ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE Förenade i mångfalden

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P7_TA-PROV(2011)0477 Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i EUFfördraget avsedda bolagen ***I (A7-0348/ Föredragande: Klaus-Heiner Lehne) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (omarbetning) (KOM(2011)0029 C7-0037/ /0011(COD))... 1 P7_TA-PROV(2011)0478 Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 *** (A7-0356/ Föredragande: Brian Simpson) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 (08663/2011 C7-0142/ /0132A(NLE))... 3 P7_TA-PROV(2011)0479 Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 *** (A7-0341/ Föredragande: Klaus-Heiner Lehne) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 (08663/2011 C7-0143/ /0132B(NLE))... 4 P7_TA-PROV(2011)0480 Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart *** (A7-0347/ Föredragande: Olga Sehnalová) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (09189/2011 C7-0122/ /0180(NLE))... 5 PE \ I

4 P7_TA-PROV(2011)0481 Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien *** (A7-0344/ Föredragande: Thomas Ulmer) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien (09185/2011 C7-0124/ /0186(NLE))... 6 P7_TA-PROV(2011)0482 Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna * (A7-0357/ Föredragande: Danuta Maria Hübner) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna (KOM(2011)0259 C7-0146/ /0111(CNS))... 7 P7_TA-PROV(2011)0483 Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta åtgärder) * (A7-0358/ Föredragande: Jan Březina) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som ska genomföras genom indirekta åtgärder för genomförande av sjunde ramprogrammet ( ) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (KOM(2011)0073 C7-0075/ /0043(NLE))... 8 P7_TA-PROV(2011)0484 Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt (A7-0355/ Föredragande: Klaus-Heiner Lehne) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 med rekommendationer till kommissionen om insolvensförfarande inom ramen för EU:s bolagsrätt (2011/2006(INI)) P7_TA-PROV(2011)0485 Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik (A7-0350/ Föredragande: Kerstin Westphal) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik (2010/2157(INI)) P7_TA-PROV(2011)0486 Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I (A7-0055/ Föredragande: Pascal Canfin) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (KOM(2010)0482 C7-0264/ /0251(COD)) P7_TA-PROV(2011)0487 Europeisk statistik över permanenta grödor ***I (A7-0188/ Föredragande: Mariya Nedelcheva) II /PE

5 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor (KOM(2010)0249 C7-0129/ /0133(COD)) P7_TA-PROV(2011)0488 Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (direkta åtgärder) * (A7-0340/ Föredragande: Jan Březina) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder ska genomföras av gemensamma forskningscentrumet för genomförande av ramprogrammet ( ) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (KOM(2011)0074 C7-0078/ /0044(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0489 Företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram ( ) * (A7-0345/ Föredragande: Jan Březina) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets förordning om företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram ( ) (KOM(2011)0071 C7-0076/ /0045(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0490 Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (A7-0373/ Föredragande: Emma McClarkin) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (2011/2024(INI)) P7_TA-PROV(2011)0491 Konsumentpolitik (A7-0369/ Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för konsumentpolitiken (2011/2149(INI)) P7_TA-PROV(2011)0492 Onlinespel på den inre marknaden (A7-0342/ Föredragande: Jürgen Creutzmann) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om hasardspel online på den inre marknaden (2011/2084(INI)) P7_TA-PROV(2011)0493 Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn (A7-0359/ Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn (2011/2108(INI)) P7_TA-PROV(2011)0494 Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (A7-0371/ Föredragande: Peter Simon) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2011/2146(INI)) PE \ III

6 P7_TA-PROV(2011)0495 Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (A7-0370/ Föredragande: Frédéric Daerden) Europaparlamentets resolution av den 15 november 2011 om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (2011/2052(INI)) IV /PE

7 P7_TA-PROV(2011)0477 Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget avsedda bolagen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (omarbetning) (KOM(2011)0029 C7-0037/ /0011(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande omarbetning) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0029), med beaktande av artiklarna och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0037/2011), med beaktande av artiklarna 294.3, 50.1 och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 mars , med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0348/2011), och av följande skäl: A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll. 1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen. 1 2 EUT C 132, , s EGT C 77, , s. 1. PE \ 1

8 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. Ändring 1 Förslag till direktiv Beaktandeled 1 Kommissionens förslag med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.2 g, Ändring med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.1 och 50.2 g, Ändring 2 Förslag till direktiv Artikel 6 Kommissionens förslag 1. Medlemsstaternas lagstiftning ska föreskriva att ett kapital på minst euro måste tecknas för att bolaget ska få bildas eller få tillstånd att börja sin verksamhet. 2. Med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom unionen och till tendensen att tillåta endast stora och medelstora företag att välja de i bilaga I angivna bolagsformerna, ska Europaparlamentet och rådet vart femte år på förslag av kommissionen överväga och vid behov ändra det i punkt 1 i euro uttryckta beloppet. Ändring 1. Medlemsstaternas lagstiftning ska föreskriva att ett kapital på minst euro måste tecknas för att bolaget ska få bildas eller få tillstånd att börja sin verksamhet. 2. Med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom unionen och till tendensen att tillåta endast stora och medelstora företag att välja de i bilaga I angivna bolagsformerna, ska Europaparlamentet och rådet vart femte år på förslag av kommissionen i enlighet med artikel 50.1 och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) överväga och vid behov ändra det i punkt 1 i euro uttryckta beloppet. 2 /PE

9 P7_TA-PROV(2011)0478 Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 (08663/2011 C7-0142/ /0132A(NLE)) (Godkännande) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (08663/2011), med beaktande av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (08663/2011), med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, andra stycket led a och första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0142/2011), med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen, med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0356/2011). 1. Europaparlamentet godkänner anslutningen till protokollet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till Internationella sjöfartsorganisationen. PE \ 3

10 P7_TA-PROV(2011)0479 Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 (08663/2011 C7-0143/ /0132B(NLE)) (Godkännande) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av utkastet till rådets beslut (08663/2011), med beaktande av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 81.1 och 81.2 leden a och c jämförd med artikel andra stycket led a och första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0143/2011), med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen, med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A7-0341/2011). 1. Europaparlamentet godkänner anslutningen till protokollet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till Internationella sjöfartsorganisationen. 4 /PE

11 P7_TA-PROV(2011)0480 Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (09189/2011 C7-0122/ /0180(NLE)) (Godkännande) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av utkastet till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet (09189/2011), med beaktande av Europa Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (14366/2010), med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel och artikel andra stycket a v och första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0122/2011), med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen, med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0347/2011). 1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Hashemitiska konungariket Jordanien. PE \ 5

12 P7_TA-PROV(2011)0481 Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien (09185/2011 C7-0124/ /0186(NLE)) (Godkännande) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av utkastet till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet (09185/2011), med beaktande av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan å ena sidan Europeiska unionen och dess medlemsstater och, å andra sidan, Georgien (14370/2010), med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2, artikel andra stycket a v och artikel första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0124/2011), med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen, med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0344/2011). 1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Georgien. 6 /PE

13 P7_TA-PROV(2011)0482 Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna (KOM(2011)0259 C7-0146/ /0111(CNS)) (Särskilt lagstiftningsförfarande samråd) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0259), med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0146/2011), med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0357/2011). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt. 3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt. 4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. PE \ 7

14 P7_TA-PROV(2011)0483 Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta åtgärder) * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som ska genomföras genom indirekta åtgärder för genomförande av sjunde ramprogrammet ( ) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (KOM(2011)0073 C7-0075/ /0043(NLE)) (Samråd) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0073), med beaktande av artikel 7 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0075/2011), med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0358/2011). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i Euratomfördraget. 3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt. 4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra sitt utkast. 5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen. 8 /PE

15 Ändring 1 Förslag till beslut Skäl 3a (nytt) Kommissionens förslag Ändring (3a) Ramprogrammet ( ) bör utformas och genomföras på grundval av principer om enkelhet, stabilitet, öppenhet, rättssäkerhet, konsekvens, excellens och förtroende i enlighet med rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning 1. 1 Antagna texter, P7_TA(2010)0401. Ändring 2 Förslag till beslut Skäl 8 Kommissionens förslag (8) Lämpliga åtgärder som står i proportion till EU:s ekonomiska intressen bör vidtas för övervakning av det ekonomiska stödets effekter och av hur effektivt dessa medel används, i syfte att undvika oegentligheter och bedrägerier. Alla åtgärder bör dessutom vidtas för att återvinna belopp som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte använts korrekt enligt förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, förordning (EG) nr 2342/2002, rådets förordning (EG) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Ändring (8) Lämpliga åtgärder som står i proportion till EU:s ekonomiska intressen bör vidtas för övervakning av det ekonomiska stödets effekter och av hur effektivt dessa medel används, i syfte att undvika oegentligheter och bedrägerier. Särskild uppmärksamhet bör ägnas utveckling av avtalsmässiga arrangemang som minskar risken för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser samt omfördelningen av risker och kostnader över tid. Alla åtgärder bör dessutom vidtas för att återvinna belopp som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte använts korrekt enligt förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, förordning (EG) nr 2342/2002, rådets förordning (EG) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda PE \ 9

16 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Ändring 3 Förslag till beslut Artikel 2 punkt 1 led a Kommissionens förslag a) Forskning om fusionsenergi (inbegripet Iter). Ändring a) Forskning om fusionsenergi (inbegripet främst Iter). Ändring 4 Förslag till beslut Artikel 6 punkt 2 Kommissionens förslag 2. I arbetsprogrammet ska beaktas forskning på det aktuella området som genomförs av medlemsstaterna, associerade stater samt europeiska och internationella organisationer. Det ska uppdateras vid behov. Ändring 2. I arbetsprogrammet ska beaktas forskning på det aktuella området som genomförs av medlemsstaterna, associerade stater samt europeiska och internationella organisationer, såväl som industrin. Det ska uppdateras vid behov. Ändring 5 Förslag till beslut Artikel 6 punkt 3 Kommissionens förslag 3. Arbetsprogrammet ska innehålla kriterier för bedömning av förslag om indirekta åtgärder inom ramen för de olika finansieringsmetoderna, och för urval av projekt. Kriterierna kommer att vara excellens, effekter och genomförande. Kriterierna och eventuella viktningar och trösklar får beskrivas närmare eller Ändring 3. Arbetsprogrammet ska innehålla kriterier för bedömning av förslag om indirekta åtgärder inom ramen för de olika finansieringsmetoderna, och för urval av projekt. Kriterierna kommer att vara excellens, effekter och genomförande. Kriterierna och eventuella viktningar och trösklar som tydligt motiveras får beskrivas 10 /PE

17 kompletteras i arbetsprogrammet. närmare eller kompletteras i arbetsprogrammet. Ändring 6 Förslag till beslut Artikel 7 punkt 2a (ny) Kommissionens förslag Ändring 2a. De kommittéer som anges i punkt 2 bör alltid ha en rimlig könsfördelning och en rimlig fördelning mellan medlemsstater som utför forskning och utveckling på kärnenergiområdet. Ändring 7 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.A punkt 1 stycke 3 Kommissionens förslag FoU-verksamheten för bygget av Iterreaktorn ska bedrivas i fusionsorganisationerna och europeiska industriföretag. I verksamheten kommer bl.a. att ingå utveckling och provning av komponenter och system. Ändring FoU-verksamheten för bygget av Iterreaktorn ska bedrivas i fusionsorganisationerna och europeiska industriföretag. I verksamheten kommer bl.a. att ingå utveckling, provning, validering och kontroller av tillförlitligheten hos komponenter och driftsäkra system. Ändring 8 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.A punkt 2 strecksats 2a (ny) Kommissionens förslag Ändring Planering av ett nytt satellitexperiment under det åttonde ramprogrammet som kan komplettera Iter-försöket, för att säkerställa den prestanda som krävs och begränsa riskerna och driftskostnaderna, och som även kan omfatta studier av viktiga aspekter av Demotekniken. PE \ 11

18 Ändring 9 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.A punkt 4 strecksats 3 Kommissionens förslag Undersökningar av fusionsenergins samhällsaspekter och ekonomiska aspekter och kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om fusionsenergi. Ändring Undersökningar av fusionsenergins samhällsaspekter och ekonomiska aspekter och kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om fusionsenergi. Det ska i synnerhet tillses att allmänheten förmedlas rätt information, och särskilda insatser kommer att göras för att effektivare nå ut med och förmedla information om programmet. Ändring 10 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.A punkt 6 Kommissionens förslag Genomförandet av Iter i Europa inom den internationella ram som tillhandahålls av Iter-organisationen kommer att berika den nya forskningsinfrastrukturen med en stark europeisk dimension. Ändring Genomförandet av Iter i Europa inom den internationella ram som tillhandahålls av Iter-organisationen kommer att berika den nya forskningsinfrastrukturen med en stark europeisk dimension och kommer inom ramen för det kompletterande EU-programmet att leda till förverkligandet av en ny forskningsinfrastruktur till stöd för Iter-experimentet. Ändring 11 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.B inledningen Kommissionens förslag Det övergripande målet är att särskilt förbättra säkerhetsprestanda, resurseffektivitet och kostnadseffektivitet Ändring Det övergripande målet är att särskilt förbättra säkerhetsprestanda, resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 12 /PE

19 vid kärnklyvning och vid användning av strålning inom industri och medicin. Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och strålskydd kommer att genomföras inom de fem de huvudområden som beskrivs nedan. Det finns viktiga kopplingar till forskningen inom EU:s sjunde ramprogram, antaget genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG, inte minst inom områdena energi, europeiska standarder, fortbildning, miljöskydd, hälsa, materialvetenskap, förvaltning, gemensamma infrastrukturer, säkerhet och säkerhetskultur. Internationellt samarbete kommer att vara ett viktigt element inom många verksamhetsområden, inte minst avancerade kärnenergisystem som undersöks inom det internationella forumet för fjärde generationens reaktorer. vid kärnklyvning och vid användning av strålning inom industri och medicin. Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och strålskydd kommer att genomföras inom de fem huvudområden som beskrivs nedan. Det finns viktiga kopplingar till forskningen inom EU:s sjunde ramprogram, antaget genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG, inte minst inom områdena energi, europeiska standarder, fortbildning, miljöskydd, hälsa, materialvetenskap, förvaltning, gemensamma infrastrukturer, säkerhet och säkerhetskultur samt till förslagen om kärnklyvning i den strategiska EU-planen för energiteknik som rådet antog i mars Internationellt samarbete kommer att vara ett viktigt element inom många verksamhetsområden, inte minst avancerade kärnenergisystem som undersöks inom det internationella forumet för fjärde generationens reaktorer. Den generation kärnkraftverk som nu är i drift i Europa har i allmänhet en livslängd på 40 år och det planeras för eventuella förlängningar av deras livslängd. Tredje generationens och den framtidssäkra fjärde generationens reaktorer planeras få en livslängd på 60 år eller längre samtidigt som drift- och underhållskostnader till följd av åldrandet minimeras. Ändring 12 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.B inledningen stycke 1a (nytt) Kommissionens förslag Ändring Det finns ett tydligt behov av att utöka samarbetet med IAEA om de säkerhetsstandarder som ska gälla för alla kärnkraftsanläggningar och all kärnkraftsverksamhet. Dessa standarder bör i vid utsträckning tillämpas av formgivare, tillverkare och driftoperatörer inom kraftproduktion, medicin, industri, PE \ 13

20 forskning och utbildning. Ändring 13 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.B punkt 1 rubriken Kommissionens förslag Ändring 1. Geologisk slutförvaring 1. All lagring, inbegripet geologisk slutförvaring Ändring 14 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.B punkt 1 stycke 1 Kommissionens förslag Syftet är att genom praktikorienterad forskning lägga en solid vetenskaplig och teknisk grund för att demonstrera tekniken för, och säkerheten hos, geologisk slutförvaring av använt bränsle och långlivat radioaktivt avfall och för att stödja utvecklingen av en gemensam europeisk ståndpunkt i de viktigaste frågorna kring förvaltning och deponering av avfall. Ändring Syftet är att genom praktikorienterad forskning lägga en solid vetenskaplig och teknisk grund för att demonstrera tekniken för, och säkerheten hos, geologisk slutförvaring av använt bränsle och långlivat radioaktivt avfall, inbegripet långlivat avfall från avvecklingen av civil kärnenergi och radioisotoptillämpningar inom medicin, industri och jordbruk samt forskning och undervisning, och för att stödja utvecklingen av en gemensam europeisk ståndpunkt i de viktigaste frågorna kring förvaltning och deponering av avfall. Ändring 15 Förslag till beslut Bilaga del I rubrik I.B punkt 1 stycke 2 Kommissionens förslag Geologisk slutförvaring: Här ingår ingenjörstekniska studier och demonstration av utformning av förvar, bestämning på plats av bergtekniska egenskaper både i allmänt inriktade och platsspecifika underjordiska laboratorier Ändring Geologisk slutförvaring: Här ingår ingenjörstekniska studier och demonstration av utformning av förvar, bestämning på plats av bergtekniska egenskaper både i allmänt inriktade och platsspecifika underjordiska laboratorier 14 /PE

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer