Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376"

Transkript

1 SODERTÄlIE fl Tjänsteskrivelse f- KOMMUNSTYRELSENS KONTOR !tSu5101J) ',v/\un SÖDERii~,I- - Ko!'" ~ "'L_"' II_.--, Martin Andaloussi Vik. utredare/samordnare 2D09 -O Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/ Sammanfattning av ärendet Betänkandet uppdrag är att undersöka hur de gröna näringarnas och landsbygdens övriga näringsliv på ett bättre sätt kan bidra till en ökad integration. Utredningen är också tänkt att identifiera områden där integration och näringslivsutveckling på landsbygden kan öka den ömsesidig måluppfyllelse. Södertälje kommun har som helhet inget att erinra mot förslaget med vissa undantag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors yttrande - SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Sammanfattning av SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Ärendet SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" syftar till att utreda hur de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv på ett bättre sätt kan bidra till en ökad integration. Utredningen var också tänkt att identifiera områden där integration och näringslivsutveckling på landsbygden kan bidra till ömsesidig måluppfyllelse. Utredningen hänvisar till det "lotssytem" som föreslås i utredningen "Egenansvar - med professionellt stöd" vilket innebär att en ny aktör upprättas som bland annat ska matcha arbetskraft mot behovet som finns i de aktuella näringarna. Vidare presenteras förslag som syftar till att kartlägga och utreda nyanländas kompetens genom s.k. validering och grönt kort. Utredningen föreslår att en satsning sker på exportmäklarfirmor och att landsbygden utnyttjas mer i besöksnäringen. När det avser turism är tanken att invandrares kompetens ska nyttjas i marknadsföringskampanjer i utlandet. I övrigt återges endast kort landsbygdskommittens slutbetänkande när det gäller utvecklingen av landsbygden. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 15189Södertälje E-postadress:

2 2 Näringslivsåtgärder såsom höjt tak för mikrolån hos AlmL från kr till euro, 10 miljoner kr öronmärks för företagsrådgivning till utrikesfödda på landsbygden, ett rådgivningscentrum för etablering på landsbygden inrättas föreslås. Södertälje kommun har som helhet inget att erinra mot förslaget, med undantag av vissa delar. Exempel på detta är grön lots, utredningen tillför ingenting som förändrar ursprungsförslaget från sau 2008:58 "Egenansvar med professionellt stöd" eller löser de problem som Södertälje kommun anser är förknippade med lotssystemet. När det avser grön SFI, måste ansvarsfrågan tydliggöras. I förslaget om en integrationslag, saknas ett konkret innehåll. En viktig fråga som inte behandlas av utredningen är vilken kompetens de nyanländas eller utrikes föddas har och i vilken utsträckning detta matchar de gröna näringarnas arbetskraftbehov. En arbetslinje bör baseras på dels den kompetens som de nyanlända de facto har och dels på hur arbetskraftbehovet ser ut i Sveriges olika regioner. Södertälje kommun anser även att utredningen har några i synnerhet tänkvärda förslag exempelvis är det mycket positivt om Migrationsverket får ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige. Att en statlig myndighet erbjuder individen stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och eventuellt yrkeserfarenhet är också ett bra förslag. Vidare har betänkandet ett positivt angreppssätt på den problematik som idag existerar i samband med integration. Genom att se utrikes födda och nyanlända som resurser kan strukturer skapas där blir det också lättare för individerna att med egen kraft etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsens kontor har i handläggningen av detta ärende överlagt med Arbetslivskontoret och Näringslivskontoret. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen avger remissvar i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande - SaLT 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden". /J '/.,/ J!((tc'C dt { (L (...,- /~(rlhi{i//l' LTlla- arie Hellen~g Paki Holvander Ko mundirektör Chef för Demokrati och mångfald Beslutet expedieras till: Jordbruksdepartementet Akten

3 Ekonomiska beräkningar för förslag i betänkandet Mångfald som möjlighet (SOV 2008:56) Grön lots Utredningen om nyanlå'ndas arbetsmarknadsetablering (I] 2007:02), har föreslagit introduktionen aven ny aktör, lotsen, Vi ser lotsen som ett instrument för att bättre kunna matcha arbetskraftsbehov med den kompetens som finns hos nyanlända utrikes födda, If 2007:02 har i sitt betå'nkande gjort utförliga berå'kningar för de ekonomiska konsekvenserna av ett införande av lotssystemet - vi hå'nvisar till dessa, Ett anvå'ndande av gröna lotsar innebär ingen merkostnad, utan ligger inom ramen för den generella lotsmodellen, Grön validering Vi föreslår att resurser avsätts för Grön validering, det vill säga för att utveckla valideringsmodeller för yrken inom de gröna näringarna. Detta bör ske i samarbete mellan NYN, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och någon befintlig eller ny valideringsaktör. Arbetsförmedlingen och Unsstyrelsen bör kunna lösa detta inom befintlig budget. NYN har ett eget intresse i detta och kan antas delta utan krav pj ersättning. Erså'ttning till valideringsaktör utgår i samband med utförd validering, varför det finns ett ekonomiskt incitament att delta i utvecklingen av valideringsmodeller. Grönt kort Vi föreslår att diplomeringsinstrumentet Grönt kort utvecklas för målgruppen personer med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands. Utrymme för detta (uppskattningsvis en miljon under två Jr) bör finnas inom SfV:s budgetram, som kan ges uppdrag i regleringsbrev. Medfinansiering bör förvå'ntas från branschen. Grön SFI Vi föreslår att det i regioner med ett stort antal arbetsgivare i de gröna näringarna skapas en Grön SFI eller SFG, dvs. Svenska för de gröna näringarna. Detta bör göras i samarbete mellan Nutek, Arbetsförmedlingen, kommuner, företag, lokala/regionala utbildningsaktörer och ett nationellt branschnätverk, som LRF, Hushållningssällskapen eller NYN. NUTEK kan genom ett regeringsuppdrag ges huvudansvaret för frågan, bör kunna göras inom medverkande aktörers befintliga budget, KSL, Kommunförbundet Stockholms U'n å"r, som nämns i utredningen, projektägare av SFl och de har SFI-och SFX- (nya sorter av SFl) grupper som arbetar med detta. Ute i landet har en kommun iför dem med uppehållstillstånd) och J1igrationsverket (för dem utan uppehållstillstånd) ansvaret för olika former av SFloch utveckling av nya modeller såsom den föreslagna SFG, Eftersom modellen redan finns ska den göras "grön" av den kommun som blir projektå'gare ev tillsammans med Nutek eller f ordbruksdepartementet. Utvecklingen brukar lösas efter hand och man har diirför inte uppskattat någon extra utvecklingskostnad. Det viktiga å'r att det finns en kritisk massa av elever och så får den nya modellen vå'xa fram, Utvecklingskostnaden kan därför sättas till noll.

4 Export med mångfald som resurs Vi föreslår en målmedveten satsning på export med mångfald som resurs, där individer med utomnordiskt ursprung får utbildning inom export och försäljning samt i att representera sin kommun och dess exportföretag. Ett statligt stöd till tio pilot-kommuner som genomför denna satsning. Berå'knad kostnad 5 miljoner per år under tre år, Turism med mångfald som resurs Vi föreslår en målmedveten satsning på turism med mångfald som resurs, där invandrares kompetens om andra länder och kulturer används i en marknadsföringsoffensiv av Sverige som turistland, med särskilt fokus på den svenska landsbygden, och där utrikes födda svenskar utbildas till att bli "officiella representanter för Sverige och x kommun." Ett statligt stöd till tio pilot-kommuner som genomför denna satsning, Berå'knad kostnad 5 miljoner per år under tre år. Generella åtgärder för en levande landsbygd Vi citerar några viktiga förslag som lämnas i Landsbygdskommittens slutbetänkande Se landsbygden (SOU 2006:101). Landsbygdskommitten har avstått från att göra någon kostnadsberå"lening. Åtgärder för att främja utrikes föddas etablering på landsbygden För att undanröja specifika hinder för utrikes födda att etablera sig på landsbygden föreslår vi följande åtgärder: Erbjud körkortsutbildning på andra språk än svenska. Ett statligt stöd för överså'ttning och tryckning av teorilitteratur för körkortsutbildning tdl de stora invandrarspråken på en miljon per år i två år. Informera om räntefria lån och mikrofinansiering. Uppdrag i regleringsbrev tilllä'mplig myndighet. Inom befintlig ram. Informera om svensk landsbygd och allemansrätten. Uppdrag i regleringsbrev till SIV, Inom befintlig ram. Samarbete medföreningsliv/nä'ringsliv. Utveckla arbetspraktik./lärlingssystem för snabb kontakt med landsbygdens arbetsliv för personer med lämplig utbildning! erfarenhet från ursprungslandet. Lå'mplig myndighet bör ges medel, uppskattningsvis 1 miljon per år, för att betala praktikplatser. Utveckla gröna lotsar för snabb arbetsmarknads- och föreningslivsintroduktion. Se ovan: Grön lots. Aktiv rekrytering i andra länder av för svensk landsbygd strategiskt betydelsefulla entreprenörer och arbetstagare. Mycket svårt att göra en kostnadsberäkning. Kostnaderna varierar stort beroende på vilken modell som vå"ljs för rekryteringen. Rekryteringsaktör å'r kommun, region eller privat arbetsgivare.

5 Skapande aven Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner Vi föreslår regeringen att ta initiativ till utarbetandet aven svensk motsvarighet till Kanadas "Tool Box", en Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner, Konsultuppdrag: En miljon. Verktygslådan "ägs" lå'mpligen av Migrationsverket. Skärpt uppdrag till Migrationsverket Vi föreslår i likhet med Valideringsdelegationen att Migrationsverket får ett tydligt uppdrag att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige, och att erbjudande ges om stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Valideringsdelegationen har ej berä'knat någon kostnad för detta. Integrationslag Vi föreslår att regeringen utarbetar och till riksdagen överlämnar ett förslag till integrationslag. Llimpligast att tillsä'tta en utredning. Berä"knad kostnad 3 miljoner för en enmansutredning. Satsning på småskaligt landsbygdsföretagande Vi föreslår att resurser avsätts under en treårsperiod för en satsning på en utveckling av småskaligt landsbygdsföretagande, inom till exempel turism, service och hantverk, där särskilt fokus läggs på uppsökande verksamhet och information riktad till utrikes födda. Kostnad: 3 miljoner per år i tre år. Hanteras av IFS Satsning på företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden Nutek ger under år 2008 ALMI/IFS 10 miljoner för företagsrådgivning i invandrartäta storstadsområden, Vi anser att medel bör avsättas för liknande rådgivning på landsbygden. Vi föreslår att regeringen avsätter 1Omi~'oner under år 2009 till ALMI/IPS för företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden. Höjt tak för mikrolån hos ALMI Vi föreslår att taket för mikrolån hos ALM! höjs från dagens kronor till euro. Idag administreras cirka 800 lån a 100 tkr. Vi antar att ett höjt tak leder till fler lån och större lån. Om antalet lån ökar med 50%, till 1200 lån, beräknar vi att administrationskostnaden ökar med en miljon (i detta belopp ingår också information om det höjda maxbeloppet) Om vi antar att hälften av lånen ligger kvar på dagens maxnivå, att 30% kommer att ligga på maxnivån och att 20% kommer att ligga däremellan, berå'knar vi, efter kontakt med ALMI, att det inte behövs något ytterligare tillskott av medel än ovan nämnda miljon för ökad administration. Det befintliga systemet hos ALMI har likvida medel och kan byggas på med fler lån per omgående. Återbetalningsförmågan hos låntagarna är god och lånen har en löptid på högst tre år.

6 Nystartsjobb Vi föreslår riktade informationsinsatser till arbetsgivare i den gröna sektorn och landsbygdens övriga näringsliv om möjligheten att anställa utrikesfödda inom ramen för nystartsjobb, FJr anses ingj i Arbetsförmedlingens informationsuppdrag. Ingen ökad kostnad. Gröna jobb Vi föreslår att resurser avsätts för att göra jobbannonserna på gronajobb.se tillgängliga på fler språk än svenska. Medel görs tillgå'ngliga genom SJV. Antingen inom befintlig ram eller genom riktade medel, förslagsvis en miljon under tre år (motsvarar en halvtid). Branschen bör ställa upp med motsvarande finansiering. Nationell jobb- och immigrationsportal Vi föreslår att resurser avsätts för utvecklandet aven svensk jobb- och immigrationsportal, bland annat för att kunna fylla behovet avarbetskraftsinvandring. Beråknad kostnad: 2 miljoner för utvecklingen, 3 miljoner per årför drift och underhåll. Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden Vi föreslår att ett Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden inrättas. Resursbehov: 3 miljoner (2 tjå'nster + kontor, marknadsföring och resor). Stöd för breddad rekrytering Vi föreslår ett ekonomiskt stöd för att bredda rekryteringen till utbildningar med relevans för landsbygdens utveckling. Förslag: 1 miljon per år under tre år. Stöd till gröna utbildningsanordnare Vi föreslår ett ekonomiskt stöd under tre år till utbildningsanordnare för hållande av kurser och utveckling av kurskoncept som syftar till att utbilda/fortbilda utrikes födda för verksamhet inom de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv. Förslag: 2 miljoner per år under tre år.

7 Förslag till forskning, studier och uppdrag för ökad kunskap om integration i de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv Skapa en nationell gemensam forskarskola i samarbete mellan flera universitet och högskolor med forskningskompetens inom området, och inrätta ett antal gemensamma doktorandtjänster med inriktning på landsbygdens och de gröna näringarnas imegrationsfrågor. Berå'knade årliga kostnader (bas resurser), tkr. Föreståndare/koordinator (50 %) 480 Internat, kurser/konferenser och seminarier 250 Förelisare 180 Resor inkl övernattning 175 Utrustning 50 Tekniker, datasupport 40 Förbrukningsmaterial, porto, tel 30 Övriga kostnader 20 Th~k ln5 Till detta kommer kostnader för doktorander a700 tkr/år (inkl projektomkostnader, konferensdeltagande etc). Förslagsvis 6 st. (t ex 2 på SLU Alnarp, 2 Malmö Högskola och 2 Linköpings universitet (Campus Norrköping)). Det å'r stora fördelar med att jobba i par, med forskarstudier som kompletterar varandra. Totalkostnad per år: 5425 tkr (basresurser: 1 225; doktorander: 700 x 6 = 4200). År ett endast kostnad för basresurs (enlovan): :- Totalt för en 5års-satsning på en nationellforskarskola med 6 doktorander vid tre universitet/högskolor: tkr. Den totala beräknade kostnaden för de förslag som lämnas är cirka: miljoner 33 miljoner 30 miljoner

8 SÖDERTÄLJE (I KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Jordbruksdepartementet Ert dnr J02008/1749 Yttrande över SOU 2008:56 "Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Sammanfattning och allmänna synpunkter Södertälje kommun har som helhet inget att erinra mot förslaget med undantag av följande punkter. Grön lots, utredningen tillför ingenting som förändrar ursprungsförslaget från SOU 2008:58 "Egenansvar med professionellt stöd" eller löser de problem som Södertälje kommun anser är förknippade med lotssystemet. Grön SFI, ansvarsfrågan måste tydliggöras. Integrationslag, en klarare bild av vad lagen ska innehålla krävs. Ärendet bör hanteras i samband med den redan existerande utredning gällande "Översyn av mottagandet av asylsökande", för att skapa ett en mer sammanhållen migrationspolitik. Vidare vill Södertälje kommun särskilt understryka att medel till eventuella satsningar på integration på landsbygden inte bör tas från exempelvis riktade medel mot storstadsområden där trots allt de största utmaningar för en lyckad integration finns. En viktig fråga som inte behandlas av utredningen är vilken kompetens de nyanländas eller utrikes föddas har och i vilken utsträckning detta matchar de gröna näringarnas arbetskraftbehov. En arbetslinje bör baseras på dels den kompetens som de nyanlända de facto har och dels på hur arbetskraftbehovet ser ut i Sveriges olika regioner. Södertälje kommun anser även att utredningen har några i synnerhet tänkvärda förslag: Det är mycket positivt om Migrationsverket får ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige. Att en statlig myndighet erbjuder individen stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och eventuellt yrkeserfarenhet är också ett bra förslag. Betänkandet har ett positivt angreppssätt på den problematik som idag existerar i samband med integration. Genom att se utrikes födda och nyanlända som resurser kan strukturer skapas där blir det också lättare för individerna att med egen kraft etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är också den utgångspunkt som Södertälje kommun alltid arbetar efter i Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 15189Södertälje E-postadress:

9 2 frågor gällande introduktion. Aktörer som betänkandet föreslår involveras är till exempel Nutek, Exportrådet och branschorganisationer för gröna näringar, vilket indikerar frågan betraktas ur ett näringslivspolitiskt perspektiv. Detta är egentligen den enda vägen att gå om de nyanlända ska betraktas som resurser. Synsätt bör appliceras på näringslivspolitiken som helhet och inte endast på de gröna näringarna Grön lots Betänkandets förslag förutsätter att den åtgärd som förespråkas i SOV 2008:58 "Egenansvar med professionellt stöd" genomförs. Södertälje kommun konstaterade i sitt yttrande över den aktuella utredningen att förslaget om lotsar inte analyserat konsekvenserna för vare sig individerna eller kommunerna. Vidare är det inte klart vilken kvalitet systemet ger och detta är framförallt kopplat till vilken närhet lotsen kan ha till individen och hur eventuella backupfunktioner fungerar. I förslaget var lotsen dessutom ett statligt ansvar, något som kan resultera i kortsiktiga lösningar för de berörda individerna vilket lämnar kommunen med risken. Följaktligen kan arbetslinjen försvagas på sikt med ett system där kommunerna saknar inflytande. Betänkandet av utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna tillför ingenting som förändrar ursprungsförslaget eller löser de problem som Södertälje kommun anser är förknippade med lotssystemet Grön validering Ifråga om grön validering har Södertälje kommun inget att erinra mot förslaget. Dock är det av vikt att validering ses som näringslivspolitisk tillväxtfråga. Om validering, oavsett vilken form, skall bli effektiv krävs ett samarbete med de aktuella branscherna. Genom att validera en nyanländs utbildning, kan problem med arbetsbrist i vissa branscher adresseras. Viktigt att påpeka är att behovet kan se olika ut i olika delar av Sverige. En inventering av hur ett nutida och framtida arbetskraftsbehov ser ut i olika branscher och även koppla detta till region, kan utgöra ett underlag för vilka kompetensområden som primärt bör få resurser till att forma valideringsmodeller. Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna är viktiga aktörer i ett sådant arbete, men för att valideringen ska få acceptans i företag och den privata sektorn, krävs att de är med och utformar modellen Grönt kort Södertälje kommun har inget att erinra mot förslaget, dock krävs en tydligare beskrivning av vad som faktiskt bedöms. Det är också viktigt att klargöra vilken relation det gröna kortet har till eventuell validering Grön SFI Södertälje kommun tillstyrker förslaget, då det är kommunens uppfattning att alla former av yrkesinriktad svenska främjar tillväxten och stärker arbetslinjen. Det är i regioner med hög sysselsättningsandel inom de gröna näringarna denna modell ska appliceras. Dock är det oklart i förslaget hur ansvarsfördelningen ser ut och vem som avgör grön SFI ska inrättas. Det konstateras endast att

10 3 kommuner måste samarbeta på regionalnivå. Kommunerna har idag ansvar för SFI och det måste dock utredas vidare vilka konsekvenser förslaget får. Ska kommuner åläggas att anordna denna typ av SFI? Det system som brukar kallas regional flyktingmottagning är en modell som med fördel kan användas och bygger på ett helhetsperspektiv som innefattar arbetsoch bostadsmöjligheter för den nyanlände. Samordningsvinster kan göras med kommungemensamma utbildningar såsom yrkesinriktad svenska och andra insatser exempelvis validering, vilket i sin tur bidrar till en högre kvalitet. Eftersom åtgärderna placeras strategiskt i ett län, betyder detta att den nyanlände kan bo i en kommun och ha sysselsättning i en annan. De aktörer som betänkandet föreslår ser Södertälje kommun som relevanta och bör ta ett större ansvar än i dagsläget. Att Nutek föreslås få huvudansvaret för frågan är positive eftersom det indikerar att detta i första hand betraktas som en näringslivsfråga. 4.2 Integration rör näringslivsutveckling på landsbygden Betänkandet konstatera något som Södertälje kommun hävdat under en längre period, att näringsliv och integration måste betraktas som en enhet. Det är därför Södertälje kommun har arbetat med arbetslinjen utifrån att skapa förutsättningar för individen att själv välja vart man är på väg och involvera näringslivet i denna process. Att respektive länsstyrelse inrättar en tjänst som integrationsdirektör kan vara ett alternativ, men huvudsaken är att näringslivsfrågorna kopplas samman med integrationsfrågorna. Den organisatoriska lösningen kan med all sannolikhet se olika ut. Vidare, om detta ska få en reell effekt bör ett regionalt organ likt Länsstyrelsen även erhålla större inflytande över asyl- och flyktingmottagandet i regionen Export med mångfald som resurs Förslaget att en särskild satsning på export med mångfald som resurs är intressant då betänkandet hänvisar till en utbildningsinsats som genomfördes av Exportrådet fram till Exportrådet är en verksamhet som finansieras gemensamt näringslivet och svenska staten och det är framförallt denna typ av aktörer som måste ta ett ansvar i integrationen av utrikes födda och tillskjutas resurser i arbetet. Efterfrågan måste dock styra vilka satsningar som skall göras, annars finns risk att satsningarna inte blir livskraftiga. Om exportmäklarfirmor behövs bör givetvis satsningar göras bland annat på dessa områden. Det är dock oklart i förslaget vilken aktör som skall stå för kostnaden Turism med mångfald som export I utredningen beskrivs turism som en av de snabbast växande näringarna. "Turist-mäklare"' eller "turist-värdar"' med kulturell kompetens och kommunikativ kunskap kan sannolikt bidra till tillväxt i branschen och kanske särskilt på landsbygden. Förslaget är dock inte välunderbyggt då det saknas en kostnadsberäkning och det är inte klart var ansvaret för genomförandet skall placeras. Denna typ av investeringar bör rimligtvis göras i de regioner där starka förutsättningar för besöksnäringen finns.

11 Skärpt uppdrag till Migrationsverket Södertälje kommun tillstyrker förslaget att Migrationsverket får ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige och att erbjudande om stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och eventuellt relevant yrkesverksamhet ges. Detta måste genomföras om staten verkligen ser nyanlända som en resurs. I Södertälje kommun arbetar vi tillsammans med Migrationsverket på detta sätt i det ERF-stödda projektet Svea, där en kartläggning av asylsökandes kompetens genomförs. Detta är en del i arbetslinjen då vi skapar strukturer och goda förutsättningar för de nyanlända att själva välja vilken väg de vill gå för att uppnå egen försöljning. Dock är det viktigt att migrationsverket verkligen genomföra sitt uppdrag och inte som i frågan om bosättningen, underlåter att vidta åtgärder Integrationslag Ett problem med den svenska migrationspolitiken är att den är fragmenterad och ytterligare en utredning kan försvåra situationen ytterligare. Vidare. för att kunna ta ställning till ett sådant uppdrag krävs en mer detaljerade beskrivning av direktiven. Södertälje kommun hoppas emellertid att den utredning som blir resultatet av regeringens kommittedirektiv 2007: 172, "Översyn av mottagandet av asylsökande' adresserar frågan och därmed bidrar till ett helhetsperspektiv Åtgärder för effektivare mikrofinansiering Södertälje kommun tillstyrker förslagen att regeringen avsätter 10 miljoner till företagsrådgivning för utrikes födda på landsbygden och att taket för mikrolån höjs till euro. Denna typ av åtgärder är positiva, även om det krävs mer av liknande insatser. Detta är ett typexempel på åtgärder som kan skapa empowerment hos individer. Dock är det viktigt att påpeka att dessa åtgärder inte får utesluta andra åtgärder. exempelvis i storstadsområden Stöd för breddad rekrytering och stöd till gröna utbildningsanordnare Södertälje kommun har inget att erinra mot förslagen, men vill betona att denna typ av satsningar måste göras framförallt på bristyrken och inom de branscher där det finns ett arbetskraftbehov. Med detta sagt, är det positivt att satsningar sker inom de gröna utbildningar, då detta inte bara bidrar till fler personer i arbete utan kanske även en ökad bosättning på landsbygden för utrikes födda. Resultatet av detta kan bli en minskad segregation.

12

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012 Kommunfullmäktige 2012-09-24 167 389 Kommunstyrelsen 2012-09-10 171 430 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 162 347 Dnr 12.361-12 septkf12 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 112 Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna delrapporten

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL)

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna museet (MM) får härmed avge följande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet 2013-09-30 Rnr 47.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Utredningens har haft i uppdrag att analysera och

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer