Landstingens tandvårdstaxor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingens tandvårdstaxor"

Transkript

1 ANALYSERAR 2001:13 Landstingens tandvårdstaxor 1 september 2001 En undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika landstingsområden

2 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan om mera omfattande studier av olika försäkringsområden som genomförts på RFV:s initiativ Publikationerna i denna serie utarbetas av olika enheter inom Riksförsäkringsverket. I vissa slag av rapporter i denna serie kan det förekomma uttalanden som pekar på behovet av nya eller ändrade författningsbestämmelser eller rekommendationer på något område. Med anledning av sådana uttalanden tar Riksförsäkringsverket sedan i särskild ordning upp frågan om att ge ut nya eller ändrade författningar och allmänna råd på området. Uttalanden i rapporterna har således ingen självständig ställning som går utöver innehållet i gällande författningar och allmänna råd. UTGIVARE Avdelningen för sjukförmåner UPPLYSNINGAR Jan Håkansson tel Skriftserier som ges ut av Riksförsäkringsverket: RFV Föreskriver (RFFS) RFV Rekommenderar (RAR RFV Vägledning RFV Analyserar RFV Anser RFV Informerar RFV Redovisar Författningar med bindande föreskrifter Allmänna råd om tillämpningen av författningar Beskrivning av författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis, exempel och kommentarer Resultat av utrednings- och utvärderingsarbete Tolkningar av rättsläget, uttalande om verkets åsikt i olika frågor och framställningar till regeringen Redovisning av statistik, upplysningar om regler, rutiner och praxis. Försäkringsanalyser och rapporter av mer begränsad omfattning. Beställ hos: Riksförsäkringsverkets Kundtjänst Tfn Fax E-post: eller på Internet Tryck: Elanders Novum Grafiska 2001

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Material Metod Resultat Analys av materialet Kommentarer Bastandvård Protetik Typbehandlingar Vanligaste behandlingsåtgärderna i olika åldersgrupper Slutsatser... 29

4

5 Sammanfattning Samtliga landsting har, sedan den fria prissättningen infördes år 1999, justerat sina priser uppåt med, undantaget för undersökning av åringar som ökat minst, med mer än 15%. De flesta landstingen har dock ökat priserna med mer än 25%. Tidigare undersökningar har visat att de privata vårdgivarna ligger i samma nivå som sitt respektive landsting, i flertalet fall något över. Höjningarna har fortsatt och de landsting som har legat lågt har höjt sina priser mer och följt efter andra landstings prissättning. Sedan insamlingen av prislistorna i denna undersökning avslutades har Jönköping beslutat höja sina priser med 6% från den 1 januari 2002 och Västra Götaland med 4% från den 1 december 2001.Enhetligheten i taxesättningen av de olika åtgärderna som RFV efterlyste i förra rapporten saknas fortfarande. Förebyggande behandlingar, profylax, har ökat med 10% som minst i Halland till 72% i Uppsala. Detta innebär att priset för denna behandling varierar mellan 388 kronor och 605 kronor. Enstaka röntgenbild varierar mellan en prissänkning med 5% till 21 kronor i Region Skåne och en höjning till 91% till 40 kronor i Halland. Extraktion, utdragning av en tand varierar mellan en prishöjning på 23% på Gotland till 338 kronor och en höjning i Stockholm med 119% till 603 kronor. I de fall ytterligare utdragning görs vid samma tillfälle i samma tandområde som den tidigare utdragningen har höjningen varit mellan 21% till 93 kronor i Västernorrland och 462% till 433 kronor i Västmanland. Akutbesök varierar mellan en höjning mellan en höjning av priset med 22% till 428 kronor och Västmanland med 64% till 576 kronor. Priset på en enstaka krona har som minst höjts med 15% till kronor i Uppsala och som mest med 48% till kronor i Stockholm. En 3-ledsbro som kan ersätta en saknad tand variera mellan en höjning på 15% till kronor i Östergötland till 31% i Örebro, kronor. Andra vanliga behandlingar som beskrivs i rapporten är Undersökning, profylax och en framtandsfyllning som varierar mellan och kronor i patientavgift. Akutbesök och undersökning som varierar mellan596 och 857 kronor i patientavgift. Undersökning, framtandsfyllning och kindtandsfyllning i plast som varierar mellan 993 och kronor i patientavgift. Halland har dock anpassat prissättningen till en del och sänkt priset på vissa åtgärder som hamnade högre än andra landstings efter sin senaste prishöjningen men Halland har också höjt priset på andra åtgärder. De största höjningarna verkar ha skett på de åtgärder som är frekventa. 5

6 6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den 1 januari 1999 infördes en ny tandvårdsförsäkring i Sverige. I samband med att försäkringen ändrades infördes också principen fri prissättning, dvs. samtliga vårdgivare får fastställa sin egen prislista. Inom varje landsting fastställs en prislista som gäller alla landstingskliniker. Tidigare fastställde regeringen efter förslag från Riksförsäkringsverket en tandvårdstaxa som var en maximitaxa för samtliga tandläkare som var anslutna till försäkringen. I fyra rapporter, RFV redovisar 1999:3,1999:9, 2000:8 och Privattandvårdens tandvårdstaxor hösten 2000 beskriver RFV landstingens och privattandvårdens prissättning. Undersökningarna visade att alla landsting och flertalet privata vårdgivare hade höjt den genomsnittliga prisnivån under de första 1.5 åren. Eftersom priserna ej hade justerats mellan juli 1997 och januari 1999 var det naturligt att en viss prisjustering skulle ske. Vårdgivarna menade att tandvårdstaxan varit för lågt satt under ett antal år och att det därför var nödvändigt med kraftiga höjningar. Det bestående intrycket av undersökningarna var att prisbilden var mycket varierande mellan de olika FK-områdena. Det förelåg dock en kongruens mellan resp. landstings prissättning och de privata vårdgivarnas i varje län. Landstingen, som står för drygt 35% av vuxentandvården, verkade således lokalt ha varit normerade för prisbilden. Patientens kostnad för samma åtgärd kunde skilja sig med betydande belopp mellan olika län. RFV har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av den nya tandvårdsförsäkringen. I detta uppdrag ingår att analysera effekterna av den fria prissättningen för patienterna. Syftet med denna rapport är att studera vilka förändringar som skett av landstingens taxor sedan den 1 januari 1999 vilka prisförändringar som har skett för vissa åtgärder vilka prisförändringar som har skett för vissa behandlingar och vanligt förekommande åtgärdskombinationer. 1.2 Material RFV begärde, via brev, prislistor från samtliga 19 landsting samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen. De prisuppgifter som har använts i denna rapport avser förhållandena den 1 september I fortsättningen syftar Landsting även på Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Gotland. 7

8 1.3 Metod RFV har studerat samtliga åtgärder som är jämförbara och som studerades i de tidigare rapporterna. Samtliga analyserade åtgärder finns redovisade i tabellbilagan. Sist i bilagan återfinns en översikt över hur stor prishöjningen varit sedan 1 januari 1999, fördelat efter landsting. I vissa fall finns det flera olika pris på samma åtgärd, latituder, och det har ej gått att få fram vid vilka tillfällen de olika åtgärderna skall användas. Detta är en osäkerhetsfaktor i studien eftersom tilllämpningen kan ses som en fri prissättning utanför landstingens fastställda prislista. Frekvensen av de olika åtgärderna är hämtade från ett material bestående av 5% av samtliga vårdgivares tandvårdsräkningar som vid annat tillfälle samlats in av RFV. Vårdgivaren erhåller ersättning från två parter då behandlingen avser åtgärder som ingår i tandvårdsförsäkringen. Försäkringskassan betalar en del enligt det regelverk som är fastställt i tandvårdstaxan. Den resterande delen av vårdgivarens pris betalar patienten. I denna sammanställning har totalpriset studerats, d.v.s. vårdgivarens totala ersättning från både patienten och försäkringskassan. 1.4 Resultat Fram till den 1 september 2001 hade samtliga landsting ändrat sina taxor ytterligare sedan maj I Västerbottens taxa ingår material i priset för fast protetik. I Jönköping har man aviserat en höjning med 76% från den 1 januari 2002 och i Västra Götaland höjs tandvårdstaxorna med 4% från den 1 december Landstingen har sedan 1999 gjort höjningar resp. sänkningar, mest höjningar, av olika åtgärder i sina prislistor vid olika tidpunkter. Det är inte alltid som höjningarna har varit generella utan olika stora beroende på vilken behandlingsåtgärd det har gällt. Därför görs i denna studie endast en beskrivning av den totala procentuella förändringen för olika behandlingsåtgärder sedan den 1 januari Prishöjningen för den enskilde patienten kan ej beskrivas eftersom den är beroende av behandlingsbehovet för var och en. I de fall man sedan januari 1999 har gjort höjningar av bastandvårdsåtgärder som är högre än 30% har hela den statliga subventionen ätits upp av prishöjningen. Prisuppgifter redovisas i bilagan för 46 utvalda åtgärder samt för några vanliga behandlingar och behandlingsåtgärder. Under varje landsting finns uppgift om vad en undersökning kostar för åringar. Undersökningskostnaden (totalkostnaden) är på Gotland dyrare, 38 kronor, för de yngre jämfört med 30-åringar och äldre. I övriga landsting är undersökningskostnaden samma eller lägre för samtliga åldrar. En svaghet är dock att det inte framgår vad som ingår i undersökningsåtgärden för personer äldre än 29 år. Detta beror på att Riksförsäkringsverket ej har rätt att föreskriva detta då tandvårdsersättning ej utgår för denna grupp. 8

9 2 Analys av materialet 2.1 Kommentarer Nedan följer en genomgång fördelat efter landsting där prisförändringarna av de vanligaste åtgärderna framgår. En komplett förteckning av landstingens totalpris (före tandvårdsersättningen avdragits) och procentuella prishöjningar under åren 1999 till september 2001 i förhållande till priset 1998 finns i tabellbilagan. I sista kolumnen framgår den totala procentuella prishöjningen sedan Undersökningsåtgärden; Denna åtgärd är differentierad genom att en stor del av landstingen har lagt till en eller flera åtgärder av undersökning av olika svårighetsgrad som är dyrare respektive billigare än den refererade. För att få enhetlighet har normalåtgärden och en enklare undersökningsåtgärd, där sådan finns, beskrivits. Profylaxbesök finns det olika nivåer på i de flesta landsting. Det finns i många fall omfattande profylaxbesök som är avsevärt dyrare än den redovisade normalåtgärden. Akutbehandlingar som redovisas gäller för normalåtgärd. Det finns i de flesta taxor även en åtgärd för enkel akutbehandling liksom för mer omfattande akutbehandling. Arvodet för den enkla akutbehandlingen redovisas också och är ca ½ normalarvode men det har ej gått att finna någon enhetlig redovisning för när denna åtgärd är tänkt att användas. I begreppet fast protetik nedan innefattas Inlägg, Krona, Pelare, Hängande led. I begreppet avtagbar protetik nedan innefattas Partialprotes, Helprotes och Bettskena. Stockholm Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 28% - profylax har ökat med 65% - akutbehandling har ökat med 41% - rotfyllningar har ökat med 27 28% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 48% resp. 34% Protetik: - fast protetik har ökat 28% - avtagbar protetik har ökat med 27% - helproteser har ökat med 48% - implantatoperationer har ökat med % 9

10 - implantatprotetik, broar, har ökat med 28 32% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 31% Uppsala läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 29% - profylax har ökat med 72% - akutbehandling har ökat med 43% - rotfyllningar har ökat med 25 27% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 31% resp. 42% Protetik: - fast protetik har ökat med 15% - avtagbar protetik har ökat med 15% - helproteser har ökat med 15% - implantatoperationer har ökat med % - implantatprotetik har ökat med 18 19% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 15% Södermanlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 16% - profylax har ökat med 28% - akutbehandling har ökat med 52% - rotfyllningar har ökat med 19 27% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 56% resp. 26% Protetik: - fast protetik har ökat med 6 21% - avtagbar protetik har ökat med 8 12% - helproteser har ökat med 31% - implantatoperationer har ökat med 9 11% - implantatprotetik (fast) har minskat med 5% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 37% 10

11 Östergötlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 4% - profylax har ökat med 22% - akutbehandling har ökat med 28% - rotfyllningar har ökat med 16 25% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 48% respektive 72%,. Protetik: - fast protetik har ökat med 5 17% - avtagbar protetik har ökat med 5 24% - helproteser har ökat med 35% - implantatoperationer har minskat med 7 9% - implantatprotetik har minskat med 6 7% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 47% Jönköpings läns (Taxan kommer att höjas med 6% från 1 januari 2002) Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har höjts med 8% - profylax har ökat med 23% - akutbehandling har ökat med 22% - rotfyllningar har ökat med 16% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 33% resp. 30% Protetik: - fast protetik har ökat med 12 20% - avtagbar protetik har ändrats mellan 9%, temporär partialprotes, och 31%, komplicerad paritalprotes - helproteser har ökat med 38% - implantatoperationer har ökat med 11% - implantatprotetik har minskat med 11% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 48% 11

12 Kronobergs läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 16% - profylax har ökat med 28% - akutbehandling har ökat med 51% - rotfyllningar har ökat med 13 28% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 48% resp.36% Protetik: - fast protetik har ökat med 5 14% (0 9%) - avtagbar protetik har ökat med 3 5% - helproteser har ökat med 17% - implantatoperationer har blivit oförändrade ned till en minskning med 2% - implantatprotetik har ökat med 20 21% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 52% Kalmar läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 22% - profylax har ökat med 22% - akutbehandling har ökat med 42% - rotfyllningar har ökat med 29 36% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 51% resp. 54% Protetik: - fast protetik har ökat med 9 26% - avtagbar protetik har ökat med 25 26% - helproteser har ökat med 26% - implantatoperationer har ökat med 18 21% - implantatprotetik har ökat med 17 18% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 52% 12

13 Gotlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 23% - profylax har ökat med 23% - akutbehandling har ökat med 23% - rotfyllningar har ökat med 23% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 25% resp. 23% Protetik: - fast protetik har ökat med 23% - avtagbar protetik har ökat med 23% - helproteser har ökat med 23% - implantatkirurgi har minskat ned till 23% - implantatprotetik har ökat med 8 9 % - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 23% Blekinge läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 27% - profylax har ökat med 27% - akutbehandling har ökat med 47% - rotfyllningar har ökat med 33 34% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 50 74% Protetik: - fast protetik har ökat med 28% - avtagbar protetik har ökat med 28% - helproteser har ökat med 28% - implantatoperationer har ökat med 20 22% - implantatprotetik har ökat med 17 22% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 51% 13

14 Region Skåne Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 12% - profylax har ökat med 34% - akutbehandling har ökat med 61% - rotfyllningar har ökat med 58 59% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 33% respektive 74% Protetik - fast protetik har ökat med 5 31% - avtagbar protetik har ökat med 11 40% - helproteser har ökat med 35% - implantatoperationer har ökat med 14% - implantatprotetik har ökat med 16% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 56%. Hallands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 12% - profylax har ökat med 10% - akutbehandling har ökat med 25% - rotfyllningar har ökat med 14 19% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 29% resp. 25% Protetik: - fast protetik har ökat med 20 45% - avtagbar protetik har ökat med 20 36% - helproteser har ökat med 20% - implantatoperationer har ökat med 2 4% - implantatprotetik har minskat ned till 3% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 52% 14

15 Västra Götalandsregionens (Taxan kommer att höjas med 4% från den 1 december 2001) Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 14% - profylax har ökat med 26% - akutbehandling har ökat med 33% - rotfyllningar har ökat med 26 36% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 59% resp. 46% Protetik: - fast protetik har ökat med 15 25% - avtagbar protetik har ökat med 4 20% - helproteser har ökat med 38% - implantatoperationer har ökat med 13 23% - implantatprotetik har ökat med 16% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 31% Värmlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 42% - profylax har ökat med 23% - akutbehandling har ökat med 62% - rotfyllningar har ökat med 36 52% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 78% resp. 31% Protetik: - fast protetik har ökat med 23 49% - avtagbar protetik har ökat med 3% 47% - helproteser har ökat med 42% - implantatoperationer har ökat med 19 20% - implantatprotetik har ökat med 21 23% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 48% 15

16 Örebro läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 22% - profylax har ökat med 32% - akutbehandling har ökat med 58% - rotfyllningar har ökat med 28% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 70% resp. 58% Protetik: - fast protetik har ökat med 31 49% - avtagbar protetik har ökat med 28 48% - helproteser har ökat med 45% - implantatoperationer har ökat med 35% - implantatprotetik har ökat med 35% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 45% Västmanlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 35% - profylax har ökat med 35% - akutbehandling har ökat med 64% - rotfyllningar har ökat med 32 39% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 35% resp.80% Protetik: - fast protetik har ökat med 18 30% - avtagbar protetik har ökat med 18% - helproteser har ökat med 33% - implantatoperationer har ökat med 23 24% - implantatprotetik har ökat med 24% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 43% 16

17 Dalarnas läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 14% - profylax har ökat med 18% - akutbehandling har ökat med 44% - rotfyllningar har ökat med 23 26% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 41% resp. 34% Protetik: - fast protetik har ökat med 7 22% - avtagbar protetik har ökat med 7 17% - helproteser har ökat med 20% - implantatoperationer har ökat med 7 11% - implantatprotetik har ökat med 2% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 38% Gävleborgs läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 9% - profylax har ökat med 30% - akutbehandling har ökat med 57% - rotfyllningar har ökat med 32 36% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 35% resp.27% Protetik: - fast protetik varierar mellan -13% och +19% - avtagbar protetik har ökat med upp till 12% - helproteser har ökat med 33% - implantatoperationer har ökat med 10 12% - implantatprotetik har ökat med 22 23% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 65% 17

18 Västernorrlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 24% - profylax har ökat med 26% - akutbehandling har ökat med % - rotfyllningar har ökat med 18 25% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 36% resp. 80% Protetik: - fast protetik har ökat med 3 21% - avtagbar protetik har ökat med 7 16% - helproteser har ökat med 22% - implantatoperationer har ökat med 10 12% - implantatprotetik har ökat med 12% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 57% - Jämtlands läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 25% - profylax har ökat med 15% - akutbehandling har ökat med 32% - rotfyllningar har ökat med 19 34% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 31% resp. 71% Protetik: - fast protetik har ökat med 10 23% - avtagbar protetik har ökat med 13% - helproteser har ökat med 27% - implantatoperationer varierar mellan minskning med 1% och ökning med 9% - implantatprotetik har ökat med 11 23% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 66% 18

19 Västerbottens läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 21% - profylax har ökat med 21% - akutbehandling har ökat med 51% - rotfyllningar har varierar mellan minskning med 8% och ökning med 21% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 47% resp. 40% Protetik: - fast protetik har ökat med 37 56% - avtagbar protetik har ökat med 6 10% - helproteser har ökat med 20% - implantatoperationer har ökat med 9 20% - implantatprotetik har ökat med 21 22% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 53% Norrbottens läns Siffror inom parentesen anger höjningen den totala prishöjningen fram till den 1 september 2001 i förhållande till tandvårdstaxans maxtaxa år 1998 (den som gällde före den fria prissättningen). Bastandvård: - undersökningar (20 29 år) har ökat med 18% - profylax har ökat med 18% - akutbehandling har ökat med 50% - rotfyllningar har ökat med 16 35% - de vanligaste fyllningarna (kompositfyllningar på fram- och kindtänder) har ökat med 26% resp.15% Protetik: - fast protetik har ökat med 7 21% - avtagbar protetik har ökat med 4 7% - helproteser har ökat med 18% - implantatoperationer varierar mellan en minskning med 33% och en ökning med 39% - implantatprotetik har ökat med 8 9% - timtaxan för allmäntandläkaren har ökat med 33% 19

20 2.2 Bastandvård Landstingsjämförelser av totalpriset för olika åtgärder inom bastandvården. Det belopp som patienten skall betala är totalbeloppet för hela åtgärden minus den tandvårdsersättning som Försäkringskassan betalar. Denna tandvårdersättning betalas direkt till vårdgivaren och storleken av den återfinns i bilagans andra spalt. För att stimulera ungdomar att fortsätta sköta sina tänder och för att bibehålla det goda tandstatus som man uppnått under uppväxtåren med fri tandvård upp till och med 19 år, är tandläkarundersökningarna av åringar subventionerade med 106 kronor/undersökning. För personer över 29 år utgår inget stöd för undersökningar i den nya försäkringen. Detta är anledningen till varför endast åldersgruppen år har analyserats för denna åtgärd Undersökning: (kostnad 1998; 352 kronor) Anledningen att endast priset för åringar har undersökts är att det utgår tandvårdsersättning om 106 kronor för denna grupp, men ej för de som är äldre. Alla landsting har höjt priset för undersökning men den lägsta höjningen har Östergötland gjort med 4% till 366 kronor, Jönköping med 8% till 380 kronor och Gävleborg med 9% till 385 kronor. Störst höjning har Värmland gjort med 42% till 500 kronor, Västmanland med 35% till 476 kronor, Uppsala med 29% till 455 kronor och Stockholm som har höjt priset sedan 1998 med 28% till 450 kronor. Variationen är således mellan 366 kronor och 500 kronor. I de flesta landsting ligger kostnaden för undersökning för åringar mellan 400 och 450 kronor. Försäkringskassan betalar 106 kronor av detta belopp direkt till vårdgivaren. I de flesta landsting finns det olika arvodesnivåer för undersökningar, enkla och omfattande undersökningar. Priserna varierar där så att en enkel undersökning är ca kronor billigare och en omfattande undersökning är ca kronor dyrare än normalundersökningen. Landsting som helt saknar dessa latituder är Stockholm, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Några ytterligare landsting har i stället endast den ena av enkel eller omfattande undersökning som komplement till normalåtgärden. Undersökning utförd av tandhygienist; (kostnad 1998; 352 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 106 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. I samtliga landsting utom i de 6 nedan är det samma totalpris för undersökning hos tandläkare och tandhygienister. Vid prisundersökningen i maj år 2000 var det 4 landsting med differentierad underökningstaxa. Hygienisterna har dock inga latitudarvoden för undersökningar. I Jönköping, Kronoberg, Halland, Örebro, Värmland och Västernorrland är det lägre undersökningsarvoden hos tandhygienist än hos tandläkare. I Jönköping är det 11 kronor billigare (369 kronor jämfört med 380 kronor) att bli undersökt av 20

21 en tandhygienist än av en tandläkare medan det i Värmland är 83 kronor billigare (417 kronor jämfört med 500 kronor). De övriga 4 landstingens lägre priser för tandhygienistundersökning ligger mellan dessa belopp Röntgenbilder. (kostnad 1998; 22 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 7 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Sörmland ligger tillsammans med Region Skåne fortfarande lägst i pris för enstaka röntgenbild med 21 kronor vilket är en sänkning med 5% jämfört med taxan Det högsta priset för enstaka röntgenbild är i Halland med 40 kronor vilket motsvarar en höjning på 91%. De flesta priserna ligger mellan 23 kronor och 27 kronor. Variationen i pris för en enstaka röntgenbild är således mellan 21 kronor och 40 kronor. Komplett röntgenundersökning för hela munhålan. (kostnad 1998; 408 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 122 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Landstinget i Kronoberg är billigast med ett pris på 408 kronor, dvs. ingen prisförändring sedan I Östergötland och Västernorrland kostar det 420 kronor dvs. en höjning med 3%. De högsta priserna för denna åtgärd är i Gävleborg med 573 kronor, en höjning med 40% och i Värmland med 569 kronor, en höjning med 39%. Flertalet landsting ligger mellan 440 kronor och 500 kronor. Variationen i pris för komplett röntgenundersökning är således mellan 408 kronor och 573 kronor. Profylax (normaltaxa); (kostnad 1998; 352 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 106 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Det lägsta priset återfinns nu i Halland där totalkostnaden för ett profylaxbesök är 388 kronor, en höjning med 10% och Jämtland där ett profylaxbesök kostar 406 kronor, en höjning med 13%. De största prishöjningarna har gjorts i Uppsala med 72% till 605 kronor och i Stockholm med 65% till 580 kronor. De flesta priserna ligger mellan 400 kronor och 450 kronor. Variationen i pris för ett normalt profylaxbesök är mellan 388 kronor och 605 kronor. Extraktion (tandutdragning) normalsvår; (kostnad 1998; 275 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 83 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Lägst höjning har Gotland gjort med 23% till 338 kronor. Jönköping har gjort näst lägst höjning med 48% till 407 kronor. Störst höjning har man gjort i Stockholm med 119% till 603 kronor och i Värmland med 107% till 569 kronor. Variationen i totalpriset för att få en normalsvår tand extraherad är således mellan 338 kronor och 603 kronor. Några landsting har i samband med den fria taxesättningen infört olika latituder, svårighetsgrad, inom denna rubrik. Således kan en enkel extraktion kosta mellan 21

22 304 kronor i Halland och 403 kronor i Jämtland medan en svår extraktion, som ej kräver operation, kan kosta mellan 548 kronor i Blekinge och 689 kronor i Norrbotten. Ytterligare extraktion i samma käkområde som den första, vid samma tillfälle; (kostnad 1998; 77 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 23 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Åtgärden användes i samband med extraktion av ytterligare tand/tänder i samma käkkvadrant med samma bedövnings utbredningsområde som den först extraherade tanden. Västernorrland har höjt sitt totalpris minst med 21% till 93 kronor och därefter Gotland med en ökning på 23% till 95 kronor. De största höjningarna har gjorts i Västmanland med 462% till 433 kronor, i Halland med 401% till 386 kronor och i Norrbotten med 399% till 384 kronor. Variationen av totalpriserna inom denna åtgärd ligger således mellan 93 kronor och 433 kronor. Kirurgisk behandling vid tandlossning; (kostnad 1998; 991 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 297 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Den lägsta höjningen har gjorts i Kronoberg med 11% till kronor, i Region Skåne med 14% till kronor och i Halland med 15% till kronor. Den största höjningen av totalpriset har gjorts i Gävleborg med 67% till kronor, i Norrbotten med 65% till kronor och i Östergötland med 61% till kronor.i flertalet landsting ligger priset mellan och kronor. Operativt avlägsnande av tand (vanligen visdomstand); (kostnad 1998; 991 kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 297 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Priserna är exakt lika som under rubriken Kirurgisk behandling av tandlossning med undantag av i Örebro där denna åtgärd är 29 kronor dyrare och i Gävleborg där den är 331 kronor billigare. Rotfyllningar. 1- kanaliga tänder: (kostnad år kronor). Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 317 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Totalpriserna har höjts minst i Jönköping med 16% till kronor i Halland med 18% till kronor (en sänkning med 294 kronor sedan år 2000), i Norrbotten och Västerbotten med 21% till kronor. De största höjningarna har gjorts i Region Skåne med 59% till kronor och i Värmland med 44% till kronor. Variationen mellan totalpriserna är således mellan kronor och kronor. De flesta totalpriserna ligger mellan kronor och kronor. 22

23 2- kanaliga tänder: (kostnad år kronor). Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 373 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Totalpriserna har höjts minst i Jönköping med 16% till kronor och i Västernorrland med 18% till 1473 kronor. De största höjningarna har gjorts i Region Skåne med 59% till kronor och i Värmland med 52% till kronor. De flesta totalpriserna ligger mellan kronor och kronor. 3- kanaliga tänder: (kostnad år kronor) Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 552 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Totalpriserna har sänkts i Västerbotten med 8% till kronor och höjts minst i Kronoberg med 13% till kronor och i Halland med 14% till kronor. Den största höjningen har gjorts i Region Skåne med 58% till kronor och i Kalmar, Värmland och Gävleborg med 36% till kronor, Kalmar kronor. De flesta totalpriserna ligger mellan kronor och kronor. Framtandsfyllningar med komposit; (kostnad 1998; 298 kronor). Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 91 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Totalpriserna har höjts minst på Gotland med 25%, till 373 kronor, i Halland med 29% till 385 kronor (en sänkning med 145 kronor sedan år 2000, i Uppsala och Jämtland med 31% till 390 resp. 391 kronor. De största höjningarna har gjorts i Värmland med 78% till 531 kronor och i Örebro med 70% till 506 kronor. Variationen mellan de olika landstingen är således mellan 373 kronor och 531 kronor. Kompositfyllning på kindtand; (kostnad 1998; 433 kronor). Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 130 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Totalpriserna har höjts minst på Gotland och i Norrbotten med 23% till 532 resp. 533 kronor och i Halland med 25% till 540 kronor. De största höjningarna har gjorts i Västmanland och i Västernorrland med 80% till 780 kronor och i Blekinge och Region Skåne med 74% till 755 resp. 752 kronor. Variationen mellan de olika landstingen är således mellan 532 kronor och 780 kronor. De flesta landstingens totalpriser varierar mellan 550 kronor och 700 kronor. Kompositfyllning på oxeltand; (kostnad 1998; 604 kronor). Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 130 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Nio av landstingen har differentierade priser mellan kompositfyllning på kindtand och på oxeltand. Övriga har samma pris på båda åtgärderna. Totalpriserna har sänkts med 12% på Gotland till 532 kronor, i Sörmland med 6% till 568 kronor och i Stockholm med 4% till 580 kronor. De största höjningarna har gjorts i Örebro med 44% till 870 kronor och i Västmanland och Västernorrland med 29% till 780 kronor. Variationen mellan de 23

24 olika landstingen är således mellan 532 kronor och 870 kronor. De flesta landstingens totalpriser varierar mellan 600 kronor och 750 kronor. Akutbehandling, normalsvår; (kostnad 1998; 352 kronor). Denna åtgärd ersättes av försäkringskassan med 106 kronor som räknas ifrån nedanstående belopp och betalas direkt till vårdgivaren. Jönköping har lägst höjning av totalpriset med 22% till 428 kronor. På Gotland har höjningen varit 23% till 433 kronor och i Halland har höjningen varit 25% till 441 kronor. De största höjningarna har gjorts i Västmanland med 64% till 576 kronor, i Värmland med 62% till 569 kronor och i Region Skåne med 61% till 565 kronor. De flesta landstingens totalpriser varierar mellan 450 kronor och 550 kronor. Totalpriset för en normalsvår akutbehandling varierar således mellan 428 kronor och 576 kronor 2.3 Protetik Landstingsjämförelser av totalpriset för olika åtgärder inom bastandvården År 1998 ersatte försäkringen inte någon behandling upp till en kostnad av kronor, självrisk, därefter utgick 35% ersättning upp till kronor. Vid behandlingskostnad över kronor utgick 70% ersättning från tandvårdsförsäkringen. Nedan görs jämförelse med vad den relaterade protetiken skulle ha kostat år Från och med den 1 januari år 1999 utgår ett fast belopp som försäkringsersättning för varje av försäkringen godkänd protetisk behandling. Detta försäkringsbelopp anges inom parentes under rubriken nedan. När denna försäkringsersättning kommit upp till ett belopp av kronor, karensbelopp, för all protetisk behandling under behandlingsperioden, dock max 1 år. avräknas försäkringsersättningen från vårdgivarens totalpris. Redovisningen nedan utgår från totalpriset i landstingens prislistor. Krona, enstaka.(exkl. material); (Totalpris 1998; kronor). (Försäkringsersättning kronor efter uppnått karensbelopp på kronor). Samtliga landsting har höjt sina priser på denna åtgärd med minst 15%. De lägsta höjningarna har gjorts i Uppsala och i Västra Götalandsregionen med 15% till resp kronor och i Östergötland med 17% till kronor. De största höjningarna har gjorts i Västerbotten med 37% till kronor*, i Örebro och i Region Skåne med 31% till resp kronor. Variationen för en krona är således mellan kronor och kronor. I de flesta landstingen varierade totalpriserna mellan kronor och kronor. * I Västerbotten är gjutmetallen (guld) för kronan inräknad i totalpriset. Guld kan kosta > 190 kronor per gram. Detta förhållande upphör vid årsskiftet 2001/2002. Delprotes, skeletterad.(exkl.proteständer); (Totalpris 1998;4 839 kronor). (Försäkringsersättning kronor efter uppnått karensbelopp på kronor). Samtliga landsting har höjt sina priser på denna åtgärd med minst 3%. De lägsta höjningarna har gjorts i Norrbotten med 3% till kronor, i Dalarna och i Östergötland med 5% till resp kronor. De största höjningarna har gjorts i Örebro och i Blekinge med 28% till resp kronor, i Stockholm med 27% till kronor samt i Blekinge 24

25 med 26% till kronor. Variationen för en delprotes är således mellan kronor och kronor. I de flesta landstingen varierade totalpriserna mellan kronor och kronor Helprotes i tandlös käke.(exkl. proteständer); (Totalpris 1998; kronor) (Försäkringsersättning kronor. Denna försäkringsersättning erhålles av alla sedan karensbeloppet för åtgärden avskaffades den 1 januari år 2001).Samtliga landsting har höjt sina priser på denna åtgärd med minst 15%. De lägsta höjningarna har gjorts i Uppsala med 15% till kronor, i Kronoberg med 17% till kronor och i Norrbotten med 18% till kronor. De största höjningarna har gjorts i Stockholm med 48 till kronor, i Örebro med 45% och i Värmland med 42% till kronor, Variationen för en helprotes i en käke är således mellan kronor och kronor. I de flesta landstingen varierade totalpriserna mellan kronor och kronor. Anmärkningsvärt är att priserna för denna åtgärd har höjts mer än andra åtgärder med avtagbar protetik sedan den 1 januari 2001, då det beslutades att karensbeloppet för protetik ej behövde uppnås för att åtgärden skulle ersättas med full försäkringsersättning. 3-ledsbro utan pelare med 1 hängande led.(exkl. material) (Totalpris 1998;5 779 kronor varav patientavgiften var kronor) Ingen ersättning utgår från Försäkringskassan för enbart denna protetiska behandling eftersom tandvårdsersättningen blir kronor och karensbeloppet är kronor. Samtliga landsting har höjt sina totalpriser på denna åtgärd med minst 15%. De lägsta höjningarna har gjorts i Östergötland och i Uppsala med 15% till resp kronor. Dyrast har denna åtgärd blivit i Västerbotten* med en höjning på 40% till kronor och i Örebro med 31% till kronor. Totalpriserna varierar således mellan kronor och kronor för denna behandling. De flesta landstingens totalpriser har höjts upp till 23% och varierar mellan kronor och kronor. * I Västerbotten är gjutmetallen (guld) för kronan inräknad i totalpriset. Guld kan kosta > 190 kronor per gram. Detta förhållande upphör vid årsskiftet 2001/2002. Tidsdebitering Tidsdebitering inom försäkringen är möjlig under åtgärden 81 (protetik/ortodonti) efter förhandsprövning. Vid utredning av remitterad patient är det också möjligt att tidsdebitera men då utgår endast en fast engångssumma som tandvårdsersättning. Resten måste patienten betala själv. Allmäntandvården Totalpriset per timme var år 1998; 723 kronor. Samtliga landsting har höjt totalpriserna för sina tidsdebiterade åtgärder med minst 15% till 830 kronor/tim. De flesta landstingen har höjt mellan 30 55%, d.v.s. till kronor/tim. Störst höjning har Jämtland gjort med 66% till kronor/tim. Variationen för åtgärden är således mellan 830 kronor och kronor/tim. Motsvarande variation var 1999 mellan 749 kronor och kronor/tim. 25

26 Specialisttandvården År 1998 och tidigare hade landstingen ingen specialisttaxa. Timtaxan var liksom för allmäntandvården 723 kronor. Totalpriset för specialisttandvård/tim har höjts i samtliga landsting med mellan 52 och 103%. Minst höjning har gjorts i Halland med 52% till kronor, i Norrbotten med 53% till kronor och i Jönköping med 54% till kronor. Störst höjning har man gjort i Värmland och i Region Skåne med 103% till kronor. De flesta landstingen har gjort höjningar upp till kronor per timme för specialisttandvård. 2.4 Typbehandlingar RFV har studerat några vanliga typbehandlingar inom bastandvården och totalpriserna i olika landsting. De typbehandlingar som tas upp är A. Undersökning, profylaxbesök och ett par framtandsfyllningar i komposit (plast). B. Akutbesök och undersökning C. Undersökning, en framtandsfyllning i komposit (plast) och en fyllning i kindtand med komposit (plast). Tabell 1. Medelpriser för några vanliga typbehandlingar inom bastandvården. Inom parentes anges hur stor förändringen är för en patient i kronor resp. hur mycket totalpriset har ökat sedan A B C Kr totalt Pat betalar Kr totalt Pat betalar Kr totalt Pat betalar Patientkostnad Kostnad i billigaste Landsting sept. år A: Halland (-141 kr) (+19%) B: Jönköping (-108 kr) 808(+15%) 596 C: Halland (-150 kr) 1 320(+22% 993 Kostnad i dyraste landsting år A: Värmland (+301 kr) 1 995(+53%) B: Värmland +153 kr) 1 069(+52%) C: Västmanland (+247 kr) 1 657(+54%) Landstingen har höjt sina taxor i ovanstående typbehandlingar, som är mycket frekventa, sedan 1 maj år 2000 med; I typfall A: - i billigaste landsting från 7% till 19% höjning - i dyraste landsting från 45% till 53% höjning. I typfall B: - i billigaste landsting från 9% till 15% höjning - i dyraste landsting från 40 till 54% höjning 26

27 I typfall C: - i billigaste landsting från 16% till 22% höjning - i dyraste landsting från 40% till 54% höjning.. Höjningarna har generellt ej varit så stora som de ovan nämnda men i materialet föreligger en tendens att de mest frekventa åtgärderna har höjts mer än andra åtgärder. 2.5 Vanligaste behandlingsåtgärderna i olika åldersgrupper Riksförsäkringsverket har samlat in 5% av samtliga tandvårdsräkningar från vårdgivarna i landet. Utifrån dessa har man kunnat studera vilka som är de vanligast debiterade åtgärderna inom tandvårdsförsäkringen. De 5 vanligaste behandlingsåtgärderna för åldersgruppen år var; - Undersökning, åtgärd 11 - enytsfyllning med komposit, åtgärd 54 - flerytsfyllning med komposit, åtgärd 55 - enklare profylaxåtgärd, åtgärd akutbesök., åtgärd 91. De 5 vanligaste behandlingsåtgärderna för åringar var; - undersökning, åtgärd 11 - mer omfattande profylax, åtgärd 22 - enklare profylax, åtgärd 24 - flerytsfyllning med komposit på kindtand, åtgärd 55 - enytsfyllning med komposit, åtgärd 54. De 5 vanligaste behandlingsåtgärderna för 65 år och äldre var - undersökning åtgärd 11 - mer omfattande profylax, åtgärd 22 - enklare profylax, åtgärd 24 - enytsfyllning med komposit, åtgärd 54 - akutbesök, åtgärd 91. Ovanstående resultat visar att det i stort är 6 åtgärder som förekommer i samtliga åldrar och att dessa åtgärder också har genomgått stora prishöjningar. Undantag är åtgärd 11, undersökning, som vi ej studerat prisbilden för i åldrarna över 29 år. Flertalet prishöjningar för ovanstående åtgärder varierar mellan ; Åtgärd 11, Undersökning: 12 25% Åtgärd 22, Normal profylaxbehandling: 20 35% Åtgärd 24, Enklare profylaxbehandling: 23 50% Åtgärd 54, Enytsfyllning med komposit: 30 60% Åtgärd 55, Flerytsfyllning med komposit på kindtand: 25 75% 27

28 Åtgärd 91, Akutbehandling: 25 60%. I tidigare rapporter har visats att landstingen varit prisledare inom respektive landstingsområde på så sätt att de privata vårdgivarna har haft ungefär lika stora prishöjningar och i flera fall något högre än resp. landsting. 28

29 3 Slutsatser Samtliga landsting har, sedan den fria prissättningen infördes år 1999, justerat sina priser uppåt med, undantaget för undersökning av åringar som ökat minst, med mer än 15%. De flesta landstingen har dock ökat priserna för bastandvården med mer än 25%. Bastandvården ersätts med tandvårdsersättning från första åtgärden som utförs. Tandvårdsersättning utgår däremot för protetisk behandling först efter det att ett karensbelopp om kronor har uppnåtts. Taxorna för protetiska behandlingar prissättning har ej höjts lika mycket som för bastandvård. Ett undantag är dock priset för helprotes, behandling med protes i helt tandlös käke, som sedan den 1 januari år 2001 har stigit kraftigt i pris. Då undantogs karensbeloppet för denna behandling. Priserna i landstingens tandvård, folktandvården, beslutas av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmaktige. Priset gäller alla folktandvårdskliniker i respektive landsting och den anställde tandläkaren får enligt kommunallagen inte pruta på det fastställda priset. I flertalet landsting har man därför infört latituder på behandlingar för att kunna variera priserna för samma åtgärd beroende på dess svårighetsgrad. Tidigare undersökningar har visat att de privata vårdgivarna ligger i samma nivå som sitt respektive landsting, i flertalet fall något över. Privattandläkare har rätt att rabattera sina priser. Höjningarna har fortsatt så att de landsting som legat lågt tidigare har höjt sina priser och följt efter andra landsting. Sedan insamlingen av prislistorna i denna undersökning avslutades har Jönköping beslutat höja sina priser med 6% från den 1 januari 2002 och Västra Götaland med 4% från den 1 december Enhetligheten i taxesättningen av de olika åtgärderna som RFV efterlyste i förra rapporten saknas fortfarande. Det är dock inte möjligt att begära att priserna skall vara helt lika i de olika landstingen eftersom kostnaderna kan variera mycket. Förebyggande behandlingar, profylax, har ökat med 10% som minst till 72%. Detta innebär att priset för denna behandling varierar mellan 388 kronor och 605 kronor. Enstaka röntgenbilder varierar mellan en prissänkning med 5% till 21 kronor och en höjning till 91% till 40 kronor. Extraktion, utdragning, av en tand varierar mellan en prishöjning på 23% till 338 kronor och en höjning med 119% till 603 kronor. I de fall ytterligare utdragning görs vid samma tillfälle i samma tandområde som den tidigare utdragningen har höjningen varit mellan 21%, 93 kronor och 462%, 433 kronor. Akutbesök varierar mellan en höjning av priset med 22% till 428 kronor och 64% till 576 kronor. Priset på en enstaka krona har som minst höjts med 15% till kronor och som mest med 48% till kronor. En 3-ledsbro som kan ersätta en saknad tand variera mellan en höjning på 15% till kronor och 31% till kronor. I Västerbotten har man räknat in gjutmetallerna i priset på den fasta protetiken varför jämförelser ej är relevanta. 29

Privattandvårdens tandvårdstaxor

Privattandvårdens tandvårdstaxor ANSER 2001:4 Privattandvårdens tandvårdstaxor Hösten 2000 en undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika försäkringsområden RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET

Läs mer

2006:6. Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 (Bilaga 1 3) ISSN

2006:6. Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 (Bilaga 1 3) ISSN 26:6 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 24 maj 25 (Bilaga 1 3) ISSN 1653-3259 Redovisar 26:6 Förord Tandvårdsförsäkringen administreras av Försäkringskassan och omfattar alla

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Prislista Landskronatandläkarna

Prislista Landskronatandläkarna Prislista Landskronatandläkarna Gäller från och med 2007-07-01 På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar Landskronatandläkarna

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

6. Praxisundersökning

6. Praxisundersökning 6. Praxisundersökning Bakgrund Under senare årtionden har nya metoder och material utvecklats snabbt inom den rehabiliterande tandvården, vilket har ökat möjligheterna för att behandla patienter med tandförluster.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Högkostnadsskyddet inom tandvården

Högkostnadsskyddet inom tandvården ANALYSERAR 2003:18 Högkostnadsskyddet inom tandvården Första året I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak

Läs mer

ANALYSERAR 2006:14. Prisutvecklingen inom privattandvården

ANALYSERAR 2006:14. Prisutvecklingen inom privattandvården ANALYSERAR 2006:14 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för vård- och handikappfrågor Carl Lundgren 08-786

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 15 oktober 2014 Bertil Koch Tommy Johansson Före 1974? Privattandvården Fri prissättning, oftast åtgärdstaxa(styckepriser) men även viss tidsdebitering Folktandvården

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Prislista. Farsta Tandvårds Team

Prislista. Farsta Tandvårds Team Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Prislista. Per-Olof Jansson

Prislista. Per-Olof Jansson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tandvårdstaxa; SFS 1998:1337 Utkom från trycket den 10 november 1998 utfärdad den 29 oktober 1998. Regeringen föreskriver följande. Tandvård i allmänhet 1 Föreskrifterna

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid SOSFS 2006:16 (M) och allmänna råd Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

2006:7. Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN

2006:7. Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN 2006:7 Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Med hjälp av en stickprovsundersökning har Försäkringskassan gjort en uppskattning av den inbördes fördelningen

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

ANALYSERAR 2002:8. Förhöjd ersättning en förmån?

ANALYSERAR 2002:8. Förhöjd ersättning en förmån? ANALYSERAR 2002:8 Förhöjd ersättning en förmån? En studie om den förhöjda ersättningen inom tandvårdsförsäkringen 1 januari 1999 t.o.m. juni 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Inledande bestämmelser 1 I denna författning ges föreskrifter om tandvård

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

ANALYSERAR 2002:12. Brinnande dagar. en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut

ANALYSERAR 2002:12. Brinnande dagar. en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut ANALYSERAR 2002:12 Brinnande dagar en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer