KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012

2 KALLELSE Föredragningslista l (3) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik Sundström Annica Åberg Ärende Dn r Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Information om finansrapporten per 3111 O 3. Information om controllerrapporten t o m oktober Beredning inför kommunfullmäktige 4. Motion från I-lans Jonasson (UP) angående elektronisk ID 5. Motion från Hans Jonasson (UP) om att det alltid på fullmäktiges sammanträden ska finnas tillgång till ett öppet nät med anslutning till Internet 6. Taxor för vatten och avlopp (VA-taxa) 2013 KS/2012:383 KS/2012:467 KS/2012:517 Ronald Rombrant kl Magnus Södergren kl l Förvärv av tomträtten till fastigheten Varvet 4 KS/2012: Översyn av regler för lotterikontrollantarvode KS/2012: Kommunfullmäktiges internbudget 2013 KS/2012:535 l o. Investeringar 2013 KS/20 Il :607 Il. Arvoden till styrelseledamöter kommnnala KS/2012:14 bolag

3 KALLELSE Föredragningslista 2 (3) KOMMUNSTYRELSEN Ärende Dn r Föredragande 12. Ny organisation för ny etableringsform KS/20 11 : Ansökan om sponsring från Uddevalla Sim inför OS 2016 KS/2012:501 Kommunstyrelsens egna ärenden 14. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2013 och reviderat styrkort KS/2012:419 Verksamhetsplan för kommunledningskontoret och räddningstjänsten finns på uddevalla.se/ks 15. Bestämmelser för kommunstyrelsens KS/2012:522 beredning för besöksnäringsutveckling 16. Handlingsplan för mottagande av nyanlända KS/2012:408 invandrare 17. Avveckling av kommunal KS/2012:455 turistbyråverksamhet i nuvarande form 18. Remiss angående komplettering till beslut och KS/2012:518 redovisning av F örsvarsmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 miljöbalken Samtliga handlingar finns på uddevalla.se/ks 19. Delårsrapport KS/2012:525 Fyrbodals kommunalförbund 20. Ny planeringsprocess from 2013 KS/2012: slutrapportering av uppdrag tilldelade KS/2012:543 kommunstyrelsen 22. Socialnämndensavrapportering av uppdrag KS/2012:532 från strategisk plan, flerårsplan och tidigare tvärsektoriella program 23. Granskning barn och utbildningsnämnden KS/2012: Uppdragsbeskrivning för tf. kommundirektör KS/2012: Nyttjande av överskottaveu-medel KS/2012: Kommunstyrelsens val av ledamöter, KS/2012:520 ersättare, revisorer och ombud i föreningar, stiftelser m.m. for perioden från och med 2013

4 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) KOMMUNSTYRELSEN Ärende Dn r Föredragande Information från kommundirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordförande samt information från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden KS/2012:3 KS/2012:4 KS/2012:5 KS/2012:6 KS/2012:2 KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te eller Annica Åberg tel eller e-post

5

6 Arbetslöshet i Uddevalla Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland från februari 2011 och fram tom september Arbetslösheten redovisasas i relation mot arbetskraften istället för tidigare mot befolkningen. Sedan senaste rapporten i juni har arbetslösheten ökat något men Uddevalla har förbättrat relationen mot riket och länet. Jämfört med ett år tillbaka har Uddevallas arbetslöshet minskat medan riket och länet är ungefär oförändrad. När det gäller den höga ungdomsarbetslösheten på 22% befinner sig Uddevallas ungdomar i högre grad i olika former av program med aktivitetsstöd (18%) och den öppna arbetslösheten om 8% är något lägre än riket och länet i genomsnitt. Könsuppdelad statistik för Uddevalla visar att männen har en högre arbetslöshet än kvinnorna. Så är också fallet för den totala arbetslösheten i hela riket och västra Götalands län medan Stockholms län har det omvända förhållandet. För ungdomarna är resultatet mer entydigt att kvinnorna har en lägre arbetslöshet än männen. Löneutbetalningar Diagrammen som följer speglar de faktiska utbetalningarna under året mätt som ett helårsperspektiv och förändringstakten i utbetalningarna. Varje stapel representerar en 12- månadersperiod tillbaka i tiden och linjen visar den procentuella ökningen från föregående 12-månadersperiod. Där diagrammen har annat innehåll anges detta i diagrammet. Förändringstakten för den gångna 12-månadersperioden byggs upp av 2011 och 2012 års avtalsökningar. En bedömning är att ökningstakten på grund av avtalsutfallet för senaste 12-månadersperiod borde vara under 2 % om inte förändringar i personalvolymen skett i verksamheterna. Det indikerar en volymökning om c:a 2% eller c:a 100 årsarbetare. Nedan visas även perioden januari juni med utfall per förvaltning. Ökningstakten om 3,5% bekräftar att det finns en ökning av personalvolymen för tillfället. Räknat i årsarbetare har socialnämnden den största ökningen vilket har sin orsak i att omfattningen av hemtjänst ökar. De övriga förklaringar som tidigare redovisats av förvaltningarna har vissa gemensamma utgångspunkter. Bland annat finns från flera håll förklaringen att tidigare obesatta tjänster nu har bemannats. Tekniska har gjort många nyrekryteringar under 2011 inom VA-sidan men också inom övrig verksamhet. Personalkostnadsökningen beror också på en ökad verksamhet tex nya mötesplatser.

7 Ökade arbetsmarknadsåtgärder samt en ökad omfattning av tidsbegränsade anställningar i EU-projekt och införandet av ett nytt affärssystem är huvudorsaken till ökningstakten för kommunledningskontoret. Vissa av dessa personalkostnadsökningar har sin finansiering i externa intäkter. Köpta tjänster - totalt kommunen Förvaltningarnas samlade bedömning av helårsresultatet är 32 mkr sämre än vid planeringen. Socialtjänsten aviserar fortsatt ett kraftigt underskott där den största förklaringen är volymökningar i hemtjänsten. Tekniska kontorets uppföljning redovisar en prognos om 19 mkr där reavinster (19 mkr), överskott inom fastighetsförvaltningen samt mark o exploatering bidrar till att finansiera merkostnader för centrumsatsningen. Det största underskottet bland nämnderna finns hos socialnämnden där ökningar sker inom antal hemtjänsttimmar, ökad delegerad hemsjukvård, personlig assistans och fler köpta platser inom LSS. Nedanstående diagram visar ökningen av hemtjänsttimmar för åren Ökningen startade i januari 2010 och pågår fortfarande. Enligt socialtjänstens egen utredning ändrades rutiner 2010 i samband med införandet av LOV som tex att ansvaret för resursfördelningen flyttades från biståndshandläggare mm. Ur samma utredning framgår att ökningen av antalet timmar över tid fördelar sig ungefär med en tredjedel på varje åldersgrupp, under 65 år, 65-89, och över 90 år. Det skall i sammanhanget nämnas att 90% av de totalt levererade hemtjänsttimmarna går till personer över 65 år. Skillnaden i antal timmar mellan 2010 och 2012 är c:a (+35%) vilket motsvarar 70 heltidstjänster. I och med övergång av verksamheter till andra utförare som skett under ett flertal år, har ökningstakten varit hög. Övergångar har skett inom förskoleverksamheten, äldreomsorgen, gruppboenden mfl och inneburit en fördubbling av verksamhet som utförs av annan än kommunen. Volymökning har uppfört och kostnadsökningen närmar sig enbart omfatta prisutvecklingen. I diagrammet har utbetalningar för torpsatsningen exkluderats. Sammantaget för både köpta tjänster och lönekostnader pekar utfallet på en ofinansierad volymökning. Nämndernas prognoser i delårsrapporten för augusti bekräftar denna slutsats. Uppföljning av helårsprognosen En uppföljning av försörjningsstödet och de interkommunala ersättningarna har också gjorts av förvaltningarna. Här förekommer viss avvikelse från planeringen För försörjningsstödet har ökningstakten planat ut. Efter ett par månader av sjunkande årstakt blev den en ökning under oktober i jämförelse med förra året. Årstakten är nu strax under 47,7 mkr och var vid årsskiftet 47 mkr. Arbetsmarknadens utveckling avgörande för vilken riktning det tar framöver. Diagrammet nedan visar årstakten per månad. För de interkommunala ersättningarna görs en helårsbedömning med ett mindre underskott om 3 mkr.

8 I jämförelse med den andra delårsrapporten för 2012 där prognosen var ett helårsresultat om 69 mkr, visar denna uppföljning att det pekar mot 65 mkr. Ett sämre utfall för skatteintäkterna och ett något högre utfall av löneavtalen vägs delvis upp av förvaltningarnas förbättrade prognoser. Sammantaget landar prognosen för 2012 på 65 mkr och ett resultat justerat för jämförelsestörande poster (arbetsmarknadsförsäkringar + reavinster) om -6 mkr. Utan stöd av tillfälliga intäkter så blir kommunens resultat negativt vilket förorsakar problem för de kommande budgetåren. Frågor och synpunkter om rapporten ställs till Controller Magnus Södergren, ekonomiavdelningen, tel eller e-post

9 Finansiell profil för Uddevalla 2011 Uddevalla har samma placering för 2011 som föregående år, plats 32, bland Västra Götalands 49 kommuner. Årets mål är minst plats 32 och till sista året i strategiska planen (2014) är målet en förbättring till minst plats 24. Målet är för 2011 uppnått. Den finansiella profilen för 2011 är som helhet oförändrad men det har skett både negativa och positiva förändringar. De förbättringar som skett mellan 2010 och 2011 är kassalikviditetent (från en 1:a till en 2:a), soliditeten (från 2 till 3). Försämringar har skett för budgetföljsamheten (från 4 till 2). Skattesats, resultat, genomsnittligt resultat under tre år samt finansiella nettotillgångar är oförändrade års profil tyngdes med effekterna av avsättningen för östra Torp som slog igenom på flera av nyckeltalen. Denna avsättning påverkar även Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger en bit under genomsnittet. Uddevalla har inte heller på många år varit bättre än genomsnittet utan snarare strax under. KFI s sammanfattande bild av Uddevalla är en kommun med svag finansiell ställning och med ett svagt resultat (sett över treårsperioden ). Soliditeten (inkl. pensionsskulden) uppvisar ett svagt värde (negativt) och resultatnivån är sämre än god ekonomisk hushållning (= > 2 %). Den långsiktiga resultatnivån kommer att kunna förbättras nästa år när 2009 års resultat på -197 mkr faller bort ur jämförelsen. Skattesatsen 22,09 jämförs med den genomsnittliga för länen om 21,73. KFI skriver i sin sammanfattande analys bl. a. : För kommunen är det emellertid viktigt att framöver upprätthålla en sådan resultatnivå att både likviditet och soliditet stärks. Många kommuner står inför stora investeringar de närmaste åren. De större investeringar som gjordes under och 1970-talen i infrastruktur och lokaler måste nu refinansieras. Dessutom måste många fastigheter och anläggningar anpassas till nya driftsmetoder som utvecklats för att bedriva verksamheten effektivt. Detta bör beaktas när framtida ekonomisk planering genomförs.. Götaland och Hallands län. I profilen jämförs den egna kommunens resultat och ställning med genomsnittet för kommunerna i regionen. Det genomsnittliga värdet är tre på en femgradig skala. Värde över tre (blå linje) visar att kommunen är bättre än genomsnittet och under tre att kommunen är sämre än genomsnittet. Profilen har fyra perspektiv: långsiktig resp. kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Dessa perspektiv mäts genom åtta olika nyckeltal.

10 Foto: Magnus Södergren, inre hamnen

11 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 4 Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID (KS/2012:383) Sammanfattning Motionären föreslår att man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan att behöva besöka biblioteket. Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskoli och en personlig kod s k pinkod. Leverantörerna av bibliotekets e-tjänster har idag inte programvaror som stödjer elektroniskt id. Biblioteket föreslår avslag till motionen. Kommunledningskontoret ställer sig bakom svaret från Kultur och Fritid med anledning av att tekniken idag inte stödjer detta. Något finansiellt utrymme eller uppdrag finns heller inte i dagsläget avsatt för detta inom ramen för vår verksamhet. Beslutsunderlag Kommmunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Motion Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kultur och fritidsnämndens svar Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:383 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE IT-chef Britt-Inger Berntsson TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID Sammanfattning Motionären föreslår att man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan att behöva besöka biblioteket. Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkod. Leverantörerna av bibliotekets c-tjänster har idag inte programvaror som stödjer elektroniskt id. Biblioteket föreslår avslag till motionen. Kommunledningskontoret ställer sig bakom svaret från Kultur och Fritid med anledning av att tekniken idag inte stödjer detta. Något finansiellt utrymme eller uppdrag finns heller inte i dagsläget avsatt för detta inom ramen för vår verksamhet. Beslutsunderlag Kommmunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Motion Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kultur och fritidsnämndens svar

13 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:383 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ärendebeskrivning Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkod. Bibliotekskortet och pinkoden skaffar man idag genom ett personligt besök på något av kommunens bibliotek. Man måste legitimera sig och skriva på ett avtal där man forbinder sig att folja bibliotekets regler. En e-tjänst som biblioteket tillhandahåller är lån av e-böcker. Biblioteket har avtal med en leverantör, Elib, där biblioteket betalar per nedladdning av e-bok. För att kunna ladda ned en e-bok måste man identifiera sig med sitt bibliotekskort-men man behöver ingen pinkod. Bibliotekskortet talar om for Eli b vilken kommun man kommer ifrån och kostnaden for lånet debiteras biblioteket i den kommunen. Vid kontakt med leverantören Eli b angående elektroniskt id så svarar denne att i dagsläget stödjer inte leverantörens programvara elektroniskt id. Leverantören ser också svårigheter med att få kostnaden debiterad på rätt kommunbibliotek. Leverantören av bibliotekets webbportal, Axiell, säger också att deras programvara i dagsläget inte stödjer elektroniskt id. Peter Larsson Förvaltningschef $~~ Britt-Inger Berntsson IT-chef Expediera till

14 " 2 /) (J-'! 'O).)o 7 <.{.. Utdrag PROTOKOLL l (l) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 115 Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID (KFN/2012:207) Sammanfattning Motionären föreslår att man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan att behöva besöka biblioteket Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal För att få nyttja flera av tjänstemakrävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkad. Leverantörema av bibliotekets e-tjänster har idag inte programvaror som stödjer elektroniskt id. Beslutsunderlag Kultur och fritids tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Hans Jonasson Beslut Kultm och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom det inte är tekniskt möjligt idag. Vid protokollet Helena Öhrvall Justerat Monica bang Lindberg, Carl-Johan Sernestrand Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Helena Öhrvall Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

15 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KFN/2012:207 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin I varsson TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID Sammanfattning Motionären föreslår att man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan att behöva besöka biblioteket. Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkod. Leverantörerna av bibliotekets e-tjänster har idag inte programvaror som stödjer elektroniskt id. Beslutsunderlag Kultur och fritids tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Motion Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom det inte är tekniskt möjligt idag. Ärendebeskrivning Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkod. Bibliotekskortet och pinkoden skaffar man idag genom ett personligt besök på något av kommunens bibliotek. Man måste legitimera sig och skriva på ett avtal där man förbinder sig att följa bibliotekets regler.

16 l KULTUR OCH FRITID T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:207 En e-tjänst som biblioteket tillhandahåller är lån av e-böcker. Biblioteket har avtalmed en leverantör, Eli b, där biblioteket betalar per nedladdning av e-bok. För att kunna ladda ned en e-bok måste man identifiera sig med sitt bibliotekskort-men man behöver ingen pinkod. Bibliotekskortet talar om för Eli b vilken kommun man kommer ifrån och kostnaden fdr lånet debiteras biblioteket i den kommunen. Vid kontakt med leverantören Elib angående elektroniskt id så svarar denne att i dagsläget stödjer inte leverantörens programvara elektroniskt id. Leverantören ser också svårigheter med att få kostnaden debiterad på rätt kommunbibliotek. Leverantören av bibliotekets webbportal, Axiell, säger också att deras programvara i dagsläget inte stödjer elektroniskt id. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Karin I varsson Bibliotekschef Expediera till

17 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 181 Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID (KS/2012:383) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Vid protokollet Tima Rallkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat Kultur och tritidsnämnden Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

18 Annika Thorström Från: Skickat: Till: Ämne: Hans Jonasson den 19 juli :30 Funktionsbrevlåda Kommunen Motion Motion om elektronisk m l tider av fildelning, Internet, Ad Ii bris, läsplattor, Google books och Wikipedia känns den traditionella formen av Bibliotek inte helt nödvändigt. För egen del har jag inte besökt biblioteket sedan jag slutade studera annat än för att låna böcker åt mina barn. Men så klockan 21:50 en torsdagskväll behövde jag en bok som jag efter lite Googlande kunde konstatera fanns som e-bok. Snabbt kom då beskedet att jag måste logga in. Med viss förvåning hittade jag mitt bibliotekskort men inte räckte det utan det krävdes även en kod. Min fru har tidigare konstaterat i en motion om köerna till simskolan att Kultur och Fritidsnämnden har en dragning åt det sovjetiska hållet något som även ordförande bekräfta när han med emfas förklarade att privata alternativ är ett hot mot den kommunala musikskolan. Så att biblioteket slår fast följande på sin hemsida när man online ska lånaenebok är ju inget som förvånar direkt: "l. Om du inte har någon PIN-kod måste du personligen besöka biblioteket för att få en kod." Så istället för att låna boken jag ville ha sitter jag nu och skriver en motion. Det finns idag elektronisk id via banker, posten, Telia och BankiD. Det innebär att jag kan starta ett aktiebolag och mycket mer utan att besöka något kontor eller skriva på papper. Det elektroniska sättet att säkerställa någons identitet är av samhället fastställt som säkert. Men får att låna en elektronisk bok krävs ett fysiskt besök. Jag föreslår därför att: Man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan någonsin behöva besöka biblioteket. Att kommunen ska anta som policy att medborgare så långt som möjligt ska kunna identifiera sig elektroniskt när de på olika sätt tar del av kommunens tjänster. Hans Jonasson Uddevallapartiet l

19 l KOMMUNSTYRElSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Motion från Hans Jonasson (UP) om att det alltid på fullmäktiges sammanträden ska finnas tillgång till ett öppet nät med anslutning till Internet (KS/2012:467) Sammanfattning Motionären föreslår att det ska finnas tillgång till ett öppet trådlöst nätverk när kommunfullmäktige sammanträder. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att belysa vad motionen skulle innebära för begränsningar för val av sammanträdeslokaler. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige 8 sammanträder fullmäktige i lokal som fullmäktige bestämmer. Ordförande får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Motionen kan begränsa ordförandes val av sammanträdeslokal eftersom det inte finns täckning för öppet trådlöst nätverk i hela kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll O 229. Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:467 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE!T-chef Britt-Inger Berntsson TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) om att det alltid på fullmäktiges sammanträden ska finnas tillgång till ett öppet nät med anslutning till Internet Sammanfattning Motionären föreslår att det ska finnas tillgång till ett öppet trådlöst nätverk när kommunfullmäktige sammanträder. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att belysa vad motionen skulle innebära för begränsningar får val av sammanträdeslokaler. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige 8 sammanträder fullmäktige i lokal som fullmäktige bestämmer. Ordfårande får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Motionen kan begränsa ordförandes val av sammanträdeslokal eftersom det inte finns täckning för öppet trådlöst nätverk i hela kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll2012-l Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen

21 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:467 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ärendebeskrivning Ledamöter och ersättare kan idag tack vare en mobil4g router, som kommunledningskontorets IT -avdelning tillhandahåller, under fullmäktigessammanträden logga in på ett skyddat nätverk och ha tillgång till bl. a. intemet och e-post. Om sammanträdeslokalen saknar täckning for 4G nätet begränsar det uppkopplingsmöjligheterna och därmed surfplattans/datoms funktionalitet. Ledamöter och ersättare kan dock i förväg hämta kallelse och handlingar från uddevalla.se och spara dessa i surfplattan/datorn och på så vis ha tillgång till handlingarna under sammanträdet. Det är därfor möjligt med digital kallelse och handlingar även om fullmäktige sammanträder i lokaler som saknar täckning for 4G nätet. ~L Peter Larsson Förvaltningschef d>~~ Britt-Inger Berntsson IT-chef Expediera till Hans J onasson

22 Utdrag PROTOKOLL O-l o l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 229 Motion från Hans Jonasson (UP) om att det alltid på fullmäktiges sammanträden ska finnas tillgång till ett öppet nät med anslutning till Internet (KS/2012:467) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen genom kommunledningskontorets!t-avdelning. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Zeidi Ström, Jaana Järvitalo Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret,!T-avdelningen Utdragsbestyrkande

23 Annica Aberg Från: Skickat: Till: Ämne: Timo Rahkonen den 20 september :51 Annica Åberg VB: öppet trådlöst natverk Hej, här kommer en ny motion från Hans Jonasson (UP). Till fullmäktige Timo Från: Hans Jonasson Skickat: den 20 september :43 Till: Timo Rahkonen Kopia: Ralph Steen; Britt-Inger Berntsson Ämne: SV: öppet tr dlöst nätverk Här Här kommer en motion till kommunfullmäktige. Allt nedanför strecket inklusive mailväxlingen är motionen. Motion nr 2 Ö p per trådlöst nät Då min förra motion avslogs med motiveringen att det begränsa ordförandes val av sammanträdeslokal, har jag som framgår nedan frågat "Var i Uddevalla kommun finns en lokal som inte har tillräcklig täckning?" Svaret är (enligt kommuns utredning gjord EFTER att man svslog motionen) att någon sådan lokal inte finns. Rent spontant kan man ju tycka att förvaltningen och fullmäktiges ordförande skulle ta reda på fakta innan man påstår något men så har alltså inte varit fallet. Jag yrkade INTE i min motion att det på fullmäktiges möten alltid ska finns tillgång till trådlöst nätverk med mycket hög hastighet. Jag yrkade enbart att det skulle finnas tillgång till ett helt öppet nät och med den utrustning kommunen redan idag har i sin ägo är det alltså möjligt i hela kommunen. l sin iver att avslå min motion kan man ju skjuta sig in på att ett öppet när är osäkert. Låt mig därför citera från ett mail jag skrev till förvaltningen i våras när jag ihop med!t-avdelningen utvärderade den 4G router som står till KF förfogande: "-Kör man 4G routern har den ju stöd för flera SSID. DVS man kan köra en linje som heter typ UVopen och är öppen för alla, och en linje som har samma namn och lösenord mm som nätet i kommunhuset. På så sätt kan de med kommundatorer ansluta säkert och övriga ansluta enkelt." Jag yrkar därför att: l. Fullmäktige uppmanar fullmäktige att ta reda på fakta innan man avslår en motion med en motivering som inte stämmer. 2. Det alltid på fullmäktiges sammanträden ska finnas tillgång till ett öppet nät med anslutning till Internet. Hans Jonasson Uddevallapartiet Från: Timo Rahkonen skickat: den 20 september :06 Till: Hans Jonasson l

24 Kopia: Ralph Steen; Britt-Inger Berntsson Ämne: SV: öppet trädlöst nätverk Hej, med hjälp av!t-avdelningen kommer vi fram till att idag kan man i princip koppla upp sig överallt i kommunen. Hastigheten kan dock variera. Som sagt ambitionen är att, om det är möjligt, även vid fullmäktiges utlokaliserade sammanträden använda trådlöst nätverk. Jag har svarat på din fråga så gott jag kan utan mer omfattande undersökning. Hälsningar Timo Rahkonen Från: Hans Jonasson skickat: den 18 september : 17 Till: Tima Rahkonen Kopia: Ralph Steen Ämne: SV: öppet trädlöst nätverk Var i Uddevalla kommun finns en lokal som inte har tillräcldig täckning? Hans Jonasson Från: Tima Rahkonen Skickat: den 18 september :15 Till: Hans Jonasson Kopia: Ralph Steen Ämne: SV: öppet trådlöst nätverk Hej, jag håller med om att det var en olycklig formulering. Jag kan inte peka ut en enskild sammanträdeslokal där täckning saknas. Jag borde ha skrivit att det kan vara dålig täckning på landsbygden. Ambitionen är naturligtvis att även vid fullmäktiges utlokaliserade sammanträden använda trådlöst nätverk. Hälsningar Timo Ra h konen Från: Hans Jonasson Skickat: den 17 september :39 Till: Tima Rahkonen Ämne: öppet trädlöst nätverk Hej Du har i en tjänsteskrivelse till KS skrivit "Motionen kan begränsa ordförandes val av sammanträdeslokal eftersom det inte finns täckning för öppet trådlöst nätverk i hela kommunen." Var i Uddevalla kommun finns det en sammanträdeslokal som inte kan erbjuda öppet trådlöst nätverk med hjälp av 4G routern? Hans Jonasson Ritkonsult Tel: Fax: Mab: MSN: 2

25 l PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 6 Taxor för vatten och avlopp (VA-taxa) 2013 (KS/2012:517) Förslag till beslut Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/2012:517 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Controller Magnus Södergren TELEFON Taxor för vatten och avlopp för 2013 Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade den 18 oktober 2012 i samband med budget och verksamhetsplan föreslå kommunfullmäktige anta förbrukningsavgifter för vatten och avlopp. Förbrukningstaxan förslås för 2013 att höjas med 3,2%. Anläggningsavgifterna föreslås för 2013 att höjas med 4 %. Kompletterade information med beskrivningar av taxorna utifrån ett omvärldsperspektiv har begärts som ytterligare beslutsunderlag och en rutin för beslutsunderlagen avseende framtida taxeförändringar skall tas fram av kommunledningskontoret i samverkan med VA-bolaget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november Tekniska nämndens protokoll den 18 oktober Taxor för vatten och avlopp fr.o.m , daterad Tjänsteskrivelse tekniska kontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår för egen del besluta att rutin för beslutsunderlagen avseende framtida taxeförändringar skall tas fram av kommunledningskontoret i samverkan med VA-bolaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för vatten och avlopp, samt Peter Larsson Förvaltningschef Kenneth Erlandsson Ekonomichef

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer