävling på lokal, regional eller nationell nivå eller har blivit utvald att representera på distrikts- eller landslagsnivå; eller, b) tävlar på elitnivå Känd som golfspelare kan man bara bli genom att vara skicklig som golfspelare och inte genom att man har gjort förtjänstfulla insatser för golfen som administratör. Symboliskt pris Ett symboliskt pris är en trofé eller föremål av guld, silver, keramik, glas eller något liknande och på vilket en tydlig och beständig inskription eller gravering har gjorts. Regel 1 Amatörism 1-1 Allmänt En amatör skall utöva golfspelet och uppföra sig i enlighet med reglerna.

3 3 1-2 Amatörstatus Amatörstatus är ett generellt villkor för att få delta i golftävlingar som amatör. En person som handlar i strid med reglerna kan förlora sin amatörstatus och därmed rätten att delta i tävlingar som är öppna endast för amatörer. (Anm: I Sverige är i princip alla tävlingar öppna för såväl amatörer som professionella.) 1-3 Reglernas syfte och anda Reglernas syfte och anda är att bibehålla en skillnad mellan amatörgolf och professionell eller yrkesmässig golf samt att eftersträva att amatörgolfen förblir så fri som möjligt från det missbruk som skulle kunna följa av okontrollerad sponsorverksamhet och ekonomiska motiv. Det anses nödvändigt att skydda amatörgolfen, som i huvudsak själv fastställer regler för golfspel och handicapsättning, så att spelet kan spelas med full behållning av alla amatörer. 1-4 Tveksamhet om reglerna En person som vill vara amatör och som känner sig osäker på om ett visst agerande är tillåtet enligt reglerna bör rådfråga det beslutande organet. En arrangör eller sponsor till en amatörtävling i golf, eller till en tävling där amatörer deltar, och som är osäker om tävlingsbestämmelserna är förenliga med reglerna bör rådfråga det beslutande organet. Regel 2 Professionalism 2-1 Allmänt En amatör får inte, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, vidta någon åtgärd som syftar till att göra honom till professionell golfspelare och får inte framställa sig som professionell golfspelare. Anmärkning 1: Handlingar som syftar till att göra någon till professionell golfspelare omfattar, men begränsas inte till att: (a) acceptera anställning som professionell golfspelare; (b) motta tjänster eller betalning, direkt eller indirekt, från en professionell agent (c) ingå ett skriftligt eller muntligt avtal, direkt eller indirekt, med en professionell agent eller sponsor; och (d) ge sitt medgivande till att motta betalning eller annan ersättning, direkt eller indirekt, för att han tillåter att hans namn eller bild i egenskap av skicklig eller känd golfspelare används för något kommersiellt ändamål. Anmärkning 2: En amatör får höra sig för om sina framtidsutsikter som professionell golfspelare; i detta inkluderas att ansöka om men inte erhålla anställning som professionell golfspelare, och han får arbeta i en golfaffär (pro shop) och får ta emot betalning eller annan ersättning under förutsättning att han inte bryter mot reglerna på något annat sätt. 2-2 Medlemskap i en sammanslutning för professionella golfspelare

4 4 a. Professional Golfers Association (PGA) En amatör får inte vara medlem i en sammanslutning för professionella golfspelare (t ex PGA). b. Professionella tourer En amatör får inte vara medlem i en professionell tour som begränsar medlemskap till professionella golfspelare. Anmärkning: Om en amatör måste tävla i en eller flera kvalificeringstävlingar för att kunna komma ifråga för ett medlemskap i en professionell tour får han delta i en sådan kvalificeringstävling utan att förlora sin amatörstatus, under förutsättning att han innan tävlingen börjar, skriftligen avsäger sig rätten till eventuella prispengar i tävlingen. Regel 3 Priser 3-1 Spela om prispengar En amatör får inte spela golf om prispengar eller motsvarande i en match, tävling eller uppvisning. Anmärkning: En amatör får delta i ett evenemang där prispengar eller motsvarande står på spel eller erbjuds, under förutsättning att han före sitt deltagande avsäger sig rätten att ta emot prispengar i det aktuella evenemanget. (Uppträdande som står i strid med reglernas syfte och anda se Regel 7-2) (Policy om hasardspel se Bilaga) 3-2 Prisgränser a. Allmänt En amatör får inte ta emot ett pris (annat än ett symboliskt pris) eller presentkort med ett marknadsvärde som överstiger 500 eller motsvarande, eller ett lägre belopp om detta har bestämts av det beslutande organet. (Anm: I Sverige har SGF bestämt beloppet till SEK 7.000) Denna gräns gäller för det totala värdet av priser eller presentkort som en amatör tar emot inom ramen för en tävling eller en serie av tävlingar, dock ej ett eventuellt Holein-One-pris (se Regel 3-2b) b. Hole-in-One-priser De gränser som föreskrivs i Regel 3-2a gäller också för ett Hole-in-One-pris. Ett sådant pris får emellertid tas emot utöver andra eventuella priser som vunnits i samma tävling. c. Utbytande av priser En amatör får inte byta ut ett pris eller ett presentkort mot kontanter. Undantag: En amatör får lämna in ett presentkort till ett nationellt förbund eller distriktsförbund och därefter motta ersättning motsvarande värdet på presentkortet för

5 5 utgifter i samband med deltagande i en golftävling under förutsättning att sådan kostnadsersättning är tillåten enligt Regel 4-2. Anmärkning 1: Tävlingsledningen för den aktuella tävlingen har ansvaret för att styrka marknadsvärdet för varje enskilt pris. Anmärkning 2: Det rekommenderas att det sammanlagda värdet av priserna i en scratchtävling, liksom av priserna i varje klass i en handicaptävling, inte bör överstiga två gånger den föreskrivna gränsen i en 18-hålstävling, tre gånger gränsen i en 36-hålstävling, fem gånger gränsen i en 54-hålstävling och sex gånger gränsen i en 72-hålstävling. 3-3 Hedersgåvor a. Allmänt En amatör får inte ta emot en hedersgåva med ett marknadsvärde som överstiger de gränser som föreskrivs i Regel 3-2a. b. Flera gåvor En amatör får ta emot mer än en hedersgåva från olika givare, även om det totala marknadsvärdet för gåvorna överstiger den föreskrivna gränsen, under förutsättning att de inte ges som separata gåvor endast för att kringgå gränsen för en enstaka gåva. Regel 4 Kostnadsersättning 4-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör inte ta emot kostnadsersättning, vare sig i form av pengar eller i annan form, från någon källa för att delta i en golftävling eller uppvisning. 4-2 Mottagande av kostnadsersättning En amatör får ta emot en rimlig kostnadsersättning som inte får överstiga de faktiska utgifterna för att spela i en golftävling eller uppvisning enligt följande: a. Stöd från familjen En amatör får alltid ta emot kostnadsersättning från en familjemedlem eller en förmyndare. b. Juniorer En junior får alltid ta emot kostnadsersättning när han deltar i en tävling öppen endast för juniorer. c. Individuella tävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han deltar i individuella tävlingar under förutsättning att han iakttar följande villkor:

6 6 (i) (ii) När tävlingen ska spelas i spelarens eget land skall kostnadsersättningen godkännas av och betalas genom spelarens nationella förbund eller distriktsförbund. (Anm: I Sverige har distriktsförbunden delegerat denna rätt till spelarens representationsklubb.) När tävlingen ska spelas i ett annat land skall kostnadsersättningen godkännas både av spelarens eget nationella förbund (SGF för alla svenska spelare) och av det nationella förbundet i det land där tävlingen hålls. Kostnadsersättningen skall betalas genom spelarens nationella förbund eller distriktsförbund, eller om spelarens nationella förbund godkänner att så sker, genom det organ som ansvarar för golfspel i det område han besöker. Det beslutande organet kan begränsa mottagandet av kostnadsersättning till att gälla för ett visst antal tävlingsdagar under ett kalenderår och en amatör får inte ta emot kostnadsersättning i strid mot en sådan begränsning. I ett sådant fall anses kostnadsersättningen inkludera rimlig restid och övningsspel i anslutning till tävlingsdagarna. (Anm: SGF har valt att inte införa en sådan begränsning.) Undantag: En amatör får inte ta emot kostnadsersättning, direkt eller indirekt, från en professionell agent (se Regel 2-1) eller en annan liknande källa som har bestämts av det beslutande organet. Anmärkning: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte främja eller marknadsföra källan till kostnadsersättning som han mottagit (se Regel 6-2). d. Lagtävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han representerar: sitt land sitt distrikt sin klubb sitt företag, eller ett liknande organ i en lagtävling, golfkurs eller i samband med ett träningsläger. Anmärkning 1. Ett liknande organ inkluderar en väletablerad skola eller motsvarande, och försvarsmakten (t ex i samband med militärtjänstgöring). Anmärkning 2: Om inget annat sägs, skall kostnadsersättningen betalas ut av det organ som amatören representerar eller av det organ som ansvarar för golfspel i det område han besöker. e. Inbjudningar kopplade till affärsförbindelser eller kändisskap En amatör som blir inbjuden av andra skäl än sin skicklighet som golfspelare (t ex på grund av kändisskap eller i samband med en affärsförbindelse av något slag) får ta emot kostnadsersättning för att delta i ett golfevenemang. f. Uppvisning

7 7 En amatör som deltar i en uppvisning till stöd för välgörande ändamål får ta emot kostnadsersättning under förutsättning att uppvisningen inte sker i samband med ett annat golfevenemang i vilket spelaren tävlar. g. Sponsrade handicaptävlingar En amatör får ta emot kostnadsersättning när han deltar i en sponsrad handicaptävling under förutsättning att tävlingen har godkänts enligt följande: (i) (ii) När tävlingen ska spelas i spelarens eget land skall sponsorn varje år i förväg erhålla ett godkännande från det beslutande organet och, när tävlingen ska spelas i mer än ett land eller involverar golfspelare från ett annat land, skall ett godkännande i förväg erhållas av sponsorn från det beslutande organet i varje enskilt land. En ansökan om ett sådant godkännande bör skickas till det beslutande organet i det land där tävlingen börjar. Regel 5 - Instruktion 5-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör inte ta emot betalning eller ersättning, direkt eller indirekt, för att ge instruktion i golfspel. 5-2 När betalning är tillåtet a. Skolor, universitet, lägerverksamhet etc. En amatör som är (i) anställd av ett undervisande organ i någon form eller (ii) lägerledare på ett läger eller annan liknande organiserad verksamhet får ta emot betalning eller annan ersättning för instruktion i golfspel riktat till studenter eller elever inom ramen för det undervisande organets eller lägrets verksamhet under förutsättning att den tid som totalt ägnas åt instruktion i golfspel omfattar mindre än 50 procent av den totala tid vederbörande lägger ned inom ramen för anställningen eller rollen som lägerledare. b. Godkända program En amatör får ta emot kostnadsersättning, betalning eller annan ersättning för att ge instruktion i golfspel inom ramen för ett program som i förväg godkänts av det beslutande organet. 5-3 Instruktion i skriftlig form En amatör får ta emot kostnadsersättning, betalning eller annan ersättning för att ge instruktion i skriftlig form under förutsättning att det faktum att han var skicklig eller känd som golfspelare inte var en starkt bidragande faktor till hans anställning eller till hans anlitande som författare eller till försäljningen av hans verk. Regel 6 Använda sig av att vara skicklig eller känd som golfspelare

8 8 6-1 Allmänt Med undantag för vad som medges i reglerna får en amatör som är skicklig eller känd som golfspelare inte använda sig av detta för att främja, marknadsföra eller sälja någonting eller för någon form av ekonomisk vinning. 6-2 Låna ut namn eller bild En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte använda sig av detta för att erhålla betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, genom att tillåta att hans namn eller bild används för att marknadsföra eller sälja någonting. Undantag: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får tillåta att hans namn eller bild används för att marknadsföra: a) hans nationella förbund eller distriktsförbund, eller b) efter tillåtelse av det nationella förbundet, (i) en golftävling eller annat evenemang som anses främja eller på annat sätt bidra till golfspelets utveckling eller, (ii) ett erkänt ändamål för välgörenhet (eller ett liknande gott ändamål). Amatören får inte erhålla betalning, annan ersättning eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, genom att göra detta. Anmärkning: En amatör får ta emot golfutrustning från någon som handlar med sådana varor under förutsättning att det inte är förknippat med marknadsföring. 6-3 Personligt framträdande En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte använda sig av detta för att erhålla betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller ekonomisk vinning, direkt eller indirekt, för ett personligt framträdande. Undantag: En amatör får ta emot kostnadsersättning för faktiska utlägg i samband med ett personligt framträdande under förutsättning att det inte sker i samband med någon golftävling eller uppvisning. 6-4 Framträdande i radio eller TV och författarskap En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får ta emot betalning, annan ersättning, personliga förmåner eller acceptera ekonomisk förtjänst genom att framträda i radio, TV eller annat medium, eller som författare under förutsättning att: c) framträdandet eller författarskapet är en del av hans vanliga och primära yrkesutövning och att instruktion i golfspel inte ingår (Regel 5), eller d) framträdandet eller författarskapet sker på deltidsbasis och att spelaren själv är författaren till de kommentarer, artiklar eller böcker som ligger till grund för

9 9 framträdandet eller författarskapet och att det inte handlar om instruktion i hur man spelar golf. Anmärkning: En amatör som är skicklig eller känd som golfspelare får inte inom ramen för den eventuella kommentaren, artikeln eller böckerna marknadsföra eller göra reklam för någonting och får inte låna ut namn eller bild till att marknadsföra eller sälja kommentaren, artikeln eller böckerna. 6-5 Stipendier etc. En amatör som skicklig eller känd som golfspelare får inte acceptera förmåner som följer med ett stipendium eller motsvarande, förutom att detta är tillåtet om bestämmelserna och villkoren för stipendiet (eller motsvarande) har godkänts av det beslutande organet. 6-6 Medlemskap En amatör som skicklig eller känd som golfspelare får inte acceptera ett erbjudande om medlemskap i en golfklubb eller särskilda förmåner på en golfbana utan att betala full medlemsavgift för den aktuella medlemskategorin eller betala fullt ut för de särskilda förmånerna, om ett sådant erbjudande görs i syfte att förmå spelaren att spela för klubben eller banan i fråga.

10 10 Regel 7 Annat uppförande oförenligt med amatörism 7-1 Uppförande skadligt för amatörism En amatör får inte uppföra sig på ett sådant sätt som kan vara skadligt för amatörspelet inom golfen. 7-2 Uppförande som strider mot reglernas syfte och anda En amatör får inte vidta någon åtgärd, inberäknat handlingar som har med hasardspel att göra, som strider mot reglernas syfte och anda. (Policy om hasardspel se Bilaga) Regel 8 Procedur för upprätthållande av reglerna 8-1 Beslut i anslutning till överträdelse/brott Om en tänkbar överträdelse av reglerna, av en person som gör anspråk på att vara amatör, kommer till kommitténs kännedom, är det upp till kommittén att avgöra om en överträdelse har skett. Varje fall ska undersökas i den utsträckning som kommittén anser nödvändigt och ska bedömas objektivt. Kommitténs beslut är slutgiltigt, om det inte överklagas så som medges i dessa regler. 8-2 Upprätthållande När ett beslut har fattats om att en person har överträtt reglerna kan kommittén förklara att en sådan person har förlorat sin amatörstatus, eller kräva att personen i fråga avstår från eller upphör med vissa aktiviteter som villkor för att få behålla sin amatörstatus. Kommittén bör meddela personen i fråga och får meddela andra intresserade, så som ett distriktsförbund eller annan sammanslutning, att man vidtagit åtgärder i enlighet med Regel Tillvägagångssätt för överklagande Varje beslutande organ bör fastställa en procedur eller ett tillvägagångssätt för hur ett beslut som tagits och som rör upprätthållandet av dessa regler kan överklagas av den person som berörs av beslutet. Anmärkning: Om en person, vars beslutande organ är R&A, berörs av ett beslut fattat av the Amateur Status Committee of the R&A där beslutet rör upprätthållandet av dessa regler, kan en sådan person överklaga beslutet till R&A Appeals Committee. (I Sverige kan ett sådant beslut överklagas till SGF:s Regelkommitté.)

11 11 Regel 9 Återställande av amatörstatus 9-1 Allmänt Kommittén har ensam rätten att återställa en persons amatörstatus, föreskriva den väntetid som krävs för återställande eller att vägra återställande, vilket kan överklagas så som medges i dessa regler. 9-2 Ansökan om återställande Varje ansökan om återställande ska bedömas objektivt och hänsyn ska i normala fall tas till följande principer: a. Väntetid inför återställande En professionell golfspelare anses ha en fördel framför en amatör på grund av att han har ägnat sig åt golfspelet som yrke; andra personer som överträder reglerna får också fördelar som inte är tillgängliga för en amatör. Sådana personer förlorar inte med nödvändighet sådana fördelar bara genom ett beslut att upphöra med att överträda reglerna. Därför ska en person som ansöker om att återfå amatörstatus genomgå en väntetid på det sätt som föreskrivs av kommittén. Väntetiden i avvaktan på återställande börjar i allmänhet från och med det datumet då personen i fråga senaste gången bröt mot reglerna såvida inte kommittén beslutar att den börjar antingen (a) den dag då kommittén fick kännedom om spelarens senaste överträdelse, eller (b) vid en annan tidpunkt som bestäms av kommittén. b. Väntetidens längd (i) Professionalism Den väntetid som föreskrivs ska i normala fall stå i relation till den period under vilken personen i fråga har brutit mot reglerna. I normalfallet ska emellertid ingen person komma ifråga för återställande förrän han uppfört sig i enlighet med reglerna under en period av minst ett år. Det rekommenderas att följande riktlinjer för väntetider för återställande tillämpas av kommittén: Överträdelsens omfattning Mindre än fem år Fem år eller mer Väntetid för återställande Ett år Två år Väntetiden för återställande kan emellertid utsträckas om den person som ansöker om återställande har spelat om prispengar i stor omfattning, oavsett med vilken framgång. I alla fall förbehåller sig kommittén rätten att utsträcka eller avkorta väntetiden för återställande. (ii) Andra överträdelser av reglerna I normalfallet krävs en väntetid för återställande om ett år. Denna väntetid får emellertid utsträckas om överträdelsen anses allvarlig.

12 12 c. Antalet återställanden En person kan normalt inte komma i fråga för återställande av amatörstatus fler än två gånger. d. Spelare på nationell elitnivå En spelare på nationell elitnivå som har brutit mot reglerna under en period av mer än fem år kan normalt inte komma ifråga för återställande av amatörstatus. e. Status i avvaktan på återställande Under väntetiden ska en person som ansökt om återställande följa dessa regler så som de gäller för en amatör. En person som ansökt om återställande kan inte komma i fråga för deltagande i tävlingar som amatör. Han får emellertid spela och vinna pris i en sluten klubbtävling om han är medlem i klubben och denna godkänner att han deltar. Han får inte representera klubben i spel mot andra klubbar om det inte godkänns av de klubbar som deltar i tävlingen och/eller tävlingsledningen. En person som ansökt om återställande får delta i tävlingar som inte är begränsade till amatörer om tävlingsbestämmelserna tillåter detta, utan att hans ansökan påverkas, under förutsättning att det framgår att hans status är att han avvaktar återställande av amatörstatus. Han skall avstå rätten till eventuella prispengar i tävlingen och får inte ta emot ett pris som är reserverat för en amatör (Regel 3-1). 9-3 Tillvägagångssätt vid ansökan Varje ansökan om återställande ska ställas till kommittén, i enlighet med ett tillvägagångssätt som får fastställas av kommittén och ska innehålla sådan information som kommittén kan tänkas behöva. 9-4 Tillvägagångssätt för överklagande Varje beslutande organ bör fastställa ett tillvägagångssätt genom vilket ett beslut som handlar om återställande av amatörstatus kan överklagas av den berörda personen. Anmärkning: Om en person, vars beslutande organ är R&A, berörs av ett beslut fattat av the Amateur Status Committee of the R&A där beslutet rör återställande av amatörstatus, kan en sådan person överklaga beslutet till R&A Appeals Committee. (I Sverige kan ett sådant beslut överklagas till SGF:s Regelkommitté.) Regel 10 Kommittébeslut 10-1 Kommitténs beslut Kommitténs beslut är slutgiltigt om det inte överklagas så som medges i Regel 8-3 och 9-4.

13 Tveksamhet rörande reglerna Om kommittén hos det beslutande organet, om detta är ett annat än R&A, anser att fallet är tveksamt eller inte täcks av reglerna, kan kommittén, innan den fattar sitt beslut, rådfråga the Amateur Status Committee of the R&A.

14 14 Bilaga - Policy om hasardspel Allmänt En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning. Ekonomiska motiv inom amatörgolf, motiv som kan vara ett resultat av olika former av hasardspel eller vadslagning, kan ge upphov till missbruk av reglerna och både med avseende på spelet och med avseende på eventuell manipulation av handicap skulle sådant beteende kunna vara skadligt för golfspelets integritet. Det är skillnad mellan spel om prispengar (Regel 3-1), hasardspel eller vadslagning som strider mot reglernas syfte och anda (Regel 7-2), och sådana former av hasardspel eller vadslagning som inte i sig själv utgör ett brott mot reglerna. En amatör eller en tävlingsledning som leder en tävling där amatörer deltar, bör rådfråga det beslutande organet om det råder någon tveksamhet med avseende på hur reglerna ska tillämpas. I avsaknad av sådan vägledning rekommenderas att inga kontantpriser delas ut, för att säkerställa att reglerna upprätthålls. Former av hasardspel som kan godkännas Det finns inget som hindrar hasardspel eller vadslagning av det mer informella slaget mellan enskilda golfspelare eller mellan lag av golfspelare när det är av underordnad betydelse för spelet. Det går inte att mer precist definiera vad som avses med hasardspel eller vadslagning av det mer informella slaget, men inslag som kan anses vara förenliga med sådan typ av hasardspel eller vadslagning inkluderar t ex: spelarna i allmänhet känner varandra; deltagandet i hasardspelet eller vadslagningen är frivilligt och omfattar bara spelarna; de pengar spelarna kan vinna utgörs endast av spelarnas egna insatser, och rent allmänt, att den aktuella penningsumman inte kan anses överdriven. Informellt hasardspel eller betting kan alltså godkännas under förutsättning att det primära syftet är att utöva spelet för nöjes skull och inte för ekonomisk vinning. Former av hasardspel som inte kan godkännas Andra former av hasardspel eller vadslagning där det finns ett krav på spelare att delta, t ex obligatoriska sweepstakes, eller former som kan involvera betydande penningsummor (t ex calcutta och vadslagningssystem där spelare eller lag säljs eller auktioneras ut), godkänns inte. Utöver detta är det svårt att definiera mer precist sådana former av hasardspel eller vadslagning som inte kan godkännas, men inslag som kan kopplas till sådana former av hasardspel eller vadslagning inkluderar t ex: deltagandet i hasardspelet eller vadslagningen är öppet för andra än spelarna själva den aktuella penningsumman rent allmänt kan anses överdriven. En amatörs deltagande i hasardspel eller vadslagning som inte kan godkännas kan anses strida mot reglernas syfte och anda (Regel 7-2) och kan äventyra hans amatörstatus.

15 15 Dessutom gäller att organiserandet av tävlingar i syfte att få in pengar till kontantpriser inte är tillåtet. Golfspelare som deltar i sådana tävlingar utan att i förväg förbinda sig att avstå från rätten till prispengar anses tävla om penningpriser i strid med Regel 3-1. Anmärkning: Amatörreglerna förbjuder inte amatörer att slå vad om eller satsa pengar på utgången av en tävling som är begränsad till eller speciellt anordnad för professionella golfspelare.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13)

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Touren bytte namn 2014... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH).

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH). 1/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Söndagen den 2 mars 2008 kl. 9.00 12.00 Plats Scores Hotel, St. Andrews, Scotland Närvarande Hans Malmström HM ordförande Marie-Louise Månsson MLM sekreterare

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Generella lokala regler 3 3. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 4. Generella tävlingsregler 5-6 5. Tävlingsregler

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Uppförandepolicy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Uppförandepolicy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2009 05 09 Redaktionell revidering: 2015 09 04 Sida 1 av 4 Innehåll 1 Syfte 2 2 Bemötande mot andra sektionsmedlemmar, föreningar, kommittéer och sektioner 2 3 Skötsel

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Stadgar för Eskilstuna OL

Stadgar för Eskilstuna OL Stadgar för Eskilstuna OL Eskilstuna OL, tidigare Eskilstunafors OL har bildats genom ett samgående mellan Eskilstuna Orienteringsklubb och Tunafors orienteringssektion. Samgåendet har föregåtts av ett

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb

EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb 2015-10-05 tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt. Varför

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Vad har du för handicap?

Vad har du för handicap? Vad har du för handicap? Golf är en fantastisk idrott. Den engagerar och berör. Den erbjuder gemenskap och nya sociala relationer. Den utmanar och ställer krav. För oss med en funktionsnedsättning är golfen

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer