HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013

2 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar Delmål och aktiviteter Inledning Uppdrag och syfte Avgränsning: Jämställt tillväxtarbete Tillväxtarbete i Dalarna Skapandet av handlingsplanen Region Dalarnas pågående jämställdhetsarbete Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarnas tillväxtarbete idag? Mål Utvecklingsbehov, delmål och aktiviteter Plan för förankring och samverkan Plan för utvärdering och återrapportering Rekommendationer för fortsatt arbete Referenser Digitala källor Bilaga 1 Exempel på jämställdhetsperspektiv Bilaga 2 Dokumentation av visionsdag Bilaga 3 Definitioner Bilaga 4 Projektmedel för regional tillväxt

3 SAMMANFATTNING Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Ur regeringens beslut inför handlingsplanen Den här handlingsplanen beskriver aktuella utmaningar kopplade till bristande jämställdhet och vad som behövs göras för att komma tillrätta med dessa. MÅL Målet med handlingsplanen är att Region Dalarna ska ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till inflytande och resurser i Dalarnas tillväxtarbete. UTMANINGAR Handlingsplanen skapades efter samtal med många berörda aktörer och efter genomgång av ett stort antal kunskapsunderlag gällande jämställdhet och regional tillväxt i Dalarna. Ett antal utmaningar utkristalliserade sig: 1. Likvärdigt stöd och rådgivning till företag. Vi behöver säkerställa att företagande kvinnor och män får likvärdiga möjligheter till stöd och rådgivning. I dagsläget dröjer sig en bild kvar av entreprenörskap som en manlig företeelse. 2. Geografi och könsroller. En kartläggning av hur könsrollerna ser ut i Dalarnas norra kommuner visade att könsrollerna var traditionella, med låg nivå av jämställdhet. Könsrollerna har i andra studier visat sig påverka företagsklimatet. 3. Jämställdhetens påverkan på Dalarnas innovationsförmåga. En sammanställning av länens innovationsindex visade att Dalarna har förbättringspotential gällande innovationsklimatet. Många av de parametrar som enligt sammanställningen påverkar, kan förbättras med hjälp av jämställdhetsinsatser. 4. Jämställdhetsperspektiv på kluster. I Dalarna finns besöksnäringsklustret Destination Dalarna. Besöksnäringen är en könsbalanserad bransch, och att ett kluster finns inom en sådan bransch är ovanligt, de allra flesta klusterbildningar finns inom branscher som främst sysselsätter män. Dalarnas övriga kluster verkar inom mansdominerade branscher, och där görs redan insatser från klustrens håll för att öka antalet kvinnor. Det behövs även en ökad kunskap om hur jämställdhetsperspektivet kan leda till stärkt innovationsförmåga inom dessa branscher. Fler kvinnodominerade branscher behöver också få tillgång till klustermetodiken för att främja innovationer och tillväxt. 5. Jämställdhetsintegrering av Dalarnas utvecklingsstrategier. En analys av Dalarnas nuvarande utvecklingsstrategier visade på en låg grad av jämställdhetsintegrering. Region Dalarnas och Länsstyrelsens tjänstemän som är inblandade i skrivandet av strategier har under 2012 fått en utbildning i en metod för jämställdhetsintegrering. Det behövs dock uppföljning, och insatser för att omvandla förvärvad kunskap till kompetens. 6. Medelfördelning inom Dalarnas tillväxtarbete. Länsstyrelsens företagsstöd går främst till tillverkningsindustrin, Region Dalarnas projektmedel främst till könsbalanserade och mansdominerade branscher. Väldigt liten del når de branscher som främst sysselsätter kvinnor. Vi behöver ta reda på orsakerna till detta, och forma åtgärder för att säkerställa att vi inte missar potentiella tillväxtområden. 7. Jämställdhet inom projekt. Många av de projekt som får medel från Region Dalarna och landsbygdsprogrammet anger i sina ansökningar att de har för avsikt att förbättra jämställdheten. Men resultaten har låtit vänta på sig. En kunskapshöjning bland de större projektägarna samt bättre uppföljning, skulle leda till att projektens jämställdhetsinsatser fick bättre verkan på jämställdheten i länet. 8. Kompetensförsörjning. Bara 30 procent av de som studerar på Högskolan i Dalarna är män. I grundskolan har pojkar sämre resultat än flickor. Om vi ska möta kommande generationsväxlingen behöver vi höja den generella utbildningsnivån. 2

4 DELMÅL OCH AKTIVITETER DELMÅL 1: De offentliga aktörer som arbetar för att främja innovationer och företagande ska bli genusmedvetna. Kunskapen om, och tillgängligheten för, service- och tjänstenäringar ska stärkas. Att vara genusmedveten innebär bland annat att man har kunskap om hur könsstereotyper påverkar vårt handlande och tänkande. Att i varje steg i sitt arbete vara uppmärksam på att kvinnors och mäns situationer och förutsättningar ibland skiljer sig åt. Aktivitet: Sammanställa och överföra framgångsrika metoder och erfarenheter som tagits fram av främja kvinnors företagande- projekten till det ordinarie innovations- och företagsfrämjande systemet. Erbjuda kunskapsstöd till innovations- och företagsfrämjande aktörer för att öka kunskapen om kvinnors branscher Erbjuda kunskapsstöd för genusmedveten kommunikation, för att erbjuda likvärdig service till kvinnor och män i alla branscher. DELMÅL 2: Ett mer öppet innovations- och företagarklimat Ett steg kopplat till jämställdhet och innovations- och företagsklimat är att ta reda på hur livet ser ut för kvinnor och män i Dalarnas olika kommuner, genom att beskriva de så kallade lokala genuskontrakten. Frågan är alltså vad som förväntas av en man respektive en kvinna på olika orter och hur det påverkar deras vilja/ möjlighet att driva företag och förverkliga idéer. Ett senare steg är att utifrån denna kunskap identifiera insatser för att förnya klimatet för företagande och innovationer. Aktivitet: Fortsatta kartläggningar och analyser av genuskontrakt för hela länet. Koppla ihop genuskontrakten med fakta om kvinnor och mäns företagande i de olika kommunerna Skapa GIS-kartor över kommunernas jämställdhetsnivåer för att göra kunskap och fakta lättillgänglig. DELMÅL 3: Fler kvinnor och kvinnodominerade samt könsbalanserade branscher får tillgång till innovationsoch utvecklingsmedel. 4 I nuläget går en ojämförligt stor del till mansdominerade branscher. Vissa år når inga utvecklingsmedel alls de kvinnodominerade branscherna. Förändringar behövs på flera nivåer. Aktivitet: Kartlägg potentiella tillväxtområden i branscher där många kvinnor driver företag. Insatser för genusmedveten kommunikation. Ta fram en metod för jämställdhetsintegrering av projekt för att säkerställa att projektmedlen bidrar till ökad jämställdhet i länet. Tydliggöra krav på projektägarna. Uppföljning. Kvalitativ undersökning av orsakerna till den könsmässiga obalansen, både för länsstyrelsens företagsstöd, landsbygdsprogrammet och Region Dalarnas projektmedel.

5 DELMÅL 4: Befintliga klusterbranscher använder ett genusperspektiv för att stimulera innovationer. För att bättre utnyttja vinsterna med ett genusperspektiv på innovationsmiljöer kan kunskapen höjas hos de som påverkar klustrens aktiviteter och mål. Klustrens styrgrupper och ledare bör därför erbjudas en kunskapshöjande insats. Aktivitet: Klustrens styrgrupper och ledare erbjuds ett utbildningspaket i genusperspektiv på respektive bransch Aktivitet: Region Dalarnas och länsstyrelsens chefer på olika nivåer ställer krav på jämställd fördelning i beslutsgrupper o dyl För att även ta ett steg mot kvalitativ jämställdhet bör både regionala politiker och tjänstemän erbjudada kontinuerlig utbildning i genuskunskap. För att nå en samsyn runt hur vi vill att jämställdheten ska förbättra tillväxten finns möjlighet att föra diskussioner inom den regionala politiken om en tydlig vision av ett jämställt Dalarna. Detta kan genomföras inom ramen för kompetensutveckling i genuskunskap (punkten ovan). DELMÅL 5: Fler branscher drar nytta av vinsterna med klustermetoden. Resultatet av en kartläggning av nätverkande bland företag inom hantverk och design visar att dessa företag skulle ha nytta av att lära mer om vad ett kluster kan åstadkomma för företagen i en bransch. Träffar mellan dessa nätverk och etablerade kluster skulle kunna bidra till detta, samtidigt som nya perspektiv skulle kunna tillföras de etablerade klustren, en form av cross-clustering trots att bara ena parten är etablerat kluster. Aktivitet: Uppmuntra till/bistå i arrangerandet av branschöverskridande träffar. Nätverk inom kvinnodominerade/könsbalanserade branscher får möta mogna kluster inom mansdominerade branscher DELMÅL 6: Jämställdhet i beredande och beslutande grupper inom tillväxtarbetet. För att kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter till inflytande är ett första steg att vi har numerär jämställdhet i lednings- och beslutsgrupper. Att fördelningen kvinnor/män i grupperna håller sig inom 40/60 procent. Nästa steg är att öka genusmedvetenheten i grupperna. 5

6 DELMÅL 7: Dalastrategin och övriga program ska jämställdhetsintegreras Aktivitet: Region Dalarna ska under våren 2013 jämställdhetsintegrera Dalastrategin I skrivandet av övriga program och strategier ska könsuppdelad statistik tas fram och insatser formas utifrån denna. Ett förslag är att en programmall tas fram som används i skrivandet av alla program. I mallen ska finnas en beskrivning av hur man kan tänka för att jämställdhetsintegrera skrivningarna. I övrigt rekommenderas att jämställdhetsexpertis används när program ska skrivas. Kompetensförsörjning och utbildning DELMÅL 8: Ökad kännedom om genuskontraktens påverkan på mäns och kvinnors benägenhet att studera vidare. Män har lägre utbildningsnivåer än kvinnor och pojkar har sämre resultat i skolan än flickor. Enligt statliga utredningar handlar detta om två saker: en förlegad mansroll och en icke genusmedveten skola. Grundskolor är en kommunal angelägenhet som Region Dalarna inte ska åtgärda. Däremot kan vi rekommendera en utvidgning av Falu kommuns På lika villkor till fler kommuner. SKL, Sveriges kommuner och landsting, kan också bistå i arbetet med deras program för hållbar jämställdhet, HÅJ. När det gäller mansrollen i Dalarna och dess koppling till utbildningsnivåer behöver vi i ett första steg ta reda på mer om nuläget. Aktivitet: Utöka kartläggningen om lokala genuskontrakt till att omfatta även frågan om mansrollens koppling till de sämre skolresultaten och benägenheten att studera vidare. Detta bör göras i samarbete med Region Dalarnas kompetensförsörjningsplattform. 6

7 1. INLEDNING Kvinnors och mäns jämställda medverkan och inflytande i innovationsarbetet och skapandet av arbetstillfällen blir alltmer en kritisk tillväxtfaktor. En högre grad av jämställdhet bidrar bland annat till att möta näringslivets behov av kompetenser och förbättra Dalarnas förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Den här handlingsplanen beskriver aktuella utmaningar kopplade till bristande jämställdhet och vad vi behöver göra för att komma tillrätta med dessa. 2. UPPDRAG OCH SYFTE Enligt regeringens Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt , ska de aktörer som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet, i Dalarnas fall Region Dalarna, ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Syftet med handlingsplanen är att både planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 3. AVGRÄNSNING: JÄMSTÄLLT TILLVÄXTARBETE Handlingsplanen ska främst jämställdhetsintegrera Region Dalarnas arbete inom näringslivsutveckling, tillväxt och innovation. Under arbetets gång tillfördes även ett fokus på mäns låga utbildningsnivåer i Dalarna, därmed kommer även kompetensförsörjningsfrågan att beröras i handlingsplanen. Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Ur regeringens beslut inför handlingsplanen 4. TILLVÄXTARBETE I DALARNA Region Dalarna har i uppdrag att stärka länets tillväxt och utveckla länet inom en rad områden. I det ansvaret ingår att besluta om och betala ut medel till projekt, med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Målet med tillväxtpolitiken är formulerat av regeringen: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , nämns att ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige och dess svagaste regioner. Uppdraget handlar alltså om att stärka regioners ekonomi. I strategin beskrivs också att åtgärderna inom tillväxtpolitiken ska ha starkt och tydligt fokus på en långsiktigt hållbar utveckling. Uppdraget beskrivs bland annat vara att: Skapa tillväxt, en hållbar utveckling och en god servicenivå för kvinnor och män Förutse och förebygga strukturproblem samt skapa förutsättningar för konkurrenskraft Det nationella målet ska sedan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna, och Region Dalarna har i Länsuppdraget från 2011 valt att främst prioritera områdena: Tillgänglighet Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud Innovativa miljöer och entreprenörskap Grön tillväxt Region Dalarna har påbörjat arbetet med att ta fram en innovationsstrategi för att stärka länets konkurrensfördelar. Det pågår diskussioner om att ta fram ett handlingsprogram för entreprenörskap. Speciella insatser diskuteras för att stärka kvinnor och utlandsfödda och för att stärka företagandet inom nya affärsområden, t ex inom social ekonomi, folkhälsa samt kulturella och kreativa näringar. 7

8 4.1 Region Dalarna och kommunernas näringslivsarbete Målet med Region Dalarnas näringslivsarbete är bland annat att bidra till en mångfald av branscher och företag, och att åstadkomma ett gott företagsklimat, som stöttar företagaren, oavsett kön och etnicitet. Det är kommunerna som har den huvudsakliga direkta kontakten med företagen. Region Dalarnas samverkan med kommunernas näringslivsenheter är därför av stor vikt, och ska innefatta uppföljning och lärande. Att stärka jämställdheten i näringslivet kan leda till bättre möjligheter för företagen att hitta rätt kompetens. Ett jämställdhetsarbete kan också bidra till modernisering och förnyelse av Dalarnas näringsliv. Gällande näringslivsutveckling och tillväxt bör också påpekas att det är kopplat till ett av de nationella jämställdhetspolitiska delmålen: att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor till utbildning och betalt arbete, för att ha ekonomisk självständighet livet ut. 4.2 Region Dalarnas tillväxtarbete och EU 2020 I Region Dalarnas strategiska dokument beskrivs globaliseringen vara en av Dalarnas utmaningar. Företagandet i Dalarna ska bli dynamiskt och konkurrenskraftigt genom ett kontinuerligt utbyte med omvärlden. Region Dalarnas ambitioner sammanfaller med EU:s ambitioner, som beskrivs i strategin EU 2020 med följande tre ledord för framtida utveckling: Smart tillväxt - främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle. Hållbar tillväxt - främja koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Tillväxt för alla - öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen. 1 Vikten av ett starkare engagemang från högskola och universitet framhålls också. 1. cipkonkurrenskraftochinnovation/eusnaringspolitik.4.3c4088c81204cca html

9 4.3 Näringslivsfrämjande aktörer Konsultbolaget Kontigo har gjort en kartläggning av det så kallade stödsystemet för innovation och entreprenörskap i Dalarna. Bilden nedan visar hur olika regionala aktörer är inriktade på företag i olika stadier. I idéfasen, i uppbyggnadsfasen och i tillväxtfasen. Generellt sett finns relevanta aktörer för de mansdominerade teknik- och industriinriktade branscher i länet, medan det finns luckor gällande de kvinnodominerade och könsbalanserade tjänste- och servicenäringarna. I det fortsatta tillväxtarbetet är det viktigt att ovanstående stödsystem är öppet för alla inriktningar av företagande. För att göra stödsystemet mer tillgängligt talas allt oftare om en dörr in, men risken är då att denna enda dörr inte är öppen för alla inriktningar, exempelvis affärskoncept som inte anses vara typiska, som avviker från det normala. Ett annat sätt att tänka är att ingen dörr är fel, vilket gör det mer öppet för olika entreprenörer. 4.4 Kluster och innovationsmiljöer Region Dalarna arbetar också för att stärka och utveckla klusterbildningar inom de branscher som utpekats som styrkeområden: elkraftsindustrin, träoch byggbranschen, stålindustrin, besöksnäringen och intelligenta transportsystem. Sport, musik och dataspel är bubblare, branscher/sektorer som påbörjat sin resa mot att bilda kluster. Alla dessa branscher utom besöksnäringen är mansdominerade, d v s det arbetar till största delen män i dessa branscher. Inom besöksnäringen arbetar det ungefär lika många kvinnor som män, även om det inom den branschen ändå är uppdelat så att kvinnor och män jobbar inom olika områden och på olika nivåer i hierarkin. I det framtida klusterarbetet kommer dessa styrkeområden att lyftas på nationell och internationell nivå som Dalarnas viktigaste innovationsaktörer. Samtidigt fortgår arbetet med att stärka bubblarna, för att de i än högre grad ska bli utvecklingsaktörer för sina branscher. Klusterbildningarna ses som de aktörer som har den huvudsakliga kontakten med företagen när det gäller 2. Lindberg, Malin 2010, s 33 att förverkliga målen för det regionala tillväxtarbetet. Ett genusperspektiv på det faktum att det främst är mansdominerade branscher som prioriteras anläggs i Malin Lindbergs avhandling Samverkansnätverk för innovation. En interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning. Avhandlingen granskar bland annat den nationella innovationspolitikens prioriteringar. Där konstateras att i 80 procent av fallen prioriterades bas- och tillverkningsindustri samt ny teknik, medan service- och upplevelsenäringar getts en mer undanskymd roll. I avhandlingen konstateras att det inte alltid är så att prioriteringen och den ekonomiska lönsamheten hänger ihop. Som exempel tas bland annat att klassiska handelsföretag som H&M och IKEAs globala framgångar vida överträffat Sveriges högteknologiska företag. Lindberg konstaterar också att: Detta tyder på att det är mansdominerade näringar som givits hög status i innovationspolitiken snarare än de mest ekonomiskt framgångsrika Länsstyrelsens tillväxtarbete Länsstyrelsen ansvarar för att fördela projektmedel och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och programmet för regionalt bidrag till företagsutveckling. Företagsstöden ska stärka och differentiera näringslivet. Länsstyrelsens stöd fördelas över hela länet, men med tyngdpunkt på landsbygd och glesbygd. Landsbygdsprogrammet har även flera former av jordbruksstöd. Ett annat ansvarsområde är det regionala serviceprogrammet, RSP, som ska stödja människors förutsättningar att bo och driva företag på landsbygden. Det handlar bland annat om stöd till kontanthantering, betaltjänster och upprätthållande av servicepunkter 9

10 (t ex bensinstation och livsmedelsbutik). RSP inriktar sig också på kommuners hantering av offentlig upphandling. Tanken är att öka mindre företags möjligheter att lämna och vinna upphandlingar, och att öka kunskapen om hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ökad regional tillväxt och hållbar samhällsutveckling. 5. SKAPANDET AV HANDLINGS- PLANEN Arbetet med att ta fram handlingsplanen har enligt riktlinjerna skett i tre steg: En regional nulägesanalys kopplad till prioriterade områden Identifiering av de viktigaste utvecklingsbehoven En strategisk handlingsplan med en plan för förankring, samverkan, återrapportering och utvärdering. Inför skapandet av denna handlingsplan samlades det kunskapsunderlag som fanns gällande jämställdhet och tillväxtarbete för att utifrån detta skapa en bild av nuläget. Vissa kunskapsluckor identifierades och därför initierades två ytterligare undersökningar en sammanställning av fördelningen av Region Dalarnas projektmedel uppdelad på bransch och kön, med frågeställningen Vems arbetsmarknad gynnar våra medel?, samt en analys av Dalarnas tidigare utvecklingsstrategier för att se hur jämställdhetsintegrerade de var. En sammanfattning av dessa kunskapsunderlag ledde till en nulägesanalys, som i denna handlingsplan sammanfattas under rubriken Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarnas tillväxtarbete idag? 5.1 Vilka strategier ska handlingsplanen påverka? För att få till en förändring mot ett mer jämställt tillväxtarbete behöver handlingsplanen påverka samtliga regionala strategier som styr tillväxtarbetet. I första hand ska handlingsplanen påverka strategin för regional utveckling (Dalastrategin), men också de eventuella programmen för innovation och entreprenörskap och den digitala agendan, Länsstyrelsens landsbygdsprogram samt det regionala serviceprogrammet. Det ska också inspirera översiktsplaner och näringslivsplaner. 5.2 Samverkan och förankring Projektet Winnet Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och projektet Främja Kvinnors Företagande arrangerade tillsammans ett möte angående handlingsplanen för ett antal personer som arbetar med jämställdhet i Dalarna. Där gjordes en SWOT-analys av Dalarnas jämställdhet, och formuleringen av vision och mål påbörjades. SWOT-analysen finns bilagd, tillsammans med en dokumentation av visionsdagen. Programmet Främja Kvinnors Företagande arrangerade en konferens där arbetet med handlingsplanen presenterades. Deltagarna fick göra en prioriteringsordning mellan vilka utvecklingsbehov de såg som mest angelägna. Därefter skrevs ett utkast till handlingsplan. Utkastet diskuterades med länsstyrelsen, flera av kommunernas näringslivskontor samt med Region Dalarnas tjänstemän och politiker innan det efter revidering togs upp i Region Dalarnas direktion för beslut. 6. REGION DALARNAS PÅGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSARBETE 6.1 Winnet Dalarna Region Dalarna samverkar inom Winnet Dalarna med Länsstyrelsen Dalarna, Falun Borlänge-regionen, Hedemora Näringsliv AB, Stiftelsen Minerva och W7 Dalarna för att stärka jämställdhetsperspektivet i tillväxtarbetet. Arbetet har främst inriktats på att synliggöra kvinnors situation och förutsättningar i tillväxtarbetet genom ett antal kartläggningar (dessa ingår som underlag till handlingsplanen), och på att höja genusmedvetenheten hos de aktörer som på olika sätt är inblandade i tillväxtarbetet. 10

11 6.2. Avsiktsförklaring för jämställdhet Dessutom ingår Region Dalarna i arbetet med en länsgemensam avsiktsförklaring för jämställdhet. Länsstyrelsen leder arbetet och i samarbetet ingår Almi, Högskolan Dalarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Polismyndigheten Dalarna, Dalarnas idrottsförbund och Företagarna. Avsiktsförklaringen är en form av ansvarsfördelning av jämställdhetsarbetet i länet. Varje organisation har varit med och tagit fram gemensamma mål och har sedan skrivit under avsiktsförklaringen. En del av de gemensamma målen handlar om de interna organisationerna, t ex att personalen inom de olika organisationerna ska erbjudas utbildning i jämställdhet. Men av de externa målen är det några som har särskild bäring på tillväxtperspektivet. Dessa är: Vi ska följa och analysera utvecklingen i länet genom att sammanställa könsuppdelad statistik som ett led i att utveckla verksamheterna. Vi ska arbeta för att få så jämställda styrelser och ledningsgrupper som möjligt, i företag, organisationer och myndigheter, på lokal och regional nivå. Vi ska kvalitetssäkra rådgivning, finansiering och stöd till företag och blivande företagare så att dessa sker på lika villkor. En jämnare könsfördelning bland företagare främjas genom att vi ger ökat stöd till kvinnors företagande Dalarnas framtida kompetensförsörjning ska säkerställas genom att både kvinnors och mäns resurser utnyttjas. I projektet Winnet Dalarna ska kvinnors deltagande i det regionala tillväxtarbetet stärkas och strukturella skillnader ska påverkas, bland annat genom stöd till politiker, tjänstemän och organisationer i regionen. Vi ska ge tydligare information och riktlinjer inför projektansökningar för att få en jämn fördelning av projektmedel. Vi ska erbjuda utbildningar för att öka projektägarnas förståelse och kunskap om jämställdhet. Vi ska stärka samverkan i länet för att påverka utvecklingen av metoder, verksamheter, fortbildning och informationsutbyte, bland annat genom samarbetet i länsgruppen för dessa frågor. Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt ska bidra till att realisera ovanstående mål. Bild: Ett ordmoln med ord från den nulägesanalys som gjordes av Helena Österlind, Klabböle Konsult AB, inför skapandet av handlingsplanen. 11

12 7. HUR SER DET UT MED JÄMSTÄLLDHETEN I DALARNAS TILLVÄXTARBETE IDAG? Den nulägesanalys som genomfördes inför framtagandet av handlingsplanen, summerar vad kunskapsunderlagen berättar om olika områden som har bäring på jämställdhet i tillväxtarbete: 7.1 Likvärdigt stöd/rådgivning till företag Dalarna har ett stort antal företagsfrämjande aktörer och de flesta riktar sig mot alla typer av företagare. En utmaning när man har ett så brett grepp är att aktörerna behöver ha goda kunskaper om ett stort spektra av branscher, så att företagare inom alla branscher får de stöd de behöver. Inom programmet Främja Kvinnors företagande gavs konsult Cecilia Boström i uppdrag att se över hur jämställdhetsintegrerat det företagsfrämjande systemet i Dalarna är. Får kvinnor och män en likvärdig bedömning och rådgivning när de ska starta eller utveckla sitt företag? Cecilia Boström sammanfattar: Föreställningar i samhället leder till att många kvinnor inte identifierar sig med rollen som företagare och att samhället inte identifierar kvinnor som entreprenörer. Kvinnor och män som företagsledare speglas på skilda sätt i media där kvinnor som är företagare i första hand är kvinnor medan män i första hand är företagare (se t.ex. Vinnova, 2011 eller Kroon Lundell, 2012). Forskning har också visat hur föreställningar om företag, företagare och företagsamhet har inflytande över det företagsfrämjande systemet. En manlig norm genomsyrar främjandesystemet och begrepp som entreprenör och innovatör associeras i högre utsträckning till män (som grupp) än kvinnor (som grupp). I Rambölls rapport Kartläggning och analys av det svenska företagsbeståndet. Jämställd resursfördelning, beskrivs hur den manliga normen för företagande riskerar att dröja kvar om inte insatser görs. Den kunskap och kompetens som handläggarna har och får genom information och utbyte med andra aktörer påverkar i sin tur de föreställningar, förväntningar och attityder som handläggarna har i relation till företagande, exempelvis vad som utgör framgångsrikt företagande och vilka egenskaper som utmärker mindre framgångsrika entreprenörer. Dessa föreställningar, förväntningar och attityder påverkar tillsammans med handläggarnas kunskap och kompetens de bedömningar de gör av sökande företagare och företag, samt den tolkning som de gör av regelverken. De föreställningar, förväntningar och attityder som handläggarna har påverkar också det sätt på vilket de kommunicerar med målgruppen och det sätt de arbetar på för att uppmärksamma målgruppen om möjligheten att söka stöd. Parallellt med handläggarnas föreställningar, förväntningar och attityder om företagen och företagarna finns det på efterfrågesidan motsvarande föreställningar, förväntningar och attityder bland företagarna som potentiellt kan påverka deras förutsättningar att ta del av företagsstöden. Dessa föreställningar bottnar i korrekta eller felaktiga föreställningar om skillnader i företagande mellan kvinnor och män. Utöver föreställningar om skillnader finns det emellertid också faktiska skillnader som kan påverka förutsättningarna, exempelvis att kvinnor proportionerligt sätt driver mindre företag eller har sämre tillgång till företagarnätverk. 3 Dessa föreställningar påverkar även affärsrådgivarnas syn på vad som krävs för att lyckas och vilka idéer som betraktas som bärkraftiga. (se t.ex. Boström m fl, 2010). 3. Kartläggning och analys av det svenska företagsbeståndet. Jämställd resursfördelning Ramböll 2012, s 61 12

13 Enligt Tillväxtverkets rapport Kunden i fokus från 2010, får dubbelt så många kvinnor som män (i Sverige) avslag när de söker lån till sitt företag. Tillväxtverkets sammanställning av könsfördelningen av statliga företagsstöd visar också på en skev fördelning. Översikt av könsfördelningen statliga finansiella företagsstöd beviljade 2006 Totalt antal stödinsatser Andel av stödinsatser beviljade till kvinnor Totalt stödbelopp (mkr) Kreditfinansiering ALMI - Mikrolån % 22 - Företagarlån % Innovationslån % 51 - Tillväxtlån % 960 ALMI totalt: % 1194 Norrlandsfonden % 268 Kreditgarantiföreningarna % 42 Finansiering av produktutveckling och FOU Nutek (PU) % 57 VINNOVA 233 8% 212 Innovationsbron % 21 Regionala företagsstöd Regionalt investeringsstöd 133 7% 396 Regionalt bidrag till företagsutveckling % 257 Stöd till kommersiell service % 34 Sysselsättningsbidrag 18 0% 38 Regional såddfinansiering % 39 Transportbidrag % 495 Övriga finansiella stöd AMV Stöd till start av näringsverksamhet % 842 Källa: Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv, Nutek 31 okt 2007, Bilaga 1 4. Förutom de lån som särredovisats ovan ingår även garantier m.m. i totalsiffrorna för ALMI 5. Siffrorna avser 2006 och 2007 (t.o.m ). Redovisningen baseras på uppgifter från 12 av 13 operativt verksamma regionala kreditgarantiföreningar. 6. Redovisningen baseras på uppgifter från fyra av sju dotterbolag 13

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Torbjörn Blom & Christina Scholten Förord Den här studien

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. -fakta och fönster

Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. -fakta och fönster Kvinnors företagande i gles- och landsbygder -fakta och fönster Regeringsuppdrag Juni 2008 Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2008 i uppdrag att kartlägga och analysera kvinnors företagande

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer