Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat)"

Transkript

1 1(9) Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1. Ramavtalets tillämpningsområde m m Detta Ramavtal skall - utan att hänvisning härtill behöver ske i samband med Avslut - äga tillämpning på varje Avslut avseende Kontrakt med Elcertifikat, såvida inte för visst Avslut annat särskilt överenskommits. Utöver villkoren i detta Ramavtal gäller vad Parterna beträffande visst Avslut har särskilt överenskommit (vilket kan ha bekräftats i avtalsbekräftelse eller på annat sätt). För det fall det beträffande visst Avslut skulle uppstå motstridighet mellan innehållet i ovan angivna avtal och överenskommelser, skall vad Parterna beträffande visst Avslut har särskilt överenskommit äga företräde framför vad som anges i Ramavtalet. 2. Definitioner I detta Ramavtal skall följande termer (samt avledningar av dessa) ha nedan angiven (respektive avledd) betydelse. Avslut Avslutspost Avveckling Bankdag Elcertifikat Förtida Avveckling Kontrakt Avtal mellan Parterna avseende Kontrakt, innebärande (1) utfärdande respektive köp av Optionskontrakt eller (2) försäljning respektive köp av Terminskontrakt. Ett Avslut kan avse flera Kontrakt av samma, men inte olika, slag. Det antal Kontrakt som ett visst Avslut avser. Fullgörande av Parternas förpliktelser (i) till följd av Utnyttjande av Optionskontrakt respektive (ii) enligt Terminskontrakt, genom erläggande av likvid och leverans av Elcertifikat. Avveckling skall ske på Likviddagen. Dag som inte är söndag eller annan helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Ett bevis som utfärdats enligt lagen (2011:[**]) om elcertifikat eller av en annan stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 lagen (2011:[**]) om elcertifikat, och som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats. Upphörande i förtid av ingångna Kontrakt genom avräkning i enlighet med vad som anges i punkt 10 st 3 och 5. Options- eller Terminskontrakt, som är ostandardiserat, d v s för vilket Avslut inte sker på börs eller annan auktoriserad marknadsplats.

2 2(9) Kontraktsstorlek Kvittning Köpoption Likviddag Löptid Lösen (avser Lösenpris (avser Motstående Kontrakt Optionskontrakt Parterna Premie (avser Premielikviddag (avser Det antal Elcertifikat ett Kontrakt avser. Om inte annat särskilt överenskommits, uppgår Kontraktsstorleken till en enhet per Kontrakt. Efter Parternas särskilda överenskommelse därom, upphörande av de rättigheter och skyldigheter som följer av två varandra Motstående Kontrakt. Se definition av Optionskontrakt. Den dag då Avveckling skall ske och som - såvida inte annat överenskommits - infaller på den femte (5) Bankdagen efter Slutdagen. Om sådan dag inte är en Bankdag skall Likviddag vara närmast påföljande dag som är Bankdag. Ett Kontrakts Löptid motsvarar tiden från Avslut till och med Slutdagen. Utnyttjande av Optionskontrakt, innebärande att avtal om köp/försäljning av Elcertifikat träffas. Lösen kan ske genom att innehavaren av Optionskontraktet begär Lösen. Mellan Parterna avtalat pris till vilket innehavaren av ett Optionskontrakt äger köpa/sälja Elcertifikatet/-en. Ett Kontrakt är Motstående ett annat Kontrakt när Kontrakten avser samma kontraktstyp (Köp- eller Säljoption eller Termin), Kontraktsstorlek, Slutdag och - beträffande Optionskontrakt - samma Lösenpris, men där partsrelationen är den motsatta. Avslut enligt vilket (1) innehavaren är skyldig att erlägga Premie till utfärdaren och har rätt till att genom Lösen köpa (= Köpoption) respektive sälja (= Säljoption) Elcertifikat samt (2) utfärdaren är skyldig att fullgöra motsvarande motprestation. Gemensam benämning på de parter som undertecknat Ramavtalet. Mellan Parterna avtalat pris (exklusive eventuella skatter, avgifter och courtage) för ett Optionskontrakt. Den dag då Premie skall betalas och som - såvida inte annat överenskommits - infaller fem (5) Bankdagar efter dagen för Avslut avseende Optionskontrakt., Om sådan dag inte är en Bankdag skall Premielikviddagen vara närmast påföljande dag som är Bankdag.

3 3(9) Ramavtal Slutdag Säljoption Terminskontrakt Detta Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Options- och Terminskontrakt (Elcertifikat) innefattande (1) handlingen Ramavtal avseende handel med ostandardiserade options- och terminskontrakt (Elcertifikat) på vilken undertecknande sker av Parterna, (2) dessa Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Options- och Terminskontrakt (Elcertifikat), (3) eventuell säkerhet enligt punkt 9 nedan, och (4) avtalsbekräftelser samt vad Parterna eljest har särskilt överenskommit beträffande vid var tid träffade, ej Avvecklade Avslut. 1) Beträffande Optionskontrakt, mellan Parterna avtalad dag per vilken Utnyttjande kan göras gällande avseende ett Optionskontrakt. 2) Beträffande Terminskontrakt, mellan Parterna avtalad dag för överlåtelse av Elcertifikatet/-en. Se definition av Optionskontrakt. Avslut om köp respektive försäljning av Elcertifikat där Avveckling sker senare än den dag då Avveckling normalt (d v s vid kontant eller avistaaffär) sker vid handel av Elcertifikat, d v s i allmänhet fem Bankdagar. Parterna äger särskilt överenskomma om kortare tid mellan Avslut och Avveckling. Terminspris Utnyttjande (av Mellan Parterna avtalat pris för Elcertifikatet/-en per Kontraktsstorlek (t ex pris per Elcertifikat) enligt Terminskontrakt. När innehavaren av ett Optionskontrakt utnyttjar sin rätt enligt Optionskontraktet. Utnyttjande sker genom Lösen (efter innehavarens begäran). Utnyttjande av Optionskontrakt sker på Slutdagen. 3. Allmänt om avslut Avslut sker i regel muntligen per telefon eller på annat sätt. Parterna är införstådda med att sådant Avslut är bindande mellan parterna, även innan Avslutet skriftligen har bekräftats. Avslut bekräftas genom att säljande Part eller vid utställande av optionen den utställande Parten tillställer den andra Parten en avtalsbekräftelse. Avtalsbekräftelse översändes i allmänhet per telefax eller post, men kan även komma att översändas per e-post, om parterna så överenskommer. Det åligger Köparen att utan dröjsmål kontrollera att uppgifterna i erhållen avtalsbekräftelse är riktiga samt underrätta Säljaren om eventuella fel eller brister i avtalsbekräftelsen.

4 4(9) 4. Särskilda bestämmelser avseende optionskontrakt 4.1 Avslut avseende Optionskontrakt Vid Avslut skall Parterna alltid träffa överenskommelse om Avslutspost, Slutdag, Premie och Lösenpris. 4.2 Premie Premie för Optionskontrakt skall erläggas på Premielikviddagen genom att köpande Part krediterar Premien på det av säljande Part anvisade kontot. 4.3 Utnyttjande och Avveckling av Optionskontrakt Såvida inte Parterna för visst Avslut särskilt överenskommit om annat skall Utnyttjande av Optionskontraktet ske endast genom Lösen. Vad som anges nedan i tredje och fjärde stycket är baserat på den förutsättningen att Utnyttjande kan ske endast genom Lösen. Begäran om Lösen kan - såvida inte Parterna för visst Avslut har särskilt överenskommit om annat - avse del av en Avslutspost, men måste alltid avse helt Kontrakt. Begäran om Lösen är bindande och kan således inte återkallas. Vid Utnyttjande av Optionskontrakt tillställer säljande Part köpande Part en avtalsbekräftelse eller motsvarande. Betalning skall erläggas i svenska kronor, såvida inte Parterna särskilt har överenskommit om annan valuta. Innehavaren av ett Optionskontrakt kan framställa en begäran om Lösen per Slutdagen. Begäran om Lösen skall tillställas utfärdaren per telefon eller via telefax. Om begäran sker via telefax skall utfärdaren per telefon eller telefax bekräfta att denne erhållit begäran. Begäran om Lösen viss dag skall tillställas utfärdaren senast kl. 12 sådan dag och, om sådan dag inte är en Bankdag, närmast föregående Bankdag. Begäran om Lösen som sker efter nu angivna tidpunkter skall anses ha gjorts näst följande Bankdag. Om Utnyttjande av Optionskontrakt görs gällande genom att senast per Slutdagen Lösen begärs, skall Avveckling ske på Likviddagen genom leverans av Elcertifikatet/-en i enlighet med punkt 6 respektive erläggande av Lösenpriset genom att köpande Part mot faktura krediterar Lösenpriset på det av säljande Part anvisat konto. Köpande Part skall utöver Lösenpriset utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Om beträffande visst Optionskontrakt Utnyttjande ej sker, förfaller Optionskontraktet, varvid - förutom eventuellt erläggande av Premie - Parterna i anledning av detsamma inte längre skall ha några rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. 5. Särskilda bestämmelser avseende terminskontrakt 5.1 Avslut avseende Terminskontrakt Vid Avslut skall Parterna alltid träffa överenskommelse om Avslutspost, Slutdag och Terminspris. 5.2 Avveckling av Terminskontrakt Såvida Parterna inte särskilt överenskommit om annat kan Avveckling ske endast genom fullgörande av avtalat köp/försäljning. Vad som anges nedan i andra stycket är baserat på den förutsättningen att Avveckling endast kan ske genom fullgörande av avtalat köp/försäljning.

5 5(9) På Likviddagen skall säljaren leverera Elcertifikaten i enlighet med punkt 6 och köparen erlägga Terminspriset. Köparen skall utöver Terminspriset utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Terminspriset erläggs genom att köparen mot faktura krediterar det konto som säljaren anvisat köparen. Betalning skall erläggas i svenska kronor, såvida inte Parterna särskilt har överenskommit om annan valuta. 6. Leverans Elcertifikat överförs till köparen, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighets föreskrifter, speciella regler eller särskild överenskommelse med köparen, genom att säljaren ansöker hos kontoföringsmyndigheten att vidta de registreringsåtgärder som erfordras för att överlåtna Elcertifikat registreras på det certifikatkonto som köparen anvisat säljaren. Det åligger säljaren, att tillse att Elcertifikat finns fritt tillgängliga för leverans på Likviddagen. Levererade Elcertifikat får ej vara pantförskrivna till annan eller belastad med annan inskränkning, såvida parterna inte överenskommit om annat. 7. Kvittning av optionskontrakt Om Parterna utfärdat respektive köpt två varandra Motstående Optionskontrakt, äger Parterna särskilt överenskomma om Kvittning. 8. Avräkning av parternas förpliktelser på likviddag I den mån flera Avslutsposter har samma Likviddag skall Parterna på Likviddagen företa avräkning (netting) avseende likvider (innefattande eventuella skatter och avgifter) och, i förekommande fall, Elcertifikat, som skall utväxlas mellan Parterna. Vad som nu angivits gäller även vid betalning av Premie på Premielikviddag. 9. Säkerhet För det fall att Parterna avtalat att Part eller Parterna, vilket som är fallet, skall ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta Ramavtal och under detta Ramavtal träffade Avslut skall sådan säkerhet biläggas detta Ramavtal som Bilaga. För det fall att en Parts eller Parts borgensmans (nedan gemensamt kallade för Part ), vilket som är fallet, kreditvärdighet eller finansiella ställning, enligt den andra Partens rimliga och skäliga bedömning, försämrats på sådant sätt att den andra Parten skäligen kan anta att det påverkar sådan Parts förmåga att fullgöra detta Ramavtal eller under detta Ramavtal träffade Avslut äger den andra Parten rätt att begära att den första Parten ställer betryggande säkerhet. 10. Åtgärder vid bristande fullgörande, mm Med hänsyn till de snabba och stora värdeförändringar som Kontrakt kan vara föremål för, är det av särskilt stor vikt att Parterna fullföljer sina respektive åtaganden enligt detta Ramavtal samt enligt träffade Avslut inom avtalad tid. Part är alltid skyldig att genast ersätta den andra Parten för varje förpliktelse, anspråk, utlägg eller kostnad som den andra Parten kan komma att ådraga eller ikläda sig till följd av att Part brutit mot bestämmelserna i detta Ramavtal (även innefattande vad som avtalats i samband med visst Avslut).

6 6(9) Om Part inte uppfyller sina åtaganden enligt Ramavtalet - t ex om säkerhet som Part ställt inte längre, enligt den andra Partens rimliga och skäliga bedömning, är betryggande och Part inte förmått att omedelbart ställa kompletterande säkerhet - eller om risk föreligger att Part inte kommer att kunna fullgöra nu angivna förpliktelser äger den förfördelade Parten efter fritt val rätt 1) att erhålla kompensation och att vidta åtgärder i enlighet med vad som anges under (i) och (ii) i nästföljande stycke, 2) att, i syfte att tillvarata sin rätt enligt Ramavtalet, helt eller delvis ta i anspråk ställd säkerhet, samt att 3) företa Förtida Avveckling enligt femte stycket i denna punkt 10. Part äger vidta åtgärder enligt 1) och 2) ovan avseende vissa eller samtliga av den andra Partens förpliktelser, beträffande vilka rätt till sådana åtgärder i och för sig föreligger. Förtida Avveckling sker dock alltid avseende samtliga förpliktelser enligt Ramavtalet. Part äger i) vid utebliven eller försenad leverans med mer än fem (5) Bankdagar rätt att häva Avslut som den uteblivna eller försenade leveransen avser samt därvid erhålla ersättning för de kostnader och den eventuellt förlorade vinst som hävningen medfört samt ii) vid utebliven eller försenad betalning (även innefattande betalning av Premie) rätt till dröjsmålsränta för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger den STIBORränta (Stockholm Interbank Offered Rate, vilken publiceras i rikstäckande dagstidningar) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period och även rätt att häva Avslut som den uteblivna eller försenade betalningen avser samt därvid erhålla ersättning för de kostnader och den eventuellt förlorade vinst som hävningen medfört. Dröjsmålsränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter. Förtida Avveckling skall ske på så sätt att en avräkning (netting) sker av samtliga förpliktelser enligt detta Ramavtal, innefattande samtliga Kontrakt beträffande vilka Avveckling inte skett. Varje Optionskontrakt där Avveckling ännu ej skett (förutom sådana kontrakt där Part är i dröjsmål med Avveckling) skall därvid värderas till ett belopp som motsvarar den Premie som hade gällt vid ett köp av ett Motstående Optionskontrakt, d v s om Kvittning hade företagits, vid tiden för den Förtida Avvecklingen. Nämnda belopp - som kan vara 0 - skall tillgodoräknas innehavaren av respektive Optionskontrakt. Varje Terminskontrakt där Avveckling ännu ej skett (förutom sådana kontrakt där Part är i dröjsmål med Avveckling) skall på motsvarande sätt värderas till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan Terminskontraktets Terminspris och det Terminspris som hade gällt vid Avslut avseende ett Motstående Terminskontrakt vid tiden för den Förtida Avvecklingen.

7 7(9) Mellanskillnaden skall tillgodoräknas köparen om värdet för Terminskontraktet understiger motsvarande värde hos det tänkta Motstående terminskontraktet och tillgodoräknas säljaren om det överstiger nämnda värde. Genom den Förtida Avvecklingen av Terminskontrakt enligt ovan sker tillgodoräknande av Terminskontrakt normalt före den avtalade Likviddagen. Med hänsyn härtill skall, enligt beräkningssätt som vid var tid tillämpar, ske en nuvärdesberäkning av varje sådant belopp. Premier respektive Terminspris avseende tänkta Motstående Kontrakt fastställes av den Part som inte är i dröjsmål med Avveckling på grundval av gällande marknadsförhållanden. Beträffande Kontrakt där Avveckling ännu ej skett på grund av att Part är i dröjsmål med Avveckling äger Part rätt till ersättning från motparten i dröjsmål i enlighet med vad som anges i föregående stycke. Avvecklingen skall ske så snart de olika belopp som skall ingå i Avvecklingen har fastställts. Om Part därvid hamnar i dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med vad som anges under (ii) i föregående stycke. För det fall någon av Parterna skulle försättas i konkurs eller ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, gäller vad som anges nedan i punkt Slutavräkning av parternas förpliktelser vid parts konkurs eller vid företagsrekonstruktion mm För den händelse att Part ansökt om eller medgivit ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, försatts i konkurs (eller ansökt därom för egen del) eller trätt i likvidation (eller ansökt därom för egen del) skall samtliga Kontrakt upphöra automatiskt utan att uppsägning behöver ske varvid Parternas samtliga utestående förpliktelser enligt detta Ramavtal avräknas mot varandra genom en slutavräkning (netting) per den dag sådan händelse inträffar. Parterna äger även särskilt överenskomma om att sådan slutavräkning skall ske utan att konkurs eller företagsrekonstruktion har beslutats eller ansökts om för någon av Parterna. Vid i föregående stycke omnämnd slutavräkning skall varje förpliktelse värderas på samma sätt som angivits i punkt 10 beträffande Förtida Avveckling. Vad som efter slutavräkning enligt ovan tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. För sådan fordran gäller i tillämpliga delar vad som angivits i punkt Avtalstid och uppsägning av avtalet Detta Ramavtal gäller tills vidare från och med undertecknandet med en rätt för båda Parter att skriftligen säga upp Ramavtalet till omedelbart upphörande. Ramavtalet gäller även för Avslut som träffats före det att Parterna ingått detta Ramavtal. Om Ramavtalet skulle upphöra på grund av uppsägning gäller det dock för redan träffade Avslut intill dess de har Avvecklats eller, beträffande Optionskontrakt, förfallit samt Parterna inte heller i övrigt har några anspråk gentemot varandra med anledning av sådana Avslut.

8 8(9) 13. Ansvarsbegränsning Part är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Part, såvida Parten inte förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Part ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Part att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. 14. Telefonsamtal Parterna är införstådda med att den andra Parten spelar in - eller har rätt att spela in - samtliga telefonsamtal Parterna emellan på band och accepterar att dessa band används som bevisning vid eventuell tvist. 15. Sekretess Parterna förbinder sig att inte, varken under detta Ramavtals giltighetstid eller under en period av tre år därefter, för utomstående avslöja sådan information som Parterna erhållit från varandra eller annan och som är att betrakta som endera Partens affärshemlighet, såsom till exempel, men inte uteslutande annat, innehållet i detta Ramavtal, gjorda avslut, ställda säkerheter mm. Detta skall dock inte äga tillämpning i fall då Part är skyldig att lämna information enligt lag eller till Svenska Kraftnät i anledning av gjorda avslut. 16. Överlåtelse av avtalet Detta Ramavtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal får inte överlåtas eller pantsättas till annan utan den andre Partens skriftliga medgivande, vilket medgivande inte oskäligen skall undanhållas. 17. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta Ramavtal skall för att vara giltiga göras skriftligen och undertecknas av båda Parter. 18. Meddelanden Meddelande enligt detta Ramavtal skall vara skriftligt och kan skickas med bud eller med brev med mottagningsbevis till Parts ovan angivna adress eller annan adress som mottagande Parten meddelat den andre Parten innan meddelandet avsänds eller med fax till Parts ovan angivna eller senare ändrade adresser eller nummer. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) om avsänt med bud; vid avlämnandet vid den adress som anges ovan,(ii) om avsänt med brev med mottagningsbevis; vid kvitteringen, och (iii) om avsänt med fax, vid det faktiska mottagandet, dock att om telefaxmeddelandet når mottagaren efter normal kontorstid, skall meddelandet dock anses ha kommit mottagaren tillhanda närmast påföljande Bankdag.

9 9(9) 19. Förutsättningar vid undertecknande av avtal Genom undertecknande av detta avtal försäkrar härmed Part att Part äger rätt att träffa ramavtalet och att fullgörande av förpliktelser i enlighet med dessa villkor således inte står i strid med lag, myndighetsföreskrifter, Parts bolagsordning, annat avtal eller förbindelse. Parterna är införstådda med att handel med derivatinstrument är förknippad med särskilda risker. Parterna bekräftar genom undertecknandet av detta ramavtal att varje Avslut ingås på grundval av Parternas självständiga bedömningar av därvid rådande marknadsförhållanden. 20. Tvist Tvist i anledning av detta Ramavtal eller avslut träffade mellan Parterna i anledning av detta Ramavtal skall slutligt avgöras genom skiljedom av tre skiljemän enligt reglerna för Stockholms handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Detta avtal är upprättat enligt och skall vara exklusivt underkastat svensk rätt.

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR. I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan.

Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR. I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Aktie Aktie i Bolaget. Aktievärde Om Aktierna är noterade

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen) KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) Handläggare Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I MOMENTUM GROUP AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I MOMENTUM GROUP AB (publ) Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 28 november 2017 Underlag till punkt 8. VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I MOMENTUM GROUP AB (publ) November 2017 2 DEFINITIONER

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Allmänna villkor för motgaranti

Allmänna villkor för motgaranti Allmänna villkor för motgaranti Garanti mot förluster vid utställda kontraktsgarantier November 2004 Allmänna villkor för motgaranti 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer