Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag Praktiska exempel

2 2

3 Denna broschyr färdigställdes 2009 på uppdrag av arbetsoch näringsministeriet. Centre for Responsible Business (CeReB) vid Åbo handelshögskola har skrivit manuskriptet tillsammans med samarbetspartner. Broschyren innehåller exempel på ansvarsfulla företag och projekt. Genom att utnyttja och tillämpa dessa exempel kan små och medelstora företag (SMF) utveckla sina egna ansvarsfulla projekt. Vi vill framföra vårt tack till alla företag som nämns i broschyren och till de samarbetspartner som har deltagit i processen. Broschyren baserar sig på en broschyr som utarbetades 2007 som en del av Europeiska kommissionens program Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs. Kontakter i Finland Arbets- och näringsministeriet Avdelningen för arbetslivsoch marknadsfrågor Åbo handelshögskola Centre for Responsible Business 3

4 Vad? Med ansvarsfullt företagande avses en balanserad utveckling och ledning av miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer i företagen i samarbete med intressenter. Dimensionerna i ansvaret är fast sammanknutna med varandra. När ett företag leds på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, stöder ansvarstagandet affärsverksamheten. Varje företag bestämmer självt de prioriteringar och genomförandesätt som är lämpligast. En ansvarsfull verksamhet är för SMF-företag ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften, svara på utmaningen av en hållbar utveckling och utveckla sin verksamhet. Ansvarstagande skapar winwin-situationer, som medför nytta för alla. Karaktäriskt för företagens ansvarstagande är: åtgärder som gagnar de anställda och andra intressenter till företaget samt miljön frivilliga åtgärder som går utöver de lagstadgade och avtalsbaserade kraven öppenhet och transparens i verksamheten samtidigt hänsynstagande till det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret konsekventa handlingar i stället för ad hoc-åtgärder ansvarstagandet som en del av affärsstrategin, inte som en isolerad handling. Om ansvarsfullt företagande används flera olika benämningar, t.ex. företagens samhällsansvar, ansvarig affärsverksamhet, företagsansvar, företagsmedborgarskap och hållbar utveckling. I allmänhet avser de alla samma sak. SMF-företag agerar ofta mycket ansvarsfullt, men de kan inte utnyttja potentialen i detta agerande! 4

5 Varför? Fastän det för det mest talas om företagsansvar och företagens samhällsansvar i samband med stora företag, är det också för SMF-företag ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften. Företagen vill agera ansvarsfullt av många olika orsaker. Det centrala motivet är att stärka lönsamheten och verksamhetsförutsättningarna på lång sikt. En ansvarsfull verksamhet kan positivt påverka SMF-företagens konkurrenskraft på följande sätt: nya affärsidéer och större marknader bättre produkter och produktionsprocesser, som leder till större kundtillfredsställelse och kundlojalitet mer motiverade och engagerade anställda, som ökar kreativiteten och innovativiteten i företaget kostnadsbesparingar och lönsamhet, när human- och produktionsresurser används effektivare bättre position på arbetsmarknaden i konkurrensen om goda arbetstagare bättre möjligheter för nätverkande, t.ex. med affärspartner och myndigheter positiv offentlighet och synlighet bättre möjlighet att t.ex. få finansiering tack vare en bättre image ökad omsättning på grund av ovan nämnda faktorer. Vastuullinen yrittäjyys Nyttan av ansvarsfullt företagande framgår ofta av motsatsen: om du inte agerar ansvarsfullt, förlorar du ditt rykte och marknadens förtroende. 5

6 Hur? Ansvarstagande kan ta sig uttryck i olika praktiska åtgärder, som inte behöver vara komplicerade eller dyra. Ansvarsfulla SMF-företag är aktiva på ett eller flera av nedannämnda delområden inom ansvarstagandet. Delområdena är tätt sammankopplade och stöder varandra. De är inte isolerade. Kunder och marknad Personal Det ansvarsfulla företaget Miljö Närsamhället, samhället i stort Produkter, tjänster och leveranskedjan Företaget kan börja utveckla ansvarstagandet på vilket delområde som helst. Därefter är det naturligt att småningom utvidga de ansvarsfulla åtgärderna så att de blir mer heltäckande och systematiska. Många SMF-företag fokuserar inte endast på ett enda delområde utan tillämpar ett mer övergripande angreppssätt. Då är ansvarstagande en del av affärsverksamheten och affärsidén. 6 På följande sidor beskrivs de olika delområdena i figuren närmare.

7 Ett SMF-företag förverkligar ansvarstagandet i följande utvecklingssteg: 1. Diskuterar de värderingar och arbetssätt som ska gälla i företaget. 2. Antecknar verksamhetsprinciperna: Vad vill vi göra? 3. Diskuterar med intressenterna: Vilka förväntningar har de? Vad kan göras i samarbete? 4. Integrerar ansvarstagandet i företagets normala verksamhet. 5. Mäter ansvarstagandet, så att verksamheten kan utvecklas. 6. Kommunicerar om främjandet av ansvarstagandet. 7. Gör då och då en mellantidsutvärdering och utvecklar verksamheten. Vi beslutar vad vi ska göra och gör vad vi har beslutat. 7

8 Personal Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på personalen, t.ex. genom att utbilda personalen och utveckla kompetensen engagera personalen i företagets beslutsfattande satsa på arbetshälsa och arbetssäkerhet samt på att förbättra arbetsförhållandena stödja balansen mellan arbete och privatliv främja jämlika och likvärdiga möjligheter samt mångfald och tolerans erbjuda en rättvis och motiverande lön eller något annat stöd, t.ex. pensionssystem, motions- och kultursedlar m.m. Exempel Smartum Oy har utvecklat serviceformerna motionssedlar och kultursedlar. År 2007 vann företaget tävlingen Årets kvalitetsinnovation i kategorin SMF-företag. Grunden för priset var Smartums innovationer som utnyttjar det befintliga servicenätverket. Sedlarna sporrar ar- 8 En yrkeskunnig, aktiv och deltagande

9 betstagarna att måna om sitt välbefinnande. Dessutom vann företaget tävlingen Årets etiska ledare Oy Pinifer Ltd tillverkar miljövänliga, växtoljebaserade biosmörjmedel samt produkter, tjänster och anordningar som hänför sig till användningen av dem. Biosmörjmedlen är giftfria och biologiskt nedbrytbara. Företaget försöker också minska sin energiförbrukning och sina avfallsmängder samt effektivisera återvinningen. Dessutom försöker företaget öppet informera och i sin verksamhet beakta personalens tillfredsställelse, säkerhet och arbetshälsa. Den ansvarsfulla verksamheten har ökat personalens kompetens och miljömedvetenhet samt förbättrat affärsverksamhetens kvalitet och företagets offentliga image. Detta har utretts bl.a. genom kundtillfredsställelseenkäter, där det tydligt har framgått hur viktiga miljö-, säkerhets- och kvalitetsfrågorna är för företagets kunder. Berner Aktiebolags ägare vill engagera sin personal i företaget. Företaget har ända sedan 1946 årligen delat ut 10 procent av sin vinst till personalen. Varje arbetstagare har fått sin andel i proportion till lönen. Under de bästa åren har personalen betalats en bonus motsvarande upp till 3,5 månaders lön. Dessutom har företaget som mål att etablera långsiktiga partnerskap med olika intressenter. Great Place to Work Institute Finland gör årligen en undersökning om Finlands bästa arbetsplatser och publicerar resultaten. De organisationer som har kommit med på listan får använda logotypen Finlands bästa arbetsplatser under ett års tid. De bästa arbetsplatserna väljs huvudsakligen utifrån de anställdas åsikter och dessutom utifrån en utredning om personalledningspraxis. På listan är SMF-företagen i en särskild kategori. År 2008 var vinnaren i kategorin SMF-företag Reaktor Innovations, där en långsiktig och ansvarsfull kompetensledning har varit särskilt framgångsrik. I praktiken innebär det t.ex. flexibilitet i de anställdas olika livssituationer. personal utgör grunden för vår konkurrenskraft. 9

10 Närsamhället och samhället i stort Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på närsamhället och samhället i stort t.ex. genom att producera ekonomisk välfärd, erbjuda arbetstillfällen och utveckla kompetensen samarbeta med läroanstalter och erbjuda praktikantplatser främja mångfalden stödja samhället i vid bemärkelse, t.ex. stödja befolkningen i utvecklingsländer eller minska fattigdomen investera ansvarsfullt växelverka och samarbeta t.ex. med den offentliga sektorn, andra företag och frivilligorganisationer utveckla livsmiljöerna genom olika kampanjer donera eller ge icke-monetärt stöd, t.ex. erbjuda företagets produkt eller tjänst till organisationer eller evenemang som företaget vill stödja. Exempel Kalevala Koru Oy donerar till Kvinnobanken en del av avkastningen från smyckesserien Gravity, som har designats av Kaisaleena Mäkelä. Kvinnobanken stöder kvinnorna i utvecklingsländerna i deras företagande samt deras möjligheter att skaffa sig och sin familj en utkomst. Dessutom förbättrar den hela närsamhällets välfärd. Tidigare har Kalevala Koru donerat en del av avkastningen från smyckesserien Afrikas tid till ett projekt som stödde ghanesiska flickors tillgång till grundskola. Kvinnobanken är en fond som förvaltas av Kyrkans utlandshjälp. Manpower Inclusive är ett företag inom rekryterings- och personalbranschen, som har status av ett socialt företag. Företaget främjar mångfald och likvärdighet på arbetsplatserna. Manpower Inclusive försöker förbättra sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Målgrupper är bl.a. funktionshindrade och delvis arbetsförmögna arbetssökande. Manpower Inclusive är en del av Manpowergruppen. 10

11 Samarbete är styrka! Det danska modeföretaget NOIR bekämpar fattigdomen och försöker förbättra levnadsförhållandena i Afrika med hjälp av ansvarsfulla affärsprocesser. NOIR producerar och säljer toppmode, varigenom företaget försöker vädja till konsumentens sociala samvete. Med en procent av NOIR:s intäkter från försäljningen av kläder stöds afrikanska bomullsarbetare. Dessutom erbjuder NOIR Foundation läkemedel och mikrolån för fattiga områden i Afrika. Kampanjen Östersjöutmaningen, som har startats av städerna Helsingfors och Åbo, försöker påverka tillståndet i Östersjöns naturmiljö på ett positivt sätt. Kampanjen utmanar också företag att genom frivilliga åtgärder vara med om att förbättra Östersjöns tillstånd. Företagen påverkar nämligen avsevärt havsmiljöns tillstånd, bl.a. genom logistik, användning av råmaterial, energianvändning och genom sin personal. De företag som deltar i kampanjen utarbetar åtgärdsprogram, där de så konkret som möjligt specificerar sina åtgärder till förmån för Östersjön och vattendragen. I Finland pågår många liknande projekt och initiativ med olika teman. 11

12 Produkter, tjänster och leveranskedjan Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på produkter, tjänster och leveranskedjan, t.ex. genom att utveckla produkter och tjänster som motsvarar kundernas önskemål om en hållbar utveckling beakta transparensen i produktionen och servicen och ge information om produkternas och tjänsternas ursprung följa de rekommenderande riktlinjerna och standarderna för miljöansvar, socialt och ekonomiskt ansvar och etik i hela leveranskedjan agera ansvarsfullt i underleverantörskedjan bedriva kontinuerlig och tillräcklig FoU-verksamhet som beredskap för kommande behov vara innovativ för kunna utveckla ekologiskt och socialt ansvarsfulla produkter och tjänster för huvudleverantören kunna beskriva ansvarstagandet i sin verksamhet. Exempel Lappset Group Oy tillverkar redskap för lekplatser. Företaget försöker ge människor i alla åldrar ett hälsosammare och lyckligare liv genom lek. I leken förenas motion med nöje. En av Lappsets produkter är SmartUs, som sporrar till att röra på sig och stöder inlärningen på ett sätt som vädjar till dagens barn. SmartUs är en interaktiv inlärningsmiljö, som kombinerar lekplatsredskap med videospelegenskaper. Helkama Velox Oy tillverkar cyklar i Finland. Cykeln är enligt principerna för hållbar utveckling ett grönt fortskaffningsmedel, eftersom dess koldioxidutsläpp är obefintliga. På företagets fabrik i Hangö uppstår inga utsläpp alls på land, i vattnet eller i luften. Helkama Oy satsar också på cyklarnas hållbarhet och långa livstid. 12

13 Företaget kan integrera ett ansvarstagande som främjar hållbar utveckling i en lönsam och konkurrenskraftig affärsverksamhet. Svenska Ekolådan säljer biodynamiska och ekologiska produkter, som levereras direkt hem till konsumenterna på ett ekologiskt effektivt sätt. Också företagets produktion är så miljövänlig som möjligt. Ekolådans egentliga tjänsteinnovation är konsumentens roll som investerare. Företaget har köpt lantgårdar med pengar som konsumenterna har placerat, vilket stöder företagets vision om att få konsumenter och produkter närmare varandra. År 2001 startade finländska företag inom industri och handel ett projekt där man kom överens om principerna för ansvarsfull importhandel. Syftet är att säkerställa att de produkter som erbjuds konsumenterna har tillverkats under socialt och etiskt godtagbara produktionsförhållanden. De deltagande företagen har förbundit sig att följa principerna för ansvarsfull importhandel. I nätverket finns nu ett tjugotal företag, varav ca hälften är SMF-företag. Företagen drar nytta av de principer för ansvarsfull importhandel som har utarbetats inom projektet och får också stöd i den globala utmaning som detaljhandelsprodukternas ursprung medför. 13

14 14

15 Kunder och marknad Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på marknaden eller kunderna, t.ex. genom att förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet, miljövänlighet och säkerhet sörja för konsumentskyddet och att konsumentinformationen är sanningsenlig öppet informera kunderna om produktens eller tjänstens egenskaper tillämpa en rättvis och transparent prissättning tillhandahålla frivilliga tjänster, såsom återvinnings- och reparationstjänster ha ett fungerande system för kundrespons betala varuleverantörer och affärspartner i tid följa etiska principer i reklamen undvika grå ekonomi och korruption rapportera om ansvarstagandet. Exempel Eko-Expert Oy har utvecklat en teknik som gör det möjligt att återvinna blåsisoleringar, som annars skulle gå till avstjälpningsplatsen i samband med reparation eller rivning av byggnader. Tekniken minskar kundföretagens transport- och avfallshanteringskostnader. År 2006 belönades företaget med ett miljöpris av föreningen för miljöledarskap. Muumimaailma Oy (Muminvärlden), som är verksamt inom turistbranschen, inledde sin verksamhet i Nådendal Företagets värderingar är familjegemenskap, icke-våld, vänlighet, miljömedvetenhet, trygghet, äventyrslust och fostran. T.ex. alkoholbruk och tobaksrökning är förbjudet i området. År 2004 upptogs Muminvärlden bland de 25 europeiska modellföretag som håller fast vid etiska, sociala och ekologiska värderingar. Hösten 2008 belönades företaget i tävlingen om samhällsansvarsrapporteringen i kategorin SMF-företag. 15

16 Den lilla tyska kökstillverkaren Die Möbelmacher GmbH arrangerar gratis kokkurser för sina kunder för att bekanta dem med företagets kök och en hälsosam kost. Företaget har varit aktivt och deltagit i samarbete av många slag. En gång per år samlas de lokala tillverkarna till en regional dag för att utbyta erfarenheter och berätta om sina egna tillvägagångssätt för en hållbar affärsverksamhet. Genom att agera på detta sätt har företagets omsättning ökat avsevärt under de senaste åren. Svenska Fair Unlimited är ett b2b-företag, som säljer rättvisemärkta företagspresenter. Till sortimentet hör bl.a. kläder, mat, sötsaker, mellanmål, fotbollar och gåvoförpackningar. Allting har framställts genom småskalig produktion på olika håll i världen. Därför kan företaget inte ställa väldigt stränga krav på producenterna i fråga om pris, kvalitet och leveranstider. Eftersom Fair Unlimited arbetar i direkt kontakt med Rättvis handel-producenterna är företaget bundet av de regler som har fastställts av rörelsen Rättvis handel. Produktivt, effektivt och samtidigt miljövänligt. 16

17 17

18 Miljö Ett SMF-företag kan agera miljövänligt t.ex. genom att konsekvent beakta miljöfaktorer i sin verksamhet planera innovativa, miljövänliga produkter och produktionskoncept beakta produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser under hela deras livscykel sporra kunder, personal och samarbetspartner att agera på ett miljövänligt sätt minska och effektivisera användningen av material, energi och vatten minska avfallsmängden och återvinna avfall genomföra miljöbedömningar av varuleverantörerna i sina inköp gynna miljövänliga produkter och tjänster. Exempel Att minska miljöbelastningen är en väsentlig del av Lindström Oy:s verksamhet. Materialeffektivitet ingår i företagets modulära verksamhetsmodell, som tillämpas i alla länder där företaget är verksamt. Företagets textilier blir skötta gånger under deras livstid beroende på ändamålet. T.ex. en rullhandduk som har tvättats över hundra gånger motsvarar ca pappershanddukar för engångsbruk. En slutanvänd rullhandduk ger upphov till två kilo fast avfall, medan en motsvarande mängd engångshanddukar ger upphov till 80 kilo avfall. Kiilto Oy är en fabrik i kemikaliebranschen med lim som huvudprodukt. På taket till Kiiltos produktionsanläggning i Lempäälä finns Finlands största solkraftverk med 332 solpaneler. De producerar ca kilowattimmar el per år, vilket är ca en procent av Kiiltos eget energibehov.företaget har satsat på miljöansvar i utvecklingen av såväl företaget som produkterna. 18 Piiloset by Finnsusp Oy i Lieto har utvecklat och tillverkat bl.a. produkter för skötsel av kontaktlinser sedan år Skötselvätskorna är miljövänliga. Som resultat av företagets forsknings- och utvecklingsarbete är skötselvätskan BioSoak den enda i världen som innehåller

19 en biologiskt nedbrytbart detergent, som när den kommer ut i miljön inte skadar naturens egna organismer. Även produktionsprocessen har planerats så att den är så miljövänlig som möjlig, med bl.a. återvinning av material, såsom kartong och plaster, i processens olika faser. Piiloset by Finnsusp Oy är ett bra exempel på ett företag som beaktar miljöfaktorerna på ett övergripande sätt. Företaget har som det första i den optiska branschen i Finland beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001: Farm-Fill Umweltinnovations- und Vertriebs GmbH är en liten österrikisk återförsäljare av leksaker, vars huvudprodukt är PlayMais-leksakerna. Leksakerna är tillverkade av förnybara naturråvaror, såsom majs. I odlingen av dem har inte använts gödslings- eller bekämpningsmedel. När barnen leker med leksakerna stiftar de bekantskap med ekologiska produkter samtidigt som de utvecklar sin kreativitet genom lek. Den enes avfall kan vara den andres råvara! 19

20 Ytterligare information Organisation Internetadress Huvudsakligt innehåll Arbets- och näringsministeriet (ANM) Faktasidor om samhälls- och företagsansvar Finnish Business& Society ry. (FiBS) Ett företagsnätverk som delfinansieras av ANM och främjar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar företagsverksamhet i Finland. På webbplatsen finns en mängd information, verktyg och länkar FöretagsFinland företagets miljöinformation Nätportalens miljöinformationsavdelning innehåller information om vilka miljöfaktorer som hänför sig till företagens verksamhet och utvecklingen av den samt hur de bör beaktas Finlands Näringsliv EK Avdelningen Vastuullisuus käytännön yritystoiminnassa innehåller information och exempel för företag av alla storlekar Europeiska kommissionen ec.europa.eu/enterprise/csr/ campaign/documentation/ index_sv.htm Webbplats om ansvarsfullt företagande. Innehåller bl.a. verktyg för SMF-företag. Small Business Journey Instruktioner för SMF-företag på engelska: hur man ökar lönsamheten genom ansvarsfulla arbetssätt Arbets- och näringsministeriet PB 32, Statsrådet Tfn Fax Layout och ombrytning: Proinno Design Oy Tryck: Erweko, marraskuu 2010

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer