Subvention av hormonella preventivmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Subvention av hormonella preventivmedel"

Transkript

1 (1) Datum Diarienummer RS130411, HSS Regionfullmäktige Subvention av hormonella preventivmedel Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Halland från och med 1 januari 2014 ansluter sig till den gemensamma subventionsmodellen enligt SKLs rekommendation. Sammanfattning Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 juni 2013 beslutat att rekommendera landstingen och regionerna en gemensam enhetlig modell för preventivmedelsubventionen. Modellen innebär att åldersgränsen för subvention är till och med 25 år, att patientens egen kostnad inte ska överstiga 100 kronor per år vid köp av subventionerade preventivmedel och att preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att vara aktuella för subvention. För Halland innebär det att åldersgränsen höjs från 19 år, att egenkostnaden sänks från maximalt 150 kronor per år och att den maximala egenavgiften 40 kronor för ett uttag för tre månader slopas. I Halland gäller sedan tidigare att subventionen avser preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Regionstyrelsen Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

2 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Ann-Kristin Ottersgård Brorsson, Utvecklare HSS Uppdragsavdelningen Regionstyrelsen Subvention av hormonella preventivmedel Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Halland från och med 1 januari 2014 ansluter till den gemensamma subventionsmodellen enligt SKLs rekommendation. Sammanfattning Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 juni 2013 beslutat att rekommendera landstingen och regionerna en gemensam enhetlig modell för preventivmedelsubventionen. Modellen innebär att åldersgränsen för subvention är till och med 25 år, att patientens egen kostnad inte ska överstiga 100 kronor per år vid köp av subventionerade preventivmedel och att preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att vara aktuella för subvention. För Halland innebär det att åldersgränsen höjs från 19 år, att egenkostnaden sänks från maximalt 150 kronor per år och att den maximala egenavgiften 40 kronor för ett uttag för tre månader slopas. I Halland gäller sedan tidigare att subventionen avser preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Bakgrund Frågan om enhetlig preventivmedelssubvention i hela landet har diskuterats under en längre tid. Reglerna i landstingen och regionerna har varierat både avseende åldersgräns, kostnad och kravet att ingå i läkemedelsförmånerna. De olika reglerna har medfört problem och SKLs förbundskansli fick därför under 2012 i uppdrag att ta fram ett förslag på modell som kan antas av alla landsting/regioner.

3 2(2) Enhetlig modell Den modell som SKL har tagit fram i samarbete med landstingen/regionerna innebär att hormonella preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna subventioneras för unga kvinnor till och med 25 år. Egenkostnaden ska inte överstiga 100 kronor per år. För Halland innebär det att åldersgränsen höjs från 19 år, att egenkostnaden sänks från maximalt 150 kronor per år och att den maximala egenavgiften 40 kronor för ett uttag för tre månader slopas. I Halland gäller sedan tidigare att subventionen avser preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Liksom nationellt för gruppen år tycks ungefär varannan kvinna i Halland i åldersgruppen år använda hormonella preventivmedel. Den totala kostnaden (läkemedelsförmån + patientens egenavgift) uppgick till 3,4 miljoner kronor år En tredjedel av summan, ca 1,0 miljoner kronor, avser preventivmedel inom läkemedelsförmånen. Med den utökade subventionen kan man förvänta sig att volymerna inom förmånen kan öka i åldersgruppen år men då priset för preparat inom förmånen är lägre så gör volymökningen troligen inte någon större skillnad för regionens kostnader. Preventivmedel som står utanför läkemedelsförmånen betingar ett pris som är i storleksordningen tre till fyra gånger så högt som preventivmedel inom förmånen. Att alla landsting/regioner ansluter till den nationella modellen, ger incitament för fler läkemedelsföretag att ansöka om läkemedelsförmån för preventivmedel och att välja att kvarstå inom förmånen. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Karin Möller Hälso- och sjukvårdsdirektör

4 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Ann-Kristin Ottersgård Brorsson, Utvecklare HSS Uppdragsavdelningen Regionstyrelsen Komplettering av ärendet om subvention av hormonella preventivmedel Bakgrund Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 66 att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att Region Halland ansluter till den gemensamma subventionsmodellen enligt SKLs rekommendation. Förslag om tillägg vid regionstyrelsens beslut Anslutningen gäller från 1 januari Uppskattning av kostnaderna för Halland I Halland används idag preventivmedel för ca 5,5 miljoner kronor i åldersgruppen år. Exakta beräkningar av årliga kostnader enligt det nationella förslaget är inte möjligt att göra men regionkontoret har gjort följande antaganden: Subventionskostnaden enligt den nya nationella modellen kan beräknas till 2,8 miljoner kronor per år under förutsättning att användningen av preventivmedel inom förmånen ökar på bekostnad av preventivmedel som står utanför förmånen. Om nuvarande förbrukningsmönster i åldersgrupp år kvarstår blir kostnadsökningen för åldersgruppen ca 240 tkr. Den totala subventionskostnaden för år kan då uppskattas till ca 2 miljoner kronor per år. Motsvarande kostnad för 2010/2011 beräknas till ca 1,2 miljoner kronor. Kostnaderna belastar hälso- och sjukvårdsstyrelsens anslag för läkemedel.

5 2(2) Att alla landsting/regioner ansluter till den nationella modellen ger incitament för fler läkemedelsföretag att ansöka om läkemedelsförmån för preventivmedel och att välja att kvarstå inom förmånen. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Karin Möller Hälso- och sjukvårdsdirektör

6 Akten, Regionstyrelsen, Ann-Kristin Ottersgård Brorsson 66 Subvention av preventivmedel HSS (1) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att Region Halland ansluter till den gemensamma subventionsmodellen enligt SKLs rekommendation. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att följa upp effekterna av den nya subventionsmodellen. Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansluter till den gemensamma subventionsmodellen enligt SKLs rekommendation. Ärendet Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 juni 2013 beslutat att rekommendera landstingen och regionerna en gemensam enhetlig modell för preventivmedelsubventionen. Modellen innebär att åldersgränsen för subvention är till och med 25 år, att patientens egen kostnad inte ska överstiga 100 kr per år vid köp av subventionerade preventivmedel och att preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att vara aktuella för subvention. För Halland innebär det att åldersgränsen höjs från 19 år, att egenkostnaden sänks från maximalt 150 kr per år och att den maximala egenavgiften 40 kr för ett uttag för tre månader slopas. I Halland gäller sedan tidigare att subventionen avser preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) SKL Rekommendation SKL - Diskussionsunderlag Vid protokollet Lena Parmlöv Justerat Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla

7

8

9 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen en muntlig redogörelse om problemen med hur den hormonella preventivmedelssubventionen för unga flickor och kvinnor fungerar för närvarande i landet. Under 2012 fick förbundskansliet ett uppdrag att se över dagens modell för preventivmedelssubvention i syfte att komma med ett förslag som kan antas av alla landsting. Frågan har diskuterats vid ett antal olika konferenser och möten under 2012 med företrädare för såväl professionen som landstingens läkemedelsenheter och läkemedelskommittéer. Vid dessa möten har framkommit att våra landsting/regioner gärna ser enhetliga regler. På landstingsledningskonferensen den 25 april ska frågan diskuteras, förhoppningsvis för gemensamt principiellt ställningstagande. I denna promemoria beskrivs problembilden, hur nuvarande subvention fungerar samt förbundskansliets huvudförslag. Detta bygger på en modest egenavgift, en generös åldersgrupp som uppfattas av subventionen men ett krav att produkten omfattas av förmån vilket bl a innebär att produkten genomgått en hälsoekonomisk bedömning. I promemorian belyses även fördelar och nackdelar med ett alternativt förslag som varit uppe till diskussion, den s.k. P-Pengen, en produktneutral subvention i form av ett bidrag till den enskilda unga kvinnan. Sammanfattning Idag har Sveriges landsting olika regelverk för hur preventivmedel till unga subventioneras. Syftet med att ge extra subvention, utöver vanlig läkemedelsförmån, är att minska antalet ofrivilliga graviditeter. Det finns två huvudsakliga skäl till att olikheterna inte är bra, dels finns önskemål om likartat utbud och jämlik vård, dels mer praktiskt - apoteken har liten chans att hålla reda på 21 olika regler för kvinnor som rör sig över landet och nuvarande subventionsregler fungerar därmed inte bra i realiteten. Det finns inte säkra vetenskapliga belägg för vad som är optimal nivå eller om subvention har någon avgörande betydelse överhuvud taget. Det finns inget rakt samband mellan grad av subvention och antal ofrivilliga graviteteter i ett landsting. Antalet ofrivilliga graviditeter påverkas av en mängd olika faktorer och det är därför svårt att visa klara samband.

10 Sida 2 av 9 P-medelssubventionen är inte på något sätt lagreglerad och därmed helt varje landsting/regions eget beslut. Landstingsföreträdarna (tjänstemän och profession) har inga principiella skillnader i synen på åldersgräns eller egenkostnad, där förbundskansliet uppfattar att merparten säger sig acceptera en satt gräns, även om man gärna ser det egna landstingets gräns som norm. Frågan om vilka produkter som omfattas har däremot principiell karaktär. Ska grunden vara att preparaten har bedömts som hälsoekonomiskt bra alternativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och därmed omfattas av läkemedelsförmånerna eller ska landstingen erbjuda flera eller alla av de på marknaden tillgängliga preparaten utan hänsyn till läkemedelsförmånerna? Preparat utanför förmånerna har inte ett fast pris och apoteken kan lägga till den marginal de önskar vilket betyder att landstingen inte har någon kontroll över kostnaden. Flertalet av landstingens läkemedelsenheter förespråkar därför att förmån är ett krav, medan många förskrivare önskar att valet ska vara helt fritt för att ha mer att välja mellan. Förslag: P-medel Landstingssubvention Ålder: Till och med 25 år Egen kostnad: Max 200 kr (per år) Villkor: Ingå i läkemedelsförmån Bakgrund Landsting och regioner subventionerar preventivmedel till unga kvinnor i syfte att förhindra oönskade graviditeter och aborter. Flertalet av produkterna är klassade som läkemedel och distribueras via öppenvårdsapotek efter ordination av läkare eller barnmorska. Nuvarande modell Nuvarande preventivmedelssubvention är produktorienterat d v s varje landsting och region beslutar om vilka produkter som ska omfattas, hur hög den unga kvinnans egenavgift maximalt ska vara samt vilken åldersgrupp som omfattas. Metoden kan ses som ett komplement till de vanliga läkemedelsförmånerna genom att ge ett lägre tak för maximal årlig egenkostnad. P-medelssubventionen är inte på något sätt lagreglerad och därmed helt varje landsting/regions eget beslut.

11 Sida 3 av 9 Subventionsgraden varierar kraftigt över landet, vilken ålderskategori som omfattas, vilket belopp kvinnan betalar som egenavgift, såväl vilka produkter som omfattas. Det finns också helt olika konstruktioner på hur gränserna för subventionen dras. Tio landsting subventionerar upp till och med kvinnan är 19 år, två 20 år, två 22 år, tre 24 år, och tre t.o.m. 25 år. Beloppsmässigt varierar subventionen från att kvinnan betalar 0 kronor till att det inte finns någon extra p-medelssubvention alls. Vilka produkter som omfattas varierar också, från produkter som omfattas av läkemedelsförmånen till alla produkter på marknaden, dvs. även preparat utanför ordinarie läkemedelsförmåner. Problembeskrivning Ingen säker vetenskap Det finns idag inga säkra vetenskapliga bevis för vilken effekt subvention av p-medel har eller att det har effekt över huvud taget. Det finns inget positivt samband mellan abortfrekvens och grad av subvention av p-medel mellan landstingen, snarast det motsatta. Det landsting som inte ger någon subvention alls har bland de lägsta frekvenserna av aborter. Många faktorer i samhället påverkar med största sannolikhet antalet aborter i minst lika grad som en p-medelssubvention. En ändring i grad av subvention är normalt kopplad till andra aktiviteter som kan påverka antalet oönskade gravititeter. Rimlig ekonomisk teori gör ändå gällande att lägre pris ger ökad förbrukning och ökad användning av p-medel bör kunna ge ett mindre antal oönskade graviditeter och därmed färre aborter. Det går inte att ange vilka belopp i kronor som är optimal och var gränsen går för att priset på p-medel ska vara rimligt. Inte jämlik vård Utformningen och omfattningen av subventionerna varierar stort över landet, vilket är helt i linje med det kommunala självstyret. En väl känd effekt av detta är ändå den kritik som väcks mot landsting och regioner om att unga kvinnor i landet inte får likvärdiga förutsättningar att förhindra oönskad graviditet. Regler oklara för apotek Andra effekter av olikheterna är stora svårigheter för apoteksaktörer att hålla reda på olika landstings regler. Regler och betalningsansvar följer formellt den unga kvinnans mantalsskrivningsort, vilket normalt inte visas upp i apoteksaktörens datoriserade system, och vilket inte ens kvinnan själv ibland är helt säker på. Landstingens möjligheter till uppföljning av p-medelssubventionen är idag bristfällig och hanteringen är till stora delar helt manuell utan möjligheter till effektiv elektronisk hantering. Detta gör att landstinget oftast har dålig kunskap över kostnader och hur subventionen används inom det egna landstinget.

12 Sida 4 av 9 Olika preparat subventioneras Många landsting och regioner har som grund för p-medelssubvention att preparatet ingår i läkemedelsförmånen men flera landsting subventionerar fler produkter än så. För produkter i läkemedelsförmånen har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort bedömningen att med det av företaget ansökta priset är produkten kostnadseffektiv och ska subventioneras av det allmänna. För hormonella p-medel har flera läkemedelstillverkare valt att sätta ett högre pris så att de inte kan sägas vara kostnadseffektiva enligt TLV:s kriterier och därmed fått ingå i läkemedelsförmånerna. Ett problem är ofta att äldre förhållandevis billiga p-medel utan patentskydd är mycket bra och det är då kan vara svårt att visa på förbättringar som kan motivera ett, ofta flera gånger högre, pris som fabrikanten önskar ta ut. Detta har gjort att många p-medel numera inte ingår i förmånen. Detta anses av flera förskrivare vara ett problem eftersom just möjligheten att välja fritt mellan olika alternativ brukar framhållas som viktigt för målgruppen unga kvinnor. Prissättning och utbyte För hormonella p-medel utom förmån råder fri prissättning och för vissa produkter finns ingen konkurrens. Prisnivån för p-medel utanför förmån ligger 2-4 gånger högre än för p-medel inom förmån. Detta innebär att det för landsting och regioner som inkluderar produkter utöver läkemedelsförmånen i realiteten inte finns någon priskontroll alls och att prisnivån blir väsentligt högre. Inom förmån är konkurrensen för generiska preparat högre genom det utbyte som apoteken gör till billigaste likvärdiga preparat. För preparat utanför förmån sker inte sådant byte även om det vore medicinskt fullt möjligt. För flera fabrikanter har detta varit en klart bidragande orsak att gå ur förmån för att möjliggöra ett högre pris. När landsting subventionerar oberoende av om preparatet ingår i förmån ges en fördel till företag som vill ta ut ett högre pris och inte försöka ingå i läkemedelsförmånerna. Alternativ modell för preventivmedelssubvention P-Peng som alternativ modell En modell med P-peng, till del analog med vård-peng/konto har diskuterats. Den unga kvinnan skulle då fiktivt inneha ett visst belopp att köpa p-medel för men skulle sedan själv ha fritt val att välja. P-pengen skulle räcka till att till en rimlig kostnad köpa p-medel ur dagens basutbud och vill kvinnan i stället använda dyrare preparat betalar hon merkostnaden själv. Enkelheten i en sådan modell kan vara tilltalande men flertalet företrädare för landsting anser att modellen är ojämlik då den egna köpkraften skulle ha en avgörande betydelse för val av preparat. P-peng kan vara oberoende av produkt och om den innefattas av läkemedelsförmånen eller inte. Subventionen består i att kvinnan är berättigad till ett fastställt

13 Sida 5 av 9 subventionsbelopp som avräknas när p-medlet köps ut på apoteket. Man kan tänka sig två olika subventionsnivåer: Korttidsverkande p-medel (p-piller, minipiller) Långtidsverkande p-medel (p-stav, p-spiral, p-ring) Subventionsbelopp kan fastställas årligen eller enligt den uppräkningsprincip som bedöms lämplig. Den kvinna som väljer ett korttidsverkande p-medel kan redan vid en relativt låg nivå på P-peng (ca 200 kr) få detta till en mycket låg egen kostnad eller helt gratis vid val av de idag billigare preparaten. Vid val av dyrare preparat får patienten själv betala överskjutande kostnad. Om ett långtidsverkande p-medel bedöms mer lämpligt skulle ett högre subventionsbelopp (ca kr) utgå p.g.a. det produktsortimentet är dyrare eftersom det är verksamt i flera år efter insättandet. Fördelar: Ökad valfrihet för kvinnan att tillsammans med sin ordinatör välja subventionerad antikonception. En garanterad subvention som grund vilket gör att ingen av ekonomiska skäl ställs utan hormonella p-medel. Modellen är robust och kan fungera oavsett nya produkter kommer på marknaden eller om produkter tas in eller ur förmånssystemet. En efterfrågestyrd prisreglering. Patient och ordinatör kan i samråd välja antikonception där medicinsk effekt och kostnad värderas. Detta kan leda till priskonkurrens. En billigare p-medelssubvention för de landsting och regioner som idag har en generös sådan. Enklare administrering för apoteksaktörer. Nackdelar: Ingen hänsyn tas till om produkten anses kostnadseffektiv till det pris patienten betalar d v s inga krav på hälsoekonomisk analys genom att förmånsprövning krävs. Fria marknadskrafter. Förslag till Nationellt samordnad modell för preventivmedelssubvention Målet är en ändamålsenlig, jämlik, över landet lika, enkel och lätthanterad p- medelssubvention som även ger möjlighet till kostnadskontroll. Vald modell kan ses som en komplettering till normal läkemedelsförmån genom att den sänker taket ytterligare för maximal egenavgift. Ålder - 25 år Tidigare benämndes p-medelssubvention tonårssubvention med åldersgräns under 20 år, en gräns som flertalet landsting redan utökat. Vissa landsting har ålder 23 år som

14 Sida 6 av 9 gräns då det på flera ställen är gränsen för ungdomsmottagningar. Vissa andra landsting subventionerar upp till och med 25 år vilket är den ålder som föreslogs i den utredning om subventionen som Anders Milton presenterade på uppdrag av Socialdepartementet. Den högsta frekvensen aborter sker idag i åldersgruppen år vilket kan tala för att de åldrarna ska inkluderas. I dagens samhälle har ett många kvinnor under 26 år svag ekonomi pga. studier eller svårigheter att finna fast anställning. Förslaget är att subventionen gäller fram till dagen kvinnan fyller 26 år, vilket i praktiken innebär att subvention sträcker sig även under det år kvinnan är 26 år, om hon hämtar ut ett årsbehov strax innan hon fyller år. Egen maximal kostnad kr/år Dagens egenkostnad varierar från 0 fullt pris. Många landsting har nivå för årlig egenkostnad på kr sedan mer än 10 år. Vilken egenkostnad som kan betraktas som låg kan diskuteras t.ex. jämfört vad en biobiljett eller mobilabonnemang kostar. Ett tak på 200 kr per år kan anses rimligt. Om kvinnan så väljer kan även förpackningar för 3 månader expedieras för takkostnad 50 kr. Mindre förpackningar ges inte p-medelssubvention. Nivån för egenkostnad har liten betydelse för landstingens totala kostnad för p- medelssubvention. Av principiella skäl kan det vara rimligt att det finns en minsta kostnad då fri nyttighet normalt ger risk för ovarsam hantering vilket kan ge onödiga kostnader och ökad kassation med miljörisker. En del preparat har en längre verkanstid ån 1 år. Det gäller i första hand hormonspiral och p-stav med beräknad verkanstid upp till 5 år. Normal genomsnittlig användningstid för aktuella åldersgrupper i praktiken vara 2-3 år. Preparaten är mycket säkra och avlastar landstingens verksamhet genom att kräva mindre antal återbesök och antal recept. Förslagsvis kan takkostnaden även för dessa vid expedieringen vara 200 kr vilket skulle ge enkelhet avseende belopp. Preparatval Endast inom förmånen Principen att en förutsättning för p-medelssubvention är att preparatet ingår i läkemedelsförmånerna har stor principiell betydelse. För att erhålla kostnadskontroll är det rimligt att kräva någon form av kontrollerad prissättning då fri prissättning rimligtvis inte kan ligga i landstingens intresse. Naturligt är då att hänvisa till den myndighet som har ansvar att bedöma om läkemedel ska subventioneras av samhället, TLV. För att ingå i läkemedelsförmånerna ska läkemedel vara kostnadseffektiva och prisskillnader mellan preparat ska vara rimligt motiverade. Är ett preparat inte bättre men ändå har ett högre pris än jämförbara alternativ får det normalt inte ingå i läkemedelsförmånerna. Det kan inte heller vara rimligt att landstingen subventionerar preparat som inte ansetts vara kostnadseffektiva och därför inte bör betalas av samhället.

15 Sida 7 av 9 Vid utformningen av läkemedelsförmånerna har grunden varit att samhällets regler för subvention av läkemedel bör vara lika för alla. Det är svårt att motivera varför regler för subvention skulle vara väsentligt annorlunda för yngre kvinnor. Flertalet patientgrupper skulle kunna hävda att även de önskar tillgång till alla läkemedel utan hänsyn till pris eller kostnadseffektivitet. I förlängningen skulle därmed förutsättningarna för TLV:s verksamhet för kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och idén om värdebaserad prissättning av läkemedel raseras. Problemet att flera idag använda preparat inte ingår i läkemedelsförmånerna och därmed inte skulle ges p-medelssubvention blir förhoppningsvis mindre i framtiden. Om gränsen för att få försäljning i Sverige hårdare knyts till läkemedelsförmån bör rimligtvis fler fabrikat anpassa sina priser så att de möjliggör inträde i läkemedelsförmånerna. Redan idag har TLV all möjlighet att värdera fördelar med nya preparat och accepterar normalt högre pris. Problemet har varit att fabrikanten inte kunnat visa förändringar som motiverar ett ofta väsentligt högre önskat pris. Samtidigt har fabrikanten, genom p-medelssubvention, inte riskerat minskad försäljning med högt pris utanför förmån.

16 Sida 8 av 9 Bilaga 1 Landsting P-medelsubvention för år 2012 (kvinnans kostnad) Stockholm 60 kronor för 12 månader p -piller, p-stav, p-ring, p-plåster och hormonspiral. 30 kronor för 3 månaders förskrivning är. Gäller p-medel inom förmån och dessutom p-ring. Akut preventivmedel gratis. Uppsala 100 kr per år. Hormonspiral och p-stavar 350 kr Gäller p-medel inom förmån 19 år Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar 3mån 25 kr, 12 mån 100 kr. Hormonspiral och p-stavar 100 kr. Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 25 kr för 3 månaders förbrukning. 100 kr för 1-års förbrukning. 300 kr för implantat som varar över 1 och upp till 3-års tid. Gäller p-medel inom förmån 3 mån 40 kr, 6 mån 80 kr, 12 mån 130 kr. P-stav 390 kr, hormonspiral 650 kr Gäller alla preventivmedel oavsett förmån. Betalar själv första 3-månaders recept. Därefter 170 kr/år. Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 3 mån 30 kr 12 mån 120 kr. Vid deluttag 10 kr/mån. Gäller alla preventivmedel oavsett förmån Blekinge Gratis Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 19 år Skåne Gratis Gäller p-medel inom förmån 20 år Halland 3 mån 40 kr, 6 mån 80 kr, 12 mån 150 kr >12 mån 150 kr. Gäller p-medel inom förmån Västra Götaland 3 mån 25 kr. Långverkande 100 kr Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 19 år Värmland 50 % av egenavgiften, Gäller p-medel inom förmån. 25 år Örebro Gratis. Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 25 år Västmanland 25 kr per kvartal. P-stav 300 kr, hormonspiral 500 kr Gäller alla preventivmedel oavsett förmån Dalarna 100 kr per år. Långverkande 100 kr. Gäller p-medel inom förmån 19 år Gävleborg 100 kr per år. Långverkande 100 kr. Gäller p-medel inom förmån 19 år Västernorrland Betalar 30 % av egenavgiften. Gäller p-medel inom förmån 22 år Jämtland Betalar 50 % av egenavgiften. Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 24 år Västerbotten Ingen subvention, Norrbotten Gratis Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 25 år Gotland Årskostnad 300 kr Gäller alla preventivmedel oavsett förmån 19 år T o m år 22 år 24 år 19 år 19 år 19 år 20 år 19 år 24 år

17 Sida 9 av 9 Bilaga 2 P-medel med förmån Årskostnad kr P-piller inom förmån P-spruta (Depo-provera) 420 P-stav (Nexplanon) 209 (1048 kr för 5 år) Hormonspiral (Mirena) 214 (1071 kr för 5 år) P-medel utan förmån Årskostnad kr P-piller P-plåster (Evra) 1100 P-ring (Nuvaring) 1200 Kvinnor år (årskostnader) Mkr Varannan har fått recept, genomsnitt 3 recept Totalkostnad P-medel ca 140 Varav förmånskostnad ca 14 Totalkostnad P-medel landstingssubvention? ca (pga bristande statistik osäkra data) För ett 3 % landsting kostar p-medelssubvention ca 1 4

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention?

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? 2013-04-16 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen

Läs mer

Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention

Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention 1(2) 2013-12-03 LJ2013/1581 Landstingets kansli Therese Rostedt Therese Eklöv Landstingsstyrelsen Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) har

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga

Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten 2015-11-04 Referens 150387 Landstingsfullmäktige Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Yttrande över motion Grön Rehabilitering

Yttrande över motion Grön Rehabilitering 1(2) Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-12-17 RS140276 Regionfullmäktige Yttrande över motion Grön Rehabilitering Förslag till beslut Regionfullmäktige avslår motionen. Motionen I en motion om

Läs mer

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder Ledningsstaben Mikael Hoffman 2005-03-23 LiÖ 2005-171 Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder Bakgrund Ärende I dag finns inom

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service,

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, Ärende 6 HSS 2013-02-25 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Datum Diarienummer 2013-01-29 HSS120119 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, fortsatt utveckling

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet BESLUT~~~fA~ If ~ Datum 2013-01-28 1 (5) Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-20 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter? 1. Har ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter? 2. Har påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2013

RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2013 RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2013 HUR BRA ÄR DITT LÄN PÅ SEXUALPOLITIK, VÅRD OCH HÄLSA? SEX ÄR POLITIK RFSU:S SVERIGEBAROMETER 2013 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 PREVENTIVMEDEL 5 STERILISERING 9 ASSISTERAD BEFRUKTNING

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Claes Hammarlund Staben för regionala frågor +46155245742 2015-08-17 LS-LED15-0852-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT 1 (6) Datum 2013-01-14 Vår beteckning PART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

PREVENTIVMEDEL 2016 EN DEL AV RFSUs SVERIGEBAROMETER

PREVENTIVMEDEL 2016 EN DEL AV RFSUs SVERIGEBAROMETER PREVENTIVMEDEL 2016 EN DEL AV RFSUs SVERIGEBAROMETER 1 RFSU 2016 Rapporten är framtagen av RFSU Sammanställning Annika Dalén Korrektur och form Studio Marna September 2016 2 Förord Om Sverigebarometern

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Regionbeslutade subventioner 2017

Regionbeslutade subventioner 2017 Regionbeslutade subventioner 2017 Regionens lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Innehåll Antikonceptiska läkemedel kvinnor som fyllt 21 men

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer

Rapport - Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet. Karolina Antonov

Rapport - Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet. Karolina Antonov Rapport - Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet Karolina Antonov Karolina.antonov@lif.se 070 598 23 86 141124 BAKGRUND 2 Bakgrund Det finns en stor samstämmighet i bedömningen

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395

26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395 26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395 Ärendet I en motion från Margit Bik, Socialdemokraterna yrkas att Region Halland ska införa användning att

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115 Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-12 Diarienummer 140801 Landstingsstyrelsen Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer