Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen"

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april För mer information om olika ärenden, besök Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik ska inrättas i Sverige för att stärka förutsättningarna för utveckling och förnyelse inom kollektivtrafikområdet. Region Skåne gör nu en satsning för att centret ska placeras i Skåne. En placering av noden till Skåne är mycket fördelaktig då regionen exempelvis har haft en mycket stark utveckling av kollektivtrafiken under den senaste årsperioden och fortsatt har mycket tydliga mål för den framtida utvecklingen. Skåne kan även erbjuda en gynnsam miljö för innovationer och forskning, där stora möjligheter till nya former för samspel mellan forskning, innovation, utbildning och genomförande finns. Närheten till den danska delen av Öresundsregionen och den utvecklingsprocess som pågår kring regionintegrering och samarbete kring hållbar tillväxt, forskning och innovationer är också en viktig anledning till att placera centret i Skåne. Upprättas centret i regionen är det Region Skånes avsikt att vara en aktiv part, både gällande kunskapsspridning som med finansiering. (Ärende 11) Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Genom en satsning på projektet Ester mikrolån plus i Skåne vill regionala tillväxtnämnden genom olika insatser främja arbetslösa utomeuropeiska kvinnors entreprenörskap. Förhoppningen är att nya företag ska ha startats i Skåne vid projektets slut inom områden som projektdeltagarna själva och marknaden bestämmer. Modellen kombinerar mikrofinans- och företagandelösningar som integrerar finansiellt kapital, kunskapskapital och socialt kapital. Mikrolånen till projektdeltagarna (enskilt eller i grupp) utgör i snitt kr, dock högst kr, och räntan kan förmodas hamna på 4-5 %. Förutom mikrolån ska projektdeltagarna också få olika former av stöd och utbildning i ett inledande skede. Projektet ska rekrytera motiverade och lämpliga deltagare och därefter bland annat hjälpa projektdeltagarna att bygga nätverk med mentorer och ge dem coachning. (Ärende 8) Flyg- och luftcenter ska etableras i Ljungbyhed Regionala tillväxtnämnden satsar kr för att bidra till att ett flyg- och luftcenter etableras i Ljungbyhed. Målet är att både nationella och internationella pilot- och flygtekniska utbildningar med högsta kvalitetsnivå inrättas. Avsikten är också att arbeta för att en plattform med flygrelaterade utbildningar upprättas för att komplettera den grundläggande pilotutbildningen. Nuvarande Ljungbyheds flygplats är en viktig och redan etablerad del av denna plattform där Trafikflygarutbildningen såväl som gymnasieutbildning för flygtekniker är viktig för hela Skåneregionen. (Ärende 13) Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 Dagordning på regionala tillväxtnämndens möte 23 april Justering av protokoll, anmälan av delegationsbeslut samt anmälan av informationshandlingar 4. Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala tillväxtnämndens ansvarsområde. 1. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna. 5. Medicon Valley Alliance Ärendet utgick. 6. Hållbar tillgänglighet i Skåne-Blekinge Projekten Tillhåll 1 och Tillhåll 2 har genomförts under De har genomförts i partnerskap med Malmö, Lund, Helsingborg, Östra Göinge och Kristianstad kommun, Trafikverket, Lunds Tekniska Högskola, Länsstyrelsen i Skåne, Energikontoret Sydost, Hållbar Utveckling Skåne och Trivector Traffic, med Region Skåne som huvudansvarig. Vinnova har medverkat i finansieringen. Syftet har varit att medverka till hållbar och robust tillgänglighet genom samverkan och kompetensutveckling. Projekten har innefattat olika utredningsarbeten men också samverkans- och kommunikationsaktiviteter. Information om resultaten finns tillgängliga i en sammanfattningsrapport i form av ett magasin samt utredningsrapporter och annan dokumentation på 1. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna. Protokollsanteckning (Fp) 7. Hav, kust och vatten Etablering av funktion för samordning och samverkan Region Skåne har som ett av delmålen i sitt miljöstrategiska program, verksamhetsområde Livskraftigt Hav och vatten i Skåne, att en samordningsfunktion för hav och vatten ska etableras. Syftet med samordningsfunktionen är att etablera en plattform där aktörer av olika slag ska kunna mötas för att hantera bland annat frågor relaterade till planering, förvaltning och skydd av Skånes hav, kust och vatten, inklusive utveckling av hållbara näringar. Som ett led i detta arbete bidrar Region Skåne till finansieringen av en sådan funktion på Marint centrum/simrishamns kommun. Pressinformation Regionala tillväxtnämnden

3 1. Regionala tillväxtnämnden upphäver nämndens beslut Motsvarande medel, kronor 2012, anslag 30113, överförs till föreliggande ärende under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden samt 3. Resterande 3 miljoner kronor överförs under perioden , under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden 4. Region Skånes medverkan, i form av logotyp och muntlig information, ska finnas med vid alla aktiviteter. 5. Regionala tillväxtnämnden erhåller årlig återkoppling med slutrapport senast juli Ester mikrofinans plus i Skåne Ester - mikrolån plus i Skåne är ett tvåårsprojekt inom området socialt entreprenörskap som initieras mot bakgrund av förstudien: Ester - mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Skåne. Projektet syftar till att främja arbetslösa utomeuropeiska kvinnors entreprenörskap genom dels mikrolån, dels genom olika former av stöd och utbildning till kvinnorna i uppstartsfasen. Projektet organiseras antingen inom Region Skånes verksamhet eller i annan lämplig organisation, t ex Teknopol och i samverkan med liknande verksamheter som bl.a. ALMI/IFS, YallaTrappan, Uppstart Malmö m.fl. Finansiering sker inom ramen för beslutade medel. Medfinansiering sker av Tillväxtverket och möjligheterna till medfinansiering genom EUs regionalfond och/eller socialfond kommer att undersökas. Beslutsförslaget omfattar projektets innehåll och upplägg. 1. Region Skåne genomför tvåårsprojektet Ester - mikrolån plus i Skåne tillsammans med Tillväxtverket och initiativtagarna till projektet enligt föreliggande förslag. 2. Verkställande utskottet utses att representera Region Skåne i projektets styrgrupp. 3. Utvecklingsdirektören uppdras att organisera och genomföra projektet. 4. Regionala tillväxtnämnden erhåller årlig uppföljning med början hösten 2012 och en slutrapport senast december Reservation (SD) 9. Remiss. Region Hovedstaden regional översiktsplan för 2012 Region Hovedstadens Regionala utvecklingsplan är på remiss/höring. Regions Skånes yttrande framhåller att förslaget stämmer väl överens med Region Skånes utvecklingsstrategier samt att det finns många ämnesområden där vi kan intensifiera samarbetet för ökad integration och tillväxt i Öresundsregionen. 1. Regionala tillväxtnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Region Hovedstaden. Pressinformation Regionala tillväxtnämnden

4 10. Avtal om medfinansiering av förstudie på Södra stambanan söder om Lund C Genom avtalet kan en förstudie genomföras för utbyggnad från 2 spår till 4 spår på Södra stambanan från Flackarp till södra Lund. Utredningskostnaden delas mellan Trafikverket, Lunds kommun och Region Skåne. Region Skånes del bekostas med medel från RTI-planen. 1. Regionala tillväxtnämnden godkänner föreliggande medfinansieringsavtal. 11. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik förbereds. Trafikverket, VINNOVA och Formas har tillsammans med de tre storstadsregionerna tagit fram en inbjudan med förutsättningar kring innehåll, samverkan med olika aktörer, finansiering mm. Inbjudan riktas till universiteten i storstadsregionerna. Region Skåne redovisar genom avsiktsförklaringen sin syn på centrumets innehåll och lokalisering. Regionala tillväxtnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen att 1. Regionstyrelsen överlämnar föreliggande yttrande till VINNOVA, Formas och Trafikverket. 12. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öersundstågssystemet Arbete har inletts inför en ny upphandling av Öresundstågstrafiken. Före upphandling ska regionala tillväxtnämnden besluta om allmän trafikplikt. Genom föreliggande förslag till överenskommelse ges förutsättningar att hantera trafikpliktsbeslut i delar som sträcker sig över länsgränserna. Ärende för beslut om allmän trafikplikt kommer att tas upp i nämnden vid senare tillfälle. 1. Regionala tillväxtnämnden godkänner föreliggande förslag till överenskommelse. 13. Ljungbyhed air Under 2010 bildades ett konsortium bestående av Lunds tekniska högskola, Ljungbyhed Park, Region Skåne och Klippans kommun som parter, där aktörerna tillsammans undertecknade en avsiktsförklaring. Syftet var att medverka till att den framtida utbildningen finns kvar i Ljungbyhed och utvecklas till en nationell arena för pilotutbildning. Ordförandes förslag är en utveckling av intentionen i avsiktsförklaringen och skapar förutsättning för ett kommande beslut om Region Skånes fortsatta åtagande i samarbetsplattformen Ljungbyhed Air. 1. Regionala tillväxtnämnden anslår kronor 2012, ansvarsområde projekt 3572 Innovationssystem, för etablering av en utbildningsplattform för samarbete kring området kvalificerad trafikflygarutbildning tillika flyg- och luftrelaterad verksamhet, med samlingsnamnet Ljungbyhed Air. Pressinformation Regionala tillväxtnämnden

5 2. Regionala tillväxtnämnden ger utvecklingsdirektören i uppdrag att bereda om Region Skåne skall delta som medlem i Ljungbyhed Air Ideell Förening och tillhörande ideell förenings helägda servicebolag Ljungbyhed Air AB. Intentionen är att under hösten 2012 och efter resultatuppföljning av etableringen, besluta om fortsatt finansiellt långsiktigt åtagande av samarbetsplattformen Ljungbyhed Air. Protokollsanteckning (Mp) Mer information: Lars Palander, sekreterare regionala tillväxtnämnden, , Anna Jörback, kommunikatör, , Pressinformation Regionala tillväxtnämnden

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer