HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013

2 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar Delmål och aktiviteter Inledning Uppdrag och syfte Avgränsning: Jämställt tillväxtarbete Tillväxtarbete i Dalarna Skapandet av handlingsplanen Region Dalarnas pågående jämställdhetsarbete Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarnas tillväxtarbete idag? Mål Utvecklingsbehov, delmål och aktiviteter Plan för förankring och samverkan Plan för utvärdering och återrapportering Rekommendationer för fortsatt arbete Referenser Digitala källor Bilaga 1 Exempel på jämställdhetsperspektiv Bilaga 2 Dokumentation av visionsdag Bilaga 3 Definitioner Bilaga 4 Projektmedel för regional tillväxt

3 SAMMANFATTNING Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Ur regeringens beslut inför handlingsplanen Den här handlingsplanen beskriver aktuella utmaningar kopplade till bristande jämställdhet och vad som behövs göras för att komma tillrätta med dessa. MÅL Målet med handlingsplanen är att Region Dalarna ska ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till inflytande och resurser i Dalarnas tillväxtarbete. UTMANINGAR Handlingsplanen skapades efter samtal med många berörda aktörer och efter genomgång av ett stort antal kunskapsunderlag gällande jämställdhet och regional tillväxt i Dalarna. Ett antal utmaningar utkristalliserade sig: 1. Likvärdigt stöd och rådgivning till företag. Vi behöver säkerställa att företagande kvinnor och män får likvärdiga möjligheter till stöd och rådgivning. I dagsläget dröjer sig en bild kvar av entreprenörskap som en manlig företeelse. 2. Geografi och könsroller. En kartläggning av hur könsrollerna ser ut i Dalarnas norra kommuner visade att könsrollerna var traditionella, med låg nivå av jämställdhet. Könsrollerna har i andra studier visat sig påverka företagsklimatet. 3. Jämställdhetens påverkan på Dalarnas innovationsförmåga. En sammanställning av länens innovationsindex visade att Dalarna har förbättringspotential gällande innovationsklimatet. Många av de parametrar som enligt sammanställningen påverkar, kan förbättras med hjälp av jämställdhetsinsatser. 4. Jämställdhetsperspektiv på kluster. I Dalarna finns besöksnäringsklustret Destination Dalarna. Besöksnäringen är en könsbalanserad bransch, och att ett kluster finns inom en sådan bransch är ovanligt, de allra flesta klusterbildningar finns inom branscher som främst sysselsätter män. Dalarnas övriga kluster verkar inom mansdominerade branscher, och där görs redan insatser från klustrens håll för att öka antalet kvinnor. Det behövs även en ökad kunskap om hur jämställdhetsperspektivet kan leda till stärkt innovationsförmåga inom dessa branscher. Fler kvinnodominerade branscher behöver också få tillgång till klustermetodiken för att främja innovationer och tillväxt. 5. Jämställdhetsintegrering av Dalarnas utvecklingsstrategier. En analys av Dalarnas nuvarande utvecklingsstrategier visade på en låg grad av jämställdhetsintegrering. Region Dalarnas och Länsstyrelsens tjänstemän som är inblandade i skrivandet av strategier har under 2012 fått en utbildning i en metod för jämställdhetsintegrering. Det behövs dock uppföljning, och insatser för att omvandla förvärvad kunskap till kompetens. 6. Medelfördelning inom Dalarnas tillväxtarbete. Länsstyrelsens företagsstöd går främst till tillverkningsindustrin, Region Dalarnas projektmedel främst till könsbalanserade och mansdominerade branscher. Väldigt liten del når de branscher som främst sysselsätter kvinnor. Vi behöver ta reda på orsakerna till detta, och forma åtgärder för att säkerställa att vi inte missar potentiella tillväxtområden. 7. Jämställdhet inom projekt. Många av de projekt som får medel från Region Dalarna och landsbygdsprogrammet anger i sina ansökningar att de har för avsikt att förbättra jämställdheten. Men resultaten har låtit vänta på sig. En kunskapshöjning bland de större projektägarna samt bättre uppföljning, skulle leda till att projektens jämställdhetsinsatser fick bättre verkan på jämställdheten i länet. 8. Kompetensförsörjning. Bara 30 procent av de som studerar på Högskolan i Dalarna är män. I grundskolan har pojkar sämre resultat än flickor. Om vi ska möta kommande generationsväxlingen behöver vi höja den generella utbildningsnivån. 2

4 DELMÅL OCH AKTIVITETER DELMÅL 1: De offentliga aktörer som arbetar för att främja innovationer och företagande ska bli genusmedvetna. Kunskapen om, och tillgängligheten för, service- och tjänstenäringar ska stärkas. Att vara genusmedveten innebär bland annat att man har kunskap om hur könsstereotyper påverkar vårt handlande och tänkande. Att i varje steg i sitt arbete vara uppmärksam på att kvinnors och mäns situationer och förutsättningar ibland skiljer sig åt. Aktivitet: Sammanställa och överföra framgångsrika metoder och erfarenheter som tagits fram av främja kvinnors företagande- projekten till det ordinarie innovations- och företagsfrämjande systemet. Erbjuda kunskapsstöd till innovations- och företagsfrämjande aktörer för att öka kunskapen om kvinnors branscher Erbjuda kunskapsstöd för genusmedveten kommunikation, för att erbjuda likvärdig service till kvinnor och män i alla branscher. DELMÅL 2: Ett mer öppet innovations- och företagarklimat Ett steg kopplat till jämställdhet och innovations- och företagsklimat är att ta reda på hur livet ser ut för kvinnor och män i Dalarnas olika kommuner, genom att beskriva de så kallade lokala genuskontrakten. Frågan är alltså vad som förväntas av en man respektive en kvinna på olika orter och hur det påverkar deras vilja/ möjlighet att driva företag och förverkliga idéer. Ett senare steg är att utifrån denna kunskap identifiera insatser för att förnya klimatet för företagande och innovationer. Aktivitet: Fortsatta kartläggningar och analyser av genuskontrakt för hela länet. Koppla ihop genuskontrakten med fakta om kvinnor och mäns företagande i de olika kommunerna Skapa GIS-kartor över kommunernas jämställdhetsnivåer för att göra kunskap och fakta lättillgänglig. DELMÅL 3: Fler kvinnor och kvinnodominerade samt könsbalanserade branscher får tillgång till innovationsoch utvecklingsmedel. 4 I nuläget går en ojämförligt stor del till mansdominerade branscher. Vissa år når inga utvecklingsmedel alls de kvinnodominerade branscherna. Förändringar behövs på flera nivåer. Aktivitet: Kartlägg potentiella tillväxtområden i branscher där många kvinnor driver företag. Insatser för genusmedveten kommunikation. Ta fram en metod för jämställdhetsintegrering av projekt för att säkerställa att projektmedlen bidrar till ökad jämställdhet i länet. Tydliggöra krav på projektägarna. Uppföljning. Kvalitativ undersökning av orsakerna till den könsmässiga obalansen, både för länsstyrelsens företagsstöd, landsbygdsprogrammet och Region Dalarnas projektmedel.

5 DELMÅL 4: Befintliga klusterbranscher använder ett genusperspektiv för att stimulera innovationer. För att bättre utnyttja vinsterna med ett genusperspektiv på innovationsmiljöer kan kunskapen höjas hos de som påverkar klustrens aktiviteter och mål. Klustrens styrgrupper och ledare bör därför erbjudas en kunskapshöjande insats. Aktivitet: Klustrens styrgrupper och ledare erbjuds ett utbildningspaket i genusperspektiv på respektive bransch Aktivitet: Region Dalarnas och länsstyrelsens chefer på olika nivåer ställer krav på jämställd fördelning i beslutsgrupper o dyl För att även ta ett steg mot kvalitativ jämställdhet bör både regionala politiker och tjänstemän erbjudada kontinuerlig utbildning i genuskunskap. För att nå en samsyn runt hur vi vill att jämställdheten ska förbättra tillväxten finns möjlighet att föra diskussioner inom den regionala politiken om en tydlig vision av ett jämställt Dalarna. Detta kan genomföras inom ramen för kompetensutveckling i genuskunskap (punkten ovan). DELMÅL 5: Fler branscher drar nytta av vinsterna med klustermetoden. Resultatet av en kartläggning av nätverkande bland företag inom hantverk och design visar att dessa företag skulle ha nytta av att lära mer om vad ett kluster kan åstadkomma för företagen i en bransch. Träffar mellan dessa nätverk och etablerade kluster skulle kunna bidra till detta, samtidigt som nya perspektiv skulle kunna tillföras de etablerade klustren, en form av cross-clustering trots att bara ena parten är etablerat kluster. Aktivitet: Uppmuntra till/bistå i arrangerandet av branschöverskridande träffar. Nätverk inom kvinnodominerade/könsbalanserade branscher får möta mogna kluster inom mansdominerade branscher DELMÅL 6: Jämställdhet i beredande och beslutande grupper inom tillväxtarbetet. För att kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter till inflytande är ett första steg att vi har numerär jämställdhet i lednings- och beslutsgrupper. Att fördelningen kvinnor/män i grupperna håller sig inom 40/60 procent. Nästa steg är att öka genusmedvetenheten i grupperna. 5

6 DELMÅL 7: Dalastrategin och övriga program ska jämställdhetsintegreras Aktivitet: Region Dalarna ska under våren 2013 jämställdhetsintegrera Dalastrategin I skrivandet av övriga program och strategier ska könsuppdelad statistik tas fram och insatser formas utifrån denna. Ett förslag är att en programmall tas fram som används i skrivandet av alla program. I mallen ska finnas en beskrivning av hur man kan tänka för att jämställdhetsintegrera skrivningarna. I övrigt rekommenderas att jämställdhetsexpertis används när program ska skrivas. Kompetensförsörjning och utbildning DELMÅL 8: Ökad kännedom om genuskontraktens påverkan på mäns och kvinnors benägenhet att studera vidare. Män har lägre utbildningsnivåer än kvinnor och pojkar har sämre resultat i skolan än flickor. Enligt statliga utredningar handlar detta om två saker: en förlegad mansroll och en icke genusmedveten skola. Grundskolor är en kommunal angelägenhet som Region Dalarna inte ska åtgärda. Däremot kan vi rekommendera en utvidgning av Falu kommuns På lika villkor till fler kommuner. SKL, Sveriges kommuner och landsting, kan också bistå i arbetet med deras program för hållbar jämställdhet, HÅJ. När det gäller mansrollen i Dalarna och dess koppling till utbildningsnivåer behöver vi i ett första steg ta reda på mer om nuläget. Aktivitet: Utöka kartläggningen om lokala genuskontrakt till att omfatta även frågan om mansrollens koppling till de sämre skolresultaten och benägenheten att studera vidare. Detta bör göras i samarbete med Region Dalarnas kompetensförsörjningsplattform. 6

7 1. INLEDNING Kvinnors och mäns jämställda medverkan och inflytande i innovationsarbetet och skapandet av arbetstillfällen blir alltmer en kritisk tillväxtfaktor. En högre grad av jämställdhet bidrar bland annat till att möta näringslivets behov av kompetenser och förbättra Dalarnas förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Den här handlingsplanen beskriver aktuella utmaningar kopplade till bristande jämställdhet och vad vi behöver göra för att komma tillrätta med dessa. 2. UPPDRAG OCH SYFTE Enligt regeringens Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt , ska de aktörer som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet, i Dalarnas fall Region Dalarna, ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Syftet med handlingsplanen är att både planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 3. AVGRÄNSNING: JÄMSTÄLLT TILLVÄXTARBETE Handlingsplanen ska främst jämställdhetsintegrera Region Dalarnas arbete inom näringslivsutveckling, tillväxt och innovation. Under arbetets gång tillfördes även ett fokus på mäns låga utbildningsnivåer i Dalarna, därmed kommer även kompetensförsörjningsfrågan att beröras i handlingsplanen. Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Ur regeringens beslut inför handlingsplanen 4. TILLVÄXTARBETE I DALARNA Region Dalarna har i uppdrag att stärka länets tillväxt och utveckla länet inom en rad områden. I det ansvaret ingår att besluta om och betala ut medel till projekt, med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Målet med tillväxtpolitiken är formulerat av regeringen: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , nämns att ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige och dess svagaste regioner. Uppdraget handlar alltså om att stärka regioners ekonomi. I strategin beskrivs också att åtgärderna inom tillväxtpolitiken ska ha starkt och tydligt fokus på en långsiktigt hållbar utveckling. Uppdraget beskrivs bland annat vara att: Skapa tillväxt, en hållbar utveckling och en god servicenivå för kvinnor och män Förutse och förebygga strukturproblem samt skapa förutsättningar för konkurrenskraft Det nationella målet ska sedan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna, och Region Dalarna har i Länsuppdraget från 2011 valt att främst prioritera områdena: Tillgänglighet Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud Innovativa miljöer och entreprenörskap Grön tillväxt Region Dalarna har påbörjat arbetet med att ta fram en innovationsstrategi för att stärka länets konkurrensfördelar. Det pågår diskussioner om att ta fram ett handlingsprogram för entreprenörskap. Speciella insatser diskuteras för att stärka kvinnor och utlandsfödda och för att stärka företagandet inom nya affärsområden, t ex inom social ekonomi, folkhälsa samt kulturella och kreativa näringar. 7

8 4.1 Region Dalarna och kommunernas näringslivsarbete Målet med Region Dalarnas näringslivsarbete är bland annat att bidra till en mångfald av branscher och företag, och att åstadkomma ett gott företagsklimat, som stöttar företagaren, oavsett kön och etnicitet. Det är kommunerna som har den huvudsakliga direkta kontakten med företagen. Region Dalarnas samverkan med kommunernas näringslivsenheter är därför av stor vikt, och ska innefatta uppföljning och lärande. Att stärka jämställdheten i näringslivet kan leda till bättre möjligheter för företagen att hitta rätt kompetens. Ett jämställdhetsarbete kan också bidra till modernisering och förnyelse av Dalarnas näringsliv. Gällande näringslivsutveckling och tillväxt bör också påpekas att det är kopplat till ett av de nationella jämställdhetspolitiska delmålen: att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor till utbildning och betalt arbete, för att ha ekonomisk självständighet livet ut. 4.2 Region Dalarnas tillväxtarbete och EU 2020 I Region Dalarnas strategiska dokument beskrivs globaliseringen vara en av Dalarnas utmaningar. Företagandet i Dalarna ska bli dynamiskt och konkurrenskraftigt genom ett kontinuerligt utbyte med omvärlden. Region Dalarnas ambitioner sammanfaller med EU:s ambitioner, som beskrivs i strategin EU 2020 med följande tre ledord för framtida utveckling: Smart tillväxt - främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle. Hållbar tillväxt - främja koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Tillväxt för alla - öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen. 1 Vikten av ett starkare engagemang från högskola och universitet framhålls också. 1. cipkonkurrenskraftochinnovation/eusnaringspolitik.4.3c4088c81204cca html

9 4.3 Näringslivsfrämjande aktörer Konsultbolaget Kontigo har gjort en kartläggning av det så kallade stödsystemet för innovation och entreprenörskap i Dalarna. Bilden nedan visar hur olika regionala aktörer är inriktade på företag i olika stadier. I idéfasen, i uppbyggnadsfasen och i tillväxtfasen. Generellt sett finns relevanta aktörer för de mansdominerade teknik- och industriinriktade branscher i länet, medan det finns luckor gällande de kvinnodominerade och könsbalanserade tjänste- och servicenäringarna. I det fortsatta tillväxtarbetet är det viktigt att ovanstående stödsystem är öppet för alla inriktningar av företagande. För att göra stödsystemet mer tillgängligt talas allt oftare om en dörr in, men risken är då att denna enda dörr inte är öppen för alla inriktningar, exempelvis affärskoncept som inte anses vara typiska, som avviker från det normala. Ett annat sätt att tänka är att ingen dörr är fel, vilket gör det mer öppet för olika entreprenörer. 4.4 Kluster och innovationsmiljöer Region Dalarna arbetar också för att stärka och utveckla klusterbildningar inom de branscher som utpekats som styrkeområden: elkraftsindustrin, träoch byggbranschen, stålindustrin, besöksnäringen och intelligenta transportsystem. Sport, musik och dataspel är bubblare, branscher/sektorer som påbörjat sin resa mot att bilda kluster. Alla dessa branscher utom besöksnäringen är mansdominerade, d v s det arbetar till största delen män i dessa branscher. Inom besöksnäringen arbetar det ungefär lika många kvinnor som män, även om det inom den branschen ändå är uppdelat så att kvinnor och män jobbar inom olika områden och på olika nivåer i hierarkin. I det framtida klusterarbetet kommer dessa styrkeområden att lyftas på nationell och internationell nivå som Dalarnas viktigaste innovationsaktörer. Samtidigt fortgår arbetet med att stärka bubblarna, för att de i än högre grad ska bli utvecklingsaktörer för sina branscher. Klusterbildningarna ses som de aktörer som har den huvudsakliga kontakten med företagen när det gäller 2. Lindberg, Malin 2010, s 33 att förverkliga målen för det regionala tillväxtarbetet. Ett genusperspektiv på det faktum att det främst är mansdominerade branscher som prioriteras anläggs i Malin Lindbergs avhandling Samverkansnätverk för innovation. En interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning. Avhandlingen granskar bland annat den nationella innovationspolitikens prioriteringar. Där konstateras att i 80 procent av fallen prioriterades bas- och tillverkningsindustri samt ny teknik, medan service- och upplevelsenäringar getts en mer undanskymd roll. I avhandlingen konstateras att det inte alltid är så att prioriteringen och den ekonomiska lönsamheten hänger ihop. Som exempel tas bland annat att klassiska handelsföretag som H&M och IKEAs globala framgångar vida överträffat Sveriges högteknologiska företag. Lindberg konstaterar också att: Detta tyder på att det är mansdominerade näringar som givits hög status i innovationspolitiken snarare än de mest ekonomiskt framgångsrika Länsstyrelsens tillväxtarbete Länsstyrelsen ansvarar för att fördela projektmedel och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och programmet för regionalt bidrag till företagsutveckling. Företagsstöden ska stärka och differentiera näringslivet. Länsstyrelsens stöd fördelas över hela länet, men med tyngdpunkt på landsbygd och glesbygd. Landsbygdsprogrammet har även flera former av jordbruksstöd. Ett annat ansvarsområde är det regionala serviceprogrammet, RSP, som ska stödja människors förutsättningar att bo och driva företag på landsbygden. Det handlar bland annat om stöd till kontanthantering, betaltjänster och upprätthållande av servicepunkter 9

10 (t ex bensinstation och livsmedelsbutik). RSP inriktar sig också på kommuners hantering av offentlig upphandling. Tanken är att öka mindre företags möjligheter att lämna och vinna upphandlingar, och att öka kunskapen om hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ökad regional tillväxt och hållbar samhällsutveckling. 5. SKAPANDET AV HANDLINGS- PLANEN Arbetet med att ta fram handlingsplanen har enligt riktlinjerna skett i tre steg: En regional nulägesanalys kopplad till prioriterade områden Identifiering av de viktigaste utvecklingsbehoven En strategisk handlingsplan med en plan för förankring, samverkan, återrapportering och utvärdering. Inför skapandet av denna handlingsplan samlades det kunskapsunderlag som fanns gällande jämställdhet och tillväxtarbete för att utifrån detta skapa en bild av nuläget. Vissa kunskapsluckor identifierades och därför initierades två ytterligare undersökningar en sammanställning av fördelningen av Region Dalarnas projektmedel uppdelad på bransch och kön, med frågeställningen Vems arbetsmarknad gynnar våra medel?, samt en analys av Dalarnas tidigare utvecklingsstrategier för att se hur jämställdhetsintegrerade de var. En sammanfattning av dessa kunskapsunderlag ledde till en nulägesanalys, som i denna handlingsplan sammanfattas under rubriken Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarnas tillväxtarbete idag? 5.1 Vilka strategier ska handlingsplanen påverka? För att få till en förändring mot ett mer jämställt tillväxtarbete behöver handlingsplanen påverka samtliga regionala strategier som styr tillväxtarbetet. I första hand ska handlingsplanen påverka strategin för regional utveckling (Dalastrategin), men också de eventuella programmen för innovation och entreprenörskap och den digitala agendan, Länsstyrelsens landsbygdsprogram samt det regionala serviceprogrammet. Det ska också inspirera översiktsplaner och näringslivsplaner. 5.2 Samverkan och förankring Projektet Winnet Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och projektet Främja Kvinnors Företagande arrangerade tillsammans ett möte angående handlingsplanen för ett antal personer som arbetar med jämställdhet i Dalarna. Där gjordes en SWOT-analys av Dalarnas jämställdhet, och formuleringen av vision och mål påbörjades. SWOT-analysen finns bilagd, tillsammans med en dokumentation av visionsdagen. Programmet Främja Kvinnors Företagande arrangerade en konferens där arbetet med handlingsplanen presenterades. Deltagarna fick göra en prioriteringsordning mellan vilka utvecklingsbehov de såg som mest angelägna. Därefter skrevs ett utkast till handlingsplan. Utkastet diskuterades med länsstyrelsen, flera av kommunernas näringslivskontor samt med Region Dalarnas tjänstemän och politiker innan det efter revidering togs upp i Region Dalarnas direktion för beslut. 6. REGION DALARNAS PÅGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSARBETE 6.1 Winnet Dalarna Region Dalarna samverkar inom Winnet Dalarna med Länsstyrelsen Dalarna, Falun Borlänge-regionen, Hedemora Näringsliv AB, Stiftelsen Minerva och W7 Dalarna för att stärka jämställdhetsperspektivet i tillväxtarbetet. Arbetet har främst inriktats på att synliggöra kvinnors situation och förutsättningar i tillväxtarbetet genom ett antal kartläggningar (dessa ingår som underlag till handlingsplanen), och på att höja genusmedvetenheten hos de aktörer som på olika sätt är inblandade i tillväxtarbetet. 10

11 6.2. Avsiktsförklaring för jämställdhet Dessutom ingår Region Dalarna i arbetet med en länsgemensam avsiktsförklaring för jämställdhet. Länsstyrelsen leder arbetet och i samarbetet ingår Almi, Högskolan Dalarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Polismyndigheten Dalarna, Dalarnas idrottsförbund och Företagarna. Avsiktsförklaringen är en form av ansvarsfördelning av jämställdhetsarbetet i länet. Varje organisation har varit med och tagit fram gemensamma mål och har sedan skrivit under avsiktsförklaringen. En del av de gemensamma målen handlar om de interna organisationerna, t ex att personalen inom de olika organisationerna ska erbjudas utbildning i jämställdhet. Men av de externa målen är det några som har särskild bäring på tillväxtperspektivet. Dessa är: Vi ska följa och analysera utvecklingen i länet genom att sammanställa könsuppdelad statistik som ett led i att utveckla verksamheterna. Vi ska arbeta för att få så jämställda styrelser och ledningsgrupper som möjligt, i företag, organisationer och myndigheter, på lokal och regional nivå. Vi ska kvalitetssäkra rådgivning, finansiering och stöd till företag och blivande företagare så att dessa sker på lika villkor. En jämnare könsfördelning bland företagare främjas genom att vi ger ökat stöd till kvinnors företagande Dalarnas framtida kompetensförsörjning ska säkerställas genom att både kvinnors och mäns resurser utnyttjas. I projektet Winnet Dalarna ska kvinnors deltagande i det regionala tillväxtarbetet stärkas och strukturella skillnader ska påverkas, bland annat genom stöd till politiker, tjänstemän och organisationer i regionen. Vi ska ge tydligare information och riktlinjer inför projektansökningar för att få en jämn fördelning av projektmedel. Vi ska erbjuda utbildningar för att öka projektägarnas förståelse och kunskap om jämställdhet. Vi ska stärka samverkan i länet för att påverka utvecklingen av metoder, verksamheter, fortbildning och informationsutbyte, bland annat genom samarbetet i länsgruppen för dessa frågor. Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt ska bidra till att realisera ovanstående mål. Bild: Ett ordmoln med ord från den nulägesanalys som gjordes av Helena Österlind, Klabböle Konsult AB, inför skapandet av handlingsplanen. 11

12 7. HUR SER DET UT MED JÄMSTÄLLDHETEN I DALARNAS TILLVÄXTARBETE IDAG? Den nulägesanalys som genomfördes inför framtagandet av handlingsplanen, summerar vad kunskapsunderlagen berättar om olika områden som har bäring på jämställdhet i tillväxtarbete: 7.1 Likvärdigt stöd/rådgivning till företag Dalarna har ett stort antal företagsfrämjande aktörer och de flesta riktar sig mot alla typer av företagare. En utmaning när man har ett så brett grepp är att aktörerna behöver ha goda kunskaper om ett stort spektra av branscher, så att företagare inom alla branscher får de stöd de behöver. Inom programmet Främja Kvinnors företagande gavs konsult Cecilia Boström i uppdrag att se över hur jämställdhetsintegrerat det företagsfrämjande systemet i Dalarna är. Får kvinnor och män en likvärdig bedömning och rådgivning när de ska starta eller utveckla sitt företag? Cecilia Boström sammanfattar: Föreställningar i samhället leder till att många kvinnor inte identifierar sig med rollen som företagare och att samhället inte identifierar kvinnor som entreprenörer. Kvinnor och män som företagsledare speglas på skilda sätt i media där kvinnor som är företagare i första hand är kvinnor medan män i första hand är företagare (se t.ex. Vinnova, 2011 eller Kroon Lundell, 2012). Forskning har också visat hur föreställningar om företag, företagare och företagsamhet har inflytande över det företagsfrämjande systemet. En manlig norm genomsyrar främjandesystemet och begrepp som entreprenör och innovatör associeras i högre utsträckning till män (som grupp) än kvinnor (som grupp). I Rambölls rapport Kartläggning och analys av det svenska företagsbeståndet. Jämställd resursfördelning, beskrivs hur den manliga normen för företagande riskerar att dröja kvar om inte insatser görs. Den kunskap och kompetens som handläggarna har och får genom information och utbyte med andra aktörer påverkar i sin tur de föreställningar, förväntningar och attityder som handläggarna har i relation till företagande, exempelvis vad som utgör framgångsrikt företagande och vilka egenskaper som utmärker mindre framgångsrika entreprenörer. Dessa föreställningar, förväntningar och attityder påverkar tillsammans med handläggarnas kunskap och kompetens de bedömningar de gör av sökande företagare och företag, samt den tolkning som de gör av regelverken. De föreställningar, förväntningar och attityder som handläggarna har påverkar också det sätt på vilket de kommunicerar med målgruppen och det sätt de arbetar på för att uppmärksamma målgruppen om möjligheten att söka stöd. Parallellt med handläggarnas föreställningar, förväntningar och attityder om företagen och företagarna finns det på efterfrågesidan motsvarande föreställningar, förväntningar och attityder bland företagarna som potentiellt kan påverka deras förutsättningar att ta del av företagsstöden. Dessa föreställningar bottnar i korrekta eller felaktiga föreställningar om skillnader i företagande mellan kvinnor och män. Utöver föreställningar om skillnader finns det emellertid också faktiska skillnader som kan påverka förutsättningarna, exempelvis att kvinnor proportionerligt sätt driver mindre företag eller har sämre tillgång till företagarnätverk. 3 Dessa föreställningar påverkar även affärsrådgivarnas syn på vad som krävs för att lyckas och vilka idéer som betraktas som bärkraftiga. (se t.ex. Boström m fl, 2010). 3. Kartläggning och analys av det svenska företagsbeståndet. Jämställd resursfördelning Ramböll 2012, s 61 12

13 Enligt Tillväxtverkets rapport Kunden i fokus från 2010, får dubbelt så många kvinnor som män (i Sverige) avslag när de söker lån till sitt företag. Tillväxtverkets sammanställning av könsfördelningen av statliga företagsstöd visar också på en skev fördelning. Översikt av könsfördelningen statliga finansiella företagsstöd beviljade 2006 Totalt antal stödinsatser Andel av stödinsatser beviljade till kvinnor Totalt stödbelopp (mkr) Kreditfinansiering ALMI - Mikrolån % 22 - Företagarlån % Innovationslån % 51 - Tillväxtlån % 960 ALMI totalt: % 1194 Norrlandsfonden % 268 Kreditgarantiföreningarna % 42 Finansiering av produktutveckling och FOU Nutek (PU) % 57 VINNOVA 233 8% 212 Innovationsbron % 21 Regionala företagsstöd Regionalt investeringsstöd 133 7% 396 Regionalt bidrag till företagsutveckling % 257 Stöd till kommersiell service % 34 Sysselsättningsbidrag 18 0% 38 Regional såddfinansiering % 39 Transportbidrag % 495 Övriga finansiella stöd AMV Stöd till start av näringsverksamhet % 842 Källa: Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv, Nutek 31 okt 2007, Bilaga 1 4. Förutom de lån som särredovisats ovan ingår även garantier m.m. i totalsiffrorna för ALMI 5. Siffrorna avser 2006 och 2007 (t.o.m ). Redovisningen baseras på uppgifter från 12 av 13 operativt verksamma regionala kreditgarantiföreningar. 6. Redovisningen baseras på uppgifter från fyra av sju dotterbolag 13

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT 2012-2014 förord Ett långsiktigt arbete där alla samhällets aktörer drar åt samma håll, med gemensamma prioriteringar, krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Malin Lindberg Forskare vid genus och teknik Luleå tekniska universitet Analysens syfte Hjälp att urskilja vilka aktiviteter

Läs mer

Handlingsplan för en. jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en. jämställd regional tillväxt Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Produktion Näringsdepartementet Tryck åtta.45, Stockholm, april 2012 Artikelnummer N2012.12 nnehåll Förord Annie Lööf 5 Inledning 5 Bakgrund 8 Därför kräver

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program

Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program Om konsten att jämställdhetssäkra ett landsbygds program Kortversion av rapporten Jämställdhet företagsstöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2012 av Caroline Wigren-Kristoferson. 2 Visst kan landsbygdsprogrammet

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-25 KS 2015/0973 50163 Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus Tre år med jämställd regional utveckling i fokus Winnet Skånes verksamhet inom ramen för regeringsuppdraget Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Winnet Skåne och regional utveckling Winnet Skåne är en

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Diarienummer: 801-3545-15 Tryck: Västernorrland, Härnösand 2016 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Ökad innovationskraft möjligheter bortom normen

Ökad innovationskraft möjligheter bortom normen Ökad innovationskraft möjligheter bortom normen STOCKHOLM, 28 MARS 2012 Dialogmötet har genomförts i samarbete med SLIM-projektet (Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser i Norra Mellansverige),

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer