Problemsituationer då man använder blixt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problemsituationer då man använder blixt"

Transkript

1 Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering i naturligt ljus är möjligheterna emellertid mer begränsade. För det första sitter ju blixten (undantaget användningen av hjälpblixt(-ar)) oftast på kameran nära objektivet ( = ljusets riktning huvudsakligen "medljus" ) och för det andra är blixten som ljuskälla för det mesta liten ( = hårt ljus ). En tredje stor begränsning ligger emellertid i det faktum att ljuset snabbt avtar i styrka då avståndet från kameran ökar. ( styrkan avtar med kvadraten på avståndet dvs. om avståndet fördubblas finns bara ¼ kvar av ljusstyrkan ) Detta medför att motiv nära kameran tenderar kan bli överexponerade medan bakgrunden längre bort oftast blir för mörk. När skall/kan man använda blixt? 1. Då det befintliga ljuset inte räcker till för rätt exponering. 2. I situationer då det naturliga ljuset i princip nog räcker men man vill ge mera ljus åt ett relativt nära beläget huvudmotiv för att framhäva det eller för att det naturliga ljuset kommer från fel håll. (t.ex. rakt uppifrån så att ögonen blir för mörka!). 3. Som utfyllnad t.ex. i motljus eller liknande situationer då vissa partier av motivet på skuggsidan annars skulle bli för mörka. Problemsituationer då man använder blixt Vid fotografering med blixt stöter man oftast på problematiska företeelser. En är blixtens snabbt avtagande ljusstyrka då avståndet från kameran ökar. En annan är hur man skall undvika att ansikten i förgrunden blir för ljusa mot en mörk bakgrund. En tredje är inställningen av vitbalansen. 1. Den avtagande styrkan på ljuset kan man inte direkt göra något åt. Man kan kringgå problemet genom att rikta blixten mot taket så att ljuset sprids jämnare i rummet, eller man kan utnyttja det naturliga ljuset (i den mån det finns) så mycket som möjligt. ( Se senare avsnitt) Ett tredje sätt är att använda hjälpblixtar placerade så att en längre bort belägen bakgrund får tillräckligt med ljus. 2. Ett vanligt problem med blixtfotografering är att ansikten i förgrunden lätt blir för ljusa. Saken kan lösas på två sätt: Du kan låta det naturliga ljuset bestämma exponeringen och låta blixten lätta upp förgrunden, eller du kan reglera blixtens effekt några steg åt minus så att den blir svagare. 3. Ett annat intressant problem som dyker upp, isynnerhet om man utnyttjar det befintliga (naturliga ljuset) är hur man skall ställa in vitbalansen på kameran i en situation där ljus från olika källor har olika färgtemperatur. Det naturliga ljusets

2 färgtemperatur varierar ju mycket beroende på om ljuskällan är den blå himmlen, solljus eller glödlampsljus. På grund av dessa variationer har digitalkamerorna en funktion för inställning av vitbalansen. Korrigeringen kan ske antingen automatiskt eller manuellt. Kameran korrigerar sedan vid fotograferingsögonblicket färgbalansen så att vitt ser vitt ut och neutralgrå ytor ser gråa ut på bilden. Så länge som allt ljus har samma färgtemperatur klarar kameran för det mesta av inställningen bra. Men om man använder blixt betyder det ofta att två olika ljuskällor belyser motivet: Blixten och det naturliga ljuset. Utomhus i dagsljus är det inget problem eftersom blixtens färgtemperatur ganska nära motsvarar färgtemperaturen i skuggan ( ljuskälla: Den ljusblå himmlen.) Inomhus i lampljus är situationen emellertid en annan. Där skiljer sig blixtens färgtemperatur avsevärt från det naturliga ljusets färgtemperatur. Alla glödlampor är mycket gulare (eller rödare) än blixten. Vi ställs inför åtminstone två olika situationer: 1. Kameran är inställd på automatisk exponering och blixten utnyttjas då som huvudljuskälla så att det naturliga ljuset helt körs över. Vitbalansen på kameran skall då vara inställd på AUTO eller Blixt. Resultatet blir en vanlig blixtbild med ett platt starkt ljus i förgrunden och en ofta mörk bakgrund (om bakgrunden ligger tillräckligt långt borta). 2. Man vill utnyttja det naturliga ljuset genom att ställa in kamerans exponering nära de värden som skulle gälla för det (naturliga ljuset). Då är frågan hur vitbalansen skall ställas in. Oberoende av hur man ställer in blir det fel någonstans. Alternativen är följande: - Ljuset kommer från vanliga glödlampor och exponeringen sker helt enligt detta. Om vitbalansen är i läget "glödlampa" kommer miljön i huvudsak att ha rätt färg medan blixten ger ett stänk av kallare, aningen blått ljus åt förgrunden Om ljuset kommer från lysrör skall denna inställning vara vald etc. Kamerans exponeringinställning skall sedan motsvara det befintliga ljuset så bra som möjligt. På det här sättet kommer blixtens ljus att vara så obemärkt som möjligt i bilden (men ändå lätta upp den) och skillnaderna i färgbalansen blir små och hanterbara. - Samma ljus och exponering som tidigare men vitbalansen satt på BLIXT. Effekten blir nu den att förgrunden i stort sätt har rätt färg medan bakgrunden som inte så starkt påverkas av blixten får en varmare gulare nyans. Här kan man även låta blixten vara starkare och bakgrunden bli mörkare utan att färgbalansen försämras. Det gäller att fundera på hurudant ljus och vilka färger man vill ha i bilden. Logiken är följande: Ifall blixtens ljus dominerar måste vitbalansen vara i läget AUTO eller blixt. Om det naturliga ljuset skall dominera kan man igen pröva att ställa in vitbalansen efter detta. Testa alltid olika alternativ för att se vad resultatet blir!

3 Blixtens funktionsalternativ A. Gäller den inbyggda blixten i Nikon D 70 kameror eller motsv.) Blixten har grovt taget tre olika funktionsalternativ med olika grad av samverkan mellan kamera och blixt beroende på bl.a. objektivets egenskaper. 1. TTL Balanserad utfyllnadsblixt ( upplättning ). Kameran mäter ljuset från olika punkter i bilden ( genom en matris ) och kan matcha blixtens styrka så att den motsvarar bakgrundens ljusförhållanden. Fungerar automatiskt i alla andra exponeringslägen utom M. Dessutom får i de andra exponeringslägena inte ljusmätarens punktmätningsfunktion vara vald. Bäst fungerar systemet om t.ex. en person (huvudmotivet) finns mot en ljusare bakgrund. 2. TTL - Normal. Denna funktion aktiveras då kameran är inställd på M ( manuell exponering ) eller - om exponeringsmätarens punktmätningsfunktion är vald - även för lägena A, S och P. Kameran styr blixtens effekt så att huvudmotivet nära kameran blir rätt exponerat medan bakgrunden inte beaktas. Bakgrundens exponering måste ställas in manuellt. Tack vare denna funktion kan man själv bestämma hur stor skillnaden blir mellan huvudmotivet och bakgrunden. Genom att t.ex. öka eller minska exponeringen i M- eller A-läget kan du påverka vilket ljus dominerar. Gör så här: Ställ in exponeringen manuellt enligt de rådande ljusförhållandena. Utgångsläget är nu det att bakgrunden blir normalt exponerad. Vid behov kan du sedan ändra på värdena (bländaren och inom vissa gränser tiden) om du vill ha bakgrunden mörkare än förgrunden. Var noga med att inte överexponera med det naturliga ljuset för detta kan blixtens automatik givetvis inte korrigera. Förutsatt att exponeringen är inställd rätt (enl. förgående mening) så sköter blixtens automatik sedan om att det nära belägna huvudmotivet blir rätt exponerat. Med hjälp av blixtens korrigerings-funktion kan du sedan vidare dämpa eller förstärka blixten. Reglera blixtens styrka genom att hålla den lilla knappen till vänster strax nedamom blixten intryckt och vrida på den bakre ratten. Upp i displayen ser du hur värdet, + eller - ändras. 3. (Blixt och kamera samverkar inte. Den här situationen gäller ofta för kameror och blixtar av olika märke. Denna situation är inte aktuell med skolans kameror även om man kan använda blixten manuellt här också. Slutartiden måste ligga inom området för kamerans x-synkronisering för blixt och bländaren skall väljas enligt anvisningar på blixtens avståndstabell. X-synkroniseringstiden finns angiven på kameran.) En mycket viktig sak att notera vid all blixtfotografering är att blixtens effekt inte räcker hur långt som helst! Antingen kan avståndet vara för långt eller kamerans bländare för liten för blixtens effekt. Om blixten riktas mot en vägg eller mot taket är detta fenomen särskilt påtagligt då det faktiska avståndet som ljuset färdas blir ännu längreoch en stor del av ljusetsugs upp av den reflekterande ytan! Kameran meddelar då att blixten inte har räckt till genom att blixtsymbolen blinkar några gånger efter att bilden tagits.

4 Hur skall man välja metod. Situation 1. Den enklaste situationen är förstås den att blixten fungerar som huvudljuskälla där det naturliga ljuset inte räcker till överhuvudtaget eller för att t.ex. ge möjlighet till önskad, tillräckligt liten bländare. Det man skall fundera på är avståndet mellan ett närbeläget huvudmotiv och bakgrunden samt bakgrundens ljushet. Enklast är det bakgrunden är nära och relativt ljus. Då ställer man in kameran i programläget P eller läget för bländar förval A, ifall man vill ha kontroll över bländaren. Dessutom skall ljusmätningen vara i läget Matris. Då sköter automatiken om att exponeringen blir rätt och fotografen kan fundera på t.ex. bildkomposition. Programläget med matrismätning fungerar speciellt bra även i motljus då man vill använda blixten som upplättning. Automatiken känner av skillnaderna mellan en ljus bakgrund och en mörkare förgrund och anpassar blixtens effekt så att ljuset blir jämnt. Situation 2. Den här situationen är ganska motsatt den första. Här vill du själv styra blixtens förhållande till det naturliga ljuset. Kamerainställningarna görs utgående från det naturliga ljuset och blixten styrs sedan att inte direkt köra över det naturliga ljuset. Denna metod lämpar sig bra då du fotograferar i stora utrymmen och du vill försäkra dig om att inte balansen mellan förgrundens och bakgrundens ljus blir dålig. Syftet är att lysa upp t.ex. ett ansikte i förgrunden för att betona det utan att bakgrunden blir alltför mörk. Meningen är att det naturliga ljuset dominerar och att blixten hjälper till att lyfta fram något i förgrunden. Exponeringen skall i stort sätt blir rätt oberoende av om blixten används eller inte. Du ställer in värdena manuellt (M). Om du vill att blixten bara litet skall lysa upp ett nära beläget ansikte skall du använda samma bländare och tid som det befintliga ljuset förutsätter. Ju mera du sedan minskar på bländaren desto mera kommer blixtens ljus att dominera och desto mörkare blir sedan bakgrunden. Eftersom du ställer in kamerans exponering manuellt förändras den inte från de inställda värdena så du kan medvetet underexponera bakgunden och låta kameran reglera blixten som ju huvudsakligen påverkar förgrunden. Du kan använda alla ljusmätnings metoder, punkt- centrum-vägd- och matris-mätning. Mest kontroll har du om du låter kameran mäta ljuset från motivet, punkt eller centrumvägt. Då ställer blixten in sig så att motivet blir rätt och bakgrunden exponeras exakt som du vill. B. Extern blixt Nikon Speedlight SB-600 Den externa blixten används ofta på samma sätt som den inbyggda. Skillnaden är att du kan rikta den externa blixtens ljus uppåt eller åt sidorna och på det sättet skapa ett mjukare ljus. Vid avancerad blixtfotografering används även externa hjälpblixtar som kopplas till kameran antingen med kabel eller trådlöst. Med ett sådant system balanseras t.ex. långt ifrån varandra liggande bakrund och förgrund.

5 Den externa blixten har samma TTL-upplättning- och TTL-normal-funktion. Du väljer läge genom att trycka på MODE-knappen på blixtens bakpanel. Om upplättningsfunktionen är vald syns BL i blixtens display. Om BL inte syns är blixten i läget TTL-normal. Om kamerans ljusmätning ställs in på punktmätning går blixten automatiskt i TTLnormalläget. I alla andra fall kan upplättningsfunktionen användas (BL). Notera att du även kan reglera blixtens styrka manuell med + och - knapparna på blixtens bakpanel. Dessutom kan du använda kamerans exponeringskompensation. -knappen + bakre ratten. Tag testbilder med olika alternativa inställningar och studera resultatet. Om inte exponeringsiställningen ligger mycket nära det naturliga ljuset skall kamerans vitbalans vara inställd på blixt, så får ljuset rätt färg. Mera information finns sedan i kamerans och blixtens bruksanvisningar!

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder.

Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder. Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder. Blixtfotografering sann harmoni mellan ljuskällor öppnar för nya fotograferingsmöjligheter. Gamla tegelbyggnader, kullerstensgator, otaliga

Läs mer

DF0405s18-29 04-05-14 11.41 Sida 18 TEMA TA BÄTTRE GRUPPBILDER

DF0405s18-29 04-05-14 11.41 Sida 18 TEMA TA BÄTTRE GRUPPBILDER DF0405s18-29 04-05-14 11.41 Sida 18 TEMA TA BÄTTRE GRUPPBILDER Ta bättre gruppbilder Att ta bilder på par och grupper är svårare än att jobba med enskilda individer, men följer du våra tips så kommer du

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför?

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Ett fibernät förväntas lösa många problem. Några exempel är billig kommunikation mellan de kommunala enheterna, medborgarnas vilja att stanna i kommunen,

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer