Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Etikkod

2 Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda II. Samtycke till Etikkoden Anställdas och agenters ansvar Ledningens ansvar Hur du tillmötesgår etiska frågor All företagspersonals ansvar III. Riktlinjer för intressekonflikter Gåvor och bidrag Missbruk av möjligheter till affärer och investeringar Lån Inköp eller försäljning av varor och tjänster Direkta eller indirekta affärsintressen Tjänster och inkomster utanför företaget Extern anställning Användning av företagets personal eller egendom Intern handel och rättvist uppvisande Immateriell egendom IV. Utlandsverksamheter Akt om bedrägligt förfarande i utlandet Riktlinjer för kontroll av import och export Riktlinjer för utländsk ekonomisk bojkott V. Praxis rörande korruption VI. Inskränkningar av handel, ohederlig konkurrens och riktlinjer rörande diskriminerande praxis Riktlinjer för information om konkurrens Annonsering och marknadsföring VII. Riktlinjer rörande miljöskydd och anställdas arbetshälsa och säkerhet VIII. Riktlinjer rörande produktkvalitet och -säkerhet IX. Skyddande av konfidentiell affärsinformation X. Ömsesidig påverkan U.S.A. och andra regeringar emellan Regeringskontrakt Gåvor, bidrag och affärstillmötesgåenden för U.S.A. och statligt och lokalt myndighetsanställda XI. Riktlinjer för politiska bidrag XII. Främjande av en positiv arbetsmiljö Teleflex Incorporated i

3 XIII. Protokollföring XIV. Offentlig rapportering XV. Revisioner, utredningar och lagliga förfaranden XVI. Avstående från Koden för uppförande och etik rörande affärsverksamheter XVII. Bekräftelse på tillmötesgående och rapportering XVIII. Övrig information ii Teleflex Incorporated

4 Teleflex Incorporated Etikkod Teleflex Incorporated håller högsta affärsmoral och standard. Teleflex Etikkod innefattar de värden som vi som Anställda värdesätter högst. Den här Koden återspeglar Teleflex och dess Anställdas åtagande att arbeta för våra kunder och Företagets aktieägare i enlighet med lagen och på ett etiskt sätt. Det är viktigt att varje anställd följer Teleflex etikkod för att bevara integriteten av företagets affärer och dess anseende hos medarbetare, kunder, aktieägare, leverantörer, konkurrenter och i samhällen i vilka vi alla bor och arbetar. Teleflex kommer med kraft att styra och övervaka att riktlinjerna för tillmötesgående och de tillämpliga föreskrifterna och bestämmelserna iakttas. I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex anställda Vår etikkod ( Koden ) gäller för alla direktörer, tjänstemän och anställda hos Teleflex (som omnämns som Anställda rörande den här kodens syfte). Som en global affärsverksamhet, är Teleflex berörd av lagar och affärsvanor i länder i vilka den verkar. Varje anställd, var helst han eller hon arbetar, är ansvarig för att förrätta sin affärsverksamhet i enlighet med Koden och lagarna i det land där han eller hon arbetar eller med vilket han eller hon gör affärer. När en anställd anser att en konflikt finns mellan Koden och lagarna i ett särskilt land, bör han eller hon meddela detta till sin Gruppchef, Personalrepresentant, Bolagets Juridiska avdelning eller personalavdelning, eller bolagets Etikkodsaffischer. II. Samtycke till Etikkoden Anställdas och agenters ansvar Hög uppförandestandard förväntas av alla Anställda och agenter hos Teleflex utan hänsyn till position eller placering. Ingen direktör eller gruppchef har auktoritet att begära eller tillåta ett uppförande som kränker Koden eller tillämpliga lagar, bestämmelser eller regler. Sådana kränkningar ligger aldrig i Företagets intresse. I en del fall representerar Företagets agenter Teleflex intressen beträffande en tredje part. Således ansvarar Anställda som övervakar Företagsagenters verksamheter för att agenter erhåller en kopia av, och står fast vid Koden. Ledningens ansvar Personalavdelningen, i kombination med Företagets gruppchefer och direktörer, är ansvariga för distributionen och genomförandet av Koden. Varje chef är ansvarig för att överföra Teleflex riktlinjer till hans eller hennes anställda. Chefer och gruppchefer är också ansvariga för att bibehålla en arbetsmiljö där konstruktiva, rättframma och öppna diskussioner uppmuntras och förväntas. Teleflex ledning ansvarar för att ett iakttagande av Koden garanteras och för att lämplig kommunikation, vägledning och träning pågår och garanteras den Anställda. Chefer och gruppchefer ska även visa sitt förpliktigande rörande Koden genom egna ord, egna gärningar och genom sitt eget agerande. Hur du tillmötesgår etiska frågor Vi måste alla arbeta för att garantera snabb och konsekvent agerande mot kränkning av vår Kod. Hursomhelst, är det svårt att i en del situationer veta vad som förväntas av oss. Teleflex Incorporated 1

5 II. Samtycke till Etikkoden (fortsättning) Eftersom Koden inte kan förutse varje situation som uppstår är det viktigt att vi har ett tillvägagångssätt att närma oss nya frågor eller problem. Detta är stegen som du ska tänka på: Fråga alltid först, agera senare. Om du är osäker på vad du ska göra i någon situation, sök vägledning innan du agerar. Fråga dig själv: Vad är det jag är speciellt ombedd att göra? Verkar det vara oetiskt eller oriktigt? Detta kommer att göra det möjligt att fokusera den speciella frågan du står inför och alternativen du har. Använd din bedömningsförmåga och ditt sunda förnuft; om någonting tycks vara oetiskt eller oriktigt så är det förmodligen så. Klargör ditt ansvar och din roll. I de flesta situationer finns det delat ansvar. Är dina kolleger informerade? Det kan hjälpa att tala med andra och diskutera problemet. Diskutera problemet med din gruppchef. Det här är grundvägledningen för alla situationer. I många fall kommer din gruppchef att vara mer kunnig i frågan och kommer att uppskatta att bli inbringad i en beslutsprocess. Kom ihåg att det är din gruppchefs ansvar att hjälpa till att lösa problem. Sök hjälp från Företagets resurser. I de fall då det inte är passande att diskutera en fråga med din gruppchef, eller när det känns obehagligt att ställa en fråga till din gruppchef, diskutera den med Personalrepresentant. Om frågan inte löses på lokal nivå eller om det känns obehagligt för dig att diskutera problemet med din lokala ledning, bör du kontakta Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelningen. Såsom beskrivet nedan erbjuder även Företaget en Etikkodsaffischer som du kan ringa anonymt. Anställda är skyldiga att rapportera kränkningar, misstänkta kränkningar eller förfrågningar rörande sådant som kan utgöra kränkningar genom att använda dessa Företagsresurser eller företagets Etikkodsaffischer, och är även skyldiga att väcka frågor rörande allt som de är tveksamma till och som täcks av Koden eller annan Företagspolicy. Alla rapporter rörande Kodfrågor hålls så konfidentiella som möjligt. Alla Anställda eller agenter som misstänker att tveksamma angelägenheter rörande bokföring eller revisionsarbete har förekommit ska följa dessa rapporteringsprocedurer. All sådan rapportering granskas av Bolagsstyrelsens Revisionskommitté. För information om telefonnummer och uppringningsinstruktioner gällande ditt land, vänder du dig till Etikkodsaffischer eller söker på Affärsetik- och anvisningssidan på Global Knowledge Network (Teleflex intranet) Vår Etikkodsaffischer är en anonym och konfidentiell rapporteringsservice som vidarebefordrar alla rapporter till Business Ethics and Compliance Committee vilken samordnar utredningar om utpekade kränkningar av Koden. Business Ethics and Compliance Committee består av Teleflex Juridiska chef, Vice VD/Högste Ekonomiansvarige Informationsdirektör, el Vicepresidente Comunicaciones Corporativas och VD för personalen. Business Ethics and Compliance Committee kan kontaktas per post på adressen: Business Ethics and Compliance Committee Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA USA De lämpliga tillrättaställande åtgärderna görs i förhållande till vad utredningen har funnit. Business Ethics and Compliance Committee rapporterar regelbundet till Bolagsstyrelsens Revisionskomitté rörande Teleflex Etikprogram. 2 Teleflex Incorporated

6 II. Samtycke till Etikkoden (fortsättning) Teleflex strängeligen förbjuder vedergällning mot Anställda som är inblandade i identifierande och rapportering av händelser rörande ett icke-iakttagande av lag, kontraktsbrott eller oetisk Företagspraxis, eller som samarbetar med utredningar rörande sådana ärenden. Ingen Teleflex-anställd eller agent som rapporterar en eventuell etisk kränkning eller annan kränkning av lag eller stadga kommer att sägas upp, degraderas, avstängas, trakasseras eller diskrimineras på något sätt som ett resultat av den Anställdes eller agentens rapportering om en eventuell kränkning. Vedergällning mot en person för att han/hon har rapporterat om någon angelägenhet som lyder under Teleflexkoden är en allvarlig kränkning av Företagets policy och kommer att behandlas därefter. Alla Anställda eller agenter som anser att de har blivit orättvist behandlade på grund av ett frivilligt avslöjande i överensstämmelse med den här riktlinjen ska omedelbart rapportera detta genom att använda sig av de ovannämnda procedurerna. All företagspersonals ansvar Koden är mycket viktig för Teleflex. Ett misslyckande med att rätta sig efter de utstakade riktlinjerna och de förhållningssätt som hänvisas till i detta dokument kommer att resultera i disciplinärt agerande. Disciplinärt agerande kommer att vidtas mot: 1. Vilken Anställd eller agent som helst som kränker Koden eller relevant lag; 2. Vilken Anställd eller agent som helst som inte rapporterar en kränkning som, enligt Koden, ska rapporteras; 3. Chefer eller gruppchefer i den utsträckning att omständigheterna för kränkningen innebär ett deltagande i eller samtyckande till, eller uppmuntrande till eller accepterande av, kränkningen eller helt enkelt brist på arbetsvillighet; 4. Någon som utövar vedergällning, direkt eller indirekt, eller uppmuntrar andra att göra så, mot en person som rapporterar en kränkning av en Kod eller en lag; och 5. Vilken Anställd eller agent som helst som inte samarbetar helt med Företagets utredare eller granskare. III. Riktlinjer för intressekonflikter För att undvika aktuella eller förnimmade intressekonflikter, tillåter inte Teleflex sina anställda att delta i några verksamheter som kan försämra eller visa sig kunna försämra oberoendet av någon bedömning som framförts för Företagets räkning. Företagsanställda ska inte engagera sig i verksamheter som kan innebära, eller skäligen kan tolkas som att de innebär, en intressekonflikt med Företagets affärsintressen. Sådana verksamheter kan innefatta externa affärsverksamheter, verksamheter för personlig vinst eller andra verksamheter. Det kan också finnas fall i vilka en uppenbar intressekonflikt är mer teoretisk än verklig, men det är viktigt att avslöja alla angelägenheter som kan visa sig vara konflikter så att Företaget snabbt kan lösa sådana fall. Om misstanke finns att någon verksamhet eller förbindelse kan framstå som en konflikt bör varje Anställd, för både Teleflex och personen ifrågas säkerhet, kontakta Bolagets Juridiska avdelning omedelbart och begära skriftligt godkännande av sådan aktivitet eller förbindelse. Teleflex Incorporated 3

7 III. Riktlinjer för intressekonflikter (fortsättning) Gåvor och bidrag Anställda eller någon medlem av deras närmaste släkt: får inte från Företagets leverantörer eller kunder, direkt eller indirekt, inom en 12-månadersperiod, ge eller acceptera gåvor, bidrag eller priser som överstiger $ 100 (USD) eller har ett liknande värde, till eller från någon person eller organisation. Gåvor bör inte överskrida de vanliga eller rimliga gränser som anses som en normal och acceptabel del av affärsverksamheten; får inte be om gåvor, bidrag, tjänster eller mutor från Teleflex leverantörer oavsett värde; får inte acceptera att använda kunders eller leverantörers egendom, acceptera flygplanstransport eller reseturer (inklusive reseturer sponsrade av kunder eller leverantörer) utan ett på förhand skriftligt godkännande av ansvarig avdelningschef; och ska inte under några omständigheter eller överväganden, direkt eller indirekt, ge eller acceptera kontanter som överskrider de vanliga och rimliga gränser som anses som normal och acceptabel del av vanlig affärsverksamhet. Missbruk av möjligheter till affärer och investeringar P g a de Anställdas förhållande till Teleflex är de förbjudna att, direkt eller indirekt, dra fördel av någon affärsmöjlighet som ges dem och i vilken Företaget kan vara intresserad, såvida inte Företaget har presenterat denna möjlighet, möjligheten har förkastats av Företaget, och såvida sådan verksamhet inte är förbjuden i någon av denna Kods paragrafer. Denna policy förbjuder också att företagets möjligheter dirigeras om till tredje part. Anställda ska kontakta Bolagets Juridiska avdelning för att ansöka om ett skriftligt godkännande av verksamhet som kan visa sig innebära att fördel dras av en företagsmöjlighet. Lån Anställda hos Teleflex eller medlemmar av deras närmaste släkt, får inte låna ut pengar till eller låna pengar av leverantörer, kunder eller konkurrenter till Företaget, förutom vid transaktioner med banker och andra finansiella institutioner enligt normal affärspraxis. Teleflex ger inga personliga lån till sina direktörer eller verkställande styrelseledamöter. Inköp eller försäljning av varor och tjänster Anställda hos Teleflex eller medlemmar av deras närmaste släkt får inte dra personlig fördel av något köp eller någon försäljning av varor eller tjänster av/till Företaget eller erhålla personlig vinst från transaktioner som innefattar Företaget, inklusive försäljning eller leasing av verklig eller privat egendom, förutom när transaktionen och det personligt inblandade intresset helt och hållet har uppgetts för och på förhand skriftligen godkänts av Bolagets Personalavdelning. Direkta eller indirekta affärsintressen Anställda hos Teleflex ska inte ha några affärsförbindelser, finansiella förbindelser eller andra förbindelser med leverantörer, kunder eller konkurrenter och ska inte ta del, direkt eller indirekt, av ett annat affärsföretag som tjänsteman, direktör, ägare (av mer än 5 %), anställd, agent, konsulent, utan att helt ha uppgett detta för och erhållit ett på förhand skriftligt godkännande av Bolagets Juridiska avdelning. Den här regeln gäller även för Anställdas närmaste familjemedlemmar. Tjänster och inkomster utanför företaget En direktör eller styrelseledamot hos Teleflex, koncernchef eller generaldirektör av en affärsenhet ska tjänstgöra som chef, direktör, partner, förvaltare eller konsult hos, eller 4 Teleflex Incorporated

8 III. Riktlinjer för intressekonflikter (fortsättning) mottaga lön, arvoden, återbäringar eller annan inkomst (förutom återbäringar och ränta från allmän handel med värdepapper eller andra liknande investeringar) av något annat Företag än Teleflex, såvida inte förbindelsen i förväg har uppgetts för och skriftligen godkänts av Bolagets Juridiska avdelning. Extern anställning Anställda med fasta heltidsarbeten bör känna till att deras position hos Teleflex ska vara deras primära anställning. All extern anställning, investering eller annan inkomstkälla ska inte på något sätt påverka utförandet av dessa personers plikter som anställda hos Teleflex. Alla förbindelser som kan uppfattas strida mot dessa riktlinjer (t ex att arbeta åt en konkurrent) ska på förhand uppges för och skriftligen godkännas av Bolagets Personalavdelning. Teleflex kommer, efter eget omdöme, att bestämma huruvida en sådan anställning motverkar dess intressen och motsätter sig dess riktlinjer. Användning av Företagets personal eller egendom Anställda hos Teleflex ska inte använda eller tillåta andra att använda Företagets anställda eller egendom för personliga ändamål, de ska heller inte tillåta icke godkänd eller förkastlig användning av Företagets egendom av någon annan. Intern handel och rättvist uppvisande Ingen person anknuten till Teleflex kan direkt eller indirekt inverka på säkerhetstransaktioner, inklusive omplacering av pensionsinvesteringar, på grundval av viktig intern information till dess att informationen helt och hållet har tillkännagjorts för allmänheten. Viktig intern information är all information, som en anställd kan få vetskap om i samband med sin anställning, om Teleflex eller dess affärsverksamhet, eller som rör vilket annat företag som helst, som inte är allmänt känd för allmänheten och som kan påverka ett beslut att köpa, sälja eller inneha aktier i Företaget. Dessutom är uppvisande av sådan intern information eller tipsning till externa personer (eller personer inom Företaget som inte har något behov av att få reda på sådan information för sin affärsverksamhet) olaglig och strängeligen förbjuden enligt Företagets policy. Säkerhetslagar kräver även rättvist offentliggörande av information rörande privata företag, med allvarliga straff för företag och personer som kränker dessa krav. Bolagets Kommunikationsavdelning ser till att begäran om information behandlas på ett riktigt och genomgående sätt. Om du kontaktas för en intervju eller för kommentarer av säkerhetsanalytiker, utredare eller annan tredje part, ska du hänvisa kontakten till Bolagets Kommunikationsavdelning. Immateriell egendom Våra märken och varumärken är värdefulla tillgångar för Företaget. Teleflex-anställda ansvarar för att skydda dessa tillgångar, vilket innebär att rapportera olämplig distribution av våra produkter till tredje part. Det är viktigt att Teleflex skyddar sin konkurrenskraftiga position och bevarar investeringarna som gjorts för att utveckla nya produkter. Teleflex begär full och komplett äganderätt av alla sina anställdas immateriella och fysiska arbetsprodukter vilka har skapats under deras anställningstid och i syfte av deras anställning. Alla Teleflex-anställda begärs underteckna ett skriftligt avtal med Företaget angående ägarskap av uppfinningar, patent, patentansökningar, copyright, varumärken, affärshemligheter och andra rättigheter rörande immateriell egendom. Teleflex Incorporated 5

9 IV. Utlandsverksamheter I en del länder är affärspraxis baserat på mindre stränghet eller andra lagar, regler eller skötselkoder. För affärsförbindelser i sådana länder ska den här Koden styra, om inte skillnader, som är tillåtna enligt lag och baserade på sunt affärsförnuft, har godkänts på förhand av anställdas eller agenters anläggningsansvariga genom skriftlig ansökan till koncernchefen eller Företagets kontor. Det är alltid viktigt att anställda och agenter som förrättar internationell affärsverksamhet känner till och fogar sig efter länders lagar i vilka sådana affärer förrättas. Om Du inte är förtrogen med dessa lagar och regler ska du rådfråga din gruppchef och Bolagets Juridiska avdelning innan någon utländsk transaktion utförs. Akt om bedrägligt förfarande i utlandet Som ett U.S.A.-baserat Företag är Teleflex erfordrad att samtycka till United States Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) (ung. U.S.A.s akt om bedrägligt förfarande i utlandet (FCPA). FCPA förbjuder betalningar eller erbjudanden av betalningar av någonting av värde till utländska ämbetsmän, politiska partier eller kandidater till utländska politiska kontor för att säkerställa, bibehålla eller styra affärer. Betalningar gjorda indirekt genom en mellanhand, såsom en agent eller en försäljningsrepresentant, under omständigheter som indikerar att sådana betalningar kommer att fortsätta till förbjudna ändamål, är också illegala. Frågor rörande möjlig kränkning av någon av de ovan nämnda bestämmelserna bör, så fort de uppstått rapporteras till Bolagets Juridiska avdelning eller till vår Etikkodsaffischer. Riktlinjer för kontroll av import och export All import och export av handelsvaror och teknisk data till eller från U.S.A. är kontrollerad av U.S.A.:s federala lagar och bestämmelser, det gäller också för utländskatransaktioner som innefattar försäljning av handelsvaror utomlands med användning av tekniska data eller komponenter som ursprungligen kommer från U.S.A. Teleflex är enligt lag förpliktigat att samtycka till alla i U.S.A.:s tillämpliga federala kontrolllagar och -bestämmelser rörande import och export. Alla som kan knytas till Företaget och som har att göra med import, export eller återexport av varor, tjänster, teknologi eller programvara ansvarar för att ha vetskap om och att iaktta de i U.S.A. gällande kontrollbestämmelserna för import och export som rör hans eller hennes plikter. Riktlinjer för utländsk ekonomisk bojkott Det är Teleflex praxis att helt och hållet rätta sig efter U.S.A.:s regeringslagar och bestämmelser rörande utländska ekonomiska bojkotter. All begäran från kunder och andra personer att delta i bojkotter ska avslås och rapporteras till Bolagets Juridiska avdelning. För bojkottrelaterade frågor bör du genast kontakta Bolagets Juridiska avdelning. V. Praxis rörande korruption Företaget förbjuder mutor, olaglig provision eller andra olämpliga betalningar, om de görs, direkt eller indirekt, till någon person eller organisation, inklusive statliga tjänstemän, politiska partier, kunder, distributörer, agenter eller privatpersoner. På liknande sätt är mottagande av mutor, olaglig provision eller annan form av olämplig betalning förbjuden. 6 Teleflex Incorporated

10 VI. Inskränkningar av handel, ohederlig konkurrens och riktlinjer rörande diskriminerande praxis Teleflex har förbundit sig till fri och öppen konkurrens på marknaden. Anställda måste vara medvetna om de tillämpliga statliga och federala antitrustlagarna och de författningsenliga inskränkningarna av konkurrenskraftig praxis. Överenskommelser med både konkurrenter eller kunder för att sätta priser är alltid illegalt och aldrig försvarsbart. Andra sådana oförsvarbara antitrustkränkningar inkluderar överenskommelser med konkurrenter för att fördela kunder, marknader eller leverantörer, eller överenskommelser med kunder eller konkurrenter för att bojkotta något annat företag. Anställda är förbjudna att engagera sig i dessa tillämpningar. Kränkning av antitrustlagar kan utsätta både Teleflex och anställda för kriminell såväl som civil ansvarsskyldighet. För avsiktlig civil kränkning kan tredubbla skador bli bedömda. ( Att leda vår affärsverksamhet i andra länder kräver också tillmötesgående av varje lands lagar rörande affärskonkurrens). Antitrustlagarna tillämpas för en mycket stor del av företagsverksamheter. Listan på förbjudna verksamheter nedan är en vägledning angående antitrustöverensstämmelse och är inte avsedd att inberäkna allt. Det är Teleflex praxis att ingen anställd bör: komma överens med eller försöka komma överens med en av Teleflex konkurrenter (varken muntligt eller skriftligt) angående: priser, försäljningsvillkor (inklusive rabatter, kreditvillkor, eller traktamenten rörande frakt); produktionsmängd, marknadsfördelning, försäljningsområden eller kunder; eller bojkottning av transaktioner med tredje part. Vidare bör ingen diskussion eller något utbyte av information rörande sådana angelägenheter, inklusive utbyten genom handelsförbund, äga rum med konkurrenter eller med deras representanter; komma överens med eller försöka komma överens med en kund om ett återförsäljningspris, antyda att sådant återförsäljningspris är ett försäljningsvillkor eller diskutera med eller antyda för en kund att Teleflex kommer att försöka påverka återförsäljningspriset för en annan kund; sälja någon produkt på villkor att, underförstått att eller överenskommet att kunden måste köpa en annan produkt från Teleflex utan att detta på förhand har godkänts av de Bolagets Juridiska avdelning; uttrycka falska eller vilseledande anmärkningar om andra Företag, deras tjänster eller produkter, inklusive Teleflex konkurrenter. Anställa bör rådfråga sin Gruppchef, Personalrepresentant eller Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelning innan de agerar rörande en angelägenhet som är oklar angående en antitrustöverensstämmelse. En möjlig kränkning av någon av ovannämnda bestämmelser bör genast rapporteras till Bolagets Juridiska avdelning eller dess Etikkodsaffischer. Riktlinjer för information om konkurrens Det är god affärspraxis för Teleflex att samla ihop information om marknaderna i vilka företaget gör affärer, inklusive information om Företagets konkurrenter och deras produkter och tjänster, genom affärsundersökningar, marknadsstudier, konkurrensanalyser och benchmarktest. Anställda eller agenter bör undvika att söka och mottaga sådan information direkt från Företagets konkurrenter. Anställda kan dock samla information om Teleflex konkurrenter från andra källor som t ex publicerade artiklar, reklam, allmänt distribuerade broschyrer, utredningar gjorda av konsulter samt från konversationer med kunder. Teleflex Incorporated 7

11 VI. Inskränkningar av handel, ohederlig konkurrens och riktlinjer rörande diskriminerande praxis (fortsättning) Anställa får endast ta emot information om konkurrensen när det finns skäl att tro att både mottagandet och användningen av informationen är laglig. Anställda eller agenter bör aldrig medvetet bryta eller uppmuntra brytning av en konkurrents överenskommelse om icke avslöjande. Anställda eller agenter bör heller inte förvränga sin identitet, göra olagliga betalningar eller bryta mot någon annan lag i sina försök att samla sådan information. Annonsering och marknadsföring Teleflex är förpliktigad att ge sanningsenlig och riktig information om sina produkter. Företagets annonsering och annat säljfrämjande material framförs uppriktigt och sakligt, inte vilseledande eller bedrägligt. VII. Riktlinjer rörande miljöskydd och anställdas arbetshälsa och säkerhet Teleflex är förpliktigat att skydda miljön och rätta sig efter alla tillämpliga laga och bestämmelser som rör hälsa, säkerhet och miljö. För att bemöta vår miljöbetingade standard, krävs att varje anläggning följer de lagar rörande hälsa, säkerhet och miljö vilka har att göra med dess verksamhet. Varje anläggning förväntas informera de offentliga och lokala myndigheterna om vilken typ av material som de tillverkar eller hanterar och eventuella risker som detta medför, i enlighet med tillämpliga miljölagar eller bestämmelser. VIII. Riktlinjer rörande produktkvalitet och -säkerhet Teleflex är förpliktigat att förrätta sin affärsverksamhet med stor hänsyn till hälsan hos och säkerheten för dem som använder dess produkter och att, i och med detta, stärka bandet mellan Företaget och dess kunder. Varje anställd spelar en kritisk roll i säkerställningen av Teleflexprodukters kvalitet och säkerhet, från den ursprungliga designen och genom tillverkningen, försäljningen och de pågående förbättringarna. Vi måste alltid hålla oss till alla kontraktsenliga förpliktelser och aldrig lova något som vi inte kan uppfylla. Vidare är det vår praxis att samarbeta med statliga organ, industriförbund och erkända myndigheter vilka är engagerade i våra produkters kvalitet och säkerhet. Vi är förpliktigade att tillhandahålla en säker, drogfri arbetsplats. Innehav av, användning av eller påverkan av alkohol eller olagliga droger under arbetstimmar utsätter Företaget och våra Anställda för oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. Vi kräver att våra Anställda arbetar helt och hållet utan att vara påverkade av alkohol och olagliga droger, såväl som av andra skadliga ämnen. IX. Skyddande av konfidentiell affärsinformation Teleflex har utvecklat konfidentiell affärsinformation och teknisk information i många år och för avsevärda kostnader. P g a denna insats äger vi nu, eller i annat fall innehar, värdefull konfidentiell affärsinformation och teknisk information. Anställda måste skydda Teleflex konfidentiella affärsinformation och tekniska information. Icke auktoriserat uppgivande av denna information kan förstöra dess värde för Företaget och ge orättvis fördel för andra. 8 Teleflex Incorporated

12 IX. Skyddande av konfidentiell affärsinformation (fortsättning) Alla Teleflex Anställda är skyldiga och ansvariga för integriteten hos och skyddet av all affärsinformation (inklusive e-post och röst-post) och måste vidta åtgärder för att skydda den information som de har blivit anförtrodda med. Den mesta informationen som Teleflex Anställda har fått vetskap om eller utvecklat som en del av deras arbete är privatägd av Företaget (d v s värdefulla affärstillgångar). Privatägd information innefattar affärshemligheter såväl som känslig, konfidentiell, privat eller klassificerad teknisk, finansiell och personlig information samt affärsinformation. Sådana affärshemligheter och privatägd information inkluderar kundlistor, prislistor och försäkringsbrev, protokoll, praxis, brev, planer, ritningar och dataprogram. Privatägd information kan röra nya utvecklingsprojekt, marknadsplaner, taxa och kostnadsuppgifter, kund- eller leverantörsförhandlingar eller andra Företagsangelägenheter. Tillgång till privatägd information kommer att begränsas till de som har behov av detta. I början av deras anställning eller förbindelse med Företaget, överenskommer Anställda och agenter att de inte kommer att uppge Företagets privatägda information eller affärshemligheter för någon annan person eller något annat företag utan en på förhand skriven auktorisering från Företaget. Då anställningen hos Teleflex eller annan anknytning till Teleflex tar slut krävs, av alla Företagsanställda och agenter, att de returnerar alla Företagsdokument och protokoll, särskilt de som innehåller privatägd information och affärshemligheter. Anställda begärs också att behålla tystnadsplikten rörande Företagsinformation även efter att ha lämnat sin anställning hos Teleflex. Frågor rörande Teleflex privatägda information och affärshemligheter bör riktas till den anställdes Gruppchef, Personalrepresentant, Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelning, eller bolagets Etikkodsaffischer. X. Ömsesidig påverkan U.S.A. och andra regeringar emellan Regeringskontrakt Vid uppgörelse av kontrakt med U.S.A.:s eller med andra länders regeringar är det förhandlarens ansvar att lära sig de tillämpliga bestämmelserna. Bland dessa finns regler som strängeligen begränsar åtkomst till information vid anställning och förbud mot anställning av myndighetsanställda. Misslyckande med att iaktta sådana regler kan inte bara resultera i förlust av arbetskontrakt och förnyelse av kontrakt utan också civila och/eller kriminella straff. Gåvor, bidrag och affärstillmötesgåenden för U.S.A. och statligt och lokalt myndighetsanställda Federala, statliga och lokala departement och organ styrs av lagar och bestämmelser beträffande deras anställdas mottagande av underhållning, måltider, gåvor, bidrag och andra värdesaker från firmor och personer med vilka dessa departement och organ gör affärer eller över de som de har reglementerad auktoritet. Det är Teleflex policy att kräva av de Anställda som har hand om myndighetsorgan att vara medvetna om och helt rätta sig efter dessa lagar och bestämmelser. Teleflex Incorporated 9

13 XI. Riktlinjer för politiska bidrag U.S.A.s federala lag och många staters författningar, förbjuder i allmänhet ett bolag att ge direkta eller indirekta politiska bidrag av någon sort. Detta förbud innefattar bolagsfonder, varor eller tjänster som, direkt eller indirekt, görs till kandidater till federala myndigheter - detta omfattar Anställdas arbetstid, transport eller andra tjänster på bolagets bekostnad. Lokala och statliga lagar styr också politiska bidrag och verksamheter i enlighet med respektive jurisdiktion, liknande lagar existerar också i andra länder. Anställda måste därför förstå att deras engagemang och deltagande i den politiska processen måste ske på individuell basis, på deras egen tid och på deras egen bekostnad. XII. Främjande av en positiv arbetsmiljö Alla anställda önskar och förtjänar en bra arbetsplats där de känner sig respekterade, nöjda och uppskattade. Som global arbetsgivare respekterar vi kulturell mångfald. Som sådan, kommer vi inte att tolerera trakasserier eller diskriminering av någon sort inklusive ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, ålder, nationsursprung, handikapp, och veteran eller äktenskaplig status. Ordet trakasseri kan innebära ovälkommet förtal och andra kränkande anmärkningar, skämt och annat verbalt, grafiskt eller ovälkommet fysiskt uppträdande. Trakasseri kan också innebära ovälkommet sexuellt närmande, förfrågan om sexuella tjänster eller ovälkommen kränkande vidrörning och annat verbalt, grafiskt eller fysiskt uppträdande av sexuell natur (såsom motbjudande eller oanständiga skämt, kommentarer eller blottande eller vilken olämplig kroppskontakt som helst). Att tillhandahålla en miljö som stöder ärlighet, integritet, respekt, förtroende, ansvar och medborgarrätt, ger oss möjligheten att erhålla en förträfflig arbetsplats. Eftersom alla som arbetar för Företaget ska bidraga till skapandet och upprätthållandet av en sådan miljö, har våra direktörer och vår chefspersonal speciellt ansvar för att utveckla en arbetsmiljö som är fri från rädsla för vedergällning och som lockar fram det bästa i oss. Gruppchefer ska vara försiktiga med sina uttalanden och hur de uppför sig, detta för att undvika att sätta, eller tyckas sätta, press på underordnade så att de avviker från ett acceptabelt etiskt uppförande. Vi ska, så mycket som möjligt, respektera de anställdas privatliv. Anställda som har tillgång till privat information om andra anställda (såsom medicinsk journal eller avlöningshistorik) ska agera på ett diskret sätt och skydda denna informations konfidentialitet och endast ge den till andra när det visar sig nödvändigt för affärsverksamheten. Företaget ser sig dock tvunget att förbehålla sig rätten att övervaka e-post och röst-post och vidta andra åtgärder för att skydda sina intressen. XIII. Protokollföring För att kunna göra ansvarsfulla affärsbeslut kräver Teleflex ärliga och noggranna protokoll och rapporteringar av information, t ex bör endast det sanna och faktiska antalet arbetstimmar rapporteras. Anställda ska också genast registrera tid och andra uppgifter och genom att göra detta är det vanligtvis nödvändigt att bibehålla Företagsregistren exakta. Många Anställda använder regelbundet affärskostnadskonton, vilka noggrant ska dokumenteras och protokollföras. Om du inte är säker huruvida en viss kostnad är berättigad ska du fråga din gruppchef eller din ekonomichef. Företagets alla böcker, protokoll, konton och finansiella uppgifter måste upprätthållas inom rimliga gränser, ska på lämpligt sätt återge 10 Teleflex Incorporated

14 XIII. Protokollföring (fortsättning) Företagets transaktioner och ska överensstämma både med kraven enligt lag och med Företagets system för interna kontroller. Affärsprotokoll och kommunikationer offentliggörs ofta, och vi bör undvika överdrift, skadliga anmärkningar, spekulationer eller opassande karaktäriseringar av människor och företag som kan bli missförstådda. Detta gäller lika mycket för e-post, interna PM och formella rapporter. Protokoll bör alltid bibehållas eller förstöras enligt gällande lag. I enlighet med sådana lagar, i händelse av rättstvist eller en myndighets utredning, var vänlig rådfråga Bolagets Juridiska avdelning. XIV. Offentlig rapportering Teleflex strävar efter att uppnå full, rättvis, noggrann, läglig och förståelig tillkännagivelse i rapporter och dokument som ett Företag lämnar in till, eller framlägger för Securities and Exchange Commission (SEC) samt i andra offentliga kommunikationer gjorda av Företaget. Vidare har Teleflex, för detta ändamål, etablerat kontroller och procedurer som är skapade för att säkerställa att den information som ska uppges av Teleflex i rapporterna som lämnas in till, eller framläggs för, SEC sparas och vidarebefordras till Teleflex direktion, detta för att möjliggöra att lägliga beslut fattas beträffande de tillkännagivelser som krävs. XV. Revisioner, utredningar och lagliga förfaranden Alla Anställda ska helt och hållet samarbeta med vilken revision, utredning eller undersökning som helst som företas på Företagets begäran av dess advokater, dess utredare, dess interna revisorer eller av oberoende auktoriserade revisorer. Utöver detta ska Bolagets Juridiska avdelning omedelbart meddelas rörande alla utredningar eller andra lagliga förfaranden som Företaget blir eller kan bli inblandad i. Denna policy täcker också situationer där en Anställd blandas in som tredje part (till exempel som vittne) om frågan gäller den Anställdes plikter hos Företaget. Eftersom det ligger inom Företagets policy och praxis att samarbeta med alla myndigheters utredningar ska ingen information, vare sig muntlig eller skriftlig, eller register eller arkiv av någon sort, överlämnas till någon utomstående part i samband med en process eller en myndighets utredning förutom när detta på förhand har godkänts av Bolagets Juridiska avdelning. Tjänster från utomstående advokater för att representera Företaget får heller inte hyras utan att detta på förhand har tillåtits av Bolagets Juridiska avdelning. Vidare ska Anställda under några som helst omständigheter aldrig: i förväg förstöra eller ändra på något dokument som kommer att begäras av något myndighetsorgan eller någon domstol; tala osanning eller uttala sig vilseledande till någon myndighets utredare; försöka att göra så att någon annan Anställd, eller någon annan person, misslyckas med att ge information till någon myndighets utredare, att tillhandahålla falsk eller vilseledande information; eller att på något sätt vilseleda en revisor genom att ge andra personer eller förorsaka att andra personer tillhandahåller falsk, ofullständig information eller information som inte motsvarar sanningen. Teleflex Incorporated 11

15 XVI. Avstående från Koden för uppförande och etik rörande affärsverksamheter Avstående från den här Koden för styrelseledamöter eller direktörer kan endast göras av Teleflex styrelse eller Revisionskommitté och kommer noggrant att uppges enligt lag, bestämmelse eller tillämplig regel. XVII. Bekräftelse på tillmötesgående och rapportering I början av anställningen hos eller av annan förbindelse med Teleflex, ombeds varje Anställd eller agent att bekräfta att han eller hon har läst Koden, att han eller hon förstår att tillmötesgå de specifika riktlinjerna som är del av Koden i enlighet med vad som begärs under anställningstiden och att den anställda samtycker till att följa Koden. Därefter kommer vissa anställda att ombes återbekräfta det uttalande de gjort om Koden vid anställningens början. I början av anställningen hos eller av annan förbindelse med Teleflex, ombeds också Anställda hos Teleflex att uppge alla intressekonflikter som de eventuellt har med Företaget, vilka finns beskrivna i Koden under Riktlinjer för intressekonflikter. I händelse av konflikter som uppstått efter anställningens eller annan förbindelses början, ombeds Anställda att uppge sådana konflikter genom att fylla i och underteckna ett härför avsett formulär, vilket kan erhållas från anläggningens Personalrepresentant eller Generaldirektör. XVIII. Övrig information Företaget har en mer detaljerad policy för en del ämnen som tas upp i Koden. Kontakta din Personalavdelning för ytterligare information angående sådan policy. Koden och förfaringssätten som tas upp i den är inget anställningskontrakt. Inga kontraktsrättigheter har skapats genom utgåvan av Koden eller förfaringssätten. Denna Kod är föremål för ändringar från tid till annan. 12 Teleflex Incorporated

16 Teleflex Incorporated Etikkod Jag erkänner att jag har mottagit Teleflex Etikkod. Jag har läst och förstått kodvillkoren Jag förstår att varje anställd ombeds följa all policy som beskrivs i Koden. När jag misstänker en möjlig kränkning av Teleflex policy meddelar jag mina misstankar till min Gruppchef, min Personalrepresentant, Bolagets Juridiska avdelning eller Personalavdelning, eller Bolagets Etikkodsaffischer. Den Anställdes eller agentens namnteckning Tryckt eller utskrivet namn Titel eller position Datum Riv här Namn på affärsenhet Affärsverksamhets adress OBSERVERA För Anställda: Vänligen fyll i och returnera denna sida till din anläggnings Personalavdelning för placering i vårt Anställningsregister. För Agenter: Vänligen returnera den ifyllda sidan till din kontaktperson på företaget för vidarebefordran till rätt anlägg-nings Personalavdelning. Teleflex Incorporated

17 Etikkod Som anställda hos Teleflex, lovar vi att... Vara ärliga och pålitliga i våra förbindelser med kunder, leverantörer, kolleger, allmänheten och varandra Visa hög standard i vårt uppförande rörande alla våra affärsverksamheter Lyda lagar och bestämmelser som tillämpas för våra affärsverksamheter världen över Undvika affärsintressekonflikter Sträva efter att skapa en säker arbetsplats och skydda och respektera vår miljö Erkänna värdet av en olikartad Teleflexarbetsstyrka och att ge alla medlemmar av Teleflex grupp samma möjligheter Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA USA Teleflex Incorporated - Rev. 2007

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i. The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter)

Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i. The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter) [2004-Jul-22] Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter) Gällande enligt Pub. L. 105-366 (1998-Nov-10)

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer