Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson Handledare: Peter Jönsson

2 SAMMANFATTNING Titel:Rådgivningstjänsterochrevisornsoberoende eneuropeisklitteraturstudie Nivåochämne:KandidatuppsatsiFöretagsekonomi Författare:SandraIvarsson År:Vårterminen2013 Handledare:PeterJönsson Nyckelord:oberoende,revision,rådgivningstjänster,revisor Bakgrund:Rådgivningstjänsterutgöridagenbetydandedelförmångarevisionsbyråers verksamhet.revisionsbyråerharpågrundavsinrevisionenkunskapsbassom konkurrenternaoftaintehar,ochettförtroendesomrevisorersomgerenfördeli rådgivningsbranschen.dockärdetdettaförtroende,elleroberoende,sommångaär räddaförskaåsidosättasnärrevisornutförrådgivningstjänster.studientarstödav olikaekonomiskateorier,medfokuspåagentteorin. Syfte:Studiensyfteärattgranskaforskningavseendeförhållandetmellan rådgivningstjänsterochrevisornsoberoende. Metod:Studienharutförsgenomenlitteraturstudie.Femstyckentidigarepublicerade vetenskapligaartiklarharanalyserats.samtligautvaldaartiklarbehandlarettlandsom ärmedlemieu. Resultat:Studiensresultatvisarattrådgivningstjänsterpåverkarrevisornssynbara oberoende,menhittaringastarkabevisförattdetpåverkarrevisornsfaktiska oberoende.olikaländerieuförhållersigolikatillrevisionochrådgivningstjänster. Studienvisarävenattintressenternairegeluppleverrevisornsommeroberoendeom rådgivningstjänsterutförsavenannanavdelning/personalpårevisionsbyrånänden somutförrevisionen.denrelativanivånmellanrådgivningpochrevisionsavgifterspelar ocksåroll,samtommanköperrådgivningenfrånenbigp4byråellerinte. Diskussion:IFACsetiskareglersomEUföljernämnerattrevisornmåstevarasynbart oberoendeförsakkunnigaintressenter.vilkadessaintressenterärochhuruvidadeär sakkunnigaellerejdiskuterasistudien,samteventuelldiskrepansmellande analyseradeartiklarnasresultatochintressentersfaktiskaåsikterochkonkreta agerande.studienvägerföretagensefterfråganavrådgivningmotintressentersnegativa synpårådgivningochoberoende.

3 ABSTRACT Title:NonPauditingservicesandauditorindependence aeuropeanliteraturereview Level:BachelorThesisinBusinessAdministration Author:SandraIvarsson Year:Spring2013 Supervisor:PeterJönsson Keywords:independence,nonPauditservices,auditor,NAS Background:NonPauditingservicesisabigpartoftherevenueofauditingfirms. Becauseofauditing,auditingfirmsaquireaknowledgeabouttheirclientsthattheir competitorsdonot,alongwithatrustasauditorswhichgivesthemacompetitive advantageinthenonpauditingservicesindustry.howeveritisthistrust,or independence,thatisofconcern.thereisafearofanauditorcompromisingtheir independencewhentheauditoralsosuppliesnonpauditingservicestothesameclient. Thisstudyissupportedbydifferenteconomictheoriesandmodels,focusingprimarily ontheagencyptheory. Purpose:Thepurposeofthisstudyistoperuseresearchconcerningtherelationship betweennonpauditingservicesandauditorindependence. Method:Thestudyisperformedthroughaliteraturereview.Fivepreviouslypublished articleshavebeenanalyzed.alltheselectedarticlesbasetheirresearchonaspecific country,beingamemberoftheeu. Results:TheresultsofthisstudyshowthatnonPauditingservicesinfluencesauditor independenceinappearance,butfindnostrongevidenceforinfluenceonindependence infact.differentmemberstatesintheeuapproachauditingandnonpauditingservices differently.thestudyshowsthatinterestedpartiessometimesexperiencetheauditoras moreindependentifthenonpauditingservicesareperformedbyanotherdivisionor personnelthanthesameauditorperformingtheaudititself.therelativelevelbetween nonpauditingfeesandauditingfeesmattertosomeextent,aswellasifthenonpauditing servicesareboughtfromabigp4firmornot. Discussion:TheEUfollowsIFAC sethicalguidelines,whichmentionsthatauditors mustbebothindependentinfactandindependentinappearancetotheirinterested parties,whicharedeemedtobeoutsideexperts.thestudyfurtherdiscussesifthese interestedpartiesareexpertsornot,andifthereisadiscrepancybetweentheresultsof theanalyzedarticlesandtheactualopinionsandactionsoftheinterestedparties.the studyalsoweighsthedemandfornonpauditingservicesbythebusinessmanagement againsttheinterestedparties reportednegativeopiniontowardsnonpauditingservices andindependence.

4 Innehållsförteckning0 1.INLEDNING BAKGRUND...2 RÅDGIVNINGSPROBLEMATIKENSBAKGRUND...2 GRUNDLÄGGANDEEKONOMISKATEORIER...3 Agentteorin)...)3 Informationsasymmetri)...)4 Övervakningsefterfrågan)...)4 DeAngelos)teori)om)revisorns)oberoende)...)4 Arruñadas)studie)om)revisorns)oberoende)tillsammans)med)rådgivningstjänster)...)5 Definition)av)rådgivningstjänster)...)6 3.SYFTE...6 FRÅGESTÄLLNINGAR METOD...7 VALAVMETOD...7 INKLUSIONSKRITERIER...7 LITTERATURSÖKNING...7 URVAL...9 BEARBETNINGAVARTIKLAR...9 RELIABILITET...10 VALIDITET RESULTAT...11 MATRISÖVERTEMATISERINGENFÖRARTIKLARNA:...11 ENKORTPRESENTATIONAVDEUTVALDAARTIKLARNA:...11 Irland)...)11 Tyskland)...)12 Sverige)...)12 Danmark)...)12 England)...)13 REGLERINGPÅEUPNIVÅOCHNATIONELLNIVÅ...13 KONCENTRATIONENPÅREVISIONSMARKNADENOCHMARKNADSSTORLEK...16 INTERNSEPARATIONAVREVISIONOCHRÅDGIVNING...18 KOSTNADSEFFEKTIVITETOCHREVISIONSKVALITÉT...19 FÖRHÅLLANDEMELLANREVISIONSAVGIFTEROCHRÅDGIVNINGSAVGIFTER DISKUSSION...22 METODDISKUSSION...22 RESULTATDISKUSSION...23 KONKLUSION...25 Källförteckning Bilaga1:Översiktavgranskadeartiklar Bilaga2:Skillnaderochlikhetermellanartiklarna

5 1.0INLEDNING0 Rådgivningstjänsterutgöridagenbetydandedelförmångarevisionsbyråers verksamhet.revisionsbyråerharpågrundavsinrevisionenkunskapsbassom konkurrenternaoftaintehar,ochettförtroendesomrevisorersomgerenfördeli rådgivningsbranschen.dockärdetdettaförtroende,elleroberoende,sommångaär räddaförskaåsidosättasnärrevisornutförrådgivningstjänster. Vadärdåvärdetavrevision?Enrevisorskabestyrkaföretagsledningenspåstående (Carrington,2012).Detstörstavärdetrevisornharärattdenneäroberoende,ochdetta äravstorviktförattintressenterskalitapårevisornsbestyrkandeomatt redovisningensomföretagsledningenläggerframärtrovärdig.förutomattkontrollera företagsledningensarbeteärrevideringenavintresseförtillexempelaktieägare, kreditgivare,skatteverket(samhället)leverantörerochkunder(svanström,2008).för attundvikaupprepandetavrevisionspochredovisningsskandalersomenronår2002, därrevisornanklagadesförattvaraförberoendeavsinarådgivningsintäkteroch kompromissatsittoberoendeförattbehållasinklient,harmanförsöktsäkerställa oberoendethosrevisorergenomolikaåtgärder.dessahittarviblandannati InternationalFederationofAccountants(IFAC)etikreglerochEU:segnaregler.På nationellnivåfårmedlemsländerieusjälvareglerarevisionochrådgivningytterligare förattsäkerställaoberoendet. Deinternationellaregelverkenbrukarsärskiljapåtvåtyperavoberoendesomkrävsav enrevisor.ifacskiljerpåfaktisktoberoendeochsynbartoberoende(2002/590/ec; IFAC:setiskaregler2005).Faktisktoberoendedefinierassom detsinnestillståndsom tillåterenindividatthaenåsiktsominteäventyrasavinfluensersompåverkardet yrkesmässigaomdömetsamtageramedintegritet,opartiskhetsamtprofessionell skepsis (IFAC:setiskaregler2005,avsnitt290.8).Inställningentillåterrevisornattvara objektiv,ageramedintegritetochvaraprofessionell.synbartoberoendedefinierassom attundvikasådanaförhållandenochomständighetersomärsåbetydelsefullaatten kunnigochomdömesgillpersonmedinsiktomallarelevantaomständigheter,inklusive vidtagnamotåtgärder,skulleantaattintegriteten,objektivitetenellerdenprofessionella 1

6 skepticismenhosettrevisionsföretag,ellerpersoniettbestyrkandeteam,äventyrats (IFAC:setiskaregler2005,avsnitt290.8).Medsynbartoberoendemenasattde intressentersomanvänderrevisionenmåsteuppfattarevisornsomoberoende.en revisorsomutförenrevisionåtenklientmåstevarabådefaktisktoberoendeoch synbartoberoende(warmingprasmussen&quick,2005;svanström,2008). Revisionensintressenterdefinierasolikamellanolikaländer.ISverigedefinieras intressentersomallasomharellerkankommaattfåenkontaktmedbolagetsom revideras(svanström,2008).enligthendriksen&vanbreda(1992)ansesinvesterare ochkreditgivarevaradeprimäraintressenternaideninternationellalitteraturen. Revisionsberättelsensomrevisorngereftersingranskningharbaraettvärdeom intressenternakanlitapåinformationen.omintressenternaintetrorattrevisornsär oberoendeisittuppdragsåkommerdehellerinteattlitapårevisornsuttalanden. Omenrevisorutförrådgivningtillenklientsåfinnsriskförattrevisornsedanutförsin granskningöverinformationsompåverkatsavrevisornsegnarekommendationeri rådgivningen. Utbudetavrådgivningstjänstersomenrevisionsbyråharmöjlighetatttillhandahålla sinarevisionsklienteransesiallmänhetökariskenföratthotarevisornsoberoende (Svanström,2008).Genområdgivningutöverrevisionenökarrevisionsbyråns ekonomiskaberoendeavklienten,somkanmedförariskförattrevisornagerar gynnsamtmotklientenframföroberoendejämförtmedomrevisornintehadeutfört rådgivningstjänsten.dennautökaderollsomrevisorhardebatteratsinternationellt underenlångtid.kritikerhävdarattlukrativarådgivningsuppdraghotarrevisorns oberoende. 2.0BAKGRUND0 Rådgivningsproblematikens0bakgrund0 Debattenomrevisorersrådgivningharsinarötteridenamerikanskakapitalmarknaden. År1957publiceradeSEC(USSecuritiesandExchangeCommisson)sinårsrapportsom toguppämnetomattmängdenrådgivningkundepåverkaoberoendetmellanrevisorn ochföretagsledningen(ashbaugh,2004).ettparårtiondensenarepubliceradesen 2

7 mängdakademiskforskningkringeffektenavrådgivningstjänsterpårevisorns oberoende.secändradedåsinareglerochtvingadepublikaaktiebolagattsärredovisa ochpublicerasinarådgivningsavgifterisinafinansiellarapporter.avgifternaför rådgivningpubliceradesiförhållandetilldetotalaavgifternaföretagetbetaladetillsin revisorochommanhadetagithänsyntilldepotentiellaeffekternapåoberoendet. Annanforskningtogocksåuppomoberoendetirevisionenkundehotasavdetfaktum attrevisornfickmerintäkterperklientisambandmedattrevisornutfördebåde revisionochrådgivning.deökadeintäkternaskulledåkunnahotaoberoendetdå revisornskullekunnalockasattvaramindreobjektivisingranskningförattinteriskera attförlorasinklient(ashbaugh,2004). Detfinnsväldigtliteempiriskabevissomvisarpåattdetfaktiskaoberoendetskadasnär revisornutförrådgivning.itaktmedattmarknadenförrevisionmättas,minskar möjlighetenatthittanyaklienter.förmångarevisionsbyråerharrådgivningenhögre vinstmarginalänrevisionen(hillison&kennelley,1988).enavdeviktigaste anledningarnatillattrådgivningstjänsternaidagstårförenstordelav revisionsbyråernasintäkterärattklienternaefterfrågarrådgivningenavsinarevisorer. Dåklientenharförtroendeförsinrevisorvärderardeävenrevisornsrådgivning. Grundläggande0ekonomiska0teorier0 Agentteorin0 Agentteorinbeskriverförhållandetmellanägaren(principalen)ochföretagsledningen (agenten)(jensen&meckling,1976;ross,1973).iforskningkringrevisionförklaras revisornoftasomattvaraenandraagenttillprincipalen(ägaren),vilketutvecklarden klassiskaagentteorin.ägarenanlitarenrevisorförattgranskainformationensom företagsledningenläggerfram.dårevisornförutsättsattnyttomaximeraundersin granskningfinnsdetenmoraliskriskiarbetet.revisornhareninformationsfördelioch medgranskningensominteautomatisktdelgesklienten.revisornkanstruntaisitt oberoendeochrevisionskvaliténochiställetaccepterabetalningavföretagsledningen förattskrivaenrenrevisionsberättelse.konsekvensernaavattrevisorninteär oberoendeberorpåägarensmöjligheterattupptäckaochrapporterarevisornförsitt undermåligaarbete(warmingprasmussen&quick,2005).genomattredovisa 3

8 rådgivningsavgifternakanägarenfåbättreinsiktiförhållandetmellanrevisoroch företagsledning. Informationsasymmetri0 Medinformationsasymmetrimenasattparterhartillgångtillolikamängdinformation. Utomståendeägareochexternaintressenterfårfrämstinformationfrån företagsledningen.företagsledningenagerardåagentisammanhanget,ochrevisorn agerarsomoberoendetredjepartförattsäkerställakvaliténidenekonomiska rapporteringen.revisornutsesvanligtvisavägaren.revisionensvärdeärattden minskarinformationsasymmetrinmellanaktieägareochföretagsledaregenomatt externtbekräftatillförlitligheteniföretagetsekonomiskarapporter(fergusonetal, 2004,Svanström2008). Övervakningsefterfrågan0 Dåinformationsasymmetriförekommerfinnsdetdärmedävenenefterfråganpå informationsomkangesavrevisionen.enannanefterfråganärdensåkallade övervakningsefterfrågan,ochbådahärstammarfrånagentteorin(wallace1981) Detfinnsettantagandeomattenrevisorminskarkostnadenförövervakning(Watts& Zimmerman1986).Genomattprincipalenjusteraragentenslönnedåtmedhjälpavett bonusprogramkanävenagentensjälvefterfrågaövervakningiformavrevision (Wallace1981).Företagsledarenfinnerdetdåmerkostnadseffektivtattlåtaen utomståendeoberoenderevisorgranskaredovisningsinformationensomtillhandahålls externaintressenteränattdessaintressentersjälvaskullesamlaindennainformation frånföretagsledaren. DeAngelos0teori0om0revisorns0oberoende00 Närenklientanlitarennyrevisortillkommertekniskakostnaderibörjanavkontraktet. Redananlitaderevisorerhardärförenkomparativfördelöverkonkurrenter(DeAngelo, 1981a).Detfinnsettvinstutrymmeförrevisorergenomatthöjasinarevisionsavgifter, sålängedeärlägreändetekniskakostnadersomtillkommeromenklientbyterrevisor. Förhållandetmellanklientenochdenanlitaderevisornblirettbilateraltmonopol,där detipraktikenbarafinnsensäljareochenköpare.bådaparternaharmöjlighetatt avslutakontraktet.relationenmellanklientochrevisorgörattrevisornkankrävahögre revisionsavgifterochklientenkanisinturanvändapåtryckningarförattfåenren revisionsberättelse.dettakanisinturpåverkarevisornsoberoende(warmingp 4

9 Rasmussen&Quick,2005).Dårevisornoftastharfleraklienterisinklientbasmåste denneupprätthållasittgodarykteförattinteförlorasinaklienter.omrevisornblirav medenklientsomdåanlitarenny,övertardennyarevisornvinstutrymmetisintur. Dettaärettargumentsomtalarförattrevisornharincitamentattinteriskerasina klientbasochvilldärförbehållasittryktegenomattvaraoberoende.större revisionsbyråerharstörreklientbas,ochkanavdenanledningenenligtdeangeloha mindreincitamentattfuskaisingranskning.därföransesrevisionskvaliténoftavara högrehosstorarevisionsbyråer(deangelo,1981b).deangelosmodellbehandlarinte rådgivningstjänster,mendenhariefterhandanvändsförattförklaraincitamentför rådgivning.rådgivningenisigkanledatillattkostnadenförattutförarevisionen minskar,ochattdentotalaintäktenökar.kunskapsspridningenfrånrådgivningenger möjlighetförrevisornatthöjasinarådgivningsavgifter,vilketoftagörattrådgivningen ärmerlukrativförrevisornänsjälvarevisionen. Arruñadas0studie0om0revisorns0oberoende0tillsammans0med0rådgivningstjänster0 Arruñadaanalyserardenekonomiskateorinmellanrevisionskvalitéoch rådgivningstjänsterienstudiesompublicerades1999.arruñadafokuserarpå konsekvensernasområdgivningstjänsterkangeupphovtill,påkonkurrens,kvalitétoch oberoende.hanjämföromfördelarnamedrådgivningvägermerellermindremotde potentiellanackdelarna.rykteanvändsavrevisionsbyråersomenkvalitetssäkring, vilketgörattdedärförharmöjlighetatttautstörreavgifter.revisionsbyråerkan användasigavolikastrategierförattskyddasittrykte.genomatterbjudabåderevision ochrådgivningkandetadelavekonomiskaskalfördelarochkunskapsspridning. Arruñadakommenterarattingetkausaltsambandpåvisadesidetidigarestudiernasom utfördesiusafrånochmed1970ptalet.hanfastställerdockattsynenpårevisorns oberoendekanskadasavattrevisorerutförrådgivning.denriskenärhögreför intressentersominteförsitterengodkunskapiämnet(arruñada,1999).fördelarna medattredovisarevisionspochrådgivningsavgiftererhållsbaraomintressenternamed detfårenmerkorrektbildöverrevisornsincitamentattvaraoberoende.nackdelarna medattredovisadettaäromdetstörkonkurrensen,specielltomallaavgiftermåste redovisas.arruñadakommerframtillattrådgivningstjänsterökartekniskkompetens, reducerarkostnaderochökarkonkurrenskraften.attrevisorerfårerbjudarådgivning behöverhellerintepåverkakvaliténnegativt,ellerökahotetmotrevisornsoberoende. 5

10 Arruñada(1999)hittadeingetempirisktbevisförattrevisornsoberoendeskullehotas avrådgivningstjänster.detempiriskabevisetsomarruñadadiskuterarbekräftaratt rådgivningentillförettmervärdemellanklientochrevisor,somharenpositiveffektpå kvalitén.genomattrevisionsbyråndiversifierarsinklientbasocherbjuderflertjänster förbättrasocksåoberoendet,dådeblirmindreekonomisktberoendeavvarjeklient (Arruñada,1999). Definition0av0rådgivningstjänster0 Ilitteraturenbenämnsfleratermeravseendedenrådgivningsomrevisornutför. Rådgivninghärdefinierassomdenrådgivningsomrevisionutföråtklientensominte ingåridenordinarierevisionen.iengelsklitteraturheterbegreppetnonpauditing services(nas)ochiblandmangerialadvisoryservices(mas).isvensklitteraturär termernaoftarådgivningstjänsterellerkonsulttjänster.uppsatsenkommerbaraatt hänvisadessasområdgivningstjänsterifortsättningen.dårådgivningstjänsterutöver densomingåriordinarierevisionsträckersigöverfleraområdenochkanvaraföremål förinstitutionellaskillnaderkommerbegreppetinkluderasamtligarelevanta rådgivningstjänsterinomdessaområden. 3.0SYFTE0 Studiensyfteärattbeskrivaochanalyseraforskningavseendeförhållandetmellan rådgivningstjänsterochrevisornsoberoendeuretteuropeisktperspektiv,ochjämföra likheterochskillnaderpåeupnivåochnationellnivå. Frågeställningar0 Vadharrådgivningstjänsterförinverkanpårevisornssynbaraochfaktiskaoberoende? VadfinnsdetförförPochnackdelarmedrådgivningnärdenutförsavrevisorn? Skiljersigmöjlighetenatterbjudarådgivningtillsinarevisionsklientermellanolika länderieu? Hurbedömerexternaintressenterrevisornsomoberoende? 6

11 4.0METOD0 Val0av0metod0 Arbetetkommerskeiformavensystematisklitteraturstudie.Litteraturstudierärmer ovanligtänandratyperavstudieriämnet,medsinaegnaförochnackdelarsom diskuterasvidareimetodavsnittetochslutligenimetoddiskussionen.enlitteraturstudie gerenbraöversiktöverettspecifiktområdeochtillåterförfattarenattbaserasinanalys påtidigareforskningsartiklar.dennametodansågsvaradenbästlämpadeföratt besvarafrågeställningen,dåämnetstuderatsextensivtiforskningslitteraturenoch bekräftarattproblemetsomfrågeställningenbehandlarärgenuint.deartiklarsom kommerbearbetasiuppsatsenkommerattprioriterakvalitéochevidensstyrkaframför ettspecifiktkvantitativtellerkvalitativtutförande. Deninledandelitteratursökningenfannenväldigtstormängdpubliceradeartiklar.På grundavdeolikaregelverkensomfinnsnationelltochinternationelltkommer uppsatsensurvalbeståavartiklarsomfokuserarpåländersomärmedlemmarieu. Dettakommergeenklararebildavettmindreområdeochävenpåvisaskillnader mellanolikaländerieu.genomattjämförasituationenifleraolikaländerärdetlättare attfåenhelhetsbildmedtydligajämförelser.förattlitteraturstudienskakunna behandlaförhållandevissnarlikaartiklariettsåbreddområdeförattjämföralikheter ochskillnaderharettantalinklusionskriterierarbetatsframsomanvändasi urvalsprocessen. Inklusionskriterier0 Deartiklarsomväljsföranalysmåstestämmaöverensmedsamtligainklusionskriterier: P P P P P varapublicerademellan1990p2012 varaskrivnapåengelska varapubliceradeienvetenskapligtidskrift vararelevantförsyftetochfrågeställningarna empirisktbehandlaettspecifiktlandsomärmedlemieu Litteratursökning0 Uppsatsenkommerattextraheramaterialochdatafrånolikarelevantavetenskapliga artiklarochtidigarepubliceradearbeteninomämnet.dådessaundersökningarinte 7

12 alltidstämmerheltöverensmedvarandrakommerdesorterasiolikakategorieroch diskuterasinomsittrespektiveområde. Friberg(2010)nämnerattettsättattsökaefterlitteraturärgenomensåkalladboolesk sökteknik.dåanvändermansigavfleraord,ochbestämmersambandenmellan sökordengenomattanvändasigavsökpoperatorer.dennalitteratursökningharanvänt sigavdetrevanligasteoperatorerna,and,orochnot.andärdenvanligaste operatorn.andtillåtersökordenattbildaensöksträngsomstyrdenvaldadatabasenatt enbartsökapådokumentsomhandlarombådasökorden.oranvändsförattsökapå dokumentsomhandlaromenenaellerdenandrasöktermen,vilketärenfördelomman t.ex.sökergenomsynonymer.notanvändsförattfåträffarpådokumentsom behandlardenenasöktermen,menintedenandra,förattbättreavgränsasökningen. SökningarnautfördesviadeelektroniskadatabasersomfinnstillgängligapåSödertörns Högskola.Sökordenanvändesikombinationmedvarandraochiblandvarförsig. Tabell1:Sökschemaochresultatavdatabassökning Sökdatum Databas Sökord Träffar Urval1 Urval2 2013P03P28 Business Source Premier NASAND Auditor P03P P04P P04P P04P20 Business Source Premier Business Source Premier Business Source Premier Söder Scholar NonPaudit ANDservices AuditorAND independence ANDNAS NonPaudit services AuditorAND independence ANDnonP auditservices 50 3 (1) 22 3 (1) P04P20 Manuellsökningutifrånreferenslistor 1 Totalt (x)siffraniparantesangerantaletdubbletter 8

13 Urval0 UrvalethargenomförtsenligtForsbergochWengströms(2008)riktlinjeromatt genomföraurvaletitvåstegsombeskrivsnedan. Underurval1valdesartiklarnaututifrånderasrubrikerochabstrakt.Idetförsta urvalethittades27artiklar.dessasålladessedanneriurval2. Vidurval2matchadesartiklarnamotdeinklusionskriteriersombestämdestidigarei litteratursökningenförattbedömaomdevarsåpassrelevantaattdekundeväljasmedi enslutgiltiganalys.artiklarnasvetenskapligakvalitégranskadesgenomattkontrollera tidskrifternadepubliceradesi,huroftadeciteratsochhuroftaderefereratstillandra verk.tillhjälpilitteratursökningensinitialastadieanvändesenredanpublicerad litteraturstudieförinformationomförslagpåstrukturochtillvägagångssätt(beattie& Fearnley,2002).BeattiesochFearnleyslitteraturstudiebehandlarenmycketstörre mängddataochsorterarsedanindeniolikakapitelochtemanförattgeenbättre översikt.idénomattsorteraindatanitemanbeskrivsiäveniforsbergochwengström (2008)ochFribergs(2010)instruktioneromlitteraturstudier,ochharvidare appliceratsiproportiontilldennalitteraturstudie.dentidigarestudienslitteraturlista gicksävenigenomdådenvarväldigtextensiv,ochartiklarsomansågsvararelevanta föruppsatsenvaldesutförenytterligaregranskning.forsbergochwengström(2008) tillåterattreferenslistornastuderasförvidaresökning.totaltvaldesenartikelutfrån referenslistan.detslutgiltigaantaletartiklarsombehandlasianalysenär5st.de redovisasibilaga1. Bearbetning0av0artiklar0 Förattkunnaanalyseraartiklarnapåettstruktureratsätthardeförstlästsigenom grundligtochderaskällförteckninghargranskats.efterattårtal,tidskriftochannan översiktliginformationdokumenteratsibilaga1hardebearbetasytterligare.defem harartiklarnasorteratsiolikakategorierientabellförattfåenöversiktom skillnadernaochlikheteriartiklarnaiderasteoretiskautgångspunkter,metod,analys, syfteochresultat.tabellenhittasibilaga2. Efterbilagornaharsammanställtsharenkortpresentationavvarjelandmed tillhörandeartikelskrivitsförattgeläsareneninledandeinblickartikelnsinnehåll.efter 9

14 presentationenharresultatetsedandelatsinifembredatemansomvarförsigredogör förlikheterochskillnaderavseendeartiklarnastidigareresultatförtemat.allaartiklar ochländerbehandlasinteundervarjetemaeftersomdeärefterkonstrueradeav författarenisyftetfördennalitteraturstudie,menartiklarnatangerardetreellerfler temansompresenteras.genomattdelauppresultatenpåföljandesättblirdetlättare atthärledainstitutionellaskillnaderiförhållandetilllitteraturstudienssyfteoch frågeställningar. Friberg(2012)skriverattkritikoftariktasmotlitteraturöversikter.Dådatanför analyseninteskrivsavförfattarensjälvutanväljsutfråntidigareforskning,finnsdeten riskförattförfattarengörettselektivturval.ettkritisktförhållningssätthardärför använtsihelauppsatsprocessenförattbehållaensågodkvalitépåmaterialetsom möjligt. Reliabilitet0 Reliabilitetbehandlarommåttenochmätningarnaärpålitliga.Reliabilitetbeståroftast avtreviktigafaktorer.detförstaärstabilitet,vilketinnebärattmåttetmåstevaraså passstabiltövertidenattresultatetiurvaletintefluktuerar(bryman&bell,2005).det andraärinternreliabilitet,vilketinnebärattmanundersökeromnågonindikatori studienpåverkasavenellerfleraandraindikatorer.densistaochtredjeär interbedömarreliabilitet,sombehandlarsubjektivabedömningar.dettaäraktuellti litteraturstudiendåfleraavdeutvaldaartiklarnainnefattaröppnafrågoreller struktureradeobservationersomskakategoriseras.deflestaavartiklarnaärtillförsta delkvantitativa,ochdåblirreliabilitetenväldigtviktig(bryman&bell,2005). Validitet0 Validitetseröveromettmåttverkligenmäterdetsomdenavserattmäta.Validitetkan delasinimångaolikadelar,mendetvåvanligasteärinternvaliditetochexternvaliditet. Internvaliditethandlaromkausalitet.Omslutsatsenkommerframtillatttvåellerfler variablerärberoendeavvarandra,mätervaliditetenomdetäretthållbartresultateller inte.externvaliditetundersökeromresultatenfrånenundersökningärmöjligaatt generaliseraöverettstörreområde.generaliserbarhetkräverettrepresentativturval, annarskandenintegeenbildöverhelapopulationen. 10

15 11 5.0RESULTAT0 Matris0över0tematiseringen0för0artiklarna:0 Tabell2:0 0 En0kort0presentation0av0de0utvalda0artiklarna:00 Irland0 ArtikelnsomvaldesförIrlandärskrivenavCanning,M.,ochGwilliam,D.,år1999. Genom148besvarad enkäterochettantalsemistruktureradeintervjuerförsökte författarnaundersökahureffekternaavrådgivningstjänsterpåverkarsynenpå revisornsoberoende.urvalsgruppenbestodavföretagslångivare,kapitalförvaltareoch finansanalytiker.deinriktadesigpådenkommersiellasektorniirlandförattdenväxt mycketinnanstudiengenomfördesochförattdenharmångautländskaintressenter ochinvesterare.mailenkäternagavbreddistudienochdesemipstrukturerade intervjuernakundemanundersökaoberoendetpådjupet.urvalsgruppenärrelevantdå Irland Tyskland Sverige Danmark England Reglering på nationell nivå Rådgivningtillåten omutanför ledningens beslutsfattande. Endastnoterade aktieblagredovisar revisionsavgifter. Friareänandra EUPländeri nationellreglering. Liberaliseringav rådgivningsmöjlighe terövertid.två revisorerför revideringav publikaaktiebolag. Satteavgiftstakår 2004.Lättarereglering övertid. Koncentra tionoch marknads storlek Litenmarknadmed stortillväxtunder90p talet. Marknadskoncentrati onenanseshaen positiveffektpå revisornsoberoende. BigP4tjänar90%av detotalaavgifterna, därrådgivningär 41,9%.Ökade marknadskoncentrati on. BigP4tjänarnästan 84%avintäkterna avdetiostörsta byråernaisverige. Litenmarknad. Denmindre marknadenkan motiverarevisorn tillattvarabåde merellermindre oberoende. Relativtlägre marknadskoncentratio nänandraländerieu. Intern separation Internseparation viktigförrevisorns förtroende.större byråeransesha bättremöjlighettill separation. Internseparation gerinteenpositiv effektpåsynenpå revisorns oberoende. Kostnadsef fektivitet och revisionsk valitét Externaintressenter prioriterarivissmån konstnadseffektiv konsultationframför revisornsoberoende. Merrådgivning gerpositiveffekt pådenupplevda kvaliténpå revisionen. Vidlågarelativa avgiftsnivåerökarköp avrådgivingoch revisionskvalité. Avgiftsförh ållande Revisornansesvara mindreoberoendeom denneävenutför rådgivnigtillsina klienter. Detrelativa avgiftsförhållandet kanbarautvärderas förvarjeklientmed jämförelsetilltotala intäkter. 79%avde undersökta företagenköper rådgivningfrånsin anlitade revisionsbyrå. Allformav rådgivninganses skadasynenpå revisorns oberoendeinågon utsträckning. AktieägareiEngland serbaraetthotmot revisornsoberoende närbyrånansesvara relativtstarktberoende avsinklient.

16 deanvändersigavdefinansiellarapporternaochharettintresseavattrevisorns oberoendeärintakt.enligtleeandtweedie(1981)lederdettatillattdetroligeninte läggernågrapersonligavärderingaromrevisornsoberoendeisinasvar.studienärden förstaisittslagiirland. Tyskland0 ArtikelnsombehandlarTysklandärpublicerad2008ochärskrivenavförfattarna Bigus,J.ochZimmermann,RPC.Artikelnärdenförstaattanalyseramarknadssituationen förrevisionsbyråeritysklandmedhjälpavfaktiskasifforsomsärredovisatsityska företagsårsrapporter.särredovisningenavrevisionsavgifterochrådgivningsavgifter hargjortdetmöjligtattstuderadetotalaintäkternafrånvarjeklient,ochförhållandet mellandessa.studienanvändersigavdeoffentligafinansiellarapporternafrånolika aktieindex,medettslutligturvalpå175observationeroch172aktiebolag(tre aktiebolaghadeflerarevisionsbyråer).deundersökerocksåhurkoncentrerad revisionsmarknadenärochhurrevisionsbyråerhanterardetta. 0 Sverige0 DensvenskaartikelnärskrivenavTobiasSvanströmochStellanSundgren.Den publiceradesår2012.urvaletistudienbestodav322småochmedelstoraföretagoch informationensamladesingenomenkätersambandmedenstorundersökningunder 2006.Författarnassyftevarattundersökavadsompåverkarklientennärdenneköper rådgivning,ochvilkentypavrådgivningsomköps.deundersökerävenomlängdenpå förhållandetmellanklientochrevisorharnågoneffektpåomklientenväljerattköpa rådgivning.studienskiljersigfrånmångaandradådenbehandlarmindreföretagsom inteärnoteradepåbörsen.skillnaderochlikheteriresultatenjämförsmedtidigare studiermednoteradebolag.författarnadiskuterarävenrevisionskvalitéocheffektpå revisornsoberoende. Danmark0 ArtikelnfrånDanmarkärskrivenavReinerQuickochBentWarmingPRasmussenoch publicerades2005.studienundersökerhuraktieägare,banktjänstemänochjournalister anserattrevisornsoberoendepåverkasnärrådgivningstjänsterköps.datanharsamlats infrån481enkäterfördeladeöverfokusgrupperna.deflestatidigarestudierharutförts 12

17 iengelskptalandeländer,ochdennastudievillseöverommanfårsammaempiriska resultatidanmarkochupptäckaeventuellakulturskillnader.reglernaidanmarkhåller påattliberaliseras,någotsomstudienvillkommenteraijämförelsemedsinaresultat. England0 DenengelskaärskrivenavHolland,K.OchLane,J.DenpubliceradesiAccountingand BusinessResearchår2012.Deförsökerundersökarevisornsoberoendefrån perspektivetattdettapåverkasavförhållandetmellandetotalaavgifternafrån rådgivningochrevisionmotmarknadsvärdet.studienärkvantitativochanalyserardata frånftse(financialtimes (London)StockExchange)medhjälpavenstatistisk modellenligtvissakriterier.deundersökerävenomdetekonomiskaberoendetavbåde revisonspochrådgivningsavgifterpåverkaransespåverkarevisornsoberoende. Reglering0på0EUVnivå0och0nationell0nivå0 Fråganomrevisorerskahamöjlighetenatterbjudarådgivningstjänstertillsinaegna klienterhardebatteratsiårtionden.ramutformaresomifacharföreslagitatt rådgivningstjänsterkanpåverkarevisornsoberoende(ifaccodeofethics,2005). Regleringavutbudetavrådgivningstjänsterbörjademedattmängdenrådgivningsom företagetsrevisorerutfördeskulleredovisas.detintroduceradesförstiusa1978 (Schneider,1984)mendrogstillbakatvåårsenare.DetimplementeradesiEngland 1992(Ezzameletal,1996).EfterEnronskandalen2002återinfördeamerikanska SarbanesPOxleyActattmaniUSAvartvungenattredovisavadmanbetaladeför rådgivningen,ochförbjödocksårevisoreratterbjudavissatyperavrådgivning.euhar övertidenvaritvolatilisittförhållningssätttillrådgivningstjänsterochhurdeanses påverkatrevisornsoberoende. DenEuropeiskaKommissionen(1996)stöttadetillsammansmedInstituteofChartered AccountantsinIreland(ICAI)(1998)inställningenattrådgivningstjänsterinte påverkaderevisornsoberoendesålängedessakundehållasutanförbeslutsfattandet (Canning&Gwilliam,1999).Sålängeföretagsledningensarbetehöllsseparatfrån rådgivningstjänsternafickrevisorerutförarådgivning.under2002såutfördeden EuropeiskaKommissionenenrekommendationomrevisorersoberoendeiEU 13

18 (CommissionoftheEuropeanCommunities,2002).Dethärvarettprincipbaseratsätt somgavflexibilitetenattagerasnabbtocheffektivtpånyautvecklingar. Rekommendationenbehandladegrundläggandekravföroberoendetförrevisorer.Den redogjordeocksåförspecifikaförhållandensomkundehotaoberoendetochguidade revisorerihurdeskulleförhållasigisådanasituationer,inklusivesituationersomrörde rådgivningstjänster.eufastställdeocksåunderattmaninterekommenderadeatt revisorerutfördevissatyperavrådgivning,somreaktionpådenhögstaktuella Enronskandalen(Holland&Lane,2012).TvåårsenareuppdateradeUKAuditPractice Board(APB)sinetiskastandardochsatteetttakpåhurmycketavgifterenrevisorfick taemotfrånsinklientinombåderevisionochnas,ilinjemedeu:sdåvarande rekommendationer.sammaårgickeupkommissionenutmedförslagetomatt revisionsavgifternaskulleredovisasiårsredovisningenföraktiebolag,vilketharletttill enströmningavdataavseendekompositionenavrevisorersintäkterfrånsinaklienteri fleraeuropeiskaländer(bigus&zimmermann,2008).itysklandbehöverbaranoterade aktiebolagredovisasinarevisionsavgifter.år2006försökteeuiställetharmonisera genomettnyttdirektiv,somförklaradeattmanvärderaderevisornsoberoendeochatt manivissafallbehövderedovisasinaavgifterförrådgivningiställetföratttidigare rekommenderaattrådgivningeninteskulleutförasalls.under2010släpptesettgreen PapersominformeradeomEUPkommissionensintresseavattundersökaom rena revisionsbyråerskullekunnaskapasgenomattförbjudarevisorerfrånatterbjuda rådgivningstjänstertillsinaklienterrevisionsbyråer(europeancommission 2010/561/EU,p.12). Rådgivningstjänsterhargenomgåttnyaförändringarochregleringarpånationellnivå ävenidanmark.idanmarkmåsteallaaktiebolagsfinansiellarapporterrevideras.två revisorermåsteutförarevisionenförstatligtägdabolagochpublikaaktiebolag.tidigare fickbaranågrafåtyperavrådgivningstjänstererhållasavdanskarevisorer. Rådgivningstjänsternaficktidigarebarabehandlarevision,redovisning,skattefrågor ochliknande.dennyalagentillätrevisorerattiprinciputföraallatyperavrådgivning. DeallmännalagarnaochstandardernasomöverserrevisorernaiSverigeär Bokföringslagen,Revisorslagen,Aktiebolagslagen,EUPreglerochnationella revisionsstandarderfrånfar.farärenbranschorganisationförauktoriserade 14

19 revisorer,rådgivningskonsulterochredovisningskonsulterisverige.farärmedlemi InternationalFederationofAccountants(IFAC)ochhartagittillsigInternational StandardsofAccountants(ISA)samtIFACsetiskaregler.Bokföringslagen( 19)säger attrevisorermåsteföljagodrevisionssed,mendetstårintebeskrivetexaktvaddenna innebär(sundgren&svanström,2012).tolkningenavgodrevisionssedärdelegerattill regleringsmyndigheterandtherådandepraxis.dåfarhartagittillsigisa,såhardetta påverkatgodrevisionssed.enannanviktigorganisationärrevisionsnämnden,som godkännerochseröverrevisorer. SamtligaurvalsländersombehandlasistudienärmedlemmariEuropeiskaUnionen (EU).EU:såttondebolagsdirektiv(2006/43/EC)germedlemsländerrättattundanta mindreaktiebolagfråndenobligatoriskarevisionen(sundgren&svanström,2012).den kräverocksåattmedlemsländerförsäkrarsigomattenrevisorellerenrevisionsbyrå somharettdirektellerindirektintresseidetrevideradeföretaget,inklusive rådgivningstjänster,intefårutövadendålagstadgaderevisionen.dettagällerdockbara omeninformeradochobjektivtredjepartkansäkerställaattrevisornsoberoendehar skadats.detfinnsdärmedingenregleringpåeupnivåsomförbjuderrevisorerfrånatt erbjudarådgivningtillsinaklienter.individuellamedlemsländerharrättattsjälvaha strängareregler.olikaländerhardärförolikaregler,vilketförsvårarförintressenter sominvesterareochaktieägareattfåenöversiktomrevisionenärlikaellerolika oberoendeiolikamedlemsländer(warmingprasmussen&quick,2005). Sverigehartagittillåtgärderförattreglerarevisornsoberoendepånationellnivå. AktiebolagslagenochBokföringslagenförhindrarrevisorerfrånattutföraenrevisioni situationerdärdesjälvaharettfinansielltintresse,elleromdeharenpersonligrelation medklienten(jäv).bokföringslagenharocksåenregelomattrevisornintefårutföra revisionåtettföretagomandrafaktorerändesomuttryckligenbeskrivskanhota oberoendet.revisionsbyråerfåridagerbjudadeflestarådgivningstjänsternatillsina revisionsklienter.dettainnefattardetmestainomredovisning,skattefrågor,juridik, rådgivningförföretagsledningen,investeringsrådgivningandfinansiellatjänster. Misstankaromattdessatjänsterhotarrevisornsoberoendeundersöksfrånfalltillfall (Bokföringslagen 21).Hotmotrevisornsoberoendekanförmildrasgenomattanvända sigavolikaskyddsåtgärdersomspeciellarutiner,internaellerexterna 15

20 kvalitetskontrollerellerattmantillåterenutomståenderevisorgranskarevisionen. GenerelltsågårSverigeslagochpraxisomoberoendeilinjemedEUsrekommendation omrevisornsoberoende(2002/590/ec)ochifacsregler(ifac scodeofethics,2010). EU:sinriktningomattförsökahanterarevisornsoberoendegenomattrevisornsjälvfår utvärderasittoberoendeskiljersigmarkantfrånsarbanespoxleyacts(sox)regleringar omuppdragförlistadeaktiebolagiusa(sundgren&svanström,2012).enligtsoxfår revisionsbyråeriusainteerbjudanioolikatyperavrådgivningstjänster.jämförtmed andraländerieusåharsverigeettmindrerestriktivtförhållningssätttillregleringav rådgivningstjänstertillrevisionsklienter. ISverigevardetframtillsår2010revisionsplikt,vilketbetyderattallaaktiebolagvar skyldigaattanlitaengodkändellerauktoriseradrevisorsomgranskadeföretagets finansiellarapporter.den21juni2010bestämdedetsvenskariksdagenattungefär 72%avallaaktiebolagiSverigeintelängreskulleomfattasavrevisionsplikten.När lagenimplementeradessenaresammaårbestämdesdetattaktiebolagsominte uppfyllertvåavstorlekskriteriernatvååriradvadundantagna.dessakriterierär:tre anställda,enbalansomslutningpå1.5miljonersekochenomsättningpåminst3 miljonersek(sundgren&svanström,2012). Koncentrationen0på0revisionsmarknaden0och0marknadsstorlek0 IrlandkommersiellasektorutmärkersigiettEUPperspektivtrotssinstorlekpågrund avattdenattraherarsigenstormängdutländskainvesterare(canning&gwilliam, 1999).DenirländskarevisionsmarknadenärliteniförhållandetilldeniEnglandochi USA,menutsattesförenmarkantökadtillväxtunderCelticTigerPårenpå1990Ptalet.I studienutfördavcanning&gwilliam(1999)kommanframtillattanvändarnaavde finansiellarapporternauppfattadeattkoncentrationenavrevisionsmarknadeniirland hadeenpositiveffekt,snarareänennegativ,pårevisornsoberoende.då revisionsmarknadeniirlandärförhållandevislitenansågsettförbudmot rådgivningstjänstersomonödigt,ochattmarknadensstorlekiställetuppmuntradetill ökatoberoendeförrevisornförattinteriskerasinauppdragpådenbegränsade marknaden.denengelskarevisionsmarknadenärrelativtmindrekoncentreradän andraieupländer. 16

21 Danmarkharenrelativtlitenrevisionsmarknad,därantaletpotentiellaklienterär begränsat.revisorerbehövermedfördelagerameroberoendeienmindremarknads förattbibehållasittrykte,samtidigtsomdetbegränsadeantaletklienterkanfårevisorn attageramindreoberoendeförattinteriskeraattförlorasinklient(canning& Gwilliam,1999). RevisionsmarknadeniSverigedominerasavBigP4firmorna(PwC,Ernst&Young,KMPG ochdeloitte)somärdestörstarevisionsbyråernapåmarknaden.detjänar83.7%av intäkternaavdetiostörstarevisionsbyråernaisverige(sundgren&svanström,2012). BigusochZimmermann(2008)utfördedenförstastudiensomanalyserarrevisorers marknadsandelarochmarknadskoncentrationitysklandbaseratpårevisionsavgifter. Revisionsavgifterharpubliceratsistörreaktiebolagsårsrapportersedan2005.Urvalet harskettfrån175revideringaroch40revisionsbyråer.studienvisarattbigp4tjänade 84%avdetotalarevisionsavgifternaoch90%avdetotalaavgifternaunderperioden somundersökningenutfördes.pwcärmarknadsledareibådakategorierna. Rådgivningstjänsterstårför41.9%avdetotalaavgifterna,ochärdärmednästanlika viktigasomrevisionsavgifter.studienkommerframtillattdentyska revisionsmarknadenärväldigtkoncentrerad,därdestörstatvårevisionsbyråerna kontrollerarungefärtrefjärdedelaravmarknaden. Dentyskastudienundersökervidareomrevisionsbyråerförsökerpåverkadenökande marknadskoncentrationenochkonkurrensengenomattförsökaspecialiserasiginom specifikaindustrieroch/ellerbörssegment.specialiseringenärintressantidebattenom revisornsoberoende,dådentenderarattminskakostnadenförenrevisionpågrundav möjlighettillskalfördelar.samtidigtkanspecialiseringfårevisionsbyråeratthöjasina revisionsavgifterdådetblirsvårareförklientenattbytarevisionsbyråom konkurrensenärlägre.studienvisarattrevisionsbyråerspecialiserarsigiolika industrier.dettatillåterrevisionsbyråersominteärendelavbigp4attbli marknadsledareiettspecifiktsegment,trotsattbigp4överlagtarenväldigtstordelav dentotalamarknaden.ivissaindustrierärdetenduopol,oligopolmedenduopolistisk marknadsstrukturochquasipmonopoliandra.författarnabigus&zimmermann(2008) noterardockatturvaletistudienärnågotskevtdådeintekanrepresenterahela 17

22 revisionsmarknaden.allaundersöktaaktiebolagärnoterade,ochdåbigp4inriktarsig specifiktpådessasåkommerdevarameröverrepresenteradeänomurvaletvarit störreochtagitmedmindreaktiebolag.nivånpåmarknadskoncentrationenökar,men inteisammataktsomdengjorttidigare.fusioneravrevisionsbyråerochhögre marknadskoncentrationirevisionsmarknadenkanledatilllägrekostnaderförrevision genomdiversifieringochskalfördelarikortsikt(ivancecich&zardkoohi,2000).pålång siktkanrevisioneniställetbliövervärderadochsjunkaikvalité(ivancevich& Zardkoohi,2000). Intern0separation0av0revision0och0rådgivning0 EfterEnronskandalengickdestorarevisionsbyråernautinylinjeomattdeskulle separerasinrådgivningochrevisioninomolikaavdelningarförattbehållasinaklienters förtroendeförsittoberoende.ävenområdgivningstjänsterfrånrevisorerpåvissahåll harminskat,såstårdefortfarandeförenbetydandedelavintäkterna(holland&lane, 2012).Idenakademiskalitteraturenfinnsdetingetenhälligtsvarpåom rådgivningstjänsterskadarrevisornsoberoende(schneideretal,2006). IIrlandansågshotetmotrevisornsoberoendeminskaområdgivningenutfördesaven annanavdelningpårevisionsbyrån(canning&gwilliam,1999).attseparera rådgivningenochrevisionenvarenviktigmarkeringförförtroendet.isammastudie svaraderespondenternaattdehademindreförtroendeförmindrerevisionsbyråer (utöverbigp6),dådepågrundavsinstorlekinteharsammamöjlighetattseparera tjänsternapåsammasätt(canning&gwilliam,1999).studiensresultatvisadeatttvå tredjedelaravrespondenternasvaradeattdeanserattrevisornärmindreoberoende omsammapersonalutförrevisionenochrådgivningstjänster.denstoraklientbasenhos BigP4stödjerbådeDeAngelosochArruñadasteorier,sompåstårattenstörreklientbas minskarrevisornsoberoendedådetekonomiskaberoendetavvarjeenskildklient minskar,vilketgerbigp4enfördelpårevisionspochrådgivningsmarknaden. IstudiensomutfördesiDanmarkfickmanettheltannatresultat,somiställetvisadeatt enseparationavrådgivningochrevisionintefickenpositiveffektallspåsynenpå revisornsoberoende(warmingprasmussen&quick,2005). 18

23 Kostnadseffektivitet0och0revisionskvalitét0 Enrevisorfårifleraländerutförabåderevisionochrådgivningåtsammaklient.Att erbjudabådatjänsterochattutnyttjasinklientpbasförrevisionförattsäljarådgivning kangekonkurrensfördelarochskalfördelargenomattminskakostnaderför marknadsföringochävenkostnadernaförattkunnaerbjudatjänsterna(johnsonand Lys,1990).Genomatterbjudabådatjänsterharrevisionsbyråernamöjlighetattskapa ettmervärdetillrevisionen,ävenomtjänsternaskiljersig(elliottandjacobson,1997). Samtidigtfinnsdetocksådetsomtalarförattrådgivningstjänsterskullekunnahaen positiveffektpårevisornsoberoende.enligtgroutetal.(1994)kanrevisornsmöjlighet atterbjudabåderevisionochrådgivningtillåtademattutvidgasinklientbas,vilketgör attdeblirmindreberoendeavvarjeenskildklient.revisionsbyråersomävenutför rådgivningstjänsterkanävenökarevisornskunskapomvarjeklient,vilketkanöka revisionskvalitén. IIrlandvaranvändarnaavdefinansiellarapporternaenligtstudienvilligaattacceptera riskenförendelvisnegativeffektpårevisornsoberoendeomköpetav rådgivningstjänsterresulteradeiattföretageterhöllsinkonsultationmer kostnadseffektivtelleromresultatethöjdestandardenpårevisionen(canning& Gwilliam,1999).Deansågattrevisionsbyrånserfarenhetochkunskapresulterarien bättrerådgivning,somisinturledertillenbättrerevisionmedhögrerevisionskvalitét. Denengelskastudienpekarpåattföretagköpermedrådgivningvidlägrerelativa avgiftsnivåertilltotalaavgifter,ochattrevisionskvaliténökarnäragentkostnaderna minskar. Sundgren&Svanström(2012)visarattmindreochmedelstoraaktiebolagoftaanvänder sinrevisorförolikatyperavrådgivning,ochdetärendastenmindreandelsomköper dessatjänsteravenannanrevisionsbyrå.studiensomutfördesisverigevisarattdet finnsettpositivtsambandmellanmängdenrådgivningstjänstersomklientenköperfrån sinrevisorochdenupplevdakvaliténpårevisionen.dettavisarpåattklientensegen upplevelseavrevisionenpåverkarefterfråganpårådgivningstjänster,ochävenatt revisionsbyråerharenkonkurrensfördelisittutbudavrådgivninghosdeklienterde 19

24 redanutförrevisionåt.studienvisarävenattjulängreförhållandetmellanklientoch revisorär,destomerköpavrådgivningförekommerfrånrevisorn.resultatetstödjer synenattkunskapsspridningfrånrevisionenochandranärliggandetjänstermed klientenökarmedtiden,ochdetärmedtidenmerkostnadseffektivtattköparådgivning avsinrevisor.närdenupplevdarevisionskvaliténökar,minskarocksåklientensbehov avannanrådgivning.frånrevisionsbyråernassidavisardettaattrevisionkanvaraen plattformförattsäljainandratjänsterochattrevisionavhögkvalitéuppskattasav företagen(sundgren&svanström,2012). Förhållande0mellan0revisionsavgifter0och0rådgivningsavgifter0 Densenastekvalitativaforskningenvisarattdetfinnsenoroomhotmotrevisorns oberoendenärrådgivningstjänsterköpsavrevisorn,ochattrevisornblirmer ekonomisktberoendeavklienten.iirlandupplevdedetillfrågaderevisornsommindre oberoendenärrevisornävenutförderådgivningtillsinaklienter(canning&gwilliam, 1999)Dettadärförattrevisionsbyråniochmedbådatjänsternablirmerberoendeav varjeklient,vilketupplevdeshaennegativeffektpårevisornsoberoende. Holland&Lane(2012)undersökeravgiftsförhållandeniEnglandunderperioden2000P 2006.Deundersökerförhållandetmellantotalarelativaavgifter(rådgivningsoch revisionsavgifterbetaldaavenklientiförhållandetillrevisionsbyrånstotalaintäkter) ochmarknadsvärde.studienvisarattaktieägareserbaraetthotmotrevisorns oberoendevidhögatotalarelativaavgifter.vidlägrenivåersåäravgifternaistället positivtrelaterattillföretagetsvärde.dettaföreslårattsärredovisningenav rådgivningstjänsterochrevisionidefinansiellarapporternaärrelevantaför investerare,samtinformationomrevisorernasintäkter.istudiensomutfördesiirland gavrespondenternaingetenhälligtsvaromsärredovisninggjordedetmöjligtför revisorerattutförarådgivningtillsinarevisionklienterutanattriskerasynenpå revisornsoberoende(canning&gwilliam,1999). Experimentellforskningvisarattsärredovisningavrådgivningstjänsteridenfinansiella rapporteringengerenskevbildöverrevisornsoberoendeförinvesterare,dådetroratt revisornärmindreoberoendefastsåinteärfallet(davisandhollie,2008).om 20

25 informationenområdgivningstjänstergerenskevbildöversituationenochdärmed minskarsakkunnighetenhosintressenterna,skadasrevisornssynbaraoberoendeenligt Arruñadasteori.Idenengelskastudienbekräftasattinvesterareefterfrågar särredovisning,menattaktieägarebaraseretthotmotrevisornsoberoendedå proportionenmellanrevisionsavgifterochrådgivningsavgifterärrelativthög(holland &Lane,2012). Identyskastudiennämnsocksåförhållandetmellanrådgivningsavgifteroch revisionsavgifter.studienpekarpåattoberoendetbarakanutvärderasförvarjespecifik klient,dåproportionenmellanavgifternaärrelativförvarjeklientjämförtmedden totalaintäktenförallaklienter.dettastödjsideangelosekonomiskateoriomrelativa avgiftsförhållanden(deangelo,1981a).vilkentypavrådgivningsomköpsavklienterna varierar,ocholikatyperavrådgivninganseshaolikastoreffektpåsynenpårevisorns oberoende. ISverige,därmindreochmedelstoraföretagundersöktes,hade79%avföretageni urvalsgruppenköptrådgivningfrånsinanlitaderevisionsbyrå(sundgren&svanström, 2012).Mindreochmedelstoraföretagköperfrämstkonsultationinomredovisningoch skattefrågor.nästan55%hadeköptrådgivningrelaterattillförberedelseavde finansiellarapporternainomdesenastetreåren.ungefär73%avrespondenternasaatt deköpterådgivningavmeränenbyrå.anlitandetavflerabyråer/företagförrådgivning ökademedföretagensstorlek.destörstaavdemedelstoraföretagenkanvaramer benägnaattköparådgivningavnågonannanänrevisornförattområdetdär rådgivningenbehövskräverspecialistkunskaper. IDanmarktillåtsinteallatyperavrådgivning,menrespondenternaistudiensvaradeatt allformavrådgivningskadadesynenpårevisornsoberoendeinågonutsträckning (WarmingPRasmussen&Quick,2005).Enfortsattliberaliseringavrådgivningenanses därförvaraproblematiskfråndansktperspektiv. 21

26 6.0DISKUSSION0 Metoddiskussion0 Dåområdetsomuppsatsenundersökerredanvaritföremålförforskningunderfleraår, såtillåterenlitteraturstudieattjämföraolikaståndpunkteridenaktuelladebatten. Genomattinriktasigpåolikaländerinomettgeografisktavgränsatområdesomi grundenlyderundersammalagstiftningkanmanävenseomdetfinnsnågra instutionellaskillnadermellanolikaländer.dennatypavmetodansesvaralämpligdå datanfråndevetenskapligaartiklarnahållerenmyckethögrekvalitéänomförfattaren iställetskulleförsöktanförskaffasigdennainformationpåegenhandgenomen kvalitativellerkvantitativstudie.femolikaländerattjämföraupplevdessomettrimligt urvalförattbörjageenöversiktsomkanliggatillgrundförfortsattajämförelserinom områdetienstörreskala.enstordelavdeartiklarsomfinnspubliceradebehandlar andraländer,framföralltusadärdebattenfrånbörjanhärstammarifrån.dessavaldes medvetetbortförattkunnageenbättreöversiktöverettmindreområde,someuropa ocheu,iställetförhelavärlden.dådetfinnssåmångaartiklarinomområdetoch analysenendastbehandladefemstyckensåfinnsdetutrymmeförkritikenligtfriberg (2010)omselektivturval.Deutvaldaartiklarnavarskrivnamellan1999och2012.De flestavarskrivnainomdesenastefemårenochflerabehandladeentidsperiodsom innefattadeenstorredovisningsskandal.artikelnfrånirland(canning&gwilliam, 1999)varäldst,menbedömsändåvarahögstrelevantochharrefereratstillimångaav deandraartiklarna.riskenmedattavgränsasigtillettområdesomeuropaärattman priroterarartiklarsomredanirubrikenellerabstraktetnämnerettspecifiktland.det betyderinteattdetärdeabsolutbästlämpadeartiklarnaföranalys,menpågrundavatt samtligaartiklarintekananalyserasidennalitteraturstudiehardevaltförsin genomgåendekvalitéochinriktning.samtligautvaldaartiklarbehandlar rådgivningstjänsterochrevisornsoberoendeinågonform,ävenomderasurvalskiljer sigochdeharövrigainriktningarsomskiljersigåt.artiklarnavarändåsåpasslikaatt devarrelevantaförlitteraturstudiensfrågeställningarochsyfte,ochdetgickbraatt sorteraindemiolikateman.deolikatemansomartiklarnasorterasiniianalysen innefattarintealltidsamtligaartiklarivarjetema,pågrundavattdeärolika.artiklarna gårändåiniminsttvåellertreavdefemolikatemanianalysenvar,såattde fortfarandebedömsvaraväsentligaförlitteraturstudien.rådgivningstjänsterhar definieratsliteolikaiartiklarna,mendåuppsatsendefinieradebegreppettidigtoch 22

27 artiklarnaisigbeskrevsinaegnadefinitioner,hardetgåttatthittagemensamma nämnareochsärskiljelserianalysen. 0 Resultatdiskussion0 EnligtIFACsetiskareglersomEUPkommissionenanvändersigavsåmåsteenrevisor verkaoberoendeförsinasakkunnigaintressenter.detfinnsingatydligaempiriskabevis ilitteraturenidagsomtalarförattrevisornfaktisktärmerellermindreoberoendenär denneävenutförrådgivningstjänster,menmankanfastställaattriskenfördetta fortfarandefinns.såävenomeffektenpådetfaktiskaoberoendetintevisarnågra tydligaspår,såkandetfortfarandepåverkasynenpårevisornsoberoendeienstörre utsträckning.precissomientidigarelitteraturstudieutfördavbeattieochfearnley (2002),såkommerävendennastudieframtillattbevisförattrådgivningochrevision utfördaavsammarevisorskadarrevisornsoberoendeärförhållandevisfå.dockfinns enkonsensusiområdetomattsynenpårevisornsoberoendepåverkasnärrevisorn utförbåderådgivningochrevision.avdeanalyseradestudiernasresultatattdömaså tyckerintressenternaoftastattdetskerennegativeffektpårevisornsoberoendeom revisornävenutförrådgivning.menärdetverkligenså?ifacsreglerförutsätteratt intressenternaärsakkunnigaochhareninsiktomrevisornsyrke.ibristpåfaktiskt substansochbevissåverkardetsomattintressenternasinställningkanbyggapåhelt andrasakeränenstörremängddokumenteradebevisförattrådgivningenpåverkar revisornsoberoende.detbehöversåledesintevaraeneffektpåfaktisktoberoendesom isinturpåverkardetsynbaraoberoendet,ellerviceversa.detfinnsidagingetfastställt korrektsättattmätarevisornsoberoendepå.reliabilitetenfinns,menintevaliditeten. Allastudierutförsmerellermindreolika,ochomdeanvändersigavliknandestatiska modellersåvarierarvariablernainågonmån.senaretidhargenerelltsetten liberaliseringavreglenaförrådgivningstjänsterförrevisorer,menolikaländeroroarsig olikamycketfördetta.perspektivetserannorlundautpåeupnivåochnationellnivå. Rådgivningenharbedömtshabådeförochnackdelar,ilinjemedArruñadasstudieoch ekonomiskaresonemang.ärnackdelarnastörreänfördelarna?berordennegativa effektenpådetsynbaraoberoendetpåattintressenternagörenkorrektbedömning, ellerpåattdeärmindresakkunnigaändeförväntasvaraenligtdeetiskareglerna? Arruñadasbeskriversjälvisinstudieattsynenpårevisornsoberoendeskadasmerom intressenternainteärsakkunniga(arruñada,1981b). 23

SATSA FRISKT FOR LIFE

SATSA FRISKT FOR LIFE Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) SATSA FRISKT FOR LIFE En komparativ studie om kundens

Läs mer

Offentlig revision i ett europeiskt perspektiv

Offentlig revision i ett europeiskt perspektiv Offentlig revision i ett europeiskt perspektiv Internationell utblick Revision i andra europeiska länder Flera faktorer påverkar Samhällsstrukturen Nivåer, ansvarsfördelning, historisk utveckling Kommunens

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Emira Jetis Kristina Pettersson. Revisorns oberoende. Auditor independence. Auditors perception of independence and the analysis model

Emira Jetis Kristina Pettersson. Revisorns oberoende. Auditor independence. Auditors perception of independence and the analysis model Emira Jetis Kristina Pettersson Revisorns oberoende Revisorers uppfattning om oberoendet och analysmodellen Auditor independence Auditors perception of independence and the analysis model Företagsekonomi

Läs mer

Civilekonomprogrammet 240hp. En studie om varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas. Patrik Andreasson och Emma Mårtensson

Civilekonomprogrammet 240hp. En studie om varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas. Patrik Andreasson och Emma Mårtensson Civilekonomprogrammet 240hp UPPSATS Efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster för företag utan revisionsplikt En studie om varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas Patrik Andreasson och

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera,

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, Lectio 8.12.2010 Bakgrund Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, mäta, registrera, behandla och rapportera ekonomiska händelser som rör ett företag.

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

FEA405, Extern redovisning, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Financial Accounting, Master Course, 15.0 higher education credits

FEA405, Extern redovisning, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Financial Accounting, Master Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEA405, Extern redovisning, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Financial Accounting, Master Course, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: Pedagogik

ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: Pedagogik ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: Pedagogik Döva och hörselskadade ungdomars möten med texter utanför skolan En enkätstudie på riksgymnasiet för döva

Läs mer

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-05-06 Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd

Läs mer

Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende

Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende Centrum för forskning om ekonomiska relationer Rapport 2016:1 Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende Peter Öhman och Jan Svanberg Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

Revision och mikroföretag

Revision och mikroföretag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 Revision och mikroföretag En studie om mikroföretags orsaker att anlita revisor. Av:

Läs mer

Litteraturinspektion teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-03-05 Litteraturinspektion teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd i första hand

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Redovisning Höstterminen 2013 Avskaffandet av revisionsplikten En studie om vilka faktorer som påverkar

Läs mer

Att jämföra äpplen och päron? En internationell utblick på kommunal och regional revision. Anna Eklöf Sveriges kommuner och landsting

Att jämföra äpplen och päron? En internationell utblick på kommunal och regional revision. Anna Eklöf Sveriges kommuner och landsting Att jämföra äpplen och päron? En internationell utblick på kommunal och regional revision Anna Eklöf Sveriges kommuner och landsting Vad gör SKL inom detta område? Bevakar den kommunala revisionen i andra

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) Magisterprogrammet Bank och Revision Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital En studie ur revisorns perspektiv Magisteruppsats

Läs mer

Goda råd är inte dyra om revisorns förändrade roll i kristider

Goda råd är inte dyra om revisorns förändrade roll i kristider Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Vårterminen 2011 Goda råd är inte dyra om revisorns förändrade roll i kristider Författare: Linn Gezelius och Sandra Pääjärvi Handledare: Thomas Carrington

Läs mer

Det enda som är varaktigt är förändring En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten

Det enda som är varaktigt är förändring En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten Kandidatuppsats Det enda som är varaktigt är förändring En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten Författare: Rebecca Nilsson Sandra Müller

Läs mer

Slopad revisionsplikt = Ökad ekonomisk brottslighet?

Slopad revisionsplikt = Ökad ekonomisk brottslighet? Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Vt09 Eskilstuna 2009-06-02 Slopad revisionsplikt = Ökad ekonomisk brottslighet? Författare: Sanela Cehic 810212

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

Förväntningar och utfall av revisionen i nystartade mikroföretag

Förväntningar och utfall av revisionen i nystartade mikroföretag Mittuniversitetet Samhällsvetenskapliga Institutionen i Östersund Kandidatuppsats i Företagsekonomi Förväntningar och utfall av revisionen i nystartade mikroföretag Författare: Pia Åström Handledare: Anna-Maria

Läs mer

Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende

Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende Umeå School of Business Umeå University SE-901 87 Umeå Studies in Business Administration, Series B, No.64. ISSN 0346-8291 ISBN 978-91-7264-583-7

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

GASELLER, FÖRETAGSDJUNGELNS

GASELLER, FÖRETAGSDJUNGELNS GASELLER, FÖRETAGSDJUNGELNS BYTESDJUR BAKOMLIGGANDE FAKTORER SOM PÅVERKAR ETT REVISORSBYTE HOS GASELLFÖRETAG Kandidatuppsats i Företagsekonomi HT 2015 HANDLEDARE: Marita Blomkvist Anna- Karin Pettersson

Läs mer

Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG

Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG Revisors oberoende Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning Förkortningar 15 DEL I 17 1 Inledning 19 1.1 Om avhandlingsämnet

Läs mer

Framtidens rådgivning, redovisning och revision - En resa mot 2025

Framtidens rådgivning, redovisning och revision - En resa mot 2025 Framtidens rådgivning, redovisning och revision - En resa mot 2025 Undersökningsmetod Enkäten har besvarats av cirka 1000 FAR-medlemmar 200 VD på icke-börsnoterade företag 5-150 mkr i omsättning 50 svarande

Läs mer

Revisorns oberoende. En kvalitativ studie om hur olika faktorer kan påverka revisorns oberoende. Andreas Andersson och Kim Hultman

Revisorns oberoende. En kvalitativ studie om hur olika faktorer kan påverka revisorns oberoende. Andreas Andersson och Kim Hultman Magisterprogrammet, Revisor och bank 30hp MAGISTERUPPSATS Revisorns oberoende En kvalitativ studie om hur olika faktorer kan påverka revisorns oberoende Andreas Andersson och Kim Hultman Företagsekonomi

Läs mer

METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik

METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik Forskningsproblem Sverige är ett land som alltid har tagit emot andra människor med olika bakgrund och kulturer. Invandringen har skedd länge från delar av Europa och

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag inom revision för företag av allmänt intresse

EU-kommissionens förordningsförslag inom revision för företag av allmänt intresse Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi - Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2012 EU-kommissionens förordningsförslag inom revision för företag av allmänt intresse

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

Val av revisor. Ekonomihögskolan vid Växjö universitet

Val av revisor. Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Val av revisor en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning,

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Höstterminen 2014 Avskaffandet av revisionsplikten Förändringen inom revisionsbyråer Av: Maria Khouri och

Läs mer

Näringslivsnytt Juni 2016

Näringslivsnytt Juni 2016 Näringslivsnytt Juni 2016 Sommarlovsentreprenör 2016 Kävlinge kommun har antagit 21 ungdomar för 2016 års omgång Sommarlovsentreprenörer med kick-off 13-15 juni & 20-21 juni. Kommunen handleder ungdomarna

Läs mer

Litteraturinspektion teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2010-03-06 Litteraturinspektion teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd i första hand

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Intro studiedesign med kvantitativ metodik

Intro studiedesign med kvantitativ metodik Intro studiedesign med kvantitativ metodik Catharina Gustavsson Centrum för Klinisk Forskning Landstinget Dalarna catharina.gustavsson@ltdalarna.se 2017-09-25 Kännetecken för kvantitativ forskningsmetodik

Läs mer

Val av revisor. en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor

Val av revisor. en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Val av revisor en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning,

Läs mer

Taktik/spelanalys. Snabba uppspel i Svenska Basketligan. Juan Alonso

Taktik/spelanalys. Snabba uppspel i Svenska Basketligan. Juan Alonso Taktik/spelanalys Snabba uppspel i Svenska Basketligan Juan Alonso GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Träningslära II, Ht-09 Handledare: Mårten Fredriksson Innehållsförteckning 1 Taktik/spelanalys... 3 1.1

Läs mer

Röster om Göteborg International Film Festival

Röster om Göteborg International Film Festival EndrakeiGöteborg RösteromGöteborgInternationalFilmFestival GruppLejonparten:AdamBjörkman,BjörnKleinhenz,HannaJohansson,Magnus Hagström,MariaChristensen,PatrikStrömberg EnbetraktelseavdetglokalafenomenetGöteborgInternationalFilmFestivaloch

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Utvärdering av Prime For Life utbildning.

Utvärdering av Prime For Life utbildning. Utvärdering av Prime For Life utbildning. Alkoholbeteende och riskuppfattning bland värnpliktiga före och efter Prime For Life utbildning. Författare: Barbro Arvidson Handledare: Peter Palm ergonom vid

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Revisorns oberoende och integritet

Revisorns oberoende och integritet FEKH95 HT 2011 Revisorns oberoende och integritet Författare: Erik Hansson Widegren Tobias Uhrberg Onerva Kyläsalo Handledare: Erling Green Förord Vi vill först och främst tacka vår handledare, Erling

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och klienter

Förväntningsgapet mellan revisorer och klienter Förväntningsgapet mellan revisorer och klienter I små och medelstora ägarledda företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och företagsanalys Vårterminen 2005 Handledare: Mats Strid Författare:

Läs mer

Erfarenheter!och!upplevelser!av!musikalisk! socialisering!under!utlandsstudier!!

Erfarenheter!och!upplevelser!av!musikalisk! socialisering!under!utlandsstudier!! KajsaEkström "Hurtrivsdudå?" Erfarenheterochupplevelseravmusikalisk socialiseringunderutlandsstudier "Howareyoufindingit?" Experiencesandperceptionsofmusicalsocialisationduring studiesabroad Självständigtarbete15hp

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten?

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? En kvalitativ studie om hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision. Författare: Jenny Andersson Maria Nordström Handledare: Tobias

Läs mer

Instruktioner till arbetet med miniprojekt II

Instruktioner till arbetet med miniprojekt II Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik FMS035: Matematisk statistik för M Miniprojekt II ENERGIFÖRBRUKNING FÖRE OCH EFTER ISOLERING AV HUS Instruktioner till arbetet med miniprojekt

Läs mer

Revisionsplikten för små aktiebolag

Revisionsplikten för små aktiebolag AKADEMIN FÖR SAMHÄLLS- OCH TEKNIKUTVECKLING KANDIDAT UPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI FÖA300 AKADEMIN FÖR SAMHÄLLS- OCH TEKNIKUTVECKLING Revisionsplikten för små aktiebolag Hur hanterar revisionsbyråer avskaffandet

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

En studie om mervärde i revisor-klientrelationen

En studie om mervärde i revisor-klientrelationen Examensarbete 30 hp Civilekonomprogrammet inriktning redovisning En studie om mervärde i revisor-klientrelationen Författare: Sandra Andersson & Sophie Martinsson Handledare: Pernilla Broberg & Timur Uman

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Värdeskapande till följd av Key Account Management

Värdeskapande till följd av Key Account Management EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Värdeskapande till följd av Key Account Management Madelene Laghamn Lovisa Törnblom Handledare: Henrik Nehler Vårterminen 2012 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01208--SE

Läs mer

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Kandidatarbete ISEX T5 Elisabet Holst Projektarbetet Kritisk litteraturgranskning Kritisk litteraturgranskning kombinerad med egna experiment eller undersökningar

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark

Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKH95 Examensarbete Kandidatnivå VT 2012 Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark Författare: Kanlic,

Läs mer

Revisorns oberoende. Kommunens förtroendevalda revisorer. Anna Hansen Moa Jonsson

Revisorns oberoende. Kommunens förtroendevalda revisorer. Anna Hansen Moa Jonsson Revisorns oberoende Kommunens förtroendevalda revisorer Anna Hansen Moa Jonsson 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Arne Fagerström Examinator:

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet?

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? . Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kandidatuppsats i företagsekonomi Våren 2011 Författare: Christoffer Liljesson

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EFI200 Finansiell ekonomi 1, 30 högskolepoäng Finance 1, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Förord. Sist men inte minst vill vi också tacka de 118 Umeå-företag som tagit sig tid att svara på enkätfrågorna så att vi kunnat genomföra studien.

Förord. Sist men inte minst vill vi också tacka de 118 Umeå-företag som tagit sig tid att svara på enkätfrågorna så att vi kunnat genomföra studien. Sammanfattning Sverige har sedan 1983 haft lagstadgad revisionsplikt för alla aktiebolag. Med anledning av regeringens mål att reducera de administrativa kostnaderna för de svenska företagen tillsattes

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Suha Berah Maria Häggman Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Abolishment of the audit requirement - the choice of auditing for small firms

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Författare: Charlotte Myhrberg Therese Wiik Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter Rapport från valideringsprojekt 2012 2013 Sammanfattning av ingående delrapporter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Sammanfattning Delrapport 1: Innehållsvaliditet en jämförelse mellan Riksstroke och

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Rådgivningens betydelse för revisionsbyråer:

Rådgivningens betydelse för revisionsbyråer: Rådgivningens betydelse för revisionsbyråer: en studie om hur rådgivningen påverkar revisorns oberoende samt relationen till klientföretagen Författare: Ylli Humolli Yafet Abraham Muse Yusuf Handledare:

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer