159 MSEK Årligt allokerat belopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "159 MSEK Årligt allokerat belopp"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Guatemala Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 159 MSEK Årligt allokerat belopp 200 MSEK 33 Strategiperiod (förlängd till och med den 31 december 2013) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Strategimålen uppfylls delvis / förväntas delvis uppnås Insatsportföljen genomförs enligt plan och resultaten bidrar i stor utsträckning till målen] Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Denna bedömning får kategoriseras som gul baserat på följande. Strategimålen för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala är formulerade som förbättring, dvs Mer, Starkare, Ökat, Minskad etc så de uppfylls i stor utsträckning. Detta innebär att vi rent teoretiskt skulle kunna hävda att strategimålen uppfylls även om förbättringen skulle vara minimal. Eftersom utvecklingen i Guatemala inom de tre sektorerna är mycket motsägelsefull anser Sida det mer korrekt att säga att strategimålen uppfylls delvis. Detta speglar bättre landets utveckling. Vad gäller demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter ser vi att straffriheten för mord minskar och att förbrytelser under kriget nu utreds och går till domstol, samtidigt finns omfattande korruption och otillbörlig påverkan inom domstolsväsendet. Vilket visar sig i rättsprocessernas skörhet. Antalet mord har ökat under 2013 och det finns inga tecken på att organiserad brottslighets inflytande inom statsapparaten har minskat. Våld mot kvinnor är omfattande och man ser inga tendenser till ökad andel kvinnor på ledande nivå inom statlig eller kommunal förvaltning. Andelen kvinnor som väljs till förtroendeposter har inte ökat. Urfolkens rättigheter respekteras inte mer idag än för fem år sedan, även om vi ser några få ljusglimtar som t. ex. att bondefamiljer kunnat förhandla sig till en kraftig minskning av sina statliga skulder för inköp av jordbruksmark. Vi ser positiva effekter av svenskt stöd när det gäller ökat ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. Svenska insatser bidrar till mycket positiva resultat. Samtidigt påverkar detta inte den övergripande bilden att marginaliserade grupper varken får ett ökat socialt eller ekonomiskt deltagande. De lokala sociala och ekonomiska konflikterna kring storskaliga investeringsprojekt, främst gruvindustri visar på det avstånd som finns mellan dessa grupper och landets ekonomiska och politiska elit. Inom hälsosektorn där Sverige varit aktivt i över tjugo år sker förbättringar på flera Sida 1 (8)

2 områden. Samtidigt är dessa förbättringar inte enhetliga geografiskt över hela linjen, dvs det går framåt i några hälsodistrikt och bakåt i andra. Framstegen sker också från mycket låga utgångsnivåer. Bedömning av insatsportföljens genomförande Portföljen och dess insatser genomförs i enlighet med plan och ska därför rubriceras med grönt ljus. Som tidigare angivits har samarbetet med statliga institutioner vissa förseningar, som kan hanteras inom ramen för avtalen. Fördelning mellan strategiområden/sektorer påverkas inte över hela strategiperioden av dessa förseningar. Skälen till förseningarna med insatserna med staten som avtalspart kan förklaras med dessa aktörers förhållandevis svaga kapacitet för genomförande och planering samt budgetnedskärningar särskilt inom hälsosektorn. I enlighet med vad som beskrivs under resultatredovisningen nedan uppnås positiva resultat med stöd från det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har både genom svenskt bilateralt samarbete men också, och kanske i ännu högre grad, genom svenska enskilda organisationers insatser bidragit till att rättsprocesser som gäller förbrytelser under kriget kommer till stånd. Vi ser positiva effekter av vårt utvecklingssamarbete i minskningen av straffriheten i Guatemala. Svenskt stöd till nationella processer har också bidragit till stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter. På insatsnivå ser vi också positiva resultat av samarbetet som syftar till att öka socialt och ekonomiskt deltagande av marginaliserade grupper. Under senare år har andel insatser inom detta område ökat i insatsportföljen. Sveriges strategiska fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) har gett positiva resultat både inom ramen för vårt stöd till hälsoministeriet men också i stöd till rättighetsarbete inom civila samhället. Samtidigt genomförs samarbetet med framförallt hälsoministeriet men också med presidentens kvinnosekretariat (SEPREM) och Urfolkskvinnornas ombudskvinna (DEMI) mycket långsammare än planerat. Detta innebär att stödets andel av de finansiella resurserna halveras jämfört med planerad andel. Övergripande slutsatser Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala följer den gällande samarbetsstrategin och framsteg har gjorts för att nå sektormålen inom de tre samarbetsområdena. Sida bedömer att det svenska utvecklingssamarbetet bidrar till att uppnå målen för utvecklingssamarbetet med Guatemala. Samtidigt som vi noterar positiva resultat i de svenska insatserna är det viktig att understryka att förbättringar inom sektorerna inte är genomgående, därför kan vi inte raportera att allt går enligt planerna. Samarbete med statliga samarbetspartners präglas till stor del av dessa aktörers låga kapacitet för genomförande och brist på planeringskapacitet vilket medför fortsatt risk för resultat och därtill varaktiga resultat. Statens svaga kapacitet, bristen på ett fungerande möte med urfolkens kultur, en fortsatt mycket utbredd machismo är exempel på de hinder som behöver överkommas. Den Sida 2 (8)

3 tydligaste framgångsfaktorn är kopplad till personlig kapacitet och övertygelse hos ledande företrädare inom vissa områden. Särskilt riksåklagarens roll bör lyftas fram. När det svenska utvecklingssamarbetet lyckas få till ett gemensamt arbete mellan statliga organ, civila samhället och internationella aktörer verkar det ge större effekter. Vi ser detta inom övergångsrättvisa, straffrihet och SRHR. Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter (i) En mer representativ stat med stärkt kapacitet och tydligare ansvarsfördelning mellan central och lokal nivå. (ii) Stärkande av kvinnors, urfolks och barns fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter och förbättrade mekanismer för demokratiskt deltagande. (iii) Minskad straffrihet och förbättrade mekanismer för fredlig konflikthantering. 1. Offer för övergrepp under kriget har fått upprättelse. 1 Som ett resultat av ett långsiktigt svenskt stöd, bilateralt och framförallt från svenska enskilda organisationer har viktiga framsteg inom övergångsrättvisa skett: Ríos Montt, före detta de facto president dömdes i maj 2013 i första instans till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten som ansvarig för militärens massakrer och övergrepp i Ixilregionen under perioden mars 1982 till augusti En kort tid därefter annullerades den sista delen av rättegången av konstitutionsdomstolen som utsattes för starka påtryckningar av krafter som praktiken främjar den historiska straffriheten. Trots detta är rättegången och domslutet ett viktigt resultat som innebär återupprättelse av offers och anhörigas värdighet och framsteg när det gäller de drabbades tillgång till rättvisa. Domslutet i första instans stärker rättsstaten, bidrar till återvinnandet av det historiska minnet och innebär en garanti för ickeupprepning, oavsett domslutet i konstitutionsdomstolen. Domen är publicerad och sprids i Ixilområdet. i Ett annat exempel är framstegen gällande implementeringen av Säkerhetsrådets resolution 1325 inom övergångsrättvisa i Guatemala. Sexuellt våld finns med i domen mot Ríos Montt, men det förbereds även andra rättsprocesser gällande sexuellt våld mot kvinnor under den interna väpnade konflikten. I september 2012 påbörjade en domstol förberedande bevisupptagning i ett mål gällande sexslaveri på en militärförläggning i Izabal under den interna väpnade konflikten. ii 1 PAJUST , 55 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 55 MSEK, 0 SEK utbetalt PAJUST , 56 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 30 MSEK, 30 MSEK utbetalt Diakonia , 28 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 18 MSEK, 10 MSEK utbetalt MP , 5,6 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 5,6 MSEK, 3,3 MSEK utbetalt Sida 3 (8)

4 2. Förstärkt kapacitet och ökat samarbete mellan åklagarmyndigheten och inrikesministeriet 2 Bland annat genom det arbete som genomförts av den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Sveriges stöd till denna har samarbetet mellan och kapaciteten inom både åklagarmyndigheten och inrikesministeriet förstärkts. Denna förstärka kapacitet visar sig bland annat i en rad viktiga gripanden och åtal, samt utlämnandet av f.d. presidenten Alfonso Portillo till USA där han står till svars för korruption. iii 3. Straffriheten i Guatemala har minskat för vissa allvarliga brott. 3 Genom arbete som görs av Guatemalas åklagarämbete och den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala CICIG har straffriheten för mord under senare år minskat från 95% år 2009 till 72% år Dvs drygt en fjärdedel av rapporterade mord har lösts. iv fattiga familjer har ökade möjligheter att förbättra sina levnadsförhållanden. 4 Det svenska stödet till ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter för urfolken har bidragit till att 766 familjer medlemmar i bondeorganisationen ACOMNAT från 7 olika byar i San Marcos och 714 familjer medlemmar i bondeorganisationen CONIC från 6 byar från länen Suchitepequez, Quetzaltenango och Chimaltenango fått sina rättigheter stärkta genom att de kunnat delta i förhandlingar med Guatemalas regering som lett fram till att de fått sina skulder till den guatemalanska fonden för jordfördelning nedskrivna med 75%. v Sektor 2 : Hållbar fattigdomsorienterad tillväxt i fattiga regioner Sektormål: Ett ökat aktivt ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Tillgång till finansiering Programmet för mikrokrediter FDLG har under första halvåret 2013 uppnått 16,800 nya klienter och gett ut 23,190 lån, till ungefär 92,971 personer. Av dessa lever 81 % i extrem fattigdom, 90 % tillhör urfolk och 66 % är kvinnor. 2 CICIG , 89,5 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 89,5 MSEK, 0 SEK utbetalt CICIG , 62 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 20 MSEK, 20 MSEK utbetalt Ibid (CICIG- insatserna) 4 Indigenous Fund , 48 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 36 MSEK, 0 SEK utbetalt Sida 4 (8)

5 De flesta av förmånstagarna bor på landsbygden. Av lånen har 48 % gått till bostäder och 52 % till inkomstbringande aktiviteter. Tillgången till mikrolån har möjliggjort en diversifiering av inkomstaktiviteter och/eller förstärkning av nuvarande aktiviteter. Det har i sin tur lett till en inkomstökning som möjliggjort investeringar för att förbättra levnadsvillkor inom hälsa, utbildning, kost m.m. Förbättringen av boendet har en positiv effekt på hälsa, självkänsla och komfort för familjerna inom målgruppen. 5vi 2. Inkomstökning Tack vare utvecklingen av leverantörskedjan för kaffe genom projektet med den svenska enskilda organisationen We Effect, så får små producenter en ökning av sin inkomst genom kommersialisering och skapandet av 390 fast anställningar samt 2,450 tillfälliga anställningar under skördeperioden från oktober 2012 till februari vii 3. Förbättrade levnadsvillkor Genom ett integrerat samarbete mellan UNDP, FAO och WHO samt lokala myndigheter och statliga institutioner med ett omfattande deltagande av medborgarna i fem kommuner i San Marcos regionen, har mödradödligheten minskat till noll i de 56 samhällena. Andra viktiga resultat är att 2,418 familjer (96 % av den totala målgruppen) har förbättrad tillgång till hälsosam och varierad kost som följd av arbete med förbättrade metoder för odling av jordbruksprodukter och fisk samt uppfödning av höns och nötkreatur. Ytterligare 298 familjer har kunnat genomföra förbättringar av sitt boende (t.ex. förbättra golvet och taket, dela av olika användningsområden) vilket har minskat deras utsatthet vad gäller klimatpåverkan samt förbättrat deras fysiska och psykiska hälsa. Dessa förbättringar leder även till en känsla av säkerhet för individerna och familjen som helhet. 7viii Sektor 3: Sektormål: Hälsa i) Ökad tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård för fattiga människor, med särskilt fokus på primärhälsovård. ii) Minskad barn- och mödradödlighet samt ökad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 5 FDLG , 103,7 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt SEK, 4 MSEK utbetalt We Effect (SCC) , 45 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 30 MSEK, 15 MSEK utbetalt UNDP, FAO, OPS, , 49 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 40MSEK, 6 MSEK utbetalt Sida 5 (8)

6 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Minskad mödradödlighet och minskad barnadödlighet 8 I fyra av fem hälsodistrikt som Sverige stödjer har mödradödligheten fortsatt att minska och i tre av fem hälsodistrikt visar indikatorerna även på en minskad barndödlighet. ix Detta har gjorts genom insatser riktade mot att främja kvinnors rätt till reproduktiv hälsa av god kvalitet, bl.a. har programmet bidragit till i) anställning av kvalificerad medicinsk personal, ii) inköp av medicinsk utrustning, iii) till allmänheten anpassade öppettider för hälsokliniker inom primär- och sekundärvård. Barndödligheten har delvis minskat på grund av ökad kapacitet hos hälsosystemet att fånga upp nyfödda barn som riskerar kronisk och akut undernäring. x 2. Ökad tillgång på lokal nivå till hälsovård av kvalité och utan diskriminering Hälsoministeriet har med svenskt stöd genomfört riktade insatser för att motverka diskrimineringen av mayakvinnor och under 2012 har de fem hälsoadministrationerna som Sverige ger stöd till fortsatt sitt arbete för att öka tillgången till institutionella födslar anpassade till mayakvinnors kulturella arv. xi Det svenska hälsostödet har också visat resultat på minskade ungdomsgraviditeter i hälsoadministrationerna för Ixcán och Ixil xii och bidragit till att öka tillgången till preventivmedel i de fem hälsoadministrationer som ingår i programmet. xiii 3. Sexuella och reproduktiva rättigheter har ökat 9 Stödet till organisationer inom det civila samhället genom UNFPA visar följande resultat inom området för sexuella och reproduktiva rättigheter: olika mekanismer för att integrera och följa upp rättighetsperspektivet i hälsoprogram och hälsoservices har stärkts xiv, nätverk har bildats på lokal nivå för att öka det civila samhällets kapacitet att driva dialog med Hälsoministeriet och andra statliga institutioner kring sexuella och reproduktiva rättigheter xv samt organisationer inom civila samhället har under 2012 kunnat stärka sin position gentemot statliga institutioner som dialogpartner i frågor kring kvinnors rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. xvi 8 Health support MSPAS , 75 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 40 MSEK, 0 SEK utbetalt Women Fund II UNFPA , 46,5 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 39,5 MSEK, 0 SEK utbetalt Sida 6 (8)

7 i Sentencia por Genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo Maya Ixil, Guatemala 2013, presentationssidan, ej numrerad: Esta sentencia es de gran trascendencia para el país y el mundo entero, ya que refleja lo que vivieron los distintos pueblos durante el conflicto armado interno, reconoce la verdad de lo vivido por el pueblo Ixil, durante esa época, valora el testimonio de violencia sexual de las mujeres Ixiles, identifica el racismo como un elemento que fomentó el genocidio y establece que hasta la fecha la sociedad guatemalteca vive los efectos del genocidio porque este delito afectó a todos los guatemaltecos. La sentencia contribuye a la recuperación y re-significación de la memoria histórica del país. A la vez que fortalece el Estado de Derecho, constituye una garantía de no repetición, tan fundamental en un contexto en el que es evidente que se continúa el irrespeto a los derechos fundamentales del pueblo maya. ii Pressmeddelande: Mujeres inician el camino en busca de justicia y reparación por hechos de esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado: Del 24 al 28 de septiembre presentarán su declaración ante el Juzgado B de Mayor Riesgo de la capital, en horario de 8:00 a 16:30 horas, 15 muheres q qchís provenientes de diferentes comunidades de El Estor, Izabal, en un proceso que busca justicia por hechos de esclavitud y violación sexual como arma genocida y femicida durante el conflicto armado interno de Guatemala. iii CICIG Sixth Report of Activities of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) September 2012-August 2013, sid 12: In the five criminal cases that went to trial over the current period, five judgment were issued and eighteen sentences were handed down: CICIGs hemsida Alfonso Portillo Case (No ) : On May 24, 2013, former President Alfonso Portillo was extradited in order to be tried in the United States on the charge of conspiracy to launder money. iv CICIG Sixth Report of Activities of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) September 2012-August 2013, sid 6: Furthermore, impunity levels for solving cases of crimes against life have fallen from 95% in 2009 to 72% in 2012, demonstrating to a certain degree the influence of the ongoing support provided by CICIG to the MP, through the Special Anti-Impunity Prosecutor s Bureau (FECI) and other bureaus, to tackle criminal structures. v Oxlajuj Tz ikin, brev daterat 10 september 2013, sid 2: Cuadro No. 2. Fincas entregadas en el marco del proyecto Totales 766 Fuente: Datos oficiales del Fondo de Tierras según puntos resolutivos. CONIC, e- mail daterat den 16 maj 2013, bilaga sid 1: Presidente Otto Pérez Molina asumió el 75% de la rebaja de la deuda, con la ampliación de subsidio, según acuerdo del Consejo Directivo del Fondo de Tierra, que va a favor de las familias beneficiarias Total 714. vi Programa Fideicomiso para el Desarrollo en Guatemala FDLG Informe Semestral 2013 FDLG-, sid. 1, Se atendieron 16,800 clientes nuevos, se otorgaron 23,190 créditos beneficiándose aproximadamente a 92,971 personas (promedio de miembros por familia de 4.91), de los cuales el 81% está en extrema pobreza, 90% es población indígena y 66% son mujeres. Es importante resaltar que los créditos les ha permitido consolidar o diversificar sus actividades productivas, tales como carpinterías, panaderías, tiendas de consumo y granos básicos, crianza de aves de corral y tortillerías, entre otros. Asimismo, en la mejora de sus viviendas, repercutiendo positivamente en su salud, menos hacinamiento, autoestima y confort. vii Proyecto Contribuyendo al desarrollo económico e integral en el área rural We Effect, Matriz de avance de Resultado primer semestre 2013, sid empleos fijos y 2450 empleos temporales durante el período de procesamiento, de octubre a febrero de la cosecha de café Sida 7 (8)

8 viii Programa Reducción de vulnerabilidades para contribuir al desarrollo rural en cinco municipios de las cuencas de los ríos Coatán y alto Suchiate en el Departamento de San Marcos UNDP, FAO, OPS. Informe consolidado primer Semestre 2013, sid. 6 7, Las acciones realizadas en el contexto del resultado 1, posibilitaron la generación de los cambios siguientes: i) Mantener en cero (0) el número de muertes maternas en las 56 comunidades del área de cobertura del Programa. La estrategia y metodología aplicadas serán replicadas por el MSPAS en otros territorios, ii) Incremento en 4 puntos porcentuales de consulta de nuevos pacientes (49,722) al compararse con las estadísticas a junio 2012, iii) 1,430 familias (55%), están consumiendo hortalizas, lo que representa un incremento de 32% en comparación con la línea base (23%), y, 2,418 familias (96%), están consumiendo huevos, lo que muestra un comportamiento ascendente de 35% al compararlo con la línea de base (58%); lo que les permitió tener una dieta alimenticia variada, y, iv) 298 familias implementaron medidas para reducir las carencias en hábitat familiar (mejora del piso, mejora del techo, separación de ambientes, agua y saneamiento), reduciendo los factores de riesgo a la salud física, mental y social. Estos aspectos proporcionaron una sensación de seguridad personal y familiar, lográndose que el 89% de las familias perciban su hábitat como bueno, lo que representa un incremento de 81% al compararlo con la línea de base (9%). ix MSPAS. Informe anual de progreso 2012, sid 7: Como producto del incremento en la investigacion de muertes de mujeres en edad fertil se identificaron las muertes maternas con sus respectivas causas, y lo reportado por las areas de salud, indica que en cuatro de las cinco areas, el numero de muertes maternas disminuyo y en relacion a la mortalidad infantil, en dos de las cinco areas de salud, la tasa de mortalidad materna disminuyo, sin embargo, en las cinco areas de salud, este indicador se encuentra por debajo de la media nacional. x Ibid., sid 6-7: Cabe destacar el esfuerzo que realizaron los servicios para disminuir el porcentaje de recien nacidos con bajo peso al nacer SAMT sid 26, Resultatmatris, indikator 13. xi Ibid., sid 6: se incremento el parto institucional y el numero de establecimientos que ofertan la opcion del parto tradicional, asi como la apertura del personal de los servicios para que la comadronay familiares acompañen el parto. xii Ibid., sid 25, Resultatmatris, indikator 4. xiii Ibid., sid 6: En el postparto se promovieron la utilizacion de metodos de planificacion, mismos que se ofertan y estan disponibles en toda la red de servicios. xiv UNFPA, Fortalecer para empoderar, sid 27: se han fortalecido grupos que accionan como agentes políticos comunitarios como los Grupos Nucleares de Tierra Viva, la participación y auditoría a espacios institucionales como las Comisiones de Salud a nivel local, la producción de información como insumo para monitorear la mortalidad materna a nivel local y a nivel nacional, elaboración de un diseño curricular para la propuesta de formación de parteras naturales, la creación de observatorios, agendas, mecanismos de comunicación para colocar llamados o demandas de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en temas de SSSR, mesas de diálogo, establecimiento de acuerdos, protocolos y estrategias de atención, que dan cuenta de la transformación social que se alcanza de forma lenta pero sin pausa. xv Ibid., sid 37: ACDES ha logrado establecer 3 redes a nivel municipal de lideresas por la Salud Sexual y Reproductiva, con acción de incidencia en el MSPAS y municipalidades xvi Ibid., sid 34: Los mecanismos de incidencia, abogacía, auditoría social muestran que el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones, han consolidado su participación en los escenarios local y nacional. Sida 8 (8)

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Spanska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Spanska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-spansk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-spansk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-spansk arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

Bedömning av strategigenomförande och resultat

Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategirapport för Moldavien Utbetalt belopp 2013 32 MSEK Årligt allokerat 120 MSEK belopp Antal avtalade 24 Strategiperiod

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

SLÄPP IN LJUSET! Parans för in solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. Inbjudan att teckna aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

SLÄPP IN LJUSET! Parans för in solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. Inbjudan att teckna aktier i Parans Solar Lighting AB (publ) SLÄPP IN LJUSET! Parans för in solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. Inbjudan att teckna aktier i Parans Solar Lighting AB (publ) Inför listning på AktieTorget Parans har redan idag sålt

Läs mer

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter UTVÄRDERING AV SVERIGES STÖD TILL DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I GUATEMALA, 1997-2010 Niklas Hansson SADEV [TYPE OF REPORT] [YEAR NO.] SADEV

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Läs mer

Nicaragua. Barnmorskeprojektet 2005-2010. Slutrapport februari 2010. av Marianne Velandia och Kyllike Christensson, Karolinska Institutet

Nicaragua. Barnmorskeprojektet 2005-2010. Slutrapport februari 2010. av Marianne Velandia och Kyllike Christensson, Karolinska Institutet Nicaragua Barnmorskeprojektet 2005-2010 Slutrapport februari 2010 av Marianne Velandia och Kyllike Christensson, Karolinska Institutet Förord Denna rapport är en sammanfattning över barnmorskeprojektet

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Somalia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Gul 87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK belopp 13 Strategiperiod

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan DEL 1 HITTA HEM Aquí es Dónde está Perdón señor No entiendo/no comprendo A la derecha Todo recto Sigue recto Al final de la calle A la izquierda Esa calle Volver a casa Den där gatan Till vänster Återvända

Läs mer

FN-resolution på svenska

FN-resolution på svenska TOLK- OCH ÖVERSÄTTARINSTITUTET FN-resolution på svenska Svensk översättning och kommentar av Anna Ek Syftet med denna uppsats är att utifrån Newmarks översättningsmetod Kommunikativ översättning översätta

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Hej och välkommen till Stenungsunds Taekwon-Do klubb. I det här häftet har du lite information och grundteori om Taekwon-Do och om vår klubb.

Hej och välkommen till Stenungsunds Taekwon-Do klubb. I det här häftet har du lite information och grundteori om Taekwon-Do och om vår klubb. Hej och välkommen till Stenungsunds Taekwon-Do klubb. I det här häftet har du lite information och grundteori om Taekwon-Do och om vår klubb. Stenungsunds Taekwon-Do grundades år 1988 av Niklas Enander

Läs mer

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q

M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q 22122396 SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 14 May 2012 (afternoon) Lundi 14 mai 2012 (après-midi) Lunes

Läs mer

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012 Strategirapport för Bangladesh september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för cirka 2 % av BNP och Sveriges andel motsvarar cirka 2,3 % av dessa. Sektorstöd

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103259/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 6 May 2002

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

1. Reserapport från uppföljningsresa 25/6-13/7, 2007

1. Reserapport från uppföljningsresa 25/6-13/7, 2007 1. Reserapport från uppföljningsresa 25/6-13/7, 2007 Uppföljning av projekten: Nueva Estrella, Manos de Mujer Resemål: Guatemala Resenärer: Karin Stenmark och Anna Olsson Besökta projekt, insatsnummer:

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7 Libro de trabajo Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L eeck ONNIERS KPITEL 5 7 5 Los regalos En el escaparate Tarea Libro de textos: Para ihop... Ejercicio 1 estämd artikel i plural, 1 Plural

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09173-7 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledare och redaktör:

Läs mer

Mötesprotokollutdrag / Beslut

Mötesprotokollutdrag / Beslut I. Mötets öppnande Mötesprotokollutdrag / Beslut Läkare Utan Gränser / Årsmöte Kvibergs Kantin, Göteborg 8-9 maj 2015 Katrin Kisswani, ordförande, öppnade Läkare utan Gränsers årsmöte den 8 och 9 maj,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

El Ecoturismo como instrumento para desarrollo sostenible

El Ecoturismo como instrumento para desarrollo sostenible Institutionen för Kultur och kommunikation Sara Sundström El Ecoturismo como instrumento para desarrollo sostenible Un estudio comparativo de campo entre Suecia y Ecuador Spanska C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Resultatbilaga 2010 Bilaga till Sidas årsredovising

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Resultatbilaga 2010 Bilaga till Sidas årsredovising www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Resultatbilaga 2010 Bilaga till Sidas årsredovising Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Jane Brown/CCP, Courtesy of Photoshare.

Läs mer

BOLETÍN VIRTUAL. chilenska.org

BOLETÍN VIRTUAL. chilenska.org BOLETÍN VIRTUAL chilenska.org ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CHILENA DE SUECIA SEPTIEMBRE 2012 Una Federación Nacional representativa, abierta a los impulsos de la comunidad Estimados compatriotas:

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Årligt allokerat belopp. consultants) Bedömning av strategigenomförande och resultat

Årligt allokerat belopp. consultants) Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategin för utvecklingssamarbetet med Albanien Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Utkast 30 okt 2013 29

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo april 2009 december 2012 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2009-04-23 (UD2008/36187/AF) 2009-04-23 Strategi för utvecklingssamarbetet

Läs mer

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv SPELRECENSIONER: GTA 5 Grand Theft Auto 5 är enligt mig ett spel som står ut från mängden av de spel som finns i hela världen. Det som gjort att Grand Theft Auto-serien

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-90478-5 Madeleine Vaderlind, María Antonia Jorquera Amador

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

OPOPONAX Fredrik Bondestam fredrik@bondestam.se SFK, 150827. Leda och styra jämt. Din guide till utplånande av orättvisor

OPOPONAX Fredrik Bondestam fredrik@bondestam.se SFK, 150827. Leda och styra jämt. Din guide till utplånande av orättvisor Fredrik Bondestam fredrik@bondestam.se SFK, 150827 Leda och styra jämt Din guide till utplånande av orättvisor Några utgångspunkter Forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien

Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien Fakta PM 8:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

internationellt språkutbyte

internationellt språkutbyte skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan internationellt språkutbyte hur kontinuerliga kontakter med en partnerskola kan skapa intresse och motivation samt utveckla och främja

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer DOS LENGUAS O VARIAS? Consejos para familias plurilingües Spansk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Caisse nationale de solidarité pour l autonomie / National solidarity fund for autonomy Lise Burgade Föreningen Sveriges

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Basfakta 2015-06-25. President/statschef: Otto Pérez Molina Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre

Basfakta 2015-06-25. President/statschef: Otto Pérez Molina Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre Promemoria Sid. 1(13) 2015-06-25 Guatemala City Landöversikt Guatemala juni 2015 Basfakta Folkmängd: 15,9 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Guatemala City (befolkning: drygt 3 miljoner) Yta: 108

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer