NYEMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29"

Transkript

1 NYEMISSION Allt fler människor inser att det inte finns något viktigare än vatten HVR har utvecklat ett flertal produkter med en unik teknik som gör dricksvattnet renare och nyttigare än några andra produkter på marknaden Detta informationsmemorandum är utgivet av styrelsen för HVR Water Purification AB (publ.) i september Memorandumet finns att ladda ner från eller Det kan också beställas genom mejl till eller per telefon (Aktieinvest). Informationsmöten kommer hållas i Göteborg den 23/9 kl. 18:00, i Malmö den 24/9 kl.18:00 och i Stockholm den 25/9 kl. 18:00. Lokal meddelas till dem som anmäler sig på

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 STRATEGIER och mål 1 Erbjudande 2 Anvisningar 3 TEKNIK 4 VD har ordet 5 PRODUKTER 6 SAMARBETE MED CSEM-UAE 10 SAMARBETE MED KTH 12 HVR TAR sig an VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF 13 Svettmaskinen som blev en världssensation 18 SYSTERBOLAGET XZEROS PILOTANLÄGGNING PÅ SJÖSTADSVERKET 19 Marknad 21 AFFÄRSMODELL 26 Tillväxtmodell 28 Utvecklingskostnader 33 Potential 34 PROGNOS 36 Styrelse, befattningshavare och revisorer 41 Konsulter OCH RÅDGIVARE 42 AKTIEUTVECKLING OCH ÄGANDE 43 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 44 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 45 riskfaktorer 51 ÖVriga UPPLYSningar 52 BOLAGSORDNING 53 Skattefrågor 54 Mer information 55

3 SAMMANFATTNING Bakgrund HVR bildades år 1991 för att utveckla produkter som gör renare dricksvatten än några andra produkter på marknaden. Idag driver HVR affärsprojekt i flera länder i samarbete med partners för att lansera dessa produkter. HVR:s teknik ger alltid fullständigt skydd mot alla föroreningar. Affärsidé HVR ska sälja egenutvecklade och patenterade vattenrenare och komponenter till utvalda kapitalstarka internationella tillverkare, distributörer och varumärken, vilka i sin tur tillverkar och säljer produkter till konsumenter/slutkunder i olika världsdelar. Tekniken HVR arbetar med en teknik som är unik genom att den avlägsnar alla typer av föroreningar. Pågående arbeten De projekt som för närvarande är aktuella är: Små reningsverk för arsenikhaltiga brunnar i Bangladesh (KTH, Grameen, Sida) Soldriven vattenrenare för saltvatten i Emiraten (KTH, CSEM-UAE) Eldriven vattenrenare för kök i Kina (United Products Industries Ltd, Q-plast AB) El- eller gasdriven inbyggd vattenrenare för kök i USA och Europa (eget projekt) Nyemission HVR gör nu en nyemission för att driva pågående projekt vidare till kommersialisering. Användning av medel Likviden från nyemissionen kommer att användas för fortsatt produktutveckling och projektledning, men främst för att förhandla fram avtal med ytterligare samarbetspartners. För de speciella lösningar som HVR har utarbetat finns ännu ingen konkurrens, men vi räknar med stark konkurrens i framtiden och håller oss därför framme i teknikutvecklingen tillsammans med resursstarka partners. STRATEGIER och mål Bolagets vattenreningsprodukter baserar sig på en unik teknik som under lång tid har utvecklats i Sverige. Tekniken ger en mer effektiv rening än existerande produkter på marknaden. Tekniken är klar och marknaden för Bolagets produkter är i snabb tillväxt. De resurser som tillskjuts av Bolagets egna aktieägare ska främst användas till att sluta gynnsamma avtal med starka internationella distributörer, vilka förväntas komma att stå för merparten av marknadsföringsresurserna. Bolaget har identifierat flera marknader som är särskilt lämpliga för att introducera Bolagets produkter och har även identifierat lämpliga marknadsföringspartners för vissa av dessa marknader. Målen skall uppnås genom samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och andra tekniska institutioner, företag och konsulter, samarbete beträffande finansiering med Sida, IFC, Grameen och RAK Investment Authority och andra internationella finansiärer och samarbete vad gäller marknadsföring med existerande kontakter i Emiraten, Bangladesh, Indien och Kina och nya kontakter på andra marknader. Generell målsättning Målet är att bygga upp ett världsledande företag inom vattenreningsbranschen som skall noteras på någon av Nasdaq/OMX (Stockholmsbörsens) huvudlistor, alternativt säljas till industrin eller delfinansieras av ett internationellt investmentbolag. Specifik målsättning 2014/2015 Slutföra projektarbete i Bangladesh och Emiraten. Finansiera tillverkning och marknadsföring av integrerade soldrivna vattenrenare i Bangladesh och Emiraten. Skriva avtal om tillverkning och marknadsföring av eldrivna fristående vattenrenare i Kina. Redovisa ett positivt rörelseresultat. Förbereda notering av Bolagets aktier på Nasdaq/OMX, First North. 1 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

4 Generell målsättning Etablera försäljning av Bolagets produkter i Bangladesh, Indien, Kina, USA och Mellanöstern genom existerande samarbetspartners. Lanseringsstrategi Det första steget är att etablera tillverkning och försäljning av den mindre konsumentprodukten Elixir 24 på en begränsad men tillräckligt stor marknad tillsammans med en partner som kan finansiera såväl tillverkning som marknadsföring. Diskussioner om detta förs med United Products i Kina. Genom att de kommer att stå för hela lanserings- och marknadsföringskostnaden kommer HVR att erhålla en lägre marginal på produkterna. I gengäld blir våra egna kostnader för lanseringen blygsamma samtidigt som vi utan egna investeringar får tillgång till färdiga produkter för lansering på andra marknader. Det andra steget är att lansera den större produkten Elixir 500 i Emiraten. Även här blir våra marginaler begränsade men enligt avsiktsförklaringen kommer vi att få ett minoritetsägande i ett lokalt samriskföretag (Joint Venture). Det tredje steget är att vi köper produkter av våra partners i Kina och Emiraten och säljer dem på andra marknader. Vi behöver då inte investera i tillverkning och lagerhållning men måste börja investera i marknadsföring. Det fjärde steget är att vi såväl tillverkar som marknadsför produkter i egen regi och skapar ett eget varumärke. Erbjudande BOLAGET HVR Water Purification AB (publ.) (HVR) är ett publikt onoterat företag som har utvecklat flera olika typer av dricksvattenrenare för hushåll och mindre samhällen. Produkterna är specifikt utvecklade för att göra dricksvatten av högsta kvalitet. Separationsprocessen äger rum på molekylärnivå och garanterar absolut rent vatten. Den största fördelen med HVR:s produkter är att samtliga föroreningar i vattnet avlägsnas. Detta skyddar användaren inte bara från akut sjukdom som orsakas av virus, bakterier och andra patogener utan även från långsiktiga effekter av kända och okända föroreningar i vattnet, exempelvis bly, radioaktivitet, arsenik, nanopartiklar, läkemedelsrester och andra kemikalier. VILLKOR I SAMMANDRAG Tid för teckning september 2014 Aktiepris 48 SEK Aktierna kan tecknas i poster på 200 aktier till ett pris av SEK och därefter i jämna hundratal till ett pris av SEK Skatterabatt för investering i tillväxtbolag utgår enligt gällande lag Vid överteckning kan styrelsen besluta om extra tilldelning Emissionsvolymen är 6 MSEK Besked om tilldelning meddelas med avräkningsnota senast den 8 oktober Aktierna ger rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2014 För testresultat, se avsnittet Produkter. Det finns inga produkter på den internationella marknaden som använder samma teknik eller har liknande prestanda. Enligt beslut på bolagsstämman ska notering av HVR:s aktie ske när ett positivt kassaflöde föreligger, vilket beräknas ske under 2015/ HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

5 Anvisningar Företrädesrätt till teckning Ingen företrädesrätt och ingen handel med teckningsrätter föreligger. Skatterabatt En skatterabatt på 15 procent utgår enligt gällande regler vid köp av aktierna. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 48 SEK per aktie. Det tillkommer inget courtage eller skatter på beloppet. Antal aktier i erbjudandet Erbjudandet omfattar B-aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet B- aktier i Bolaget att öka med aktier, från nuvarande B-aktier till B-aktier. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden september 2014 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning och leverans av aktier Betalning skall ske efter besked om tilldelning. Efter genomförd emission kommer aktierna att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i oktober Därefter kommer en registrering av aktierna att ske hos Euroclear Sweden AB, vilket också beräknas ske under oktober Teckningspost Aktierna tecknas i poster på minst 200 aktier och därefter i jämna 100-tal. Anmälningssedel Anmälningssedel bifogas. Ny anmälningssedel kan rekvireras kostnadsfritt från Bolaget. Anmälningssedel finns även för nedladdning på Bolagets hemsida www. hvr.se eller via Aktieinvest Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Om en aktietecknare lämnar in fler än en anmälningssedel behandlas dessa tillsammans, såsom en anmälan. Anmälan är bindande. Handel i aktien Aktien är onoterad. En begränsad handel sker före listning via företagets hemsida, Tilldelning Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för nyemissionen. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. Styrelsen beslutar om tilldelning och förbehåller sig rätten att även tilldela överteckning. Besked om tilldelning sänds per post till den adress som angivits på anmälningssedeln. Emitterade aktiers rättigheter De nya aktierna berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret Förbehåll Erbjudandet riktar sig enbart till personer och företag som lyder under svensk lag. Övrig information Aktierna i HVR Water Purification AB är inte föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

6 TEKNIK Den primära komponenten i HVR:s produkter är en kassetthållare med hydrofoba membran, i vilka vattenreningsprocessen sker. Kassetthållaren är en plastkonstruktion och en särskild teknik används för att passa in membranen i kassetthållaren. Vatten som ska renas upphettas innan det cirkulerar genom kassetten mellan de två membranen. Var membransida kyls av kalla ytor. Skillnaden i ångtryck mellan den varma och den kalla sidan tvingar vattenmolekylerna genom membranen tack vare membranens konstruktion. När vattenmolekylerna når den kalla sidan utanför membranen kondenseras vattenmolekylerna och det renade vattnet rinner ner till ett uppsamlingskärl. Resultatet är en absolut separation av alla ickeflyktiga ämnen. Processen sker vid temperatur mellan C och utan tryck, vilket gör produkten hållbar. De flyktiga ämnena kan separeras i en särskild avgasare som även den drivs av värme. Vapour flow Temperature Solute Condensate wall Coolant Vapour Pressure 1 3 Membrane Profile diagram of air gap membrane distillation Genom den långa utvecklingstiden förfogar HVR över världsledande kunskaper om membrandestillationstekniken. Den första prototypen utvecklades på basis av forskningsuppdrag till Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola. För närvarande pågår forskningssamarbete också med utländska institut och med flera underleverantörer, främst polymertillverkare, membrantillverkare och tillverkare av värmeväxlare. Bolaget har byggt och testat ett antal prototyper för att utvärdera tekniken. Detta är Bolaget ensamt om. Genom att nu samarbeta med starka finansiärer kommer Bolaget inte bara att behålla försprånget, utan även att kunna utöka det. Typiska föroreningar i dricksvatten som ELIXIR eliminerar enligt tester av tredje part Salt Läkemedelsrester Bly och andra tungmetaller Arsenik Klor och kloreringsbiprodukter Patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, svampar, m.m.) Konstgödsel och andra kvävehaltiga kemikalier Insekts- och ogräsbekämpningsmedel Alla kemikalier Desinfektionsmedel Nanopartiklar Radioaktiva ämnen och gaser 4 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

7 VD har ordet HVR satsade tidigt på att utveckla en teknik som det finns ett stort behov av. Bolaget har nu en teknik, som avlägsnar samtliga föroreningar från alla typer av vatten, även saltvatten, och därmed gör världens renaste vatten. Med ökande vattenbrist och ökande vattenföroreningar förbättras den kommersiella potentialen för våra produkter. För två år sedan ändrade HVR strategi. Vi satsar nu på samarbete med partners som står för kostnaderna för såväl serietillverkning som marknadsföring. Vi kommer därigenom att få lägre marginaler per såld produkt men betydligt större omsättning och därigenom betydligt större avkastning på investerat kapital. Vi har gjort marknadsstudier tillsammans med dessa partners och utvecklar helt nya produkter tillsammans med dem. Samarbetet med KTH som påbörjades för cirka tio år sedan har tagit verklig fart och bidrar nu till såväl teknikens utveckling som marknadsföring. HVR:s systerbolag Xzero har framgångsrikt genomfört fullskaletester för att avlägsna läkemedelsrester, nanopartiklar och andra ämnen som konventionell teknik har svårt att avlägsna. Dessa tester bidrar till HVR:s förhandlingsläge med partners och till framtida marknadsföring. Större delen av HVR:s utvecklingskostnader är nu finansierade av andra än bolagets aktieägare. Likaså kommer tillverkning och marknadsföring att finansieras av andra genom samarbetsavtal. Genom denna strategi kan vi mångdubbla de totala resurser som satsas på tillverkning och marknadslansering av våra vattenrenare vilket är till fromma för alla som behöver renare vatten men också för oss som investerar i detta. Design och konstruktion av ELIXIR 500 är klar i RAK, Emiraten, och slutgiltiga tester genomförs under Studier av de sociala förutsättningarna för att lansera en vattenrenare för att rengöra brunnsvatten från arsenik i Bangladesh har rapporterats och hela studien beräknas bli klar i oktober Arbetet genomförs av KTH i samarbete med Grameen Shakti (www.gshakti.org) och finansieras av Sida. Två av de större projekt som vi för närvarande driver tillsammans med KTH presenterades i juni Projekten drivs i Bangladesh i samarbete med Grameen Shakti och i Emiraten tillsammans med CSEM-UAE. En sammanfattning finns på: life.html. Under 2014 kommer bägge dessa projekt att slutredovisas. Diskussioner om samarbete i finansiering av kommersialiseringen kommer då att inledas. I Bangladesh är tilltänkta finansiärer främst Grameen Foundation och Sida www. sida.se/svenska/har-arbetar-vi/asien/bangladesh/vart-arbete-i-bangladesh och eventuella andra biståndsfinansiärer. I Emiraten är den tilltänkta finansiären Ras al Khaimah Investment Authority Miljontals människor blir årligen sjuka och dör av dåligt vatten. Miljarder dricker vatten som är hälsofarligt. Jag har personligen engagerat mig i dessa frågor sedan början av 1970-talet och HVR har nu utvecklat enkla och effektiva produkter för att tillsammans med våra internationella partners lösa en ödesfråga. Jag hoppas att du finner det lika angeläget som jag och kommer med som aktieägare! Aapo Sääsk, VD HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

8 PRODUKTER ELIXIR ELIXIR-konceptet är en unik kassettbaserad membrandestillering för rening av vatten och finns i produktutföranden för integrering i värme- och kylutrustning eller som fristående enhet. Kunden erhåller absolut rent dricksvatten på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. ELIXIR avlägsnar alltid mer än 99 procent av alla föroreningar i vattnet. Produkten är unik på marknaden med hänsyn till frånvaron av dyra filterbyten och graden av renhet som uppnås samt dess möjlighet att integreras i värme/kylsystem med försumbar energikonsumtion. Testresultat för ELIXIR I tabellen nedan anges typiska testresultat som har uppmätts av olika oberoende laboratorier. Type of contamination Amount Result Method Detection level Test by Bacteria (after 7 days) 0 Membrane filter count - National Bacteriologic Laboratory, Stockholm Chlorine 3.4 mg/l 0 Photometric analysis (Perkin Elmer) < 0.01 mg/l Water Protection Ass of South West Finland Salt water ppm 0 Ion chromatography < 1 ppm VBB Viak Stockholm Trihalomethanes µg/l 0 Gas chromatography < 1 µg/l University of Turku, Finland Radon 380 Bq/l 0 Alfa detection < 4 Bq/l Swedish Radiation Protection Institute Cesium Strontium Plutonium Radium 2.4 Bq 0 Lithium Drifted Germanium Detector < 0.1 Bq Radiation Physics Department, Univ of Lund Arsenic mg/l 0 AAS Graphite < 0,003 mg/l Analytica AB, Stockholm Arsenic mg/l 0 AAS Graphite < 0,003 mg/l Analytica AB, Stockholm Huvudsakliga produktfördelar Ny lättanvänd produkt med effektiv teknologi Kan integreras med uppvärmnings/komfortkylsystem för hushåll Alternativa flerstegsteknologier kräver användning av filter och producerar oftast mycket spillvatten ELIXIR gör inget av detta Ingen annan produktlösning kan samtidigt avlägsna läkemedelsrester, bakterier, virus, svampar, sporer, mikroorganismer, insektsmedel, industriella kemikalier, klorslaggprodukter, hormoner, aluminium, bly, arsenik, bor, plutonium och uran ELIXIR kan också avsalta havsvatten 6 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

9 ELIXIR SOM FRISTÅENDE ENHET Drivkraft för ELIXIR Table Top Bra dricksvatten är en grundförutsättning för god hälsa. Fler och fler människor i industriländerna blir medvetna om att den ökande mängden av miljögifter är skadligt för hälsan. Trots den moderna medicinens landvinningar och allt fler läkemedel drabbas allt fler människor av kroniska sjukdomar som reumatism, diabetes, cancer och en uppsjö av nya sjukdomar med tidigare okända bokstavskombinationer. Dessa kroniska sjukdomar kryper allt längre ner i åldrarna. Nu börjar man i USA att undersöka nyfödda för arsenik som kan ha lagrats i kroppen (från mamman). Dåligt vatten orsakar mer än hälften av alla akuta magsjukdomar och miljögifter i vatten är en bidragande orsak till många kroniska sjukdomar, särskilt de neurologiska. Det kommer en tid när alla konsumenter själva vill försäkra sig om att det vatten de dricker inte bara är giftfritt utan också hälsosamt. ELIXIR Table Top har utvecklats för detta ändamål. En fristående produkt för enskilda hushåll var den första som utvecklades. Den blev klar redan 1998 som produktionsfärdig prototyp och avsikten var att skapa ett eget varumärke kring dess unika prestanda, tillverka själv och sälja till hushållsdetaljister. Provserier såldes direkt till konsumenter, men att sälja konsumentprodukter är kostnadskrävande och Bolaget lyckades inte skaffa den finansiering som behövdes. Baserat på detta arbete har HVR utvecklat en förbättrad produkt i samarbete med den kinesiska tillverkaren United Products. Denna kommer att kosta motsvarande SEK till konsument och drivas med el eller gas och är således avsedd huvudsakligen för höginkomstfamiljer. Samarbete kring lanseringen av den kommer nu att erbjudas till kapitalstarka partners. Bilden visar den prototyp som United har designat och testat. Efter krav från en möjlig distributör för den kinesiska marknaden har HVR och United under våren 2014 påbörjat en omkonstruktion av denna fristående modell. Samtidigt pågår diskussioner om lansering på den kinesiska marknaden. Det är en bra marknad att börja på eftersom vattnet är dåligt på många håll och köpkraften växer. ELIXIR fristående prototyp Material: Rostfritt stål, polypropen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE) Vattenbehållare: max 4.5 L och min 2.0L Tank för renat vatten: 3L Effekt: 230 V ~ 50 Hz/1000W Mått: 240x420x500mm Vikt: 12 kg Steven Chan, VD och en av de tre delägarna i United Products under ett besök hos HVR i juli HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

10 ELIXIR SOM INTEGRERAD MODUL Drivkraft för ELIXIR 500 Bra dricksvatten är en grundförutsättning för god hälsa. Det som förr i tiden kallades svältkatastrofer vet vi numera var vattenkatastrofer. Miljoner människor dog av vätskebrist och uttorkning. Idag är dessa katastrofer inte lika vanliga. Däremot beror större delen av de akuta sjukdomsfallen i världen och en stor del av de kroniska sjukdomarna på bristande vattenkvalitet. För att ett fattigt samhälle ska bli välmående är de första tre förutsättningarna: bra dricksvatten, bra sanitet och hållbar el. ELIXIR 500 BIOGAS har utvecklats av HVR för att tillgodose den första förutsättningen men bidrar även till de andra två genom att göra el av hushållsavfall och latrin. Värmen från elproduktionen utnyttjas då för att driva ELIXIR 500 BIOGAS. Membrandestillering är en termisk process som kräver uppvärmning av det vatten som skall renas och kylning för kondensering. En integrerad ELIXIR-modul i ett värme/kylsystem kan utnyttja det varma och/eller det kalla vattnet som finns i dessa system för sin process. Resultatet är en lösning med låg energiåtgång. En integrerad ELIXIR-modul uppskattas att kosta systemtillverkare omkring 2-8 procent av systemets totala kostnad, beroende på systemdesign. Kapaciteten för en integrerad modul är minst 2 liter i timmen upp till önskad kapacitet, beroende på antalet integrerade modulenheter. Bolaget har genomfört en detaljerad studie av integrering av ELIXIR i olika system för uppvärmning tillsammans med KTH i Stockholm. Ungefärliga leveranspriser för membrankassetter och färdiga moduler är ca 400 SEK per kassett respektive 1000 SEK per modul. Denna produkt kan genom olika utföranden anpassas till att leverera högsta vattenkvalitet till konkurrenskraftigt pris till såväl höginkomsthushåll som de allra fattigaste samhällen. Integrerat med produktion av el och/eller varmvatten kommer dricksvattnet bara att kosta några öre per liter. Modell ELIXIR flerfamiljsprodukt för tillväxtländer med krav på låga vattenkostnader Integrerad anläggning med solpaneler och/eller gasvärmare med modulen kopplad till varmvattentanken Modul för 500 liter per dag 8 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

11 ELIXIR 500 SOLAR ELIXIR 500 SOLAR är en soldriven vattenrenare som producerar absolut rent dricksvatten. Den kan vara fristående eller byggas ihop med de soldrivna varmvattenberedare som för närvarande säljs i stora mängder i världen. Grundprodukten innehåller en modul som består av tio kassetter med två membran i varje. Den har en kapacitet på cirka 500 liter per dygn. För större kapaciteter kan flera moduler kopplas ihop. Varje modul och varje kassett är utrustad med givare som kontinuerligt kontrollerar kvaliteten på det producerade vattnet och omedelbart stänger av produktionen om den minsta förorening föreligger. Denna produkt utvecklas i samarbete med CSEM- UAE. ELIXIR 500 SOLAR är prisvärd och garanterar absolut rent vatten. Ingen kommer att behöva dricka förorenat kranvatten eller flaskvatten. Drivkraft för ELIXIR 500 SOLAR Affärsidén till denna produkt uppstod vid ett samtal med en ägare till ett avsaltningsverk i Jeddah i Saudi-Arabien. - En sådan produkt som ni utvecklar för Bangladesh skulle jag kunna sälja i Saudiarabien, sa han. - Men ni har ju stora anläggningar som avsaltar havsvatten, sa jag. - Jo, men det smakar inte gott att dricka så alla som har råd köper flaskvatten för hushållet! Och det finns dessutom väldigt många som bor längs kusterna och är långt ifrån avsaltningsanläggningarna. Vi har konstaterat en stor marknad i Saudiarabien. Men den finns naturligtvis i alla kustnära lägen och minst nära hälften av världens befolkning bor vid en kust. HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

12 Elixir Superior ELIXIR LYX Elixirs inbyggda premiumversion är fortfarande under utveckling och har inte beaktats i den finansiella analysen. Även om marginalen är god är marknaden inte lika stor som för de andra modellerna. Men produkten har definitivt ett stort värde som bidrag till varumärkesbyggandet. Produkten kan ses som en framtida potentiell bonus och kommer att följas av en modell under begreppet Inbyggd Standard. SAMARBETE MED CSEM-UAE Elixir Superior is an integrated kitchen module with touch screen controlled heating, cooling and carbonating function. It includes an ice-maker and climate controlled storage of delicate food products. HVR har skrivit en avsiktsförklaring med CSEM-UAE andra kontakter i Indien, Kina, Egypten, Saudiarabien om att gemensamt utveckla och testa produkten ELIX- och USA. ELIXIR SUPERIOR REMOVES ALL IMPURITIES FROM WATER IR 500. En stor del av arbetet utförs av KTH. SUCH Ansvarig AS: för HVR:s projekt är VD på CSEM-UAE, Avsikten är att gemensamt utarbeta en investerings- och Bacteria Dr. Hamid Kayal. affärsplan som därefter kan presenteras för finansiering Virus Det praktiska arbetet leds av en doktorand från KTH, av CSEM-UAE till sina huvudmän i Emiraten, främst Heavy Uday metalskumar. Handledare på KTH för Uday är professor Andrew Martin. Ras Al Khaima Investment Authority och av HVR Chlorine till Pharmaceuticals Radioactivity Arsenic Nano-particles It also makes sea water and brackish water completely pure Uday Kumar, Andrew Martin och Aapo Sääsk CSEM-UAE har som mål att vara ett av de bästa HVR innovationscentra Water Purification i världen AB Teknikhöjden, Björnnäsvägen 21 SE Stockholm, SWEDEN genom att utveckla och använda unik sol- och miljöteknik. Vi arbetar tillsammans med forskningsinstitut som Kungliga Tekniska Tel: Fax: Högskolan i Sverige (KTH), den Schweiziska federala tekniska högskolan i Lausanne och Heriot-Watt University s avdelning i Dubai. Vår utvecklingsstrategi bygger på vår djupa kunskap om lokala behov, omfattande marknadsundersökningar och teknikidentifiering, som hjälper oss att utveckla lösningar för våra industrikunder och lokala nystartade företag. (www.csem-uae.com) Dr. Hamid Kayal 10 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

13 CSEM-UAE har ett m² stort utomhuslaboratorium för solenergiforskning (Solar Outdoor Laboratory - SOLAB). På en av bilderna (1) syns den av HVR levererade modulen uppe i det högra hörnet. Denna har en kapacitet på cirka 2 liter per timme och har fungerat mycket bra. Den har bytts ut under våren 2014 mot en ELIXIR 500 som producerar cirka 20 liter per timme för fortsatta tester. Projektet ska slutrapporteras under Övriga bilder visar solceller för el (2), solpaneler för varmvatten (3) och en speciell solö (4) som vrider sig efter solens gång på himlen för att utnyttja den inkommande strålningen optimalt. Det finns också lagring av den inkommande solenergin så att vattenreningen och andra funktioner kan köras hela dygnet. Bild 5 visar en översikt av laboratoriet där HVR:s utrustning körs HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

14 SAMARBETE MED KTH Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har gjort en sammanfattning av de två viktigaste pågående projekten. Sammanfattningen är gjord av professor Andrew Martin på Institutionen för Energiteknik. AKTUELLA PROJEKT för POLYGENERATION av EL och DRICKSVATTEN vid Institutionen för energiteknik - KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Tiotals miljoner människor i Bangladesh dricker brunnsvatten som är förorenat med arsenik. Sida har finansierat en förstudie för användning av biogasdrivna polygenerationssystem för framställning av el och ren gas för matlagning och för att ta bort arsenik från dricksvatten i små samhällen i Bangladesh. Två professorer och två doktorander från KTH genomför studien som initierades av Swedish Sustainability Foundation. Lokala partner i Bangladesh är Grameen Shakti i Dhaka, dotterbolag till Grameen Bank där Shakti betyder energi och Khulna University of Engineering and Technology ( KUET ) som ligger i Khulna. Studien kommer att avslutas under 2014 och KTH samarbetar för närvarande med Sustainability Foundation för att öka finansieringen av utrustning för fälttester av tekniken. Att kunna använda solenergi för att göra dricksvatten av saltvatten är drömmen för många i Mellanöstern och på andra håll. CSEM Schweiz (Swiss Center för Elektronik och Mikroteknologi) och RAKIA (Ras Al Khaimah Investment Authority) har grundat CSEM-UAE för att utveckla projekt av specifikt intresse för den lokala ekonomin. CSEM-UAE samarbetar med KTH för att utveckla en liten soldriven hushållsapparat som gör rent dricksvatten. CSEM-UAE har redan utvärderat en solfångare ihop med en membrandestillationsprototyp och nu utvecklar HVR Water Purification AB en modul som ska användas i den kommersiella produkten. Arbetet kommer att rapporteras under Professor Andrew Martin Länkar till projekten finns på HVR:s webbplats (hvr.se). Klicka på Teknologi > Samarbete med KTH. Om Grameen Shakti Nobelpristagaren professor Muhammad Yunus startade Grameen Shakti 1996 med en vision att främja förnybar energiteknik till människor på landsbygden för att skydda miljön och samtidigt förbättra levnadsstandarden. Grameen Shakti är först i världen med att installera solenergihemsystem i en miljon bostäder. GS nådde en kvarts miljon bostäder i april 2009, en halv miljon bostäder i slutet av 2010 och en miljon i slutet av november Med nuvarande expansionstakt kommer GS att nå ytterligare en miljon under de kommande fyra åren, alltså till slutet av år GS bygger också upp kompetens i biogasdrivna små kraftverk och samarbetar med KTH och HVR i att utveckla vattenreningsanläggningar som drivs av spillvärme från små solkraftverk eller små biogaskraftverk. 12 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

15 HVR TAR sig an VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof. Miljoner människor förgiftas långsamt av arsenik i dricksvattnet. HVR deltar i ett projekt som ska få ett slut på detta lidande. Allteftersom ytvatten förorenas blir allt fler människor beroende av grundvatten. På många ställen är även grundvattnet förorenat. Förutom kemikalier från industri och jordbruk kan det finnas höga halter av naturliga hälsofarliga ämnen som uran, radon och arsenik i de nya brunnarna. Nya icke naturliga hot är läkemedelsrester och nanopartiklar. Arsenik har på senare tid upptäckts i brunnsvatten i hela världen, men ingenstans finns så stora koncentrationer som i Västbengalen och Bangladesh. Arsenikförgiftning från miljontals nya brunnar i dessa områden har blivit så utbredd att WHO anser att det är den värsta massförgiftningen någonsin. Det är en långsam förgiftning som orsakar fruktansvärda multipla sjukdomar, som innebär försvagning av många av kroppens organ, ungefär som vid AIDS. Amerikansk forskning har dessutom under 2014 visat att barn som dricker arsenikhaltigt vatten i genomsnitt får sämre skolresultat än andra barn. UNICEF har nyligen uppskattat att arsenikexponering från dricksvattnet leder till dödsfall per år i Bangladesh, med en kostnad på 6-20 miljarder dollar under de närmaste 20 åren. Förgiftningen kommer från naturlig arsenik i marken i den jord som har bildats under miljontals år genom avrinningen från Himalaya, som faktiskt har skapat Västbengalen och Bangladesh och en del andra områden nedanför Himalaya. HVR engagerade sig redan år 1996 för att hjälpa till att finna lösningar till detta fruktansvärda problem men bolaget blev efter ett tag tvunget att dra sig ur av kostnadsskäl. Projektet har sedan dess förts framåt på frivilliga initiativ främst genom enskilda studenters arbete och genom insatser av Swedish Sustainability Foundation. Ett nytt samarbetsprojekt startades emellertid med KTH och Grameen Shakti år Sedan något år stöds detta projekt ekonomiskt av Sida. Enligt planen kommer man att bygga en eller flera demonstrationsanläggningar under Därefter kommer HVR att leverera utrustning som distribueras av Grameen Shakti och finansieras via mikrolån från Grameen Bank. Shakti betyder energi på bengali. Grameen Shakti är ett dotterbolag till Grameen Bank. Grameen fick för några år sedan Nobels fredspris för sitt arbete med mikrolån för att hjälpa företagsamma människor ur fattigdom i Bangladesh. Beskrivning av situationen (urklipp från Svenska Dagbladet 19 juni 2010) Arsenik i vattnet dödar i Bangladesh Närmare 77 miljoner människor i Bangladesh halva landets befolkning har exponerats för giftiga halter arsenik i dricksvattnet och löper risk att dö i förtid. Det rapporterar amerikanska forskare i en artikel i medicintidskriften The Lancet. Arsenikproblemet bottnar i att befolkningen i Bangladesh under 1970-talet började använda grundvattenbrunnar för sitt färskvatten, i stället för att använda floder som vattentäkt. Runt 90 procent av landets befolkning använder grundvatten som sin främsta färskvattenkälla. Problemet med arsenik i grundvattenbrunnar finns i många andra länder, som Indien, Argentina, Chile och delar av Mexiko och USA. Men ingenstans är det så utbrett som i Bangladesh. Världshälsoorganisationen WHO kallar i ett uttalande exponeringen för historiens största massförgiftning av en befolkning. Forskarlaget i USA har mätt arsenikhalterna i dricksvatten och i urinen hos invånare i Bangladesh. Efter sex år jämfördes arsenikexponeringen med dödstalen. Resultatet är att bland de 25 procenten med den högsta arsenikexponeringen ökade risken att dö under de sex åren med nästan 70 procent jämfört med dem som hade låga arsenikhalter i urinen. Räddningen är nära Genom att såväl KTH som Sida numera tar en aktiv del i projektet har läget förändrats. HVR har därför återigen engagerat sig i projektet genom teknisk utveckling, dock utan att riskera alltför mycket pengar. På KTH arbetar nu två doktorander med projektet. Ershad Ullah Khan utformar det tekniska systemet medan Brijesh Mainali utformar det sociala och ekonomiska systemet. Professor Andrew Martin är handledare för Ershad och Professor Semida Silveira handleder Brijesh. Den teoretiska fasen kommer att slutföras under år HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

16 Den praktiska fortsättningen blir att bygga demonstrationsanläggningar under Detta har diskuteras på ett seminarium i Stockholm den 2 juni 2014 med deltagande av Sida, KTH, Grameen Shakti, HVR, Scarab Development och Swedish Sustainability Foundation. Projektmöte med doktoranderna Ershad Ullah Khan och Brijesh Mainali, professor Semida Silveira och Aapo Sääsk. Professor Andrew Martin var frånvarande vid detta möte. Bakgrund Samarbetet med Grameen påbörjades när Murshed Syed presenterade HVR för Grameens grundare, Mohammed Yunus de fattigas bankir när den senare besökte Stockholm i samband med att han tog emot Nobelpriset i Oslo år Projektarbetet i sig hade påbörjats redan tio år tidigare, år 1996, när Vinay Chand, HVR:s nuvarande ordförande får en fråga från en utvecklingsbank vid ett besök i Indien: Kan er teknik ta bort arsenik från vatten? Ja, varför undrar ni? Det verkar finnas ett fruktansvärt problem med arsenik i Västbengalen! Åh, ja, vi tar bort det, men tala om för dem att använda omvänd osmos (RO). Vår teknik är inte klar för marknaden ännu. Med anledning av samtalet undersökte vi emellertid frågan och började diskussioner med Sida, Världsbanken, Världshälsoorganisationen och regeringarna i Västbengalen och Bangladesh. Det har varit en plågsam historia. Det är först nu sjutton år senare som vi börjar kunna visa påtagliga resultat. Vi var tidigt i kontakt med Världsbanken som enligt Pariskonventionen har huvudansvaret för de internationella insatserna för att bekämpa arsenikförgiftning. Vi kommer naturligtvis att ta kontakt med dem igen när det finns påtagliga resultat från det pågående Sidaprojektet. Här är ett översatt utdrag från ett mejl från Christine Wallich, landschef för världsbanken i Bangladesh: Käre herr Sääsk, Paul Wolfowitz, chef för Världsbanken, har bett mig att svara på ditt brev daterat den 6e september 2005, om en lösning på arsenikproblemet i Bangladesh. Tack för brevet och presentationen som kommer att föras vidare till vårt landteam och delas med lämpliga tekniska specialister som arbetar med arsenikproblemet. Som du mycket riktigt har noterat, är arsenik en fortlöpande och svår utvecklingsutmaning i Bangladesh. Världsbanken och andra givarorganisationer arbetar med regeringen för att bedöma möjliga lösningar. Därför uppskattar vi din uppföljning från mötet med James Wolfensohn (Paul Wolfensohn var president och Paul Wolfowitz ). Det har gått 12 respektive 8 år sedan de refererade kontakterna med Världsbanken och mötet för 12 år sedan var inte den första kontakten. Andra försök att lösa problemen har i stort sett misslyckats men HVR har nu en lösning som kan kommersialiseras. HVR har den bästa tekniken för att ta bort arseniken Arsenik är mycket svårt att få bort från vatten. Myndigheter och forskningsinstitut har provat många olika metoder för att ta bort arsenik från brunnsvatten och även provat alternativa källor för vattenförsörjning, främst en återgång till ytvatten. Så här långt har ingen bra lösning hittats. Det som är effektivt är dyrt och svårt att använda. Det som är överkomligt i pris är ineffektivt. Inga av de metoder som hittills har föreslagits har visat sig användbara. 14 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

17 Välsituerade människor i Bangladesh köper vatten på flaska. De övriga fortsätter att dricka arsenikhaltigt vatten. HVR:s teknik tar bort arsenik effektivt och fullständigt. Bolaget har nu utvecklat en produkt som är effektiv, prisvärd, lättanvänd, ekologisk och socialt acceptabel. Den drivs av spillvärme från kraftproduktion med sol eller biomassa. Vattnet blir en biprodukt till elproduktion och får därigenom en mycket låg kostnad. Vattnet kommer att tappas på fyraliters flaskor. Det kommer att bli en liten lokal dricksvattenfabrik. Alla kommer att kunna dricka helt rent vatten på flaska till en kostnad som blir mindre än 10 öre per liter. Vattenfabrikerna som byggs i anslutning till små lokala kraftverk kommer att finansieras genom mikrokrediter. Hur arsenikförgiftningen uppstod En hjälporganisation kommer till din by och borrar en brunn! Vattnet smakar friskt och är kristallklart. Det är underbart. De återkommande magsjukdomarna upphör. Dina barn överlever och du kan arbeta ordentligt! Efter något år märker du att en del grannar får konstiga hudförändringar som man inte sett förut i byn. Fler än förut får problem med njurarna. Någon blir blind. Det verkar vara fler som dör i cancer. Kanske inget av detta är särskilt märkvärdigt i en fattig by. Men det verkar vara något som inte står helt rätt till. Några år senare kommer någon från staden med testutrustning. Han tar prover på vattnet. Efter några månader kommer ett meddelande att det finns arsenik i brunnen. Hjälporganisationen som borrade brunnarna hade testat vattnet efter fullgjort arbete, men tyvärr inte för arsenik. De tyckte att allt verkade OK när de borrat färdigt. Jaha, men vad är arsenik? Är det farligt? Och hur mycket är det egentligen? Arseniken i vattnet är färglöst och det varken luktar eller smakar. Vad gör man? Du vill inte dricka ytvattnet som man drack förr i tiden för då vet du att du kommer att få återkommande mer eller mindre allvarliga magsjukdomar. Årliga översvämningar gör att det alltid finns bakterier i ytvattnet. Det var ju för att slippa dessa magsjukdomar som brunnarna borrades. Så du fortsätter att dricka det fina och välsmakande brunnsvattnet trots att det innehåller arsenik. Du kan bara hoppas på det bästa för dig och dina barn. Alla blir ju inte sjuka. Åtminstone inte just nu! Så har du det om du är en av de tiotals miljoner landsortsbor i Bangladesh som har större eller mindre mängder arsenik i brunnen. Du har fått reda på att din brunn kan innehålla arsenik och att det är farligt. Men du vet inte hur farligt och inte vad den egentliga faran är. En dag kommer myndighetspersonen tillbaka och målar ett rött märke på brunnen som tecken på att där finns en hög koncentration av arsenik. Men du fortsätter att dricka och laga mat med vattnet. Utan vatten kan du inte leva. Att köpa flaskvatten finns inte på kartan. Att gå flera kilometer dagligen till någon brunn utan arsenik som möjligen kan finnas i närheten tar för mycket kraft. Att flytta har du inte råd med. HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

18 Varifrån kommer arseniken? Arseniken i brunnarna kommer inte från någon industri utan finns naturligt i marken. Den bördiga marken består huvudsakligen av avlagringar som runnit ner under miljontals år från Himalaya. Innan hjälporganisationerna kom och borrade brunnarna drack man inte brunnsvatten. Det är djävulens vatten!, sa en del gamlingar. Skrock som nu fått en vetenskaplig förklaring. I många andra länder har man också på senare tid borrat brunnar där det finns arsenikhaltigt grundvatten i områden där man förut kanske inte har haft brunnar. Ytvattnet räcker inte till eller så har det blivit förorenat. Oftast vet man ännu inte om att det finns arsenik i vattnet. Arseniken har heller inga drastiska konsekvenser utan bidrar till att försämra kroppens motståndskraft. Även i Sverige finns det arsenik i grundvattnet på sina håll. I gamla gruvorter kommer det från lakvatten. Men vanligtvis är det även i Sverige en naturlig del av jorden. I Sverige är det relativt små koncentrationer. Myndigheterna tycker det är onödigt att oroa oss medborgare. Vi får ju i oss en hel del andra mer eller mindre skadliga miljögifter ändå. Dessutom är det väldigt svårt att få bort arseniken så det är bättre att bekymra sig om andra ämnen i grundvattnet som kan vara lättare att få bort som t ex bekämpningsmedel, bly, radon och uran. Vad gör vi åt det? HVR:s teknik tar bort all arsenik samtidigt med alla andra föroreningar. Redan när de första rapporterna om allvarlig arsenikförgiftning började komma på 90-talet engagerade sig HVR i att lösa problemet. HVR drog sig emellertid ur projektet efter en tid för att arbetet gick långsamt och kostade för mycket. Det brukar ju finnas många olika lösningar på ett givet problem och HVR sa därför: Det kan ju inte vara så att bara vi sitter inne med lösningen på problemet!? Men nu har åren gått och trots hundratals utredningar, konferenser och forskningsrapporter är problemet inte löst. Att HVR:s utrustning tar bort arseniken effektivt bekräftades tidigt genom tester på Karolinska Institutet. Därefter bekräftades det även genom fältförsök genomförda av Bangladesh University of Engineering and Technology i Dhaka i samarbete med Chalmers. HVR och KTH har under 2013 genomfört prover som har testats av ett oberoende laboratorium i Kanada. Water quality analysis of arsenic spiked tap water Parameter Unit Concentration in arsenic spiked feed water Concentration in distallate As µg/l 300 <0.03 Ca 1+ mg/l 50 <0.7 Mg 1+ mg/l 12.5 <0.02 Na + mg/l 100 <0.17 K + mg/l 5 <0.03 Conductivity µs/cm Det fanns alltså tekniska möjligheter att åtgärda problemet på ett sätt som ingen annan teknik kan. Dessa bevis räckte inte. Det krävs också att tekniken anpassas till de lokala förutsättningarna och det krävs finansiering. När HVR inte hade råd fortsattes projektet av en stiftelse Swedish Sustainability Foundation. Stiftelsen har sponsrat ett forskningsprojekt som drivs på KTH för att lokalanpassa tekniken och av Grameen Shakti för att finna lämpliga finansieringsformer. Samtidigt har Stiftelsen bidragit till ett projekt för att utveckla en medicin för dem som redan har blivit förgiftade. Medicinen har utvecklats av Viola Vitalis och har efter en långvarig utredning blivit godkänd av Hälsoministeriet i Bangladesh, 16 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

19 Kan det göra någon skillnad? Nu har HVR således bedömt att tiden är mogen för att återuppta arbetet med världens största förgiftningskatastrof. Det kommer att krävas enorma insatser för att bota alla dem som redan har blivit sjuka och det kommer att krävas ännu större insatser för att installera all den vattenreningsutrustning som kommer att behövas för att garantera arsenikfritt vatten i framtiden. Det kommer att krävas många tiotals, kanske hundratals, miljarder i officiella och privata insatser för att rätta till problemet. För att hjälpa till med finansieringen av dessa insatser har Världsbanken redan utlovat miljardlån till regeringen medan dess dotterbolag International Finance Corporation har utlovat motsvarande finansiering av privata initiativ. Men dessa organisationer satsar bara pengar på beprövade lösningar. Det finns alltså beslutade resurser när HVR väl har demonstrerat tekniken på plats och visat att den fungerar väl såväl tekniskt, socialt och ekonomiskt. Grameen Bank och Mohammed Yunus fick Nobels fredspris för att de lyckades bygga upp mobiltelefonanvändningen bland de allra fattigaste i Bangladesh genom mikrolån. Nu arbetar de för att sprida användningen av solenergi och biogas på samma sätt. De vill nu engagera sig i samarbete med HVR. Utvecklingen inom nanoelektroniken går blixtsnabbt idag. Senaste nytt är de stora framgångarna för svenska bolag som konstruerar dataspel. Ironiskt nog kommer fattiga barn i byarna i Bangladesh säkerligen att kunna spela svenska mobilspel på (mammas) mobil innan de kan dricka arsenikfritt vatten. Vi tycker både dataspel och rent vatten åt alla barn är mänskliga rättigheter idag! Arsenik ger lägre IQ även i USA Miljontals barn dricker arsenikhaltigt vatten varje dag. Forskning genomförd i USA och Bangladesh av Columbiauniversitetet i New York visar att arsenik försämrar intelligensen hos skolbarn. Our work in Bangladesh and in Maine suggests that aspects of performance intelligence, particularly perceptual reasoning and working memory, are impacted by exposure to arsenic in drinking water., U.S. Schoolchildren Exposed to Arsenic in Well Water Have Lower IQ Scores, Stephanie Berger, Det finns inget ämne som är så svårt att få bort från dricksvattnet som arsenik och arsenik är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan. Läs mer på HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

20 Svettmaskinen som blev en världssensation Uppfinnaren Andreas Hammar hade fått ett kul uppslag för Unicef från en reklambyrå och letade överallt efter någon leverantör som hade utrustning som kunde rena svett tillräckligt för att göra det drickbart. Han började få ont om tid för ingen vattenfirma kunde lova ett garanterat resultat. Till slut vände han sig till HVR för att få råd om vart han skulle vända sig. Det finns nog ingen konventionell utrustning som klarar det. Men vår teknik klarar allt! Du kan få låna en av våra prototyper, var rådet han fick. I det färdiga resultatet kondenserades svetten från fotbollsspelarnas tröjor av en torktumlare och HVR:s prototyp gjorde dricksvatten av den. På bilden syns torktumlaren till vänster och prototypen till höger. I mitten ett kaffefilter som silar bort ludden från tröjorna. Medieräckvidden var en månad efter lansering över en miljard alltså en miljard människor fick nyheten framförd. Sweat for Water-kampanjen blev Pick of the Day på ansedda Creativity. Sweat for Water och alla som engagerade sig i kampanjen bidrog till att rena liter vatten personer på Gothia Cup från många olika nationer drack renat svett från maskinen och spred tillsammans med människor runt hela jordklotet budskapet om vattenbristen i världen. Sanjay Wijesekera, Associate Director, Water, Sanitation and Hygiene, UNICEF, New York: Vi är glada att denna kampanj har fått sådant genomslag, vilket gör den till en av de mest framgångsrika informationskampanjer vi har haft hittills. Kampanjen vann också under hösten 2013 reklambranschens 100-wattare i kategorin Internationellt. I april 2014 tilldelades dessutom kampanjens skapare Deportivo Guldägget för 2013 års bästa event. Guldägget är reklambranschens mest prestigefyllda utmärkelse. HVR omnämndes bara i en del av artiklarna men HVR:s namn var med i Unicefs pressmeddelande. Lasse Kronér skötte invigningen av svettmaskinen på Heden i Göteborg där världens största fotbollsturnering för ungdomar Gothia Cup går av stapeln i juli varje år och landslagsspelarna Kim Källström och Tobias Hysén var de första att dricka. Resultatet av kampanjen var artikel och förstasida på BBC News, huvudnyhet i BBC Radios program The Newsroom som sänds över hela världen, Fast Company, Popular Science, Daily Mail - världens största nyhetssajt, Discovery, The Independent, Buzzfeed, China Daily, Corriere Della Serra, tweet från The Daily Show med Jon Stewart, förstasida på en av världens största nyhetsportaler msnnow, The Huffington Post. Medier från alla delar av världen - Brasilien, Spanien, Finland, Indien, Bulgarien, Venezuela - har uppmärksammat svettmaskinen. En tidigare HVR-prototyp var hjärtat i svettmaskinen 18 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Ikonoskop AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget www.ikonoskop.com

Inbjudan till teckning av aktier i Ikonoskop AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget www.ikonoskop.com Inbjudan till teckning av aktier i Ikonoskop AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget www.ikonoskop.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTOR BJÖRK HAR ORDET... 2 OM MEMORANDUMET... 3 INBJUDAN TILL

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Innehållsförteckning Generell information angående emissionen 2 Tidpunkter för ekonomisk information 2 Definitioner 2

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer