Arbetsmarknadsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsstrategi"

Transkript

1 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun Beslutad av kommunfullmäktige

2 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Uppdraget 1 Finspångs vision 1 Den nationella arbetsmarknadspolitiken 2 Finspång och omvärlden 3 Finspångs strategi 6 Integration 6 Breddad lokal arbetsmarknad 7 Ungdomsarbetslösheten 9 Samverkan med andra aktörer 10 Uppföljning 11 I

4 Uppdraget Kommunfullmäktige gav, i den strategiska planen för 2009, beredningen för Arbete och lärande i uppdrag att ta fram ett förslag till en flerårig arbetsmarknadsstrategi. I förslaget ska stort fokus läggas på ungdomsarbetslöshet och integration. Finspångs vision I mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att fastställa följande vision för Finspångs kommun: Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Ett antal strategier, antagna av fullmäktige, beskriver en väg för att uppnå visionen. Finspångs kommun ska: fokusera på att ge en effektiv och tillgänglig service av god kvalité skapa förutsättningar för utveckling av näringsliv och öka antalet arbetstillfällen genom att verka för en ökad differentiering av arbetsmarknaden vara den barnvänliga kommunen med ett brett utbud av boende, utbildning, upplevelser och fritidsaktiviteter samverka regionalt för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur använda miljö, mångfald, jämställdhet och folkhälsa som drivkraft för hållbar utveckling. Visionen och dess strategier anger inriktningen för kommunens arbetsmarknadsstrategiska arbete. En större differentiering av arbetsmarknaden ska skapa nya arbetstillfällen också inom branscher som idag inte erbjuder så många arbetstillfällen.

5 Den nationella arbetsmarknadspolitiken Det övergripande målet för den nationella arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Fokus ligger på att bryta utanförskapet för dem som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden. Det är Arbetsförmedlingen som ska omsätta arbetsmarknadspolitiken i praktisk handling utifrån riksdagens och regeringens riktlinjer. Kommunen ska samverka med Arbetsförmedlingen på lokal och regional nivå för att målen med den nationella arbetsmarknadspolitiken ska uppnås. Samverkan sker inom fyra huvudområden: mobilisering av arbetskraftsutbudet säkra kompetensförsörjningen understödja god sysselsättningsutveckling samverkan för integration och jämställdhet Ett tydligt gränssnitt mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för dessa frågor är arbetsmarknadsrådet där också delar av Finspångs näringsliv är representerat. Arbetsmarknadsrådet är en viktig funktion som ska vidmakthållas och utvecklas vidare. 2

6 Finspång och omvärlden Historiskt sett har Finspångs kommuns arbetsmarknad dominerats av verkstadsindustri. Finspång har, tack vare detta, under en lång tid varit välförsörjd med arbetstillfällen. Många av de äldre arbetstagarna som finns på arbetsmarknaden idag har gått direkt från grundskola till arbete och arbetskraftsinvandringen har vissa perioder varit hög. De historiskt goda möjligheterna att få ett arbete relativt omgående efter avslutad skolgång har troligen påverkat benägenheten att starta nya företag. Under 2008 startades totalt 86 nya företag i Finspångs kommun. Detta innebär 6,8 nystartade företag per 1000 invånare. Jämfört med såväl länet som riket så är detta lågt. I länet startades 7,6 nya företag per 1000 invånare och i riket 9,7 nya företag per 1000 invånare. En stor andel av företagen startas av män. I Östergötland stod männen för 66 procent av de nystartade företagen och bara 28 procent av företagen startades av kvinnor, sex procent av företagen startades av män och kvinnor gemensamt. Nuteks årliga enkätundersökning Entreprenörskapsbarometern lyfter fram skolans viktiga roll för att påverka inställningen till företagande bland unga. De som anser att skolan uppmuntrat dem till företagande och förmedlat en uppfattning om hur det är att driva företag är mer positiva till att själva bli företagare än de som anser att skolan inte gjort det. Men skolan har också ett stort ansvar för att utveckla eleverna och deras framtida möjligheter i arbetslivet som företagare eller arbetstagare. För att vara framgångsrik är det avgörande att detta utvecklingsarbete har sin grund i de regionala förutsättningarna. Finspång förser framförallt angränsande kommuner med flertalet arbetstillfällen. Om människor tidigare flyttade till Finspång på grund av arbete, kan man idag se att allt fler väljer att pendla in från de närliggande större städerna Norrköping och Linköping. Finspång har idag en nettoinpendling och den större delen av inpendlingen sker till yrken som kräver högskoleutbildning. Med tanke på Finspångs pendlingsmönster är det intressant att studera utbildningsnivån hos Finspångs befolkning. En lista över Finspångs vanligaste yrken visar att en stor del av de arbeten som utförs i Finspång kräver eftergymnasial utbildning, många med ingenjörs- eller ekonomiinriktning. Samtidigt är utbildningsnivån hos Finspångs befolkning lägre än hos befolkningen i riket. I Finspång har 22 procent av befolkningen eftergymnasial utbildning som är två år eller längre. I riket har 32 procent eftergymnasial utbildning som är två år eller längre. Ytterligare en svårighet är att arbetsmarknaden efterfrågar vissa kompetenser, exempelvis inom vård och omsorg, där det råder stor brist på utbildad arbetskraft. 3

7 Tabellen nedan visar fördelning av förvärvsarbetande inom olika näringsgrenar i Finspångs kommun samt en indexerad omfattning jämfört med riket. Näringsgren (SNI 2007) Procen- Index Antal förvärvsarbetande tuell för- (Riket Män Kvinnor Båda därav inom åldersklasserna delning =100 könen (totalt) w Jordbruk, skogsbruk och fiske 2, Tillverkning och utvinning 47, Energi och miljö 0, Byggverksamhet 3, Handel 6, Transport 2, Hotell och restauranger 1, Information och kommunikation 0, Kreditinstitut och försäkringsbolag 0, Fastighetsverksamhet 0, Företagstjänster 4, Civila myndigheter och försvaret 2, Utbildning 8, Vård och omsorg 14, Personliga och kulturella tjänster, m.m 2, Okänd bransch 1, Samtliga näringsgrenar 100, Tabellen visar att Finspångs kommun har en stark tonvikt på tillverkning och utvinning och vård och omsorg sett till antalet arbetstillfällen i kommunen. Värt att notera är att en stor del av de förvärvsarbetande inom Tillverkning och utvinning inte arbetar med praktisk tillverkning utan snarare skulle kunna sorteras inom tjänstesektorn. Tabellen visar också att det finns näringsgrenar som kan anses ha potential att utvecklas ytterligare. En strategiskt viktig sektor med potential är turismsektorn som bland annat påverkar näringsgrenarna hotell och restaurang, Handel och personliga och kulturella tjänster mm.. 4

8 Ungdomsarbetslösheten i Finspång har under det senaste decenniet varit hög i jämförelse med länets och rikets nivåer. Även om Finspång stundtals haft en stor del av de arbetslösa ungdomarna i olika former av åtgärder har den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa inklusive arbetslösa i åtgärd) under hela perioden 1996 till 2009 varit högre i Finspång än snittnivån i Östergötland och riket. Ungdomsarbetslöshet år ,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 Öppet arbetslösa Finspång Öppet arbetslösa Östergötland Öppet arbetslösa Sverige Totalt Finspång Totalt Östergötland Totalt Sverige 0, Mycket tyder på att strukturen på den lokala arbetsmarknaden i Finspång skiljer sig åt en del jämfört med övriga länet. Finspångs kommun har inte samma höga arbetslöshetsnivåer för gruppen vuxna. Den förändring som den lokala arbetsmarknaden i Finspång genomgått har kanske heller inte fått ett genomslag hos befolkningen. Att unga idag färgas av omvärldens influenser är högst sannolikt men den traditionella bilden av arbetsmarknaden och dess möjligheter till arbete också för de som inte studerat vidare lever nog till viss del kvar hos Finspångs unga. Den dialog som beredningen haft med exempelvis Finspångs ungdomsråd bekräftar bilden att många ungdomar inte själva tycker att de har bra underlag för att fundera kring framtiden, utbildning och arbetsliv. 5

9 Finspångs strategi Finspångs kommun har under lång tid bedrivit ett medvetet arbete för att underlätta och förenkla för kommunens näringsliv. Målet har varit att ge en god lättillgänglig service, skapa ett bra företagsklimat och att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Detta arbete är viktigt och ger förutsättningar för att den lokala arbetsmarknaden får en gynnsam utveckling. Kommunen tydliggör det strategiska arbetet för näringslivsutveckling i Näringslivsprogram Finspångs kommun. Finspångs kommuns arbetsmarknadsstrategi inriktas på att en breddad lokal arbetsmarknad ska göras tillgänglig för grupper och individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Fokus läggs därför på de individer som står utanför arbetsmarknaden och ett särskilt fokus läggs på unga som står utanför arbetsmarknaden. Integration Integration utifrån ett samhällsperspektiv är en process som påverkar både enskilda personer och samhället i stort. Begreppet integration är dock svårdefinierat. Eftersom begreppet flitigt används i samhällsdebatten så har flera parallella betydelser gjort att begreppet blivit tvetydigt. En vanlig definition av integration är en sammansmältning av olikartade delar till en helhet. Kritiska röster menar dock att betydelsen här balanserar på gränsen till assimilering där grupper eller individer helt får ge upp sin särart i förhållande till en majoritetskultur. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv handlar integration om att verka för en arbetsmarknad som är öppen för alla och som tar tillvara alla människors resurser, kompetens och utvecklingsmöjligheter. Med mångfald menas de skillnader och likheter som finns mellan individer i samhället, i organisationer eller på arbetsmarknaden. När mångfalden bejakas relateras inte skillnaderna eller likheterna till en norm; individen betraktas förutsättningslöst. Mångfald möjliggör, för kommunens del, ökad kreativitet, innovationsförmåga, effektivitet och produktivitet men också en ökad förståelse för de boende i Finspångs kommun och deras behov. Mål: Finspångs kommun är en kommun där alla utifrån sina förutsättningar kan vara delaktiga och bidra till en positiv utveckling. Den totala arbetslösheten i Finspångs kommun är lägst i länet 6

10 Strategier: För att möjliggöra en arbetsmarknad som är öppen för alla krävs att varje enskild person, utifrån behov, erbjuds stöd för att mobilisera och rusta sig för arbetsmarknaden. För de som inte klarar de krav som ställs på den öppna arbetsmarknaden ska arbetsträning eller daglig verksamhet erbjudas. Ett övergripande mål med insatserna är att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Daglig verksamhet har som syfte att bidra till den enskildes personliga utveckling och delaktighet i samhället och kräver ett biståndsbeslut. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Insatserna ska vara individuellt utformade samt erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes förutsättningar och behov. En del arbetssökande som inte möter kraven på den öppna arbetsmarknaden har ett behov av att utbilda sig eller vidareutbilda sig. Kommunen ska erbjuda möjligheter till sammanhållen utbildning till vissa bristyrken genom den kommunala vuxenutbildningen i syfte att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Under 2010 har Östsvenska Yrkeshögskolan AB etablerats med syfte att öka antalet strategiskt viktiga YH-utbildningar i regionen. Finspångs kommun är delägare i bolaget. Kommunen ska förvalta sitt delägarskap så att behovet av kompetens på den lokala arbetsmarknaden kan tillgodoses. Finspångs kommun ska agera som ett föredöme att ta tillvara människors kompetens och utvecklingsmöjligheter och verka för mångfald såväl i den egna organisationen som på arbetsmarknaden. I sin personalpolitik ska kommunen sträva efter att organisationen speglar mångfalden hos kommunens medborgare. Människors unika kunskaper och egenskaper ska ses som resurser och tillgångar. Kommunen ska öppna den egna organisationen för arbetsträning och praktik. För de personer som får praktik hos kommunen ger detta värdefulla erfarenheter och en möjlighet att prova ett yrke. Breddad lokal arbetsmarknad För att nå kommunens övergripande vision lyfts bland annat en differentierad arbetsmarknad och utveckling av näringslivet i kommunen fram som viktiga strategier. För att uppnå detta krävs fler nya arbetstillfällen och tillväxt i branscher som har potential att utvecklas ytterligare. Mål: Finspång erbjuder en bred och attraktiv arbetsmarknad Strategier: 7

11 En viktig faktor för företag som etablerar sig på en ort eller flyttar sin verksamhet är att det lokalt finns attraktiv arbetskraft som har kompetens att arbeta för företaget. Finspångs kommun kan öka sin attraktivitet genom att de boende i kommunen har en hög utbildningsnivå. Det är samtidigt varje enskild individ som väljer sin egen utbildningsnivå. Finspångs kommun ska genom exempelvis kommunens studie- och yrkesvägledare tydligt redovisa de krav som den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden ställer på utbildning. Denna information ska ges till de personer som kommer i kontakt med kommunens skolor eller arbetsmarknadsinsatser och bidra till att de enskilda har ett bra och rimligt underlag för att planera sin framtid. Kommunen ska också marknadsföra de möjligheter som finns på den lokala arbetsmarknaden för att öka attraktiviteten i regionen genom att visa att Finspång är mer än bara industri. Ett syfte med detta är också att medvetandegöra de egna invånarna om hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. Finspångs kommun ska långsiktigt verka för att fler personer startar företag i kommunen. Kommunen ska underlätta för företagande och nyetablering av företag genom: att erbjuda ändamålsenlig markreserv för etablering av företag ge serviceinriktad och enkel hantering av tillståndsärenden för företagande ge tydlig upplysning kring befintliga stödresurser utveckla särskilda insatser för att främja nyföretagande i näringsgrenar som är underrepresenterade i kommunen. Unga uttrycker i undersökningar att de ser positivt på att starta eget företag. Relativt sett är det dock få unga som verkligen tar detta steg. Såväl grundskolan som gymnasieskolan har ett stort ansvar att ge de unga kunskaper och förutsättningar att starta egna företag. Entreprenörskap ska därför finnas med som ett element i all undervisning i den kommunala skolan. Samtliga program i gymnasieskolan ska ges möjlighet att driva UF-företag. Kommunen ska ha en positiv attityd till avknoppning av kommunal verksamhet där avknoppad verksamhet ses som medspelare till den kommunala verksamheten. Finspångs kommun ska undersöka möjligheten till att så kallade mikrolån via Mikrofinansinstitutet erbjuds personer och grupper som inte har tillgång till finansiering för att starta eller utveckla eget företag. För att utveckla det lokala näringslivet ska lokal upphandling ske så långt det är möjligt. Ett sätt att bidra till att nya arbetstillfällen skapas för personer som idag har särskilt svårt att etablera sig på eller återvända till arbetsmarknaden är att 8

12 möjliggöra att sociala företag utvecklas exempelvis från verksamheter som kommunen erbjuder för arbetsträning. Sociala företag skapar arbete, nya affärsidéer och metoder för rehabilitering och bidrar till en hållbar tillväxt. Ett viktigt inslag för att bredda den befintliga arbetsmarknaden är att underlätta för finspångsbor att pendla till arbete utanför kommunen. Hela regionen ska vara en möjlig arbetsmarknad för boende i Finspång. Ungdomsarbetslösheten Den relativt sett höga ungdomsarbetslösheten i Finspångs kommun har varit uppmärksammad under en lång tid. De insatser som satts in för att motverka den höga arbetslösheten har dock inte haft avgörande verkan. En nyckel för att motverka ungdomsarbetslösheten är att arbeta för att ge ungdomarna i kommunen ett bättre underlag för att fatta beslut om sin framtid. Ytterst handlar detta arbete om att ge Finspång en ny självbild som påvisar den förändring som kommunen genomgått under de senaste decennierna och skapa en ny framtidstro med grund i det nya Finspång. Mål: Finspång är en av Östergötlands fem kommuner med lägst ungdomsarbetslöshet. Alla kommunala verksamheter inklusive de kommunala bolagen ska erbjuda praktikplatser. Strategier: De unga i Finspång ställs inför många svåra val som styr deras framtid vad gäller utbildning och arbetsliv. Finspångs kommun ska via bland annat kommunens studie- och yrkesvägledare bidra till att ge ungdomarna en verklighetsförankrad grund för att göra sina studie- och yrkesval. Skolan har en viktig funktion att tydliggöra den förändring som arbetsmarknaden i kommunen genomgått under de senaste 20 åren och belysa hur tillverkningsindustri i Finspång utvecklats till en kunskapsintensiv arbetsmarknad med höga krav på utbildning. För att förkorta etableringstiden på arbetsmarknaden ska kommunens skolor bedriva en utbildning som tydlig sammanlänkar skolan med en framtida arbetsmarknad. Ungdomarna ska via skolan rustas för arbetslivet eller fortsatta studier. Kommunen ska strategiskt samverka med näringslivet för fortsatt utveckling av ortens gymnasieskolor och därmed skapa en naturlig länk/brygga mellan skola och arbetsliv. Att söka gymnasieutbildning i Finspång ska vara ett attraktivt och självklart val för ungdomar med goda möjligheter till arbete och fortsatta studier. 9

13 Praktik och feriearbete ger unga människor erfarenheter, meriter och kontakter som förenklar inträdet på arbetsmarknaden. Praktik ger också de unga en förståelse för hur arbetslivet fungerar, rutiner och de krav som ställs utöver kunskapsbaserad kompetens. Alla kommunala verksamheter som ansvarar för att anordna praktik ska utarbeta en kvalitetssäkringsmodell för praktiken. I den ska bland annat framgå hur uppföljning och handledarutbildning ska genomföras. Anordnarna av praktik ska samarbeta kring utformningen så att de arbetsgivare som tar emot praktikanter kan uppleva att det finns en känd struktur kring praktiken. I sina insatser för arbetslösa ungdomar ska kommunen arbeta för att utveckla samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet och utbildningsorgan i och utanför kommunen. Fokus ska riktas till de ungdomar som saknar gymnasiekompetens. Ett särskilt fokus finns också på att nå och fånga upp de ungdomar som inte har kontakt med arbetsförmedlingen. För de ungdomar som inte söker arbete eller studerar ska kommunens samtliga insatser inriktas på att motivera till aktivt sökande av arbete eller utbildning. Finspångs kommun är en av de största arbetsgivarna i kommunen. I sitt personalstrategiska arbete ska ett tydligt ungdomsperspektiv finnas med. Dels genom att kommunen kan rekrytera unga människor, dels genom att tydligt visa på de krav som kommunen ställer för att få en anställning utifrån kompetens och utbildning. En viktig strategi för att tydliggöra ungdomsperspektivet kan vara att utveckla och erbjuda feriearbete. Syftet ska vara att erbjuda ungdomar möjlighet att erövra erfarenheter inom kommunens verksamheter. Feriearbete kan tillföra verksamheten nya perspektiv. Detta arbete är strategiskt viktigt inte minst med tanke på den generationsväxling som kommunen står inför. Samverkan med andra aktörer Finspångs kommun har en tradition av samverkan bland annat genom tidigare projekt med finansiell och politisk samordning. Kommunen ska alltjämt verka för ett gott samverkansklimat. Arbetsmarknadspolitiken är en viktig angelägenhet för stat, kommuner, landsting och regioner. För att få en väl fungerande arbetsmarknad krävs åtgärder inom olika politikområden och samverkan mellan samhällets olika aktörer. Kommunen har, med kunskaper om de lokala och regionala förutsättningar en central roll för de arbetsmarknadspolitiska insatserna i kommunen. Finspångs kommun ska därför ta ett stort ansvar för att arenor som underlättar samarbete mellan berörda parter och aktörer utvecklas lokalt i Finspångs kommun men också i regionen och mellan kommuner i regionen. Lokalt finns en mängd aktörer och projekt som arbetar på olika nivåer med arbetsmarknadsfrågor. Finspångs kommun ska verka för ett gott samver- 10

14 kansklimat som kan bidra till att utveckla de bästa insatserna och lösningarna för de arbetslösa i kommunen. Kommunen ska också ha en utvecklad samverkan med det lokala näringslivet. Uppföljning I beredningarnas uppdrag ingår att ansvara för att strategiska mål tas fram inom de områden beredningarna ansvarar för. Efter beslut i kommunfullmäktige ges sedan dessa som uppdrag att verkställas och följas upp av kommunstyrelsen. Varje plan eller program ska följas upp och utvärderas utifrån en utvärderingsplan som tilldelas varje plan eller program. Beredningen ansvarar för att alla planer och program har en utvärderingsplan. Utvärderingsplanen för föreliggande arbetsmarknadsstrategi innehåller uppföljning och utvärdering på två nivåer; dels på målnivå, dels på strateginivå. Målnivån följs upp utifrån resultatet kopplat till de långsiktiga målen. Detta medför att resultatet slutligt kan utvärderas mot målet i slutet av strategins giltighetstid. Samtidigt följs utvecklingen löpande i de nedbrutna målformuleringarna i styrkorten. För att följa upp den strategiska nivån följs kommunens verksamheter för att se hur de föreslagna aktiviteterna/insatserna implementeras. 11

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer