Årsrapport Mars December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport Mars 2012- December 2012"

Transkript

1 Årsrapport Mars December 2012

2 Bakgrund Somalier i Sverige Idag beräknas det finnas ca personer födda i Somalia i hela riket varav ca av dessa finns i Skåne. De allra flesta av dem som bor i Skåne lever i Malmö (ca 2000), men även Kristianstad (300) och Eslöv (150) har en somalisk diaspora i sina kommuner. Antalet somalier väntas stiga kraftigt framöver. Enligt siffror från SCB låg sysselsättningen i den somaliska gruppen på 21% i riket år I Malmö låg den på 19% år % 35% 30% 25% 20% 15% 10% Män Kvinnor Totalt 5% 0% Tabell 1.1 Andel sysselsatta år med födelseland Somalia i Sverige Nyföretagandet i den somaliska gruppen ligger lågt i Sverige, endast på 0,6%. Detta kan jämföras med 5,1% i USA och 5,3% i Kanada.

3 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% Män Kvinnor Totalt 0,2% 0,0% Tabell 1.2. Andel sysselsatta egenföretagare år med födelseland Somalia i Sverige Vi kan även se av siffrorna från SCB att ju längre tid den enskilde varit i Sverige, desto större sannolikhet är det att han/hon har ett arbete. Av dem som kom före 1990 har ca 55% sysselsättning. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% _ Tabell 1.3. Tid i landet och sysselsättning

4 Detta står i skarp kontrast till somaliska diasporan i Minnesota i USA, Dubai i Förenade Arabemiraten, delar av Storbritannien och t.o.m. Hammerfest i Norge. Där ses somalierna som ett entreprenöriellt folk, skickliga förhandlare, affärsinriktade, risktagande och framgångsrika företagare. En faktor som anses ha bidragit till framgången är antalet positiva förebilder, en större marknad med fler somaliska konsumenter, lägre trösklar till företagande, starkare incitament och från början större fokus på egen försörjning och egen bostad. I USA och Storbritannien har det även funnits somaliska informations- och kunskapscentrum som gett rådgivning, mikrolån, coachning och stöd med kontakter vid etablerandet av företag. I den norska rapporten Somaliere i Norge från 2010 rekommenderas grundandet av ett somaliskt informations- och kunskapscenter för att komma tillrätta med det tilltagande utanförskapet bland somalier Tabell 1.4. Antal somaliafödda i Sverige, Storbritannien och USA 2010 samt Kanada 2006

5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Tabell 1.5. Andel somaliafödda av befolkningen i Sverige, Storbritannien och USA 2010 samt Kanada 2006 (%) Gapet i sysselsättning är stort mellan majoritetsbefolkningen och somalier i Sverige jämfört med USA och Kanada. Hela befolkn. Somalier Gap Sverige 2010 (16-64 år) Kanada 2006 (15-65 år) USA 2010 (16-64 år) Tabell 1.6. Andel sysselsatta i befolkningen samt bland somalier (%) och sysselsättningsgap (%-enheter)

6 Nedan visas gapet i företagande mellan somalier och majoritetsbefolkningen i Sverige, Kanada respektive USA. I USA startar somalierna fler företag än genomsnittet i landet. I Sverige startar 4,9% av befolkningen företag gentemot endast 0,5% av somalierna. Hela befolkn. Somalier Gap Sverige 2010 (16-64 år) 4,9 0,5 4,4 Kanada 2006 (15-65 år) 9,2 5,3 3,9 USA 2010 (16-64 år) 4,3 5,1-0,8 Tabell 1.7 Andel egenföretagare i befolkningen samt bland somalier (%) och företagargap (%-enheter) Skillnaderna i utbildningsnivå bland somaliafödda i Sverige, Kanada och USA illustreras nedan. Förgymn. Gymn. Eftergymn. Okänd Sverige 2010 (16-64 år) 43,8 21,9 9,2 25,1 Kanada 2006 (15 år - ) 32,8 39,7 27,4 USA 2010 (25 år -) 39,2 30,7 30,3 Tabell 1.8. Utbildning bland somalier (%) I tabellen nedan visas när de flesta somalierna kom till Sverige respektive Kanada och USA.

7 Före Efter 2000 Sverige ,5 25,0 72,5 Kanada ,3 62,0 20,7 USA ,7 33,4 59,9 Tabell 1.9. Tid i landet bland somalier ankomst (%) I tabellen nedan visas inom vilka branscher somaliefödda är sysselsatta i Sverige (2010), Kanada (2006) respektive USA (2010). Värt att notera är att det i Sverige är en hög andel som arbetar inom offentlig sektor, t.ex. vård och skola. I USA arbetar betydligt fler i tillverkningsindustri (16,4%) jämfört med Sverige (5,1%). I USA och Kanada arbetar dessutom betydligt fler inom såväl detaljhandeln som i tekniska och administrativa yrken än i Sverige. Sverige 2010 Kanada 2006 USA 2010 (16-64 år) (15 år -) (16 år -) Jord & skogsbruk, gruvor 0,1 0,7 1,6 Byggverksamhet 1,0 1,6 2,0 Tillverkningsindustri 5,1 9,0 16,4 Partihandel 1,8 2,9 1,2 Detaljhandel 2,6 12,4 10,1 Transport, lager, allmännyttiga företag 13,9 14,3 17,6 Information 0,7 3,2 1,7 Finans, försäkring, fastighet 1,2 4,6 5,0 Professionell, teknisk och administrativ 0,9 16,7 6,2

8 Utbildning, hälsa, socialtjänst 43,0 16,6 22,5 Underhållning, rekreation, boende, restaurang 4,1 9,9 6,6 Andra tjänster 14,7 5,3 4,8 Offentlig förvaltning 5,3 2,9 4,2 Okänd näringsgren 5,7 Totalt 100,1 100,1 99,9 Tabell 1.10 Förvärvsarbetande efter bransch Projektets bakgrund I syfte att inventera gjorda erfarenheter och behov av insatser i länet genomförde Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne, Herbert Felixinstitutet, Arbetsförmedlingen och Nätverket Social Ekonomi i Skåne ett seminarium den 28 maj Under det efterföljande arbetet i workshops fastställdes ett antal prioriterade områden och aktiviteter utifrån identifierade behov i respektive organisation. Kunskapsutveckling hos aktörerna, kontaktnät och mötesplats för målgruppen och systemförändringar för att underlätta etableringsinsatser var några exempel på aktiviteter. Under seminariet framfördes även synpunkter som stärkte idén om ett projekt riktat till somalier där entreprenörskapet var ett av fundamenten. Inom ramen för Partnerskap Skåne diskuterades frågan om den somaliska gruppen. Beslut fattades om att genomföra en förstudie med Herbert Felixinstitutet som huvudman och Region Skåne som finansiär inom partnerskapet för utrikes födda företagare med kronor. Under hela förstudien, som pågick 1 januari juni 2011 deltog Malmö Stad genom den interimistiska styrgruppen. Förstudien avslutades 30 juni och för att arbetet inte skulle avstanna ansöktes om medel till en uppbyggnadsfas i enlighet med 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar från Länsstyrelsen. Den 29 september 2011 undertecknades beslutet om att bevilja projektet kronor för hösten 2011 och kr för en extra insats i Eslöv under En ansökan lämnades in till Europeiska Socialfonden i augusti 2011 för att säkra en genomförandefas tillsammans med medfinansiering från berörda kommuner. På strukturfondspartnerskapet 7 december 2011 beslutades att bevilja Somali Information and Business Centre under programområde 2 medan ansökan under programområde 1 fick avslag. Programområde 2 riktar insatser mot målgruppen medan programområde 1 skulle fokusera på kompetensutvecklingsinsatser i medverkande organisationer. Beslutet innebar att kronor beviljades för perioden i ett beslut med diarienummer För att kunna genomföra projektet krävdes en ökad medfinansieringsgrad från Region Skåne och Malmö Stad. Den 21 december

9 2011 meddelade Avdelningen för Arbete och Integration INAR att Malmö stad kan öka medfinansieringen lika mycket som Region Skåne, d.v.s. till kr per år. Den 23 mars 2012 fattades det formella beslutet av regionala tillväxtnämnden på Region Skåne om en medfinansiering på kr årligen under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sitt åtagande. Det formella beslutet från Malmö Stad fattades i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet den Somali Information and Business Centre startade den 1 mars 2012 som ett delprojekt inom Partnerskap Skåne med finansiering från Europeiska Socialfonden, Malmö Stad, Region Skåne, Kristianstad kommun, Eslövs kommun, Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Skåne län med Herbert Felixinstitutet som huvudman. Syfte Projektet syftar till att stärka individer från Somalia och deras förutsättningar att starta egna företag samt träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Mål Efter att ha deltagit i projektet: Ska en majoritet av deltagarna på företagscoachingen starta ett eget företag Ska en majoritet av deltagarna ha en ökad förståelse för kulturella likheter och olikheter Ska 80% av deltagarna uppleva att de kommit närmare svensk arbetsmarknad och att deras möjligheter att få jobb ökat Ska samtliga deltagarna på företagscoachingen utforma en företagsidé Ska en majoritet av deltagarna uppleva en attitydförändring gentemot företagande i Sverige Ska en majoritet av deltagarna se möjligheter med yrkesmässig och geografisk rörlighet Ska en majoritet av deltagarna uppleva att servicenivån ökat i projektets deltagande myndigheter Ska en majoritet uppleva ett förbättrad psykiskt och fysiskt välbefinnande genom deltagande i projektets olika delar

10 Indikatorer Antalet somaliska företagare i Skåne ska öka med minst 200% Antalet företagsrådgivningar ska uppgå till minst 100 per år Fördelningen mellan kvinnor och män ska vara 50% vardera. Förbättrad hälsa bland somalier och därmed minskade hälso- och sjukdomskostnader for somalier i Skåne Ökad sysselsättning bland somalier i Skåne genom egenföretagandet och anställningar Öka affärskontakter mellan somalier i Skåne och andra länder Ökad framtidstro och samhällsdelaktighet bland somalier i Skåne Ökade attitydförändringar hos somalier mot det svenska samhället och vise versa. Etablerandet av förebilder för somaliska ungdomar i Skåne Minskad kriminalitet och missbruk bland somaliska ungdomar Bättre skolresultat för somaliska barn och ungdomar Ökat antal somalier som väljer att läsa vidare på universitet och högskolor Öka mottagligheten bland arbetsgivare av kompetens som målgruppen besitter genom attitydpåverkande åtgärder. Fler tillvaratar somaliska individers kompetens och medvetandegör det faktiska arbetskraftsutbudet genom privat, offentlig och ideell sektor.

11 Nuvarande arbetsgrupp Fotograf: Andreas Ragnarsson Philip Sandberg, projektledare (halvtidstjänst) Jag har sökt, riggat och drivit flera EU-projekt inom såväl offentlig som idéburen sektor. I januari 2003 grundade jag vad som nu är biståndsorganisationen Tamam där ca barn i 5 länder nås av stödinsatserna. Jag har även varit medförfattare till rapporten Företagarnas flykt och har jobbat nära somaliska ungdomar på boende för ensamkommande flyktingbarn. Har även drivit eget företag och arbetat i inkubatorsmiljöer av sociala företag. Kommer att vara pappaledig från 1/2 till 30/6. Fozia Slone, biträdande projektledare (heltidstjänst) Jag har studerat Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) och Globala Politiska Studier(GPS) på Malmö Högskola och har arbetat på verksamhet för ensamkommande och asylsökande på Röda Korset i Malmö och Catholic Cross Cultural Services (CCS) i Canada. Under mina studier har mitt examensarbete handlat om somaliers integration på arbetsmarknaden och identitetsfrågor. Per Brinkemo, vikarierande projektledare (halvtidstjänst) Har jobbat som journalist sen 1994 för både tidningar och tv. Är särskilt intresserad av integrationsfrågor och av somalisk kultur. Innan jag blev journalist studerade jag religionsvetenskap och har en teol kand vid Lunds Universitet. Jag har skrivit ett par böcker varav DUMPAD den sanna historien om Ahmed Hassan Ali är den mest kända. Boken finns översatt till danska och heter då Efterladt. Sen juni 2009 arbetar jag i en somalisk förening i Rosengård, Malmö och numera som vikarierande projektledare på SIBC. Zahra Abdi Mohamed, samhälls- och hälsokommunikatör (halvtidstjänst) Jag jobbar samhälls- och hälsokommunikatör anställd av Länsstyrelsen och ger samhällsorientering i Malmö, Kristianstad och Eslöv. Benny Carlson, utvärderare och forskare (15% tjänst) Jag är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har i 6-7 år av och till ägnat sig åt att inhämta (via statistik, litteratur och intervjuer) och sprida (via skrifter, artiklar, turnéer och föreläsningar) kunskap om somaliers ekonomiska integration läs sysselsättning och företagande i ett jämförande perspektiv, närmast jämförelser mellan Sverige, England och USA. Jag arbetar för närvarande med ett par projekt som handlar om såväl somaliernas situation i Sverige som en fördjupning av det jämförande perspektivet.

12 Nasra Abdi Ali, projektassistent (timanställd) Jag är 23 år gammal, studerar statsvetenskap, arbetsvetenskap och ekonomi just nu på James Cook University i Australien- där det också finns en somalisk diaspora. Jag har arbetat extra på Arbetsförmedlingen i Malmö med bl.a. somaliers etablering samt har en hel del egna erfarenheter. Jag flyttade från Örebro till Malmö år På Högskolan i Örebro har många somaliska ungdomar börjat studera. Jag har jobbat med projektet främst under hösten Arwaah Daahir Abdi, informatör (75% tjänst ) Jag är 26 år gammal och kom till Sverige ifrån Somalia för 8 år sedan. Jag har tidigare arbetat bl.a. som stationsvärd och har ett stort nätverk bland somalier i Eslöv. Jag är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor. Sedan mars 2012 arbetar jag på Somali Information and Business Centre. Mubarik Abdirahman, samhälls- och hälsokommunikatör (halvtidsanställd) Jag jobbar samhälls- och hälsokommunikatör anställd av Länsstyrelsen och ger samhällsorientering i Malmö, Kristianstad och Eslöv. Mohamud Ahmed Nasir, informatör (halvtidsanställd) Jag arbetar främst med hemsidan, informationsmaterial och marknadsföring gentemot den somaliska gruppen. Fooziya Abdullahi Maalin, informatör (75% tjänst) Jag jobbar främst med administration, bokningar, lokalvård samt organisering av kvinnogruppen. Asad Ibrahim Diriye, informatör (halvtidsanställd) Jag jobbar mestadels med enkäter, kundbemötande och administration samt håller i delar av företagsrådgivningen i Kristianstad och Malmö.

13 Nuvarande styrgrupps sammansättning: Ingemar Jeppsson, föreståndare, Herbert Felix Institutet E-post: Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig, Länsstyrelsen i Skåne län E-post: Jan Lindelöf, utvecklare, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne E-post: Benny Carlsson, professor i ekonomisk historia, Lunds Universitet E-post: Gunilla Sweger, handläggare, Svenska ESF-rådet E-post: Gunnar Bergström, utredningssekreterare, Avdelning för integration och arbetsmarknad, Malmö Stad E-post: Gert Åhlund, regional samordnare, Arbetsförmedlingen E-post: Helena Johansson, avdelningschef Introduktion och Matchning, Arbete och Välfärd, Kristianstad kommun E-post: Håkan Andersson, enhetschef, Arbete och Försörjning, Eslövs kommun E-post: Ola Knutsson, flyktingsamordnare, Svalövs kommun E-post:

14 Aktiviteter vid Somali Information and Business Centre Företagsrådgivning: Somali Information and Business Centre erbjuder individuell rådgivning kring nyföretagande utan kostnad samt handledning under tiden företaget utvecklas. Vi anordnar även utbildningar på somaliska kring att starta egna företag. Klienten kan få hjälp med allmän rådgivning kring att starta företag, expandera, diskutera affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, registrera företaget samt information om myndigheter och tillstånd. Jobbsökarträffar: Somali Information and Business Centre arrangerar s.k. jobbsökarträffar på somaliska i samarbete med Arbetsförmedlingen och ger utbildning i olika metoder att profilera sig, ansöka om tjänster, sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, m.m. Samhällsinformation: Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på Somali Information and Business Centre. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Samtliga ansvariga myndigheter och organisationer har medverkat i att ta fram det material som används i programmet och har också medverkat i utbildningen av kommunikatörerna. Verksamheten kvalitetssäkras fortlöpande bland annat genom ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet stödjer verksamheten genom en speciellt framtagen universitetsutbildning som samtliga samhälls- och hälsokommunikatörer genomgått. Forskning: Forskning bedrivs på Somali Information and Business Centre av professor i ekonomisk historia Benny Carlson på Lunds Universitet och publikationer ges ut kring somaliskt entreprenörskap. I april 2011 gavs rapporten Företagarnas flykt ut med intervjuer av somalier som bott i Sverige och flyttat till Storbritannien för att utveckla sitt företagande. I juni 2012 intervjuades somalier som bor i Eastleigh och Kibera i Nairobi i Kenya. De kommer att flytta till Sverige genom anhöriginvandring och syftet med rapporten som ska skrivas är att förbereda kommunernas mottagande bättre. Genom intervjuerna får vi en bättre bild över vilka erfarenheter och förväntningar målgruppen har för att kunna styra insatserna bättre vid ankomst till Sverige. Professor Benny Carlson deltar även i regeringens framtidskommission för att belysa frågor kring etablering av somalier i Sverige.

15 Resultat Företagsrådgivning, jobbsökarträff och samhällsinformation 4 personer som stått utanför arbetsmarknaden är självförsörjande med olika anställningsstöd från Arbetsförmedlingen via Somali Information and Business Centre. De betalar tillsammans över kronor i skatt till Malmö Stad årligen. 40 företagscoachingar har genomförts på somaliska med 34 unika individer. De har kunnat gå på upprepade coachningstillfällen och fått se sina företagsidéer växa och utvecklas. Studiebesök har gjorts på SIBC från bl.a. Svenskt Näringsliv, USA:s ambassad, Somali Development Services i Leicester, Migrationsverket i Göteborg, Regionförbundet Södra Småland, Almi, Yallatrappan, Amaan Care, Uppstart Malmö, Skatteverket, Sensus, projektet Myllan och Somalilandföreningen. Allt fler företag, myndigheter och organisationer i behov av somalisktalande personal har hört av sig till SIBC för att anställa personal. Genom SIBC förmedlades t.ex. fyra tjänster under januari månad (2013). SIBC kontaktades även av Yallatrappan för att förmedla sökande till deras tolkutbildning i somaliska. Grupp kring invandrares företagande. Samverkanspartnern Region Skåne bjöd in Somali Information and Business Centre till att medverka i en grupp kring utlandsföddas företagande inför det nya programmet kring utrikes födda företagare som just nu är under uppbyggnad. Förfrågningar om föreläsare om somalisk kultur kommer i allt större utsträckning till SIBC. Personer SIBC rekommenderat är bland annat Nur Ali Nur, Zamzam Abshir Hassan, Mubarik Abdirahman, Per Brinkemo, Yassin Ekdal, Qalinle Dayib, Fozia Slone och Nasra Abdi Ali. Två somaliska ungdomar deltog i Centrum för Publikt Entreprenörskap och British Councils projekt Enpowering European Citizens. De fick utbildning i entreprenörskap och projektledning samt fick möjlighet att nätverka med ungdomar från andra delar av Europa. Inspirationsföreläsningar har hållits för somaliska ungdomar, bl.a. på Somalilandföreningen. Forskning Forskaren Benny Carlson genomförde en studieresa Somalier i svenskbygd vad kan vi lära? till Minneapolis 1 8 oktober i samarbete med Harald Fredriksson på Regionförbundet södra Småland och Hussein Samatar från African Development Center med 30 deltagare till stor del från allmännyttiga bostadsbolag (två från MKB) och Växjö kommun. Arbete med rapporten Somalier på arbetsmarknaden har Sverige något att lära? till regeringens framtidskommission, lanserad 5 november.

16 Turné på temat Somalier i Birmingham och Leicester vad kan etniska organisationer göra tillsammans med Jawaahir Daahir, grundare och ledare av Somali Development Services i Leicester, till Malmö, Växjö, Göteborg och Stockholm 6 9 november. Redigeringsarbete med boken Somalier i Sverige mellan förtvivlan och hopp i vilken fyra somaliska författare analyserar somaliernas situation i Sverige. Forskare Benny Carlson har också skrivit merparten av inledningen och ett kapitel om somaliska familjeanknytningar i Nairobi som bygger på studieresan till Nairobi 3 10 juni. Boken lanseras på Fores 5 februari i år. Arbete med en rapport om Somalis in Malmö inom projektet Somalis in European Cities som bedrivs av den internationella stiftelsen Open Society Foundations. Ett första utkast har levererats. Arbetet kommer att fortgå under våren och en publicering är planerad till hösten av forskare Benny Carlson. Statistik Under 2012 hade SIBC 1533 deltagare varav 651 i Malmö, 120 i Eslöv, 257 i Kristianstad och 505 i andra kommuner runtom i landet. 40 företagsrådgivningar hölls varav med 34 unika individer medan 88 personer deltog i jobbsökarträffarna som bedrivs i samverkan med Arbetsförmedlingen. SIBC Malmö och SIBC Kristianstad öppnade i september 2012 medan SIBC Eslöv i mars Under sommarmånaderna juni-augusti var det begränsad aktivitet på centret med många på semester. Företagscoachen på SIBC slutade sin tjänst och ny företagscoach tillsattes I oktober månad kunde således inga företagsrådgivningar på somaliska genomföras. I statistiken nedan finns även evenemang som antingen arrangerats av SIBC eller där SIBC medverkat aktivt. Det handlar om t.ex. Öppet Hus, möten i somaliska föreningar, konferens eller seminarium. SIBC- statistik antal deltagare 2012 Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Företagsrådgivning Malmö Företagsrådgivning Eslöv 14 Företagsrådgivning Kristianstad Företagsrådgivning Svalöv Jobbsökarträffar Malmö Jobbsökarträffar Kristianstad 11 Jobbsökarträffar Eslöv 2 8 Samhällsinformation Malmö Samhällsinformation Kristianstad Evenemang Malmö Evenemang Eslöv Evenemang Kristianstad 21 4 Evenemang annan kommun Totalt Malmö 651 Totalt Eslöv 120

17 Totalt Kristanstad 257 Totalt andra kommuner 505 Totalt alla kommuner 1533 Enkät ställd till målgruppen Under perioden till gjordes en enkät bestående av 11 frågor kring företagande bland somalier i Malmö, Kristianstad och Eslöv. Samtliga tillfrågade är somalier själva och enkäten gjordes av personal från Somali Information and Business Centre som ställde frågorna på somaliska. Enkäten gjordes på Malmö Centralstation, Rosengårds Centrum, Gamlegården, centrala Kristianstad och centrala Eslöv. SIBC fick sammanlagt 89 svar varav 65 män och 24 kvinnor. 62 av dem som svarade bodde i Malmö, 22 i Kristianstad, 3 i Eslöv och 2 på övriga orter i Skåne. Vi vill betona att underlaget är relativt litet, i synnerhet för Eslövs del vilket gör det svårt att analysera svaren ingående. Enkäten är ovetenskaplig, men ger dock viss information av intresse för projektet och dess samarbetspartners. Diagram 1.1. Funderingar kring egenföretagande uppdelat på kön Har du funderat på att starta företag? Ja Nej Totalt Män Kvinnor

18 Diagram 1.2. Funderingar kring egenföretagande uppdelat på bostadsort Har du funderat på att starta företag? Malmö Kristianstad Eslöv Övrigt Ja Nej Diagram 1.3. Funderingar kring egenföretagande uppdelat på planerad företagsnisch Om ja, vilken typ av företag? 29% 36% Kläder Livsmedel 10% 4% 21% Restaurang Frisör Annat

19 Diagram 2.1. Betydelsen av att få stöd på somaliska språket Vill du att informationen ges på somaliska? Nej 29% Ja 71% Diagram 3.1. Självupplevda behovet av stöd för att starta eget företag Skulle du vilja ha hjälp att starta företag? Ja Nej Totalt Män Kvinnor

20 Diagram 4.1. Kunskap om var det går att få stöd vid nyföretagande Vet du var kan få hjälp att starta företag? Malmö Kristianstad Eslöv Övrigt Ja Nej Diagram 4.2. Kunskap om var det går att få stöd vid nyföretagande Var kan man få hjälp att starta företag? 2% 4% 4% 10% 3% 3% 3% Ej svar/ Vet ej Arbetsförmedlingen Kommunen Nyföretagarcentrum 71% SIBC Skatteverket Förening Annat

21 Diagram 5.1. Kännedom om Somali Information and Business Centre Har du hört talas om SIBC? Malmö Kristianstad Eslöv Övrigt Ja Nej Diagram 5.2. Kännedom om Somali Information and Business Centre Om ja, var då? 2% 2% 10% 12% 12% Internet Vänner/familj TV/tidningar Arbetsförmedlingen 62% Kommunen Annat

22 Analys av enkätsvaren Även om svaren på enkäterna som inkommit är relativt få i antal för att få en djupgående analys av somaliers benägenhet att starta företag samt kännedom om befintliga stödstrukturer ser vi några intressanta mönster i de svar vi mottagit: - Det är en relativt hög benägenhet att starta företag. 66,3% säger sig ha funderat på att starta ett eget företag. - Det är procentuellt sett något fler män än kvinnor som har funderat på att starta företag (69,2% respektive 58,3%) - Det är ungefär lika stor benägenhet att starta företag i Malmö och Kristianstad (67,7% respektive 63,6%). - De vanligaste företagsidéerna sammanfaller med traditionellt somaliskt företagande i t.ex. Birmingham och Leiceister, d.v.s. kläder och livsmedel. Nästan en tredjedel vill dock starta andra typer av företag inom t.ex. elektronik eller pengaöverföring. - För näsan en tredjedel är det av mindre vikt att företagsrådgivning ges på somaliska språket, för över två tredjedelar är språket viktigt. - I stort sett samtliga som är intresserade av att starta företag behöver stöd (94,9%). - En majoritet av de svarande vet inte var det går att få hjälp med företagsrådgivning. Mest sticker Kristianstad ut där endast 13,6% vet vart de ska vända sig. I Malmö är siffran 32,2%. Bland dem som vet var man kan få hjälp med att starta företag nämner de flesta Arbetsförmedlingen (10% anser att man kan få hjälp där). Endast 4% av de svarande nämner SIBC som möjlig stödorganisation. - Samtidigt som ovanstående punkt visar att endast 4% nämner SIBC som en möjlig plats för företagsrådgivning visar svaren att 50% i Malmö känner till SIBC och 31,8% i Kristianstad. I Eslöv känner 100% av de som svarat till verksamheten. - En klar majoritet av dem som känner till SIBC har fått reda på det genom vänner och/eller familj (62%). Ovanstående punkter visar att många somalier vill starta företag men att få vet var man kan få denna hjälp. Den visar även att relativt många har hört om SIBC, men samtidigt är det få som känner till att man kan få företagsrådgivning på SIBC. Siffrorna visar även att det är färre som känner till projektet i Kristianstad än i Malmö och Eslöv. Vår slutsats är att många känner till oss, men fortfarande inte vet med säkerhet vad vi gör. Många tror att vi är ytterligare en somalisk förening. Vi arbetar intensivt för en bättre kommunikation med målgruppen så att det blir välbekant att SIBC inte är en traditionell somalisk förening, utan ett resurscentrum för somaliers entreprenörskap. Satsningar har därför gjorts på marknadsföring, bl.a. besök i ett tiotal somaliska föreningar i Malmö, information om oss på välbesökta somaliska hemsidor, annons i studieförbundet Ibn Rushds tidskrift, seminarium kring företagande, inspirationspersoner som bjuds in (t.ex. årets företagare i Stockholms län 2011 Karima Tice som startat företaget Amaan Care samt VD på Somali Development Services i Leicester i Storbritannien- Javaahir Daahir), besök hos samtliga somaliska företagare i Malmö samt att SIBC deltagit på samhällsinformation för samtliga nyanlända.

23 Utvärdering och uppföljning PLAN ENLIGT MODELL 5 R KOMMER ATT TILLÄMPAS VID UTVÄRDERING AV PROJEKTET. 1. Ramar Utgångsläge utifrån ansökan, beviljade medel, personal och lokaler. En fråga som måste besvaras är hur projektmålen ska betraktas mot bakgrund av att endast en del av de ansökta ESF-medlen beviljades. Med hur många procent ska de kvantitativa målen skrivas ner? Målsättningen att centret efter projektperioden ska kunna bli självbärande är inte realistisk mot bakgrund av att ESF skalade bort den projektdel som främst skulle generera inkomster (utbildningspaket för politiker och tjänstemän). 2. Rykte Snabbenkät efter ett år med slumpmässigt utvalda Malmö-, Kristianstads- och Eslövsbor (somalier) för att ta reda på om de hört talas om centret och i så fall vad de har hört och varifrån de fått informationen. 3. Rekapitulation Observationer från styrgruppsmöten och från verksamheten under resans gång: samhällsinformation, jobbsökarträffar och (om möjligt) personlig företagsrådgivning. 4. Resultat Uppföljning i några omgångar av ett antal personer som fått rådgivning kring samhällsinformation, föreningsarbete, jobbsökning och företagande. Till dels baseras uppföljningen på de enkäter som enligt projektansökan ska göras med deltagarna. Till dels fokuseras den genom samtal/intervjuer med fokusering på ett urval av dem som fått företagsrådgivning. Hur fick de information om och kontakt med centret? Har de startat företag eller inte? a) De som har startat företag: Har de haft kontakt med centret hela vägen? Har de på något stadium lämnats över till någon annan aktör? Vilken betydelse för utfallet hade den rådgivning de fick på centret? b) De som inte startat företag: Fick de den hjälp de förväntade sig på centret? Varför blev det inget företag? Kan man identifiera några tydliga hinder som skulle ha kunnat övervinnas med rätt hjälp? c) Personal: Synpunkter på deltagare som startat eller inte startat företag. Orsaker till att det i enskilda fall gick si eller så. Möjligheter att hålla kontakt med och följa upp deltagarna. Målsättningar som kan följas upp kvantitativt är (före eventuell nedskrivning, se punkt 1) att antalet rådgivningar ska uppgå till minst 100 per år, att könsfördelningen bland deltagarna ska vara jämn, att samtliga deltagare ska utforma en affärsidé (man får förmoda att det handlar om dem som fått företagsrådgivning efter att 4 V-modellen sållat bort sådana som inte har någon allvarlig ambition att

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013 Årsrapport Jan 2013 Dec 2013 1 Innehåll i. Sammanfattning 1. Organisatoriska förändringar 2. Verksamhetsutveckling 3. Förankring hos somaliska föreningar 4. Aktuella aktiviteter vid SIBC 5. Resultat 2

Läs mer

SOMALI INFORMATION AND BUSINESS CENTRE

SOMALI INFORMATION AND BUSINESS CENTRE SOMALI INFORMATION AND BUSINESS CENTRE Philip Sandberg, projektledare Nasra Ali, projektassistent HERBERT FELIX INSTITUTET Herbert Felix- urtypen för en framgångsrik entreprenör Ett nationellt institut

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Såsom i ett brännglas

Såsom i ett brännglas Såsom i ett brännglas Utvärdering av ESF-projektet Somali Information and Business Centre September 2014 Benny Carlson 0 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 2 En lärorik historia... 2 Det statistiska utgångsläget...

Läs mer

SIBC i halvtid: En svår men svårundviklig läroprocess

SIBC i halvtid: En svår men svårundviklig läroprocess SIBC i halvtid: En svår men svårundviklig läroprocess Inledning I en plan för utvärdering av projektet Somali Information and Business Centre (SIBC) har undertecknad angett ett antal punkter som handlar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

INNEHÅLL. Budget Kontakt... 10

INNEHÅLL. Budget Kontakt... 10 Somali Information and Business Centre Årsrapport januari-december 2016 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Övergripande syfte... 4 Personal... 4 Styrelsen och processgrupp... 4 Mål 2015-2018... 4 Uppfyllelse

Läs mer

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING i. Sammanfattning 3 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE 4 1.1 Ambitioner 5 1.2 Påverkan 5 1.3 Resultat 6 2. SYFTE OCH

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter

Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter -- Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter - Återvandringskontoret arbetar bl.a. med uppsökande verksamhet. Det finns inte riktlinjer för socialtjänsten och inte heller för arbetsförmedlingen och

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

Beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen

Beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen MINNESANTECKNINGAR 1(6) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Gunilla Holmlin 010-224 13 75 gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se Dnr 851-4736-2014 Närvarande: Gunvor Landqvist, Länsstyrelsen Ann-Christine

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Möte i beredningsgruppen för Regional överenskommelse om utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare (RÖK) den 5 april 2011.

Möte i beredningsgruppen för Regional överenskommelse om utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare (RÖK) den 5 april 2011. MINNESANTECKNING 1(6) 2011-02-09 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 Möte i beredningsgruppen för Regional överenskommelse om utveckling av introduktionen för nyanlända

Läs mer

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 STATUSRAPPORT Vårt dnr [Vårt dnr] 2016-03-18 Utgåva [P1.0-1] Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

MILSA TA DEL AV RESULTAT FRÅN EN UNIK ENKÄTSTUDIE OM HÄLSA RIKTAD TILL NYANLÄNDA FLYKTINGAR

MILSA TA DEL AV RESULTAT FRÅN EN UNIK ENKÄTSTUDIE OM HÄLSA RIKTAD TILL NYANLÄNDA FLYKTINGAR 1 MILSA TA DEL AV RESULTAT FRÅN EN UNIK ENKÄTSTUDIE OM HÄLSA RIKTAD TILL NYANLÄNDA FLYKTINGAR Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola Samhällsorientering och Hälsokommunikation, Stockholm 4 juni 2015 » Introduktion»

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS

Kommunförbundet Skåne. Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS Kommunförbundet Skåne Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS Kommunförbundet Skåne Samarbete och samverkan Nätverksbyggande Inspiration Kommunernas behov 2017 Bostadsförsörjning

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK 161118 Målgrupp för tidiga insatser Asylsökande i ABO Asylsökande i EBO Personer med uppehållstillstånd i ABO (Målgruppen är vuxna asylsökande)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK

Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK Hälsa en förutsättning för integration och delaktighet Fysisk och psykisk hälsa är viktiga faktorer för våra möjligheter att lära nytt och delta i samhällslivet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Slutrapport Projekt INLAND

Slutrapport Projekt INLAND Slutrapport Projekt INLAND Norsjö, Malå, Lycksele och Vilhelmina är alla fyra mindre kommuner i Västerbottens inland. Samtliga kommuner har en överenskommelse om mottagande av flyktingar och på grund av

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015 Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015 Januari augusti 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt: Irma.cupina@malmo.se, 040-344072 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer