65 år och äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.lio.se 65 år och äldre"

Transkript

1 65 år och äldre

2 Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck: LTAB Januari 2010

3 Äldre en generation som upplevt mycket Äldre människor är värdefulla och utgör en resurs för samhället. De har kunskap och erfarenhet och har upplevt mycket under sina liv. Under de senaste 100 åren har det skett en enorm utveckling inom fl era olika områden. De allra äldsta i samhället har upplevt allt från första världskriget till utvecklingen av telefonen, kameran och radion. De har också varit med då kvinnor fi ck rösträtt i Sverige och penicillinet utvecklades. De som växte upp under andra världskriget och efterkrigstiden har upplevt den stora ekonomiska tillväxten. De har dessutom varit med då TV introducerads i hemmet, datorn blev var mans egendom och människan tog första steget på månen. En åldrande befolkning I Östergötland bor det personer, 65 år eller äldre, vilket utgör 18 procent av befolkningen. Av dessa är över 80 år. Antalet äldre har precis som i övriga landet ökat och förväntas öka ytterligare. År 2020 beräknas det finnas äldre i länet, varav män och kvinnor. Ökningen kommer först att kunna ses hos de yngre äldre men på sikt kommer även antalet äldre äldre att öka [1]. Att de äldre blivit en stor grupp beror bland annat på den ökade medellivslängden och det stora antalet barn som föddes på 40-talet. Även utvecklingen inom hälso- och sjukvård har haft betydelse [2] Män Kvinnor Figur 2. Prognos för antalet personer, 80 år och äldre Män Kvinnor Figur 1. Prognos för antalet personer, år. Yngre äldre och äldre äldre Faktorer i miljön och genetiska förutsättningar gör att vi åldras i olika takt och det är viktigt att komma ihåg att åldrandet inte följer någon fast kronologisk ålder [2]. Det fi nns många sätt att kategorisera äldre men i den här texten har vi valt att använda begreppet äldre för dem som är 65 år och uppåt. I rapporten används även begreppen yngre äldre och äldre äldre. Yngre äldre syftar generellt till personer år medan personer över 80 år betraktas som äldre äldre. Att åldras i Östergötland 3

4 Livsvillkor Livsvillkoren har stor betydelse för äldres hälsa. De utgörs av den vardagliga miljön som ofta ligger utanför individens omedelbara kontroll. Boende, tillgång till grönområde, ekonomiska villkor och sociala relationer är exempel på livsvillkor som påverkar hälsa och levnadsvanor. Här bor Östgöten Östergötland har allt från stora städer till glesbygd. Här finns 89 tätorter som delas in i 13 kommuner och tre länsdelar [3]. Linköping, följt av Norrköping är de kommuner som fått flest nya invånare under de senaste åren. Många unga flyttar från de mindre kommunerna för att istället bosätta sig i de större städerna medan de äldre väljer att bo kvar. Detta har medfört att andelen äldre har blivit stor i de mindre kommunerna, särskilt i Vadstena, Valdemarsvik och Ydre [1, 4]. Om man delar in kommunerna i mindre områden kan man även urskilja bostadsområden där många äldre är bosatta. I de tre stora kommunerna, Norrköping, Linköping och Motala bor många äldre i stadsdelarna Såpkullen, Ektorp och Vidablick (Norrköping), delar av Landeryd och Johannelund (Linköping) samt Centrum, Gamla stan och Ekön (Motala) [1]. Från villa till lägenhet De flesta äldre bor hemma i ordinärt boende, men boendeformen förändras i takt med att man blir äldre. I Östergötland bor de flesta yngre äldre i småhus men med stigande ålder blir det vanligare att bo i hyreslägenhet [1]. Finspång 70 Motala Norrköping 60 Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Vadstena Mjölby Ödeshög Boxholm Linköping Söderköping Åtvidaberg Valdemarsvik Andel personer (%) Kinda år och äldre Ydre < 19% 19% - 22% > 22% Figur 3. Andel personer, 65 år och äldre, fördelat på kommun år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år 100 år Figur 4. Andel personer, 65 år och äldre, som bor i småhus, bostadsrätt och hyresrätt. 4 Att åldras i Östergötland

5 Efter 80 års ålder flyttar många till särskilda boendeformer [5], trots att flertalet vill bo kvar hemma. Att lämna den miljö man är van vid kan upplevas som en stor förändring och i vissa fall kan en påtvingad flytt vara en hälsorisk [6]. Äldre människor i socialt utsatta grupper flyttar i högre utsträckning till särskilda boendeformer [7]. Det finns äldre som önskar flytta till särskilt boende men som inte får möjligheten på grund av platsbrist. I takt med att antalet äldre ökat har inte nya boendeformer för äldre följt med i utvecklingen. Att inte utöka antalet platser i särskilda boendeformer är ett resultat av en medveten politik där man vill satsa på vård och omsorg i hemmet. Det har medfört att det bara är de allra sjukaste som bor på särskilda boenden [2]. Äldre som tidigare kunnat flytta till särskilda boenden bor nu istället hemma och har hemtjänst. Det innebär att hemtjänsten fått fler vårdtagare med stora behov [2]. I Östergötland har cirka äldre hemtjänst [5]. Olika former av boende I den här texten använder vi begreppet hemma och med det menas ordinärt boende. Dessutom använder vi särskilda boendeformer som ett samlingsnamn för de alternativa boendeformer som fi nns för de äldre som inte längre vill eller klarar av att bo kvar hemma. Vilka alternativ som fi nns att välja mellan varierar i länet. Några exempel på särskilda boendeformer är; Äldreboende/Ålderdomshem, lägenhet/rum med gemensamt utrymme för måltider och samvaro. Tillgång till personal fi nns under hela dygnet Servicelägenhet/Trygghetsboende, lägenhet i anslutning till kommunens servicehus med tillgång till lunchservering, fritidsverksamhet och hemtjänst Korttidsboende, tillfälligt boende under kortare perioder. Återkommande vistelse på korttidsboende kallas växelvård Att åldras i Östergötland 5

6 Att underlätta vardagen Äldre med funktionsnedsättningar kan vara i behov av hjälpmedel och bostadsanpassning för att klara av att bo kvar hemma. Äldre som bor hemma kan, efter medicinsk bedömning, låna hjälpmedel från Landstinget, exempelvis rollator och duschstol. För personer som bor i särskilda boendeformer ansvarar kommunen för denna service. I och med att fler vårdas hemma som en följd av att vårdtiderna på sjukhusen har blivit kortare behövs fler och mer avancerade hjälpmedel [8]. För att äldre personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv kan bidrag till bostadsanpassning sökas hos kommunen. Bostadsanpassning innebär exempelvis borttagning av trösklar, badrumsanpassning, breddning av dörrar och montering av räcken, ledstänger och ramper [9, 10, 11]. Många kommuner kan också erbjuda fixartjänst som syftar till att förebygga fallskador hos äldre genom att hjälpa till med praktiska sysslor i hemmet [12]. Andra saker som underlättar vardagen för många äldre är glasögon och hörapparat. Bland den äldre befolkningen i länet behöver de allra flesta glasögon för att kunna läsa texten i en dagstidning och många kan inte höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer [13]. Förutom hörapparat och glasögon finns det många andra lösningar som kan underlätta vardagen, exempelvis pet-emot-kant, strumppådragare, toalettstolsförhöjning med mera [14]. Hälsans nya hem I Norrköping fi nns ett bostadsområde som heter Ljura. Där har Hyresbostäder, Norrköpings kommun och Landstinget i Östergötland skapat en unik testmiljö. I lägenheter testas en mängd olika tjänster och tekniska hjälpmedel av personer i deras egna hem [15]. 6 Att åldras i Östergötland

7 Natur och grönområden påverkar människan positivt Aktiviteter kopplade till natur och grönområden som friluftsliv, trädgårdsarbete, bad- och båtliv och umgänge med sällskapdjur är viktiga för äldres hälsa och välbefinnande [16]. Koncentrationsförmågan förbättras, blodtryck och puls påverkas positivt och stressnivån sänks [17]. Närhet till natur och grönområde leder i allmänhet till fler promenader i veckan istället för att koncentreras till helgen [17]. Nästan alla äldre i Östergötland har tillgång till natur på gångavstånd från sin bostad. Cirka en femtedel gör dagliga besök till grönområden, men det finns äldre som har svårt att röra sig fritt i sitt närområde på grund av svårigheter att gå i trappor, kliva på en buss eller ta en kortare promenad [18, 13]. Utformningen av närmiljön är viktig. Äldre som bor i närområden med varierad utformning, såsom cykelbanor, parker och närbelägna affärer är mer oberoende än andra äldre. Egenskaperna i ett bostadsområde kan vara helt avgörande för om äldre kan röra sig ute på egen hand och därför kunna bo kvar i området [16]. Utformningen av närmiljön har också betydelse för att man ska kunna känna sig trygg när man vistas ute [19]. I Östergötland upplever en tredjedel av de äldre att de ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Det är vanligare att kvinnor känner sig otrygga och problemet är störst bland de allra äldsta kvinnorna [20]. Det är något vanligare bland äldre födda utomlands att känna otrygghet [19]. Ensamboende upplever brist på stöd i vardagen I Östergötland bor cirka var fjärde person över 65 år ensam [20], något som är vanligare bland kvinnor. Det beror på att kvinnor generellt sett lever längre än män och ofta är några år yngre än sin partner [6]. Personer som lever ensamma har mindre känslomässigt stöd än sammanboende. Trots att ensamboende är vanligare bland kvinnor så är det ensamboende män som i störst utsträckning saknar känslomässigt stöd. Liknande mönster finns när det Att åldras i Östergötland 7

8 gäller praktiskt stöd. Var tionde ensamboende kvinna och var femte ensamboende man har ingen som kan hjälpa dem med praktiska problem. Det är också vanligare att utlandsfödda män saknar både känslomässigt och praktiskt stöd i större omfattning än svenskfödda män [19]. Nio av tio äldre i Östergötland anser att de kan få hjälp av någon person om de har praktiska problem eller är sjuka, oavsett om de är ensamboende eller inte. Dessutom har de allra flesta i länet någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt [20]. Nära relationer tunnas ut För många äldre är det kontakten med barn och partner som är den viktigaste sociala relationen [21]. Att mista sin partner efter ett långt liv tillsammans, att vara ensam kvar i en syskonskara eller att mista vänner påverkar livssituationen [22]. Att relationerna tunnas ut är inget konstigt utan är något som de flesta äldre känner igen. Dock har de flesta äldre sina barn i närheten eller träffar dem regelbundet. Ett glesare kontaktnät behöver inte nödvändigtvis innebära att man upplever sig som ensam. Trots allt finns det de som känner sig ensamma och problemet med upplevd ensamhet ökar med åldern [21]. Ett meningsfullt liv tillsammans Med åldern minskar ofta äldre människors sociala nätverk men att ha ett stort nätverk är inte det viktigaste, utan det är kvaliteten på kontakterna som har betydelse. Olika sociala träffpunkter och mötesplatser kan ge möjligheter 8 Att åldras i Östergötland

9 att bevara ett meningsfullt liv tillsammans med andra och ge möjlighet till nya kontakter. Många håller sig aktiva och engagerade genom att prata med andra, läsa böcker, utbilda sig, delta i föreningsliv och andra sociala sammanhang. Därför är det viktigt att göra sociala mötesplatser tillgängliga för äldre och genom ett varierat utbud tillgodose allas behov [19, 23]. Delaktighet i samhället Det är viktigt för äldre att känna delaktighet och ha inflytande i samhället eftersom det främjar känslan av att ingå i ett sammanhang. Det betyder i sin tur att man upplever att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar, vilket är grundläggande för ett gott åldrande [23]. Ett sätt att ha inflytande över beslut som rör den egna vardagen är att delta i valet [24]. Röstdeltagandet är högt bland de äldre i Östergötland, där hela 81 procent deltog i valet 2006 [25]. Ett annat exempel på delaktighet och inflytande är att kunna påverka den egna livssituationen genom att själv välja boendeform, aktiviteter, mat med mera, genom hela livet [23]. En stor förändring vad gäller delaktighet kan upplevas i samband med pension. För de som vill finns möjligheten att lägga sin tid på frivilligt arbete, en syssla som för många upplevs som meningsfull [6, 23]. Andra väljer att fortsätta yrkesarbeta efter pensionen. I Östergötland är det i genomsnitt fem procent som väljer att fortsätta arbeta. De flesta är mellan 65 och 69 år [20]. Vad man har haft för yrke och hur länge man väljer att yrkesarbeta har betydelse för den framtida ekonomin [21]. Att vara ekonomiskt oberoende har stor betydelse för hälsan oavsett ålder [6]. Äldre skattar sin ekonomi bättre än yngre och det är endast en liten andel av de äldre i Östergötland som uppger att de har svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar med mera [20]. Att åldras i Östergötland 9

10 Levnadsvanor Det är aldrig för sent att främja god hälsa. Goda levnadsvanorna har positiv effekt på äldres hälsa och välbefi n- nande och minskar dessutom risken att insjukna i många sjukdomar. Att förändra levnadsvanor kan vara en lång process som underlättas av socialt stöd från familj och vänner. Välbefinnande genom goda matvanor Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller övervinna sjukdom och behålla eller återfå hälsa [26]. Eftersom äldre har ett minskat energibehov är det viktigt att maten innehåller mycket näring i förhållande till energi. Daglig konsumtion av frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, mjölkprodukter och magert kött rekommenderas [27]. I Östergötland är det endast sju procent av den äldre befolkningen som äter rekommenderad mängd frukt och grönt. Konsumtionen försämras med ökad ålder och bland dem som är mellan 80 och 84 år är det endast en procent som följer rekommendationerna [20]. För äldre är det inte bara näringsintaget som har stor betydelse utan det är även viktigt med en stimulerande måltidsmiljö. Att planera, laga och äta maten tillsammans med andra kan bidra till ökad livskvalitet [19]. Brist på sociala kontakter, medicinering, försämrad tandstatus och försämrat lukt- och smaksinne är några faktorer som kan leda till aptitlöshet och på längre sikt viktnedgång [2]. För äldre med dålig aptit är det inte innehållet i maten som är det viktigaste utan att den äldre äter något överhuvudtaget [27]. När kroppen inte får den näring och den energi som behövs riskerar man att drabbas av undernäring [22]. Undernäring är något som främst drabbar de allra äldsta, särskilt personer som vårdas på sjukhus eller särskilda boenden [19]. I vissa delar av länet är eller riskerar 72 procent av de äldre i särskilda boendeformer att bli undernärda [28]. Tandhälsan är viktig för näringsintaget och påverkar allmäntillståndet, livskvaliteten och välbefinnandet [2]. Under de senaste åren har tandhälsan hos de äldre förbättrats. I Östergötland behåller allt fler sina tänder högre upp i åldrarna, vilket ger en förbättrad tuggfunktion [29, 30]. En vanlig orsak till obehag i munnen hos äldre är muntorrhet. Muntorrhet är en vanlig biverkning av läkemedel och ökar kraftigt risken för karies [2]. 10 Att åldras i Östergötland

11 Äldre motionerar i form av promenader Att vara fysiskt aktiv stärker immunförsvaret, minskar risken för vanliga åldersrelaterade kroniska sjukdomar, ger fler aktiva levnadsår och förlänger livet [6]. Det minskar dessutom risken för att den intellektuella förmågan avtar [31]. Det finns också ett samband mellan fysisk aktivitet och social aktivitet. Sammanboende är mer fysiskt aktiva än ensamboende. Trots att nyttan med fysisk aktivitet för äldre är väl känd minskar graden av mer ansträngande fysisk aktivet med stigande ålder samtidigt som måttliga aktiviteter i form av promenader ökar [6]. På det stora hela är äldre idag mer aktiva än tidigare generationer [2]. Män har visat sig vara mer fysiskt aktiva än kvinnor medan kvinnor är mer sysselsatta i hushållsarbete [16]. Mer än hälften av Östergötlands äldre befolkning är fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag. Graden av fysisk aktivitet avtar med åldern. Fler äldre med bra ekonomi är fysiskt aktiva jämfört med äldre med sämre ekonomi. Äldre födda i Sverige uppger i högre utsträckning än utlandsfödda att de är fysiskt aktiva [20]. Alkohol i måttliga mängder Måttlig alkoholkonsumtion kan ha goda hälsoeffekter hos friska äldre genom att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt förlänga livet. Däremot kan alkoholmissbruk orsaka allvarliga sjukdomar och förvärra sjukdomstillstånd, ha negativ inverkan på medicinering samt försämra livskvaliteten avsevärt [32]. Att ha en riskabel alkoholkonsumtion innebär att ha ett regelbundet intag av alkohol eller en hög konsumtion vid enstaka tillfällen. I Östergötland är det sex procent av den äldre befolkningen som är riskdrickare och andelen är störst i gruppen år. Äldre män dricker mer än kvinnor i samma åldersgrupp (65-84 år). Det är också vanligare att äldre med dålig ekonomi är riskdrickare [20]. Det är aldrig för sent att sluta röka Äldre som aldrig har rökt eller har slutat röka har större chans att åldras med god hälsa. Även för de som slutar röka vid hög ålder finns mycket att vinna genom att risken för tobaksrelaterade sjukdomar minskar [32]. I Östergötland röker var tionde äldre dagligen och en tredjedel har rökt tidigare i livet [20]. Att så många äldre har en bakgrund som rökare kommer att medföra fler dödsfall i kroniska lungsjukdomar [2, 32]. Att åldras i Östergötland 11

12 Hälsoutfall Vi lever allt längre men är det friska år som läggs till livet eller är det år med svåra hälsoproblem? Prognoser visar att kostnader för äldreomsorg och sjukvård kommer att öka. Därför är det viktigt att stödja ett hälsosamt åldrande genom att stärka det friska och förebygga ohälsa. Den upplevda hälsan Hur man mår beror på flera faktorer. Det är skillnad på hur man själv upplever sin hälsa och hur vården bedömer den. Även om man har hälsoproblem och sjukdomar kan man ändå må bra. Den upplevda hälsan skiljer sig också mellan olika grupper i samhället där före detta arbetare har sämre hälsotillstånd än tjänstemän och äldre upplever att de mår sämre än yngre [2, 33]. I Östergötland uppger cirka hälften av de äldre att deras hälsa är bra och endast var tionde anser att hälsan är dålig [20]. Äldres besök i vården I samband med att man åldras drabbas många av ohälsa och sjukdom vilket medför ett ökat behov av vård. Vanligaste orsaken till besök på vårdcentraler i Östergötland är problem med cirkulationsorganen, exempelvis högt blodtryck. Andra orsaker är smärta från buk och bäcken, yrsel och svindel, hosta samt sjukdomskänsla och trötthet [34]. Urininkontinens är också ett vanligt problem, framförallt bland kvinnor, som kan leda till obehag och skamkänslor [2]. Även om detta är vanliga åkommor som äldre söker vård för är det framför allt hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med cancer, lunginflammation och demens som utgör de vanligaste dödsorsakerna. Hjärt- och kärlsjukdomar är också vanliga orsaker till funktionsnedsättningar. Ett exempel är stroke som ofta leder till rörelsenedsättningar i armar och ben samt afasi. Åldern för insjuknande i dessa sjukdomar har höjts vilket innebär att de friska levnadsåren blivit fler. Samtidigt ökar antalet äldre vilket kommer att medföra fler sjukdomsfall [2]. 12 Att åldras i Östergötland

13 Av de cirka en miljon läkarbesök som årligen görs i länet står äldre för cirka 30 procent. Många äldre läggs också in på sjukhus, till stor del till följd av sjukdomar i cirkulationsorganen eller skador [34]. Den övervägande orsaken till skador är fall [35]. Anledningarna till att man faller kan vara många som dålig syn, besvär med yrsel och balans eller att man faller på lösa mattor, trösklar eller hala ytor. Många gånger leder fallolyckor till frakturer, vilket till stor del kan bero på benskörhet (osteoporos). Benskörhet är vanligare bland kvinnor och går att förebygga genom exempelvis fysisk aktivitet. Personer med hög risk för fraktur kan även behandlas med kalcium och D-vitamin eller andra förebyggande läkemedel [2]. Många äldre är i behov av rehabilitering, även om en förbättring av hälsotillståndet inte kan förväntas. För äldre finns det ett gap mellan behov av och tillgång till rehabilitering [26]. I Östergötland utförs en stor del av rehabiliteringen av primärvården. Under år 2008 har olika rehabiliteringsenheter i länet totalt sett haft cirka besök fördelat på äldre, vilket innebär ett genomsnitt på fem besök per patient. Det är främst de yngre äldre som tar del av landstingets rehabilitering [34]. Det finns en stor del äldre som inte söker läkarvård trots att de upplever ett behov av det. I Östergötland gäller det cirka var femte äldre och det är vanligare bland äldre kvinnor jämfört med äldre män. Det är också vanligare att utlandsfödda äldre samt äldre med dålig ekonomi låter bli att söka vård [20]. Samtidigt är behovet av vård större hos de ekonomiskt svagare grupperna [6]. Multisjuklighet Med stigande ålder ökar sannolikheten att drabbas av flera sjukdomar samtidigt, så kallad multisjuklighet. Att ha många sjukdomar samtidigt påverkar människors livskvalitet, fysiska funktionsförmåga och behovet av hälso- och sjukvård [2]. Med sjukdomarna följer vanligtvis också en rad funktionsnedsättningar som förlamning, afasi, sväljningsproblem, depression och försämrat minne [26]. Att lida av multisjuklighet kan också innebära en ökad läkemedelskonsumtion med risk för övermedicinering, läkemedelsinteraktioner och biverkningar. I Östergötland har 39 procent av åldersgruppen år fyra eller fler sjukdomar och antalet ökar med stigande ålder [36]. Multisjuklighet ökar i samhället och det ställer större krav på vård- och omsorgsgivare samt samarbetet dem emellan. Att åldras i Östergötland 13

14 Äldre personer med omfattande vårdbehov är beroende av många vårdgivare och professioner som tillsammans ingår i en sammanhängande vårdkedja [26]. Läkemedel på gott och ont Att behandla äldre med läkemedel är en viktig medicinsk åtgärd för att ge en bättre hälsa och högre livskvalitet långt upp i åldrarna. Idag anses även förändringar i livsstil och levnadsvanor vara en del i behandlingen av många sjukdomar. Läkemedelsrelaterade problem hos äldre kan orsaka onödigt lidande och kostar samhället stora summor pengar [37]. Ett betydande problem är överdriven eller onödig användning av många läkemedel, vilket kan ge upphov till biverkningar, sjukhusinläggningar och försämrad livskvalitet [7]. I Östergötland finns en något större andel äldre med riskfylld läkemedelskonsumtion än i landet i övrigt [38]. Det finns socioekonomiska ojämlikheter i läkemedelsbehandlingen. Äldre med låg utbildning har en högre sjuklighet och därför ett större behov av läkemedel än högutbildade. Ändå ordineras lågutbildade mer sällan nya läkemedel. Äldre med låg utbildningsnivå är också sämre på att följa läkares rekommendationer både i fråga om att hämta ut läkemedel och att ta dem på rätt sätt. Skillnader mellan lågutbildade och andra tenderar dessutom att öka i takt med stigande ålder, särskilt bland kvinnor [7]. I Östergötland har cirka var femte äldre person låtit bli att köpa medicin som de fått recept på, något som är vanligare bland äldre födda utomlands och bland äldre med en sämre ekonomi [20]. Psykisk ohälsa och demens Åldrandet innebär en ökad risk för psykisk ohälsa och är vanligare bland ensamboende eller personer med svagt socialt nätverk. I Sverige beräknas procent lida av depression [2]. Utöver det så lider många av nedstämdhet och ångest, något som ofta drabbar äldre i samband med att de förlorat sin sociala identitet efter pensionen, sin livspartner eller fått försämrad kroppsfunktion. I Östergötland uppger cirka 30 procent av de äldre i åldrarna år att de känner ängslan, oro eller ångest. Besvären är vanligast bland kvinnor [20]. 14 Att åldras i Östergötland

15 Psykisk sjukdom hos äldre kan förväxlas med demenssjukdom, som är vanligt bland äldre. Det finns ett stort mörkertal vilket beror på att demenssjukdomar ofta är underdiagnostiserade, framförallt bland de allra äldsta [2, 26]. I Sverige beräknas personer lida av en demenssjukdom [2] och risken att drabbas ökar ju äldre man blir. Cirka en procent i åldrarna år och 40 procent i åldrarna år beräknas lida av denna sjukdom [39]. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt men generellt är att de intellektuella funktionerna försämras, exempelvis minne, orienteringsförmåga, förmåga att tala och förstå. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom [2]. Demenssjukdomar förkortar livet och innebär att man blir beroende av hjälp i sin vardag, vilket ibland kan leda till flytt till särskilt boende. Demenssjukdomar går att förebygga genom att bland annat främja en aktiv och stimulerande livsstil [2, 40]. Sista tiden i livet Sedan en lång tid tillbaka har sjukhuset varit den plats där de flesta tillbringar sin sista tid i livet, men de senaste 15 åren har en förskjutning skett till att allt fler vårdas hemma eller på särskilt boende. I Östergötland avlider cirka personer årligen, varav de flesta är över 75 år. Många av dem skulle bli hjälpta av palliativ vård, det vill säga vård som är särskilt anpassad till personer i livets slutskede [41]. Målet med den vården är att se till att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt, både fysiskt, psykiskt, socialt och själsligt [22]. Även om Östergötland har kommit långt i utvecklingen av den palliativa vården är den inte jämlikt fördelad, främst beroende på vilken sjukdom patienten har, vem som ger vård och var vården ges [41]. Att åldras i Östergötland 15

16 Utmaningar Det är svårt att få en heltäckande bild av de äldres hälsa i Östergötland. Kunskap som fi nns är spridd på fl era huvudmän och inom olika verksamheter. Dessutom har kunskapen begränsningar vad gäller ålderspann, vilket medför att information om äldre över 85 år ofta saknas. För att få en tydligare och mer samlad bild av de äldres livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutfall behöver området ses över och utvecklas. Antalet äldre ökar markant i samhället och ställer nya krav på dess utformning. Det innebär en ny situation där samhället har ansvar för att arbeta för äldres bästa med rätt till god hälsa och livskvalitet. För att förverkliga framtidens samhälle där äldre kan leva ett gott och självständigt liv långt upp i åren, bör man ta tillvara deras erfarenheter och önskemål, då de som åldras i Östergötland utgör en dold och framtida resurs. Vi behöver lära oss mer om äldre Vad innebär det att vi lever allt längre och att antalet äldre ökar? Hur underlättar vi för äldre att leva ett självstädigt liv? Vilka boendemöjligheter fi nns för äldre idag? Tillgodoses äldres behov och önskemål? Hur utformar vi närmiljön för att den ska bli tillgänglig, trygg och säker? Vilka förutsättningar krävs för att äldre ska kunna behålla nära relationer, sociala nätverk och känna sig delaktiga i samhället? Hur ger vi äldre förutsättningar till goda levnadsvanor? Vi lever allt längre men är det friska år som läggs till livet eller är det år med svåra hälsoproblem? Hur ska vi kunna utjämna de stora hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper? Hur ska vi ta hand om äldre med stora vård- och omsorgsbehov, multisjuka äldre? Hur förbättrar vi vår kunskap om äldres hälsa även i de äldsta grupperna? Hur skapar vi förutsättningar för äldre att ta del av den snabba tekniska utvecklingen? 16 Att åldras i Östergötland

17 Att åldras i Östergötland 17

18 Referenser 1. Statistiska Centralbyrån ( ). Statistikdatabas Supercross 2. Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport Socialstyrelsen: Stockholm 3. Regionförbundet Östsam (2010). Östergötlands tätorter. 4. Statistiska centralbyrån (2010). Flyttningar. 5. Socialstyrelsen (2009). Socialstyrelsens statistikdatabaser. 6. Agahi N, Andersson L, Lagergren M, Lennartsson C, Piekut D, Saletti A, Thorslund M & Wånell S E (2008). Hälsoläget hos länets ålderspensionärer. Rapport 2008:2, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum 7. Sveriges kommuner och landsting (2009). Vård på olika villkor En kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård 8. Landstinget i Östergötland, Rehab Öst (2010). Muntlig information från hjälpmedelskonsult 9. Norrköpings kommun (2010). Bostadsanpassning Linköpings kommun (2010). Bostadsanpassning Motala kommun (2010). Bostadsanpassning Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete & Räddningsverket (2007). Systematiskt arbete för äldres säkerhet Om fall, trafikolyckor och bränder 13. Axelsson H, Eriksson E & Fornander L (2007). Hälsa på lika villkor en jämförelse mellan Östergötland och riket. Rapport 2007:4, Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland 14. Hjälpmedelsinstitutet (2010). Webb-HIDA Hälsans nya verktyg (2010). Hälsans nya hem Bergman Stamblewski A (2008). Äldres miljöer för fysisk aktivitet. Rapport 2008:35, Statens Folkhälsoinstitut 17. Winzer R (2005). Kultur för hälsa: En exempelsamling från forskning och praktik. Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm 18. Folkhälsovetenskapligt centrum (2007). Data från nationella befolkningsenkäten Miljöhälsoenkät 2007, lokalt urval Östergötland. Landstinget i Östergötland: Linköping. 19. Statens Folkhälsoinstitut (2009). Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten mat och aktivitet. Växjö 20. Folkhälsovetenskapligt centrum (2009). Data från nationella befolkningsenkäten Hälsa på Lika Villkor 2009, lokalt urval Östergötland. Landstinget i Östergötland: Linköping 21. Sveriges Kommuner och Landsting (2007). Aktuellt på äldreområdet Stockholm 22. Stockholms läns landsting (2010). Vårdguiden Statens Folkhälsoinstitut (2008). Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande 24. Regeringskansliet. Demokratipolitik Statistiska centralbyrån (2010). Valdeltagande Socialstyrelsen (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport Abrahamsson L, Andersson A, Becker W & Nilsson G (2006). Näringslära för högskolan 28. Wilhelmsson S, Lorefält B (2010). Opublicerad data (muntlig kontakt) 29. Aronsson K, Eriksson E, Fornander L & Aldin C (2006). Munhälsa hos äldre och funktionshindrade. Rapport 2006:9, Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland 30. Folkhälsovetenskapligt centrum (2009). Landstinget i Östergötlands statistik för tandepidemiologi 31. Muscari A, Giannoni C, Pierpaoli L, Berzigotti A, Maietta P, Foschi E, Ravaioli C, Poggiopollini G, Bianchi G, Magalotti D, Tentoni C & Zoli M. Chronic endurance exercise training prevents agingrelated cognitive decline in healthy older adults: a randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry (2009) 32. Statens Folkhälsoinstitut (2007). Äldres hälsa - En utmaning för Europa Kortversion. 2007: Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län & Landstinget i Kalmar län (2009). Regional miljöhälsorapport 2009 Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län 34. Folkhälsovetenskapligt centrum (2009). Landstinget i Östergötlands Vårddatalager 35. Kunskapscentrum för äldres säkerhet & Räddningsverket (2008). Skador bland äldre personer i Sverige 36. Lindell C, Eriksson E, Jernberger A & Walter L (2007). Östgötens hälsa 2006 Pengarna och livet. Rapport 2007:3, Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland 37. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009). Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? 38. Sveriges Kommuner och Landsting, Statens folkhälsoinstitut & Socialstyrelsen (2009). Öppna jämförelser 2009 Folkhälsa. Sveriges Kommuner och Landsting: Stockholm 39. Vårdalinstitutet, Institutet för Vård- och Omsorgsvetenskap (2005). Olika demenssjukdomar en översikt 40. Fratiglioni L & von Strauss E (2006). Multisjuklighet och demens - Vad kan förebyggas?. 2006:26, Statens Folkhälsoinstitut 41. Mellqvist M (2009). Vård i livets slutskede Behovsanalys. Hälsooch sjukvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland 18 Att åldras i Östergötland

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut 2003:41 issn: 1651-8624 isbn:

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell Gemenskap ger hälsa om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör Anita Karp Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:02 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer