Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Etikkod

2 Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda II. Samtycke till Etikkoden Anställdas och agenters ansvar Ledningens ansvar Hur du tillmötesgår etiska frågor All företagspersonals ansvar III. Riktlinjer för intressekonflikter Gåvor och bidrag Missbruk av möjligheter till affärer och investeringar Lån Inköp eller försäljning av varor och tjänster Direkta eller indirekta affärsintressen Tjänster och inkomster utanför företaget Extern anställning Användning av företagets personal eller egendom Intern handel och rättvist uppvisande Immateriell egendom IV. Utlandsverksamheter Akt om bedrägligt förfarande i utlandet Riktlinjer för kontroll av import och export Riktlinjer för utländsk ekonomisk bojkott V. Praxis rörande korruption VI. Inskränkningar av handel, ohederlig konkurrens och riktlinjer rörande diskriminerande praxis Riktlinjer för information om konkurrens Annonsering och marknadsföring VII. Riktlinjer rörande miljöskydd och anställdas arbetshälsa och säkerhet VIII. Riktlinjer rörande produktkvalitet och -säkerhet IX. Skyddande av konfidentiell affärsinformation X. Ömsesidig påverkan U.S.A. och andra regeringar emellan Regeringskontrakt Gåvor, bidrag och affärstillmötesgåenden för U.S.A. och statligt och lokalt myndighetsanställda XI. Riktlinjer för politiska bidrag XII. Främjande av en positiv arbetsmiljö Teleflex Incorporated i

3 XIII. Protokollföring XIV. Offentlig rapportering XV. Revisioner, utredningar och lagliga förfaranden XVI. Avstående från Koden för uppförande och etik rörande affärsverksamheter XVII. Bekräftelse på tillmötesgående och rapportering XVIII. Övrig information ii Teleflex Incorporated

4 Teleflex Incorporated Etikkod Teleflex Incorporated håller högsta affärsmoral och standard. Teleflex Etikkod innefattar de värden som vi som Anställda värdesätter högst. Den här Koden återspeglar Teleflex och dess Anställdas åtagande att arbeta för våra kunder och Företagets aktieägare i enlighet med lagen och på ett etiskt sätt. Det är viktigt att varje anställd följer Teleflex etikkod för att bevara integriteten av företagets affärer och dess anseende hos medarbetare, kunder, aktieägare, leverantörer, konkurrenter och i samhällen i vilka vi alla bor och arbetar. Teleflex kommer med kraft att styra och övervaka att riktlinjerna för tillmötesgående och de tillämpliga föreskrifterna och bestämmelserna iakttas. I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex anställda Vår etikkod ( Koden ) gäller för alla direktörer, tjänstemän och anställda hos Teleflex (som omnämns som Anställda rörande den här kodens syfte). Som en global affärsverksamhet, är Teleflex berörd av lagar och affärsvanor i länder i vilka den verkar. Varje anställd, var helst han eller hon arbetar, är ansvarig för att förrätta sin affärsverksamhet i enlighet med Koden och lagarna i det land där han eller hon arbetar eller med vilket han eller hon gör affärer. När en anställd anser att en konflikt finns mellan Koden och lagarna i ett särskilt land, bör han eller hon meddela detta till sin Gruppchef, Personalrepresentant, Bolagets Juridiska avdelning eller personalavdelning, eller bolagets Etikkodsaffischer. II. Samtycke till Etikkoden Anställdas och agenters ansvar Hög uppförandestandard förväntas av alla Anställda och agenter hos Teleflex utan hänsyn till position eller placering. Ingen direktör eller gruppchef har auktoritet att begära eller tillåta ett uppförande som kränker Koden eller tillämpliga lagar, bestämmelser eller regler. Sådana kränkningar ligger aldrig i Företagets intresse. I en del fall representerar Företagets agenter Teleflex intressen beträffande en tredje part. Således ansvarar Anställda som övervakar Företagsagenters verksamheter för att agenter erhåller en kopia av, och står fast vid Koden. Ledningens ansvar Personalavdelningen, i kombination med Företagets gruppchefer och direktörer, är ansvariga för distributionen och genomförandet av Koden. Varje chef är ansvarig för att överföra Teleflex riktlinjer till hans eller hennes anställda. Chefer och gruppchefer är också ansvariga för att bibehålla en arbetsmiljö där konstruktiva, rättframma och öppna diskussioner uppmuntras och förväntas. Teleflex ledning ansvarar för att ett iakttagande av Koden garanteras och för att lämplig kommunikation, vägledning och träning pågår och garanteras den Anställda. Chefer och gruppchefer ska även visa sitt förpliktigande rörande Koden genom egna ord, egna gärningar och genom sitt eget agerande. Hur du tillmötesgår etiska frågor Vi måste alla arbeta för att garantera snabb och konsekvent agerande mot kränkning av vår Kod. Hursomhelst, är det svårt att i en del situationer veta vad som förväntas av oss. Teleflex Incorporated 1

5 II. Samtycke till Etikkoden (fortsättning) Eftersom Koden inte kan förutse varje situation som uppstår är det viktigt att vi har ett tillvägagångssätt att närma oss nya frågor eller problem. Detta är stegen som du ska tänka på: Fråga alltid först, agera senare. Om du är osäker på vad du ska göra i någon situation, sök vägledning innan du agerar. Fråga dig själv: Vad är det jag är speciellt ombedd att göra? Verkar det vara oetiskt eller oriktigt? Detta kommer att göra det möjligt att fokusera den speciella frågan du står inför och alternativen du har. Använd din bedömningsförmåga och ditt sunda förnuft; om någonting tycks vara oetiskt eller oriktigt så är det förmodligen så. Klargör ditt ansvar och din roll. I de flesta situationer finns det delat ansvar. Är dina kolleger informerade? Det kan hjälpa att tala med andra och diskutera problemet. Diskutera problemet med din gruppchef. Det här är grundvägledningen för alla situationer. I många fall kommer din gruppchef att vara mer kunnig i frågan och kommer att uppskatta att bli inbringad i en beslutsprocess. Kom ihåg att det är din gruppchefs ansvar att hjälpa till att lösa problem. Sök hjälp från Företagets resurser. I de fall då det inte är passande att diskutera en fråga med din gruppchef, eller när det känns obehagligt att ställa en fråga till din gruppchef, diskutera den med Personalrepresentant. Om frågan inte löses på lokal nivå eller om det känns obehagligt för dig att diskutera problemet med din lokala ledning, bör du kontakta Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelningen. Såsom beskrivet nedan erbjuder även Företaget en Etikkodsaffischer som du kan ringa anonymt. Anställda är skyldiga att rapportera kränkningar, misstänkta kränkningar eller förfrågningar rörande sådant som kan utgöra kränkningar genom att använda dessa Företagsresurser eller företagets Etikkodsaffischer, och är även skyldiga att väcka frågor rörande allt som de är tveksamma till och som täcks av Koden eller annan Företagspolicy. Alla rapporter rörande Kodfrågor hålls så konfidentiella som möjligt. Alla Anställda eller agenter som misstänker att tveksamma angelägenheter rörande bokföring eller revisionsarbete har förekommit ska följa dessa rapporteringsprocedurer. All sådan rapportering granskas av Bolagsstyrelsens Revisionskommitté. För information om telefonnummer och uppringningsinstruktioner gällande ditt land, vänder du dig till Etikkodsaffischer eller söker på Affärsetik- och anvisningssidan på Global Knowledge Network (Teleflex intranet) Vår Etikkodsaffischer är en anonym och konfidentiell rapporteringsservice som vidarebefordrar alla rapporter till Business Ethics and Compliance Committee vilken samordnar utredningar om utpekade kränkningar av Koden. Business Ethics and Compliance Committee består av Teleflex Juridiska chef, Vice VD/Högste Ekonomiansvarige Informationsdirektör, el Vicepresidente Comunicaciones Corporativas och VD för personalen. Business Ethics and Compliance Committee kan kontaktas per post på adressen: Business Ethics and Compliance Committee Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA USA De lämpliga tillrättaställande åtgärderna görs i förhållande till vad utredningen har funnit. Business Ethics and Compliance Committee rapporterar regelbundet till Bolagsstyrelsens Revisionskomitté rörande Teleflex Etikprogram. 2 Teleflex Incorporated

6 II. Samtycke till Etikkoden (fortsättning) Teleflex strängeligen förbjuder vedergällning mot Anställda som är inblandade i identifierande och rapportering av händelser rörande ett icke-iakttagande av lag, kontraktsbrott eller oetisk Företagspraxis, eller som samarbetar med utredningar rörande sådana ärenden. Ingen Teleflex-anställd eller agent som rapporterar en eventuell etisk kränkning eller annan kränkning av lag eller stadga kommer att sägas upp, degraderas, avstängas, trakasseras eller diskrimineras på något sätt som ett resultat av den Anställdes eller agentens rapportering om en eventuell kränkning. Vedergällning mot en person för att han/hon har rapporterat om någon angelägenhet som lyder under Teleflexkoden är en allvarlig kränkning av Företagets policy och kommer att behandlas därefter. Alla Anställda eller agenter som anser att de har blivit orättvist behandlade på grund av ett frivilligt avslöjande i överensstämmelse med den här riktlinjen ska omedelbart rapportera detta genom att använda sig av de ovannämnda procedurerna. All företagspersonals ansvar Koden är mycket viktig för Teleflex. Ett misslyckande med att rätta sig efter de utstakade riktlinjerna och de förhållningssätt som hänvisas till i detta dokument kommer att resultera i disciplinärt agerande. Disciplinärt agerande kommer att vidtas mot: 1. Vilken Anställd eller agent som helst som kränker Koden eller relevant lag; 2. Vilken Anställd eller agent som helst som inte rapporterar en kränkning som, enligt Koden, ska rapporteras; 3. Chefer eller gruppchefer i den utsträckning att omständigheterna för kränkningen innebär ett deltagande i eller samtyckande till, eller uppmuntrande till eller accepterande av, kränkningen eller helt enkelt brist på arbetsvillighet; 4. Någon som utövar vedergällning, direkt eller indirekt, eller uppmuntrar andra att göra så, mot en person som rapporterar en kränkning av en Kod eller en lag; och 5. Vilken Anställd eller agent som helst som inte samarbetar helt med Företagets utredare eller granskare. III. Riktlinjer för intressekonflikter För att undvika aktuella eller förnimmade intressekonflikter, tillåter inte Teleflex sina anställda att delta i några verksamheter som kan försämra eller visa sig kunna försämra oberoendet av någon bedömning som framförts för Företagets räkning. Företagsanställda ska inte engagera sig i verksamheter som kan innebära, eller skäligen kan tolkas som att de innebär, en intressekonflikt med Företagets affärsintressen. Sådana verksamheter kan innefatta externa affärsverksamheter, verksamheter för personlig vinst eller andra verksamheter. Det kan också finnas fall i vilka en uppenbar intressekonflikt är mer teoretisk än verklig, men det är viktigt att avslöja alla angelägenheter som kan visa sig vara konflikter så att Företaget snabbt kan lösa sådana fall. Om misstanke finns att någon verksamhet eller förbindelse kan framstå som en konflikt bör varje Anställd, för både Teleflex och personen ifrågas säkerhet, kontakta Bolagets Juridiska avdelning omedelbart och begära skriftligt godkännande av sådan aktivitet eller förbindelse. Teleflex Incorporated 3

7 III. Riktlinjer för intressekonflikter (fortsättning) Gåvor och bidrag Anställda eller någon medlem av deras närmaste släkt: får inte från Företagets leverantörer eller kunder, direkt eller indirekt, inom en 12-månadersperiod, ge eller acceptera gåvor, bidrag eller priser som överstiger $ 100 (USD) eller har ett liknande värde, till eller från någon person eller organisation. Gåvor bör inte överskrida de vanliga eller rimliga gränser som anses som en normal och acceptabel del av affärsverksamheten; får inte be om gåvor, bidrag, tjänster eller mutor från Teleflex leverantörer oavsett värde; får inte acceptera att använda kunders eller leverantörers egendom, acceptera flygplanstransport eller reseturer (inklusive reseturer sponsrade av kunder eller leverantörer) utan ett på förhand skriftligt godkännande av ansvarig avdelningschef; och ska inte under några omständigheter eller överväganden, direkt eller indirekt, ge eller acceptera kontanter som överskrider de vanliga och rimliga gränser som anses som normal och acceptabel del av vanlig affärsverksamhet. Missbruk av möjligheter till affärer och investeringar P g a de Anställdas förhållande till Teleflex är de förbjudna att, direkt eller indirekt, dra fördel av någon affärsmöjlighet som ges dem och i vilken Företaget kan vara intresserad, såvida inte Företaget har presenterat denna möjlighet, möjligheten har förkastats av Företaget, och såvida sådan verksamhet inte är förbjuden i någon av denna Kods paragrafer. Denna policy förbjuder också att företagets möjligheter dirigeras om till tredje part. Anställda ska kontakta Bolagets Juridiska avdelning för att ansöka om ett skriftligt godkännande av verksamhet som kan visa sig innebära att fördel dras av en företagsmöjlighet. Lån Anställda hos Teleflex eller medlemmar av deras närmaste släkt, får inte låna ut pengar till eller låna pengar av leverantörer, kunder eller konkurrenter till Företaget, förutom vid transaktioner med banker och andra finansiella institutioner enligt normal affärspraxis. Teleflex ger inga personliga lån till sina direktörer eller verkställande styrelseledamöter. Inköp eller försäljning av varor och tjänster Anställda hos Teleflex eller medlemmar av deras närmaste släkt får inte dra personlig fördel av något köp eller någon försäljning av varor eller tjänster av/till Företaget eller erhålla personlig vinst från transaktioner som innefattar Företaget, inklusive försäljning eller leasing av verklig eller privat egendom, förutom när transaktionen och det personligt inblandade intresset helt och hållet har uppgetts för och på förhand skriftligen godkänts av Bolagets Personalavdelning. Direkta eller indirekta affärsintressen Anställda hos Teleflex ska inte ha några affärsförbindelser, finansiella förbindelser eller andra förbindelser med leverantörer, kunder eller konkurrenter och ska inte ta del, direkt eller indirekt, av ett annat affärsföretag som tjänsteman, direktör, ägare (av mer än 5 %), anställd, agent, konsulent, utan att helt ha uppgett detta för och erhållit ett på förhand skriftligt godkännande av Bolagets Juridiska avdelning. Den här regeln gäller även för Anställdas närmaste familjemedlemmar. Tjänster och inkomster utanför företaget En direktör eller styrelseledamot hos Teleflex, koncernchef eller generaldirektör av en affärsenhet ska tjänstgöra som chef, direktör, partner, förvaltare eller konsult hos, eller 4 Teleflex Incorporated

8 III. Riktlinjer för intressekonflikter (fortsättning) mottaga lön, arvoden, återbäringar eller annan inkomst (förutom återbäringar och ränta från allmän handel med värdepapper eller andra liknande investeringar) av något annat Företag än Teleflex, såvida inte förbindelsen i förväg har uppgetts för och skriftligen godkänts av Bolagets Juridiska avdelning. Extern anställning Anställda med fasta heltidsarbeten bör känna till att deras position hos Teleflex ska vara deras primära anställning. All extern anställning, investering eller annan inkomstkälla ska inte på något sätt påverka utförandet av dessa personers plikter som anställda hos Teleflex. Alla förbindelser som kan uppfattas strida mot dessa riktlinjer (t ex att arbeta åt en konkurrent) ska på förhand uppges för och skriftligen godkännas av Bolagets Personalavdelning. Teleflex kommer, efter eget omdöme, att bestämma huruvida en sådan anställning motverkar dess intressen och motsätter sig dess riktlinjer. Användning av Företagets personal eller egendom Anställda hos Teleflex ska inte använda eller tillåta andra att använda Företagets anställda eller egendom för personliga ändamål, de ska heller inte tillåta icke godkänd eller förkastlig användning av Företagets egendom av någon annan. Intern handel och rättvist uppvisande Ingen person anknuten till Teleflex kan direkt eller indirekt inverka på säkerhetstransaktioner, inklusive omplacering av pensionsinvesteringar, på grundval av viktig intern information till dess att informationen helt och hållet har tillkännagjorts för allmänheten. Viktig intern information är all information, som en anställd kan få vetskap om i samband med sin anställning, om Teleflex eller dess affärsverksamhet, eller som rör vilket annat företag som helst, som inte är allmänt känd för allmänheten och som kan påverka ett beslut att köpa, sälja eller inneha aktier i Företaget. Dessutom är uppvisande av sådan intern information eller tipsning till externa personer (eller personer inom Företaget som inte har något behov av att få reda på sådan information för sin affärsverksamhet) olaglig och strängeligen förbjuden enligt Företagets policy. Säkerhetslagar kräver även rättvist offentliggörande av information rörande privata företag, med allvarliga straff för företag och personer som kränker dessa krav. Bolagets Kommunikationsavdelning ser till att begäran om information behandlas på ett riktigt och genomgående sätt. Om du kontaktas för en intervju eller för kommentarer av säkerhetsanalytiker, utredare eller annan tredje part, ska du hänvisa kontakten till Bolagets Kommunikationsavdelning. Immateriell egendom Våra märken och varumärken är värdefulla tillgångar för Företaget. Teleflex-anställda ansvarar för att skydda dessa tillgångar, vilket innebär att rapportera olämplig distribution av våra produkter till tredje part. Det är viktigt att Teleflex skyddar sin konkurrenskraftiga position och bevarar investeringarna som gjorts för att utveckla nya produkter. Teleflex begär full och komplett äganderätt av alla sina anställdas immateriella och fysiska arbetsprodukter vilka har skapats under deras anställningstid och i syfte av deras anställning. Alla Teleflex-anställda begärs underteckna ett skriftligt avtal med Företaget angående ägarskap av uppfinningar, patent, patentansökningar, copyright, varumärken, affärshemligheter och andra rättigheter rörande immateriell egendom. Teleflex Incorporated 5

9 IV. Utlandsverksamheter I en del länder är affärspraxis baserat på mindre stränghet eller andra lagar, regler eller skötselkoder. För affärsförbindelser i sådana länder ska den här Koden styra, om inte skillnader, som är tillåtna enligt lag och baserade på sunt affärsförnuft, har godkänts på förhand av anställdas eller agenters anläggningsansvariga genom skriftlig ansökan till koncernchefen eller Företagets kontor. Det är alltid viktigt att anställda och agenter som förrättar internationell affärsverksamhet känner till och fogar sig efter länders lagar i vilka sådana affärer förrättas. Om Du inte är förtrogen med dessa lagar och regler ska du rådfråga din gruppchef och Bolagets Juridiska avdelning innan någon utländsk transaktion utförs. Akt om bedrägligt förfarande i utlandet Som ett U.S.A.-baserat Företag är Teleflex erfordrad att samtycka till United States Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) (ung. U.S.A.s akt om bedrägligt förfarande i utlandet (FCPA). FCPA förbjuder betalningar eller erbjudanden av betalningar av någonting av värde till utländska ämbetsmän, politiska partier eller kandidater till utländska politiska kontor för att säkerställa, bibehålla eller styra affärer. Betalningar gjorda indirekt genom en mellanhand, såsom en agent eller en försäljningsrepresentant, under omständigheter som indikerar att sådana betalningar kommer att fortsätta till förbjudna ändamål, är också illegala. Frågor rörande möjlig kränkning av någon av de ovan nämnda bestämmelserna bör, så fort de uppstått rapporteras till Bolagets Juridiska avdelning eller till vår Etikkodsaffischer. Riktlinjer för kontroll av import och export All import och export av handelsvaror och teknisk data till eller från U.S.A. är kontrollerad av U.S.A.:s federala lagar och bestämmelser, det gäller också för utländskatransaktioner som innefattar försäljning av handelsvaror utomlands med användning av tekniska data eller komponenter som ursprungligen kommer från U.S.A. Teleflex är enligt lag förpliktigat att samtycka till alla i U.S.A.:s tillämpliga federala kontrolllagar och -bestämmelser rörande import och export. Alla som kan knytas till Företaget och som har att göra med import, export eller återexport av varor, tjänster, teknologi eller programvara ansvarar för att ha vetskap om och att iaktta de i U.S.A. gällande kontrollbestämmelserna för import och export som rör hans eller hennes plikter. Riktlinjer för utländsk ekonomisk bojkott Det är Teleflex praxis att helt och hållet rätta sig efter U.S.A.:s regeringslagar och bestämmelser rörande utländska ekonomiska bojkotter. All begäran från kunder och andra personer att delta i bojkotter ska avslås och rapporteras till Bolagets Juridiska avdelning. För bojkottrelaterade frågor bör du genast kontakta Bolagets Juridiska avdelning. V. Praxis rörande korruption Företaget förbjuder mutor, olaglig provision eller andra olämpliga betalningar, om de görs, direkt eller indirekt, till någon person eller organisation, inklusive statliga tjänstemän, politiska partier, kunder, distributörer, agenter eller privatpersoner. På liknande sätt är mottagande av mutor, olaglig provision eller annan form av olämplig betalning förbjuden. 6 Teleflex Incorporated

10 VI. Inskränkningar av handel, ohederlig konkurrens och riktlinjer rörande diskriminerande praxis Teleflex har förbundit sig till fri och öppen konkurrens på marknaden. Anställda måste vara medvetna om de tillämpliga statliga och federala antitrustlagarna och de författningsenliga inskränkningarna av konkurrenskraftig praxis. Överenskommelser med både konkurrenter eller kunder för att sätta priser är alltid illegalt och aldrig försvarsbart. Andra sådana oförsvarbara antitrustkränkningar inkluderar överenskommelser med konkurrenter för att fördela kunder, marknader eller leverantörer, eller överenskommelser med kunder eller konkurrenter för att bojkotta något annat företag. Anställda är förbjudna att engagera sig i dessa tillämpningar. Kränkning av antitrustlagar kan utsätta både Teleflex och anställda för kriminell såväl som civil ansvarsskyldighet. För avsiktlig civil kränkning kan tredubbla skador bli bedömda. ( Att leda vår affärsverksamhet i andra länder kräver också tillmötesgående av varje lands lagar rörande affärskonkurrens). Antitrustlagarna tillämpas för en mycket stor del av företagsverksamheter. Listan på förbjudna verksamheter nedan är en vägledning angående antitrustöverensstämmelse och är inte avsedd att inberäkna allt. Det är Teleflex praxis att ingen anställd bör: komma överens med eller försöka komma överens med en av Teleflex konkurrenter (varken muntligt eller skriftligt) angående: priser, försäljningsvillkor (inklusive rabatter, kreditvillkor, eller traktamenten rörande frakt); produktionsmängd, marknadsfördelning, försäljningsområden eller kunder; eller bojkottning av transaktioner med tredje part. Vidare bör ingen diskussion eller något utbyte av information rörande sådana angelägenheter, inklusive utbyten genom handelsförbund, äga rum med konkurrenter eller med deras representanter; komma överens med eller försöka komma överens med en kund om ett återförsäljningspris, antyda att sådant återförsäljningspris är ett försäljningsvillkor eller diskutera med eller antyda för en kund att Teleflex kommer att försöka påverka återförsäljningspriset för en annan kund; sälja någon produkt på villkor att, underförstått att eller överenskommet att kunden måste köpa en annan produkt från Teleflex utan att detta på förhand har godkänts av de Bolagets Juridiska avdelning; uttrycka falska eller vilseledande anmärkningar om andra Företag, deras tjänster eller produkter, inklusive Teleflex konkurrenter. Anställa bör rådfråga sin Gruppchef, Personalrepresentant eller Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelning innan de agerar rörande en angelägenhet som är oklar angående en antitrustöverensstämmelse. En möjlig kränkning av någon av ovannämnda bestämmelser bör genast rapporteras till Bolagets Juridiska avdelning eller dess Etikkodsaffischer. Riktlinjer för information om konkurrens Det är god affärspraxis för Teleflex att samla ihop information om marknaderna i vilka företaget gör affärer, inklusive information om Företagets konkurrenter och deras produkter och tjänster, genom affärsundersökningar, marknadsstudier, konkurrensanalyser och benchmarktest. Anställda eller agenter bör undvika att söka och mottaga sådan information direkt från Företagets konkurrenter. Anställda kan dock samla information om Teleflex konkurrenter från andra källor som t ex publicerade artiklar, reklam, allmänt distribuerade broschyrer, utredningar gjorda av konsulter samt från konversationer med kunder. Teleflex Incorporated 7

11 VI. Inskränkningar av handel, ohederlig konkurrens och riktlinjer rörande diskriminerande praxis (fortsättning) Anställa får endast ta emot information om konkurrensen när det finns skäl att tro att både mottagandet och användningen av informationen är laglig. Anställda eller agenter bör aldrig medvetet bryta eller uppmuntra brytning av en konkurrents överenskommelse om icke avslöjande. Anställda eller agenter bör heller inte förvränga sin identitet, göra olagliga betalningar eller bryta mot någon annan lag i sina försök att samla sådan information. Annonsering och marknadsföring Teleflex är förpliktigad att ge sanningsenlig och riktig information om sina produkter. Företagets annonsering och annat säljfrämjande material framförs uppriktigt och sakligt, inte vilseledande eller bedrägligt. VII. Riktlinjer rörande miljöskydd och anställdas arbetshälsa och säkerhet Teleflex är förpliktigat att skydda miljön och rätta sig efter alla tillämpliga laga och bestämmelser som rör hälsa, säkerhet och miljö. För att bemöta vår miljöbetingade standard, krävs att varje anläggning följer de lagar rörande hälsa, säkerhet och miljö vilka har att göra med dess verksamhet. Varje anläggning förväntas informera de offentliga och lokala myndigheterna om vilken typ av material som de tillverkar eller hanterar och eventuella risker som detta medför, i enlighet med tillämpliga miljölagar eller bestämmelser. VIII. Riktlinjer rörande produktkvalitet och -säkerhet Teleflex är förpliktigat att förrätta sin affärsverksamhet med stor hänsyn till hälsan hos och säkerheten för dem som använder dess produkter och att, i och med detta, stärka bandet mellan Företaget och dess kunder. Varje anställd spelar en kritisk roll i säkerställningen av Teleflexprodukters kvalitet och säkerhet, från den ursprungliga designen och genom tillverkningen, försäljningen och de pågående förbättringarna. Vi måste alltid hålla oss till alla kontraktsenliga förpliktelser och aldrig lova något som vi inte kan uppfylla. Vidare är det vår praxis att samarbeta med statliga organ, industriförbund och erkända myndigheter vilka är engagerade i våra produkters kvalitet och säkerhet. Vi är förpliktigade att tillhandahålla en säker, drogfri arbetsplats. Innehav av, användning av eller påverkan av alkohol eller olagliga droger under arbetstimmar utsätter Företaget och våra Anställda för oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. Vi kräver att våra Anställda arbetar helt och hållet utan att vara påverkade av alkohol och olagliga droger, såväl som av andra skadliga ämnen. IX. Skyddande av konfidentiell affärsinformation Teleflex har utvecklat konfidentiell affärsinformation och teknisk information i många år och för avsevärda kostnader. P g a denna insats äger vi nu, eller i annat fall innehar, värdefull konfidentiell affärsinformation och teknisk information. Anställda måste skydda Teleflex konfidentiella affärsinformation och tekniska information. Icke auktoriserat uppgivande av denna information kan förstöra dess värde för Företaget och ge orättvis fördel för andra. 8 Teleflex Incorporated

12 IX. Skyddande av konfidentiell affärsinformation (fortsättning) Alla Teleflex Anställda är skyldiga och ansvariga för integriteten hos och skyddet av all affärsinformation (inklusive e-post och röst-post) och måste vidta åtgärder för att skydda den information som de har blivit anförtrodda med. Den mesta informationen som Teleflex Anställda har fått vetskap om eller utvecklat som en del av deras arbete är privatägd av Företaget (d v s värdefulla affärstillgångar). Privatägd information innefattar affärshemligheter såväl som känslig, konfidentiell, privat eller klassificerad teknisk, finansiell och personlig information samt affärsinformation. Sådana affärshemligheter och privatägd information inkluderar kundlistor, prislistor och försäkringsbrev, protokoll, praxis, brev, planer, ritningar och dataprogram. Privatägd information kan röra nya utvecklingsprojekt, marknadsplaner, taxa och kostnadsuppgifter, kund- eller leverantörsförhandlingar eller andra Företagsangelägenheter. Tillgång till privatägd information kommer att begränsas till de som har behov av detta. I början av deras anställning eller förbindelse med Företaget, överenskommer Anställda och agenter att de inte kommer att uppge Företagets privatägda information eller affärshemligheter för någon annan person eller något annat företag utan en på förhand skriven auktorisering från Företaget. Då anställningen hos Teleflex eller annan anknytning till Teleflex tar slut krävs, av alla Företagsanställda och agenter, att de returnerar alla Företagsdokument och protokoll, särskilt de som innehåller privatägd information och affärshemligheter. Anställda begärs också att behålla tystnadsplikten rörande Företagsinformation även efter att ha lämnat sin anställning hos Teleflex. Frågor rörande Teleflex privatägda information och affärshemligheter bör riktas till den anställdes Gruppchef, Personalrepresentant, Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelning, eller bolagets Etikkodsaffischer. X. Ömsesidig påverkan U.S.A. och andra regeringar emellan Regeringskontrakt Vid uppgörelse av kontrakt med U.S.A.:s eller med andra länders regeringar är det förhandlarens ansvar att lära sig de tillämpliga bestämmelserna. Bland dessa finns regler som strängeligen begränsar åtkomst till information vid anställning och förbud mot anställning av myndighetsanställda. Misslyckande med att iaktta sådana regler kan inte bara resultera i förlust av arbetskontrakt och förnyelse av kontrakt utan också civila och/eller kriminella straff. Gåvor, bidrag och affärstillmötesgåenden för U.S.A. och statligt och lokalt myndighetsanställda Federala, statliga och lokala departement och organ styrs av lagar och bestämmelser beträffande deras anställdas mottagande av underhållning, måltider, gåvor, bidrag och andra värdesaker från firmor och personer med vilka dessa departement och organ gör affärer eller över de som de har reglementerad auktoritet. Det är Teleflex policy att kräva av de Anställda som har hand om myndighetsorgan att vara medvetna om och helt rätta sig efter dessa lagar och bestämmelser. Teleflex Incorporated 9

13 XI. Riktlinjer för politiska bidrag U.S.A.s federala lag och många staters författningar, förbjuder i allmänhet ett bolag att ge direkta eller indirekta politiska bidrag av någon sort. Detta förbud innefattar bolagsfonder, varor eller tjänster som, direkt eller indirekt, görs till kandidater till federala myndigheter - detta omfattar Anställdas arbetstid, transport eller andra tjänster på bolagets bekostnad. Lokala och statliga lagar styr också politiska bidrag och verksamheter i enlighet med respektive jurisdiktion, liknande lagar existerar också i andra länder. Anställda måste därför förstå att deras engagemang och deltagande i den politiska processen måste ske på individuell basis, på deras egen tid och på deras egen bekostnad. XII. Främjande av en positiv arbetsmiljö Alla anställda önskar och förtjänar en bra arbetsplats där de känner sig respekterade, nöjda och uppskattade. Som global arbetsgivare respekterar vi kulturell mångfald. Som sådan, kommer vi inte att tolerera trakasserier eller diskriminering av någon sort inklusive ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, ålder, nationsursprung, handikapp, och veteran eller äktenskaplig status. Ordet trakasseri kan innebära ovälkommet förtal och andra kränkande anmärkningar, skämt och annat verbalt, grafiskt eller ovälkommet fysiskt uppträdande. Trakasseri kan också innebära ovälkommet sexuellt närmande, förfrågan om sexuella tjänster eller ovälkommen kränkande vidrörning och annat verbalt, grafiskt eller fysiskt uppträdande av sexuell natur (såsom motbjudande eller oanständiga skämt, kommentarer eller blottande eller vilken olämplig kroppskontakt som helst). Att tillhandahålla en miljö som stöder ärlighet, integritet, respekt, förtroende, ansvar och medborgarrätt, ger oss möjligheten att erhålla en förträfflig arbetsplats. Eftersom alla som arbetar för Företaget ska bidraga till skapandet och upprätthållandet av en sådan miljö, har våra direktörer och vår chefspersonal speciellt ansvar för att utveckla en arbetsmiljö som är fri från rädsla för vedergällning och som lockar fram det bästa i oss. Gruppchefer ska vara försiktiga med sina uttalanden och hur de uppför sig, detta för att undvika att sätta, eller tyckas sätta, press på underordnade så att de avviker från ett acceptabelt etiskt uppförande. Vi ska, så mycket som möjligt, respektera de anställdas privatliv. Anställda som har tillgång till privat information om andra anställda (såsom medicinsk journal eller avlöningshistorik) ska agera på ett diskret sätt och skydda denna informations konfidentialitet och endast ge den till andra när det visar sig nödvändigt för affärsverksamheten. Företaget ser sig dock tvunget att förbehålla sig rätten att övervaka e-post och röst-post och vidta andra åtgärder för att skydda sina intressen. XIII. Protokollföring För att kunna göra ansvarsfulla affärsbeslut kräver Teleflex ärliga och noggranna protokoll och rapporteringar av information, t ex bör endast det sanna och faktiska antalet arbetstimmar rapporteras. Anställda ska också genast registrera tid och andra uppgifter och genom att göra detta är det vanligtvis nödvändigt att bibehålla Företagsregistren exakta. Många Anställda använder regelbundet affärskostnadskonton, vilka noggrant ska dokumenteras och protokollföras. Om du inte är säker huruvida en viss kostnad är berättigad ska du fråga din gruppchef eller din ekonomichef. Företagets alla böcker, protokoll, konton och finansiella uppgifter måste upprätthållas inom rimliga gränser, ska på lämpligt sätt återge 10 Teleflex Incorporated

14 XIII. Protokollföring (fortsättning) Företagets transaktioner och ska överensstämma både med kraven enligt lag och med Företagets system för interna kontroller. Affärsprotokoll och kommunikationer offentliggörs ofta, och vi bör undvika överdrift, skadliga anmärkningar, spekulationer eller opassande karaktäriseringar av människor och företag som kan bli missförstådda. Detta gäller lika mycket för e-post, interna PM och formella rapporter. Protokoll bör alltid bibehållas eller förstöras enligt gällande lag. I enlighet med sådana lagar, i händelse av rättstvist eller en myndighets utredning, var vänlig rådfråga Bolagets Juridiska avdelning. XIV. Offentlig rapportering Teleflex strävar efter att uppnå full, rättvis, noggrann, läglig och förståelig tillkännagivelse i rapporter och dokument som ett Företag lämnar in till, eller framlägger för Securities and Exchange Commission (SEC) samt i andra offentliga kommunikationer gjorda av Företaget. Vidare har Teleflex, för detta ändamål, etablerat kontroller och procedurer som är skapade för att säkerställa att den information som ska uppges av Teleflex i rapporterna som lämnas in till, eller framläggs för, SEC sparas och vidarebefordras till Teleflex direktion, detta för att möjliggöra att lägliga beslut fattas beträffande de tillkännagivelser som krävs. XV. Revisioner, utredningar och lagliga förfaranden Alla Anställda ska helt och hållet samarbeta med vilken revision, utredning eller undersökning som helst som företas på Företagets begäran av dess advokater, dess utredare, dess interna revisorer eller av oberoende auktoriserade revisorer. Utöver detta ska Bolagets Juridiska avdelning omedelbart meddelas rörande alla utredningar eller andra lagliga förfaranden som Företaget blir eller kan bli inblandad i. Denna policy täcker också situationer där en Anställd blandas in som tredje part (till exempel som vittne) om frågan gäller den Anställdes plikter hos Företaget. Eftersom det ligger inom Företagets policy och praxis att samarbeta med alla myndigheters utredningar ska ingen information, vare sig muntlig eller skriftlig, eller register eller arkiv av någon sort, överlämnas till någon utomstående part i samband med en process eller en myndighets utredning förutom när detta på förhand har godkänts av Bolagets Juridiska avdelning. Tjänster från utomstående advokater för att representera Företaget får heller inte hyras utan att detta på förhand har tillåtits av Bolagets Juridiska avdelning. Vidare ska Anställda under några som helst omständigheter aldrig: i förväg förstöra eller ändra på något dokument som kommer att begäras av något myndighetsorgan eller någon domstol; tala osanning eller uttala sig vilseledande till någon myndighets utredare; försöka att göra så att någon annan Anställd, eller någon annan person, misslyckas med att ge information till någon myndighets utredare, att tillhandahålla falsk eller vilseledande information; eller att på något sätt vilseleda en revisor genom att ge andra personer eller förorsaka att andra personer tillhandahåller falsk, ofullständig information eller information som inte motsvarar sanningen. Teleflex Incorporated 11

15 XVI. Avstående från Koden för uppförande och etik rörande affärsverksamheter Avstående från den här Koden för styrelseledamöter eller direktörer kan endast göras av Teleflex styrelse eller Revisionskommitté och kommer noggrant att uppges enligt lag, bestämmelse eller tillämplig regel. XVII. Bekräftelse på tillmötesgående och rapportering I början av anställningen hos eller av annan förbindelse med Teleflex, ombeds varje Anställd eller agent att bekräfta att han eller hon har läst Koden, att han eller hon förstår att tillmötesgå de specifika riktlinjerna som är del av Koden i enlighet med vad som begärs under anställningstiden och att den anställda samtycker till att följa Koden. Därefter kommer vissa anställda att ombes återbekräfta det uttalande de gjort om Koden vid anställningens början. I början av anställningen hos eller av annan förbindelse med Teleflex, ombeds också Anställda hos Teleflex att uppge alla intressekonflikter som de eventuellt har med Företaget, vilka finns beskrivna i Koden under Riktlinjer för intressekonflikter. I händelse av konflikter som uppstått efter anställningens eller annan förbindelses början, ombeds Anställda att uppge sådana konflikter genom att fylla i och underteckna ett härför avsett formulär, vilket kan erhållas från anläggningens Personalrepresentant eller Generaldirektör. XVIII. Övrig information Företaget har en mer detaljerad policy för en del ämnen som tas upp i Koden. Kontakta din Personalavdelning för ytterligare information angående sådan policy. Koden och förfaringssätten som tas upp i den är inget anställningskontrakt. Inga kontraktsrättigheter har skapats genom utgåvan av Koden eller förfaringssätten. Denna Kod är föremål för ändringar från tid till annan. 12 Teleflex Incorporated

16 Teleflex Incorporated Etikkod Jag erkänner att jag har mottagit Teleflex Etikkod. Jag har läst och förstått kodvillkoren Jag förstår att varje anställd ombeds följa all policy som beskrivs i Koden. När jag misstänker en möjlig kränkning av Teleflex policy meddelar jag mina misstankar till min Gruppchef, min Personalrepresentant, Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelning, eller Bolagets Etikkodsaffischer. Den Anställdes eller agentens namnteckning Tryckt eller utskrivet namn Titel eller position Datum Riv här Namn på affärsenhet Affärsverksamhets adress OBSERVERA För Anställda: Vänligen fyll i och returnera denna sida till din anläggnings Personalavdelning för placering i vårt Anställningsregister. För Agenter: Vänligen returnera den ifyllda sidan till din kontaktperson på företaget för vidarebefordran till rätt anlägg-nings Personalavdelning. Teleflex Incorporated

17 Etikkod Som anställda hos Teleflex, lovar vi att... Vara ärliga och pålitliga i våra förbindelser med kunder, leverantörer, kolleger, allmänheten och varandra Visa hög standard i vårt uppförande rörande alla våra affärsverksamheter Lyda lagar och bestämmelser som tillämpas för våra affärsverksamheter världen över Undvika affärsintressekonflikter Sträva efter att skapa en säker arbetsplats och skydda och respektera vår miljö Erkänna värdet av en olikartad Teleflexarbetsstyrka och att ge alla medlemmar av Teleflex grupp samma möjligheter Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA USA Teleflex Incorporated - Rev. 2007

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

THE WARRANTY GROUP, INC. REGLER FÖR UPPTRÄDANDE I AFFÄRER OCH ETIK

THE WARRANTY GROUP, INC. REGLER FÖR UPPTRÄDANDE I AFFÄRER OCH ETIK THE WARRANTY GROUP, INC. REGLER FÖR UPPTRÄDANDE I AFFÄRER OCH ETIK Godkända av styrelsen: 2007-01-16 Första revision, med godkännande från styrelsen: 2011-10-18 Andra revision, med godkännande från styrelsen:

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct)

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) Professionella och senior associerade konsultmedlemmar ska följa förhållningsreglerna Grundval Foodservice Consultants Society International (FSCI) eftersträvar att

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Funktionen för Axel Styrelsen 2016-12-14 regelefterlevnad Wilhelmsson POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer