ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb , bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb , bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Annika Lundeby Runåker Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Hamza Sener, Nedergården Jordbro Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ismo Salmi Box Stockholm Ombud och offentlig försvarare genom substitution: Advokaten Eric von Plåten Samma adress SAKEN Grovt bokföringsbrott HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Ismo Salmi tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Åklagaren har i hovrätten justerat gärningsbeskrivningen i bilaga l till tingsrättens dom genom att i slutet av första stycket efter orden "på betryggande sätt" lägga till: samt genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen. Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Hamza Sener till ett längre fängelsestraff. Hamza Sener har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och yrkandet om näringsförbud. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. Åklagaren har förklarat att hon godtar tingsrättens bedömning att underlåtenheten att bevara kassakontrollremsa/journalminne har skett av oaktsamhet. Hamza Sener har förklarat att han inte ifrågasätter att de brister i bolagets bokföring som tingsrätten funnit styrkta har förelegat i och för sig, men att han förnekar brott på den grunden att han inte varit faktisk företrädare för bolaget. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Tingsrättens ljud- och bildupptagningar av förhören med Özlem Sener, Sahin Bircan, Hamza Sener, Susanne Högström, Camilla Vallin, Bulduk Bircan och Anders Venström har spelats upp. Förhören med Mikael Persson och Tomas Holmberg har lagts fram genom uppläsning av referat ur tingsrättens dom. Samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten har åberopats i hovrätten. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i fråga om skuld, brottsrubricering och näringsförbud. När det gäller valet av påföljd konstaterar hovrätten att det med hänsyn till brottlighetens straffvärde och art krävs alldeles särskilda skäl för att en icke frihetsberövande påföljd ska väljas (se NJA 2000 s. 195). Eftersom det inte kommit fram några sådana skäl i detta fall ska Hamza Sener dömas till ett fängelsestraff. Med

3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 DOM Sid 3 B beaktande av att Hamza Sener meddelas näringsförbud finner hovrätten att straffets längd kan stanna vid de åtta månader som tingsrätten dömt ut. Ismo Salmi har genom Eric von Plåten yrkat ersättning av allmänna medel för bl.a. 29,25 timmars arbete. Av arbetsredogörelsen framgår vilka åtgärder han har lagt ner på sitt uppdrag. Huvudförhandlingen i hovrätten har tagit 8 timmar och någon ny utredning har inte tillkommit här. Vid en samlad bedömning finner hovrätten att Ismo Salmi ska tillerkännas ersättning för arbete motsvarande skäliga 20 timmar. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Christina Jacobsson, f.d. hovrättsrådet Ragnar Lindgren, tf. hovrättsassessorn Emil Karlsson, referent, samt nämndemännen Brit Rundberg och Gustaf Palm. Avgörandet är enhälligt.

4 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 3 DOM meddelad i Huddinge Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Annika Lundeby Runåker Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Özlem Sener, Hagalundsgatan 14, 11 tr Solna Offentlig försvarare: Advokat Peter Skeppstedt Advokatfirman Peter Skeppstedt AB Norr Mälarstrand Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 180 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Sollentuna Näringsförbud Özlem Sener meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 3 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bjömkullavägen 5 A Huddinge E-post: S Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

5 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS Ersättning 1. Peter Skeppstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

6 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT EnhetS DOM meddelad i Huddinge Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Annika Lundeby Runåker Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Hamza Sener, Nedergården Jordbro Offentlig försvarare: Advokat Ismo Salmi Advokatfirman Salmi & Partners AB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Hamza Sener meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 3 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ismo Salmi tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Huddinge Besöksadress Bjömkullavägen 5 A Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

7 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM EnhetS meddelad i Huddinge Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Annika Lundeby Runåker Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad SAfflN Merdane Bircan, Södra Läget Jordbro Offentlig försvarare: Advokat Clifford Molenda C Molenda Advokatbyrå Box Stockholm DOMSLUT Åtalet ogillas. Näringsförbud Yrkandet om näringsförbud ogillas. Ersättning 1. Cljfford Molenda tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

8 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se domsbilaga 1. Özlem Sener, Hamza Sener och Sahin Bircan har förnekat brott och bestritt yrkandet om näringsförbud. BAKGRUND De tilltalade är släkt med varandra. Hamza Sener är far och Sahin Bircan morbror till Özlem Sener. År 2004 förvärvade Özlem Sener samtliga aktier i Konditori Paus AB. Hon registrerades som ensam styrelseledamot i bolaget den 17 juli Hamza Sener var registrerad styrelsesuppleant i bolaget fram till den 24 oktober 2004 då Sahin Bircan trädde in. Hamza Sener hade sedan hösten 2007 haft en generalfullmakt från bolaget. Bolagets firma tecknades av Özlem Sener och Sahin Bircan var för sig. Bolaget försattes i konkurs den 18 oktober Verksamheten i bolaget bestod utöver konditoriverksamheten i Haninge centrum även av ett bageri som låg i Hage industriområde. Konditorverksamheten var uppdelad på två avdelningar; en serveringsdel och en avhämtningsdel med var sin kassa. UTREDNINGEN Özlem Sener, Hamza Sener och Sahin Bircan har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med skatterevisorerna Tomas Holmberg och Mikael Persson, bokföraren Anders Venström samt de anställda Susanne Högström, Camilla Vallin och Bulduk Bircan.

9 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat revisionspromemorian, kassaanalyser jämte underlaget för dem, årsredovisningarna för räkenskapsåren 2008 och 2009 jämte revisionsberättelserna, utredning om omsättning och bruttovinstberäkning, förteckning över bokföringen i kassakontot och förteckning över tidpunkt för avslutning av kassorna. Skatterevisionen Skatteverket påbörjade en revision hos bolaget den 11 februari 2010 genom ett oannonserat besök i verksamhetslokalen i Haninge centrum. Revisionen omfattade räkenskapsåren 2008 och Följande konstaterades. Från kassaregistren togs dagsrapporter, s.k. Z-rapporter, ut varje dag vilka låg till grund för bolagets intäktsredovisning. Alla transaktioner registrerades som kontanter i kassaregistren. Underlaget till dagens försäljning noterades manuellt och fördelades på ett underlag som benämndes "Kassa redovisning dagsvis!". Till grund för denna redovisning låg ZZl-Dagstotal från serveringskassan, Z-l Dagsto tal för avhämtningskassan och dagsavslututskrift från kreditkortsmaskinen. Rikskuponger och elevkuponger räknades manuellt liksom kontanterna. Underlaget lämnades tillsammans med andra räkenskaper till en bokföringsbyrå en gång i månaden för bokföring. I slutet av 2009 gick skrivaren för kontrollremsorna från serveringskassan sönder. Bolaget valde att inte rätta till denna brist, eftersom det skulle träda i kraft en ny lag den l januari 2010 med krav på särskilda kassaregister. Skatteverket fick inga kontrollremsor från serveringskassan. Från avhämtningskassan fick Skatteverket in kontrollremsor avseende räkenskapsåret En funktionskontroll och analys gjordes av bolagets kassaregister. Det fanns brister vad gäller inställningarna i serveringskassan. Returer av inslagen försäljning med kassaregistrets nyckel i s.k. RF-läge framgick bite av de rapporter som togs ut ur kassaregistret. Inställningarna i denna kassa gjorde det möjligt att reducera försäljningen

10 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS med valfritt belopp och valfria varor utan att det framgick av dagsrapporterna, Z- rapportema. Enligt en timrapport från denna kassa framgick att försäljningen var negativ mellan kl med ett belopp om kr. Av detta belopp fördelade sig kr för tiden före kl och kr kl Försäljningen var även negativ efter stängning, nämligen med kr mellan kl Sammanlagt hade försäljningen "krympts" med kr. Detta avser totalbeloppet från det att serveringskassan började användas fram till dagen för revisionen. Försäljningen hade krympts med 40 %. För åren 2008 och 2009 beräknades krympningen till 3,2 miljoner eller 1,6 miljoner per år. Z- rapporterna från serveringskassan och underlagen från kontokortsläsaren togs fram och skrevs ut på morgonen dagen efter. Avhämtningskassan avslutades däremot efter stängning samma dag. Bokförda transaktioner på kassakontot visade på negativt saldo. Av alla bokförda transaktioner på kassakontot under 2008 påträffades 351 stycken av 683 eller 51 % med negativt saldo. Under 2009 uppgick antalet bokförda transaktioner med negativt saldo till 133 stycken av 495 eller med 27 %. De kontanta inbetalningarna i kassakontot hade inte bokförts senast påföljande arbetsdag utan endast en gång i månaden. Efter att ett antal stickprov utförts på daglig försäljning enligt bolagets Z- rapporter under månaderna januari, april, augusti, oktober och december 2008 avseende båda kassorna, totalt 28 stickprov på serveringskassan gjordes en jämförelse med X-rapporterna som hade tagits ut från båda kassorna vid det oannonserade besöket. Jämförelsen visade att intäkten per dag från serveringskassan var närmare 50 % högre än vad som hade redovisats från samma kassa. Jämförelsen visade även att försäljningen i februari 2010 var 15 kr mer per kvitto och motsvarade 20 % mer i kontanter i kassan. Differensen i avhämtningskassan var försumbar varför någon ytterligare utredning inte gjordes av den kassan. Skatteverket gjorde även bruttovinstberäkningar baserade på underlag från bolagets leverantörer, som förelagts att komma in med prisuppgifter för de varuinköp som

11 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhets bolaget hade gjort under året. Stickproven beräknades för olika leverantörer vid olika tidpunkter och visade att bruttovinsten enligt bokföringen var väsentligt lägre än vad bruttovinstema beräknats vara enligt de egna inköps- och försäljningspriserna. Den bokförda bruttovinsten uppgick till 51 % för 2008 och 46 % för 2009 medan bruttovinsten utifrån de egna inköps- och försäljningspriserna uppgick till %. Med hänvisning till bristema i redovisningen beslutade Skatteverket att skönstaxera bolaget för inkomst i näringsverksamhet, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Inkomsten för näringsverksamhet höjdes därför med 1,6 miljoner kr per år, totalt 3,2 miljoner kr för båda åren. Mervärdesskatt påfördes med kr per år, totalt kr för båda åren. Även arbetsgivaravgifter om l kr tillkom på de oredovisade intäkterna för båda åren. Beräkningarna utgick från den konstaterade krympningen vid det oannonserade besöket, vilket visade på en minskning med kr per dag, och utifrån bruttovinstberäkningar. Bolaget påfördes även skattetillägg om totalt kr för båda åren. Skatteverket omprövade även Özlem Seners inkomsttaxering 2009, varvid hennes inkomsttaxering ändrades på så vis att hennes inkomst i tjänst höjdes med 2 miljoner kr avseende oredovisad lön. Hon påfördes även skattetillägg med 40 %. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet i en dom den 15 april Bolagets årsredovisningar Bolaget upprättade årsredovisning för räkenskapsåren 2008 och Årsredovisningarna liksom faställelseintygen tecknade på årsredovisningen är undertecknade av Özlem Sener. I årsredovisningen för 2008 finn ett lån till Sahin Bircan. Revisorn konstaterade i sin revisionsberättelse den 8 juli 2009 för räkenskapsåret 2008 att årsredovisningen innehöll sådana brister att han gjorde bedömningen att årsredovisningen inte var upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och att den inte heller gav en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redo-

12 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS visningssed. Revisorn avstyrkte därför att årsstämman skulle fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltarberättelsen. Revisorn noterade också "brister i bolagets interna kontroller i form av eftersläpningar av bokföringen och brister i avstämningar avseende kontanta intäkter". Även den revisor som hade granskat bokföringen avseende 2009 konstaterade att årsredovisningen inte var upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och att den därför inte gav en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Revisorn avstyrkte därför att bolagsstämman skulle fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponerade vinsten enligt förslag från styrelsen. Resultat- och balansräkningarna liksom styrelsens förslag till vinstdisposition fastställdes vid ordinarie bolagsstämma. Förhören med de tilltalade Özlem Sener: Hon gick ut vårdgymnasiet 2001 och jobbade som vårdnadsbiträde. Hon ville gärna driva ett eget företag och köpte av den anledningen det aktuella konditoriet. Hon var bara 23 år gammal. Hon köpte bolaget för pengar som hon fick låna av släktingar. I början arbetade hon heltid på konditoriet, men under 2007 blev hon sjukskriven för psykisk ohälsa. Hon var sjukskriven på heltid även den första perioden under Hon jobbade på caféet under sommaren men blev i augusti återigen sjukskriven denna gång på grund av komplikationer med sin graviditet. Hon uppbar havandeskapspenning från augusti 2008 och var därefter föräldraledig. Hon fick barn i april Hon var alltså inte verksam i bolaget under delar av 2008 och hela Hon uppbar inte någon lön under 2009, men fick lite lön år Hon hade även under den i åtalet aktuella perioden ett deltidsarbete som vårdbiträde. - Den gamla ägaren till konditoriet, Friedem Paus, arbetade kvar i verksamheten fram till juni 2010, då han gick bort. Friedem Paus ansvarade för ekonomin, vilket innebar att han räknade och betalade löner, betalade fakturor och hade ansvar för administration. Han skötte enklare bokföring. Hon utförde i huvudsak praktiska sysslor i bolaget och fick instruktioner av Friedem Paus om hur den

13 10 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 3 dagliga hanteringen av kassan skulle skötas och hur räkningarna skulle betalas. Det var Friedem Paus som samlade ihop allt bokföringsunderlag och hon som lämnade det sedan till bokföringsfirman. Även hennes pappa Hamza Sener kunde ibland komma förbi och ta hand om bokföringen. Sahin Bircan kunde däremot inte någon bokföring. Det hände att både hennes pappa och Sahin Bircan gick med pärmen till bokföringsfirman. Hennes pappa var suppleant i bolaget under en kort period. Han hjälpte henne att komma igång. Han skötte administrationen av leveranser och bokföringsuppgifterna. Hamza Sener tog över ansvaret för bokföringen helt först när Friedem Paus gick bort. Kontakterna med bokföraren var det pappan som hade. Han arbetade inte aktivt med försäljningen i konditoriet men kunde hjälpa till om det behövdes. Hamza Sener hade en generalfullmakt att företräda bolaget när hon inte var på plats. Hon vet inte om han utnyttjade fullmakten under Tanken var att om varken hon eller Sahin Bircan var på plats skulle Hamza Sener vara ansvarig. Eftersom Sahin Bircan inte kunde utföra alla arbetsuppgifter, skulle Hamza Sener hjälpa honom. Sahin Bircan var styrelsesuppleant och anställd i bolaget. Tanken var att Sahin Bircan skulle hjälpa henne att driva bolaget. När hon inte fanns på plats skulle han ta över ansvaret för bolaget. Sihan Bircan agerade som en faktisk företrädare för bolaget. Han tecknade t.ex. bolagets firma när hon inte var på plats. När hon var på plats i konditoriet arbetade Sahin Bircan som de andra anställda. När hon inte var där tog Sahin Bircan över hennes roll. Han fick t.ex. lämna pärmen med bokföringsmaterial till bokföraren. Sahin Bircan skulle utöver det dagliga arbetet sköta t.ex. betalning till leverantörer. - Hon lämnade över hela ansvaret för bolaget till Sahin Bircan innan hon gick på föräldraledighet. Hamza Sener skulle hjälpa till om Sahin Bircan behövde hjälp. Hamza Sener hade vid tidpunkten en anställning på en annan restaurang och kunde därför inte vara på caféet hela tiden. Tanken var att Sahin Bircan skulle inträda som ordinarie styrelseledamot och att hon skulle avträda från posten. Hon och Sahin Bircan pratade om att han på så sätt skulle ta över verksamheten under hennes frånvaro men att hon skulle ha kvar sitt aktieinnehav i bolaget. Eftersom Sahin Bircan inte kunde så bra svenska skulle Hamza Sener hjälpa honom med pappersarbetet. Det var Sahin Bircan som var företagsledare för

14 11 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet3 bolaget och inte hennes pappa. Sahin Bircan skulle ta hand om bolaget genom att utöver sina vanliga arbetsuppgifter även ta hand om pengarna i kassaskåpet, bänka pengarna, och ta hand om pengarna i kassan. Överenskommelsen om att Sahin Bircan skulle ta över ansvaret och bli ensam styrelseledamot i bolaget skedde muntligen mellan henne och Sahin Bircan någon gång under hösten Det upprättades emellertid inte något skriftligt avtal eller något styrelseprotokoll. Hela syftet med att han anställdes i bolaget var att han skulle ta över hennes ansvar då hon inte var på plats. Det gjordes ingen anmälan om ändring i styrelsen hos Bolagsverket, men hon pratade med Sahin Bircan om hur man skulle göra en sådan ändring. - Nyckeln till respektive kassa satt fast och hängde på kassorna. Det var alltid två personer som öppnade caféet på morgonen och två personer som stängde. Kassorna brukade avslutas och räknas på kvällen. De anställda som arbetade på kvällen stängde och räknade kassorna, enligt rullande schema. Under 2008 och 2009 var det bl.a. Sahin Bircan, Camilla Vallin och Susanne Högström som vanligtvis stängde. Även hon hade någon gång stängt och räknat kassorna under Rutinerna vid stängning var att en Z-rapport drogs ut, kassan räknades och pengarna lades i kassaskåp. Z- rapporterna drogs alltid ut på kvällarna. Rutinen såg ut som så att pengar samlades in under två eller tre dagar innan pengarna "bänkades", dvs. sattes in på bankkontot. Fram till dess att pengarna bänkades låg de i kassaskåpet inne på konditoriet. Det fanns en kod till kassaskåpet. Alla anställda hade koden. Det var oftast Sahin Bircan och Hamza Sener som bänkade pengarna. - De skattedeklarationer som hon skrev under gjorde hon in blanco. Bokföringsfirman fyllde sedan i blanketten utifrån de bokföringsuppgifter som de hade lämnat till dem. Hon kontrollerade aldrig att beloppen stämde. Ibland var det Hamza Sener som skrev under mervärdesskattedeklarationerna, eftersom han hade fullmakt. Hon kan ha arbetat deltid när hon undertecknade deklarationerna. Det stämmer att hon skrev på bolagets årsredovisningar. Hon reagerade emellertid inte på de brister i bokföringen som revisorn hade anmärkt på. Hon förstod inte vad revisorn menade med "brister i bolagets interna kontroller". Revisorn ville att bankning skulle ske varje dag. Hon erhöll balansräkning och resultatrapport för de aktuella åren. Eftersom hon såg att verksamheten "rullade

15 12 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B l O EnhetS på" gjorde hon inte någon närmare kontroll av bokföringen. - Hon hade ingen insyn i bolaget när hon var föräldraledig. Såvitt hon vet förvarades alla kassakontrollremsor i en kartong på kontoret. Hon känner varken till att serveringskassan var manipulerad eller att krympning av försäljningsintäkten skedde. År 2007 försvann en stor kommunbyggnad från Haninge centrum, vilket hon uppfattade som anledning till bolagets minskade omsättning. Hon vet inte varför kassan hade ett negativt saldo. Hon gjorde aldrig själv några bruttovinstberäkningar. Bolaget hade en stående order, och de varor som inte såldes slängdes. Bolagets vinst varierade över tid. Sahin Bircan: Han hade tidigare erfarenhet från restaurangbranschen och hade drivit en pizzeria i egenskap av bolagsman i ett handelsbolag. Han började sin anställning på konditoriet år Han blev sedan suppleant i bolaget, eftersom han var släkt med Özlem Sener och de skulle hjälpa varandra. Om en av dem inte var på jobbet skulle den andre hjälpa till. Han skulle arbeta som en vanlig anställd, men när Özlem Sener inte var på plats skulle han sköta vissa av hennes uppgifter, t.ex. skriva på handlingar, eller hitta ersättare om det fattades personal. Under den tid som Özlem Sener var borta skrev han dock bara under några handlingar. Han skrev inte under några momsdeklarationer. Han hade inte hand om bolagets räkningar eller fakturering. Han befattade sig över huvud taget inte med bolagets ekonomi. Det var Friedem Paus som skötte ekonomin och bokföringen. Han var aldrig i kontakt med bokföraren. Någon gång gick han med bokföringspärmen till bokföraren. Han var inte bolagets företrädare under 2008 och Under den tiden skötte han bara sina arbetsuppgifter. Han minns inte att han och Özlem Sener skulle ha träffat en överenskommelse om att han skulle inträda som ordinarie styrelseledamot. Han deltog i något möte om hur verksamheten gick och hörde inte heller några diskussioner om detta. Han deltog inte heller i någon ordinarie bolagsstämma eller i något styrelsemöte under den aktuella tiden. Han hade aldrig kontakt med myndigheter beträffande bolagets angelägenheter. Han behärskar inte det svenska språket så bra. Det var Özlem Sener eller Hamza Sener som skötte dessa kontakter. När Skatteverket gjorde sin revision på plats var det Özlem Sener som de ville prata med. - Hamza Sener

16 13 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 3 kom och hjälpte till i verksamheten när det behövdes, t.ex. om någon av fakturorna skulle betalas. Han vet inte om Hamza Sener var inblandad i bokföringen. Ibland var Hamza Sener på kontoret och arbetade. - Det var de som arbetade på kvällen som räknade kassan. Ibland var det han och Susanne Högström och ibland var det Camilla Vallin och han som stängde. Z-rapporterna trycktes ut på kvällen. Sedan räknades pengarna i kassan, och därefter lades pengarna i ett kassaskåp. Han har aldrig räknat kassorna ensam. För det mesta var det Camilla Vallin och Susanne Högström som lade pengarna i kassaskåpet eftersom han själv inte klarade av koden så bra. Han kunde inte öppna kassaskåpet på egen hand. Om han behövde få tillgång till kassaskåpet brukade han be någon annan. Ibland låg pengarna i kassaskåpet i två till tre dagar innan de bänkades. Det hände att han själv bänkade pengarna någon gång. - Förutom att han fick lön från bolaget var den enda ekonomiska transaktion som förekom mellan honom och bolaget att han lånade ut pengar till bolaget. Det gjorde han eftersom det behövdes pengar i bolaget. Han hade emellertid inte något ekonomiskt intresse i bolaget. - När Özlem Sener slutade löpte verksamheten på som tidigare. Om det uppstod frågor löste personalen frågorna själva, men om det handlade om administration vände de sig till Hamza Sener eller Özlem Sener, vanligtvis Hamza Sener. Några gånger kontaktade de Özlem Sener per telefon. Om hon inte kunde svara vände sig personalen till Hamza Sener. - Han kände inte till att serveringskassan var manipulerad. Han har ingen förklaring till varför det har skett en krympning av bolagets intäkter. Han har inte hört någon diskussion om att det har saknats pengar. Han har inte tänkt på att det har saknats kassakontrollremsor. Han har ingen förklaring till varför kassan har varit negativ under 2008 och Hamza Sener: Han hade tidigare drivit en egen restaurang genom ett handelsbolag. Özlem Sener frågade honom om råd angående verksamheten eftersom hon inte hade någon erfarenhet av att driva bolag. Han hjälpte till med pappersarbetet om det behövdes. Han hjälpte till med bokföringen från början, dvs. fr.o.m t.o.m Samtidigt som han hjälpte till i konditoriet arbetade han även deltid på en annan

17 14 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS restaurang. Efter ett tag blev Sahin Bircan styrelsesuppleant i stället för honom. Eftersom han själv inte arbetade i bolaget fanns det en överenskommelse om att Sahin Bircan skulle ta över som styrelsesuppleant. Han var med när Özlem Sener och Sahin Bircan slöt det muntliga avtalet. Det var Özlem Sener som föreslog överenskommelsen. Han minns dock inte när överenskommelsen ägde rum. Sihan Bircan skulle lära sig att sköta konditoriet, och eventuellt bli ordinarie styrelseledamot. - Özlem Sener utfärdade generalfullmakten till honom eftersom hon hade vissa psykiska besvär under Hon var inte så aktiv i bolaget under Under 2008 och 2009, då Özlem Sener var borta, förändrades inte hans roll. Vissa dagar var han på konditoriet ett par gånger, andra dagar inte alls. De anställda kunde vid behov ringa till honom om de behövde hjälp med något, tex. köpa saker, betala räkningar m.m. Han hade tillgång till bolaget bankkonton. Men det var Sahin Bircan som drev verksamheten i bolaget när Özlem Sener var borta. Sahin Bircan hade ansvar för att ta hand om ekonomin, kassorna och för att gå med pengarna till banken. Sahin Bircan skötte dock inte betalning av räkningar. Bokföringsunderlaget togs fram av Friedem Paus. Ibland hände det att han självskötte det. Det hände att han själv tog hand om Z-rapportema. Han lade aldrig märke till att Z-rapporterna togs ut på morgnarna. Det var han själv och Friedem Paus som var ansvariga för bokföringen. Han skötte betalning av fakturor, förde in kvitton i det material som skickades till banken, och samlade underlaget i pärmar. Bokföringsunderlaget lämnades till bokföraren en gång per månad. Det var oftast han som gjorde det men även Sahin Bircan gjorde det. Balansräkning och resultatrapporterna brukade bokföraren skicka till bolaget. Om bokföraren hade några frågor brukade han framföra dessa brevledes. Det var han som hade kontroll på bokföringen och såg till att den sköttes. Han skrev under vissa av bolagets skattedeklarationer. Kassakontrollremsoma fanns alltid på kontoret i en påse. När Skatteverket genomförde kontrollen i februari 2011 tog de med sig några av påsarna. De frågade aldrig efter några kassakontrollremsor. De tog bara stickprover från påsen. Några månader före Skatteverkets besök gick skrivaren till kassakontrollremsan sönder. De valde att inte åtgärda felet, eftersom nya kassasystem skulle införas den l januari Han var själv

18 15 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 3 aldrig med och räknade kassorna på kvällen, men han vet hur det brukade gå till. Det var två personer som stängde konditoriet tillsammans enligt schema. De två som stängde räknade båda kassorna och lade därefter pengarna i kassaskåpet. Sedan togs en Z-rapport ut. Han vet inte varför många av Z-rapporterna är utskrivna på morgonen. Han känner inte till att serveringskassan var manipulerad. Han har ingen förklaring till varför det har skett en krympning av intäkterna. Det kan vara så att omsättningen minskade eftersom Haninge kommunhus flyttade från Haninge centrum. Det negativa kassasaldot kan ha berott på att bokförama hade gjort fel, t.ex. att bokföraren hade legat efter med bokföringen. - Sahin Bircan klarade inte av några administrativa arbetsuppgifter. Sahin Bircan skötte schemaläggning för personalen och var personalansvarig. Han gjorde det som behövdes och hans arbetsuppgifter var förutom personalansvaret likställda med de övriga anställdas arbetsuppgifter. Förhören med vittnena Mikael Persson: Han är utbildad ekonom och skatterevisor och har arbetat på Skatteverket i ca 20 år. Sedan 2004 arbetar han med manipulerade kassasystem. Han var delaktig i den kontroll som gjordes på Konditori Paus AB i februari Han själv utförde kontroller på bolagets kassaapparater, genom att bl.a. skriva ut kassornas programmering. Under kontrollen av den s.k. serveringskassan konstaterade han direkt att det fanns ett läge där nyckel till kassan fanns som gick att vrida till "refound", dvs. ett RF-läge. Vidare konstaterades att om nyckeln vreds till RFläget gick kassan minus, vilket inte syntes på de rapporter som drogs ut ur kassan. Han gjorde vidare tester med vanliga returer, genom att registrera ett köp av en vara för 35 kr i RF-läget. Han fick då fram ett kvitto som det stod "refound" på, och det framgick där att försäljningen hade minskat med 35 kr. Vidare kunde han konstatera att om en s.k. Z-rapport trycktes ut, nollställs kassan. En X-rapport läser bara av kassans försäljning, men kassan nollställs inte om en sådan rapport trycks ut. När han tog ut en X-rapport från kassan för perioden 1-11 februari 2011 framgick det att försäljningen i kassan uppgick till kr. Han programmerade sedan om

19 16 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 3 kassan så att det s.k. RF-läget skulle framgå. Det framkom då att RF-läget hade använts 11 gånger under februari 2011, inklusive den registrering om 35 kr som gjorts av honom själv. Slutsatsen av kontrollen var att genom att använda RF-läget vid dessa tillfällen hade kassan under februari 2011 reducerats med totalt kr, dvs. med kr exklusive hans egen registrering. Han tog även ut en timrapport från serveringskassan som visade försäljning per timme sedan kassan nollställdes senaste gången. Kassan kan nollställas antingen genom att en Z-rapport dras ut eller om kassan ominstalleras. Av timrapporten framgick att kassan hade haft negativ försäljning mellan klockan sex och nio på morgonen, och att Rf-läget hade använts då. Enligt honom genomfördes krympningarna genom att en X-rapport togs ut på morgonen för att se efter hur mycket av försäljningen som avsåg kontant- respektive kortförsäljning. Därefter reducerades de intäkter som hade skett genom kontant betalning. Vidare kunde han konstatera att mellan klockan sex och nio på morgonen uppgick den negativa försäljningen i kassan till kr från det att kassan skaffades. Av kontrollen framgick också att det hade skett negativ försäljning även på kvällstid mellan kl , vilken uppgick till kr. Eftersom det inte finns några kontrollremsor bevarade går det inte att avgöra hur mycket av den negativa försäljningen som hänför sig till ett visst år. På en kassakontrollremsa framgår allt som görs med kassan, dvs. alla moment som görs i kassan registreras. Enligt bokföringslagens bestämmelser ska en kassakontrollremsa finnas bevarad i samband med att dagsrapporten tas ut, eftersom det är det enda sättet att kontrollera samtliga transaktioner samt i övrigt vad som har hänt i kassan. Han minns att han frågade efter kassakontrollremsorna men att han fick svaret att den funktionen var trasig. Han känner inte till att remsorna fanns i någon kartong. Det är möjligt att manipulera en kassa efter att den har installerats. Om kassan har programmerats om ska det finnas dokumentation som visar det. Det är möjligt att kassan var programmerad innan, men den nollställs i regel när kunden får den. Det är inte möjligt att få ut samma Z-rapport med ett annat nummer. Det kan eventuellt gå om kassan programmeras om. Sannolikheten for att det skulle vara ett tekniskt fel på kassan är mycket liten. Hans uppfattning är att det har varit så på marknaden att leverantörer

20 17 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 3 av kassaapparater inte kunde sälja "rena" kassor. På grund av efterfrågan har leverantörerna sålt kassor som möjliggör krympningen av försäljningen. Tomas Holmberg: Han har arbetat som revisor sedan 1990 och har varit anställd på Skatteverket sedan Han och Mikael Persson genomförde tillsammans revisionen hos Konditori Paus AB. Hans uppgift var att intervjua bolagets representanter. Han genomförde en intervju med Özlem Sener. Även Sahin Bircan var på plats när revisionen genomfördes. Det gjordes en översiktlig kontroll av bokföringen, t.ex. avseende hantering av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Efter att vissa upptäckter hade gjorts avseende serveringskassan fokuserade de på att granska kassan för 2008 och 2009, vilket innebar att konto "1910 Kassa" analyserades, baserat på det till rätten ingivna materialet (aktbilagorna 43-48, tingsrättens anmärkning). Resultatet av granskningen visade att det vid ett stort antal tillfällen var minus i kassan, vilket enligt honom tyder på att det har gjorts betalningar med pengar som man haft vid sidan om på något sätt. Vid andra tillfallen fanns det ovanligt mycket pengar i kassan. Han är av uppfattningen att det är osannolikt att ett bolag har så mycket pengar i kassan. När han påpekade detta fick han förklaringen att det kunde bero på en felaktig bokföring eller att bokföringen hade gjorts med viss fördröjning. Vid granskningen framkom vidare att under sex månader av tolv var det svårt att stämma av banken mot bokföringen. Det är brukligt att avstämningar görs av bankspecifikation mot bokföringen. Bankens specifikation visar flödet av pengar som kommer in och ut ur bolaget. Någon sådan kontroll hade inte gjorts. Vid revisionen efterfrågade han kontrollremsoma från kassorna. Han fick besked om att kontrollremsoma skulle tas fram. Han fick 17 kassakontrollrullar från den s.k. avhämtningskassan. Han och Mikael Persson tog med sig det material som fanns för båda kassorna som låg i en kartong, och fick beskedet att bolaget skulle komplettera med kontrollremsorna för serveringskassan. Men det har inte lämnats in några. En granskning av z-rapporterna genomfördes och tidrapportema granskades också. Vid granskningen framkom att serveringskassan stämdes av morgonen efter försäljning.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART CPG Service & Security Norden AB, 556757-0626 Ombud: AA Concrete International

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2016 KLAGANDE Hos Pelle Danielsson AB, 556383-8795 Ombud: Branschjurist Anna Sandborgh Visita Box 3546 103 69 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 D 25/07 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag räkenskapsåren

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jerker Edström och jur. kand. Ola Ragnar Liljemark Bird & Bird Advokat KB Box 7714 103 95 Stockholm

Läs mer

DOM. 2010-02- 2 2 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Stefan Persson, 721010-7194 Margaretas väg 15 791 61 Falun

DOM. 2010-02- 2 2 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Stefan Persson, 721010-7194 Margaretas väg 15 791 61 Falun KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2010-02- 2 2 Meddelad i Sundsvall Mål nr 906-907-09 Sida 1 (7) KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Falun 791 86 Falun MOTPART Stefan Persson, 721010-7194 Margaretas väg 15 791

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 oktober 2004 B 212-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MG Offentlig försvarare och ombud: advokaten LN SAKEN Miljöbrott ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-05-16 Stockholm

DOM 2013-05-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2013-05-16 Stockholm Mål nr M 9156-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-09-25, BVa 58, i mål nr Va 226-10, se bilaga A KLAGANDE HUSÖHR Fastighetsaktiebolag MOTPART

Läs mer

DOM 2013-05-21 Stockholm

DOM 2013-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-05-21 Stockholm Mål nr F 459-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 1131-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 22 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Ulf Jansson PwC Sverige 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer