159 MSEK Årligt allokerat belopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "159 MSEK Årligt allokerat belopp"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Guatemala Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 159 MSEK Årligt allokerat belopp 200 MSEK 33 Strategiperiod (förlängd till och med den 31 december 2013) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Strategimålen uppfylls delvis / förväntas delvis uppnås Insatsportföljen genomförs enligt plan och resultaten bidrar i stor utsträckning till målen] Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Denna bedömning får kategoriseras som gul baserat på följande. Strategimålen för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala är formulerade som förbättring, dvs Mer, Starkare, Ökat, Minskad etc så de uppfylls i stor utsträckning. Detta innebär att vi rent teoretiskt skulle kunna hävda att strategimålen uppfylls även om förbättringen skulle vara minimal. Eftersom utvecklingen i Guatemala inom de tre sektorerna är mycket motsägelsefull anser Sida det mer korrekt att säga att strategimålen uppfylls delvis. Detta speglar bättre landets utveckling. Vad gäller demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter ser vi att straffriheten för mord minskar och att förbrytelser under kriget nu utreds och går till domstol, samtidigt finns omfattande korruption och otillbörlig påverkan inom domstolsväsendet. Vilket visar sig i rättsprocessernas skörhet. Antalet mord har ökat under 2013 och det finns inga tecken på att organiserad brottslighets inflytande inom statsapparaten har minskat. Våld mot kvinnor är omfattande och man ser inga tendenser till ökad andel kvinnor på ledande nivå inom statlig eller kommunal förvaltning. Andelen kvinnor som väljs till förtroendeposter har inte ökat. Urfolkens rättigheter respekteras inte mer idag än för fem år sedan, även om vi ser några få ljusglimtar som t. ex. att bondefamiljer kunnat förhandla sig till en kraftig minskning av sina statliga skulder för inköp av jordbruksmark. Vi ser positiva effekter av svenskt stöd när det gäller ökat ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. Svenska insatser bidrar till mycket positiva resultat. Samtidigt påverkar detta inte den övergripande bilden att marginaliserade grupper varken får ett ökat socialt eller ekonomiskt deltagande. De lokala sociala och ekonomiska konflikterna kring storskaliga investeringsprojekt, främst gruvindustri visar på det avstånd som finns mellan dessa grupper och landets ekonomiska och politiska elit. Inom hälsosektorn där Sverige varit aktivt i över tjugo år sker förbättringar på flera Sida 1 (8)

2 områden. Samtidigt är dessa förbättringar inte enhetliga geografiskt över hela linjen, dvs det går framåt i några hälsodistrikt och bakåt i andra. Framstegen sker också från mycket låga utgångsnivåer. Bedömning av insatsportföljens genomförande Portföljen och dess insatser genomförs i enlighet med plan och ska därför rubriceras med grönt ljus. Som tidigare angivits har samarbetet med statliga institutioner vissa förseningar, som kan hanteras inom ramen för avtalen. Fördelning mellan strategiområden/sektorer påverkas inte över hela strategiperioden av dessa förseningar. Skälen till förseningarna med insatserna med staten som avtalspart kan förklaras med dessa aktörers förhållandevis svaga kapacitet för genomförande och planering samt budgetnedskärningar särskilt inom hälsosektorn. I enlighet med vad som beskrivs under resultatredovisningen nedan uppnås positiva resultat med stöd från det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har både genom svenskt bilateralt samarbete men också, och kanske i ännu högre grad, genom svenska enskilda organisationers insatser bidragit till att rättsprocesser som gäller förbrytelser under kriget kommer till stånd. Vi ser positiva effekter av vårt utvecklingssamarbete i minskningen av straffriheten i Guatemala. Svenskt stöd till nationella processer har också bidragit till stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter. På insatsnivå ser vi också positiva resultat av samarbetet som syftar till att öka socialt och ekonomiskt deltagande av marginaliserade grupper. Under senare år har andel insatser inom detta område ökat i insatsportföljen. Sveriges strategiska fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) har gett positiva resultat både inom ramen för vårt stöd till hälsoministeriet men också i stöd till rättighetsarbete inom civila samhället. Samtidigt genomförs samarbetet med framförallt hälsoministeriet men också med presidentens kvinnosekretariat (SEPREM) och Urfolkskvinnornas ombudskvinna (DEMI) mycket långsammare än planerat. Detta innebär att stödets andel av de finansiella resurserna halveras jämfört med planerad andel. Övergripande slutsatser Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala följer den gällande samarbetsstrategin och framsteg har gjorts för att nå sektormålen inom de tre samarbetsområdena. Sida bedömer att det svenska utvecklingssamarbetet bidrar till att uppnå målen för utvecklingssamarbetet med Guatemala. Samtidigt som vi noterar positiva resultat i de svenska insatserna är det viktig att understryka att förbättringar inom sektorerna inte är genomgående, därför kan vi inte raportera att allt går enligt planerna. Samarbete med statliga samarbetspartners präglas till stor del av dessa aktörers låga kapacitet för genomförande och brist på planeringskapacitet vilket medför fortsatt risk för resultat och därtill varaktiga resultat. Statens svaga kapacitet, bristen på ett fungerande möte med urfolkens kultur, en fortsatt mycket utbredd machismo är exempel på de hinder som behöver överkommas. Den Sida 2 (8)

3 tydligaste framgångsfaktorn är kopplad till personlig kapacitet och övertygelse hos ledande företrädare inom vissa områden. Särskilt riksåklagarens roll bör lyftas fram. När det svenska utvecklingssamarbetet lyckas få till ett gemensamt arbete mellan statliga organ, civila samhället och internationella aktörer verkar det ge större effekter. Vi ser detta inom övergångsrättvisa, straffrihet och SRHR. Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter (i) En mer representativ stat med stärkt kapacitet och tydligare ansvarsfördelning mellan central och lokal nivå. (ii) Stärkande av kvinnors, urfolks och barns fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter och förbättrade mekanismer för demokratiskt deltagande. (iii) Minskad straffrihet och förbättrade mekanismer för fredlig konflikthantering. 1. Offer för övergrepp under kriget har fått upprättelse. 1 Som ett resultat av ett långsiktigt svenskt stöd, bilateralt och framförallt från svenska enskilda organisationer har viktiga framsteg inom övergångsrättvisa skett: Ríos Montt, före detta de facto president dömdes i maj 2013 i första instans till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten som ansvarig för militärens massakrer och övergrepp i Ixilregionen under perioden mars 1982 till augusti En kort tid därefter annullerades den sista delen av rättegången av konstitutionsdomstolen som utsattes för starka påtryckningar av krafter som praktiken främjar den historiska straffriheten. Trots detta är rättegången och domslutet ett viktigt resultat som innebär återupprättelse av offers och anhörigas värdighet och framsteg när det gäller de drabbades tillgång till rättvisa. Domslutet i första instans stärker rättsstaten, bidrar till återvinnandet av det historiska minnet och innebär en garanti för ickeupprepning, oavsett domslutet i konstitutionsdomstolen. Domen är publicerad och sprids i Ixilområdet. i Ett annat exempel är framstegen gällande implementeringen av Säkerhetsrådets resolution 1325 inom övergångsrättvisa i Guatemala. Sexuellt våld finns med i domen mot Ríos Montt, men det förbereds även andra rättsprocesser gällande sexuellt våld mot kvinnor under den interna väpnade konflikten. I september 2012 påbörjade en domstol förberedande bevisupptagning i ett mål gällande sexslaveri på en militärförläggning i Izabal under den interna väpnade konflikten. ii 1 PAJUST , 55 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 55 MSEK, 0 SEK utbetalt PAJUST , 56 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 30 MSEK, 30 MSEK utbetalt Diakonia , 28 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 18 MSEK, 10 MSEK utbetalt MP , 5,6 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 5,6 MSEK, 3,3 MSEK utbetalt Sida 3 (8)

4 2. Förstärkt kapacitet och ökat samarbete mellan åklagarmyndigheten och inrikesministeriet 2 Bland annat genom det arbete som genomförts av den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Sveriges stöd till denna har samarbetet mellan och kapaciteten inom både åklagarmyndigheten och inrikesministeriet förstärkts. Denna förstärka kapacitet visar sig bland annat i en rad viktiga gripanden och åtal, samt utlämnandet av f.d. presidenten Alfonso Portillo till USA där han står till svars för korruption. iii 3. Straffriheten i Guatemala har minskat för vissa allvarliga brott. 3 Genom arbete som görs av Guatemalas åklagarämbete och den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala CICIG har straffriheten för mord under senare år minskat från 95% år 2009 till 72% år Dvs drygt en fjärdedel av rapporterade mord har lösts. iv fattiga familjer har ökade möjligheter att förbättra sina levnadsförhållanden. 4 Det svenska stödet till ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter för urfolken har bidragit till att 766 familjer medlemmar i bondeorganisationen ACOMNAT från 7 olika byar i San Marcos och 714 familjer medlemmar i bondeorganisationen CONIC från 6 byar från länen Suchitepequez, Quetzaltenango och Chimaltenango fått sina rättigheter stärkta genom att de kunnat delta i förhandlingar med Guatemalas regering som lett fram till att de fått sina skulder till den guatemalanska fonden för jordfördelning nedskrivna med 75%. v Sektor 2 : Hållbar fattigdomsorienterad tillväxt i fattiga regioner Sektormål: Ett ökat aktivt ekonomiskt och socialt deltagande av marginaliserade grupper i fattiga regioner, främst urfolk och kvinnor. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Tillgång till finansiering Programmet för mikrokrediter FDLG har under första halvåret 2013 uppnått 16,800 nya klienter och gett ut 23,190 lån, till ungefär 92,971 personer. Av dessa lever 81 % i extrem fattigdom, 90 % tillhör urfolk och 66 % är kvinnor. 2 CICIG , 89,5 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 89,5 MSEK, 0 SEK utbetalt CICIG , 62 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 20 MSEK, 20 MSEK utbetalt Ibid (CICIG- insatserna) 4 Indigenous Fund , 48 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 36 MSEK, 0 SEK utbetalt Sida 4 (8)

5 De flesta av förmånstagarna bor på landsbygden. Av lånen har 48 % gått till bostäder och 52 % till inkomstbringande aktiviteter. Tillgången till mikrolån har möjliggjort en diversifiering av inkomstaktiviteter och/eller förstärkning av nuvarande aktiviteter. Det har i sin tur lett till en inkomstökning som möjliggjort investeringar för att förbättra levnadsvillkor inom hälsa, utbildning, kost m.m. Förbättringen av boendet har en positiv effekt på hälsa, självkänsla och komfort för familjerna inom målgruppen. 5vi 2. Inkomstökning Tack vare utvecklingen av leverantörskedjan för kaffe genom projektet med den svenska enskilda organisationen We Effect, så får små producenter en ökning av sin inkomst genom kommersialisering och skapandet av 390 fast anställningar samt 2,450 tillfälliga anställningar under skördeperioden från oktober 2012 till februari vii 3. Förbättrade levnadsvillkor Genom ett integrerat samarbete mellan UNDP, FAO och WHO samt lokala myndigheter och statliga institutioner med ett omfattande deltagande av medborgarna i fem kommuner i San Marcos regionen, har mödradödligheten minskat till noll i de 56 samhällena. Andra viktiga resultat är att 2,418 familjer (96 % av den totala målgruppen) har förbättrad tillgång till hälsosam och varierad kost som följd av arbete med förbättrade metoder för odling av jordbruksprodukter och fisk samt uppfödning av höns och nötkreatur. Ytterligare 298 familjer har kunnat genomföra förbättringar av sitt boende (t.ex. förbättra golvet och taket, dela av olika användningsområden) vilket har minskat deras utsatthet vad gäller klimatpåverkan samt förbättrat deras fysiska och psykiska hälsa. Dessa förbättringar leder även till en känsla av säkerhet för individerna och familjen som helhet. 7viii Sektor 3: Sektormål: Hälsa i) Ökad tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård för fattiga människor, med särskilt fokus på primärhälsovård. ii) Minskad barn- och mödradödlighet samt ökad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 5 FDLG , 103,7 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt SEK, 4 MSEK utbetalt We Effect (SCC) , 45 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 30 MSEK, 15 MSEK utbetalt UNDP, FAO, OPS, , 49 MSEK, avtalsperiod , utbetalt totalt 40MSEK, 6 MSEK utbetalt Sida 5 (8)

6 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Minskad mödradödlighet och minskad barnadödlighet 8 I fyra av fem hälsodistrikt som Sverige stödjer har mödradödligheten fortsatt att minska och i tre av fem hälsodistrikt visar indikatorerna även på en minskad barndödlighet. ix Detta har gjorts genom insatser riktade mot att främja kvinnors rätt till reproduktiv hälsa av god kvalitet, bl.a. har programmet bidragit till i) anställning av kvalificerad medicinsk personal, ii) inköp av medicinsk utrustning, iii) till allmänheten anpassade öppettider för hälsokliniker inom primär- och sekundärvård. Barndödligheten har delvis minskat på grund av ökad kapacitet hos hälsosystemet att fånga upp nyfödda barn som riskerar kronisk och akut undernäring. x 2. Ökad tillgång på lokal nivå till hälsovård av kvalité och utan diskriminering Hälsoministeriet har med svenskt stöd genomfört riktade insatser för att motverka diskrimineringen av mayakvinnor och under 2012 har de fem hälsoadministrationerna som Sverige ger stöd till fortsatt sitt arbete för att öka tillgången till institutionella födslar anpassade till mayakvinnors kulturella arv. xi Det svenska hälsostödet har också visat resultat på minskade ungdomsgraviditeter i hälsoadministrationerna för Ixcán och Ixil xii och bidragit till att öka tillgången till preventivmedel i de fem hälsoadministrationer som ingår i programmet. xiii 3. Sexuella och reproduktiva rättigheter har ökat 9 Stödet till organisationer inom det civila samhället genom UNFPA visar följande resultat inom området för sexuella och reproduktiva rättigheter: olika mekanismer för att integrera och följa upp rättighetsperspektivet i hälsoprogram och hälsoservices har stärkts xiv, nätverk har bildats på lokal nivå för att öka det civila samhällets kapacitet att driva dialog med Hälsoministeriet och andra statliga institutioner kring sexuella och reproduktiva rättigheter xv samt organisationer inom civila samhället har under 2012 kunnat stärka sin position gentemot statliga institutioner som dialogpartner i frågor kring kvinnors rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. xvi 8 Health support MSPAS , 75 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 40 MSEK, 0 SEK utbetalt Women Fund II UNFPA , 46,5 MSEK, avtalsperiod , totalt utbetalt 39,5 MSEK, 0 SEK utbetalt Sida 6 (8)

7 i Sentencia por Genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo Maya Ixil, Guatemala 2013, presentationssidan, ej numrerad: Esta sentencia es de gran trascendencia para el país y el mundo entero, ya que refleja lo que vivieron los distintos pueblos durante el conflicto armado interno, reconoce la verdad de lo vivido por el pueblo Ixil, durante esa época, valora el testimonio de violencia sexual de las mujeres Ixiles, identifica el racismo como un elemento que fomentó el genocidio y establece que hasta la fecha la sociedad guatemalteca vive los efectos del genocidio porque este delito afectó a todos los guatemaltecos. La sentencia contribuye a la recuperación y re-significación de la memoria histórica del país. A la vez que fortalece el Estado de Derecho, constituye una garantía de no repetición, tan fundamental en un contexto en el que es evidente que se continúa el irrespeto a los derechos fundamentales del pueblo maya. ii Pressmeddelande: Mujeres inician el camino en busca de justicia y reparación por hechos de esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado: Del 24 al 28 de septiembre presentarán su declaración ante el Juzgado B de Mayor Riesgo de la capital, en horario de 8:00 a 16:30 horas, 15 muheres q qchís provenientes de diferentes comunidades de El Estor, Izabal, en un proceso que busca justicia por hechos de esclavitud y violación sexual como arma genocida y femicida durante el conflicto armado interno de Guatemala. iii CICIG Sixth Report of Activities of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) September 2012-August 2013, sid 12: In the five criminal cases that went to trial over the current period, five judgment were issued and eighteen sentences were handed down: CICIGs hemsida Alfonso Portillo Case (No ) : On May 24, 2013, former President Alfonso Portillo was extradited in order to be tried in the United States on the charge of conspiracy to launder money. iv CICIG Sixth Report of Activities of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) September 2012-August 2013, sid 6: Furthermore, impunity levels for solving cases of crimes against life have fallen from 95% in 2009 to 72% in 2012, demonstrating to a certain degree the influence of the ongoing support provided by CICIG to the MP, through the Special Anti-Impunity Prosecutor s Bureau (FECI) and other bureaus, to tackle criminal structures. v Oxlajuj Tz ikin, brev daterat 10 september 2013, sid 2: Cuadro No. 2. Fincas entregadas en el marco del proyecto Totales 766 Fuente: Datos oficiales del Fondo de Tierras según puntos resolutivos. CONIC, e- mail daterat den 16 maj 2013, bilaga sid 1: Presidente Otto Pérez Molina asumió el 75% de la rebaja de la deuda, con la ampliación de subsidio, según acuerdo del Consejo Directivo del Fondo de Tierra, que va a favor de las familias beneficiarias Total 714. vi Programa Fideicomiso para el Desarrollo en Guatemala FDLG Informe Semestral 2013 FDLG-, sid. 1, Se atendieron 16,800 clientes nuevos, se otorgaron 23,190 créditos beneficiándose aproximadamente a 92,971 personas (promedio de miembros por familia de 4.91), de los cuales el 81% está en extrema pobreza, 90% es población indígena y 66% son mujeres. Es importante resaltar que los créditos les ha permitido consolidar o diversificar sus actividades productivas, tales como carpinterías, panaderías, tiendas de consumo y granos básicos, crianza de aves de corral y tortillerías, entre otros. Asimismo, en la mejora de sus viviendas, repercutiendo positivamente en su salud, menos hacinamiento, autoestima y confort. vii Proyecto Contribuyendo al desarrollo económico e integral en el área rural We Effect, Matriz de avance de Resultado primer semestre 2013, sid empleos fijos y 2450 empleos temporales durante el período de procesamiento, de octubre a febrero de la cosecha de café Sida 7 (8)

8 viii Programa Reducción de vulnerabilidades para contribuir al desarrollo rural en cinco municipios de las cuencas de los ríos Coatán y alto Suchiate en el Departamento de San Marcos UNDP, FAO, OPS. Informe consolidado primer Semestre 2013, sid. 6 7, Las acciones realizadas en el contexto del resultado 1, posibilitaron la generación de los cambios siguientes: i) Mantener en cero (0) el número de muertes maternas en las 56 comunidades del área de cobertura del Programa. La estrategia y metodología aplicadas serán replicadas por el MSPAS en otros territorios, ii) Incremento en 4 puntos porcentuales de consulta de nuevos pacientes (49,722) al compararse con las estadísticas a junio 2012, iii) 1,430 familias (55%), están consumiendo hortalizas, lo que representa un incremento de 32% en comparación con la línea base (23%), y, 2,418 familias (96%), están consumiendo huevos, lo que muestra un comportamiento ascendente de 35% al compararlo con la línea de base (58%); lo que les permitió tener una dieta alimenticia variada, y, iv) 298 familias implementaron medidas para reducir las carencias en hábitat familiar (mejora del piso, mejora del techo, separación de ambientes, agua y saneamiento), reduciendo los factores de riesgo a la salud física, mental y social. Estos aspectos proporcionaron una sensación de seguridad personal y familiar, lográndose que el 89% de las familias perciban su hábitat como bueno, lo que representa un incremento de 81% al compararlo con la línea de base (9%). ix MSPAS. Informe anual de progreso 2012, sid 7: Como producto del incremento en la investigacion de muertes de mujeres en edad fertil se identificaron las muertes maternas con sus respectivas causas, y lo reportado por las areas de salud, indica que en cuatro de las cinco areas, el numero de muertes maternas disminuyo y en relacion a la mortalidad infantil, en dos de las cinco areas de salud, la tasa de mortalidad materna disminuyo, sin embargo, en las cinco areas de salud, este indicador se encuentra por debajo de la media nacional. x Ibid., sid 6-7: Cabe destacar el esfuerzo que realizaron los servicios para disminuir el porcentaje de recien nacidos con bajo peso al nacer SAMT sid 26, Resultatmatris, indikator 13. xi Ibid., sid 6: se incremento el parto institucional y el numero de establecimientos que ofertan la opcion del parto tradicional, asi como la apertura del personal de los servicios para que la comadronay familiares acompañen el parto. xii Ibid., sid 25, Resultatmatris, indikator 4. xiii Ibid., sid 6: En el postparto se promovieron la utilizacion de metodos de planificacion, mismos que se ofertan y estan disponibles en toda la red de servicios. xiv UNFPA, Fortalecer para empoderar, sid 27: se han fortalecido grupos que accionan como agentes políticos comunitarios como los Grupos Nucleares de Tierra Viva, la participación y auditoría a espacios institucionales como las Comisiones de Salud a nivel local, la producción de información como insumo para monitorear la mortalidad materna a nivel local y a nivel nacional, elaboración de un diseño curricular para la propuesta de formación de parteras naturales, la creación de observatorios, agendas, mecanismos de comunicación para colocar llamados o demandas de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en temas de SSSR, mesas de diálogo, establecimiento de acuerdos, protocolos y estrategias de atención, que dan cuenta de la transformación social que se alcanza de forma lenta pero sin pausa. xv Ibid., sid 37: ACDES ha logrado establecer 3 redes a nivel municipal de lideresas por la Salud Sexual y Reproductiva, con acción de incidencia en el MSPAS y municipalidades xvi Ibid., sid 34: Los mecanismos de incidencia, abogacía, auditoría social muestran que el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones, han consolidado su participación en los escenarios local y nacional. Sida 8 (8)

Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala: Resultat och utmaningar

Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala: Resultat och utmaningar Promemoria Sid. 1(6) 2012-03-28 Guatemala City Första ambassadsekreterarna Mats Ottosson och Jocke Nyberg Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala: Resultat och utmaningar 1. Bakgrund Sverige har bedrivit

Läs mer

Projektet är nu inne på sitt andra år, läs mer om det här. IKFF:s samarbetsprojekt med Costa Rica

Projektet är nu inne på sitt andra år, läs mer om det här. IKFF:s samarbetsprojekt med Costa Rica Costa Rica Under våren 2006 startade IKFF och WILPF sektionen i Costa Rica (LIMPAL Costa Rica) ett samarbetsprojekt för att stärka nicaraguanska invandrade kvinnor som lever utan papper i Costa Rica. Costa

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för 2014 avseende strategin för utvecklingssamarbetet med Guatemala, september 2008 december 2012, förlängd till och med den 31 december 2015 Ärendenummer: 14/000770 Sammanfattning av måluppfyllelse

Läs mer

ARBETSBLAD: QUÉ PASA?

ARBETSBLAD: QUÉ PASA? ARBETSBLAD: QUÉ PASA? PRODUCENT: FREDRIK JANSSON ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER:68510441501 SÄNDNINGSDATUM: 2015-11-07 Una canción, un artista Amaral Palabras

Läs mer

Strategirapport för Guatemala 2015

Strategirapport för Guatemala 2015 Strategirapport för Guatemala 2015 Ärendenummer: 15/000992 1. Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens

Läs mer

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska?

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska? Spanska småord Spanska småord - en övning gjord av linaboman på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka

Läs mer

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm SÄNDNINGSDATUM: 2008-10-14 ARBETSUPPGIFTER: ERIK CARDELÚS PRODUCENT: LAURA ALBANESI Exprésate Vocabulario dar mucha importancia a la forma de vestir bry sig mycket om klädstilen ir vestido/a gå klädd cambiar

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

SCANDINAVICA. April&2017& Valborg& och& årsmöte& är& i& år& på& Club! Suizo,! C/Genaro! Castro! Iglesias!550,!Miraflores.&

SCANDINAVICA. April&2017& Valborg& och& årsmöte& är& i& år& på& Club! Suizo,! C/Genaro! Castro! Iglesias!550,!Miraflores.& ! SCANDINAVICA April2017 Valborg!!Årsmöte!! Onsdagenden3!maj!klockan!18:30firarviValborg.Föreningen kommerävenatthållaårsmöteochvibehöverblandannatvälja ennystyrelse,somskaledaföreningensaktiviteterunderdetvå

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb: Artikelnr: UD

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb:  Artikelnr: UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Artikelnr: UD 16.051 Regeringsbeslut för Bolivia togs 2016-10-06. Strategi för Sveriges

Läs mer

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6)

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6) ARBETSBLAD PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER: 68510441502 SÄNDNINGSDATUM: 2015-12-19 Una canción,

Läs mer

Cii Crisiseconómica i y empleo: el caso Sueco

Cii Crisiseconómica i y empleo: el caso Sueco Cii Crisiseconómica i y empleo: el caso Sueco Sevilla 2011 Ann Numhauser Henning Estructura 1. El mercado laboral Sueco durante y despues de la crisis 2. Acciones durante la crisis 3. Problemas actuales

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Utbetalda medel jan-aug (MSEK) Delegerade medel 2010(MSEK)

Utbetalda medel jan-aug (MSEK) Delegerade medel 2010(MSEK) PROMEMORIA 1(13) 22 oktober, 2010 Strategirapport för Guatemala 2010 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Guatemala september 2008 - december 2012 som är i linje med de guatemalanska

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (6 poäng) a) Qué te interesa? b) Qué te encanta? c) Qué te

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 130 27/10/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (5 poäng) a) Cómo te llamas? b) Qué idiomas hablas? c) Qué

Läs mer

Prueba de inglés. CAPÍTULO siete

Prueba de inglés. CAPÍTULO siete CAPÍTULO siete 7 Prueba de inglés Ves la chica del centro? La chica rubia que lleva una camiseta blanca. Se llama Laura. Toda la clase tiene una prueba de inglés. Laura no ha estudiado mucho, por eso está

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

"F-E" "Jag är nöjd med.. "E" eller... "F" Jag /vi vill ha "A"

F-E Jag är nöjd med.. E eller... F Jag /vi vill ha A "F-E" "Jag är nöjd med.. "E" eller... "F" Jag /vi vill ha "A" ESPAÑOL ÅK 7 INFÖR PROV 3 VT 14 1. GLOSOR Alla glosor har du haft på Tema 8-11. ALLA glosor är med i texten på provet, som liknar texten Mi

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

69/. Slutdokument från toppmötet i Generalförsamlingen: Världskonferensen om urfolk

69/. Slutdokument från toppmötet i Generalförsamlingen: Världskonferensen om urfolk FN:s generalförsamling 15 september 2014 Original: Engelska Översättning till svenska: Sametinget Sverige Sextionionde sessionen Punkt 66 på dagordningen Urfolksrättigheter 69/. Slutdokument från toppmötet

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Cómo se llaman todas las personas de la familia?

Cómo se llaman todas las personas de la familia? Cómo se llaman todas las personas de la familia? 1. Se till att du förstår alla familjenamn i programmet: la madre el padre los padres la mujer el marido la esposa el esposo la abuela el abuelo la suegra

Läs mer

Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania

Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania Jonas Ewald Lektor, freds och utvecklingsstudier, Linnéuniversitetet Presentation på seminariet Svenskt bistånd mot nya mål?

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap ARBETSBLAD PEDAGOG: ERIK CARDELÚS PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA La orquídea (lätt) Innehållsfrågor på filmen 1) Var utspelar sig filmen? Beskriv miljön. 2) Vilka är filmens

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. PARTE 1 Vais a buscar información sobre diferentes atracciones turísticas: 1) Por qué está famoso/a? 2) Qué podemos ver allí? 3) Buscar 1-2 imágenes GRUPOS La Sagrada Familia: Zoe, Anton Parc Guell: Liv,

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET. Handlingsplan för konkretisering av. Sidas arbete med Homo-,

2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET. Handlingsplan för konkretisering av. Sidas arbete med Homo-, 2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET Handlingsplan för konkretisering av Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet 2007 2009 Sidas arbete med Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet

Läs mer

Utfasningsstrategi för det svenska stödet till. Nicaragua. juni 2008 december 2011

Utfasningsstrategi för det svenska stödet till. Nicaragua. juni 2008 december 2011 Utfasningsstrategi för det svenska stödet till Nicaragua juni 2008 december 2011 Regeringsbeslut III:1 UD2008/18872/AME Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

PERFEKT = DET MAN HAR GJORT

PERFEKT = DET MAN HAR GJORT Tema 14 - GRAMÁTICA Kunskapsmål till Tema 14 Att kunna verbet perfekt - det man har gjort: har pratat, har varit, har gjort. Kunna berätta kort vad man har gjort i helgen. Att kunna klockan på spanska.

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Formato de dirección

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK. 25 (20 aktiva) Strategiperiod 2010 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK. 25 (20 aktiva) Strategiperiod 2010 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Turkiet Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 25 (20 aktiva)

Läs mer

Moçambique. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Moçambique. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.019 Regeringsbeslut

Läs mer

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen ÖP beredningen 2017 2017-06-27, Östra Göinge Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-06-21 1. Förutsättningar för kommande arbete Kommunfullmäktiges planeringsberedning

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Spanska. Si va a realizar una mamografía. CancerC mammografi SPA.SLL.SV2.indd :10:56

Spanska. Si va a realizar una mamografía. CancerC mammografi SPA.SLL.SV2.indd :10:56 Spanska Si va a realizar una mamografía CancerC mammografi SPA.SLL.SV2.indd 1 2017-02-15 14:10:56 ANTES DEL EXAMEN Qué es la mamografía? Vad är mammografi? La mamografía es una radiografía de los senos.

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016 2018 Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2016-01-21 UD2016/01034/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Sveriges samarbete

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

Si va a realizar una mamografía

Si va a realizar una mamografía Si va a realizar una mamografía ANTES DEL EXAMEN Qué es la mamografía? La mamografía es una radiografía de los senos. La radiografía es una manera de fotografiar los senos. La mamografía se realiza para

Läs mer

WaterAid s remissvar gällande förslag till skrivelse för Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

WaterAid s remissvar gällande förslag till skrivelse för Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet WaterAid s remissvar gällande förslag till skrivelse för Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 23 juni 2016 Utrota extrem fattigdom startar med vatten! Mänskliga rättigheter: Allas tillgång

Läs mer

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata Ejercicio 1 Lo sabes? 1. La hiena vive en Asia África Australia 2. Las hienas son atractivas son malas tienen mala fama son adorables 3. Uno de estos animales no vive en la sabana. la gacela la hiena el

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Habla_[idioma]_? Para preguntar si una persona

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat - Allmänt Var kan jag hitta formuläret för? Fråga var du kan få ett formulär När var ditt [dokument] utfärdat? Fråga när ett dokument var utfärdat Vart var ditt [dokument] utfärdat? Fråga var ett dokument

Läs mer

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Var kan jag hitta formuläret för?

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Var kan jag hitta formuläret för? - Allmänt Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Fråga var du kan få ett formulär Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Fråga när ett dokument var utfärdat Cuál es el lugar de expedición

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 11 april 2007 Nr 35 38 INNEHÅLL Nr Sidan 35 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Bilaga. Passeig de la Verneda Carrer de Santander. Jaume Brossa. Carrer de. Via Trajana. Rambla de Prim C. de Horta. Ronda de Sant. Martì.

Bilaga. Passeig de la Verneda Carrer de Santander. Jaume Brossa. Carrer de. Via Trajana. Rambla de Prim C. de Horta. Ronda de Sant. Martì. Bilaga Passeig de la Verneda Carrer de Santander Carrer de Jaume Brossa Via Trajana Rambla de Prim C. de Horta SAGRERA Ronda de Sant Martì Järvägsdal Carrer de Santander Carrer de Cantábria Carrer del

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Provlektion 1 Provlektion Amigos Dos Mål: Träna på att presentera sig. Träna obestämd artikel. Lära sig namnet på några av Astrid Lindgrens figurer på spanska.

Läs mer

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform 1. Processen... 2 2. Målformuleringar i plattformen... 2 2.1 Övergripande mål... 2 2.2 Delmål 2: Förbättrade möjligheter för människor

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Underlag till strategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala

Underlag till strategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala ~4Sida 2016-01 - 11 Underlag till strategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala 2016-2020 1. Bakgrund Sidas underlag till strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2016-2020 är utarbetat

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Regeringens skrivelse 2008/09:189

Regeringens skrivelse 2008/09:189 Regeringens skrivelse 2008/09:189 Biståndets resultat Skr. 2008/09:189 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 maj 2009 Mats Odell Gunilla Carlsson (Utrikesdepartementet)

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Colombia Stockholm Tel: Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Colombia Stockholm Tel: Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.040 Regeringsbeslut för Colombia togs 2016-09-15 Strategi

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNUMMER: 68510441501 SÄNDNINGSDATUM: 2015-11-07 Una canción, un artista Amaral Hombre:

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Prioritetsområde I: KVINNORS OCH FLICKORS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER HAR FÖRBÄTTRATS Projektet/programmet

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 4: LA

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Sverige - Mexiko Kulturutbyte mellan Västra Götaland och Querétaro

Sverige - Mexiko Kulturutbyte mellan Västra Götaland och Querétaro Sverige - Mexiko Kulturutbyte mellan Västra Götaland och Querétaro 2003-2007 Kulturutbytet mellan Västra Götalandsregionen och delstaten Querétaro i Mexiko har lett till att ett stort antal evenemang anordnats.

Läs mer

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26 PROMEMORIA 1(10) 15 november, 2010 Strategirapport för Burundi 2010 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Burundi 2009-2012. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(98)29 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 3: BEKÄMPANDE AV RASISM OCH INTOLERANS MOT ROMER Strasbourg, 6 mars

Läs mer

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A 2007-10-20, kl.14-17 Inga hjälpmedel. Obs! studenter med annat modersmål än svenska

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.regeringen.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.032 Regeringsbeslut för Mali togs 2016-06-16. Strategi

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Guatemala. september 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Guatemala. september 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala september 2008 december 2012 Utrikesdepartementet Bilaga till regeringsbeslut UD2008/29330/AME 2008-09-15 Strategi för utvecklingssamarbetet

Läs mer