159 MSEK Årligt allokerat belopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "159 MSEK Årligt allokerat belopp"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Guatemala Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 159 MSEK Årligt allokerat belopp 200 MSEK 33 Strategiperiod (förlängd till och med den 31 december 2013) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Strategimålen uppfylls delvis / förväntas delvis uppnås Insatsportföljen genomförs enligt plan och resultaten bidrar i stor utsträckning till målen] Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Denna bedömning får kategoriseras som gul baserat på följande. Strategimålen för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala är formulerade som förbättring, dvs Mer, Starkare, Ökat, Minskad etc så de uppfylls i stor utsträckning. Detta innebär att vi rent teoretiskt skulle kunna hävda att strategimålen uppfylls även om förbättringen skulle vara minimal. Eftersom utvecklingen i Guatemala inom de tre sektorerna är mycket motsägelsefull anser Sida det mer korrekt att säga att strategimålen uppfylls delvis. Detta speglar bättre landets utveckling. Vad gäller demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter ser vi att straffriheten för mord minskar och att förbrytelser under kriget nu utreds och går till domstol, samtidigt finns omfattande korruption och otillbörlig påverkan inom domstolsväsendet. Vilket visar sig i rättsprocessernas skörhet. Antalet mord har ökat under 2013 och det finns inga tecken på att organiserad brottslighets inflytande inom statsapparaten har minskat. Våld mot kvinnor är omfattande och man ser inga tendenser till ökad andel kvinnor på ledande nivå inom statlig eller kommunal förvaltning. Andelen kvinnor som väljs till förtroendeposter har inte ökat. Urfolkens rättigheter respekteras inte mer idag än för fem år sedan, även om vi ser några få ljusglimtar som t. ex. att bondefamiljer kunnat förhandla sig till en kraftig minskning av sina statliga skulder för inköp av jordbruksmark. Vi ser positiva effekter av svenskt stöd när det gäller ökat ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. Svenska insatser bidrar till mycket positiva resultat. Samtidigt påverkar detta inte den övergripande bilden att marginaliserade grupper varken får ett ökat socialt eller ekonomiskt deltagande. De lokala sociala och ekonomiska konflikterna kring storskaliga investeringsprojekt, främst gruvindustri visar på det avstånd som finns mellan dessa grupper och landets ekonomiska och politiska elit. Inom hälsosektorn där Sverige varit aktivt i över tjugo år sker förbättringar på flera Sida 1 (8)

2 områden. Samtidigt är dessa förbättringar inte enhetliga geografiskt över hela linjen, dvs det går framåt i några hälsodistrikt och bakåt i andra. Framstegen sker också från mycket låga utgångsnivåer. Bedömning av insatsportföljens genomförande Portföljen och dess insatser genomförs i enlighet med plan och ska därför rubriceras med grönt ljus. Som tidigare angivits har samarbetet med statliga institutioner vissa förseningar, som kan hanteras inom ramen för avtalen. Fördelning mellan strategiområden/sektorer påverkas inte över hela strategiperioden av dessa förseningar. Skälen till förseningarna med insatserna med staten som avtalspart kan förklaras med dessa aktörers förhållandevis svaga kapacitet för genomförande och planering samt budgetnedskärningar särskilt inom hälsosektorn. I enlighet med vad som beskrivs under resultatredovisningen nedan uppnås positiva resultat med stöd från det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har både genom svenskt bilateralt samarbete men också, och kanske i ännu högre grad, genom svenska enskilda organisationers insatser bidragit till att rättsprocesser som gäller förbrytelser under kriget kommer till stånd. Vi ser positiva effekter av vårt utvecklingssamarbete i minskningen av straffriheten i Guatemala. Svenskt stöd till nationella processer har också bidragit till stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter. På insatsnivå ser vi också positiva resultat av samarbetet som syftar till att öka socialt och ekonomiskt deltagande av marginaliserade grupper. Under senare år har andel insatser inom detta område ökat i insatsportföljen. Sveriges strategiska fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) har gett positiva resultat både inom ramen för vårt stöd till hälsoministeriet men också i stöd till rättighetsarbete inom civila samhället. Samtidigt genomförs samarbetet med framförallt hälsoministeriet men också med presidentens kvinnosekretariat (SEPREM) och Urfolkskvinnornas ombudskvinna (DEMI) mycket långsammare än planerat. Detta innebär att stödets andel av de finansiella resurserna halveras jämfört med planerad andel. Övergripande slutsatser Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala följer den gällande samarbetsstrategin och framsteg har gjorts för att nå sektormålen inom de tre samarbetsområdena. Sida bedömer att det svenska utvecklingssamarbetet bidrar till att uppnå målen för utvecklingssamarbetet med Guatemala. Samtidigt som vi noterar positiva resultat i de svenska insatserna är det viktig att understryka att förbättringar inom sektorerna inte är genomgående, därför kan vi inte raportera att allt går enligt planerna. Samarbete med statliga samarbetspartners präglas till stor del av dessa aktörers låga kapacitet för genomförande och brist på planeringskapacitet vilket medför fortsatt risk för resultat och därtill varaktiga resultat. Statens svaga kapacitet, bristen på ett fungerande möte med urfolkens kultur, en fortsatt mycket utbredd machismo är exempel på de hinder som behöver överkommas. Den Sida 2 (8)

3 tydligaste framgångsfaktorn är kopplad till personlig kapacitet och övertygelse hos ledande företrädare inom vissa områden. Särskilt riksåklagarens roll bör lyftas fram. När det svenska utvecklingssamarbetet lyckas få till ett gemensamt arbete mellan statliga organ, civila samhället och internationella aktörer verkar det ge större effekter. Vi ser detta inom övergångsrättvisa, straffrihet och SRHR. Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter (i) En mer representativ stat med stärkt kapacitet och tydligare ansvarsfördelning mellan central och lokal nivå. (ii) Stärkande av kvinnors, urfolks och barns fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter och förbättrade mekanismer för demokratiskt deltagande. (iii) Minskad straffrihet och förbättrade mekanismer för fredlig konflikthantering. 1. Offer för övergrepp under kriget har fått upprättelse. 1 Som ett resultat av ett långsiktigt svenskt stöd, bilateralt och framförallt från svenska enskilda organisationer har viktiga framsteg inom övergångsrättvisa skett: Ríos Montt, före detta de facto president dömdes i maj 2013 i första instans till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten som ansvarig för militärens massakrer och övergrepp i Ixilregionen under perioden mars 1982 till augusti En kort tid därefter annullerades den sista delen av rättegången av konstitutionsdomstolen som utsattes för starka påtryckningar av krafter som praktiken främjar den historiska straffriheten. Trots detta är rättegången och domslutet ett viktigt resultat som innebär återupprättelse av offers och anhörigas värdighet och framsteg när det gäller de drabbades tillgång till rättvisa. Domslutet i första instans stärker rättsstaten, bidrar till återvinnandet av det historiska minnet och innebär en garanti för ickeupprepning, oavsett domslutet i konstitutionsdomstolen. Domen är publicerad och sprids i Ixilområdet. i Ett annat exempel är framstegen gällande implementeringen av Säkerhetsrådets resolution 1325 inom övergångsrättvisa i Guatemala. Sexuellt våld finns med i domen mot Ríos Montt, men det förbereds även andra rättsprocesser gällande sexuellt våld mot kvinnor under den interna väpnade konflikten. I september 2012 påbörjade en domstol förberedande bevisupptagning i ett mål gällande sexslaveri på en militärförläggning i Izabal under den interna väpnade konflikten. ii 1 PAJUST , 55 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 55 MSEK, 0 SEK utbetalt PAJUST , 56 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 30 MSEK, 30 MSEK utbetalt Diakonia , 28 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 18 MSEK, 10 MSEK utbetalt MP , 5,6 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 5,6 MSEK, 3,3 MSEK utbetalt Sida 3 (8)

4 2. Förstärkt kapacitet och ökat samarbete mellan åklagarmyndigheten och inrikesministeriet 2 Bland annat genom det arbete som genomförts av den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Sveriges stöd till denna har samarbetet mellan och kapaciteten inom både åklagarmyndigheten och inrikesministeriet förstärkts. Denna förstärka kapacitet visar sig bland annat i en rad viktiga gripanden och åtal, samt utlämnandet av f.d. presidenten Alfonso Portillo till USA där han står till svars för korruption. iii 3. Straffriheten i Guatemala har minskat för vissa allvarliga brott. 3 Genom arbete som görs av Guatemalas åklagarämbete och den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala CICIG har straffriheten för mord under senare år minskat från 95% år 2009 till 72% år Dvs drygt en fjärdedel av rapporterade mord har lösts. iv fattiga familjer har ökade möjligheter att förbättra sina levnadsförhållanden. 4 Det svenska stödet till ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter för urfolken har bidragit till att 766 familjer medlemmar i bondeorganisationen ACOMNAT från 7 olika byar i San Marcos och 714 familjer medlemmar i bondeorganisationen CONIC från 6 byar från länen Suchitepequez, Quetzaltenango och Chimaltenango fått sina rättigheter stärkta genom att de kunnat delta i förhandlingar med Guatemalas regering som lett fram till att de fått sina skulder till den guatemalanska fonden för jordfördelning nedskrivna med 75%. v Sektor 2 : Hållbar fattigdomsorienterad tillväxt i fattiga regioner Sektormål: Ett ökat aktivt ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Tillgång till finansiering Programmet för mikrokrediter FDLG har under första halvåret 2013 uppnått 16,800 nya klienter och gett ut 23,190 lån, till ungefär 92,971 personer. Av dessa lever 81 % i extrem fattigdom, 90 % tillhör urfolk och 66 % är kvinnor. 2 CICIG , 89,5 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 89,5 MSEK, 0 SEK utbetalt CICIG , 62 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 20 MSEK, 20 MSEK utbetalt Ibid (CICIG- insatserna) 4 Indigenous Fund , 48 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 36 MSEK, 0 SEK utbetalt Sida 4 (8)

5 De flesta av förmånstagarna bor på landsbygden. Av lånen har 48 % gått till bostäder och 52 % till inkomstbringande aktiviteter. Tillgången till mikrolån har möjliggjort en diversifiering av inkomstaktiviteter och/eller förstärkning av nuvarande aktiviteter. Det har i sin tur lett till en inkomstökning som möjliggjort investeringar för att förbättra levnadsvillkor inom hälsa, utbildning, kost m.m. Förbättringen av boendet har en positiv effekt på hälsa, självkänsla och komfort för familjerna inom målgruppen. 5vi 2. Inkomstökning Tack vare utvecklingen av leverantörskedjan för kaffe genom projektet med den svenska enskilda organisationen We Effect, så får små producenter en ökning av sin inkomst genom kommersialisering och skapandet av 390 fast anställningar samt 2,450 tillfälliga anställningar under skördeperioden från oktober 2012 till februari vii 3. Förbättrade levnadsvillkor Genom ett integrerat samarbete mellan UNDP, FAO och WHO samt lokala myndigheter och statliga institutioner med ett omfattande deltagande av medborgarna i fem kommuner i San Marcos regionen, har mödradödligheten minskat till noll i de 56 samhällena. Andra viktiga resultat är att 2,418 familjer (96 % av den totala målgruppen) har förbättrad tillgång till hälsosam och varierad kost som följd av arbete med förbättrade metoder för odling av jordbruksprodukter och fisk samt uppfödning av höns och nötkreatur. Ytterligare 298 familjer har kunnat genomföra förbättringar av sitt boende (t.ex. förbättra golvet och taket, dela av olika användningsområden) vilket har minskat deras utsatthet vad gäller klimatpåverkan samt förbättrat deras fysiska och psykiska hälsa. Dessa förbättringar leder även till en känsla av säkerhet för individerna och familjen som helhet. 7viii Sektor 3: Sektormål: Hälsa i) Ökad tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård för fattiga människor, med särskilt fokus på primärhälsovård. ii) Minskad barn- och mödradödlighet samt ökad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 5 FDLG , 103,7 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt SEK, 4 MSEK utbetalt We Effect (SCC) , 45 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 30 MSEK, 15 MSEK utbetalt UNDP, FAO, OPS, , 49 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 40MSEK, 6 MSEK utbetalt Sida 5 (8)

6 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Minskad mödradödlighet och minskad barnadödlighet 8 I fyra av fem hälsodistrikt som Sverige stödjer har mödradödligheten fortsatt att minska och i tre av fem hälsodistrikt visar indikatorerna även på en minskad barndödlighet. ix Detta har gjorts genom insatser riktade mot att främja kvinnors rätt till reproduktiv hälsa av god kvalitet, bl.a. har programmet bidragit till i) anställning av kvalificerad medicinsk personal, ii) inköp av medicinsk utrustning, iii) till allmänheten anpassade öppettider för hälsokliniker inom primär- och sekundärvård. Barndödligheten har delvis minskat på grund av ökad kapacitet hos hälsosystemet att fånga upp nyfödda barn som riskerar kronisk och akut undernäring. x 2. Ökad tillgång på lokal nivå till hälsovård av kvalité och utan diskriminering Hälsoministeriet har med svenskt stöd genomfört riktade insatser för att motverka diskrimineringen av mayakvinnor och under 2012 har de fem hälsoadministrationerna som Sverige ger stöd till fortsatt sitt arbete för att öka tillgången till institutionella födslar anpassade till mayakvinnors kulturella arv. xi Det svenska hälsostödet har också visat resultat på minskade ungdomsgraviditeter i hälsoadministrationerna för Ixcán och Ixil xii och bidragit till att öka tillgången till preventivmedel i de fem hälsoadministrationer som ingår i programmet. xiii 3. Sexuella och reproduktiva rättigheter har ökat 9 Stödet till organisationer inom det civila samhället genom UNFPA visar följande resultat inom området för sexuella och reproduktiva rättigheter: olika mekanismer för att integrera och följa upp rättighetsperspektivet i hälsoprogram och hälsoservices har stärkts xiv, nätverk har bildats på lokal nivå för att öka det civila samhällets kapacitet att driva dialog med Hälsoministeriet och andra statliga institutioner kring sexuella och reproduktiva rättigheter xv samt organisationer inom civila samhället har under 2012 kunnat stärka sin position gentemot statliga institutioner som dialogpartner i frågor kring kvinnors rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. xvi 8 Health support MSPAS , 75 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 40 MSEK, 0 SEK utbetalt Women Fund II UNFPA , 46,5 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 39,5 MSEK, 0 SEK utbetalt Sida 6 (8)

7 i Sentencia por Genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo Maya Ixil, Guatemala 2013, presentationssidan, ej numrerad: Esta sentencia es de gran trascendencia para el país y el mundo entero, ya que refleja lo que vivieron los distintos pueblos durante el conflicto armado interno, reconoce la verdad de lo vivido por el pueblo Ixil, durante esa época, valora el testimonio de violencia sexual de las mujeres Ixiles, identifica el racismo como un elemento que fomentó el genocidio y establece que hasta la fecha la sociedad guatemalteca vive los efectos del genocidio porque este delito afectó a todos los guatemaltecos. La sentencia contribuye a la recuperación y re-significación de la memoria histórica del país. A la vez que fortalece el Estado de Derecho, constituye una garantía de no repetición, tan fundamental en un contexto en el que es evidente que se continúa el irrespeto a los derechos fundamentales del pueblo maya. ii Pressmeddelande: Mujeres inician el camino en busca de justicia y reparación por hechos de esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado: Del 24 al 28 de septiembre presentarán su declaración ante el Juzgado B de Mayor Riesgo de la capital, en horario de 8:00 a 16:30 horas, 15 muheres q qchís provenientes de diferentes comunidades de El Estor, Izabal, en un proceso que busca justicia por hechos de esclavitud y violación sexual como arma genocida y femicida durante el conflicto armado interno de Guatemala. iii CICIG Sixth Report of Activities of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) September 2012-August 2013, sid 12: In the five criminal cases that went to trial over the current period, five judgment were issued and eighteen sentences were handed down: CICIGs hemsida Alfonso Portillo Case (No ) : On May 24, 2013, former President Alfonso Portillo was extradited in order to be tried in the United States on the charge of conspiracy to launder money. iv CICIG Sixth Report of Activities of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) September 2012-August 2013, sid 6: Furthermore, impunity levels for solving cases of crimes against life have fallen from 95% in 2009 to 72% in 2012, demonstrating to a certain degree the influence of the ongoing support provided by CICIG to the MP, through the Special Anti-Impunity Prosecutor s Bureau (FECI) and other bureaus, to tackle criminal structures. v Oxlajuj Tz ikin, brev daterat 10 september 2013, sid 2: Cuadro No. 2. Fincas entregadas en el marco del proyecto Totales 766 Fuente: Datos oficiales del Fondo de Tierras según puntos resolutivos. CONIC, e- mail daterat den 16 maj 2013, bilaga sid 1: Presidente Otto Pérez Molina asumió el 75% de la rebaja de la deuda, con la ampliación de subsidio, según acuerdo del Consejo Directivo del Fondo de Tierra, que va a favor de las familias beneficiarias Total 714. vi Programa Fideicomiso para el Desarrollo en Guatemala FDLG Informe Semestral 2013 FDLG-, sid. 1, Se atendieron 16,800 clientes nuevos, se otorgaron 23,190 créditos beneficiándose aproximadamente a 92,971 personas (promedio de miembros por familia de 4.91), de los cuales el 81% está en extrema pobreza, 90% es población indígena y 66% son mujeres. Es importante resaltar que los créditos les ha permitido consolidar o diversificar sus actividades productivas, tales como carpinterías, panaderías, tiendas de consumo y granos básicos, crianza de aves de corral y tortillerías, entre otros. Asimismo, en la mejora de sus viviendas, repercutiendo positivamente en su salud, menos hacinamiento, autoestima y confort. vii Proyecto Contribuyendo al desarrollo económico e integral en el área rural We Effect, Matriz de avance de Resultado primer semestre 2013, sid empleos fijos y 2450 empleos temporales durante el período de procesamiento, de octubre a febrero de la cosecha de café Sida 7 (8)

8 viii Programa Reducción de vulnerabilidades para contribuir al desarrollo rural en cinco municipios de las cuencas de los ríos Coatán y alto Suchiate en el Departamento de San Marcos UNDP, FAO, OPS. Informe consolidado primer Semestre 2013, sid. 6 7, Las acciones realizadas en el contexto del resultado 1, posibilitaron la generación de los cambios siguientes: i) Mantener en cero (0) el número de muertes maternas en las 56 comunidades del área de cobertura del Programa. La estrategia y metodología aplicadas serán replicadas por el MSPAS en otros territorios, ii) Incremento en 4 puntos porcentuales de consulta de nuevos pacientes (49,722) al compararse con las estadísticas a junio 2012, iii) 1,430 familias (55%), están consumiendo hortalizas, lo que representa un incremento de 32% en comparación con la línea base (23%), y, 2,418 familias (96%), están consumiendo huevos, lo que muestra un comportamiento ascendente de 35% al compararlo con la línea de base (58%); lo que les permitió tener una dieta alimenticia variada, y, iv) 298 familias implementaron medidas para reducir las carencias en hábitat familiar (mejora del piso, mejora del techo, separación de ambientes, agua y saneamiento), reduciendo los factores de riesgo a la salud física, mental y social. Estos aspectos proporcionaron una sensación de seguridad personal y familiar, lográndose que el 89% de las familias perciban su hábitat como bueno, lo que representa un incremento de 81% al compararlo con la línea de base (9%). ix MSPAS. Informe anual de progreso 2012, sid 7: Como producto del incremento en la investigacion de muertes de mujeres en edad fertil se identificaron las muertes maternas con sus respectivas causas, y lo reportado por las areas de salud, indica que en cuatro de las cinco areas, el numero de muertes maternas disminuyo y en relacion a la mortalidad infantil, en dos de las cinco areas de salud, la tasa de mortalidad materna disminuyo, sin embargo, en las cinco areas de salud, este indicador se encuentra por debajo de la media nacional. x Ibid., sid 6-7: Cabe destacar el esfuerzo que realizaron los servicios para disminuir el porcentaje de recien nacidos con bajo peso al nacer SAMT sid 26, Resultatmatris, indikator 13. xi Ibid., sid 6: se incremento el parto institucional y el numero de establecimientos que ofertan la opcion del parto tradicional, asi como la apertura del personal de los servicios para que la comadronay familiares acompañen el parto. xii Ibid., sid 25, Resultatmatris, indikator 4. xiii Ibid., sid 6: En el postparto se promovieron la utilizacion de metodos de planificacion, mismos que se ofertan y estan disponibles en toda la red de servicios. xiv UNFPA, Fortalecer para empoderar, sid 27: se han fortalecido grupos que accionan como agentes políticos comunitarios como los Grupos Nucleares de Tierra Viva, la participación y auditoría a espacios institucionales como las Comisiones de Salud a nivel local, la producción de información como insumo para monitorear la mortalidad materna a nivel local y a nivel nacional, elaboración de un diseño curricular para la propuesta de formación de parteras naturales, la creación de observatorios, agendas, mecanismos de comunicación para colocar llamados o demandas de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en temas de SSSR, mesas de diálogo, establecimiento de acuerdos, protocolos y estrategias de atención, que dan cuenta de la transformación social que se alcanza de forma lenta pero sin pausa. xv Ibid., sid 37: ACDES ha logrado establecer 3 redes a nivel municipal de lideresas por la Salud Sexual y Reproductiva, con acción de incidencia en el MSPAS y municipalidades xvi Ibid., sid 34: Los mecanismos de incidencia, abogacía, auditoría social muestran que el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones, han consolidado su participación en los escenarios local y nacional. Sida 8 (8)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Inklusive landstrategier för Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Burundi November 2004 December 2008 UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Integrerade bostadsprogram i Centralamerika

Integrerade bostadsprogram i Centralamerika NOVEMBER 2003 INEC/ENHETEN FÖR URBAN UTVECKLING OCH MILJÖ Erfarenheter och riktlinjer Integrerade bostadsprogram i Centralamerika Innehållsförteckning Förkortningar... 3 Inledning... 5 1.1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Fred och säkerhet för utveckling

Fred och säkerhet för utveckling Fred och säkerhet för utveckling POLICY FÖR SÄKERHET OCH UTVECKLING I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer