Kulturnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden 2006-12-13 1"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl Beslutande Margareta Arthursson (kd) ordf. Urban Falk (s), v ordf. Stefan Lindfors (s ) Ingrid Stenberg Lundin (c ) Inger Johansson (mp) AnnaMaria Gylling (c ) ers Kickan Fält (v) ers Övriga deltagare Barbro Nordén Harbeck, biblioteks/kulturchef Karin Hästö, kultursekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lindfors Kulturförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Karin Hästö Ordförande Justerande Margareta Arthursson Stefan Lindfors Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kulturförvaltningen Karin Hästö

2 Kulturnämnden Kn 64 Dnr KN 06/ Bidragsansökan: Dalarnas författarförbund Dalarnas författarförbund planerar att genomföra 3 st. poesi- och berättaraftnar under 2007, med en annons vid vardera tillfället till en kostnad av kr, exkl. moms. Förbundet ansöker om 6000 kr i bidrag för annonsering. att bifalla ansökan. Bidraget betalas ut efter genomfört arrangemang.

3 Kulturnämnden Kn 65 Dnr KN 06/ Vägnamn i Silvberg Miljö- och byggnadsnämndens presidium önskar namn på vägar i Silvbergs kommundel enligt bifogad karta. Från Gunnar Dicander i Grängshammar har förslag inkommit som MoB önskar kulturnämndens synpunkter på. Kultursekreteraren redogör för Gunnar Dicanders förslag: Ramsbovägen, Helikoptervägen och Nytorpsvägen är väl förankrade namn i bygdens folkliga tradition. Jönsåkersvägen går till Jönsåkern Verkbrovägen är nybruten väg till Verkbron Vargmossevägen passerar Vargmossen till höger. Lilla Lobergsvägen går förbi torpplatsen lilla Loberget Lobergsklackvägen går upp till Lobergsklack Jonsvägen namnsattes av St.Kopparberg på 60-talet. Gamla Stationsvägen går upp till järnvägsstationen Kalkbergsvägen går upp till kalkgruvorna. Denna namnsättning har en naturlig förankring både i natur- och kulturmiljö i Silvberg. Namnen anknyter till tidigare generationers levnadsmiljöer och bidrar därigenom till att förstärka den lokala identiteten och kunskapen om bygdens historia. att föreslå att vägarna namnsätts enligt Gunnar Dicanders förslag..

4 Kulturnämnden Kn 66 Dnr KN 06/ Folkmusikfesten i nedre Dalälven Kultursekreteraren presenterar projektet. (protokollsbil.) Folkmusikfesten vid nedre Dalälven är Leader+ projekt med syfte att lyfta fram den lokala folkmusiken, och levandegöra kulturarvet och stimulera ett aktivt deltagande i folkmusikevenemang. Detta treåriga projekt avslutas Arrangörsföreningen folkmusikfest i Gästrikland har samordnat detta projekt som sträckt sig över 11 kommuner Tierp, Älvkarleby, Gävle, Sandviken, Hofors, Heby, Sala, Norberg, Avesta, Hedemora och Säter har 18 arrangemang genomförts under perioden 28 juli 3 sep. med både professionella lokala artister och mera kända folkmusikartister. Antalet besökare har ökat kraftigt 2004:1500, 2005:4448, 2006: Folkmusikfesten i Nedre Dalälven har vuxit till ett av de största folkmusikarrangemangen i Sverige. Under år 2006 har Folkmusikfesten i Gustafs och föreställningen Brorslotten i Östra Silvberg varit en del i detta projekt. Folkmusikfesten i Gustafs erhöll 5000 kr från både kulturnämnden och näringslivskontoret för detta. Brorslotten erhöll 6000 kr inom programverksamheten inom Silverringen. Behovet av fortsatt stöd från kommunerna är mycket stort om projektet skall kunna fortsätta. Tidigare arrangörer i Säter har önskemål om att fortsätta samarbeta med arrangörsgruppen enbart för nationell och regional marknadsföring. I övrigt ansvara för sitt eget program och sin egen ekonomi gentemot arrangörsgruppen. Samarbete kan bli aktuellt för att ingå i en större ansökan om offentliga medel t.ex. från region Dalarna. Förslag för 2007: Historisk vecka med Stampen och Folkmusikfest. Säterstampen är förlagd till den aug. Folkmusikfesten kan flyttas till helgen direkt efter, aug. Under veckan emellan kan en mängd historiska aktiviteter gemomföras dramatiserade stadsvandringar, resor kring Silverringen, vandringar i Säterdalen m.m. Folkmusikfesten i Gustafs kan förutom konserten i kyrkan och kurs i låtar, sång och dans kompletteras med verkstäder för dräktsömnad och allmogemåleri. Flera av Silverringens kulturlämningar kan användas till flera stämningsfulla arrangemang. Genom samverkan med besöksnäring, näringsidkare och med god marknadsföring kan en intresserad publik lockas till Säter. Näringslivskontoret och turistbyrån är positiva till att stödja projektet. att tillstyrka ekonomiskt stöd till projektet i samma utsträckning som under år Nämnden ställer sig positiv till förslaget av utvecklandet av programvecka i Säter, men tar inte ställning till ekonomiskt stöd till regional och nationell marknadsföring. När kostnaden för detta kan fastställas skall ärendet prövas igen av den nya kulturnämnden.

5 Kulturnämnden Kn 67 Dnr KN 06/ Teaterprogram våren 2007 Kultursekreteraren presenterar den ekonomiska redovisningen för teaterprogram genomförda under 2006 genom föreningen Scenkonst Hedemora/Säter. Sammanlagt har 6 föreställningar genomförts under året för en publik av 668 personer, kostnader ligger på kr och intäkter på kr. Total kostnad för föreställningarna är 7705 kr. Tillkommer kostnader för övergripande marknadsföring och medverkan på utbudsdag m.m. på ca kr. (protokollsbil.) Total kostnad är ca kr. Vidare presenterar kultursekreteraren planerade teaterprogram för våren 2007 i samverkan med Scenkonst Hedemora/Säter. I ett obevakat ögonblick med Teater Da Capo den 15 februari. Fjärilsmusen med 4:e Teatern den 15 mars. Gasen i botten med Dalateatern, i samarrangemang med Nostalgic club.19 maj.i Säterdalen. Beräknat publikantal: ca 325 Preliminära kostnader ca , intäkter ca , underskott ca 5000 kr. Tillkommer ca 5000 kr i övriga kostnader. Total summa ca kr. att godkänna redovisningen och det planerade vårprogrammet.

6 Kulturnämnden Kn 68 Dnr KN 06/ Kontanthantering Förvaltningschefen redogör för de olika typer av kontantkassor som finns inom kultur/biblioteksförvaltningen och presenterar ett förslag till regler för hur kontanter ska hanteras inom förvaltningen. att godkänna föreslagen kontanthantering.

7 Kulturnämnden Kn 69 Delegationsärenden Enligt delegationsordningen har beslut i följande ärenden tagits. Inköp av datorer, scanner och skrivare: Förvaltningschefen Inköp av konst: Kulturnämndens ordförande. Dnr KN 06/ Kulturnämnden har fått tavlan Färjestadsspelaren av Lars Ingvarsson i gåva av Inger Johansson med förbehållet att den skall hänga offentligt så att konstnären får glädjen av att se den. Kulturnämnden framför sitt varma tack till Inger Johansson för gåvan.

8 Kulturnämnden Kn 70 Rapporter Ingrid Stenberg Lundin rapporterade från bokkaféet på St.Skedvi bibliotek torsdagen den 16 nov. under Nordisk biblioteksvecka. AnnBritt Grünewald berättade om Bokens betydelse för smarta val i livet.

9 Kulturnämnden Kn 71 Informationsärenden Ekonomi: Förvaltningschefen redovisar det ekonomiska utfallet t.o.m. november månad vilket ligger inom de angivna ekonomiska ramarna. Personal och miljö: Elisabeth Wiksell börjar sin tjänst som bibliotekarie på Gustafs bibliotek den 1 januari Ny schemaläggning för tjänstgöring för Hb:s. personal diskuteras. Programverksamhet: Kultursekreteraren presenterar programverksamhet som har genomförts: Säters julmarknad genomfördes den 3 dec. i innerstaden med ett 30-tal utställare och många programpunkter med musik, teater och utställningar. Det är ett stort intresse för programinslagen så julmarknadens funktion som mötesplats fungerar bra. Arrangemanget genomfördes i samarbete mellan Säter kommun. Lions Club och Säters köpmannaförening Kultursekreterare presenterar kommande program : Skolkulturen Henrik en tönt med Henrik Stål ges för hela högstadiet den 20 dec. Preliminärt program för våren presenteras: Sov du? Dansteater F-klass Djurens brevlåda. Musik i Dalarna F 3 Hemma Dalateater årsk 1 Irish Dance and music Dans (Musikidalarna) Högstadiet Författarbesök årsk 4, 8 Film alla 1 per läsår I samarrangemang med Säters församling genomförs Dalasinfoniettans Nyårskonsert den 6 jan och en barnkonsert den 13 jan. Möte med de stora kompositörerna. Barnens lördag för våren 2007 planeras i samarbete med studieförbunden. Kom o sjung o lek med Trevis 20.1 Sensus Lär dig teckna Manga 17.2 SV Sagoteater med Bergslagsteatern 10.3 ABF Musik och lekprogram Lena Casselbrandt 21.4 NBV Vårens kulturlördagar 20.1 Utställning om Säters tidning som firar 100 år. Samarbete med SDT Ungdomsutställning. Lucia Tors m.fl Konstutställning. ev. Åsa Karner 7.4 Konstspaning i samarbete med föreningen Världsbokdagen på tema arbetarlitteratur

10 Kulturnämnden Kn 72 Dnr KN 06/ Biblioteksstatistik Utlåningsstatistiken t.o.m. nov. månad visar på en nedgång med lån jämfört med samma tid Det är antalet vuxenlån som minskat med 3572 och antalet barnlån som ökat med 2404 lån. Även antalet besökare på huvudbiblioteket har minskat med 6793 besök. Förslag som framfördes var att information om kulturverksamheten skall lämnas till alla nyinflyttade. att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn över tänkbara åtgärder för att öka besöksantalet.

11 Kulturnämnden Kn 73 Dnr KN06/ Inköp av inventarier I årets investeringsbudget finns ett anslag för nyinköp och utbyte av inventarier. Upphandling av stolar mm till kulturhörnan och huvudbiblioteket är påbörjad men hinner inte slutföras före årsskiftet. därför att hos kommunstyrelsen hemställa om att få föra över årets anslag på kronor till 2007.

12 Kulturnämnden Kn 74 Dnr KN 06/ Kulturslingan Silverringen Kultursekreteraren presenterar den ekonomiska redovisningen för kulturslingan Silverringen under 2006 som ryms inom ramen för avsatta medel på kr. I samverkan med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Säter och Silvbergs hembygdsföreningar har en mängd programpunkter genomförts under sommaren med historiska vandringar, musik och teater längs med Silverringen. En ny broschyr producerades till sommaren med samma innehåll som finns på skyltarna uppsatta vid lämningarna. Den största programpunkten var framförandet av föreställningen Brorslotten i Östra Silvberg med en publik på ca 200 personer. Denna föreställning arrangerades och finns redovisad inom Leader + projektet Folkmusikfesten i Nedre Dalälven. (Dnr Kn 06/000039) att godkänna rapporten.

13 Kulturnämnden Kn 75 Gåva från Elof Almgren Elof Almgren har till nämnden som gåva överlämnat dels den av DHR utgivna jubileumsskriften över Folkets Hus, dels ett band innehållande en radiointervju med Elof rörande cykelklubben C.A. Natén. att framföra sitt tack till Elof Almgren.

14 Kulturnämnden Kn 76 Avslutning. Margaretha Arthursson avtackade de avgående ledamöterna Stefan Lindfors och Urban Falk med varsin blomma samt riktade ett varmt tack till hela förvaltningens personal. Urban Falk höll ett minnestal över sin tid i kulturnämnden och avtackade avgående ordförande Margareta Arthursson, förvaltningschef Barbro Nordén Harbeck samt kultursekreteraren Karin Hästö med den av DHR utgivna jubileumsskrift över Folkets Hus. Inger Johansson tackar ordf. Margareta Arthursson och ledamöterna Urban Falk och Stefan Lindfors för gott samarbete under mandatperioden som gått. Förvaltningschefen framför hälsning och tack till nämnden från avgående ersättaren Yvonne Viitanen, som inte kunde närvara vid dagens sammanträde.

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer