Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag Praktiska exempel

2 2

3 Denna broschyr färdigställdes 2009 på uppdrag av arbetsoch näringsministeriet. Centre for Responsible Business (CeReB) vid Åbo handelshögskola har skrivit manuskriptet tillsammans med samarbetspartner. Broschyren innehåller exempel på ansvarsfulla företag och projekt. Genom att utnyttja och tillämpa dessa exempel kan små och medelstora företag (SMF) utveckla sina egna ansvarsfulla projekt. Vi vill framföra vårt tack till alla företag som nämns i broschyren och till de samarbetspartner som har deltagit i processen. Broschyren baserar sig på en broschyr som utarbetades 2007 som en del av Europeiska kommissionens program Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs. Kontakter i Finland Arbets- och näringsministeriet Avdelningen för arbetslivsoch marknadsfrågor Åbo handelshögskola Centre for Responsible Business 3

4 Vad? Med ansvarsfullt företagande avses en balanserad utveckling och ledning av miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer i företagen i samarbete med intressenter. Dimensionerna i ansvaret är fast sammanknutna med varandra. När ett företag leds på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, stöder ansvarstagandet affärsverksamheten. Varje företag bestämmer självt de prioriteringar och genomförandesätt som är lämpligast. En ansvarsfull verksamhet är för SMF-företag ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften, svara på utmaningen av en hållbar utveckling och utveckla sin verksamhet. Ansvarstagande skapar winwin-situationer, som medför nytta för alla. Karaktäriskt för företagens ansvarstagande är: åtgärder som gagnar de anställda och andra intressenter till företaget samt miljön frivilliga åtgärder som går utöver de lagstadgade och avtalsbaserade kraven öppenhet och transparens i verksamheten samtidigt hänsynstagande till det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret konsekventa handlingar i stället för ad hoc-åtgärder ansvarstagandet som en del av affärsstrategin, inte som en isolerad handling. Om ansvarsfullt företagande används flera olika benämningar, t.ex. företagens samhällsansvar, ansvarig affärsverksamhet, företagsansvar, företagsmedborgarskap och hållbar utveckling. I allmänhet avser de alla samma sak. SMF-företag agerar ofta mycket ansvarsfullt, men de kan inte utnyttja potentialen i detta agerande! 4

5 Varför? Fastän det för det mest talas om företagsansvar och företagens samhällsansvar i samband med stora företag, är det också för SMF-företag ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften. Företagen vill agera ansvarsfullt av många olika orsaker. Det centrala motivet är att stärka lönsamheten och verksamhetsförutsättningarna på lång sikt. En ansvarsfull verksamhet kan positivt påverka SMF-företagens konkurrenskraft på följande sätt: nya affärsidéer och större marknader bättre produkter och produktionsprocesser, som leder till större kundtillfredsställelse och kundlojalitet mer motiverade och engagerade anställda, som ökar kreativiteten och innovativiteten i företaget kostnadsbesparingar och lönsamhet, när human- och produktionsresurser används effektivare bättre position på arbetsmarknaden i konkurrensen om goda arbetstagare bättre möjligheter för nätverkande, t.ex. med affärspartner och myndigheter positiv offentlighet och synlighet bättre möjlighet att t.ex. få finansiering tack vare en bättre image ökad omsättning på grund av ovan nämnda faktorer. Vastuullinen yrittäjyys Nyttan av ansvarsfullt företagande framgår ofta av motsatsen: om du inte agerar ansvarsfullt, förlorar du ditt rykte och marknadens förtroende. 5

6 Hur? Ansvarstagande kan ta sig uttryck i olika praktiska åtgärder, som inte behöver vara komplicerade eller dyra. Ansvarsfulla SMF-företag är aktiva på ett eller flera av nedannämnda delområden inom ansvarstagandet. Delområdena är tätt sammankopplade och stöder varandra. De är inte isolerade. Kunder och marknad Personal Det ansvarsfulla företaget Miljö Närsamhället, samhället i stort Produkter, tjänster och leveranskedjan Företaget kan börja utveckla ansvarstagandet på vilket delområde som helst. Därefter är det naturligt att småningom utvidga de ansvarsfulla åtgärderna så att de blir mer heltäckande och systematiska. Många SMF-företag fokuserar inte endast på ett enda delområde utan tillämpar ett mer övergripande angreppssätt. Då är ansvarstagande en del av affärsverksamheten och affärsidén. 6 På följande sidor beskrivs de olika delområdena i figuren närmare.

7 Ett SMF-företag förverkligar ansvarstagandet i följande utvecklingssteg: 1. Diskuterar de värderingar och arbetssätt som ska gälla i företaget. 2. Antecknar verksamhetsprinciperna: Vad vill vi göra? 3. Diskuterar med intressenterna: Vilka förväntningar har de? Vad kan göras i samarbete? 4. Integrerar ansvarstagandet i företagets normala verksamhet. 5. Mäter ansvarstagandet, så att verksamheten kan utvecklas. 6. Kommunicerar om främjandet av ansvarstagandet. 7. Gör då och då en mellantidsutvärdering och utvecklar verksamheten. Vi beslutar vad vi ska göra och gör vad vi har beslutat. 7

8 Personal Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på personalen, t.ex. genom att utbilda personalen och utveckla kompetensen engagera personalen i företagets beslutsfattande satsa på arbetshälsa och arbetssäkerhet samt på att förbättra arbetsförhållandena stödja balansen mellan arbete och privatliv främja jämlika och likvärdiga möjligheter samt mångfald och tolerans erbjuda en rättvis och motiverande lön eller något annat stöd, t.ex. pensionssystem, motions- och kultursedlar m.m. Exempel Smartum Oy har utvecklat serviceformerna motionssedlar och kultursedlar. År 2007 vann företaget tävlingen Årets kvalitetsinnovation i kategorin SMF-företag. Grunden för priset var Smartums innovationer som utnyttjar det befintliga servicenätverket. Sedlarna sporrar ar- 8 En yrkeskunnig, aktiv och deltagande

9 betstagarna att måna om sitt välbefinnande. Dessutom vann företaget tävlingen Årets etiska ledare Oy Pinifer Ltd tillverkar miljövänliga, växtoljebaserade biosmörjmedel samt produkter, tjänster och anordningar som hänför sig till användningen av dem. Biosmörjmedlen är giftfria och biologiskt nedbrytbara. Företaget försöker också minska sin energiförbrukning och sina avfallsmängder samt effektivisera återvinningen. Dessutom försöker företaget öppet informera och i sin verksamhet beakta personalens tillfredsställelse, säkerhet och arbetshälsa. Den ansvarsfulla verksamheten har ökat personalens kompetens och miljömedvetenhet samt förbättrat affärsverksamhetens kvalitet och företagets offentliga image. Detta har utretts bl.a. genom kundtillfredsställelseenkäter, där det tydligt har framgått hur viktiga miljö-, säkerhets- och kvalitetsfrågorna är för företagets kunder. Berner Aktiebolags ägare vill engagera sin personal i företaget. Företaget har ända sedan 1946 årligen delat ut 10 procent av sin vinst till personalen. Varje arbetstagare har fått sin andel i proportion till lönen. Under de bästa åren har personalen betalats en bonus motsvarande upp till 3,5 månaders lön. Dessutom har företaget som mål att etablera långsiktiga partnerskap med olika intressenter. Great Place to Work Institute Finland gör årligen en undersökning om Finlands bästa arbetsplatser och publicerar resultaten. De organisationer som har kommit med på listan får använda logotypen Finlands bästa arbetsplatser under ett års tid. De bästa arbetsplatserna väljs huvudsakligen utifrån de anställdas åsikter och dessutom utifrån en utredning om personalledningspraxis. På listan är SMF-företagen i en särskild kategori. År 2008 var vinnaren i kategorin SMF-företag Reaktor Innovations, där en långsiktig och ansvarsfull kompetensledning har varit särskilt framgångsrik. I praktiken innebär det t.ex. flexibilitet i de anställdas olika livssituationer. personal utgör grunden för vår konkurrenskraft. 9

10 Närsamhället och samhället i stort Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på närsamhället och samhället i stort t.ex. genom att producera ekonomisk välfärd, erbjuda arbetstillfällen och utveckla kompetensen samarbeta med läroanstalter och erbjuda praktikantplatser främja mångfalden stödja samhället i vid bemärkelse, t.ex. stödja befolkningen i utvecklingsländer eller minska fattigdomen investera ansvarsfullt växelverka och samarbeta t.ex. med den offentliga sektorn, andra företag och frivilligorganisationer utveckla livsmiljöerna genom olika kampanjer donera eller ge icke-monetärt stöd, t.ex. erbjuda företagets produkt eller tjänst till organisationer eller evenemang som företaget vill stödja. Exempel Kalevala Koru Oy donerar till Kvinnobanken en del av avkastningen från smyckesserien Gravity, som har designats av Kaisaleena Mäkelä. Kvinnobanken stöder kvinnorna i utvecklingsländerna i deras företagande samt deras möjligheter att skaffa sig och sin familj en utkomst. Dessutom förbättrar den hela närsamhällets välfärd. Tidigare har Kalevala Koru donerat en del av avkastningen från smyckesserien Afrikas tid till ett projekt som stödde ghanesiska flickors tillgång till grundskola. Kvinnobanken är en fond som förvaltas av Kyrkans utlandshjälp. Manpower Inclusive är ett företag inom rekryterings- och personalbranschen, som har status av ett socialt företag. Företaget främjar mångfald och likvärdighet på arbetsplatserna. Manpower Inclusive försöker förbättra sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Målgrupper är bl.a. funktionshindrade och delvis arbetsförmögna arbetssökande. Manpower Inclusive är en del av Manpowergruppen. 10

11 Samarbete är styrka! Det danska modeföretaget NOIR bekämpar fattigdomen och försöker förbättra levnadsförhållandena i Afrika med hjälp av ansvarsfulla affärsprocesser. NOIR producerar och säljer toppmode, varigenom företaget försöker vädja till konsumentens sociala samvete. Med en procent av NOIR:s intäkter från försäljningen av kläder stöds afrikanska bomullsarbetare. Dessutom erbjuder NOIR Foundation läkemedel och mikrolån för fattiga områden i Afrika. Kampanjen Östersjöutmaningen, som har startats av städerna Helsingfors och Åbo, försöker påverka tillståndet i Östersjöns naturmiljö på ett positivt sätt. Kampanjen utmanar också företag att genom frivilliga åtgärder vara med om att förbättra Östersjöns tillstånd. Företagen påverkar nämligen avsevärt havsmiljöns tillstånd, bl.a. genom logistik, användning av råmaterial, energianvändning och genom sin personal. De företag som deltar i kampanjen utarbetar åtgärdsprogram, där de så konkret som möjligt specificerar sina åtgärder till förmån för Östersjön och vattendragen. I Finland pågår många liknande projekt och initiativ med olika teman. 11

12 Produkter, tjänster och leveranskedjan Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på produkter, tjänster och leveranskedjan, t.ex. genom att utveckla produkter och tjänster som motsvarar kundernas önskemål om en hållbar utveckling beakta transparensen i produktionen och servicen och ge information om produkternas och tjänsternas ursprung följa de rekommenderande riktlinjerna och standarderna för miljöansvar, socialt och ekonomiskt ansvar och etik i hela leveranskedjan agera ansvarsfullt i underleverantörskedjan bedriva kontinuerlig och tillräcklig FoU-verksamhet som beredskap för kommande behov vara innovativ för kunna utveckla ekologiskt och socialt ansvarsfulla produkter och tjänster för huvudleverantören kunna beskriva ansvarstagandet i sin verksamhet. Exempel Lappset Group Oy tillverkar redskap för lekplatser. Företaget försöker ge människor i alla åldrar ett hälsosammare och lyckligare liv genom lek. I leken förenas motion med nöje. En av Lappsets produkter är SmartUs, som sporrar till att röra på sig och stöder inlärningen på ett sätt som vädjar till dagens barn. SmartUs är en interaktiv inlärningsmiljö, som kombinerar lekplatsredskap med videospelegenskaper. Helkama Velox Oy tillverkar cyklar i Finland. Cykeln är enligt principerna för hållbar utveckling ett grönt fortskaffningsmedel, eftersom dess koldioxidutsläpp är obefintliga. På företagets fabrik i Hangö uppstår inga utsläpp alls på land, i vattnet eller i luften. Helkama Oy satsar också på cyklarnas hållbarhet och långa livstid. 12

13 Företaget kan integrera ett ansvarstagande som främjar hållbar utveckling i en lönsam och konkurrenskraftig affärsverksamhet. Svenska Ekolådan säljer biodynamiska och ekologiska produkter, som levereras direkt hem till konsumenterna på ett ekologiskt effektivt sätt. Också företagets produktion är så miljövänlig som möjligt. Ekolådans egentliga tjänsteinnovation är konsumentens roll som investerare. Företaget har köpt lantgårdar med pengar som konsumenterna har placerat, vilket stöder företagets vision om att få konsumenter och produkter närmare varandra. År 2001 startade finländska företag inom industri och handel ett projekt där man kom överens om principerna för ansvarsfull importhandel. Syftet är att säkerställa att de produkter som erbjuds konsumenterna har tillverkats under socialt och etiskt godtagbara produktionsförhållanden. De deltagande företagen har förbundit sig att följa principerna för ansvarsfull importhandel. I nätverket finns nu ett tjugotal företag, varav ca hälften är SMF-företag. Företagen drar nytta av de principer för ansvarsfull importhandel som har utarbetats inom projektet och får också stöd i den globala utmaning som detaljhandelsprodukternas ursprung medför. 13

14 14

15 Kunder och marknad Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på marknaden eller kunderna, t.ex. genom att förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet, miljövänlighet och säkerhet sörja för konsumentskyddet och att konsumentinformationen är sanningsenlig öppet informera kunderna om produktens eller tjänstens egenskaper tillämpa en rättvis och transparent prissättning tillhandahålla frivilliga tjänster, såsom återvinnings- och reparationstjänster ha ett fungerande system för kundrespons betala varuleverantörer och affärspartner i tid följa etiska principer i reklamen undvika grå ekonomi och korruption rapportera om ansvarstagandet. Exempel Eko-Expert Oy har utvecklat en teknik som gör det möjligt att återvinna blåsisoleringar, som annars skulle gå till avstjälpningsplatsen i samband med reparation eller rivning av byggnader. Tekniken minskar kundföretagens transport- och avfallshanteringskostnader. År 2006 belönades företaget med ett miljöpris av föreningen för miljöledarskap. Muumimaailma Oy (Muminvärlden), som är verksamt inom turistbranschen, inledde sin verksamhet i Nådendal Företagets värderingar är familjegemenskap, icke-våld, vänlighet, miljömedvetenhet, trygghet, äventyrslust och fostran. T.ex. alkoholbruk och tobaksrökning är förbjudet i området. År 2004 upptogs Muminvärlden bland de 25 europeiska modellföretag som håller fast vid etiska, sociala och ekologiska värderingar. Hösten 2008 belönades företaget i tävlingen om samhällsansvarsrapporteringen i kategorin SMF-företag. 15

16 Den lilla tyska kökstillverkaren Die Möbelmacher GmbH arrangerar gratis kokkurser för sina kunder för att bekanta dem med företagets kök och en hälsosam kost. Företaget har varit aktivt och deltagit i samarbete av många slag. En gång per år samlas de lokala tillverkarna till en regional dag för att utbyta erfarenheter och berätta om sina egna tillvägagångssätt för en hållbar affärsverksamhet. Genom att agera på detta sätt har företagets omsättning ökat avsevärt under de senaste åren. Svenska Fair Unlimited är ett b2b-företag, som säljer rättvisemärkta företagspresenter. Till sortimentet hör bl.a. kläder, mat, sötsaker, mellanmål, fotbollar och gåvoförpackningar. Allting har framställts genom småskalig produktion på olika håll i världen. Därför kan företaget inte ställa väldigt stränga krav på producenterna i fråga om pris, kvalitet och leveranstider. Eftersom Fair Unlimited arbetar i direkt kontakt med Rättvis handel-producenterna är företaget bundet av de regler som har fastställts av rörelsen Rättvis handel. Produktivt, effektivt och samtidigt miljövänligt. 16

17 17

18 Miljö Ett SMF-företag kan agera miljövänligt t.ex. genom att konsekvent beakta miljöfaktorer i sin verksamhet planera innovativa, miljövänliga produkter och produktionskoncept beakta produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser under hela deras livscykel sporra kunder, personal och samarbetspartner att agera på ett miljövänligt sätt minska och effektivisera användningen av material, energi och vatten minska avfallsmängden och återvinna avfall genomföra miljöbedömningar av varuleverantörerna i sina inköp gynna miljövänliga produkter och tjänster. Exempel Att minska miljöbelastningen är en väsentlig del av Lindström Oy:s verksamhet. Materialeffektivitet ingår i företagets modulära verksamhetsmodell, som tillämpas i alla länder där företaget är verksamt. Företagets textilier blir skötta gånger under deras livstid beroende på ändamålet. T.ex. en rullhandduk som har tvättats över hundra gånger motsvarar ca pappershanddukar för engångsbruk. En slutanvänd rullhandduk ger upphov till två kilo fast avfall, medan en motsvarande mängd engångshanddukar ger upphov till 80 kilo avfall. Kiilto Oy är en fabrik i kemikaliebranschen med lim som huvudprodukt. På taket till Kiiltos produktionsanläggning i Lempäälä finns Finlands största solkraftverk med 332 solpaneler. De producerar ca kilowattimmar el per år, vilket är ca en procent av Kiiltos eget energibehov.företaget har satsat på miljöansvar i utvecklingen av såväl företaget som produkterna. 18 Piiloset by Finnsusp Oy i Lieto har utvecklat och tillverkat bl.a. produkter för skötsel av kontaktlinser sedan år Skötselvätskorna är miljövänliga. Som resultat av företagets forsknings- och utvecklingsarbete är skötselvätskan BioSoak den enda i världen som innehåller

19 en biologiskt nedbrytbart detergent, som när den kommer ut i miljön inte skadar naturens egna organismer. Även produktionsprocessen har planerats så att den är så miljövänlig som möjlig, med bl.a. återvinning av material, såsom kartong och plaster, i processens olika faser. Piiloset by Finnsusp Oy är ett bra exempel på ett företag som beaktar miljöfaktorerna på ett övergripande sätt. Företaget har som det första i den optiska branschen i Finland beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001: Farm-Fill Umweltinnovations- und Vertriebs GmbH är en liten österrikisk återförsäljare av leksaker, vars huvudprodukt är PlayMais-leksakerna. Leksakerna är tillverkade av förnybara naturråvaror, såsom majs. I odlingen av dem har inte använts gödslings- eller bekämpningsmedel. När barnen leker med leksakerna stiftar de bekantskap med ekologiska produkter samtidigt som de utvecklar sin kreativitet genom lek. Den enes avfall kan vara den andres råvara! 19

20 Ytterligare information Organisation Internetadress Huvudsakligt innehåll Arbets- och näringsministeriet (ANM) Faktasidor om samhälls- och företagsansvar Finnish Business& Society ry. (FiBS) Ett företagsnätverk som delfinansieras av ANM och främjar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar företagsverksamhet i Finland. På webbplatsen finns en mängd information, verktyg och länkar FöretagsFinland företagets miljöinformation Nätportalens miljöinformationsavdelning innehåller information om vilka miljöfaktorer som hänför sig till företagens verksamhet och utvecklingen av den samt hur de bör beaktas Finlands Näringsliv EK Avdelningen Vastuullisuus käytännön yritystoiminnassa innehåller information och exempel för företag av alla storlekar Europeiska kommissionen ec.europa.eu/enterprise/csr/ campaign/documentation/ index_sv.htm Webbplats om ansvarsfullt företagande. Innehåller bl.a. verktyg för SMF-företag. Small Business Journey Instruktioner för SMF-företag på engelska: hur man ökar lönsamheten genom ansvarsfulla arbetssätt Arbets- och näringsministeriet PB 32, Statsrådet Tfn Fax Layout och ombrytning: Proinno Design Oy Tryck: Erweko, marraskuu 2010

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer Vägledning för ansvarstagande i företagen Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer Innehållsförteckning Definition av samhälls- och företagsansvar... 6 Hur kan ditt företag utnyttja

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett gemensamt jordklot. Häftet innehåller kartläggningsverktyg

Läs mer

Principer för ansvarsfull verksamhet

Principer för ansvarsfull verksamhet Principer för ansvarsfull verksamhet Innehåll Principer för ansvarsfull verksamhet... 3 Vår framgång bygger på att värdegrunden är starkt integrerad i all vår verksamhet... 4 God förvaltningssed... 5 Vi

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR

FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR De långsiktiga verksamhetsförutsättningarna tryggas av att företagen tar sitt samhällsansvar 2004 Åbo Energi, år 2003 i korthet Omsättningen 128 milj.euro Rörelsevinsten

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Make Trade Fair. guide för inköpare

Make Trade Fair. guide för inköpare Make Trade Fair guide för inköpare Om du inte vill fjättra dina egna barn vid maskiner varför göra det med andras? Sweatshops och Fair Trade vad är det? Nästan allt vi konsumerar produceras i utvecklingsländer

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Argumentbank Syftet med denna argumentbank är att göra det lättare för företag i livsmedelskedjan att identifiera, utveckla och förbättra de ekologiska

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer