Kommunstyrelsen (16 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13: Beslutande Leif Sandberg (M), jäv Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP) Mikael Jern (MP) Siw Gidlöf (S) Lars Westling (S), tjänstgörande ordförande Solweig Gard (S) Sara Asp (S) Lennart Eriksson (V), ersättare för Lillemor Larsson (V) Per Aspengren (S), ersättare för Lars Westling (S) Peter Johansson (FP), ersättare för Leif Sandberg (M), Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Per Aspengren (S), ersättare, , Peter Johansson (FP), ersättare, , Per Söderberg, tf socialchef, 141 Utses att justera Lennart Eriksson (V) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Margareta Persson Ordförande Justerande Leif Sandberg Lars Westling Lennart Eriksson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Underskrift Britt-Marie Lönnemalm

2 Kommunstyrelsen Ks 135 Godkännande av dagordning Ordförande Leif Sandberg (M) föreslår följande tillägg till dagordningen: - Avsägelser och fyllnadsval av gruppledare - Kapitalbehov Vindpark Vänern Kraft AB Kommunstyrelsen godkänner föreslagna tillägg.

3 Kommunstyrelsen Ks 136 Dnr / Anmälan om delegeringsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott: , , (budgetberedningen) och Kommunchefen: - Omsättning av lån, nytt lån med 50 MKR på villkor enligt skriftlig offert från Handelsbanken - Omsättning av lån 70 MKR på villkor enligt skriftlig offert från Handelsbanken Personalchefen: - Beslut Centrala pengar Scarborough - Beslut centrala pengar ICDP nivå 2 - Beslut Centrala pengar till framtida ledare Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

4 Kommunstyrelsen Ks 137 Dnr / Delårsrapport per 30/8 Delårsrapport för har upprättats per Kommunchef Caroline Depui föredrar en övergripande beskrivning av ekonomiska läget. Resultatet för perioden januari augusti och prognos för helåret visar på att kommunen troligen inte kommer att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Kommunens prognos för helåret är + 3 Mkr vilket inte är tillräckligt för att nå det finansiella målet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts (Budgetberedningens) protokoll den 23 september, 210 A Delårsredovisning per den 31 augusti för Hammarö kommun, version_5 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner och lägger Delårsrapporten till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen Ks 138 Dnr / Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren i Värmland Brottsofferjouren är en ideell förening som har till uppgift att stödja brottsoffer samt finnas som stöd till vittnen i tings-och hovrätten. Deras uppgift är bl.a. att informera om hur en polisanmälan går till, hjälpa till vid myndighetskontakter och informera om rättsprocessen. Vittnesstöden ger brottsoffer och vittnen råd och stöd i samband med rättegång, och även målsägande och anhöriga kan få hjälp inför och under domstolsförhandlingar. Brottsofferjouren har tre personer anställda och ett trettiotal ideella stödjare, och sedan 1 januari ingår även Rådgivningen Stella, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, i deras verksamhet. Brottsofferjouren ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2015 och framåt, med sex kronor/innevånare och år. De önskar i framtiden även diskutera ett avtal som sträcker sig över mandatperioden -18. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 9 september, 205 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 4 september Ansökan från Brottsofferjouren Värmland om ekonomiskt bidrag, inkommen till Hammarö kommun 24 mars. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Brottsofferjouren för år 2015 med 6 kronor per innevånare. Sändlista Brottsofferjouren Ekonomiavdelningen f k Helen Gustafsson

6 Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr / Byte av mark Mörmon 5:67 samt köp av Mörmon 5:68 Hammarö kommun har sedan den 8 oktober 2002 ett avtal med Hammaröbostäder som anger att kommunen är skyldig bostadsbolaget 5000 kvm planlagd mark som ersättning för det markbyte som gjordes i samband med Jonsbolsparken. Kommunstyrelsens förvaltning har träffat bostadsbolaget för att se vilket markbyte som kan vara rimligt för att avsluta affären. Förslaget är att Mörmon 5:67 utgör de 5000 kvm mark som kommunen är skyldig. Det finns idag ingen annan planlagd mark som kommunen kan byta bort. Bostadsbolaget är samtidigt intresserade av att köpa Mörmon 5:68. Förvaltningen bedömer, utifrån kommunens intresse om att tillskapa fler hyresrätter samt få området bebyggt, att det är en lämplig affär. Sedan tidigare finns ett beslut om att HSB ska få köpa intilliggande två tomter för totalt 4,2 Mkr vilket innebär att en tomt bör kosta 2,1 Mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 9 september, 202 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 1 september Kartbilaga Avtal med Hammaröbostäder Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att upprätta ett optionsavtal mellan Hammarö kommun och Hammaröbostäder innebärande en två-årig option enligt följande: 1. Mörmon 5:67 bytes mot de 5000 kvm som Hammarö kommun är skyldig Hammaröbostäder enligt avtal från Mörmon 5:68 säljes till Hammaröbostäder för en köpeskilling om 2,1 Mkr. Sändlista Hammaröbostäder Karin Manner, kommunarkitekt

7 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr 2013/ Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Rud 4:181 m.fl. Kommunstyrelsen arbetsutskott fattade den 7 januari beslut om att en ändring av detaljplan för Rud 4:181 mfl, ska tas fram. Syftet med ändringen är att justera egenskapsbestämmelserna för att öka byggnadsytan inom kvartersmarken. Under samrådet inkom ett fåtal synpunkter varav tre stycken hade synpunkter på förslaget. Kommunen har tillgodosett samtliga synpunkter genom att justera egenskapsbestämmelserna så att de stämmer överens med intilliggande plan för Skansviken och Brännäs. Justeringarna som görs bedöms vara av redaktionell karaktär och kräver således ingen ytterligare underrättelse till sakägare och remissinstanser innan antagandet av kommunstyrelsen. Antagandehandlingar har tagits fram av mark och planavdelningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 september, 211 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 9 september Tillägg till planbeskrivning för Rud 4:181 daterat den 9 september Tillägg till plankarta för Rud 4:181 daterat den 9 september Särskilt utlåtande för Rud 4:181 daterat den 9 september Kommunstyrelsen godkänner och antar planhandlingar för ändring av detaljplan för Rud 4:181. Sändlista Mark- och planavdelningen

8 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr / Utökning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn Hammarö kommun har idag avtal med Migrationsverket om att ta emot 16 ensamkommande flyktingbarn. Med anledning av att verksamheten utökats kommer ytterligare en fastighet tas i anspråk för denna verksamhet, vilket ger möjlighet att ta emot totalt 20 ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har föreslagit att Hammarö kommun ska utöka flyktingmottagandet för ytterligare fyra ensamkommande flyktingbarn som erhållit permanent uppehållstillstånd. Detta förslag är även kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen. Vid dagens möte föredrar tf socialchef Per Söderberg och socialnämndens ordförande Margareta Ivarsson information som framkommit vid möte med länsstyrelsen tidigare i dag om fördelningstal, integration och flyktingmottagandet i länet. Utifrån denna information föreslås en ändring i arbetsutskottets förslag så att av de fyra ensamkommande flyktingbarn som tas emot ska ett (1) flyktingbarn ha permanent uppehållstillstånd och tre (3) ensamkommande flyktingbarn ha tillhandahållit asylplats. Ålder år, både pojkar och flickor. Avtalet gäller 14 dagar efter beslut från Hammarö kommun inkommit till Länsstyrelsen. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad den 7 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 september, 213 Socialnämndens beslut den 20 augusti, 125 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 juli Förhandlingsprotokoll 11 MBL, daterat den 26 juni Yrkanden Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Ordförande Leif Sandberg yrkar bifall till den framlagda förändringen i förslaget. Lars Westling (S) föreslår i tilläggsyrkande att kommunstyrelsens arbetsutskott får uppdraget att se över integrationsfrågorna.

9 Kommunstyrelsen Ks 141 /forts/ 1. Kommunstyrelsen antar överenskommelsen mellan Migrationsverket och Hammarö kommun gällande utökat mottagande av ytterligare ett (1) ensamkommande flyktingbarn som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) samt tre (3) ensamkommande flyktingbarn som ska tillhandahålla asylplats. Ålder år, både pojkar och flickor. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att se över integrationsfrågorna. Sändlista Socialnämnden

10 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr / Kapitaltäckningsgaranti till Sätterstrand Business Park AB Bolaget har under samtliga verksamhetsår redovisat negativa resultat. Hälften av aktiekapitalet befaras vara förbrukat i slutet av september. Med anledning av detta efterfrågar styrelsen en kapitaltäckningsgaranti på minst tkr för att säkerställa att bolagets aktiekapital är intakt Garantin är viktig för att bolaget ska kunna fortsätta försäljningsarbetet gällande datahallarna. Leif Sandberg (M), Thomas Otto (M) och Sara Asp (S) anmäler jäv i ärendet. Som ordförande under behandlingen av punkten tjänstgör Lars Westling (S). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 september, 217 Sätterstrand Business Park ABs tjänsteskrivelse den 19 september Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti om 7,5 Mkr till förmån för Sätterstrand Business Park AB för tiden intill den 31 december Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuellt nyttjande av kapitaltäckningsgarantin. Margareta Ivarsson (C) och Per Helsing (KD) deltar ej i beslutet. Jäv Leif Sandberg (M), Thomas Otto (M) och Sara Asp (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

11 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr / Kapitalbehov Vindpark Vänern Kraft AB Kommunstyrelsen behandlade vid föregående möte ärende rörande kapitalbehov för Vindpark Vänern Kraft AB. Då det framkommit att beslutet inte behandlats formellt riktigt begär ordförande att det tidigare beslutet upphävs och att nytt beslut fattas idag. Ärendet: Vindpark Vänern Kraft AB är i behov av ett kapitaltillskott för att kunna visa att aktiekapitalet är återställt vid en kommande kontrollstämma under november månad. Om så inte sker kommer bolaget att tvingas till likvidation. Samtliga ägare behöver därför lämna aktieägartillskott samt utfärda kapitaltäckningsgaranti till Vindpark Vänern Kraft AB. Leif Sandberg (M) anmäler jäv. Som ordförande under behandlingen av punkten tjänstgör Lars Westling (S). Kommunstyrelsens protokoll den 30 september, 134 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 29 september, 223 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 29 september Vindpark Vänern Kraft AB:s protokoll den 29 september. Kommunstyrelsens paragraf 134, den 30 september, upphävs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas till Vindpark Vänern Kraft AB ("VKAB") med tkr, beloppet uppgår till den andel av VKAB:s behov enligt av VKAB lämnat underlag som svarar mot kommunens ägarandel i VKAB. /forts/

12 Kommunstyrelsen Ks 143 /forts/ 2. Hammarö kommun utfärdar en kapitaltäckningsgaranti till förmån för VKAB intill 9 000tkr, beloppet uppgår till den andel av VKAB:s behov enligt av VKAB lämnat underlag som svarar mot kommunens ägarandel i VKAB. Kapitaltäckningsgarantin gäller intill dess att samtliga aktieägare har överenskommit om att deras respektive kapitaltäckningsgarantier ska upphöra att gälla. 3. Besluten enligt punkterna 1 och 2 är villkorade av att även övriga aktieägare i VKAB lämnar ovillkorade aktieägartillskott respektive utfärdar kapitaltäckningsgarantier enligt den i punkterna 1 och 2 angivna principen och på det i punkt 2, andra meningen, angivna villkoret. 4. Det påkallas att en andra kontrollstämma avhålls i VKAB i enlighet med 25 kap 16 aktiebolagslagen (2005:551) inom åttamånadersfristen. Bolagsstämman ska avhållas per capsulam. Jäv Leif Sandberg (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

13 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr 2013/ Fiskeområde Vänern Fiskeområde Vänern ska bidra till samordning av insatser som kan stärka och utveckla fisket i Vänern på ett hållbart sätt. Utgångspunkt för insatserna är att de ska gynna innovativ näringsutveckling på hållbara grunder. Insatser som möjliggörs kan t.ex. omfatta produktförädling, marknadsföring, stöd för utveckling av fiskerelaterad besöksnäring, miljöinsatser, samverkan mellan fiskenäring och lokala restauranger och skolor, m.m. För att möjliggöra stöd från EU-fiskefonden fordras att offentliga medel tillförs från lokalt och/eller regionalt håll. Regler och villkor för utformningen av detta är inte fastställt och hur mycket EUmedel Fiskeområde Vänern kan få är också oklart men utgångspunkten är en total medelstilldelning från EU-fiskefonden om 10 mkr för programperioden. Jordbruksverket förordar också att Fiskeområdet samordnar sitt arbete med de Leader-områden som gränsar till Vänern. En detaljerad strategi för fiskeområde Vänern kommer att utformas under hösten och strategin ska vara inlämnad till Jordbruksverket senast 1 december. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 september, 219 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 11 september Beslutsförslag Fiskeområde Vänern, inkom den 6 juni Förslag medfinansiering Fiskeområde Vänern, inkom den 6 juni Förslag kommunal och regional medfinansiering av Fiskeområde Vänern, inkom den 6 juni Hammarö kommun beviljar Fiskeområde Vänern ett maximalt årligt anslag för verksamheten under programperioden på kr enligt redovisad beräkningsmodell. Beslutet gäller under förutsättning att det förslag till finansiering som fiskeområde Vänern har presenterat gäller. Sändlista Ove Ringsby, Biosfärområdet

14 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr / Sammanställning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen första halvåret Under perioden januari till och med juni kom det in totalt 224 synpunkter till Hammarö kommun. Utöver det som har inkommit via synpunkthanteringen har en del kommit in som felanmälningar och hanterats som verkställighet. Dessutom används Facebook av många för att framföra olika former av synpunkter/klagomål. Till kommunstyrelsens förvaltning har 12 synpunkter inkommit. 6 st har lämnats in som idéer/beröm och resterande är klagomål. Det är 5 män, 6 kvinnor samt en person som ej angett kön som har lämnat synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 9 september, 209 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 augusti Sammanställningen av inkomna synpunkter godkänns. Sändlista Lotta Carlborg, utvecklingsledare

15 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr / Revisionsrapport Granskning av lönehantering den 14 februari På uppdrag av revisionen har PwC genomfört en granskning av lönehanteringen med syfte att bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i lönehanteringen är tillräcklig. Den samlade bedömningen av granskningen är att rutinerna för lönehantering är väl fungerande. Revisionen tillägger i sin skrivelse att en uppföljning och utvärdering av det analysprojekt som genomfördes 2010 för att kartlägga och effektivisera lönehanteringen kan komma att stärka kommunens processer och rutiner ytterligare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 9 september, 198 Revisionsrapport Granskning av lönehantering den 14 februari Yrkande Siw Gidlöf (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt personalavdelningen att uppdatera avdelningens rutindokument.. 1. Personalavdelningen får uppdraget att uppdatera avdelningens rutindokument. 2. I övrigt läggs rapporten till handlingarna. Sändlista Kommunrevisionen Karina Holgersson, chef personalavdelningen

16 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr /2 110 Avsägelser och fyllnadsval av gruppledare Kommunstyrelsen utser gruppledare enligt tidigare fullmäktigebeslut. Ordförande Leif Sandberg (M) konstaterar att två fyllnadsval av gruppledare nu är aktuella. Charlie Weimers (KD) har avsagt sig sina politiska uppdrag i Hammarö kommun med anledning av flytt och uppdrag i Bryssel. Hans begäran om entledigande kommer att behandlas vid kommande kommunfullmäktigemöte. Som hans ersättare på uppdraget som gruppledare föreslås Mattias Joelsson (KD). Kent Hakefelt (FP) har avsagt sig uppdraget som gruppledare för Folkpartiet. Som ny gruppledare föreslås Peter Johansson (FP). 1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelse som gruppledare från Kent Hakefelt (FP). 2. Som gruppledare till och med 31 december utses: Peter Johansson, Prästgårdsvägen 11 D, Skoghall för Folkpartiet Mattias Joelsson, Göterstavägen 58, Skoghall för Kristdemokraterna Sändlista Kent Hakefelt Peter Johansson Mattias Joelsson Personalavdelningen

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer