HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013

2 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar Delmål och aktiviteter Inledning Uppdrag och syfte Avgränsning: Jämställt tillväxtarbete Tillväxtarbete i Dalarna Skapandet av handlingsplanen Region Dalarnas pågående jämställdhetsarbete Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarnas tillväxtarbete idag? Mål Utvecklingsbehov, delmål och aktiviteter Plan för förankring och samverkan Plan för utvärdering och återrapportering Rekommendationer för fortsatt arbete Referenser Digitala källor Bilaga 1 Exempel på jämställdhetsperspektiv Bilaga 2 Dokumentation av visionsdag Bilaga 3 Definitioner Bilaga 4 Projektmedel för regional tillväxt

3 SAMMANFATTNING Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Ur regeringens beslut inför handlingsplanen Den här handlingsplanen beskriver aktuella utmaningar kopplade till bristande jämställdhet och vad som behövs göras för att komma tillrätta med dessa. MÅL Målet med handlingsplanen är att Region Dalarna ska ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till inflytande och resurser i Dalarnas tillväxtarbete. UTMANINGAR Handlingsplanen skapades efter samtal med många berörda aktörer och efter genomgång av ett stort antal kunskapsunderlag gällande jämställdhet och regional tillväxt i Dalarna. Ett antal utmaningar utkristalliserade sig: 1. Likvärdigt stöd och rådgivning till företag. Vi behöver säkerställa att företagande kvinnor och män får likvärdiga möjligheter till stöd och rådgivning. I dagsläget dröjer sig en bild kvar av entreprenörskap som en manlig företeelse. 2. Geografi och könsroller. En kartläggning av hur könsrollerna ser ut i Dalarnas norra kommuner visade att könsrollerna var traditionella, med låg nivå av jämställdhet. Könsrollerna har i andra studier visat sig påverka företagsklimatet. 3. Jämställdhetens påverkan på Dalarnas innovationsförmåga. En sammanställning av länens innovationsindex visade att Dalarna har förbättringspotential gällande innovationsklimatet. Många av de parametrar som enligt sammanställningen påverkar, kan förbättras med hjälp av jämställdhetsinsatser. 4. Jämställdhetsperspektiv på kluster. I Dalarna finns besöksnäringsklustret Destination Dalarna. Besöksnäringen är en könsbalanserad bransch, och att ett kluster finns inom en sådan bransch är ovanligt, de allra flesta klusterbildningar finns inom branscher som främst sysselsätter män. Dalarnas övriga kluster verkar inom mansdominerade branscher, och där görs redan insatser från klustrens håll för att öka antalet kvinnor. Det behövs även en ökad kunskap om hur jämställdhetsperspektivet kan leda till stärkt innovationsförmåga inom dessa branscher. Fler kvinnodominerade branscher behöver också få tillgång till klustermetodiken för att främja innovationer och tillväxt. 5. Jämställdhetsintegrering av Dalarnas utvecklingsstrategier. En analys av Dalarnas nuvarande utvecklingsstrategier visade på en låg grad av jämställdhetsintegrering. Region Dalarnas och Länsstyrelsens tjänstemän som är inblandade i skrivandet av strategier har under 2012 fått en utbildning i en metod för jämställdhetsintegrering. Det behövs dock uppföljning, och insatser för att omvandla förvärvad kunskap till kompetens. 6. Medelfördelning inom Dalarnas tillväxtarbete. Länsstyrelsens företagsstöd går främst till tillverkningsindustrin, Region Dalarnas projektmedel främst till könsbalanserade och mansdominerade branscher. Väldigt liten del når de branscher som främst sysselsätter kvinnor. Vi behöver ta reda på orsakerna till detta, och forma åtgärder för att säkerställa att vi inte missar potentiella tillväxtområden. 7. Jämställdhet inom projekt. Många av de projekt som får medel från Region Dalarna och landsbygdsprogrammet anger i sina ansökningar att de har för avsikt att förbättra jämställdheten. Men resultaten har låtit vänta på sig. En kunskapshöjning bland de större projektägarna samt bättre uppföljning, skulle leda till att projektens jämställdhetsinsatser fick bättre verkan på jämställdheten i länet. 8. Kompetensförsörjning. Bara 30 procent av de som studerar på Högskolan i Dalarna är män. I grundskolan har pojkar sämre resultat än flickor. Om vi ska möta kommande generationsväxlingen behöver vi höja den generella utbildningsnivån. 2

4 DELMÅL OCH AKTIVITETER DELMÅL 1: De offentliga aktörer som arbetar för att främja innovationer och företagande ska bli genusmedvetna. Kunskapen om, och tillgängligheten för, service- och tjänstenäringar ska stärkas. Att vara genusmedveten innebär bland annat att man har kunskap om hur könsstereotyper påverkar vårt handlande och tänkande. Att i varje steg i sitt arbete vara uppmärksam på att kvinnors och mäns situationer och förutsättningar ibland skiljer sig åt. Aktivitet: Sammanställa och överföra framgångsrika metoder och erfarenheter som tagits fram av främja kvinnors företagande- projekten till det ordinarie innovations- och företagsfrämjande systemet. Erbjuda kunskapsstöd till innovations- och företagsfrämjande aktörer för att öka kunskapen om kvinnors branscher Erbjuda kunskapsstöd för genusmedveten kommunikation, för att erbjuda likvärdig service till kvinnor och män i alla branscher. DELMÅL 2: Ett mer öppet innovations- och företagarklimat Ett steg kopplat till jämställdhet och innovations- och företagsklimat är att ta reda på hur livet ser ut för kvinnor och män i Dalarnas olika kommuner, genom att beskriva de så kallade lokala genuskontrakten. Frågan är alltså vad som förväntas av en man respektive en kvinna på olika orter och hur det påverkar deras vilja/ möjlighet att driva företag och förverkliga idéer. Ett senare steg är att utifrån denna kunskap identifiera insatser för att förnya klimatet för företagande och innovationer. Aktivitet: Fortsatta kartläggningar och analyser av genuskontrakt för hela länet. Koppla ihop genuskontrakten med fakta om kvinnor och mäns företagande i de olika kommunerna Skapa GIS-kartor över kommunernas jämställdhetsnivåer för att göra kunskap och fakta lättillgänglig. DELMÅL 3: Fler kvinnor och kvinnodominerade samt könsbalanserade branscher får tillgång till innovationsoch utvecklingsmedel. 4 I nuläget går en ojämförligt stor del till mansdominerade branscher. Vissa år når inga utvecklingsmedel alls de kvinnodominerade branscherna. Förändringar behövs på flera nivåer. Aktivitet: Kartlägg potentiella tillväxtområden i branscher där många kvinnor driver företag. Insatser för genusmedveten kommunikation. Ta fram en metod för jämställdhetsintegrering av projekt för att säkerställa att projektmedlen bidrar till ökad jämställdhet i länet. Tydliggöra krav på projektägarna. Uppföljning. Kvalitativ undersökning av orsakerna till den könsmässiga obalansen, både för länsstyrelsens företagsstöd, landsbygdsprogrammet och Region Dalarnas projektmedel.

5 DELMÅL 4: Befintliga klusterbranscher använder ett genusperspektiv för att stimulera innovationer. För att bättre utnyttja vinsterna med ett genusperspektiv på innovationsmiljöer kan kunskapen höjas hos de som påverkar klustrens aktiviteter och mål. Klustrens styrgrupper och ledare bör därför erbjudas en kunskapshöjande insats. Aktivitet: Klustrens styrgrupper och ledare erbjuds ett utbildningspaket i genusperspektiv på respektive bransch Aktivitet: Region Dalarnas och länsstyrelsens chefer på olika nivåer ställer krav på jämställd fördelning i beslutsgrupper o dyl För att även ta ett steg mot kvalitativ jämställdhet bör både regionala politiker och tjänstemän erbjudada kontinuerlig utbildning i genuskunskap. För att nå en samsyn runt hur vi vill att jämställdheten ska förbättra tillväxten finns möjlighet att föra diskussioner inom den regionala politiken om en tydlig vision av ett jämställt Dalarna. Detta kan genomföras inom ramen för kompetensutveckling i genuskunskap (punkten ovan). DELMÅL 5: Fler branscher drar nytta av vinsterna med klustermetoden. Resultatet av en kartläggning av nätverkande bland företag inom hantverk och design visar att dessa företag skulle ha nytta av att lära mer om vad ett kluster kan åstadkomma för företagen i en bransch. Träffar mellan dessa nätverk och etablerade kluster skulle kunna bidra till detta, samtidigt som nya perspektiv skulle kunna tillföras de etablerade klustren, en form av cross-clustering trots att bara ena parten är etablerat kluster. Aktivitet: Uppmuntra till/bistå i arrangerandet av branschöverskridande träffar. Nätverk inom kvinnodominerade/könsbalanserade branscher får möta mogna kluster inom mansdominerade branscher DELMÅL 6: Jämställdhet i beredande och beslutande grupper inom tillväxtarbetet. För att kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter till inflytande är ett första steg att vi har numerär jämställdhet i lednings- och beslutsgrupper. Att fördelningen kvinnor/män i grupperna håller sig inom 40/60 procent. Nästa steg är att öka genusmedvetenheten i grupperna. 5

6 DELMÅL 7: Dalastrategin och övriga program ska jämställdhetsintegreras Aktivitet: Region Dalarna ska under våren 2013 jämställdhetsintegrera Dalastrategin I skrivandet av övriga program och strategier ska könsuppdelad statistik tas fram och insatser formas utifrån denna. Ett förslag är att en programmall tas fram som används i skrivandet av alla program. I mallen ska finnas en beskrivning av hur man kan tänka för att jämställdhetsintegrera skrivningarna. I övrigt rekommenderas att jämställdhetsexpertis används när program ska skrivas. Kompetensförsörjning och utbildning DELMÅL 8: Ökad kännedom om genuskontraktens påverkan på mäns och kvinnors benägenhet att studera vidare. Män har lägre utbildningsnivåer än kvinnor och pojkar har sämre resultat i skolan än flickor. Enligt statliga utredningar handlar detta om två saker: en förlegad mansroll och en icke genusmedveten skola. Grundskolor är en kommunal angelägenhet som Region Dalarna inte ska åtgärda. Däremot kan vi rekommendera en utvidgning av Falu kommuns På lika villkor till fler kommuner. SKL, Sveriges kommuner och landsting, kan också bistå i arbetet med deras program för hållbar jämställdhet, HÅJ. När det gäller mansrollen i Dalarna och dess koppling till utbildningsnivåer behöver vi i ett första steg ta reda på mer om nuläget. Aktivitet: Utöka kartläggningen om lokala genuskontrakt till att omfatta även frågan om mansrollens koppling till de sämre skolresultaten och benägenheten att studera vidare. Detta bör göras i samarbete med Region Dalarnas kompetensförsörjningsplattform. 6

7 1. INLEDNING Kvinnors och mäns jämställda medverkan och inflytande i innovationsarbetet och skapandet av arbetstillfällen blir alltmer en kritisk tillväxtfaktor. En högre grad av jämställdhet bidrar bland annat till att möta näringslivets behov av kompetenser och förbättra Dalarnas förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Den här handlingsplanen beskriver aktuella utmaningar kopplade till bristande jämställdhet och vad vi behöver göra för att komma tillrätta med dessa. 2. UPPDRAG OCH SYFTE Enligt regeringens Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt , ska de aktörer som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet, i Dalarnas fall Region Dalarna, ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Syftet med handlingsplanen är att både planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 3. AVGRÄNSNING: JÄMSTÄLLT TILLVÄXTARBETE Handlingsplanen ska främst jämställdhetsintegrera Region Dalarnas arbete inom näringslivsutveckling, tillväxt och innovation. Under arbetets gång tillfördes även ett fokus på mäns låga utbildningsnivåer i Dalarna, därmed kommer även kompetensförsörjningsfrågan att beröras i handlingsplanen. Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Ur regeringens beslut inför handlingsplanen 4. TILLVÄXTARBETE I DALARNA Region Dalarna har i uppdrag att stärka länets tillväxt och utveckla länet inom en rad områden. I det ansvaret ingår att besluta om och betala ut medel till projekt, med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Målet med tillväxtpolitiken är formulerat av regeringen: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , nämns att ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige och dess svagaste regioner. Uppdraget handlar alltså om att stärka regioners ekonomi. I strategin beskrivs också att åtgärderna inom tillväxtpolitiken ska ha starkt och tydligt fokus på en långsiktigt hållbar utveckling. Uppdraget beskrivs bland annat vara att: Skapa tillväxt, en hållbar utveckling och en god servicenivå för kvinnor och män Förutse och förebygga strukturproblem samt skapa förutsättningar för konkurrenskraft Det nationella målet ska sedan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna, och Region Dalarna har i Länsuppdraget från 2011 valt att främst prioritera områdena: Tillgänglighet Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud Innovativa miljöer och entreprenörskap Grön tillväxt Region Dalarna har påbörjat arbetet med att ta fram en innovationsstrategi för att stärka länets konkurrensfördelar. Det pågår diskussioner om att ta fram ett handlingsprogram för entreprenörskap. Speciella insatser diskuteras för att stärka kvinnor och utlandsfödda och för att stärka företagandet inom nya affärsområden, t ex inom social ekonomi, folkhälsa samt kulturella och kreativa näringar. 7

8 4.1 Region Dalarna och kommunernas näringslivsarbete Målet med Region Dalarnas näringslivsarbete är bland annat att bidra till en mångfald av branscher och företag, och att åstadkomma ett gott företagsklimat, som stöttar företagaren, oavsett kön och etnicitet. Det är kommunerna som har den huvudsakliga direkta kontakten med företagen. Region Dalarnas samverkan med kommunernas näringslivsenheter är därför av stor vikt, och ska innefatta uppföljning och lärande. Att stärka jämställdheten i näringslivet kan leda till bättre möjligheter för företagen att hitta rätt kompetens. Ett jämställdhetsarbete kan också bidra till modernisering och förnyelse av Dalarnas näringsliv. Gällande näringslivsutveckling och tillväxt bör också påpekas att det är kopplat till ett av de nationella jämställdhetspolitiska delmålen: att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor till utbildning och betalt arbete, för att ha ekonomisk självständighet livet ut. 4.2 Region Dalarnas tillväxtarbete och EU 2020 I Region Dalarnas strategiska dokument beskrivs globaliseringen vara en av Dalarnas utmaningar. Företagandet i Dalarna ska bli dynamiskt och konkurrenskraftigt genom ett kontinuerligt utbyte med omvärlden. Region Dalarnas ambitioner sammanfaller med EU:s ambitioner, som beskrivs i strategin EU 2020 med följande tre ledord för framtida utveckling: Smart tillväxt - främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle. Hållbar tillväxt - främja koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Tillväxt för alla - öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen. 1 Vikten av ett starkare engagemang från högskola och universitet framhålls också. 1. cipkonkurrenskraftochinnovation/eusnaringspolitik.4.3c4088c81204cca html

9 4.3 Näringslivsfrämjande aktörer Konsultbolaget Kontigo har gjort en kartläggning av det så kallade stödsystemet för innovation och entreprenörskap i Dalarna. Bilden nedan visar hur olika regionala aktörer är inriktade på företag i olika stadier. I idéfasen, i uppbyggnadsfasen och i tillväxtfasen. Generellt sett finns relevanta aktörer för de mansdominerade teknik- och industriinriktade branscher i länet, medan det finns luckor gällande de kvinnodominerade och könsbalanserade tjänste- och servicenäringarna. I det fortsatta tillväxtarbetet är det viktigt att ovanstående stödsystem är öppet för alla inriktningar av företagande. För att göra stödsystemet mer tillgängligt talas allt oftare om en dörr in, men risken är då att denna enda dörr inte är öppen för alla inriktningar, exempelvis affärskoncept som inte anses vara typiska, som avviker från det normala. Ett annat sätt att tänka är att ingen dörr är fel, vilket gör det mer öppet för olika entreprenörer. 4.4 Kluster och innovationsmiljöer Region Dalarna arbetar också för att stärka och utveckla klusterbildningar inom de branscher som utpekats som styrkeområden: elkraftsindustrin, träoch byggbranschen, stålindustrin, besöksnäringen och intelligenta transportsystem. Sport, musik och dataspel är bubblare, branscher/sektorer som påbörjat sin resa mot att bilda kluster. Alla dessa branscher utom besöksnäringen är mansdominerade, d v s det arbetar till största delen män i dessa branscher. Inom besöksnäringen arbetar det ungefär lika många kvinnor som män, även om det inom den branschen ändå är uppdelat så att kvinnor och män jobbar inom olika områden och på olika nivåer i hierarkin. I det framtida klusterarbetet kommer dessa styrkeområden att lyftas på nationell och internationell nivå som Dalarnas viktigaste innovationsaktörer. Samtidigt fortgår arbetet med att stärka bubblarna, för att de i än högre grad ska bli utvecklingsaktörer för sina branscher. Klusterbildningarna ses som de aktörer som har den huvudsakliga kontakten med företagen när det gäller 2. Lindberg, Malin 2010, s 33 att förverkliga målen för det regionala tillväxtarbetet. Ett genusperspektiv på det faktum att det främst är mansdominerade branscher som prioriteras anläggs i Malin Lindbergs avhandling Samverkansnätverk för innovation. En interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning. Avhandlingen granskar bland annat den nationella innovationspolitikens prioriteringar. Där konstateras att i 80 procent av fallen prioriterades bas- och tillverkningsindustri samt ny teknik, medan service- och upplevelsenäringar getts en mer undanskymd roll. I avhandlingen konstateras att det inte alltid är så att prioriteringen och den ekonomiska lönsamheten hänger ihop. Som exempel tas bland annat att klassiska handelsföretag som H&M och IKEAs globala framgångar vida överträffat Sveriges högteknologiska företag. Lindberg konstaterar också att: Detta tyder på att det är mansdominerade näringar som givits hög status i innovationspolitiken snarare än de mest ekonomiskt framgångsrika Länsstyrelsens tillväxtarbete Länsstyrelsen ansvarar för att fördela projektmedel och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och programmet för regionalt bidrag till företagsutveckling. Företagsstöden ska stärka och differentiera näringslivet. Länsstyrelsens stöd fördelas över hela länet, men med tyngdpunkt på landsbygd och glesbygd. Landsbygdsprogrammet har även flera former av jordbruksstöd. Ett annat ansvarsområde är det regionala serviceprogrammet, RSP, som ska stödja människors förutsättningar att bo och driva företag på landsbygden. Det handlar bland annat om stöd till kontanthantering, betaltjänster och upprätthållande av servicepunkter 9

10 (t ex bensinstation och livsmedelsbutik). RSP inriktar sig också på kommuners hantering av offentlig upphandling. Tanken är att öka mindre företags möjligheter att lämna och vinna upphandlingar, och att öka kunskapen om hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ökad regional tillväxt och hållbar samhällsutveckling. 5. SKAPANDET AV HANDLINGS- PLANEN Arbetet med att ta fram handlingsplanen har enligt riktlinjerna skett i tre steg: En regional nulägesanalys kopplad till prioriterade områden Identifiering av de viktigaste utvecklingsbehoven En strategisk handlingsplan med en plan för förankring, samverkan, återrapportering och utvärdering. Inför skapandet av denna handlingsplan samlades det kunskapsunderlag som fanns gällande jämställdhet och tillväxtarbete för att utifrån detta skapa en bild av nuläget. Vissa kunskapsluckor identifierades och därför initierades två ytterligare undersökningar en sammanställning av fördelningen av Region Dalarnas projektmedel uppdelad på bransch och kön, med frågeställningen Vems arbetsmarknad gynnar våra medel?, samt en analys av Dalarnas tidigare utvecklingsstrategier för att se hur jämställdhetsintegrerade de var. En sammanfattning av dessa kunskapsunderlag ledde till en nulägesanalys, som i denna handlingsplan sammanfattas under rubriken Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarnas tillväxtarbete idag? 5.1 Vilka strategier ska handlingsplanen påverka? För att få till en förändring mot ett mer jämställt tillväxtarbete behöver handlingsplanen påverka samtliga regionala strategier som styr tillväxtarbetet. I första hand ska handlingsplanen påverka strategin för regional utveckling (Dalastrategin), men också de eventuella programmen för innovation och entreprenörskap och den digitala agendan, Länsstyrelsens landsbygdsprogram samt det regionala serviceprogrammet. Det ska också inspirera översiktsplaner och näringslivsplaner. 5.2 Samverkan och förankring Projektet Winnet Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och projektet Främja Kvinnors Företagande arrangerade tillsammans ett möte angående handlingsplanen för ett antal personer som arbetar med jämställdhet i Dalarna. Där gjordes en SWOT-analys av Dalarnas jämställdhet, och formuleringen av vision och mål påbörjades. SWOT-analysen finns bilagd, tillsammans med en dokumentation av visionsdagen. Programmet Främja Kvinnors Företagande arrangerade en konferens där arbetet med handlingsplanen presenterades. Deltagarna fick göra en prioriteringsordning mellan vilka utvecklingsbehov de såg som mest angelägna. Därefter skrevs ett utkast till handlingsplan. Utkastet diskuterades med länsstyrelsen, flera av kommunernas näringslivskontor samt med Region Dalarnas tjänstemän och politiker innan det efter revidering togs upp i Region Dalarnas direktion för beslut. 6. REGION DALARNAS PÅGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSARBETE 6.1 Winnet Dalarna Region Dalarna samverkar inom Winnet Dalarna med Länsstyrelsen Dalarna, Falun Borlänge-regionen, Hedemora Näringsliv AB, Stiftelsen Minerva och W7 Dalarna för att stärka jämställdhetsperspektivet i tillväxtarbetet. Arbetet har främst inriktats på att synliggöra kvinnors situation och förutsättningar i tillväxtarbetet genom ett antal kartläggningar (dessa ingår som underlag till handlingsplanen), och på att höja genusmedvetenheten hos de aktörer som på olika sätt är inblandade i tillväxtarbetet. 10

11 6.2. Avsiktsförklaring för jämställdhet Dessutom ingår Region Dalarna i arbetet med en länsgemensam avsiktsförklaring för jämställdhet. Länsstyrelsen leder arbetet och i samarbetet ingår Almi, Högskolan Dalarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Polismyndigheten Dalarna, Dalarnas idrottsförbund och Företagarna. Avsiktsförklaringen är en form av ansvarsfördelning av jämställdhetsarbetet i länet. Varje organisation har varit med och tagit fram gemensamma mål och har sedan skrivit under avsiktsförklaringen. En del av de gemensamma målen handlar om de interna organisationerna, t ex att personalen inom de olika organisationerna ska erbjudas utbildning i jämställdhet. Men av de externa målen är det några som har särskild bäring på tillväxtperspektivet. Dessa är: Vi ska följa och analysera utvecklingen i länet genom att sammanställa könsuppdelad statistik som ett led i att utveckla verksamheterna. Vi ska arbeta för att få så jämställda styrelser och ledningsgrupper som möjligt, i företag, organisationer och myndigheter, på lokal och regional nivå. Vi ska kvalitetssäkra rådgivning, finansiering och stöd till företag och blivande företagare så att dessa sker på lika villkor. En jämnare könsfördelning bland företagare främjas genom att vi ger ökat stöd till kvinnors företagande Dalarnas framtida kompetensförsörjning ska säkerställas genom att både kvinnors och mäns resurser utnyttjas. I projektet Winnet Dalarna ska kvinnors deltagande i det regionala tillväxtarbetet stärkas och strukturella skillnader ska påverkas, bland annat genom stöd till politiker, tjänstemän och organisationer i regionen. Vi ska ge tydligare information och riktlinjer inför projektansökningar för att få en jämn fördelning av projektmedel. Vi ska erbjuda utbildningar för att öka projektägarnas förståelse och kunskap om jämställdhet. Vi ska stärka samverkan i länet för att påverka utvecklingen av metoder, verksamheter, fortbildning och informationsutbyte, bland annat genom samarbetet i länsgruppen för dessa frågor. Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt ska bidra till att realisera ovanstående mål. Bild: Ett ordmoln med ord från den nulägesanalys som gjordes av Helena Österlind, Klabböle Konsult AB, inför skapandet av handlingsplanen. 11

12 7. HUR SER DET UT MED JÄMSTÄLLDHETEN I DALARNAS TILLVÄXTARBETE IDAG? Den nulägesanalys som genomfördes inför framtagandet av handlingsplanen, summerar vad kunskapsunderlagen berättar om olika områden som har bäring på jämställdhet i tillväxtarbete: 7.1 Likvärdigt stöd/rådgivning till företag Dalarna har ett stort antal företagsfrämjande aktörer och de flesta riktar sig mot alla typer av företagare. En utmaning när man har ett så brett grepp är att aktörerna behöver ha goda kunskaper om ett stort spektra av branscher, så att företagare inom alla branscher får de stöd de behöver. Inom programmet Främja Kvinnors företagande gavs konsult Cecilia Boström i uppdrag att se över hur jämställdhetsintegrerat det företagsfrämjande systemet i Dalarna är. Får kvinnor och män en likvärdig bedömning och rådgivning när de ska starta eller utveckla sitt företag? Cecilia Boström sammanfattar: Föreställningar i samhället leder till att många kvinnor inte identifierar sig med rollen som företagare och att samhället inte identifierar kvinnor som entreprenörer. Kvinnor och män som företagsledare speglas på skilda sätt i media där kvinnor som är företagare i första hand är kvinnor medan män i första hand är företagare (se t.ex. Vinnova, 2011 eller Kroon Lundell, 2012). Forskning har också visat hur föreställningar om företag, företagare och företagsamhet har inflytande över det företagsfrämjande systemet. En manlig norm genomsyrar främjandesystemet och begrepp som entreprenör och innovatör associeras i högre utsträckning till män (som grupp) än kvinnor (som grupp). I Rambölls rapport Kartläggning och analys av det svenska företagsbeståndet. Jämställd resursfördelning, beskrivs hur den manliga normen för företagande riskerar att dröja kvar om inte insatser görs. Den kunskap och kompetens som handläggarna har och får genom information och utbyte med andra aktörer påverkar i sin tur de föreställningar, förväntningar och attityder som handläggarna har i relation till företagande, exempelvis vad som utgör framgångsrikt företagande och vilka egenskaper som utmärker mindre framgångsrika entreprenörer. Dessa föreställningar, förväntningar och attityder påverkar tillsammans med handläggarnas kunskap och kompetens de bedömningar de gör av sökande företagare och företag, samt den tolkning som de gör av regelverken. De föreställningar, förväntningar och attityder som handläggarna har påverkar också det sätt på vilket de kommunicerar med målgruppen och det sätt de arbetar på för att uppmärksamma målgruppen om möjligheten att söka stöd. Parallellt med handläggarnas föreställningar, förväntningar och attityder om företagen och företagarna finns det på efterfrågesidan motsvarande föreställningar, förväntningar och attityder bland företagarna som potentiellt kan påverka deras förutsättningar att ta del av företagsstöden. Dessa föreställningar bottnar i korrekta eller felaktiga föreställningar om skillnader i företagande mellan kvinnor och män. Utöver föreställningar om skillnader finns det emellertid också faktiska skillnader som kan påverka förutsättningarna, exempelvis att kvinnor proportionerligt sätt driver mindre företag eller har sämre tillgång till företagarnätverk. 3 Dessa föreställningar påverkar även affärsrådgivarnas syn på vad som krävs för att lyckas och vilka idéer som betraktas som bärkraftiga. (se t.ex. Boström m fl, 2010). 3. Kartläggning och analys av det svenska företagsbeståndet. Jämställd resursfördelning Ramböll 2012, s 61 12

13 Enligt Tillväxtverkets rapport Kunden i fokus från 2010, får dubbelt så många kvinnor som män (i Sverige) avslag när de söker lån till sitt företag. Tillväxtverkets sammanställning av könsfördelningen av statliga företagsstöd visar också på en skev fördelning. Översikt av könsfördelningen statliga finansiella företagsstöd beviljade 2006 Totalt antal stödinsatser Andel av stödinsatser beviljade till kvinnor Totalt stödbelopp (mkr) Kreditfinansiering ALMI - Mikrolån % 22 - Företagarlån % Innovationslån % 51 - Tillväxtlån % 960 ALMI totalt: % 1194 Norrlandsfonden % 268 Kreditgarantiföreningarna % 42 Finansiering av produktutveckling och FOU Nutek (PU) % 57 VINNOVA 233 8% 212 Innovationsbron % 21 Regionala företagsstöd Regionalt investeringsstöd 133 7% 396 Regionalt bidrag till företagsutveckling % 257 Stöd till kommersiell service % 34 Sysselsättningsbidrag 18 0% 38 Regional såddfinansiering % 39 Transportbidrag % 495 Övriga finansiella stöd AMV Stöd till start av näringsverksamhet % 842 Källa: Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv, Nutek 31 okt 2007, Bilaga 1 4. Förutom de lån som särredovisats ovan ingår även garantier m.m. i totalsiffrorna för ALMI 5. Siffrorna avser 2006 och 2007 (t.o.m ). Redovisningen baseras på uppgifter från 12 av 13 operativt verksamma regionala kreditgarantiföreningar. 6. Redovisningen baseras på uppgifter från fyra av sju dotterbolag 13

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun.

Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. - Kvinnor är den nya oljan. Om vi fick till ett frihandelsavtal mellan EU och USA, skulle det ge 0,5 %

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Förstudie Främja Kvinnors Företagande Dalarna

Förstudie Främja Kvinnors Företagande Dalarna Förstudie Främja Kvinnors Företagande Dalarna 2010 06 25 Cecilia Boström Förord Den här rapporten är resultaten av en förstudie, som genomförts i Dalarna inom ramen för det nationella programmet att Främja

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt - en nulägesanalys

Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt - en nulägesanalys Fakta i korthet Nr. 4 2012 Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt - en nulägesanalys Jämställdhet är viktigt för Värmlands framtid. Det är en fråga om att ta tillvara allas resurser, möta företagens

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer