NYEMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29"

Transkript

1 NYEMISSION Allt fler människor inser att det inte finns något viktigare än vatten HVR har utvecklat ett flertal produkter med en unik teknik som gör dricksvattnet renare och nyttigare än några andra produkter på marknaden Detta informationsmemorandum är utgivet av styrelsen för HVR Water Purification AB (publ.) i september Memorandumet finns att ladda ner från eller Det kan också beställas genom mejl till eller per telefon (Aktieinvest). Informationsmöten kommer hållas i Göteborg den 23/9 kl. 18:00, i Malmö den 24/9 kl.18:00 och i Stockholm den 25/9 kl. 18:00. Lokal meddelas till dem som anmäler sig på

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 STRATEGIER och mål 1 Erbjudande 2 Anvisningar 3 TEKNIK 4 VD har ordet 5 PRODUKTER 6 SAMARBETE MED CSEM-UAE 10 SAMARBETE MED KTH 12 HVR TAR sig an VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF 13 Svettmaskinen som blev en världssensation 18 SYSTERBOLAGET XZEROS PILOTANLÄGGNING PÅ SJÖSTADSVERKET 19 Marknad 21 AFFÄRSMODELL 26 Tillväxtmodell 28 Utvecklingskostnader 33 Potential 34 PROGNOS 36 Styrelse, befattningshavare och revisorer 41 Konsulter OCH RÅDGIVARE 42 AKTIEUTVECKLING OCH ÄGANDE 43 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 44 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 45 riskfaktorer 51 ÖVriga UPPLYSningar 52 BOLAGSORDNING 53 Skattefrågor 54 Mer information 55

3 SAMMANFATTNING Bakgrund HVR bildades år 1991 för att utveckla produkter som gör renare dricksvatten än några andra produkter på marknaden. Idag driver HVR affärsprojekt i flera länder i samarbete med partners för att lansera dessa produkter. HVR:s teknik ger alltid fullständigt skydd mot alla föroreningar. Affärsidé HVR ska sälja egenutvecklade och patenterade vattenrenare och komponenter till utvalda kapitalstarka internationella tillverkare, distributörer och varumärken, vilka i sin tur tillverkar och säljer produkter till konsumenter/slutkunder i olika världsdelar. Tekniken HVR arbetar med en teknik som är unik genom att den avlägsnar alla typer av föroreningar. Pågående arbeten De projekt som för närvarande är aktuella är: Små reningsverk för arsenikhaltiga brunnar i Bangladesh (KTH, Grameen, Sida) Soldriven vattenrenare för saltvatten i Emiraten (KTH, CSEM-UAE) Eldriven vattenrenare för kök i Kina (United Products Industries Ltd, Q-plast AB) El- eller gasdriven inbyggd vattenrenare för kök i USA och Europa (eget projekt) Nyemission HVR gör nu en nyemission för att driva pågående projekt vidare till kommersialisering. Användning av medel Likviden från nyemissionen kommer att användas för fortsatt produktutveckling och projektledning, men främst för att förhandla fram avtal med ytterligare samarbetspartners. För de speciella lösningar som HVR har utarbetat finns ännu ingen konkurrens, men vi räknar med stark konkurrens i framtiden och håller oss därför framme i teknikutvecklingen tillsammans med resursstarka partners. STRATEGIER och mål Bolagets vattenreningsprodukter baserar sig på en unik teknik som under lång tid har utvecklats i Sverige. Tekniken ger en mer effektiv rening än existerande produkter på marknaden. Tekniken är klar och marknaden för Bolagets produkter är i snabb tillväxt. De resurser som tillskjuts av Bolagets egna aktieägare ska främst användas till att sluta gynnsamma avtal med starka internationella distributörer, vilka förväntas komma att stå för merparten av marknadsföringsresurserna. Bolaget har identifierat flera marknader som är särskilt lämpliga för att introducera Bolagets produkter och har även identifierat lämpliga marknadsföringspartners för vissa av dessa marknader. Målen skall uppnås genom samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och andra tekniska institutioner, företag och konsulter, samarbete beträffande finansiering med Sida, IFC, Grameen och RAK Investment Authority och andra internationella finansiärer och samarbete vad gäller marknadsföring med existerande kontakter i Emiraten, Bangladesh, Indien och Kina och nya kontakter på andra marknader. Generell målsättning Målet är att bygga upp ett världsledande företag inom vattenreningsbranschen som skall noteras på någon av Nasdaq/OMX (Stockholmsbörsens) huvudlistor, alternativt säljas till industrin eller delfinansieras av ett internationellt investmentbolag. Specifik målsättning 2014/2015 Slutföra projektarbete i Bangladesh och Emiraten. Finansiera tillverkning och marknadsföring av integrerade soldrivna vattenrenare i Bangladesh och Emiraten. Skriva avtal om tillverkning och marknadsföring av eldrivna fristående vattenrenare i Kina. Redovisa ett positivt rörelseresultat. Förbereda notering av Bolagets aktier på Nasdaq/OMX, First North. 1 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

4 Generell målsättning Etablera försäljning av Bolagets produkter i Bangladesh, Indien, Kina, USA och Mellanöstern genom existerande samarbetspartners. Lanseringsstrategi Det första steget är att etablera tillverkning och försäljning av den mindre konsumentprodukten Elixir 24 på en begränsad men tillräckligt stor marknad tillsammans med en partner som kan finansiera såväl tillverkning som marknadsföring. Diskussioner om detta förs med United Products i Kina. Genom att de kommer att stå för hela lanserings- och marknadsföringskostnaden kommer HVR att erhålla en lägre marginal på produkterna. I gengäld blir våra egna kostnader för lanseringen blygsamma samtidigt som vi utan egna investeringar får tillgång till färdiga produkter för lansering på andra marknader. Det andra steget är att lansera den större produkten Elixir 500 i Emiraten. Även här blir våra marginaler begränsade men enligt avsiktsförklaringen kommer vi att få ett minoritetsägande i ett lokalt samriskföretag (Joint Venture). Det tredje steget är att vi köper produkter av våra partners i Kina och Emiraten och säljer dem på andra marknader. Vi behöver då inte investera i tillverkning och lagerhållning men måste börja investera i marknadsföring. Det fjärde steget är att vi såväl tillverkar som marknadsför produkter i egen regi och skapar ett eget varumärke. Erbjudande BOLAGET HVR Water Purification AB (publ.) (HVR) är ett publikt onoterat företag som har utvecklat flera olika typer av dricksvattenrenare för hushåll och mindre samhällen. Produkterna är specifikt utvecklade för att göra dricksvatten av högsta kvalitet. Separationsprocessen äger rum på molekylärnivå och garanterar absolut rent vatten. Den största fördelen med HVR:s produkter är att samtliga föroreningar i vattnet avlägsnas. Detta skyddar användaren inte bara från akut sjukdom som orsakas av virus, bakterier och andra patogener utan även från långsiktiga effekter av kända och okända föroreningar i vattnet, exempelvis bly, radioaktivitet, arsenik, nanopartiklar, läkemedelsrester och andra kemikalier. VILLKOR I SAMMANDRAG Tid för teckning september 2014 Aktiepris 48 SEK Aktierna kan tecknas i poster på 200 aktier till ett pris av SEK och därefter i jämna hundratal till ett pris av SEK Skatterabatt för investering i tillväxtbolag utgår enligt gällande lag Vid överteckning kan styrelsen besluta om extra tilldelning Emissionsvolymen är 6 MSEK Besked om tilldelning meddelas med avräkningsnota senast den 8 oktober Aktierna ger rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2014 För testresultat, se avsnittet Produkter. Det finns inga produkter på den internationella marknaden som använder samma teknik eller har liknande prestanda. Enligt beslut på bolagsstämman ska notering av HVR:s aktie ske när ett positivt kassaflöde föreligger, vilket beräknas ske under 2015/ HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

5 Anvisningar Företrädesrätt till teckning Ingen företrädesrätt och ingen handel med teckningsrätter föreligger. Skatterabatt En skatterabatt på 15 procent utgår enligt gällande regler vid köp av aktierna. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 48 SEK per aktie. Det tillkommer inget courtage eller skatter på beloppet. Antal aktier i erbjudandet Erbjudandet omfattar B-aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet B- aktier i Bolaget att öka med aktier, från nuvarande B-aktier till B-aktier. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden september 2014 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning och leverans av aktier Betalning skall ske efter besked om tilldelning. Efter genomförd emission kommer aktierna att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i oktober Därefter kommer en registrering av aktierna att ske hos Euroclear Sweden AB, vilket också beräknas ske under oktober Teckningspost Aktierna tecknas i poster på minst 200 aktier och därefter i jämna 100-tal. Anmälningssedel Anmälningssedel bifogas. Ny anmälningssedel kan rekvireras kostnadsfritt från Bolaget. Anmälningssedel finns även för nedladdning på Bolagets hemsida www. hvr.se eller via Aktieinvest Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Om en aktietecknare lämnar in fler än en anmälningssedel behandlas dessa tillsammans, såsom en anmälan. Anmälan är bindande. Handel i aktien Aktien är onoterad. En begränsad handel sker före listning via företagets hemsida, Tilldelning Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för nyemissionen. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. Styrelsen beslutar om tilldelning och förbehåller sig rätten att även tilldela överteckning. Besked om tilldelning sänds per post till den adress som angivits på anmälningssedeln. Emitterade aktiers rättigheter De nya aktierna berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret Förbehåll Erbjudandet riktar sig enbart till personer och företag som lyder under svensk lag. Övrig information Aktierna i HVR Water Purification AB är inte föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

6 TEKNIK Den primära komponenten i HVR:s produkter är en kassetthållare med hydrofoba membran, i vilka vattenreningsprocessen sker. Kassetthållaren är en plastkonstruktion och en särskild teknik används för att passa in membranen i kassetthållaren. Vatten som ska renas upphettas innan det cirkulerar genom kassetten mellan de två membranen. Var membransida kyls av kalla ytor. Skillnaden i ångtryck mellan den varma och den kalla sidan tvingar vattenmolekylerna genom membranen tack vare membranens konstruktion. När vattenmolekylerna når den kalla sidan utanför membranen kondenseras vattenmolekylerna och det renade vattnet rinner ner till ett uppsamlingskärl. Resultatet är en absolut separation av alla ickeflyktiga ämnen. Processen sker vid temperatur mellan C och utan tryck, vilket gör produkten hållbar. De flyktiga ämnena kan separeras i en särskild avgasare som även den drivs av värme. Vapour flow Temperature Solute Condensate wall Coolant Vapour Pressure 1 3 Membrane Profile diagram of air gap membrane distillation Genom den långa utvecklingstiden förfogar HVR över världsledande kunskaper om membrandestillationstekniken. Den första prototypen utvecklades på basis av forskningsuppdrag till Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola. För närvarande pågår forskningssamarbete också med utländska institut och med flera underleverantörer, främst polymertillverkare, membrantillverkare och tillverkare av värmeväxlare. Bolaget har byggt och testat ett antal prototyper för att utvärdera tekniken. Detta är Bolaget ensamt om. Genom att nu samarbeta med starka finansiärer kommer Bolaget inte bara att behålla försprånget, utan även att kunna utöka det. Typiska föroreningar i dricksvatten som ELIXIR eliminerar enligt tester av tredje part Salt Läkemedelsrester Bly och andra tungmetaller Arsenik Klor och kloreringsbiprodukter Patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, svampar, m.m.) Konstgödsel och andra kvävehaltiga kemikalier Insekts- och ogräsbekämpningsmedel Alla kemikalier Desinfektionsmedel Nanopartiklar Radioaktiva ämnen och gaser 4 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

7 VD har ordet HVR satsade tidigt på att utveckla en teknik som det finns ett stort behov av. Bolaget har nu en teknik, som avlägsnar samtliga föroreningar från alla typer av vatten, även saltvatten, och därmed gör världens renaste vatten. Med ökande vattenbrist och ökande vattenföroreningar förbättras den kommersiella potentialen för våra produkter. För två år sedan ändrade HVR strategi. Vi satsar nu på samarbete med partners som står för kostnaderna för såväl serietillverkning som marknadsföring. Vi kommer därigenom att få lägre marginaler per såld produkt men betydligt större omsättning och därigenom betydligt större avkastning på investerat kapital. Vi har gjort marknadsstudier tillsammans med dessa partners och utvecklar helt nya produkter tillsammans med dem. Samarbetet med KTH som påbörjades för cirka tio år sedan har tagit verklig fart och bidrar nu till såväl teknikens utveckling som marknadsföring. HVR:s systerbolag Xzero har framgångsrikt genomfört fullskaletester för att avlägsna läkemedelsrester, nanopartiklar och andra ämnen som konventionell teknik har svårt att avlägsna. Dessa tester bidrar till HVR:s förhandlingsläge med partners och till framtida marknadsföring. Större delen av HVR:s utvecklingskostnader är nu finansierade av andra än bolagets aktieägare. Likaså kommer tillverkning och marknadsföring att finansieras av andra genom samarbetsavtal. Genom denna strategi kan vi mångdubbla de totala resurser som satsas på tillverkning och marknadslansering av våra vattenrenare vilket är till fromma för alla som behöver renare vatten men också för oss som investerar i detta. Design och konstruktion av ELIXIR 500 är klar i RAK, Emiraten, och slutgiltiga tester genomförs under Studier av de sociala förutsättningarna för att lansera en vattenrenare för att rengöra brunnsvatten från arsenik i Bangladesh har rapporterats och hela studien beräknas bli klar i oktober Arbetet genomförs av KTH i samarbete med Grameen Shakti (www.gshakti.org) och finansieras av Sida. Två av de större projekt som vi för närvarande driver tillsammans med KTH presenterades i juni Projekten drivs i Bangladesh i samarbete med Grameen Shakti och i Emiraten tillsammans med CSEM-UAE. En sammanfattning finns på: life.html. Under 2014 kommer bägge dessa projekt att slutredovisas. Diskussioner om samarbete i finansiering av kommersialiseringen kommer då att inledas. I Bangladesh är tilltänkta finansiärer främst Grameen Foundation och Sida www. sida.se/svenska/har-arbetar-vi/asien/bangladesh/vart-arbete-i-bangladesh och eventuella andra biståndsfinansiärer. I Emiraten är den tilltänkta finansiären Ras al Khaimah Investment Authority Miljontals människor blir årligen sjuka och dör av dåligt vatten. Miljarder dricker vatten som är hälsofarligt. Jag har personligen engagerat mig i dessa frågor sedan början av 1970-talet och HVR har nu utvecklat enkla och effektiva produkter för att tillsammans med våra internationella partners lösa en ödesfråga. Jag hoppas att du finner det lika angeläget som jag och kommer med som aktieägare! Aapo Sääsk, VD HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

8 PRODUKTER ELIXIR ELIXIR-konceptet är en unik kassettbaserad membrandestillering för rening av vatten och finns i produktutföranden för integrering i värme- och kylutrustning eller som fristående enhet. Kunden erhåller absolut rent dricksvatten på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. ELIXIR avlägsnar alltid mer än 99 procent av alla föroreningar i vattnet. Produkten är unik på marknaden med hänsyn till frånvaron av dyra filterbyten och graden av renhet som uppnås samt dess möjlighet att integreras i värme/kylsystem med försumbar energikonsumtion. Testresultat för ELIXIR I tabellen nedan anges typiska testresultat som har uppmätts av olika oberoende laboratorier. Type of contamination Amount Result Method Detection level Test by Bacteria (after 7 days) 0 Membrane filter count - National Bacteriologic Laboratory, Stockholm Chlorine 3.4 mg/l 0 Photometric analysis (Perkin Elmer) < 0.01 mg/l Water Protection Ass of South West Finland Salt water ppm 0 Ion chromatography < 1 ppm VBB Viak Stockholm Trihalomethanes µg/l 0 Gas chromatography < 1 µg/l University of Turku, Finland Radon 380 Bq/l 0 Alfa detection < 4 Bq/l Swedish Radiation Protection Institute Cesium Strontium Plutonium Radium 2.4 Bq 0 Lithium Drifted Germanium Detector < 0.1 Bq Radiation Physics Department, Univ of Lund Arsenic mg/l 0 AAS Graphite < 0,003 mg/l Analytica AB, Stockholm Arsenic mg/l 0 AAS Graphite < 0,003 mg/l Analytica AB, Stockholm Huvudsakliga produktfördelar Ny lättanvänd produkt med effektiv teknologi Kan integreras med uppvärmnings/komfortkylsystem för hushåll Alternativa flerstegsteknologier kräver användning av filter och producerar oftast mycket spillvatten ELIXIR gör inget av detta Ingen annan produktlösning kan samtidigt avlägsna läkemedelsrester, bakterier, virus, svampar, sporer, mikroorganismer, insektsmedel, industriella kemikalier, klorslaggprodukter, hormoner, aluminium, bly, arsenik, bor, plutonium och uran ELIXIR kan också avsalta havsvatten 6 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

9 ELIXIR SOM FRISTÅENDE ENHET Drivkraft för ELIXIR Table Top Bra dricksvatten är en grundförutsättning för god hälsa. Fler och fler människor i industriländerna blir medvetna om att den ökande mängden av miljögifter är skadligt för hälsan. Trots den moderna medicinens landvinningar och allt fler läkemedel drabbas allt fler människor av kroniska sjukdomar som reumatism, diabetes, cancer och en uppsjö av nya sjukdomar med tidigare okända bokstavskombinationer. Dessa kroniska sjukdomar kryper allt längre ner i åldrarna. Nu börjar man i USA att undersöka nyfödda för arsenik som kan ha lagrats i kroppen (från mamman). Dåligt vatten orsakar mer än hälften av alla akuta magsjukdomar och miljögifter i vatten är en bidragande orsak till många kroniska sjukdomar, särskilt de neurologiska. Det kommer en tid när alla konsumenter själva vill försäkra sig om att det vatten de dricker inte bara är giftfritt utan också hälsosamt. ELIXIR Table Top har utvecklats för detta ändamål. En fristående produkt för enskilda hushåll var den första som utvecklades. Den blev klar redan 1998 som produktionsfärdig prototyp och avsikten var att skapa ett eget varumärke kring dess unika prestanda, tillverka själv och sälja till hushållsdetaljister. Provserier såldes direkt till konsumenter, men att sälja konsumentprodukter är kostnadskrävande och Bolaget lyckades inte skaffa den finansiering som behövdes. Baserat på detta arbete har HVR utvecklat en förbättrad produkt i samarbete med den kinesiska tillverkaren United Products. Denna kommer att kosta motsvarande SEK till konsument och drivas med el eller gas och är således avsedd huvudsakligen för höginkomstfamiljer. Samarbete kring lanseringen av den kommer nu att erbjudas till kapitalstarka partners. Bilden visar den prototyp som United har designat och testat. Efter krav från en möjlig distributör för den kinesiska marknaden har HVR och United under våren 2014 påbörjat en omkonstruktion av denna fristående modell. Samtidigt pågår diskussioner om lansering på den kinesiska marknaden. Det är en bra marknad att börja på eftersom vattnet är dåligt på många håll och köpkraften växer. ELIXIR fristående prototyp Material: Rostfritt stål, polypropen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE) Vattenbehållare: max 4.5 L och min 2.0L Tank för renat vatten: 3L Effekt: 230 V ~ 50 Hz/1000W Mått: 240x420x500mm Vikt: 12 kg Steven Chan, VD och en av de tre delägarna i United Products under ett besök hos HVR i juli HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

10 ELIXIR SOM INTEGRERAD MODUL Drivkraft för ELIXIR 500 Bra dricksvatten är en grundförutsättning för god hälsa. Det som förr i tiden kallades svältkatastrofer vet vi numera var vattenkatastrofer. Miljoner människor dog av vätskebrist och uttorkning. Idag är dessa katastrofer inte lika vanliga. Däremot beror större delen av de akuta sjukdomsfallen i världen och en stor del av de kroniska sjukdomarna på bristande vattenkvalitet. För att ett fattigt samhälle ska bli välmående är de första tre förutsättningarna: bra dricksvatten, bra sanitet och hållbar el. ELIXIR 500 BIOGAS har utvecklats av HVR för att tillgodose den första förutsättningen men bidrar även till de andra två genom att göra el av hushållsavfall och latrin. Värmen från elproduktionen utnyttjas då för att driva ELIXIR 500 BIOGAS. Membrandestillering är en termisk process som kräver uppvärmning av det vatten som skall renas och kylning för kondensering. En integrerad ELIXIR-modul i ett värme/kylsystem kan utnyttja det varma och/eller det kalla vattnet som finns i dessa system för sin process. Resultatet är en lösning med låg energiåtgång. En integrerad ELIXIR-modul uppskattas att kosta systemtillverkare omkring 2-8 procent av systemets totala kostnad, beroende på systemdesign. Kapaciteten för en integrerad modul är minst 2 liter i timmen upp till önskad kapacitet, beroende på antalet integrerade modulenheter. Bolaget har genomfört en detaljerad studie av integrering av ELIXIR i olika system för uppvärmning tillsammans med KTH i Stockholm. Ungefärliga leveranspriser för membrankassetter och färdiga moduler är ca 400 SEK per kassett respektive 1000 SEK per modul. Denna produkt kan genom olika utföranden anpassas till att leverera högsta vattenkvalitet till konkurrenskraftigt pris till såväl höginkomsthushåll som de allra fattigaste samhällen. Integrerat med produktion av el och/eller varmvatten kommer dricksvattnet bara att kosta några öre per liter. Modell ELIXIR flerfamiljsprodukt för tillväxtländer med krav på låga vattenkostnader Integrerad anläggning med solpaneler och/eller gasvärmare med modulen kopplad till varmvattentanken Modul för 500 liter per dag 8 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

11 ELIXIR 500 SOLAR ELIXIR 500 SOLAR är en soldriven vattenrenare som producerar absolut rent dricksvatten. Den kan vara fristående eller byggas ihop med de soldrivna varmvattenberedare som för närvarande säljs i stora mängder i världen. Grundprodukten innehåller en modul som består av tio kassetter med två membran i varje. Den har en kapacitet på cirka 500 liter per dygn. För större kapaciteter kan flera moduler kopplas ihop. Varje modul och varje kassett är utrustad med givare som kontinuerligt kontrollerar kvaliteten på det producerade vattnet och omedelbart stänger av produktionen om den minsta förorening föreligger. Denna produkt utvecklas i samarbete med CSEM- UAE. ELIXIR 500 SOLAR är prisvärd och garanterar absolut rent vatten. Ingen kommer att behöva dricka förorenat kranvatten eller flaskvatten. Drivkraft för ELIXIR 500 SOLAR Affärsidén till denna produkt uppstod vid ett samtal med en ägare till ett avsaltningsverk i Jeddah i Saudi-Arabien. - En sådan produkt som ni utvecklar för Bangladesh skulle jag kunna sälja i Saudiarabien, sa han. - Men ni har ju stora anläggningar som avsaltar havsvatten, sa jag. - Jo, men det smakar inte gott att dricka så alla som har råd köper flaskvatten för hushållet! Och det finns dessutom väldigt många som bor längs kusterna och är långt ifrån avsaltningsanläggningarna. Vi har konstaterat en stor marknad i Saudiarabien. Men den finns naturligtvis i alla kustnära lägen och minst nära hälften av världens befolkning bor vid en kust. HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

12 Elixir Superior ELIXIR LYX Elixirs inbyggda premiumversion är fortfarande under utveckling och har inte beaktats i den finansiella analysen. Även om marginalen är god är marknaden inte lika stor som för de andra modellerna. Men produkten har definitivt ett stort värde som bidrag till varumärkesbyggandet. Produkten kan ses som en framtida potentiell bonus och kommer att följas av en modell under begreppet Inbyggd Standard. SAMARBETE MED CSEM-UAE Elixir Superior is an integrated kitchen module with touch screen controlled heating, cooling and carbonating function. It includes an ice-maker and climate controlled storage of delicate food products. HVR har skrivit en avsiktsförklaring med CSEM-UAE andra kontakter i Indien, Kina, Egypten, Saudiarabien om att gemensamt utveckla och testa produkten ELIX- och USA. ELIXIR SUPERIOR REMOVES ALL IMPURITIES FROM WATER IR 500. En stor del av arbetet utförs av KTH. SUCH Ansvarig AS: för HVR:s projekt är VD på CSEM-UAE, Avsikten är att gemensamt utarbeta en investerings- och Bacteria Dr. Hamid Kayal. affärsplan som därefter kan presenteras för finansiering Virus Det praktiska arbetet leds av en doktorand från KTH, av CSEM-UAE till sina huvudmän i Emiraten, främst Heavy Uday metalskumar. Handledare på KTH för Uday är professor Andrew Martin. Ras Al Khaima Investment Authority och av HVR Chlorine till Pharmaceuticals Radioactivity Arsenic Nano-particles It also makes sea water and brackish water completely pure Uday Kumar, Andrew Martin och Aapo Sääsk CSEM-UAE har som mål att vara ett av de bästa HVR innovationscentra Water Purification i världen AB Teknikhöjden, Björnnäsvägen 21 SE Stockholm, SWEDEN genom att utveckla och använda unik sol- och miljöteknik. Vi arbetar tillsammans med forskningsinstitut som Kungliga Tekniska Tel: Fax: Högskolan i Sverige (KTH), den Schweiziska federala tekniska högskolan i Lausanne och Heriot-Watt University s avdelning i Dubai. Vår utvecklingsstrategi bygger på vår djupa kunskap om lokala behov, omfattande marknadsundersökningar och teknikidentifiering, som hjälper oss att utveckla lösningar för våra industrikunder och lokala nystartade företag. (www.csem-uae.com) Dr. Hamid Kayal 10 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

13 CSEM-UAE har ett m² stort utomhuslaboratorium för solenergiforskning (Solar Outdoor Laboratory - SOLAB). På en av bilderna (1) syns den av HVR levererade modulen uppe i det högra hörnet. Denna har en kapacitet på cirka 2 liter per timme och har fungerat mycket bra. Den har bytts ut under våren 2014 mot en ELIXIR 500 som producerar cirka 20 liter per timme för fortsatta tester. Projektet ska slutrapporteras under Övriga bilder visar solceller för el (2), solpaneler för varmvatten (3) och en speciell solö (4) som vrider sig efter solens gång på himlen för att utnyttja den inkommande strålningen optimalt. Det finns också lagring av den inkommande solenergin så att vattenreningen och andra funktioner kan köras hela dygnet. Bild 5 visar en översikt av laboratoriet där HVR:s utrustning körs HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

14 SAMARBETE MED KTH Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har gjort en sammanfattning av de två viktigaste pågående projekten. Sammanfattningen är gjord av professor Andrew Martin på Institutionen för Energiteknik. AKTUELLA PROJEKT för POLYGENERATION av EL och DRICKSVATTEN vid Institutionen för energiteknik - KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Tiotals miljoner människor i Bangladesh dricker brunnsvatten som är förorenat med arsenik. Sida har finansierat en förstudie för användning av biogasdrivna polygenerationssystem för framställning av el och ren gas för matlagning och för att ta bort arsenik från dricksvatten i små samhällen i Bangladesh. Två professorer och två doktorander från KTH genomför studien som initierades av Swedish Sustainability Foundation. Lokala partner i Bangladesh är Grameen Shakti i Dhaka, dotterbolag till Grameen Bank där Shakti betyder energi och Khulna University of Engineering and Technology ( KUET ) som ligger i Khulna. Studien kommer att avslutas under 2014 och KTH samarbetar för närvarande med Sustainability Foundation för att öka finansieringen av utrustning för fälttester av tekniken. Att kunna använda solenergi för att göra dricksvatten av saltvatten är drömmen för många i Mellanöstern och på andra håll. CSEM Schweiz (Swiss Center för Elektronik och Mikroteknologi) och RAKIA (Ras Al Khaimah Investment Authority) har grundat CSEM-UAE för att utveckla projekt av specifikt intresse för den lokala ekonomin. CSEM-UAE samarbetar med KTH för att utveckla en liten soldriven hushållsapparat som gör rent dricksvatten. CSEM-UAE har redan utvärderat en solfångare ihop med en membrandestillationsprototyp och nu utvecklar HVR Water Purification AB en modul som ska användas i den kommersiella produkten. Arbetet kommer att rapporteras under Professor Andrew Martin Länkar till projekten finns på HVR:s webbplats (hvr.se). Klicka på Teknologi > Samarbete med KTH. Om Grameen Shakti Nobelpristagaren professor Muhammad Yunus startade Grameen Shakti 1996 med en vision att främja förnybar energiteknik till människor på landsbygden för att skydda miljön och samtidigt förbättra levnadsstandarden. Grameen Shakti är först i världen med att installera solenergihemsystem i en miljon bostäder. GS nådde en kvarts miljon bostäder i april 2009, en halv miljon bostäder i slutet av 2010 och en miljon i slutet av november Med nuvarande expansionstakt kommer GS att nå ytterligare en miljon under de kommande fyra åren, alltså till slutet av år GS bygger också upp kompetens i biogasdrivna små kraftverk och samarbetar med KTH och HVR i att utveckla vattenreningsanläggningar som drivs av spillvärme från små solkraftverk eller små biogaskraftverk. 12 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

15 HVR TAR sig an VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof. Miljoner människor förgiftas långsamt av arsenik i dricksvattnet. HVR deltar i ett projekt som ska få ett slut på detta lidande. Allteftersom ytvatten förorenas blir allt fler människor beroende av grundvatten. På många ställen är även grundvattnet förorenat. Förutom kemikalier från industri och jordbruk kan det finnas höga halter av naturliga hälsofarliga ämnen som uran, radon och arsenik i de nya brunnarna. Nya icke naturliga hot är läkemedelsrester och nanopartiklar. Arsenik har på senare tid upptäckts i brunnsvatten i hela världen, men ingenstans finns så stora koncentrationer som i Västbengalen och Bangladesh. Arsenikförgiftning från miljontals nya brunnar i dessa områden har blivit så utbredd att WHO anser att det är den värsta massförgiftningen någonsin. Det är en långsam förgiftning som orsakar fruktansvärda multipla sjukdomar, som innebär försvagning av många av kroppens organ, ungefär som vid AIDS. Amerikansk forskning har dessutom under 2014 visat att barn som dricker arsenikhaltigt vatten i genomsnitt får sämre skolresultat än andra barn. UNICEF har nyligen uppskattat att arsenikexponering från dricksvattnet leder till dödsfall per år i Bangladesh, med en kostnad på 6-20 miljarder dollar under de närmaste 20 åren. Förgiftningen kommer från naturlig arsenik i marken i den jord som har bildats under miljontals år genom avrinningen från Himalaya, som faktiskt har skapat Västbengalen och Bangladesh och en del andra områden nedanför Himalaya. HVR engagerade sig redan år 1996 för att hjälpa till att finna lösningar till detta fruktansvärda problem men bolaget blev efter ett tag tvunget att dra sig ur av kostnadsskäl. Projektet har sedan dess förts framåt på frivilliga initiativ främst genom enskilda studenters arbete och genom insatser av Swedish Sustainability Foundation. Ett nytt samarbetsprojekt startades emellertid med KTH och Grameen Shakti år Sedan något år stöds detta projekt ekonomiskt av Sida. Enligt planen kommer man att bygga en eller flera demonstrationsanläggningar under Därefter kommer HVR att leverera utrustning som distribueras av Grameen Shakti och finansieras via mikrolån från Grameen Bank. Shakti betyder energi på bengali. Grameen Shakti är ett dotterbolag till Grameen Bank. Grameen fick för några år sedan Nobels fredspris för sitt arbete med mikrolån för att hjälpa företagsamma människor ur fattigdom i Bangladesh. Beskrivning av situationen (urklipp från Svenska Dagbladet 19 juni 2010) Arsenik i vattnet dödar i Bangladesh Närmare 77 miljoner människor i Bangladesh halva landets befolkning har exponerats för giftiga halter arsenik i dricksvattnet och löper risk att dö i förtid. Det rapporterar amerikanska forskare i en artikel i medicintidskriften The Lancet. Arsenikproblemet bottnar i att befolkningen i Bangladesh under 1970-talet började använda grundvattenbrunnar för sitt färskvatten, i stället för att använda floder som vattentäkt. Runt 90 procent av landets befolkning använder grundvatten som sin främsta färskvattenkälla. Problemet med arsenik i grundvattenbrunnar finns i många andra länder, som Indien, Argentina, Chile och delar av Mexiko och USA. Men ingenstans är det så utbrett som i Bangladesh. Världshälsoorganisationen WHO kallar i ett uttalande exponeringen för historiens största massförgiftning av en befolkning. Forskarlaget i USA har mätt arsenikhalterna i dricksvatten och i urinen hos invånare i Bangladesh. Efter sex år jämfördes arsenikexponeringen med dödstalen. Resultatet är att bland de 25 procenten med den högsta arsenikexponeringen ökade risken att dö under de sex åren med nästan 70 procent jämfört med dem som hade låga arsenikhalter i urinen. Räddningen är nära Genom att såväl KTH som Sida numera tar en aktiv del i projektet har läget förändrats. HVR har därför återigen engagerat sig i projektet genom teknisk utveckling, dock utan att riskera alltför mycket pengar. På KTH arbetar nu två doktorander med projektet. Ershad Ullah Khan utformar det tekniska systemet medan Brijesh Mainali utformar det sociala och ekonomiska systemet. Professor Andrew Martin är handledare för Ershad och Professor Semida Silveira handleder Brijesh. Den teoretiska fasen kommer att slutföras under år HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

16 Den praktiska fortsättningen blir att bygga demonstrationsanläggningar under Detta har diskuteras på ett seminarium i Stockholm den 2 juni 2014 med deltagande av Sida, KTH, Grameen Shakti, HVR, Scarab Development och Swedish Sustainability Foundation. Projektmöte med doktoranderna Ershad Ullah Khan och Brijesh Mainali, professor Semida Silveira och Aapo Sääsk. Professor Andrew Martin var frånvarande vid detta möte. Bakgrund Samarbetet med Grameen påbörjades när Murshed Syed presenterade HVR för Grameens grundare, Mohammed Yunus de fattigas bankir när den senare besökte Stockholm i samband med att han tog emot Nobelpriset i Oslo år Projektarbetet i sig hade påbörjats redan tio år tidigare, år 1996, när Vinay Chand, HVR:s nuvarande ordförande får en fråga från en utvecklingsbank vid ett besök i Indien: Kan er teknik ta bort arsenik från vatten? Ja, varför undrar ni? Det verkar finnas ett fruktansvärt problem med arsenik i Västbengalen! Åh, ja, vi tar bort det, men tala om för dem att använda omvänd osmos (RO). Vår teknik är inte klar för marknaden ännu. Med anledning av samtalet undersökte vi emellertid frågan och började diskussioner med Sida, Världsbanken, Världshälsoorganisationen och regeringarna i Västbengalen och Bangladesh. Det har varit en plågsam historia. Det är först nu sjutton år senare som vi börjar kunna visa påtagliga resultat. Vi var tidigt i kontakt med Världsbanken som enligt Pariskonventionen har huvudansvaret för de internationella insatserna för att bekämpa arsenikförgiftning. Vi kommer naturligtvis att ta kontakt med dem igen när det finns påtagliga resultat från det pågående Sidaprojektet. Här är ett översatt utdrag från ett mejl från Christine Wallich, landschef för världsbanken i Bangladesh: Käre herr Sääsk, Paul Wolfowitz, chef för Världsbanken, har bett mig att svara på ditt brev daterat den 6e september 2005, om en lösning på arsenikproblemet i Bangladesh. Tack för brevet och presentationen som kommer att föras vidare till vårt landteam och delas med lämpliga tekniska specialister som arbetar med arsenikproblemet. Som du mycket riktigt har noterat, är arsenik en fortlöpande och svår utvecklingsutmaning i Bangladesh. Världsbanken och andra givarorganisationer arbetar med regeringen för att bedöma möjliga lösningar. Därför uppskattar vi din uppföljning från mötet med James Wolfensohn (Paul Wolfensohn var president och Paul Wolfowitz ). Det har gått 12 respektive 8 år sedan de refererade kontakterna med Världsbanken och mötet för 12 år sedan var inte den första kontakten. Andra försök att lösa problemen har i stort sett misslyckats men HVR har nu en lösning som kan kommersialiseras. HVR har den bästa tekniken för att ta bort arseniken Arsenik är mycket svårt att få bort från vatten. Myndigheter och forskningsinstitut har provat många olika metoder för att ta bort arsenik från brunnsvatten och även provat alternativa källor för vattenförsörjning, främst en återgång till ytvatten. Så här långt har ingen bra lösning hittats. Det som är effektivt är dyrt och svårt att använda. Det som är överkomligt i pris är ineffektivt. Inga av de metoder som hittills har föreslagits har visat sig användbara. 14 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

17 Välsituerade människor i Bangladesh köper vatten på flaska. De övriga fortsätter att dricka arsenikhaltigt vatten. HVR:s teknik tar bort arsenik effektivt och fullständigt. Bolaget har nu utvecklat en produkt som är effektiv, prisvärd, lättanvänd, ekologisk och socialt acceptabel. Den drivs av spillvärme från kraftproduktion med sol eller biomassa. Vattnet blir en biprodukt till elproduktion och får därigenom en mycket låg kostnad. Vattnet kommer att tappas på fyraliters flaskor. Det kommer att bli en liten lokal dricksvattenfabrik. Alla kommer att kunna dricka helt rent vatten på flaska till en kostnad som blir mindre än 10 öre per liter. Vattenfabrikerna som byggs i anslutning till små lokala kraftverk kommer att finansieras genom mikrokrediter. Hur arsenikförgiftningen uppstod En hjälporganisation kommer till din by och borrar en brunn! Vattnet smakar friskt och är kristallklart. Det är underbart. De återkommande magsjukdomarna upphör. Dina barn överlever och du kan arbeta ordentligt! Efter något år märker du att en del grannar får konstiga hudförändringar som man inte sett förut i byn. Fler än förut får problem med njurarna. Någon blir blind. Det verkar vara fler som dör i cancer. Kanske inget av detta är särskilt märkvärdigt i en fattig by. Men det verkar vara något som inte står helt rätt till. Några år senare kommer någon från staden med testutrustning. Han tar prover på vattnet. Efter några månader kommer ett meddelande att det finns arsenik i brunnen. Hjälporganisationen som borrade brunnarna hade testat vattnet efter fullgjort arbete, men tyvärr inte för arsenik. De tyckte att allt verkade OK när de borrat färdigt. Jaha, men vad är arsenik? Är det farligt? Och hur mycket är det egentligen? Arseniken i vattnet är färglöst och det varken luktar eller smakar. Vad gör man? Du vill inte dricka ytvattnet som man drack förr i tiden för då vet du att du kommer att få återkommande mer eller mindre allvarliga magsjukdomar. Årliga översvämningar gör att det alltid finns bakterier i ytvattnet. Det var ju för att slippa dessa magsjukdomar som brunnarna borrades. Så du fortsätter att dricka det fina och välsmakande brunnsvattnet trots att det innehåller arsenik. Du kan bara hoppas på det bästa för dig och dina barn. Alla blir ju inte sjuka. Åtminstone inte just nu! Så har du det om du är en av de tiotals miljoner landsortsbor i Bangladesh som har större eller mindre mängder arsenik i brunnen. Du har fått reda på att din brunn kan innehålla arsenik och att det är farligt. Men du vet inte hur farligt och inte vad den egentliga faran är. En dag kommer myndighetspersonen tillbaka och målar ett rött märke på brunnen som tecken på att där finns en hög koncentration av arsenik. Men du fortsätter att dricka och laga mat med vattnet. Utan vatten kan du inte leva. Att köpa flaskvatten finns inte på kartan. Att gå flera kilometer dagligen till någon brunn utan arsenik som möjligen kan finnas i närheten tar för mycket kraft. Att flytta har du inte råd med. HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

18 Varifrån kommer arseniken? Arseniken i brunnarna kommer inte från någon industri utan finns naturligt i marken. Den bördiga marken består huvudsakligen av avlagringar som runnit ner under miljontals år från Himalaya. Innan hjälporganisationerna kom och borrade brunnarna drack man inte brunnsvatten. Det är djävulens vatten!, sa en del gamlingar. Skrock som nu fått en vetenskaplig förklaring. I många andra länder har man också på senare tid borrat brunnar där det finns arsenikhaltigt grundvatten i områden där man förut kanske inte har haft brunnar. Ytvattnet räcker inte till eller så har det blivit förorenat. Oftast vet man ännu inte om att det finns arsenik i vattnet. Arseniken har heller inga drastiska konsekvenser utan bidrar till att försämra kroppens motståndskraft. Även i Sverige finns det arsenik i grundvattnet på sina håll. I gamla gruvorter kommer det från lakvatten. Men vanligtvis är det även i Sverige en naturlig del av jorden. I Sverige är det relativt små koncentrationer. Myndigheterna tycker det är onödigt att oroa oss medborgare. Vi får ju i oss en hel del andra mer eller mindre skadliga miljögifter ändå. Dessutom är det väldigt svårt att få bort arseniken så det är bättre att bekymra sig om andra ämnen i grundvattnet som kan vara lättare att få bort som t ex bekämpningsmedel, bly, radon och uran. Vad gör vi åt det? HVR:s teknik tar bort all arsenik samtidigt med alla andra föroreningar. Redan när de första rapporterna om allvarlig arsenikförgiftning började komma på 90-talet engagerade sig HVR i att lösa problemet. HVR drog sig emellertid ur projektet efter en tid för att arbetet gick långsamt och kostade för mycket. Det brukar ju finnas många olika lösningar på ett givet problem och HVR sa därför: Det kan ju inte vara så att bara vi sitter inne med lösningen på problemet!? Men nu har åren gått och trots hundratals utredningar, konferenser och forskningsrapporter är problemet inte löst. Att HVR:s utrustning tar bort arseniken effektivt bekräftades tidigt genom tester på Karolinska Institutet. Därefter bekräftades det även genom fältförsök genomförda av Bangladesh University of Engineering and Technology i Dhaka i samarbete med Chalmers. HVR och KTH har under 2013 genomfört prover som har testats av ett oberoende laboratorium i Kanada. Water quality analysis of arsenic spiked tap water Parameter Unit Concentration in arsenic spiked feed water Concentration in distallate As µg/l 300 <0.03 Ca 1+ mg/l 50 <0.7 Mg 1+ mg/l 12.5 <0.02 Na + mg/l 100 <0.17 K + mg/l 5 <0.03 Conductivity µs/cm Det fanns alltså tekniska möjligheter att åtgärda problemet på ett sätt som ingen annan teknik kan. Dessa bevis räckte inte. Det krävs också att tekniken anpassas till de lokala förutsättningarna och det krävs finansiering. När HVR inte hade råd fortsattes projektet av en stiftelse Swedish Sustainability Foundation. Stiftelsen har sponsrat ett forskningsprojekt som drivs på KTH för att lokalanpassa tekniken och av Grameen Shakti för att finna lämpliga finansieringsformer. Samtidigt har Stiftelsen bidragit till ett projekt för att utveckla en medicin för dem som redan har blivit förgiftade. Medicinen har utvecklats av Viola Vitalis och har efter en långvarig utredning blivit godkänd av Hälsoministeriet i Bangladesh, 16 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

19 Kan det göra någon skillnad? Nu har HVR således bedömt att tiden är mogen för att återuppta arbetet med världens största förgiftningskatastrof. Det kommer att krävas enorma insatser för att bota alla dem som redan har blivit sjuka och det kommer att krävas ännu större insatser för att installera all den vattenreningsutrustning som kommer att behövas för att garantera arsenikfritt vatten i framtiden. Det kommer att krävas många tiotals, kanske hundratals, miljarder i officiella och privata insatser för att rätta till problemet. För att hjälpa till med finansieringen av dessa insatser har Världsbanken redan utlovat miljardlån till regeringen medan dess dotterbolag International Finance Corporation har utlovat motsvarande finansiering av privata initiativ. Men dessa organisationer satsar bara pengar på beprövade lösningar. Det finns alltså beslutade resurser när HVR väl har demonstrerat tekniken på plats och visat att den fungerar väl såväl tekniskt, socialt och ekonomiskt. Grameen Bank och Mohammed Yunus fick Nobels fredspris för att de lyckades bygga upp mobiltelefonanvändningen bland de allra fattigaste i Bangladesh genom mikrolån. Nu arbetar de för att sprida användningen av solenergi och biogas på samma sätt. De vill nu engagera sig i samarbete med HVR. Utvecklingen inom nanoelektroniken går blixtsnabbt idag. Senaste nytt är de stora framgångarna för svenska bolag som konstruerar dataspel. Ironiskt nog kommer fattiga barn i byarna i Bangladesh säkerligen att kunna spela svenska mobilspel på (mammas) mobil innan de kan dricka arsenikfritt vatten. Vi tycker både dataspel och rent vatten åt alla barn är mänskliga rättigheter idag! Arsenik ger lägre IQ även i USA Miljontals barn dricker arsenikhaltigt vatten varje dag. Forskning genomförd i USA och Bangladesh av Columbiauniversitetet i New York visar att arsenik försämrar intelligensen hos skolbarn. Our work in Bangladesh and in Maine suggests that aspects of performance intelligence, particularly perceptual reasoning and working memory, are impacted by exposure to arsenic in drinking water., U.S. Schoolchildren Exposed to Arsenic in Well Water Have Lower IQ Scores, Stephanie Berger, Det finns inget ämne som är så svårt att få bort från dricksvattnet som arsenik och arsenik är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan. Läs mer på HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November

20 Svettmaskinen som blev en världssensation Uppfinnaren Andreas Hammar hade fått ett kul uppslag för Unicef från en reklambyrå och letade överallt efter någon leverantör som hade utrustning som kunde rena svett tillräckligt för att göra det drickbart. Han började få ont om tid för ingen vattenfirma kunde lova ett garanterat resultat. Till slut vände han sig till HVR för att få råd om vart han skulle vända sig. Det finns nog ingen konventionell utrustning som klarar det. Men vår teknik klarar allt! Du kan få låna en av våra prototyper, var rådet han fick. I det färdiga resultatet kondenserades svetten från fotbollsspelarnas tröjor av en torktumlare och HVR:s prototyp gjorde dricksvatten av den. På bilden syns torktumlaren till vänster och prototypen till höger. I mitten ett kaffefilter som silar bort ludden från tröjorna. Medieräckvidden var en månad efter lansering över en miljard alltså en miljard människor fick nyheten framförd. Sweat for Water-kampanjen blev Pick of the Day på ansedda Creativity. Sweat for Water och alla som engagerade sig i kampanjen bidrog till att rena liter vatten personer på Gothia Cup från många olika nationer drack renat svett från maskinen och spred tillsammans med människor runt hela jordklotet budskapet om vattenbristen i världen. Sanjay Wijesekera, Associate Director, Water, Sanitation and Hygiene, UNICEF, New York: Vi är glada att denna kampanj har fått sådant genomslag, vilket gör den till en av de mest framgångsrika informationskampanjer vi har haft hittills. Kampanjen vann också under hösten 2013 reklambranschens 100-wattare i kategorin Internationellt. I april 2014 tilldelades dessutom kampanjens skapare Deportivo Guldägget för 2013 års bästa event. Guldägget är reklambranschens mest prestigefyllda utmärkelse. HVR omnämndes bara i en del av artiklarna men HVR:s namn var med i Unicefs pressmeddelande. Lasse Kronér skötte invigningen av svettmaskinen på Heden i Göteborg där världens största fotbollsturnering för ungdomar Gothia Cup går av stapeln i juli varje år och landslagsspelarna Kim Källström och Tobias Hysén var de första att dricka. Resultatet av kampanjen var artikel och förstasida på BBC News, huvudnyhet i BBC Radios program The Newsroom som sänds över hela världen, Fast Company, Popular Science, Daily Mail - världens största nyhetssajt, Discovery, The Independent, Buzzfeed, China Daily, Corriere Della Serra, tweet från The Daily Show med Jon Stewart, förstasida på en av världens största nyhetsportaler msnnow, The Huffington Post. Medier från alla delar av världen - Brasilien, Spanien, Finland, Indien, Bulgarien, Venezuela - har uppmärksammat svettmaskinen. En tidigare HVR-prototyp var hjärtat i svettmaskinen 18 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29

NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29 NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29 Allt fler människor inser att det inte finns något viktigare än vatten HVR har utvecklat ett flertal produkter med en unik teknik som gör dricksvattnet renare och nyttigare

Läs mer

HVR, KTH OCH GRAMEEN SAMARBETAR FÖR ATT TA ITU MED VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF

HVR, KTH OCH GRAMEEN SAMARBETAR FÖR ATT TA ITU MED VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF HVR, KTH OCH GRAMEEN SAMARBETAR FÖR ATT TA ITU MED VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF INFORMATION FRÅN HVR WATER PURIFICATION AB DECEMBER 2013 HVR Water Purification AB Teknikhöjden Björnnäsvägen 21

Läs mer

NYEMISSION 2016-05-27 2016-06-15

NYEMISSION 2016-05-27 2016-06-15 NYEMISSION 2016-05-27 2016-06-15 HVR har utvecklat en unik teknik som tar bort samtliga föroreningar från vatten. HVR har testat den i samarbete med IVL-Svenska Miljöinstitutet och funnit att den är effektivare

Läs mer

INFORMATION HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL)

INFORMATION HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) INFORMATION HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) november 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEN... 1 Marknad... 2 ELIXIR... 5 SAMARBETE MED KTH... 9 SAMARBETE MED CSEM-UAE... 10 Svettmaskinen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) 2013-01-01 2013-12-31. Organisationsnummer: 556380-8939

ÅRSREDOVISNING HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) 2013-01-01 2013-12-31. Organisationsnummer: 556380-8939 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01 2013-12-31 Organisationsnummer: 556380-8939 HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) Innehållsförteckning Året som gått 1 AFFÄRSMODELL 2 Marknad 3 Membrandestillation 7 PRODUKTER 8 SAMARBETE

Läs mer

Informationsmöte Scarab Development AB 20 februari 2014

Informationsmöte Scarab Development AB 20 februari 2014 Informationsmöte Scarab Development AB 20 februari 2014 Plan 18.00 19.30 presentation 19.30 20.00 paus 20.00 diskussion Hålltider 18.05-18.15 Tekniken 18.15 18.45 Xzero - produkt 18.45 19.15 HVR produkt

Läs mer

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof INFORMATION FRÅN HVR WATER PURIFICATION AB 22 mars 2014 HVR Water Purification AB Teknikhöjden Björnnäsvägen 21

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Bakgrund: Aqua-Q är ett svenskt Cleantech SME från Stockholm och deltar i olika tillkämpade forskningsprojekt, finansierade genom EU bidrag. Bolaget

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

NYEMISSION

NYEMISSION NYEMISSION 2016-05-27 2016-06-15 Testresultat HVR har utvecklat en unik teknik som tar bort samtliga föroreningar från vatten. HVR har testat den i samarbete med IVL-Svenska Miljöinstitutet och funnit

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i XZERO AB (publ) 22 maj 1 juni 2015 På denna komponent kan tusen långfilmer lagras. Under tillverkningsprocessen sköljs komponenten upp till hundra gånger med

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar vattenhantering på jorden?

Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar vattenhantering på jorden? Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar vattenhantering på jorden? Östen Ekengren IVL-Svenska miljöinstitutet Sveriges Ingenjörers Miljödag 2017 World Economic Forum, Global Risks 2015

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Biologisk rening, primärt för enskilda avlopp. Malmö 20 januari, 2015. www.alnarpcleanwater.se yngve.svensson@alnarpcleanwater.

Biologisk rening, primärt för enskilda avlopp. Malmö 20 januari, 2015. www.alnarpcleanwater.se yngve.svensson@alnarpcleanwater. Biologisk rening, primärt för enskilda avlopp Malmö 20 januari, 2015 www.alnarpcleanwater.se yngve.svensson@alnarpcleanwater.se 0709-985520 ACT Natural TM Framtidens kretsloppsanpassade lösning för Enskilda

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * *

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * * Punkt 6 - Beslut om företrädesemission Styrelsen för Tobii AB (publ), org.nr 556613-9654, ( Bolaget ), har den 5 november 2016 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Kapacitet: 23 m3 per timme Använd Teknologi: Partikel filter, Nanofilter (NF), UV, ph justering, klorberedskap, vattenmätning.

Kapacitet: 23 m3 per timme Använd Teknologi: Partikel filter, Nanofilter (NF), UV, ph justering, klorberedskap, vattenmätning. Kund: Dalsøyra vattenverk Norge Privat Vattenverk Kapacitet: 23 m3 per timme Använd Teknologi: Partikel filter, Nanofilter (NF), UV, ph justering, klorberedskap, vattenmätning. Photo: The population of

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14 Årsstämma 2012 2012-05-14 Agenda 2012-05-14 Bolaget Res 2011 och Q1-rapport Marknad Framtiden Frågor? 2 Sammanfattning Pilum är ledande på industriell miljövård Renar luft, gas och vatten Höga energipriser

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet.

Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet. Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet. Under april och maj besvarade 253 fastighetsägare / boende en enkät om vattentillgång och om upplevd kvalitet på sitt vatten. Enkäten

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638 1934, i Stockholm den 30 mars 2012 kl 9.00, på Klarabergsgatan 29 i Stockholm. På stämman närvarande

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) A high end medical cooling company DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGGSPROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR

Läs mer

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Bakgrunden till Stiftelsen är att Raton Razzak, far till grundaren Leo, fick

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-14

Sammanträdesdatum 2014-01-14 il sala t;11 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-01-14 9 (12) 5 Västmanlandsfonden, teckning av aktier Dnr 2013/84-3 INLEDNING Västmanlandsfonden har i skrivelse till

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Gott vatten från Servera: enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt SNYGG. Välj din flaskmodell SMART. Enkel att installera KLOK.

Gott vatten från Servera: enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt SNYGG. Välj din flaskmodell SMART. Enkel att installera KLOK. Gott vatten från Servera: enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt SNYGG Välj din flaskmodell SMART Enkel att installera KLOK Ger bra ekonomi så gick det till Rent, gott och miljösmart våra ägare Axel

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Projektbeskrivning WAiK Water Action in Kenya

Projektbeskrivning WAiK Water Action in Kenya Projektbeskrivning WAiK Water Action in Kenya WAiK Water Action in Kenya WAiK är en demokratiskt, politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att förse människor i Nyanza provinsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Vatten blir allt mer svårtillgängligt. Tillgången till färskvatten har minskat med 60 % sedan 50-talet.

Vatten blir allt mer svårtillgängligt. Tillgången till färskvatten har minskat med 60 % sedan 50-talet. Allt fler människor bor och arbetar i städerna. Mer än 50 % av jordens befolkning bor nu i städer. Vatten blir allt mer svårtillgängligt. Tillgången till färskvatten har minskat med 60 % sedan 50-talet.

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Emotra AB (publ) Kvartalsredogörelse 1 januari- 31 mars 2013

Emotra AB (publ) Kvartalsredogörelse 1 januari- 31 mars 2013 Kvartalsredogörelse 1 januari- 31 mars 2013 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed kvartalsredogörelse för första kvartalet 2013. Perioden i sammandrag Nettoomsättningen under perioden

Läs mer

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006.

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Rörelseintäkterna uppgick till 39 Tkr (957 Tkr) Resultat efter skatt uppgick till -1 719 Tkr (-191 Tkr) Resultat

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer