Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1."

Transkript

1 Församlingsrådet i Värnamo församling Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling Per Mattsson Ronny Krönvall Anna Ekberg Tommy Jönsson Pär-Magnus Möller, kyrkoherde Michael Hanfler, från kl Väinö Borälv, tjänstgörande suppleant Helena Persson, anmäld frånvaro. Övriga närvarande: Kyrkokamrer Ingemar Petersson: Information om Jamii Bora projektet Diakon Kerstin Berggren: Information om sommarens läger Albanien. Underskrifter, sekreterare Tommy Jönsson Ordförande.. Elsie Håkansson Justerare Per Mattsson

2 Församlingsrådet i Värnamo församling Ordförande Elsie Håkansson hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Sammanträdet inleds med psalmsång: Herre, Du vandrar försoningens väg (738) och bön. Ordförande hälsar särskilt välkommen till Ingemar Petersson och Kerstin Berggren. Ingemar Petersson informerar från en resa till Kenya i januari månad Med på resan var även kyrkorådets ordförande Joakim Axelsson. Värnamo Pastorat har under flera år drivit ett diakonalt projekt i Kenya Jamii Bora projektet. Vid årsskiftet hade pastoratet ca 10 miljoner kr placerade i projektet. Den ideella insatsen är egentligen ett visst ekonomsikt risktagande, där pengar kan lånas ut till människor för att möjliggöra hjälp till egen försörjning. (En form av s.k. mikrolån.) Det är personer som inte annars skulle kunna få låna pengar. En annan del i projektet är att möjliggöra för utsatta människor att få ett värdigt boende. Ingemar beskriver den sociala och politiska situationen i Kenya. Medelåldern är ca 18 år! Projektet ska ses som ett ödmjukt sätt för pastoratet att vara goda förvaltare när det gäller att använda en del av de resurser som vi begåvats med till internationell diakoni. Kerstin Berggen rapporterar från en resa till Albanien sommaren 2014, där hon medverkat i ett bibelläger i Pogradech. Lägret anordnades av den luthersk-herrnutiska församlingen i Tirana. Det var det sjätte året som bibellägret genomfördes och 115 deltagare medverkade. Vår församling har som uppdrag att hjälpa till med undervisning och ledarträning. Våra präster Håkan Sunnliden och Magnus Lind har tidigare medverkat och tagit ansvar för undervisningen. Värnamo församling har genom cellgrupperna under året samlat in ca kr som bekostade 1/3 av årets läger. Under året arbetar församlingen i Tirana på 5 orter i landet med barn- och ungdomsgrupper samt kvinnogrupper. Det handlar mycket om vardagslivet som kristen. Den viktigaste uppgiften för vår församling i Albanien framöver är att bistå med ledarträning. Behovet är stort. Ordförande tackade Kerstin och Ingemar för den intressanta informationen Val av protokolljusterare. Att till justerare för dagens sammanträde välja Per Mattsson.

3 Församlingsrådet i Värnamo församling Församlingskollekt beslut i efterhand. Ordförande meddelar att vid högmässan i Värnamo kyrka den 7/9 14 upptogs en kollekt till Hela Människan de glömda barnen. Det var en gemensam önskan från den grupp som konfirmerades i samband med högmässan. Att i efterhand godkänna aktuellt kollektändamål Ansökningar om sponsring - information. Ordförande informerar om ansökningar som inkommit från olika föreningar angående sponsringsavtal med Värnamo pastorat. Beslut i detta ärende tages av pastoratets kyrkoråd. Ansökan har inkommit från: Värnamo Södra FF (fotboll) 3000 kr. Svenska kyrkan erbjuds skylt på Finnvedsvallen. Värnamo GIK (ishockey) 6000 kr. Svenska kyrkan erbjuds rinkreklam. Ansökan kan även komma från Värnamo Innebandyklubb. Församlingsrådet noterar att Värnamo Södra FF även föreslår att hjälpa till med riktad information om församlingens konfirmationsundervisning till aktuella ungdomar som finns med i V-södras verksamhet. Att ordförande får i uppdrag att till kyrkorådet framföra att församlingsrådet ställer sig positivt till ett samarbete med Värnamo Södra FF när det gäller riktad information angående konfirmationsundervisning till aktuell ungdomsgrupp.

4 Församlingsrådet i Värnamo församling Utvärdering Värnamodagarna. Ordförande meddelade att pastoratets medverkan i Värnamodagarna augusti 2014 löpte väl. Pastoratets tält blev en välbesökt mötesplats, där många stannade till för en kopp kaffe och samtal. Möjligen kunde förmärkas något lägre besöksantal jämfört med föregående år. Detta berodde på att matvagnarna denna gång hade en annan placering, lite längre bort från kyrkans tält. Söndagens ekumeniska gudstjänst var denna gång förlagd till det stora tältet vid Flanaden. Detta uppskattades av många. Kyrkkaffesserveringen efter gudstjänsten fungerade utmärkt i det stora tältet. Att tänka på till nästa gång: Värdlistorna till tältet bör anslås samtidigt i Värnamo församling och Nydala-Fryele församling. Vid kaffeserveringen bör en mindre kaka finnas som alternativ till bullen. Under Värnamodagarna gjordes en insamling till förmån för de drabbade i Syrien. Även behållningen av kaffeserveringen gick till detta ändamål. Att godkänna utvärderingen Utvärdering av gudstjänsttiderna i Mariakyrkan. På uppdrag av församlingsrådet har en utvärdering gjorts när det gäller den ändrade gudstjänsttiden från kl till kl för söndagarnas högmässor i Maria kyrkan. Tiden har nu praktiserats i ca ett år. Utvärderingen gjordes under perioden 7-15 september Magnus Lind har gjort sammanställning och analys. Enkäten bestod av 3 frågeställningar: Hur ställde du dig till förslaget till förändring av gudstjänsttid? Hur tänker du nu, ett år senare? Har du ändrat dig? Vill du att vi ska fortsätta med gudstjänsttiden kl i Mariakyrkan? Totalt har 35 personer besvarat enkäten. 28 har svarat Ja till fortsatt gudstjänsttid kl st är tveksamma, men accepterar tiden st. har svarat nej till aktuell tid och en har svarat blankt-det kvittar. Fem personer ger uttryck för att det är bra med olika gudstjänsttider i församlingen.

5 . Församlingsrådet i Värnamo församling Utvärdering av gudstjänsttiderna i Mariakyrkan fortsättning. Ordförande gör reflektionen att pastoratet även i fortsättningen kan fortsätta med att erbjuda ett utbud med olika gudstjänsttider i församlingen Väinö Borälv meddelar att finska församlingen under årens lopp förlagt sina söndagsgudstjänster till Mariakyrkan. De har haft gudstjänsttiden Detta har då kolliderat med Mariakyrkans nya gudstjänsttid. Finska församlingen brukar genomföra sex söndagsgudstjänster om året. Kyrkoherden ber Väino Borälv meddela representanter för finska församlingen att ta kontakt med kyrkoherden för att på bästa sätt lösa eventuella problem när det gäller finska församlingens gudstjänstlokal och gudstjänsttider. Att godkänna rapporten och framför ett tack till Magnus Lind för hans arbete med enkäten Pastoratslägret på Tallnäs september - information. Kyrkoherden informerar om förberedelsearbetet inför de kommande pastoratsdagarna på Tallnäs. Den 12/9-14 hade 69 medlemmar anmält sig. Förmodligen kommer fler anmälningar under löpande vecka. Bl.a. kommer stiftsadjunkt Peter Wikström att medverka. Fem seminarier med olika ämnesområden kommer att genomföras. Varje deltagare kommer att ha möjlighet att medverka i minst två seminarier. Sara Green meddelar att en ledarutbildning för ca 10 ungdomar kommer att genomföras. Ungdomarna kommer bl.a. ha ansvar för lördagens morgonandakt Budgetarbetet information. Ordförande informerar från ett tvådagars sammanträde med kyrkorådets budgetberedning. Budgetberedningen diskuterade bl.a. framtidsfrågor och hur den negativa medlemsutvecklingen kommer att påverka pastorats ekonomi på längre sikt.

6 Församlingsrådet i Värnamo församling Budgetarbetet information. I samband med budgetinformationen tar ordförande upp frågan om kostnaden för inköp av kaffe till pastoratet. Det har visat sig att Sackeuskaffet är förhållandevis dyrt. Det går att köpa in annan typ av ekologiskt rättvisemärkt kaffe för betydligt lägre pris. Att ge ordförande i uppdrag att tillsammans med ansvariga undersöka möjligheterna att inköpa ekologiskt rättvisemärkt kaffe till billigare pris än i nuläget Inför hösten information. Ordförande och kyrkoherden meddelar att höstens stora arbetsinsats blir framtagande av en ny församlingsinstruktion. Kyrkoherden kommer att ta fram en grundtext som underlag för arbetet. Målsättningen är att det mesta arbetet med församlingsinstruktionen skall vara klart till årsskiftet. Han kommer att kontinuerligt informera församlingsrådet om arbetets gång Delgivningar Ordförande föredrager följande delgivningar: Tackbrev från IM, dels för upptagen kollekt och dels för en gåva på kr till flyktinghjälp på Gazaremsan. Tackbrev från Bibelsällskapet för upptagen kollekt. Tackbrev från Credo för ekonomiskt bidrag. Inbjudan till kurs för förtroendevalda på Västbo kursgård, Kulltorp tisdagen den 7/10-14 kl Att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

7 Församlingsrådet i Värnamo församling Kyrkoherden har ordet. Kyrkoherden ger följande information: Det har bildats ett nätverk för att på ett mer effektivt sätt hjälpa de medmänniskor som ber om pengar på olika ställen i vår bygd. Kyrkoherden ingår i nätverket. Pastoratet skall i samråd med ST. Lukasstiftelsen genomföra en psykosocial undersökning för vår personal. Vi står inför ett biskopsval i vårt stift. Ett nomineringsval kommer att hållas den 27/9-14. Ett femtiotal ungdomar har anmält sig till konfirmationsundervisning. Fyra grupper kommer att bildas. En ekumenisk samling med lekmän/förtroendevalda planeras i Värnamo. Ordförande Elsie kommer att representera Värnamo församling. En ny vandringsled som bl.a. passerar Nydalaområdet, kommer att öppnas Övriga frågor. Thomas Borgling meddelar att han skall medverka vid nomineringsvalet för ny biskop i vårt stift i Växjö den 27/9-14. Han efterlyser samåkning för de elektorer som skall resa från Värnamo. Michael Hanfler meddelar att han p.g.a. familjesituationen har svårt att hinna i tid till Församlingsrådets sammanträden kl Han föreslår att sammanträdet istället skall börja kl En diskussion följer efter förslaget. Sammanträdena får inte sluta allt för sent, bl.a. beroende på att flera av ledamöterna har långa arbetsdagar. Att sammanträdena i normalfallet skall börja kl Att sammanträdena inte bör vara längre än 2 timmar Att ordförande kan kalla församlingsrådet till kl när det finns så många ärenden på dagordningen, att det blir svårt att hålla maxtiden 2 timmar. Ordförande och Thomas Borgling meddelar att de besökt Håkan Sunnliden och överlämnat en blomma till honom från Församlingsrådet samt önskat honom snar bättring. Församlingsrådet sänder även ett krya på Dig kort till Håkan, med underskrift från alla ledamöterna.

8 Församlingsrådet i Värnamo församling Övriga frågor fortsättning Ordförande framför ett varmt tack till vår kyrkoherde Per-Magnus för att han så starkt offentligt tagit ställning mot rasism och främlingsfientlighet och för de små och allra svagaste medmänniskorna i vårt samhälle. Han har både verbalt och stilistiskt visat detta. Hela församlingsrådet instämmer. Många Värnamobor har till flera ledamöter givit positiva omdömen om Per-Magnus modiga engagemang i dessa viktiga frågor. Ordförande tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar sammanträdet. Kyrkoherden leder oss i bön.

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 DET EKUMENISKA KVINNOÅRTIONDET "KYRKOR I SOLIDARITET MED KVINNOR" (1988-1998) Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 Rapporten föreligger här i förkortat skick. Den fullständiga texten på engelska

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-3 Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Det där med att älska sin nästa... sid 2 Kyrkoherde

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer