Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning!"

Transkript

1 Artikel JESSICA PALM Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning! Svenska socialarbetares tal om bruket av tvångsvård Sverige är tvångsvård av vuxna sedan lång I tid tillbaka ett inslag i den flora av sociala åtgärder som riktas mot dem som anses ha problem med alkohol och/eller narkotika (Björkman 2001; Edman 2004; Palm & Stenius 2002) 1. Enligt en föregångare till föreliggande studie är det dessutom ett icke ifrågasatt inslag (Palm 2007). Vare sig politiker eller socialarbetare ifrågasätter behovet av tvångsvård, enligt de intervjuer som genomfördes. Den svenska tvångsvårdslagstiftningen har beskrivits som ett uttryck för en stark paternalism där individens autonomi fått ge efter för samhällets omsorger om och kontroll över medborgarna (Lehto 1994). Denna motsättning mellan å ena sidan individens autonomi och å andra sidan samhällets omsorg och kontroll, liksom hanteringen av den, tydliggörs i tvångsvårdsexemplet. Tvångsvårdens existens och praktik kan därmed säga oss en hel del om vårt samhälle. Det är också viktigt att få inblick i tankegångarna bakom praktiken vilka kan tänkas ändras med ett förändrat samhälle. Den nämnda föregångaren till föreliggande analys (Palm 2007) var en utvärdering av en satsning som skulle förstärka vårdkedjan från tvångsvård till frivillig vård. Utvärderingen som var en kvalitativ analys av intervjuer med bl.a. socialarbetare och observationer av det A B S T R A C T J. Palm: You re not allowed to drink yourself to death acording to Swedish law! Swedish social workers on how they use compulsory treatment The Swedish handling of drug users includes compulsory treatment (CT) for up to 6 months. Social services play a key role in the decisions about when and for whom CT is used. In this paper the aim is to get an understanding of how social workers reason about the use of CT through looking at the goals they set for their clients and how they are to be reached. Why they reason the way they do is a central question in the analysis as well as in the long term understanding of why Sweden uses CT. The social worker comments are contrasted against three principles central to modern society; the principle of liberty emphazising the autonomy of the individual, the egalitarian principle of social justice linked to paternalism and the utilitarian principle focused on maximizing happiness. The data used in this analysis comes from interviews with social workers and observations of meetings with clients as well as other professionals in 6 municipalities in Sweden. Central goals for the social workers are that the client takes responsibility for her/his life (autonomy) and total rehabilitation (abstinence). However, their possibilities of reaching these goals are limited, and therefore they have modified them (a bearable 277

2 praktiska arbetet indikerar flera faktorer som betydelsefulla för synen på tvångsvården och användandet av den samma. Det gäller bl.a. kommunens ekonomi, synen på vårdens (tvångsvårdens och andra vårdalternativs) målsättningar/ syfte, synen på individens förmåga att förändras, synen på andra insatsers relativa effektivitet och kostnader (inklusive skadelindrande åtgärder) och hur långtgående framtidsprofetior som görs angående klienternas utveckling om tvångsvård inte sätts in. En vinjettstudie av Wallander & Blomqvist (2005) visade också att flera faktorer är av betydelse för om en person ska omhändertas enligt LVM. Det gällde dels klientkarakteristika som ålder, motivation (ju högre desto mindre LVM), huvuddrog och tidigare misslyckanden, dels personalkarakteristika som attityder och dels enhetskarakteristika, som hur ofta enheten använder LVM. Däremot fann de inga skillnader mellan socialsekreterare som kunde förklaras av en bättre eller sämre ekonomi. Det ska dock tillläggas att socialsekreterarna i studien inte skulle ta hänsyn till ekonomiska begränsningar i sina bedömningar. I föreliggande studiens föregångare framkom också en del motsägelser i socialarbetarnas resonemang. Många argumenterade emot användandet av tvångsvård samtidigt som de ansåg den nödvändig (Palm 2007). Även Ekendahl (2009) har noterat en skillnad mellan teori och praktik avseende tvångsvårdens eftervård. Socialarbetarna betonar vikten av eftervård men tror i praktiken inte på tvångsvårdens kapacitet att medverka till en livsstilsförändring, vilket är förutsättningen för eftervården. Därmed stannar eftervården ofta vid att försöka skapa drägliga livsförhållanden. Även i Danmark har det framkommit flera paradoxer bland vårdens företrädare (Andersen & Järvinen 2007). Där gäller det vikten av att individen väljer själv kontra individens oförmåga att fatta avvägda beslut. Autonomin tycktes till sist viktigast, trots att man inte hyste något förtroende för drogbrukarens förmåga och såg skadelindringsåtgärder som det enda rimliga för klienten. Skogens (2007) har också visat att socialarbetares resonemang pendlar mellan integritet och omsorg/ kontroll och mellan socialförsäkring (lika för alla) och individuell bedömning. Inledningsvis utgår bedömningarna från socialförsäkringstanken med respekt för integritet, men där arbetsmarknadsåtgärder är tillgängliga är socialarbetarna mer benägna att ge avkall på integriteten. När klienten komlife for the old and total rehabilitation for the young clients). The means to achieve these goals are ambitious treatment for the young and low threshold interventions for the old, in theory excluding CT for both groups. However, obstacles are identified also for these goals which allows for CT to be an alternative. Financial issues and expectations on social services also play a part in the understanding. Further the analysis shows the importance of the egalitarian principle and a strong paternalism, which minimizes the role of the liberty principle. KEYWORDS Compulsory treatment, social services, paternalism, autonomy, egalitarian principle, social justice 278

3 mer ovårdad eller onykter (alltså inte blir hjälpt av den inledande approachen) tenderar socialarbetarna också att skifta mot omsorg/kontroll och mer individuella bedömningar. Socialarbetarnas resonemang tycks sammanfattningsvis något motsägelsefulla men av stor betydelse för hur människor blir behandlade. I den här artikeln söker jag förståelse för hur socialtjänstens företrädare, vilka spelar en central roll i den praktik som föregår ett tvångsvårdsingripande, resonerar om bruket av tvångsvård. I förlängningen handlar det om en strävan att förstå varför tvångsvård fortsatt tillämpas inom svensk socialvård. Mer specifikt har jag intresserat mig för vilka målsättningar socialarbetarna ställer upp för sina alkohol- och narkotikaklienter och hur de vill uppnå dessa mål. Av vikt är tvångsvårdens roll i deras ansträngningar att nå målen. Artikeln är resultatet av samtal med ett antal socialsekreterare och socialtjänstchefer som genomfördes inom ramen för ett forskningsprojekt om tvångsvård för alkohol- och narkotikaproblem och vårdkedjor. Slutligen, har jag strävat efter förståelser för varför socialarbetarna resonerar som de gör om mål och medel genom att koppla resonemangen till centrala principer för ett rättssamhälles förhållande till medborgarna. Hur kan socialarbetarnas resonemang förstås utifrån vikten av individens frihet respektive rättvisa och jämlikhet? Spelar utilitaristiska principen någon roll för socialarbetarnas bedömningar? Innan jag beskriver studien och dess resultat vill jag därför börja med en redovisning av dessa principer, vilka jag ämnar återkomma till mot slutet av artikeln. Principer för det moderna samhällets relation till medborgarna I de västerländska samhällena med representativ demokrati väljer vi personer som fattar beslut å våra vägnar och administrerar våra gemensamma angelägenheter och resurser. De folkvaldas makt och inriktning skiljer sig åt mellan olika samhällen. I de socialdemokratiska samhällena, som Sverige, har staten ofta en starkare position än i liberala samhällen. Medborgarna har vissa rättigheter såsom rätten till självbestämmande, men även styrkan av dessa varierar och liberala samhällen har i större utsträckning poängterat individens frihet. I vissa fall kan individens rättigheter begränsas. Det gäller bland annat när någons uttryck för självbestämmande inskränker någon annans. Välfärdssamhället har också givits ett moraliskt ansvar för medborgarna. Det ska hjälpa och ta hand om dem som inte själva klarar av att försörja sig eller på annat sätt far illa. Det kräver att utredningar görs om vilka som inte kan anses klara sin försörjning och, för att kostnaderna inte ska bli för höga, även insatser för att hjälpa individer att bli självförsörjande. Dessa åtgärder är en del av socialpolitiken och socialtjänsten har i Sverige det primära ansvaret för dess utförande. Nedan urskiljer jag tre viktiga principer för statens relation till medborgarna som kan hjälpa oss att förstå hanteringen av sociala problem och tvångsvård. Som redan framgått varierar vikten av dessa principer mellan samhällen och kan därmed utgöra ett sätt att förstå varför fenomen som tvångsvård förekommer i en del länder men inte i andra. Den första viktiga principen är frihetsprincipen. Valfrihet och autonomi är hörn- 279

4 stenar i det liberala projektet och centrala i de mänskliga rättigheter som ritats upp i framförallt västvärlden. Enligt frihetsprincipen har alla rätt till självbestämmande autonomi. En individs frihet kan dock begränsas av andra människors rätt till frihet om individens fria agerande begränsar någon annans frihet (Rosen 1993). I en rättsstat ska individens frihet värnas av staten. Men en stark stat kan samtidigt inverka negativt på individens frihet, vilket framgår av den andra principen nedan. Valfrihet förutsätter rationella och åtminstone potentiellt autonoma individer. Den andra principen är rättviseprincipen, vilken kan sägas utgöra grunden för välfärdssamhället, som varit central för Sverige med sin historia av socialdemokratisk dominans (det finns dock tecken på en utveckling mot liberalisering). I strävan att skapa jämlikhet och rättvis fördelning har vi en omfattande statlig administration och skattesystem. Staten (kollektivet) är skyldig att skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna nyttja sin autonomi (O Neill 1996) och leva värdiga liv. Rättviseprincipen kan innebära paternalism eftersom den kräver bedömningar av individers behov och bedömningar av vad ett gott liv och kapabelt nyttjande av sin autonomi är. Bedömningarna kan ge staten rätt att begränsa någons frihet för individens eget bästa. Man kan skilja på lätt och tung paternalism (Nilssen 2005). Lätt paternalism handlar bara om att skapa förutsättningar för övervägda beslut. Tung paternalism går längre och lägger sig även i vilka beslut som fattas av individen även om individen kan anses ha förmågan att fatta egna beslut. Ett utvecklat välfärdssamhället kan alltså, i sin omsorg, tendera att bli förtryckande/kontrollerande och lägga sig i hur medborgarna fattar sina beslut. Det leder i sin tur till att medborgarnas frihet/ autonomi begränsas. Slutligen vill jag inkludera utilitaristiska principen i teorin. Utilitarismen handlar om att generera maximal lycka till maximalt antal personer välja de åtgärder som gör mest nytta (Olsen m.fl. 2003). Det vill säga att vi måste göra en bedömning av hur mycket det är värt att försöka hjälpa någon som far illa. Om vi har begränsat med resurser ska vi försöka hjälpa dem som vi i första hand tror kan generera lycka till andra. I en av mina tidigare analyser visade sig den utilitaristiska principen vara viktigare än rättviseprincipen när vårdpersonal gjorde bedömningar av vilka klientgrupper som bör prioriteras (ännu viktigare var dock bedömningar utifrån klienternas historik) (Palm 2006). Med den utilitaristiska principen måste ekonomiska hänsynstaganden göras. Det handlar om en kalkyl av vilka effekter olika ageranden kan ha. Innan jag går in på åtgärder och målsättningar i socialarbetarnas resonemang är det viktigt att vi ägnar en tanke åt det problem som är det som ska åtgärdas i vårt fall. Som nämnts ges den frihet och autonomi som anses vara medborgarnas rättighet under förutsättning att medborgarna tar ansvar för sina val. De förutsätter en slags motprestation. När människor inte klarar sin försörjning kan det offentliga hjälpa till, men det ger också utrymme att ställa krav och lägga sig i hur den som ber om hjälp agerar. Alkohol och narkotika anses inte sällan vara orsaken till att någon inte tar sitt ansvar, klarar att försörja sig, mår dåligt eller skadar andra och blir då problem som måste hanteras/kontrolleras. 280 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 För att gå vidare går det att föreställa sig en rad olika samhälleliga lösningar när det kommer till alkohol- och narkotikaproblem hos individer, varav vård och behandling 2 är den form som är fokus för föreliggande artikel. Förhållningssätt och metod Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i den nämnda utvärderingen av en satsning, Vårdkedjeprojektet, på att förbättra samarbete, eftervård och vårdmetoder inom tvångsvården och den frivilliga vården. I satsningen ingick tre av statens tvångsvårdsinstitutioner och sex mellansvenska kommuner/stadsdelar (socialtjänstförvaltningar) som placerade sina klienter vid de tre institutionerna. I projektet skapades samarbetsgrupper, utbildades personal i bedömnings- och behandlingsmetoder samt anställdes särskilda samordnare som skulle följa klienterna genom vårdkedjan. Inom ramen för utvärderingen genomfördes en mängd intervjuer och observationer under andra halvan av 2005 och hela för att följa projektets utveckling. För den här analysen har material från utvärderingen där socialarbetare uttalat sig valts ut och analyserats utifrån frågorna om hur, när och för vilka tvångsvård används samt bör/inte bör användas. I materialet ingår således samtliga intervjuer med socialsekreterare och socialtjänstchefer från de sex socialtjänstadministrationer som ingick i den satsning som utvärderades. Vidare ingår omfattande och detaljerade anteckningar från möten i såväl projektets styrgrupp (där socialtjänstchefer från samtliga kommuner ingick) som projektets arbetsgrupp (där enhetschefer från samtliga kommuner ingick). Även anteckningar från möten på socialkontor, institutioner och i klienters hem där socialsekreterare deltagit ingår i det avgränsade materialet 4. Totalt består materialet av 17 intervjuer (6 av dessa med socialtjänstchefer och övriga med socialsekreterare som hade minst en och oftast fler än tre aktuella tvångsvårdade klienter) och 11 möten/träffar vid vilka omfattande anteckningar fördes. Möten, observationer och intervjuer där inga representanter från socialtjänsten ingick uteslöts ur materialet för föreliggande analys. Intervjuerna var uppbyggda kring teman som var relevanta för det projekt som utvärderades, men var tämligen ostrukturerade till sin karaktär. Ett viktigt tema gällde hur tvångsvården användes. Arbetet med det insamlade materialet som den här artikeln är en slutprodukt av har varit en lång process. Analysen av socialarbetarnas syn på tvångsvård påbörjades redan i utvärderingen (resultaten står att läsa i Implementeringsdelen av undertecknad i Fäldt m.fl. 2007) och sedan har det avgränsade materialet framför allt avgränsats mer och mer efter varje genomläsning så att det jag ansett vara mest relevant för att kunna belysa olika perspektiv av studiens frågor återstått. Material där samtal uteslutande handlat om det projekt som utvärderades uteslöts till exempel, liksom material om hur socialtjänsten var organiserad i kommunen. När bara text som berörde mina frågor återstod begränsade jag utifrån tanken att undvika upprepning och att upprätthålla en spridning mellan kommunerna. De formuleringar som bäst speglade olika typer av perspektiv på frågorna behölls. Noteringar gjordes dock om huruvida en viss typ av uttalande var vanligt förekommande. Uttalandens kommunala hemvist blev successivt mindre viktigt. 281

6 Jag arbetade så att jag skrev text runt det alltmer reducerade materialet (citat) och omstrukturerade ordningen på citaten. Det gav en omfattande text som tog upp en rad olika aspekter av socialarbetarnas resonemang, men som saknade en tydlig struktur och röd tråd. Arbetet gav dock en bra överblick utifrån vilken jag sedan plockade citat för den struktur som artikeln har nu. Arbetet kan därför delas upp i två faser där den första utgick från materialet/empirin och den andra från föreliggande struktur (som visserligen skapades utifrån empiribearbetningen), till vilken citat från den första fasen lades till. Följande fyra förkortningar används i citaten för att klargöra vem som säger vad: S=socialarbetare, C=socialtjänstchef (kan vara på olika nivåer), Sa=samordnare (typ av socialarbetare anställda av tvångsvården för att samordna tvångsvården med den frivilliga eftervården) och I=intervjuare (alltså jag, som ställde frågorna och genomförde fältarbetet). Därutöver har en siffra för varje kommun lagts till versalen och en liten bokstav för att skilja socialarbetarna i samma kommun från varandra. Vidare har vissa partier i citaten kursiverats. Det gäller partier som är av särskilt intresse för det som för tillfället omtalas. Citaten har också redigerats något för att underlätta förståelsen av det aktörerna säger. Det är en slags transformering från talspråk till skriftspråk. Exempelvis har ordet liksom redigerats bort i de flesta fall. Resultatredovisning QQ Socialarbetarna om målsättningar för sina klienter En kanske given målsättning hos socialarbetarna, om ni följt mitt teoretiska resonemang ovan, är att klienterna tar ansvar för och fattar beslut om sina liv som innebär att de klarar sig själva och inte skadar andra. Särskilt i den delen av materialet som kommer från det praktiska arbetet är målsättningen ansvarstagande tydlig. Nedan ges ett exempel på hur socialarbetarna talar om att klienter måste lära sig ta och uppvisa ansvarstagande. Citatet innehåller också uttalanden om hur ansvar kan eller bör visas upp och vilka typer av aktiviteter som premieras. S4b: På ett sätt kan jag tycka såhär, han är inte intresserad av att delta i aktiviteter på (LVM-institution), nu är han på ett LVM, men när man inte ens är intresserad av att delta i aktiviteter där och de ändå tycker att han är lämplig att komma ut och göra någon annan sysselsättning, då borde han ändå visa framfötterna mer tycker jag innan man tycker han är lämplig för det. Sa4: Ja, ja. S4b: Ja, att han måste gå upp en viss tid, liksom visa att han klarar av de här grejerna och åka med på saker och... (Sa berättar om ett fall på en annan institution där man inte ansåg att klienten var mogen för att komma ut och krävde att klienten skulle delta i grupper och visa att du vill något för att först få komma till öppna enheten 282 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

7 och därefter till en 27-placering 5 utanför institutionen. Klienten, som ville komma från institutionen, gick till sist med på att delta i grupper.) Sa4: ( ) hon (klienten) har ju genomfört många olika behandlingar och så och hon är ganska duktig på det här med stegstanken. Hon är ju väldigt införstådd och hon säger alltid att hon kan det där. Så när hon väl kom i grupp så blev hon, då var hon en resurs för alla andra. Så, tanken var ju inte att det här skulle bota henne utan att hon på något sätt skulle få en viss rutin för att komma ut i en 27, komma ut och jobba. Det var ju att man skulle visa en viss... motprestation. Det var ju medvetet att man skulle kräva någonting och baktanken var att hon skulle bli klar för att komma ut och komma upp tidigt på morgonen. Hon skulle ju börja jobba. man genom tvångsvårdsplaceringen tar ifrån dem möjligheten att styra sitt eget liv och inte anser dem kapabla att fatta beslut (se t.ex. Ekendahl 2009) blir inte ofta tydliggjord i samtalen med socialarbetarna. Enligt citatet nedan finns dock, åtminstone hos vissa socialarbetare, en medvetenhet om paradoxen. Lösningen som tas till i detta fall är att hänvisa till lagen. Sa3: Nä men grejen är ju den att, det jag har sett i alla fall, att det kan vara väldigt, väldigt olika med den här viljan. För att många tycker att Åh vad bra. Ni tog ett LVM för jag klarar inte att bryta. Så finns det sådana som säger faktiskt. S3a: Ja visst finns det det. Och egentligen ska inte de ha ett LVM Sa3: Nej egentligen ska de inte ha det. Ovanstående resonemang tyder på att klienter kan hållas kvar på institution mot sin vilja av andra skäl än själva alkoholoch narkotikaproblemen något som ur lagstiftningens perspektiv är ytterst tveksamt. I flera andra samtal om det praktiska arbetet är det vidare tydligt att klienterna bör ta ansvar för att de befinner sig i den aktuella situationen och inte skylla ifrån sig. Samtidigt framkommer också att klienterna bör ta ansvar för sitt tillfrisknande och vara aktiva i vården. Kombinationen av de två ansvarskraven brukar beskrivas som ett moraliskt perspektiv på individen (Brickman m.fl. 1982). Den uppmärksammade paradox som finns inbyggd i tvångsvårdstanken att avkräva ansvar av klienter samtidigt som S3a: för då vill man ju nåt. Men och nu är det andra paradoxen, alltså nu ska han vilja nåt fast han är där och inte vill nåt! Så det har du rätt i. Att det är en paradox. Jag har försökt att gå runt lite där och säga att jag förstår att han är sur och förbannad, men man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning! För att nå målet att klienterna ska ta ansvar kan olika delmål ställas upp. Socialarbetarnas primära delmål (vilket många gånger också ses som det slutliga målet) är, enligt min tolkning, total rehabilitering eller total nykterhet även om det inte uttalas särskilt ofta av socialarbetarna. Det framgår trots allt när de talar om 283

8 avvikelser från målet nykterhet (normen), vilket jag tar upp i nästkommande avsnitt. Att de inte ofta uttalar den primära målsättningen direkt menar jag kan bero på att den tas för given. Den är inte aktuell att debattera. Det är självklart att de i första hand vill se sina klienter helnyktra. Av citatet nedan framgår dock att det långsiktiga målet för klienterna är drogfrihet, men att överlevnad kan vara ett första mål i ett akut skede. S5a: Mina tankar är att syftet är ju att de ska bli drogfria. Kan det leda till drogfrihet så är det ett bra alternativ. Och i de flesta fall det bästa. För de Man tittar på de här fyra ärendena jag har, de har ju fått möjligheten, och chansen, att gå in frivilligt i vård, och de har inte klarat det. En del har inte kommit dit ens en gång. En del har försökt och gått därifrån. Och för att, ja för att överhuvudtaget överleva, så har jag tagit LVM. modifiera sina målsättningar. De svårigheter och hinder som framkommer handlar delvis om svårigheterna att åstadkomma en förändring hos klienterna och i synnerhet vissa klienter. Det rör sig om de som är äldre och de som har psykiska problem. Det anses inte realistiskt att alla dessa klienter ska bli helnyktra. Men, även ekonomiska begränsningar (och därav vikten att prioritera mellan klientgrupper/åtgärder) framställs som skäl till skilda målsättningar för skilda grupper. Ett tredje hinder kan beskrivas som en kombination av de två nämnda alltså kostnaden i relation till vad som kan åstadkommas. Nedan ges tre exempel på de hinder som framkommer i resonemangen: C1: Det är ju många utav våra gamlingar, ( ) det ser ju vi idag att man kan inte ha målet nykterhet hos de där för det kommer aldrig att inträffa. Men däremot ett någorlunda drägligt liv, kan man ju önska. J: Men det är ändå mer det här långsiktiga målet, att de ska bli drogfria? S5a: Ja. Att total rehabilitering är målsättningen kan förklaras av en lång svensk tradition av att uppfatta total avhållsamhet som det enda sättet att återfå kontrollen över sitt liv. QQ Hinder att uppnå total rehabilitering reviderad målsättning Men, i talet om målsättningar kommer socialarbetarna ganska snabbt in på svårigheterna med att uppnå total rehabilitering och det blir tydligt att de därmed tvingats C4: Det, det jag har hört är ju det att den här gruppen med knepiga, ja personlighetsstörningar och sådant där, de är svåra att jobba med. Behandlingsmässigt. Det har jag förstått på vår narkotikaenhet. Alltså man kanske håller dem skyddade och nyktra eller drogfria under den här tiden (då de är på institution) men man kommer inte åt dem behandlingsvägen. De är svåra att jobba med. Det gäller väl kanske allmänt alla de här med dubbeldiagnos. Men vilken missbrukare har inte det? Det, de är ju så väldigt många av de här som har någon sorts psykisk åkomma, pålagring eller något sådant. 284 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

9 C5: Och det är klart att vi ska använda det (tvångsvård) för de yngre och det är där vi vill använda våra pengar över huvudtaget, inte i den här delen (de äldre). Och när man tittar så finns en tendens att vi fokuserar hela vårt tänk och alla resurser på den här gruppen, den äldre gruppen. Det är helt absurt egentligen. ( ) C5: Ja alltså, det är klart att det (tvångsvården) måste vara en viktig del i ett vårdutbud, men sen kommer man på de här äldre alltså som man vet inte egentligen kommer att upphöra med sitt missbruk. Ska det då vara LVM eller ett lågtröskelboende då väljer jag hellre ett lågtröskelboende att man kan ha koll på den här människan över tid, och att man ser och kan ge stöd hela tiden. C5: Ja och det säger ju vi här också, vi prioriterar ungdomar men när jag tittar på det här året, vad lägger jag ner tid på, så är det [skratt]. Jag blir lite besviken när jag ser det, vad sjutton alltså. Och jag frågar min kollega som har det här och han säger precis samma sak. Och det är det vi inte skall göra. Det är därför man vill hitta det där lågtröskel, det skyddade och det värdiga för den gruppen. Och sen kunna fokusera på de här yngre. Betoningen av två skilda målsättningar kan skilja sig något mellan olika socialarbetare, men är ändå förhållandevis tydlig hos flertalet. Det rör sig alltså om en målsättning för de äldre, nämligen att dessa ska få ett drägligt eller värdigt liv, oavsett om de är helnyktra eller inte, och en för de yngre som fortsatt är rehabilitering. C1: Och det är ju också ett uppdrag som vi har i kommunen att hitta boenden. Lämpliga boenden för personer som är, där man inte kan förvänta sig att de ska få ett nyktert liv men att det ändå är så att de ska hållas under armarna, så att säga, och få ett bättre liv. ( ) C5: Ja precis för det det är inte samma syfte, vi skickar en yngre människa därför att vi vill rädda liksom, den ska bli frisk. Men den här människan skickar vi för att han är i så dålig kondition. Det är ett annat syfte alltså. De äldre ska alltså inte botas eller räddas eller tillfriskna som de yngre, utan hållas under armarna, ges stöd, hållas koll på och få en ordnad tillvaro (C1) eller ett bättre liv. När det gäller hur drägligt liv för de äldre ska uppnås är den åtgärd som i första hand nämns av socialarbetarna alltså lågtröskelboenden. Det rör sig om boenden där man accepterar att klienterna inte är helt nyktra. På en direkt fråga om det även gäller narkotikabrukare (avvikelsen från målet total drogfrihet) svarade den socialtjänstchef (C1) som fick frågan ett tydligt nej. För dessa är det substitutionsbehandling som gäller. Men, även träffpunkter och tillsyn, nämns av en socialtjänstchef som alternativ för de här missbrukarna (här görs ej skillnad mellan narkotika och alkohol) som kanske inte är så behandlingsbara. Det intressanta i resonemanget 285

10 är att tvångsvård inte uppfattas som en åtgärd för denna grupp äldre klienter. Argumenten handlar dels om att tvångsvården inte passar denna grupp klienter där man inte tror på rehabilitering, eftersom det är den långsiktiga målsättningen för tvångsvården. Det märktes under fältarbetet inte minst genom att lågtröskelboenden inte accepteras vid 27-placeringar. Inte heller substitutionsbehandling är möjlig i kombination med tvångsvård. 6 Dels är det en fråga om pengar. Tvångsvården är en dyr vårdform och eftersom socialtjänsten i första hand vill prioritera de unga måste de frilägga resurser för dem. C3: Alltså på något sätt tycker jag att man ska göra det (tvångsvårda) med unga människor. Det är jätteviktigt att bryta en ond destruktiv användning av droger där man måste komma ur det. Och då tror jag att det är viktigt. Sen är det ju fruktansvärt viktigt vad som händer när man gör det, var de hamnar och hur det ser ut. Tvånget i sig leder ju inte till någonting om det inte finns ett bra meningsfullt innehåll. Men för de som är äldre och de som är Ja, där är jag mer tveksam. För rehabiliteringen av de unga, vilka man ännu hoppas kunna rädda, krävs ambitiösa behandlingar för att de ska tillfriskna. Som vi kan se i citaten ovan verkar en del socialarbetare uppfatta tvångsvården som ett alternativ för de unga, åtminstone i en inledningsfas för att bryta en ond destruktiv användning. Enligt ett samtal med en socialarbetare som har fått en ung klient tvångsvårdsplacerad (till skillnad från chefen i citatet ovan, som främst har hand om äldre klienter) är dock tvångsvården inte tillräckligt ambitiös (se citatet nedan). Den anses rentav olämplig för den unga klienten. S1b: Men jag tycker att hon, i och med att hon är tjugo år så tänker jag, hon ska inte vara på ett LVM-hem så länge, för det är inte en miljö för en tjugoåring, tycker jag. Hon behöver snabbt komma ut på en 27 alltså. (...) S1b: Nä, det är bara en spontan känsla hon ska inte vara så mycket på institution, institutionaliseras liksom det är mer så, att hon behöver ut på ett (ambitiöst behandlingshem), där hon får fronta sig själv liksom och, och gå in i process och börja jobba med sina känslor. En möjlig tolkning av ovanstående citat är att tvångsvården (precis som fängelse för vuxna) inte anses lämplig för ungdomar eftersom de kan påverkas negativt av att umgås med de äldre klienterna som har mer erfarenhet av både narkotika och institutioner. Risken för institutionalisering nämns också i citatet ovan som skäl, men risken tycks ändå avhängig vilken typ av institution det rör sig om. Klienten i citatet ovan skulle förflyttas till en annan behandlingsinstitution där hon tydligen inte löper samma risk att bli institutionaliserad. QQ Andra hinder tvångsvård blir ett nödvändigt alternativ Utifrån ovanstående förefaller tvångsvården anses olämplig som vårdalternativ för båda de klientgrupper som socialtjänsten 286 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

NAD. Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Research report. Inledning

NAD. Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Research report. Inledning NAD Research report NAD Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? MATS EKENDAHL ABSTRACT Social service and addiction treatment: rehabilitation or harm reduction? AIM This paper aims to depict

Läs mer

En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården

En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Artikel LEILA BILLQUIST ANETTE SKÅRNER En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Inledning Den svenska tvångsvården av vuxna personer med missbruksproblem syftar

Läs mer

Annars får man inte vara med

Annars får man inte vara med Forskningsrapport nr 1 2007 Annars får man inte vara med Missbrukarvård och kulturens täckelse exemplet romer Göran Johansson Författarpresentation Göran Johansson är docent i socialantropologi vid Stockholms

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

En påtvingad relation?

En påtvingad relation? En påtvingad relation? Kontaktmannaskapets utövande och villkor inom LVM-vården Leila Billquist Anette Skårner F o r s k n i n g s r a p p o r t n r 4 2009 FOU En påtvingad relation? Kontaktmannaskapets

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. SiS följer upp och utvecklar 1/09 Betydelse för vårdens utformning Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Tove Pettersson Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Betydelse för vårdens

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på alkoholproblem hos klienter

Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på alkoholproblem hos klienter Artikel LISA SKOGENS Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på alkoholproblem hos klienter Inledning Flera studier inom individ- och familjeomsorgens områden har visat

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

blir ett dilemma När mat och alkohol på gruppbostaden om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning Karin Steive

blir ett dilemma När mat och alkohol på gruppbostaden om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning Karin Steive FoU Södertörns skriftserie nr 106/12 När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma om livsstilsrelaterad problematik bland personer med Karin Steive utvecklingsstörning Förord För ett par år sedan

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer