Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag Praktiska exempel

2 2

3 Denna broschyr färdigställdes 2009 på uppdrag av arbetsoch näringsministeriet. Centre for Responsible Business (CeReB) vid Åbo handelshögskola har skrivit manuskriptet tillsammans med samarbetspartner. Broschyren innehåller exempel på ansvarsfulla företag och projekt. Genom att utnyttja och tillämpa dessa exempel kan små och medelstora företag (SMF) utveckla sina egna ansvarsfulla projekt. Vi vill framföra vårt tack till alla företag som nämns i broschyren och till de samarbetspartner som har deltagit i processen. Broschyren baserar sig på en broschyr som utarbetades 2007 som en del av Europeiska kommissionens program Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs. Kontakter i Finland Arbets- och näringsministeriet Avdelningen för arbetslivsoch marknadsfrågor Åbo handelshögskola Centre for Responsible Business 3

4 Vad? Med ansvarsfullt företagande avses en balanserad utveckling och ledning av miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer i företagen i samarbete med intressenter. Dimensionerna i ansvaret är fast sammanknutna med varandra. När ett företag leds på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, stöder ansvarstagandet affärsverksamheten. Varje företag bestämmer självt de prioriteringar och genomförandesätt som är lämpligast. En ansvarsfull verksamhet är för SMF-företag ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften, svara på utmaningen av en hållbar utveckling och utveckla sin verksamhet. Ansvarstagande skapar winwin-situationer, som medför nytta för alla. Karaktäriskt för företagens ansvarstagande är: åtgärder som gagnar de anställda och andra intressenter till företaget samt miljön frivilliga åtgärder som går utöver de lagstadgade och avtalsbaserade kraven öppenhet och transparens i verksamheten samtidigt hänsynstagande till det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret konsekventa handlingar i stället för ad hoc-åtgärder ansvarstagandet som en del av affärsstrategin, inte som en isolerad handling. Om ansvarsfullt företagande används flera olika benämningar, t.ex. företagens samhällsansvar, ansvarig affärsverksamhet, företagsansvar, företagsmedborgarskap och hållbar utveckling. I allmänhet avser de alla samma sak. SMF-företag agerar ofta mycket ansvarsfullt, men de kan inte utnyttja potentialen i detta agerande! 4

5 Varför? Fastän det för det mest talas om företagsansvar och företagens samhällsansvar i samband med stora företag, är det också för SMF-företag ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften. Företagen vill agera ansvarsfullt av många olika orsaker. Det centrala motivet är att stärka lönsamheten och verksamhetsförutsättningarna på lång sikt. En ansvarsfull verksamhet kan positivt påverka SMF-företagens konkurrenskraft på följande sätt: nya affärsidéer och större marknader bättre produkter och produktionsprocesser, som leder till större kundtillfredsställelse och kundlojalitet mer motiverade och engagerade anställda, som ökar kreativiteten och innovativiteten i företaget kostnadsbesparingar och lönsamhet, när human- och produktionsresurser används effektivare bättre position på arbetsmarknaden i konkurrensen om goda arbetstagare bättre möjligheter för nätverkande, t.ex. med affärspartner och myndigheter positiv offentlighet och synlighet bättre möjlighet att t.ex. få finansiering tack vare en bättre image ökad omsättning på grund av ovan nämnda faktorer. Vastuullinen yrittäjyys Nyttan av ansvarsfullt företagande framgår ofta av motsatsen: om du inte agerar ansvarsfullt, förlorar du ditt rykte och marknadens förtroende. 5

6 Hur? Ansvarstagande kan ta sig uttryck i olika praktiska åtgärder, som inte behöver vara komplicerade eller dyra. Ansvarsfulla SMF-företag är aktiva på ett eller flera av nedannämnda delområden inom ansvarstagandet. Delområdena är tätt sammankopplade och stöder varandra. De är inte isolerade. Kunder och marknad Personal Det ansvarsfulla företaget Miljö Närsamhället, samhället i stort Produkter, tjänster och leveranskedjan Företaget kan börja utveckla ansvarstagandet på vilket delområde som helst. Därefter är det naturligt att småningom utvidga de ansvarsfulla åtgärderna så att de blir mer heltäckande och systematiska. Många SMF-företag fokuserar inte endast på ett enda delområde utan tillämpar ett mer övergripande angreppssätt. Då är ansvarstagande en del av affärsverksamheten och affärsidén. 6 På följande sidor beskrivs de olika delområdena i figuren närmare.

7 Ett SMF-företag förverkligar ansvarstagandet i följande utvecklingssteg: 1. Diskuterar de värderingar och arbetssätt som ska gälla i företaget. 2. Antecknar verksamhetsprinciperna: Vad vill vi göra? 3. Diskuterar med intressenterna: Vilka förväntningar har de? Vad kan göras i samarbete? 4. Integrerar ansvarstagandet i företagets normala verksamhet. 5. Mäter ansvarstagandet, så att verksamheten kan utvecklas. 6. Kommunicerar om främjandet av ansvarstagandet. 7. Gör då och då en mellantidsutvärdering och utvecklar verksamheten. Vi beslutar vad vi ska göra och gör vad vi har beslutat. 7

8 Personal Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på personalen, t.ex. genom att utbilda personalen och utveckla kompetensen engagera personalen i företagets beslutsfattande satsa på arbetshälsa och arbetssäkerhet samt på att förbättra arbetsförhållandena stödja balansen mellan arbete och privatliv främja jämlika och likvärdiga möjligheter samt mångfald och tolerans erbjuda en rättvis och motiverande lön eller något annat stöd, t.ex. pensionssystem, motions- och kultursedlar m.m. Exempel Smartum Oy har utvecklat serviceformerna motionssedlar och kultursedlar. År 2007 vann företaget tävlingen Årets kvalitetsinnovation i kategorin SMF-företag. Grunden för priset var Smartums innovationer som utnyttjar det befintliga servicenätverket. Sedlarna sporrar ar- 8 En yrkeskunnig, aktiv och deltagande

9 betstagarna att måna om sitt välbefinnande. Dessutom vann företaget tävlingen Årets etiska ledare Oy Pinifer Ltd tillverkar miljövänliga, växtoljebaserade biosmörjmedel samt produkter, tjänster och anordningar som hänför sig till användningen av dem. Biosmörjmedlen är giftfria och biologiskt nedbrytbara. Företaget försöker också minska sin energiförbrukning och sina avfallsmängder samt effektivisera återvinningen. Dessutom försöker företaget öppet informera och i sin verksamhet beakta personalens tillfredsställelse, säkerhet och arbetshälsa. Den ansvarsfulla verksamheten har ökat personalens kompetens och miljömedvetenhet samt förbättrat affärsverksamhetens kvalitet och företagets offentliga image. Detta har utretts bl.a. genom kundtillfredsställelseenkäter, där det tydligt har framgått hur viktiga miljö-, säkerhets- och kvalitetsfrågorna är för företagets kunder. Berner Aktiebolags ägare vill engagera sin personal i företaget. Företaget har ända sedan 1946 årligen delat ut 10 procent av sin vinst till personalen. Varje arbetstagare har fått sin andel i proportion till lönen. Under de bästa åren har personalen betalats en bonus motsvarande upp till 3,5 månaders lön. Dessutom har företaget som mål att etablera långsiktiga partnerskap med olika intressenter. Great Place to Work Institute Finland gör årligen en undersökning om Finlands bästa arbetsplatser och publicerar resultaten. De organisationer som har kommit med på listan får använda logotypen Finlands bästa arbetsplatser under ett års tid. De bästa arbetsplatserna väljs huvudsakligen utifrån de anställdas åsikter och dessutom utifrån en utredning om personalledningspraxis. På listan är SMF-företagen i en särskild kategori. År 2008 var vinnaren i kategorin SMF-företag Reaktor Innovations, där en långsiktig och ansvarsfull kompetensledning har varit särskilt framgångsrik. I praktiken innebär det t.ex. flexibilitet i de anställdas olika livssituationer. personal utgör grunden för vår konkurrenskraft. 9

10 Närsamhället och samhället i stort Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på närsamhället och samhället i stort t.ex. genom att producera ekonomisk välfärd, erbjuda arbetstillfällen och utveckla kompetensen samarbeta med läroanstalter och erbjuda praktikantplatser främja mångfalden stödja samhället i vid bemärkelse, t.ex. stödja befolkningen i utvecklingsländer eller minska fattigdomen investera ansvarsfullt växelverka och samarbeta t.ex. med den offentliga sektorn, andra företag och frivilligorganisationer utveckla livsmiljöerna genom olika kampanjer donera eller ge icke-monetärt stöd, t.ex. erbjuda företagets produkt eller tjänst till organisationer eller evenemang som företaget vill stödja. Exempel Kalevala Koru Oy donerar till Kvinnobanken en del av avkastningen från smyckesserien Gravity, som har designats av Kaisaleena Mäkelä. Kvinnobanken stöder kvinnorna i utvecklingsländerna i deras företagande samt deras möjligheter att skaffa sig och sin familj en utkomst. Dessutom förbättrar den hela närsamhällets välfärd. Tidigare har Kalevala Koru donerat en del av avkastningen från smyckesserien Afrikas tid till ett projekt som stödde ghanesiska flickors tillgång till grundskola. Kvinnobanken är en fond som förvaltas av Kyrkans utlandshjälp. Manpower Inclusive är ett företag inom rekryterings- och personalbranschen, som har status av ett socialt företag. Företaget främjar mångfald och likvärdighet på arbetsplatserna. Manpower Inclusive försöker förbättra sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Målgrupper är bl.a. funktionshindrade och delvis arbetsförmögna arbetssökande. Manpower Inclusive är en del av Manpowergruppen. 10

11 Samarbete är styrka! Det danska modeföretaget NOIR bekämpar fattigdomen och försöker förbättra levnadsförhållandena i Afrika med hjälp av ansvarsfulla affärsprocesser. NOIR producerar och säljer toppmode, varigenom företaget försöker vädja till konsumentens sociala samvete. Med en procent av NOIR:s intäkter från försäljningen av kläder stöds afrikanska bomullsarbetare. Dessutom erbjuder NOIR Foundation läkemedel och mikrolån för fattiga områden i Afrika. Kampanjen Östersjöutmaningen, som har startats av städerna Helsingfors och Åbo, försöker påverka tillståndet i Östersjöns naturmiljö på ett positivt sätt. Kampanjen utmanar också företag att genom frivilliga åtgärder vara med om att förbättra Östersjöns tillstånd. Företagen påverkar nämligen avsevärt havsmiljöns tillstånd, bl.a. genom logistik, användning av råmaterial, energianvändning och genom sin personal. De företag som deltar i kampanjen utarbetar åtgärdsprogram, där de så konkret som möjligt specificerar sina åtgärder till förmån för Östersjön och vattendragen. I Finland pågår många liknande projekt och initiativ med olika teman. 11

12 Produkter, tjänster och leveranskedjan Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på produkter, tjänster och leveranskedjan, t.ex. genom att utveckla produkter och tjänster som motsvarar kundernas önskemål om en hållbar utveckling beakta transparensen i produktionen och servicen och ge information om produkternas och tjänsternas ursprung följa de rekommenderande riktlinjerna och standarderna för miljöansvar, socialt och ekonomiskt ansvar och etik i hela leveranskedjan agera ansvarsfullt i underleverantörskedjan bedriva kontinuerlig och tillräcklig FoU-verksamhet som beredskap för kommande behov vara innovativ för kunna utveckla ekologiskt och socialt ansvarsfulla produkter och tjänster för huvudleverantören kunna beskriva ansvarstagandet i sin verksamhet. Exempel Lappset Group Oy tillverkar redskap för lekplatser. Företaget försöker ge människor i alla åldrar ett hälsosammare och lyckligare liv genom lek. I leken förenas motion med nöje. En av Lappsets produkter är SmartUs, som sporrar till att röra på sig och stöder inlärningen på ett sätt som vädjar till dagens barn. SmartUs är en interaktiv inlärningsmiljö, som kombinerar lekplatsredskap med videospelegenskaper. Helkama Velox Oy tillverkar cyklar i Finland. Cykeln är enligt principerna för hållbar utveckling ett grönt fortskaffningsmedel, eftersom dess koldioxidutsläpp är obefintliga. På företagets fabrik i Hangö uppstår inga utsläpp alls på land, i vattnet eller i luften. Helkama Oy satsar också på cyklarnas hållbarhet och långa livstid. 12

13 Företaget kan integrera ett ansvarstagande som främjar hållbar utveckling i en lönsam och konkurrenskraftig affärsverksamhet. Svenska Ekolådan säljer biodynamiska och ekologiska produkter, som levereras direkt hem till konsumenterna på ett ekologiskt effektivt sätt. Också företagets produktion är så miljövänlig som möjligt. Ekolådans egentliga tjänsteinnovation är konsumentens roll som investerare. Företaget har köpt lantgårdar med pengar som konsumenterna har placerat, vilket stöder företagets vision om att få konsumenter och produkter närmare varandra. År 2001 startade finländska företag inom industri och handel ett projekt där man kom överens om principerna för ansvarsfull importhandel. Syftet är att säkerställa att de produkter som erbjuds konsumenterna har tillverkats under socialt och etiskt godtagbara produktionsförhållanden. De deltagande företagen har förbundit sig att följa principerna för ansvarsfull importhandel. I nätverket finns nu ett tjugotal företag, varav ca hälften är SMF-företag. Företagen drar nytta av de principer för ansvarsfull importhandel som har utarbetats inom projektet och får också stöd i den globala utmaning som detaljhandelsprodukternas ursprung medför. 13

14 14

15 Kunder och marknad Ett SMF-företag kan inrikta sina ansvarsfulla åtgärder på marknaden eller kunderna, t.ex. genom att förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet, miljövänlighet och säkerhet sörja för konsumentskyddet och att konsumentinformationen är sanningsenlig öppet informera kunderna om produktens eller tjänstens egenskaper tillämpa en rättvis och transparent prissättning tillhandahålla frivilliga tjänster, såsom återvinnings- och reparationstjänster ha ett fungerande system för kundrespons betala varuleverantörer och affärspartner i tid följa etiska principer i reklamen undvika grå ekonomi och korruption rapportera om ansvarstagandet. Exempel Eko-Expert Oy har utvecklat en teknik som gör det möjligt att återvinna blåsisoleringar, som annars skulle gå till avstjälpningsplatsen i samband med reparation eller rivning av byggnader. Tekniken minskar kundföretagens transport- och avfallshanteringskostnader. År 2006 belönades företaget med ett miljöpris av föreningen för miljöledarskap. Muumimaailma Oy (Muminvärlden), som är verksamt inom turistbranschen, inledde sin verksamhet i Nådendal Företagets värderingar är familjegemenskap, icke-våld, vänlighet, miljömedvetenhet, trygghet, äventyrslust och fostran. T.ex. alkoholbruk och tobaksrökning är förbjudet i området. År 2004 upptogs Muminvärlden bland de 25 europeiska modellföretag som håller fast vid etiska, sociala och ekologiska värderingar. Hösten 2008 belönades företaget i tävlingen om samhällsansvarsrapporteringen i kategorin SMF-företag. 15

16 Den lilla tyska kökstillverkaren Die Möbelmacher GmbH arrangerar gratis kokkurser för sina kunder för att bekanta dem med företagets kök och en hälsosam kost. Företaget har varit aktivt och deltagit i samarbete av många slag. En gång per år samlas de lokala tillverkarna till en regional dag för att utbyta erfarenheter och berätta om sina egna tillvägagångssätt för en hållbar affärsverksamhet. Genom att agera på detta sätt har företagets omsättning ökat avsevärt under de senaste åren. Svenska Fair Unlimited är ett b2b-företag, som säljer rättvisemärkta företagspresenter. Till sortimentet hör bl.a. kläder, mat, sötsaker, mellanmål, fotbollar och gåvoförpackningar. Allting har framställts genom småskalig produktion på olika håll i världen. Därför kan företaget inte ställa väldigt stränga krav på producenterna i fråga om pris, kvalitet och leveranstider. Eftersom Fair Unlimited arbetar i direkt kontakt med Rättvis handel-producenterna är företaget bundet av de regler som har fastställts av rörelsen Rättvis handel. Produktivt, effektivt och samtidigt miljövänligt. 16

17 17

18 Miljö Ett SMF-företag kan agera miljövänligt t.ex. genom att konsekvent beakta miljöfaktorer i sin verksamhet planera innovativa, miljövänliga produkter och produktionskoncept beakta produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser under hela deras livscykel sporra kunder, personal och samarbetspartner att agera på ett miljövänligt sätt minska och effektivisera användningen av material, energi och vatten minska avfallsmängden och återvinna avfall genomföra miljöbedömningar av varuleverantörerna i sina inköp gynna miljövänliga produkter och tjänster. Exempel Att minska miljöbelastningen är en väsentlig del av Lindström Oy:s verksamhet. Materialeffektivitet ingår i företagets modulära verksamhetsmodell, som tillämpas i alla länder där företaget är verksamt. Företagets textilier blir skötta gånger under deras livstid beroende på ändamålet. T.ex. en rullhandduk som har tvättats över hundra gånger motsvarar ca pappershanddukar för engångsbruk. En slutanvänd rullhandduk ger upphov till två kilo fast avfall, medan en motsvarande mängd engångshanddukar ger upphov till 80 kilo avfall. Kiilto Oy är en fabrik i kemikaliebranschen med lim som huvudprodukt. På taket till Kiiltos produktionsanläggning i Lempäälä finns Finlands största solkraftverk med 332 solpaneler. De producerar ca kilowattimmar el per år, vilket är ca en procent av Kiiltos eget energibehov.företaget har satsat på miljöansvar i utvecklingen av såväl företaget som produkterna. 18 Piiloset by Finnsusp Oy i Lieto har utvecklat och tillverkat bl.a. produkter för skötsel av kontaktlinser sedan år Skötselvätskorna är miljövänliga. Som resultat av företagets forsknings- och utvecklingsarbete är skötselvätskan BioSoak den enda i världen som innehåller

19 en biologiskt nedbrytbart detergent, som när den kommer ut i miljön inte skadar naturens egna organismer. Även produktionsprocessen har planerats så att den är så miljövänlig som möjlig, med bl.a. återvinning av material, såsom kartong och plaster, i processens olika faser. Piiloset by Finnsusp Oy är ett bra exempel på ett företag som beaktar miljöfaktorerna på ett övergripande sätt. Företaget har som det första i den optiska branschen i Finland beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001: Farm-Fill Umweltinnovations- und Vertriebs GmbH är en liten österrikisk återförsäljare av leksaker, vars huvudprodukt är PlayMais-leksakerna. Leksakerna är tillverkade av förnybara naturråvaror, såsom majs. I odlingen av dem har inte använts gödslings- eller bekämpningsmedel. När barnen leker med leksakerna stiftar de bekantskap med ekologiska produkter samtidigt som de utvecklar sin kreativitet genom lek. Den enes avfall kan vara den andres råvara! 19

20 Ytterligare information Organisation Internetadress Huvudsakligt innehåll Arbets- och näringsministeriet (ANM) Faktasidor om samhälls- och företagsansvar Finnish Business& Society ry. (FiBS) Ett företagsnätverk som delfinansieras av ANM och främjar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar företagsverksamhet i Finland. På webbplatsen finns en mängd information, verktyg och länkar FöretagsFinland företagets miljöinformation Nätportalens miljöinformationsavdelning innehåller information om vilka miljöfaktorer som hänför sig till företagens verksamhet och utvecklingen av den samt hur de bör beaktas Finlands Näringsliv EK Avdelningen Vastuullisuus käytännön yritystoiminnassa innehåller information och exempel för företag av alla storlekar Europeiska kommissionen ec.europa.eu/enterprise/csr/ campaign/documentation/ index_sv.htm Webbplats om ansvarsfullt företagande. Innehåller bl.a. verktyg för SMF-företag. Small Business Journey Instruktioner för SMF-företag på engelska: hur man ökar lönsamheten genom ansvarsfulla arbetssätt Arbets- och näringsministeriet PB 32, Statsrådet Tfn Fax Layout och ombrytning: Proinno Design Oy Tryck: Erweko, marraskuu 2010

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer Vägledning för ansvarstagande i företagen Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer Innehållsförteckning Definition av samhälls- och företagsansvar... 6 Hur kan ditt företag utnyttja

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Välfärd och konkurrenskraft genom goda förbindelser

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Kunder. Värde för varje intressegrupp Karpesjö Consulting. Karpesjö Consulting. Kvalitets- och miljöarbete. Kvalitets- och miljöarbete

Kunder. Värde för varje intressegrupp Karpesjö Consulting. Karpesjö Consulting. Kvalitets- och miljöarbete. Kvalitets- och miljöarbete 1 Värde för varje intressegrupp 2 Försäkringsbolag Aktieägare Långivare Globalisering Kunder Medarbetare & leverantörer Leverantörer CSR Miljöbalkens hänsynsregler Revisorer ISO 26000 1 3 Utvecklingen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar STEEN & STRØM... finns representerat i 3 länder driver 54 köpcentrum har 400 anställda har 5 000 leverantörer har 3 300 butiker omfattar 25 000

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Mineralstrategi år 2010 vad har hänt i Finland sedan dess?

Mineralstrategi år 2010 vad har hänt i Finland sedan dess? Mineralstrategi år 2010 vad har hänt i Finland sedan dess? 28.1.2014 Riikka Aaltonen 1 Finlands mineralstrategi 2010 Implementering Utmaningar från omvärlden Handlingsprogram 2013 2 Finsk mineralstrategi

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett gemensamt jordklot. Häftet innehåller kartläggningsverktyg

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kyvyt käyttöön work-shop KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET

Kyvyt käyttöön work-shop KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET Kyvyt käyttöön work-shop 13.10.2015 KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET BAKGRUND Kvalitetsrekommendationer för service som främjar sysselsättning och delaktighet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande)

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) Annika Malm FFA konferens 2013-11- 22 CSR socialt ansvarstagande Vad är CSR? Vilka möjligheter skapar begreppet CSR och för vem? Vilka kopplingar

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10.

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10. Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 1 Utmaningar i energiförsörjning Förändringar i verksamhetsmiljön För stor

Läs mer