Vänern som maritimt område Minnesanteckningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänern som maritimt område Minnesanteckningar"

Transkript

1 Vänern som maritimt område Minnesanteckningar Utvecklingsstrategi för Vänern Arbetsgruppen: Produktion och distribution av förnybar energi i kustzonen Tid: Tisdagen den 21 april 2009 kl Plats: Vänermuséet, Lidköping Deltagare: Karin Stenlund, ordförande i fokusområdet Dag Hallén, Energikontoret Värmland Lars Vinter, Paper Holmen AB, Vargön Lars Björnfot, Stora Enso Bioenergi AB Åke Pettersson, Karlstads kommun Birgitta Gärdefors, Götene kommun Roland Annerquist, Gullspångs kommun Anders Källsson, Thun-bolagen Kristofer Svensson, Mariestads kommun Ann Olsson, Vänerborgs kommun, Mikael Norrman, ordf. Vänerregionens näringslivsråd Yvonne Träff, Lidköpings kommun Margareta Hallander, Hållbar Utveckling Väst, resursperson Pascal Tshibanda, Skaraborgs kommunalförbund Mats Johansson, KanEnergi, resursperson Karl Sandstedt, Göteborgs Energi Jan-Olof Olsson, Processledare för Vänern som maritimt område Lisbeth Möller, Fyrbodals kommunalförbund, sekr 1. Presentation av projekt och uppdrag Projektledare Jan-Olof Olsson presenterar projektet Vänern som maritimt område och fokusgruppernas uppdrag. Respektive fokusgrupp ska presentera ett resultat av sitt arbete senast den 8 maj. 2. Pascal Thibada, Skaraborgs kommunalförbund ger inspiration inför dagens övningar. Pascal beskriver Vänerområdet som Europas gröna region. Här finns förutsättningar för att producera fordonsgas och pågående satsningar har rönt internationellt intresse. Bra exempel på detta är Skaraborgs Gas, ett utvecklingsprojekt med visionen att försörja i stort sett alla personbilar i Skaraborg med fordonsgas Produktion av biogas sker ute på gårdar och i kommuner med rågas ledningar till förädlingsplatser för uppgradering till fordonsgas. Biogas i Dalsland är ytterligare ett bra exempel, ett samarbete mellan på sikt - 18 gårdar. Götene Gårdsgas AB samt Elis Johansson Smides AB i Uddevalla är två aktörer i vårt område som specialiserats sig på tjänster och teknik inom utformning av mindre gårds biogas anläggningar med tillhörande utrustning.

2 I Otterbäcken har etablerats en industrigrupp för att realisera ett biogaskombinat. En investering på ca 3 miljarder kronor. I Åmål pågår en undersökning av förutsättningarna för att etablera en etanolfabrik. Pascals vision 2035 är en utmaning för framtiden. Tänk nytt och annorlunda! 3. Hur ser ni på Vänern som energiresurs och hur kan vi tänka oss ett samarbete kring Vänern? Karl Sandstedt - Göteborgs Energi Göteborgs Energi ser Vänerområdet som leverantör till Biogasanläggningen som ska byggas i Göteborg. Behovet är kubikmeter skogsråvara per dygn. Anläggningen ska vara klar Kommer råvaran att räcka? Under hösten kommer Göteborgs Energi att undersöka olika råvaroslag. Lars Björnfot, Stora Enso Biogasenergi AB Läget i dag är att det är underskott på skogsråvara. Vi import från Norge och Baltikum. Stora mängder till Karlstad, det är bruken som ligger illa till. Alternativet är bl.a. stubbar och grot. Det finns restriktioner på hur mycket man kan ta ut. I Sverige får brytas stubbar på ha. Anders Källsson, Thunbolaget Lidköping. Det finns goda förutsättningar för sjötransporter. Thunbolaget har byggt specialfartyg för Vänersjöfart sedan 70-talet. Fartygen kan byggas för biogas, tekniken finns. Transporter är skogsprodukten flis är besvärlig, måste komprimeras för att få ut mer i lasten. Roland Annerquist, Gullspångs kommun Ökad kompetens i samverkan med forskning och utveckling. Större energikombinat i kombination med gårdsanläggningar i Vänerregionen. Vänersjöfarten viktig samt samverkan kring Vänern både inom offentliga- och privata sektorn. Åke Pettersson Vindkraft Vi kan samverka kring översiktsplaneringen för vindkraft och fokusera vindkraften till några få områden. I Värmland samverkar vi i ett pilotprojekt, Vindpark Vänern, med Energimyndigheten. Karlstads kommun, genom KBAB och Karlstads Energi äger fem av vindkraftverken i Vindparken tillsamman smed Hammarö kommun. När de tas i drift kommer de att förse hushåll med miljövänlig energi. Vindpark Vänern är den fösta insjöbaserade vindparken och byggs med hjälp av innovativa värmländska tekniklösningar från Dynawind i Kristinehamn och Peab i Karlstad. Dynawind kan bygga 3-4 ggr mer i sin verksamhet. Vänerskytteln är ombyggd, ny teknik är utvecklad. Energimyndigheten följer projektet med intresse eftersom det betyder mycket för den framtida vindkraftutvecklingen i Sverige. Dag Hallén Energikontoret. Det finns stora möjligheter att producera Vindkraft och stora möjligheter att tillverka Biogas. Vi behöver sätta tydliga mål. Värmland har målet att vara klimatneutralt Samverkan runt Vänern är viktigt och spännande. Var lägger man en biogasanlägning, där råvaran finns eller kunden? Mikael Norrman Norrman har inget emot vindkraft men den måste vara kommersiell. I dag subventioneras verksamheter med offentliga medel. Var finns investorerna? Att bygga och sätta ihop vindkraft är ingen lätt process. Det finns även andra energikällor vågkraft, solceller, biogas. Det är dyrt att bedriva sjöfart på Vänern. Sänk avgifter som belastar sjöfarten! Älvpendlar med reducerad bemanning kan konverteras till ett mer miljövänligt bränsle. Vänern klassad som Inland Waterways är en förutsättning!.

3 Dag Hallén Energikontoret. Det finns stora möjligheter att producera Vindkraft och stora möjligheter att tillverka Biogas. Vi behöver sätta tydliga mål. Värmland har målet att vara klimatneutralt Samverkan runt Vänern är viktigt och spännande. Var lägger man en biogasanlägning, där råvaran finns eller kunden? Yvonne Träff, Lidköping Lidköpings kommun planerar nu tillsammans med Göteborg Energi och Swedish Biogas International att ansöka om tillstånd att få bygga en anläggning för produktion av komprimerad och flytande fordonsgas samt biogödsel, från förnyelsebara råvaror. Ann Olsson, Vänersborgs kommun Eftersträvar lyhördhet när vi diskuterar energifrågor. Det finns fler intressen, turismen/boende. Lars Vinter, Holmens Bruk i Vargön Nils Eriksson startade massatillverkning i Vargön. På 60-talet var Holmens Bruk en av de större energikombinaten i Europa. Nu ska verksamheten avslutas. Det finns en infrastruktur, industrikompetens, byggnader och ett stort behov av förnyelsebar energi. Vargön kan vara en resurs. Mats Johansson, KanEnergi Bioenergi är en restprodukt och förutsättningarna är tillgången på grot, avfall m m. När blir bioenergi en huvudprodukt när frigörs dessa produkter? 4. Grupparbete. Två grupper BIOGAS och VINDKRAFT. Anteckningar från grupparbetet bifogas. /L.Möller

4 Vänern som maritimt område Fokusområde Produktion och användning av förnybar energi i Vänerns kustzon Lidköping Anteckningar från Grupp Bioenergi Deltagare: Anders Källsson, Thun-bolagen Karl Sandstedt, Göteborgs Energi Lars Björnfot, Stora Enso Bioenergi AB Dag Hallén, Energikontoret, RegionVärmland Mikael Norrman, Vänerns Näringslivsråd Mats Johansson, Kanenergi (leder) Lisbeth Möller (dokumenterar) Gruppen informerar och diskuterar följande frågeställningen: 1a. Hur ser aktuellt läge ut för er verksamhet? Transporter av biobränsle, björktimmer, går upp i Vänern med 3 båtlaster per vecka. Det är brist på skogsråvara därför importeras timmer från bl.a. Baltikum och Norge. Vänersjöfarten har en stor potential och kan öka sina transporter 5-10 ggr utan investeringar. Bristen på skogsråvara beror på bl.a. för lite avverkningar, men och på ersättningar till skogsägarna. Grot (kvistar/grenar) och stubbar kan öka uttaget beroende på de regler som tas fram för grot/stubb-uttag. Göteborgs Energi anser att skogsråvara finns genom nya sätt att avverka och kostnadseffektivare lösningar. Förväntningarna är att försörjningskedjan till Göteborgs Energi ska vara klar En förutsättning är sjötransporter, andra alternativet är järnväg, de tredje bil. Västsverige är leverantör. En potensial finns i tätortsnära skogar. Möjligheterna finns runt Vänerområdet. Logistikfrågorna bör lösas: från produktion till slutanvändare. 2a. Vilka är möjligheterna? Gruppen enades om två utmaningar Grön Gas Ring kring Vänern Högre resursutnyttjande av bioenergi från skog och förbättrad logistik Nedan redogörs för resultatet av diskussionerna. Grön Gas Ring kring Vänern Vision om att etablera en ringledning av gasledningar runt Vänern. Den ska bestå av två ledningar, en med uppgraderad fordonsgas och en med rågas. Detta möjliggör att stora och mindre biogasanläggningar kan koppla upp sig samt samordning av uppgraderingsanläggningar, torkning av rågas samt inmatning av flytande metangas eller LNG för ökad leveranssäkerhet. Dessutom kan användare ansluta sig till nätet i takt med att utvecklingen går framåt. Konceptet möjliggör också s.k. grön gas motsvarande t ex Bra MiljöVal El. Hur kan vi stimulera och underlätta för en framtida etablering av Grön Gas Ring Vänern och den utveckling som kan ske inom produktion, användning och teknikutveckling runt olika typer av biogas?

5 Grön Gas ring Vänern - För och nackdelar, framgångsfaktorer och hinder utifrån värdekedjan Värdekedja Fördelar & framgångsfaktorer Nackdelar & hinder Råvara Produktionsresurser finns Naturpåverkan Vi kan lösa försörjningen av fordonsbränsle Kunskap Satsningen ger ökad kunskap Vi har kunskap idag Infrastruktur Markinlösen (relativt lätt till stora delar) Många småskaliga anläggningar Parallellt med järnväg/el/bredband Markinlösen (kan bli enskilda problem) Svårt att komma fram med ledningar på vissa platser Teknik & anläggning Marknad Ägande & finansiering Politik & samhälle Samarbetspartners och intressenter Slutsats/ansvar Hanterar uppgradering lägre investering för enskild anläggning Stor redundans Högt utnyttjande/energieffektivitet Möjligheter att förädla biobränslet nära råvarutillgången Går att skala upp/ansluta ny produktion och användning allt eftersom Ökad prod. i befintliga anläggningar Kunder (stora användare) finns Möjliggör handel Lockar nya företag (gasanvändare) Leveransstabilitet/trygghet Kan öka produktion av flytande gas (ökad geografiskt marknadsområde) Grön gas princip kan ge skattefördelar/incitament Möjligheter för EU-finansiering och nationella/regionala medel PPP Public private partnership Nationella/regionala miljömålet begränsad klimatpåverkan kan uppnås Marknadsför Vänerområdet Förutsätter samverkan runt sjön Ökad sysselsättning, skapar företagsamhet och tillväxt Produktionseffektivitet? Redundans kräver leveranssäkerhet (via LNG?) Miljötillstånd Glest mellan stora användare Tung investering vem finansierar? Samarbetsproblem: näringsliv kommuner-markägare Ekonomiska svårigheter Bristande stöd från stat/region Ägarfrågor Lång handläggningstid Politiskt motstånd Lantbruket (LRF, enskilda lantbrukare ), Kommuner, Kommunalförbunden, VGR, Region Värmland, Länsstyrelserna, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Biogas Väst, Gasföreningen, NGOs (Gröna Bilister, SNF ), Energibolag (stora och kommunala), Stora användare (industrier )Stora substratsleverantörer (industrier, kommuner ), VOLVO/Scania, Åkerier, Fordonsköpare, Vägverket, Rederiföreningen, EON/AGA/Fordonsgas, Tillverkningsindustrier (genom IUC eller liknade..).

6 Högre resursutnyttjande av bioenergi från skog och förbättrad logistik Genom att bättre utnyttja logistiska fördelar kring sjöfart och storskaligt och småskaligt bioenergiuttag från skog tillsammans med förädling och terminalhantering av biobränslet i anläggningar nära till hamnar kan man öka uttaget (potentialen) för bioenergi till värme och el. I dagsläget råder delvis brist på vissa typer av biobränsle och det finns liten ekonomi att ta ut och transportera biobränsle från skog till användare. Detta trots att potentialen är hög och att marknaden finns. Hur kan man stimulera och utveckla bioenergiuttag, förädling, marknad och handel genom att utnyttja Vänerns fördelar ur ett logistiskt perspektiv? För och nackdelar, framgångsfaktorer och hinder utifrån värdekedjan Värdekedja Fördelar & framgångsfaktorer Nackdelar & hinder Råvara Hög råvarubas, det finns stora tillgångar Småskalighet i produktionsleden Sköta naturvårdsområden på ett bra sätt Ökat uttag kan ge en naturvårdskonflikt, ökad naturpåverkan, utarmning biologisk mångfald, kväveuttag Brist på råvara (utifrån ekonomi) Kamp om råvaran mellan energi och massaved Lagar & förordningar Kunskap Bättre teknikutnyttjande Lära av varandra Ger ökad kunskap Infrastruktur Utnyttjande av kostnadseffektiva Lönsamhet? pråmtransporter på Vänern & Göta älv Ökad transport inom sjöfarten Samlastning av stora mängder i omlastningsstationer Ökad produktion bättre och billigare transportmöjligheter för sjöfarten Storskalig logistik på Vänern Teknik & anläggning klippsteg på tekniksidan Marknad Ökad export av teknik och kunnande Struktur på dagens marknadsaktörer Ägande & finansiering - - Politik & samhälle Ökad sysselsättning, nya gröna jobb inom hela värdekedjan Möjligheter för kommuner att bli självförsörjande på energi, mark som kommunen äger används för energiproduktion Nationella/regionala miljömål kan uppnå Samverkan kring grön el (vindkraft etc) kan förstärkas Vänern med renaste vattnet och renaste Samarbetspartners och intressenter Slutsats/ansvar energin Energibolag, skogsbolag, skogsindustrier, Länsstyrelserna, VGR, Region Värmland, kommuner och kommunalförbunden, Rederier, maskintillverkare (skogsmaskiner etc), pann/teknikleverantörer (anläggningar), Banverket, Vänerhamn MJ/LM

7 Dokumentation från Vänerprocess Diskussionsledare Pascal Tschibanda Vid pennan Margareta Hallander 1a 1b Vi nöjer oss med den presentation av respektive deltagares verksamhet och koppling till temat från före lunch Samarbeten Skaraborgs kommunalförbund: Samarbete med kommunerna inom kommunalförbundet. Samarbete med Fyrbodals kommunalförbund/innovatum inom Biogassatsningarna. Vänersborgs kommun: Biogas Brålanda, Vindkraftsplan, KLIMP-program för effektivisering och användning i energi (Vargön Alloys) Logistik jvg (Uddevalla Varberg + Oslo/Karlstad Göteborg) och sjöfarten. Vattenkraft Gullspångs kommun: Biokombinatanläggningen (STEM, VGR, Skaraborgs kommunalförbund, Industrigruppen, SLU m fl) Vindkraftsplan och energi- och klimatplan med Mariestad och Töreboda Karlstad: Biogasprojekt i Värmland (Karlstad med kranskommuner, Swedish Biogas Int, STEM m fl) Avfallsplaner (gemensamma för Karlstad m kranskommuner) Vindkraftstillverkning (Scanwind, DynaWind) Vill se vindkraftskluster inom tillverkningen. (Skådar mot VG, som inte kommit lika långt. Ser även att arbetsmetoderna idag är tydligt provinsiella och mycket behöver göras för samarbete över regionsgränserna.) Mariestad: Energi- och klimatplan samt vindkraftsplan med Töreboda och Gullspång. Etablerat samarbete i MTG. Holmen: Energisamarbetet med Vargön Alloys (nu avslutat). Tog hand om Vargön Alloys spillvärme. KLIMP-projekt med kommunen där man tittat på möjligheten att köra Alloys spillvärme över Holmens ångturbin. Idag söker externa intressenter för lokalisering. Alla vill ha bidrag i pengar för etablering, många oseriösa spekulanter. Hållbar utveckling Väst : Samarbete huvudsaklig arbetsform, i stort sett aldrig tillsammans med enbart en aktör. Exempel: Projektleder VGR:s stora solprojekt, Soluppgång i Väst, Klustersamordnare för Energimyndighetens stora program Uthållig kommun, Samordnar Naturvårdsverkets satsning Reklim (kommuner som saknar energi- och klimatplaner), Nätverk för kommunernas miljöstrateger, processtöd i Dalslanskommunernas kommunalförbunds arbete med gemensam vindkraftsplan, Marknadsöversikt över energieffektiva småhus 1c Trender Karlstad ser sig som trendsättare, lokalt trend inom biogasområdet och för elbilar. För transporter diversifiering på sikt. Skaraborg kf Trend inom biogas och vind. Mariestad - Kommunerna drivs framåt av marknaden, som driver staten att trycka på kommunerna.

8 Kort sikt (5-årsperiod) Lång sikt (bortom 2020) Vindkraften på uppåtgående Vindkraften har fått stort genomslag Panikartade reaktioner inom näringslivet (finansikris) Mycket prat och fina visioner- men verkstaden uteblir. Alla är överens men det får inte kosta något. Gryende samarbeten i nya konstellationer Naturligt med samarbeten i alla olika ledder, över administrativa gränser, mellan olika aktörsgrupper Transportsektorn under omprövande Transportsektorn mer diversifierad Ökat fokus på förnybar energi Energisektorn mer diversifierad, både avseende energibärare, tekniska lösningar och stor/mellan/småskaliga lösningar Tydlig ekonomisk koppling till pay-off gör det enklare att åstadkomma faktiska åtgärder Vattenvärme från Vänern (istället för jord- eller bergvärme) Holmen just nu: desperation runt rådande situation. Oroande trend att alla just nu siktar på vindkraften för att lösa alla problem. 2a 2b 2c 2d Möjligheter Incitamenten börjar komma på plats för vissa typer av förnybar energi Det finns ett överskott av energi som kan tas till vara, tydligaste exemplet t ex spillvärme Vargön Alloys, men flera nämns t ex Cementa Politiskt mod Engagerade personer Enorma resurser i form av naturtillgångar; det blåser, solen skiner, skogs- och jordbruksförutsättningar Bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, sjöfartsvägar och på sina håll ledningsnät för energi Framgångsfaktorer: Politisk enighet om förnybara energikällor (i alla fall i Karlstadstrakten), sällan opposition motsätter sig ekonomiskt lönsamma satsningar så länge pay-offtid och liknande faktorer är rimliga. Se möjligheter ovan naturresurser, kompetens, engagemang och politik Hinder Incitamenten saknas Många parallella processer/projekt Administrativa gränser, påverkar både beteende (samarbeten) och möjligheter till finansiering Regelverk och lagstiftning kan vara hindrande (det finns inga teknikneutrala styrmedel, regelverk kan hämma utveckling t ex för småskalig biogas, småskalig inmatning på elnätet, sjöfart inom Vänerområdet, regelverk för finansiering kan också hindra teknikutveckling och - etablering) Historiskt dåliga affärer, t ex sålt sitt ledningsnät och därmed tappat makten över aktörerna (t ex fjärrvärmenät) Dåligt utbyggda ledningsnät för energi (på sina håll) För bra samarbeten kan hindra utvecklingen för bättre miljö (t ex om man säljer spillvärmen till bra pris kan det motverka andra incitamenten för att byta energibärare för processerna som genererar spillvärmen) Samarbetsbrist/ - svårigheter Brist på engagerade personer Bristande politiskt mod Bristande betalningsvilja (för att uppnå visionära målsättningar) Områden för bättre samverkan: Gemensam infrastruktur för transporter Gemensam infrastruktur för biogas (ledningsnät) Gemensam planering för vindkraft runt Vänern Solplanering? Biobränsleplanering? Vattenvärme från Vänern?

9 Vems är ansvaret, vilka kan samarbeta för att lösa hindern? I dagsläget finns stafettpinnen hos Fyrbodals kommunalförbund som tagit initiativet. Kommunalförbundet, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Länsstyrelsen, (övriga statliga myndigheter, t ex Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Riksantikvarieämbete, Jordbruksverket, Skogsbruksverket, Transportverken samt departement) Kommunerna har ett stort ansvar för de områden som faller inom ramen för kommunal planering, egna investeringar, ägardirektiv mm. Samarbete behöver bli bättre med näringsliv och organisationer för att ta till vara genomförandekompetens, engagemang och förankring. Ingen självklar ägare till ansvaret, då området är uppdelat mellan olika administrativa organ och ingen organisation täcker hela området. Följande behöver klarläggas och säkerställas för framgångsrikt arbete: Mandat Ledning Verkställande organisation Tillräckliga resurser Uppföljningsansvar

Utvecklingsområde nr 4. Minnesanteckningar. Fokusgrupp 4: INNEHÅLL. Vänern som maritimt område. Utvecklingsområde nr 4

Utvecklingsområde nr 4. Minnesanteckningar. Fokusgrupp 4: INNEHÅLL. Vänern som maritimt område. Utvecklingsområde nr 4 Minnesanteckningar 2009-06-05 2009-05-11 Fokusgrupp 4: INNEHÅLL 1. NULÄGESBESKRIVNING OCH TRENDER 1a. UTVECKLINGSOMRÅDE BIOENERGI från SKOG, MARK och VATTEN 1b. UTVECKLINGSOMRÅDE BIOGAS 1c. UTVECKLINGSOMRÅDE

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Samverkan mellan: Innovatum Trollhättan

Samverkan mellan: Innovatum Trollhättan Samverkan mellan: Hushållningssällskapet Skaraborg /V Götaland LRF Biogas Väst FordonsGas Sverige AB Skaraborgs Kommunalförbund VG regionen Innovatum Trollhättan Syfte: Påvisa affärsmöjligheter för företag

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Möjligheter till lokal energiproduktion från lantbruket

Möjligheter till lokal energiproduktion från lantbruket Energiplanering i kommuner Energisession i Trollhättan 9/2 2006 Möjligheter till lokal energiproduktion från lantbruket Kent-Olof Söderqvist, projektledare, KanEnergi Mats Emilson, VD Agroväst Stor energipotential

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Jämförelse med uppsatta mål

Jämförelse med uppsatta mål 2009 2012 Kommunseminarier 21 kommuner i AC och BD Energianvändning idag Scenarier Uppskatta potentialer förnybar energi Diskussioner om lokala mål och åtgärder 2 Exempel på mål Ökad andel förnybar energi

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Biogasen i samhällets tjänst. Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum

Biogasen i samhällets tjänst. Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum Biogasen i samhällets tjänst Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum Biogasanvändning 2005-2015 Presentationens namn, version etc 2016-11-11 2 Biogasen sluter det lokala

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Hvam seminaret 22/9 2010. Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland. Kent-Olof Söderqvist, Agroväst

Hvam seminaret 22/9 2010. Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland. Kent-Olof Söderqvist, Agroväst Hvam seminaret 22/9 2010 Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland Kent-Olof Söderqvist, Agroväst Varför energiomställning? Varför är det bråttom? 1. Klimatförändringar 2.

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Fredrik Grund Innovatum

Fredrik Grund Innovatum Fredrik Grund Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning Flera

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB EnergiTing Sydost 12 November 2015, Västervik Med

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Syfte Att medverka till regional utveckling & tillväxt inom lantbruk och livsmedelsindustri i ett nationellt och internationellt perspektiv Målet: Klimatstrategi för Västra

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet Flytande biogas till land och till sjöss Slutseminarium i projektet 2017-06-13 Projektet Långsiktigt mål: Bidra till att uppnå 2030-målen genom att erbjuda tunga fordon, sjöfart och industri ett förnybart

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Hans Larsson Biogas Väst Business Region Göteborg Business Region Göteborg Vi är en neutral

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer