Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376"

Transkript

1 SODERTÄlIE fl Tjänsteskrivelse f- KOMMUNSTYRELSENS KONTOR !tSu5101J) ',v/\un SÖDERii~,I- - Ko!'" ~ "'L_"' II_.--, Martin Andaloussi Vik. utredare/samordnare 2D09 -O Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/ Sammanfattning av ärendet Betänkandet uppdrag är att undersöka hur de gröna näringarnas och landsbygdens övriga näringsliv på ett bättre sätt kan bidra till en ökad integration. Utredningen är också tänkt att identifiera områden där integration och näringslivsutveckling på landsbygden kan öka den ömsesidig måluppfyllelse. Södertälje kommun har som helhet inget att erinra mot förslaget med vissa undantag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors yttrande - SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Sammanfattning av SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Ärendet SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" syftar till att utreda hur de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv på ett bättre sätt kan bidra till en ökad integration. Utredningen var också tänkt att identifiera områden där integration och näringslivsutveckling på landsbygden kan bidra till ömsesidig måluppfyllelse. Utredningen hänvisar till det "lotssytem" som föreslås i utredningen "Egenansvar - med professionellt stöd" vilket innebär att en ny aktör upprättas som bland annat ska matcha arbetskraft mot behovet som finns i de aktuella näringarna. Vidare presenteras förslag som syftar till att kartlägga och utreda nyanländas kompetens genom s.k. validering och grönt kort. Utredningen föreslår att en satsning sker på exportmäklarfirmor och att landsbygden utnyttjas mer i besöksnäringen. När det avser turism är tanken att invandrares kompetens ska nyttjas i marknadsföringskampanjer i utlandet. I övrigt återges endast kort landsbygdskommittens slutbetänkande när det gäller utvecklingen av landsbygden. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 15189Södertälje E-postadress:

2 2 Näringslivsåtgärder såsom höjt tak för mikrolån hos AlmL från kr till euro, 10 miljoner kr öronmärks för företagsrådgivning till utrikesfödda på landsbygden, ett rådgivningscentrum för etablering på landsbygden inrättas föreslås. Södertälje kommun har som helhet inget att erinra mot förslaget, med undantag av vissa delar. Exempel på detta är grön lots, utredningen tillför ingenting som förändrar ursprungsförslaget från sau 2008:58 "Egenansvar med professionellt stöd" eller löser de problem som Södertälje kommun anser är förknippade med lotssystemet. När det avser grön SFI, måste ansvarsfrågan tydliggöras. I förslaget om en integrationslag, saknas ett konkret innehåll. En viktig fråga som inte behandlas av utredningen är vilken kompetens de nyanländas eller utrikes föddas har och i vilken utsträckning detta matchar de gröna näringarnas arbetskraftbehov. En arbetslinje bör baseras på dels den kompetens som de nyanlända de facto har och dels på hur arbetskraftbehovet ser ut i Sveriges olika regioner. Södertälje kommun anser även att utredningen har några i synnerhet tänkvärda förslag exempelvis är det mycket positivt om Migrationsverket får ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige. Att en statlig myndighet erbjuder individen stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och eventuellt yrkeserfarenhet är också ett bra förslag. Vidare har betänkandet ett positivt angreppssätt på den problematik som idag existerar i samband med integration. Genom att se utrikes födda och nyanlända som resurser kan strukturer skapas där blir det också lättare för individerna att med egen kraft etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsens kontor har i handläggningen av detta ärende överlagt med Arbetslivskontoret och Näringslivskontoret. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen avger remissvar i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande - SaLT 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden". /J '/.,/ J!((tc'C dt { (L (...,- /~(rlhi{i//l' LTlla- arie Hellen~g Paki Holvander Ko mundirektör Chef för Demokrati och mångfald Beslutet expedieras till: Jordbruksdepartementet Akten

3 Ekonomiska beräkningar för förslag i betänkandet Mångfald som möjlighet (SOV 2008:56) Grön lots Utredningen om nyanlå'ndas arbetsmarknadsetablering (I] 2007:02), har föreslagit introduktionen aven ny aktör, lotsen, Vi ser lotsen som ett instrument för att bättre kunna matcha arbetskraftsbehov med den kompetens som finns hos nyanlända utrikes födda, If 2007:02 har i sitt betå'nkande gjort utförliga berå'kningar för de ekonomiska konsekvenserna av ett införande av lotssystemet - vi hå'nvisar till dessa, Ett anvå'ndande av gröna lotsar innebär ingen merkostnad, utan ligger inom ramen för den generella lotsmodellen, Grön validering Vi föreslår att resurser avsätts för Grön validering, det vill säga för att utveckla valideringsmodeller för yrken inom de gröna näringarna. Detta bör ske i samarbete mellan NYN, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och någon befintlig eller ny valideringsaktör. Arbetsförmedlingen och Unsstyrelsen bör kunna lösa detta inom befintlig budget. NYN har ett eget intresse i detta och kan antas delta utan krav pj ersättning. Erså'ttning till valideringsaktör utgår i samband med utförd validering, varför det finns ett ekonomiskt incitament att delta i utvecklingen av valideringsmodeller. Grönt kort Vi föreslår att diplomeringsinstrumentet Grönt kort utvecklas för målgruppen personer med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands. Utrymme för detta (uppskattningsvis en miljon under två Jr) bör finnas inom SfV:s budgetram, som kan ges uppdrag i regleringsbrev. Medfinansiering bör förvå'ntas från branschen. Grön SFI Vi föreslår att det i regioner med ett stort antal arbetsgivare i de gröna näringarna skapas en Grön SFI eller SFG, dvs. Svenska för de gröna näringarna. Detta bör göras i samarbete mellan Nutek, Arbetsförmedlingen, kommuner, företag, lokala/regionala utbildningsaktörer och ett nationellt branschnätverk, som LRF, Hushållningssällskapen eller NYN. NUTEK kan genom ett regeringsuppdrag ges huvudansvaret för frågan, bör kunna göras inom medverkande aktörers befintliga budget, KSL, Kommunförbundet Stockholms U'n å"r, som nämns i utredningen, projektägare av SFl och de har SFI-och SFX- (nya sorter av SFl) grupper som arbetar med detta. Ute i landet har en kommun iför dem med uppehållstillstånd) och J1igrationsverket (för dem utan uppehållstillstånd) ansvaret för olika former av SFloch utveckling av nya modeller såsom den föreslagna SFG, Eftersom modellen redan finns ska den göras "grön" av den kommun som blir projektå'gare ev tillsammans med Nutek eller f ordbruksdepartementet. Utvecklingen brukar lösas efter hand och man har diirför inte uppskattat någon extra utvecklingskostnad. Det viktiga å'r att det finns en kritisk massa av elever och så får den nya modellen vå'xa fram, Utvecklingskostnaden kan därför sättas till noll.

4 Export med mångfald som resurs Vi föreslår en målmedveten satsning på export med mångfald som resurs, där individer med utomnordiskt ursprung får utbildning inom export och försäljning samt i att representera sin kommun och dess exportföretag. Ett statligt stöd till tio pilot-kommuner som genomför denna satsning. Berå'knad kostnad 5 miljoner per år under tre år, Turism med mångfald som resurs Vi föreslår en målmedveten satsning på turism med mångfald som resurs, där invandrares kompetens om andra länder och kulturer används i en marknadsföringsoffensiv av Sverige som turistland, med särskilt fokus på den svenska landsbygden, och där utrikes födda svenskar utbildas till att bli "officiella representanter för Sverige och x kommun." Ett statligt stöd till tio pilot-kommuner som genomför denna satsning, Berå'knad kostnad 5 miljoner per år under tre år. Generella åtgärder för en levande landsbygd Vi citerar några viktiga förslag som lämnas i Landsbygdskommittens slutbetänkande Se landsbygden (SOU 2006:101). Landsbygdskommitten har avstått från att göra någon kostnadsberå"lening. Åtgärder för att främja utrikes föddas etablering på landsbygden För att undanröja specifika hinder för utrikes födda att etablera sig på landsbygden föreslår vi följande åtgärder: Erbjud körkortsutbildning på andra språk än svenska. Ett statligt stöd för överså'ttning och tryckning av teorilitteratur för körkortsutbildning tdl de stora invandrarspråken på en miljon per år i två år. Informera om räntefria lån och mikrofinansiering. Uppdrag i regleringsbrev tilllä'mplig myndighet. Inom befintlig ram. Informera om svensk landsbygd och allemansrätten. Uppdrag i regleringsbrev till SIV, Inom befintlig ram. Samarbete medföreningsliv/nä'ringsliv. Utveckla arbetspraktik./lärlingssystem för snabb kontakt med landsbygdens arbetsliv för personer med lämplig utbildning! erfarenhet från ursprungslandet. Lå'mplig myndighet bör ges medel, uppskattningsvis 1 miljon per år, för att betala praktikplatser. Utveckla gröna lotsar för snabb arbetsmarknads- och föreningslivsintroduktion. Se ovan: Grön lots. Aktiv rekrytering i andra länder av för svensk landsbygd strategiskt betydelsefulla entreprenörer och arbetstagare. Mycket svårt att göra en kostnadsberäkning. Kostnaderna varierar stort beroende på vilken modell som vå"ljs för rekryteringen. Rekryteringsaktör å'r kommun, region eller privat arbetsgivare.

5 Skapande aven Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner Vi föreslår regeringen att ta initiativ till utarbetandet aven svensk motsvarighet till Kanadas "Tool Box", en Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner, Konsultuppdrag: En miljon. Verktygslådan "ägs" lå'mpligen av Migrationsverket. Skärpt uppdrag till Migrationsverket Vi föreslår i likhet med Valideringsdelegationen att Migrationsverket får ett tydligt uppdrag att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige, och att erbjudande ges om stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Valideringsdelegationen har ej berä'knat någon kostnad för detta. Integrationslag Vi föreslår att regeringen utarbetar och till riksdagen överlämnar ett förslag till integrationslag. Llimpligast att tillsä'tta en utredning. Berä"knad kostnad 3 miljoner för en enmansutredning. Satsning på småskaligt landsbygdsföretagande Vi föreslår att resurser avsätts under en treårsperiod för en satsning på en utveckling av småskaligt landsbygdsföretagande, inom till exempel turism, service och hantverk, där särskilt fokus läggs på uppsökande verksamhet och information riktad till utrikes födda. Kostnad: 3 miljoner per år i tre år. Hanteras av IFS Satsning på företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden Nutek ger under år 2008 ALMI/IFS 10 miljoner för företagsrådgivning i invandrartäta storstadsområden, Vi anser att medel bör avsättas för liknande rådgivning på landsbygden. Vi föreslår att regeringen avsätter 1Omi~'oner under år 2009 till ALMI/IPS för företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden. Höjt tak för mikrolån hos ALMI Vi föreslår att taket för mikrolån hos ALM! höjs från dagens kronor till euro. Idag administreras cirka 800 lån a 100 tkr. Vi antar att ett höjt tak leder till fler lån och större lån. Om antalet lån ökar med 50%, till 1200 lån, beräknar vi att administrationskostnaden ökar med en miljon (i detta belopp ingår också information om det höjda maxbeloppet) Om vi antar att hälften av lånen ligger kvar på dagens maxnivå, att 30% kommer att ligga på maxnivån och att 20% kommer att ligga däremellan, berå'knar vi, efter kontakt med ALMI, att det inte behövs något ytterligare tillskott av medel än ovan nämnda miljon för ökad administration. Det befintliga systemet hos ALMI har likvida medel och kan byggas på med fler lån per omgående. Återbetalningsförmågan hos låntagarna är god och lånen har en löptid på högst tre år.

6 Nystartsjobb Vi föreslår riktade informationsinsatser till arbetsgivare i den gröna sektorn och landsbygdens övriga näringsliv om möjligheten att anställa utrikesfödda inom ramen för nystartsjobb, FJr anses ingj i Arbetsförmedlingens informationsuppdrag. Ingen ökad kostnad. Gröna jobb Vi föreslår att resurser avsätts för att göra jobbannonserna på gronajobb.se tillgängliga på fler språk än svenska. Medel görs tillgå'ngliga genom SJV. Antingen inom befintlig ram eller genom riktade medel, förslagsvis en miljon under tre år (motsvarar en halvtid). Branschen bör ställa upp med motsvarande finansiering. Nationell jobb- och immigrationsportal Vi föreslår att resurser avsätts för utvecklandet aven svensk jobb- och immigrationsportal, bland annat för att kunna fylla behovet avarbetskraftsinvandring. Beråknad kostnad: 2 miljoner för utvecklingen, 3 miljoner per årför drift och underhåll. Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden Vi föreslår att ett Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden inrättas. Resursbehov: 3 miljoner (2 tjå'nster + kontor, marknadsföring och resor). Stöd för breddad rekrytering Vi föreslår ett ekonomiskt stöd för att bredda rekryteringen till utbildningar med relevans för landsbygdens utveckling. Förslag: 1 miljon per år under tre år. Stöd till gröna utbildningsanordnare Vi föreslår ett ekonomiskt stöd under tre år till utbildningsanordnare för hållande av kurser och utveckling av kurskoncept som syftar till att utbilda/fortbilda utrikes födda för verksamhet inom de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv. Förslag: 2 miljoner per år under tre år.

7 Förslag till forskning, studier och uppdrag för ökad kunskap om integration i de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv Skapa en nationell gemensam forskarskola i samarbete mellan flera universitet och högskolor med forskningskompetens inom området, och inrätta ett antal gemensamma doktorandtjänster med inriktning på landsbygdens och de gröna näringarnas imegrationsfrågor. Berå'knade årliga kostnader (bas resurser), tkr. Föreståndare/koordinator (50 %) 480 Internat, kurser/konferenser och seminarier 250 Förelisare 180 Resor inkl övernattning 175 Utrustning 50 Tekniker, datasupport 40 Förbrukningsmaterial, porto, tel 30 Övriga kostnader 20 Th~k ln5 Till detta kommer kostnader för doktorander a700 tkr/år (inkl projektomkostnader, konferensdeltagande etc). Förslagsvis 6 st. (t ex 2 på SLU Alnarp, 2 Malmö Högskola och 2 Linköpings universitet (Campus Norrköping)). Det å'r stora fördelar med att jobba i par, med forskarstudier som kompletterar varandra. Totalkostnad per år: 5425 tkr (basresurser: 1 225; doktorander: 700 x 6 = 4200). År ett endast kostnad för basresurs (enlovan): :- Totalt för en 5års-satsning på en nationellforskarskola med 6 doktorander vid tre universitet/högskolor: tkr. Den totala beräknade kostnaden för de förslag som lämnas är cirka: miljoner 33 miljoner 30 miljoner

8 SÖDERTÄLJE (I KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Jordbruksdepartementet Ert dnr J02008/1749 Yttrande över SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Sammanfattning och allmänna synpunkter Södertälje kommun har som helhet inget att erinra mot förslaget med undantag av följande punkter. Grön lots, utredningen tillför ingenting som förändrar ursprungsförslaget från SOU 2008:58 "Egenansvar med professionellt stöd" eller löser de problem som Södertälje kommun anser är förknippade med lotssystemet. Grön SFI, ansvarsfrågan måste tydliggöras. Integrationslag, en klarare bild av vad lagen ska innehålla krävs. Ärendet bör hanteras i samband med den redan existerande utredning gällande "Översyn av mottagandet av asylsökande", för att skapa ett en mer sammanhållen migrationspolitik. Vidare vill Södertälje kommun särskilt understryka att medel till eventuella satsningar på integration på landsbygden inte bör tas från exempelvis riktade medel mot storstadsområden där trots allt de största utmaningar för en lyckad integration finns. En viktig fråga som inte behandlas av utredningen är vilken kompetens de nyanländas eller utrikes föddas har och i vilken utsträckning detta matchar de gröna näringarnas arbetskraftbehov. En arbetslinje bör baseras på dels den kompetens som de nyanlända de facto har och dels på hur arbetskraftbehovet ser ut i Sveriges olika regioner. Södertälje kommun anser även att utredningen har några i synnerhet tänkvärda förslag: Det är mycket positivt om Migrationsverket får ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige. Att en statlig myndighet erbjuder individen stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och eventuellt yrkeserfarenhet är också ett bra förslag. Betänkandet har ett positivt angreppssätt på den problematik som idag existerar i samband med integration. Genom att se utrikes födda och nyanlända som resurser kan strukturer skapas där blir det också lättare för individerna att med egen kraft etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är också den utgångspunkt som Södertälje kommun alltid arbetar efter i Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 15189Södertälje E-postadress:

9 2 frågor gällande introduktion. Aktörer som betänkandet föreslår involveras är till exempel Nutek, Exportrådet och branschorganisationer för gröna näringar, vilket indikerar frågan betraktas ur ett näringslivspolitiskt perspektiv. Detta är egentligen den enda vägen att gå om de nyanlända ska betraktas som resurser. Synsätt bör appliceras på näringslivspolitiken som helhet och inte endast på de gröna näringarna Grön lots Betänkandets förslag förutsätter att den åtgärd som förespråkas i SOV 2008:58 "Egenansvar med professionellt stöd" genomförs. Södertälje kommun konstaterade i sitt yttrande över den aktuella utredningen att förslaget om lotsar inte analyserat konsekvenserna för vare sig individerna eller kommunerna. Vidare är det inte klart vilken kvalitet systemet ger och detta är framförallt kopplat till vilken närhet lotsen kan ha till individen och hur eventuella backupfunktioner fungerar. I förslaget var lotsen dessutom ett statligt ansvar, något som kan resultera i kortsiktiga lösningar för de berörda individerna vilket lämnar kommunen med risken. Följaktligen kan arbetslinjen försvagas på sikt med ett system där kommunerna saknar inflytande. Betänkandet av utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna tillför ingenting som förändrar ursprungsförslaget eller löser de problem som Södertälje kommun anser är förknippade med lotssystemet Grön validering Ifråga om grön validering har Södertälje kommun inget att erinra mot förslaget. Dock är det av vikt att validering ses som näringslivspolitisk tillväxtfråga. Om validering, oavsett vilken form, skall bli effektiv krävs ett samarbete med de aktuella branscherna. Genom att validera en nyanländs utbildning, kan problem med arbetsbrist i vissa branscher adresseras. Viktigt att påpeka är att behovet kan se olika ut i olika delar av Sverige. En inventering av hur ett nutida och framtida arbetskraftsbehov ser ut i olika branscher och även koppla detta till region, kan utgöra ett underlag för vilka kompetensområden som primärt bör få resurser till att forma valideringsmodeller. Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna är viktiga aktörer i ett sådant arbete, men för att valideringen ska få acceptans i företag och den privata sektorn, krävs att de är med och utformar modellen Grönt kort Södertälje kommun har inget att erinra mot förslaget, dock krävs en tydligare beskrivning av vad som faktiskt bedöms. Det är också viktigt att klargöra vilken relation det gröna kortet har till eventuell validering Grön SFI Södertälje kommun tillstyrker förslaget, då det är kommunens uppfattning att alla former av yrkesinriktad svenska främjar tillväxten och stärker arbetslinjen. Det är i regioner med hög sysselsättningsandel inom de gröna näringarna denna modell ska appliceras. Dock är det oklart i förslaget hur ansvarsfördelningen ser ut och vem som avgör grön SFI ska inrättas. Det konstateras endast att

10 3 kommuner måste samarbeta på regionalnivå. Kommunerna har idag ansvar för SFI och det måste dock utredas vidare vilka konsekvenser förslaget får. Ska kommuner åläggas att anordna denna typ av SFI? Det system som brukar kallas regional flyktingmottagning är en modell som med fördel kan användas och bygger på ett helhetsperspektiv som innefattar arbetsoch bostadsmöjligheter för den nyanlände. Samordningsvinster kan göras med kommungemensamma utbildningar såsom yrkesinriktad svenska och andra insatser exempelvis validering, vilket i sin tur bidrar till en högre kvalitet. Eftersom åtgärderna placeras strategiskt i ett län, betyder detta att den nyanlände kan bo i en kommun och ha sysselsättning i en annan. De aktörer som betänkandet föreslår ser Södertälje kommun som relevanta och bör ta ett större ansvar än i dagsläget. Att Nutek föreslås få huvudansvaret för frågan är positive eftersom det indikerar att detta i första hand betraktas som en näringslivsfråga. 4.2 Integration rör näringslivsutveckling på landsbygden Betänkandet konstatera något som Södertälje kommun hävdat under en längre period, att näringsliv och integration måste betraktas som en enhet. Det är därför Södertälje kommun har arbetat med arbetslinjen utifrån att skapa förutsättningar för individen att själv välja vart man är på väg och involvera näringslivet i denna process. Att respektive länsstyrelse inrättar en tjänst som integrationsdirektör kan vara ett alternativ, men huvudsaken är att näringslivsfrågorna kopplas samman med integrationsfrågorna. Den organisatoriska lösningen kan med all sannolikhet se olika ut. Vidare, om detta ska få en reell effekt bör ett regionalt organ likt Länsstyrelsen även erhålla större inflytande över asyl- och flyktingmottagandet i regionen Export med mångfald som resurs Förslaget att en särskild satsning på export med mångfald som resurs är intressant då betänkandet hänvisar till en utbildningsinsats som genomfördes av Exportrådet fram till Exportrådet är en verksamhet som finansieras gemensamt näringslivet och svenska staten och det är framförallt denna typ av aktörer som måste ta ett ansvar i integrationen av utrikes födda och tillskjutas resurser i arbetet. Efterfrågan måste dock styra vilka satsningar som skall göras, annars finns risk att satsningarna inte blir livskraftiga. Om exportmäklarfirmor behövs bör givetvis satsningar göras bland annat på dessa områden. Det är dock oklart i förslaget vilken aktör som skall stå för kostnaden Turism med mångfald som export I utredningen beskrivs turism som en av de snabbast växande näringarna. "Turist-mäklare"' eller "turist-värdar"' med kulturell kompetens och kommunikativ kunskap kan sannolikt bidra till tillväxt i branschen och kanske särskilt på landsbygden. Förslaget är dock inte välunderbyggt då det saknas en kostnadsberäkning och det är inte klart var ansvaret för genomförandet skall placeras. Denna typ av investeringar bör rimligtvis göras i de regioner där starka förutsättningar för besöksnäringen finns.

11 Skärpt uppdrag till Migrationsverket Södertälje kommun tillstyrker förslaget att Migrationsverket får ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige och att erbjudande om stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och eventuellt relevant yrkesverksamhet ges. Detta måste genomföras om staten verkligen ser nyanlända som en resurs. I Södertälje kommun arbetar vi tillsammans med Migrationsverket på detta sätt i det ERF-stödda projektet Svea, där en kartläggning av asylsökandes kompetens genomförs. Detta är en del i arbetslinjen då vi skapar strukturer och goda förutsättningar för de nyanlända att själva välja vilken väg de vill gå för att uppnå egen försöljning. Dock är det viktigt att migrationsverket verkligen genomföra sitt uppdrag och inte som i frågan om bosättningen, underlåter att vidta åtgärder Integrationslag Ett problem med den svenska migrationspolitiken är att den är fragmenterad och ytterligare en utredning kan försvåra situationen ytterligare. Vidare. för att kunna ta ställning till ett sådant uppdrag krävs en mer detaljerade beskrivning av direktiven. Södertälje kommun hoppas emellertid att den utredning som blir resultatet av regeringens kommittedirektiv 2007: 172, "Översyn av mottagandet av asylsökande' adresserar frågan och därmed bidrar till ett helhetsperspektiv Åtgärder för effektivare mikrofinansiering Södertälje kommun tillstyrker förslagen att regeringen avsätter 10 miljoner till företagsrådgivning för utrikes födda på landsbygden och att taket för mikrolån höjs till euro. Denna typ av åtgärder är positiva, även om det krävs mer av liknande insatser. Detta är ett typexempel på åtgärder som kan skapa empowerment hos individer. Dock är det viktigt att påpeka att dessa åtgärder inte får utesluta andra åtgärder. exempelvis i storstadsområden Stöd för breddad rekrytering och stöd till gröna utbildningsanordnare Södertälje kommun har inget att erinra mot förslagen, men vill betona att denna typ av satsningar måste göras framförallt på bristyrken och inom de branscher där det finns ett arbetskraftbehov. Med detta sagt, är det positivt att satsningar sker inom de gröna utbildningar, då detta inte bara bidrar till fler personer i arbete utan kanske även en ökad bosättning på landsbygden för utrikes födda. Resultatet av detta kan bli en minskad segregation.

12

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Sammanfattnini. Bilaga 2

Sammanfattnini. Bilaga 2 Bilaga 2 Sammanfattnini Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), baserad på Sysselsättningsregistret, hade Sverige år 2006 cirka 4,2 miljoner sysselsatta i åldrarna 18 till 64 år. Av dessa

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända KSL REMISS Bilaga 2 KOMMUNFÖRBUNDET 2008-06-24 Dnr: 2008/0022 STOCKHOLMS LAN Kansliet Karin Wahlgren Kommunstyre isestockholms STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 2008-06- 2 G Remiss om samverkansöverenskommelse

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-08-19 SDN 2008-09-18 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M)

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Utlåtande 2016:131 RIII (Dnr 106-129/2016) Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:10) av Johanna

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012 Kommunfullmäktige 2012-09-24 167 389 Kommunstyrelsen 2012-09-10 171 430 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 162 347 Dnr 12.361-12 septkf12 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen

Läs mer

Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Validering med mervärde (Ds 2016:24) 1(5) Beredningsdatum 2016-10-24 Utbildningsdepartementet Kristina Lovén Seldén Postnr Ort 070-406 56 66 Land kristina.lovenselden@tco.se Validering med mervärde (Ds 2016:24) TCO har från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

"Aktiv väntan - asylsökande i Sverige" remissyttrande

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-16 SDN 2009-04-16 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Yttrande över remiss Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35

Yttrande över remiss Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35 Södertä1je kommun ~ 1 (3) \::_) Tjänsteskrivelse 2016-11-28 Kommunstyrelsens kontor Arbetlivskontoret Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden Socialnämnden KS 16/340 ALN 2016/34 SN

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Sammanfattning SOU 2003:75. Asyltiden

Sammanfattning SOU 2003:75. Asyltiden Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att identifiera, analysera, förklara och undanröja hinder för egenförsörjning, delaktighet och en långsiktigt hållbar integration, såväl i mottagande- och

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1314 2014-01-02 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta

Läs mer

M Kommunstyrelsens kontor

M Kommunstyrelsens kontor Tjänsteskrivelse M Kommunstyrelsens kontor 2008-01-13 U Demokrati och mångfald SÖOERTÄ,UE KOMMUN SÖDERTÄLJE KOMMUN Ko"" - ~~

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder

Du är nyckeln till fler bostäder Du är nyckeln till fler bostäder Integration Alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund. Integration handlar om att människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter,

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande PM 2016:135 RI (Dnr 110-1088/2016) Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 24 augusti 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande OMRÅDE: Kommittéprotokoll Partistämman 2009 Område 9 SIDANTAL: Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5 LEDAMÖTER: Datum: 2009-05-08 Ordförande Partistyrelsen Riksdagsledamot Regeringskansliet

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

3 års verkstad med start i januari 2016

3 års verkstad med start i januari 2016 3 års verkstad med start i januari 2016 Ett projekt vars syfte är att tillvarata och vidareutveckla det tillskott av kompetens vi får i samband med migrationen. Rina Näslund Branzell Fakta En felrekrytering

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer