3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3L System (3L.ST) En strukturell vinnare"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget är inne i en internationell expansionsfas och förväntas visa stark tillväxt. Vinsten förväntas växa med i snitt 20 procent Drivkraften bakom tillväxten är en strukturell förändring på mediamarknaden med övergång från tryckt media till Internet. Behovet att samla in och hantera information har ökat, vilket 3L löser med sina produkter. 3L är ledande på en marknad med få konkurrenter. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 131 MSEK IT Fredrik Ruben Jan Friedmann 3L har en större kassa än nödvändigt och kan i princip dela ut allt. Värderingen ser attraktiv ut. Både DCF och relativvärdering indikerar en potential om 26 procent Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb OMXS30 Rebased 3L System Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 5,0 poäng 7,0 poäng 10,0 poäng 6,0 poäng 6,5 poäng Nyckeltal e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt -11% 69% 9% 12% 10% EBITDA EBITDA-marginal 10% 21% 21% 21% 23% EBIT EBIT-marginal 7% 20% 19% 19% 21% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 6% 14% 14% 14% 16% VPA 1,32 5,67 5,94 6,91 8,64 VPA just 1,32 5,67 5,94 6,91 8,64 P/E just 42,1 9,8 9,4 8,1 6,5 P/S 2,4 1,4 1,3 1,2 1,0 EV/S 2,0 1,2 1,0 0,9 0,8 EV/EBITDA just 20,2 5,5 4,8 4,4 3,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 55,8 Antal aktier (milj) 2,3 Börsvärde (MSEK) 131 Nettoskuld (MSEK) -26 Free float (%) 47,8 Dagl oms. ( 000) 2,7 Analytiker: Christian Lee Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 5 Verksamhet... 6 Marknad.. 13 Finansiella prognoser 20 Värdering. 25 SWOT. 27 Detaljerade estimat 28 Sammanfattning Redeye Rating 29 Resultat och balansräkning 30 3

4 Investeringssammanfattning 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för mediabranschen samt för bygg- och fastighetsbolag. Bolaget är inne i en internationell expansionsfas och har etablerat verksamhet i både USA och Asien. Expansionen förväntas kvarstå på hög nivå de närmaste åren och i kombination med en strukturell tillväxt på mediamarknaden förväntas bolaget fortsätta visa en stark tillväxt, både organisk och genom förvärv. Vi räknar med att 3L System visar en årlig organisk tillväxt om 11 procent de närmaste två åren samtidigt som vinsten förväntas växa med i snitt 20 procent. Mediamarknaden genomgår en strukturell förändring med en övergång från tryckt media till Internet. Den yttersta orsaken till denna förändring är att människors mediavanor ändrats. Allt mer tid spenderas på Internet och med det har e-handeln visat en stark tillväxt de senaste åren. Företagen har kommit till insikt att de måste synas på Internet och investerar därför mer av sina resurser på detta medium. Detta har inneburit ett större krav för mediabolag som erbjuder katalog- och söktjänster på Internet att samla in och hantera information på ett systematiskt sätt. 3L System har branschspecifika lösningar som gör att kraven kan mötas och göra säljprocessen mer effektiv. De viktigaste kunderna är Eniro, EDSA och Local Insight Media, som samtliga genomgår den ovan beskrivna strukturförändringen. Bolaget är ledande på en marknad med få konkurrenter. 3L System har en mycket stark balansräkning med en större nettokassa än nödvändigt. Bolaget har inga lån och kassan utgör cirka 20 procent av börsvärdet. Givet att bolaget förväntas visa starka kassaflöden de kommande åren ser utsikterna för en generös utdelning ljusa ut. I princip skulle bolaget kunna dela ut hela nettokassan om 26 MSEK utan problem, men kapitalet kommer sannolikt användas primärt till strukturaffärer. 3L System värderas till P/E 8,1x och 6,5x för 2010E respektive 2011E på våra prognoser, vilket är lågt givet den förväntade vinsttillväxten. Oavsett vilka värderingsmultiplar vi tittar på värderas 3L med en väsentlig rabatt som ligger i intervallet procent. Med utgångsläget att en rabatt om 25 procent på de förväntade vinsterna kan vara motiverat med tanke på att jämförelsebolagen är betydligt större indikerar det ett värde om kronor per aktie. DCF-värderingen leder oss till samma värde, varvid vi anser att det motiverade värdet på 12 månaders sikt är 70 kronor per aktie. Vitec är största ägare med ett innehav om 52 procent av kapitalet. Även om det innebär att likviditeten i aktien kan vara svag anser vi att ägarstrukturen gör att nedsidan i en investering är begränsad, vilket gör risk/reward attraktiv. 4

5 Bolagsbeskrivning 3L grundades 1976 och finns noterat på First North sedan L System är ett svenskt mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för mediabranschen samt för bygg- och fastighetsbolag. Bolaget grundades 1976 och noterades 1998 på SBI-listan som sedermera bytte namn till NGM. Sedan december 2008 är 3L System noterat på First North. Omkring 75 procent av bolagets omsättning finns i Sverige och övriga Europa, drygt 20 procent finns i USA. Stark förankring inom bygg- och fastighetsförvaltning Bolaget har sedan start en stark förankring inom bygg- och fastighetsförvaltning och har idag en marknadsandel om 30 procent bland de 50 största byggföretagen i Sverige. 3L Förvaltningssystems lösningar hanterar alla aspekter av kritiska processer som uppstår vid bygg- och fastighetsförvaltning, såsom ekonomi och projektredovisning. Genom att 3L arbetat inom denna bransch i över 30 år har bolaget gedigna kunskaper och starka relationer med sina kunder. Media är snabbväxande och är i en internationell expansionsfas 3L Media som är det andra benet är snabbväxande och svarar för drygt 70 procent av den totala omsättningen. Denna verksamhet gynnas starkt av den omstrukturering som sker på mediamarknaden där allt mer resurser går från tryckt media till online. Detta har inneburit ett större krav för mediabolag som erbjuder söktjänster på Internet att samla in och hantera information på ett systematiskt sätt. 3L Media är i en internationell expansionsfas och har lyckats ta stora kunder såväl inom Sverige som internationellt. Några av de största kunderna är Eniro, EDSA och Local Insight Media. 3L har fyra intäktsströmmar 3L System har fyra intäktsströmmar; en initial installationsavgift där utbildning ingår, löpande licensintäkter som omfattar drift, support och underhåll. Därutöver kommer intäkter från konsultation och kundanpassningar samt försäljning av tredjepartslösningar. Bolagets affärssystem är modulbaserade, vilket innebär att lösningarna är skalbara och flexibla så att kundernas specifika behov kan mötas. Ny VD med gedigen bakgrund Fredrik Ruben är bolagets VD sedan november Han har tidigare haft olika chefsbefattningar på Boss Media och GTECH som är teknikleverantörer av onlinespelplattformar. Han är vidare en av grundarna av Ericsson IPX som är en division inom Ericsson och är specialiserad på betalningslösningar för mobiltelefoni. Jan Friedman är styrelseordförande i 3L System sedan Han är även styrelseordförande för e- handelsbolaget tretti.se. Vitec äger 52% av kapitalet Programvarubolaget Vitec är största aktieägare med ett innehav om drygt 52 procent. I övrigt är ägarlistan fragmenterad. 5

6 Verksamhet 3L har två inriktningar; media och bygg- och fastighet 3L System är ett svenskt mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för mediabranschen samt för bygg- och fastighetsbolag. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 70 anställda, varav 50 personer är verksamma inom 3L Media och 20 personer inom 3L Förvaltningssystem. 3L System hade 2009 en nettoomsättning om 102,7 MSEK och ett rörelseresultat om 19,2 MSEK. 3L Media svarade för 72 procent av den totala omsättningen och 77 procent av rörelseresultatet. Fördelning omsättning & rörelseresultat per verksamhet (2009) Omsättning Rörelseresultat 28% 23% 72% 77% 3L Media 3L Förvaltningssystem 3L Media 3L Förvaltningssystem Källa: 3L System Vägledande media handlar om att synas på rätta platser vid rätta tillfällen så att de rätta kunderna nås Vägledande media 3L Media levererar tjänster och systemlösningar till kunder inom vägledande media, eller sökmedia som det också kallas. Vägledande media innebär till skillnad från traditionell media såsom TV, radio och dagspress att budskapen utformas efter kundernas identifierade behov och placeras på lämpliga platser på Internet där chansen är störst att nå de relevanta kunderna. Vägledande media handlar med andra ord om att synas på rätta platser vid rätta tillfällen så att de rätta kunderna kan nås. Vägledande media har sitt ursprung från tryckta kataloger som till exempel Gula Sidorna där företagen sätter ut annonser i katalogen varefter kunderna som är ute efter specifika tjänster och produkter aktivt får leta efter dessa annonser. Det finns idag olika former av vägledande media där de vanligaste är tryckta kataloger, portaler på Internet och sökmotorer. 6

7 Vägledande media Tryckta kataloger Internetportaler Sökmotorer Gula Sidorna hitta.se Google Lokaldelen blocket.se Yahoo Din Del tradera.se MSN Källa: Redeye Research Internetannonsering ger bäst avkastning på reklaminvesteringar och vinner därför marknadsandelar Internet har inneburit att sökningen för kunderna kan ske ännu mer effektivt och att spårbarheten och träffsäkerheten i att nå de önskvärda kunderna ökat. En annan fördel med användningen av Internet som sökmedia är att sökträffarna är mätbara, vilket innebär att annonsören kan se hur framgångsrik en specifik reklaminvestering varit i form av sökträffar, genererad trafik, antal affärer etc, och därmed inte betalar mer än vad investeringen genererat i pengar för företaget. Det här är naturligtvis ett stort incitament för företagen att flytta över reklaminvesteringarna från traditionell media till Internet eftersom vägledande media på det formatet ger störst avkastning per investerad krona. Behovet att bearbeta insamlad information från Internet har ökat En följd av denna strukturella förändring av mediamarknaden är att företagens behov att samla in, hantera och katalogisera relevant information på ett systematiskt sätt ökat, vilket är vad 3L Media erbjuder i sina systemlösningar. Det 3L Media erbjuder i sina produkter är ett branschanpassat Content Management system som underlättar för företagen att systematiskt hantera informationen de samlat in i databasen så att effektiva försäljningsaktiviteter, som till exempel kampanjer, kan utformas. 3L Media har två produkter; Core och MBS 3L Media 3L Media har två produkter; Core och MBS (Media Business Systems), vilka båda är modulbaserade. Det innebär att de är skalbara och att kunderna kan anpassa systemet efter de behov och aktiviteter de har och bygga ut systemet med fler moduler allt eftersom behoven breddas eller förändras. Kundanpassningar leder ofta till att nya moduler utvecklas, vilket är till stor fördel för 3L eftersom de kundspecifika kraven innebär framtagande av lösningar som breddar det befintliga produktutbudet. Eniro är en kund som använder MBS Core är kärnan i 3Ls framtid Både MBS och Core produkterna är anpassade för vägledande media och används som säljstöd genom hela säljcykeln, från planering till fakturering och hantering av klagomål. MBS är en äldre produkt jämfört med Core och har mellan 8 till 10 installationer hos kund varav Eniro är den största. MBS är främst en katalogprodukt och riktar sig mot Yellow Pages Industry för att underlätta en övergång från tryckta produkter till online. 7

8 Produkterna används som säljstöd varav Core är anpassad för sök Core är en nyutvecklad produkt som så småningom ska fasa ut MBS och är en dyrare produkt jämfört med MBS men har fler funktionaliteter och är mer anpassad för sökverksamhet. Core innehåller en logik som fördelar och definierar rådata som matas in i databasen så att innehållet i en säljkampanj fylls på ett smart sätt. Systemet stödjer därefter hela säljprocessen och spårar flöden som kommer ur annonsförsäljningssystemet. Core har idag tre installationer hos kund varav Local Insight Media i USA är den största kunden. Trots att MBS är en äldre produkt och har lägre priser genererar den fortfarande bra marginaler eftersom det är lång livslängd på den och den ger upphov till en stor andel repetitiva intäkter. Med repetitiva intäkter menas intäkter som avtalats för minst 12 månader i förväg, vilket ökar visibiliteten. Core är fortfarande i en investeringsfas som innebär installationer och kundanpassningar vilket kan betyda större kostnader initialt. Andelen repetitiva intäkter ökar dock sannolikt i år eftersom installationen hos Local Insight Media slutförts och är i drift, vilket torde lyfta lönsamheten. En enklare Core ska tas fram som en instegsprodukt vilket öppnar vägen till nya kunder och marknader Partnerskap medför ett större fokus på produktutveckling Breddning av produktsortimentet För att bredda produktsortimentet inom affärsområdet Media planerar 3L att under 2010 ta fram en enklare version av Core för att dels attrahera mindre kunder men också för att kunna bearbeta nya marknader. Eftersom produkten Core är en modulbaserad lösning torde en enklare version av Core bli en attraktiv instegsprodukt som vid ett senare tillfälle går att komplettera med fler moduler allteftersom kundens behov utökas. Vi ser dock 3Ls planer på att etablera strategiska partnerskap med företag som utför installationer och konsulttjänster som ett viktigare steg för affärsområdets framtida tillväxt. Bolaget kan då fokusera på att bli ett mer renodlat produktbolag och utveckla nya produkter i en snabbare takt, vilket vi bedömer är viktigt då behoven på sökmarknaden förändras snabbt och blir allt mer krävande. Cirka 40% repetitiva intäkter ökar visibiliteten i intäkter och minskar risken Intäktsmodellen Intäktsmodellen består av en fast initial installationsavgift där utbildning ingår som därefter löper vidare i rörliga intäkter där drift och support är inkluderade. Därutöver tar 3L Media betalt för konsultationer och kundanpassningar. Cirka 40 procent av intäkterna är repetitiva, varav MBS svarar för merparten. Denna andel torde stiga i takt med att fler installationer av Core genomförs, vilket ökar visibiliteten i intäkterna och minskar risken i verksamheten. Eniro, EDSA och Local Insight Media är de största kunderna Kunder De två största kundgrupperna i Europa är Eniro och EDSA (European Directories), medan den största kunden i USA är Local Insight Media. Den amerikanska sökmarknaden, som är världens största, har kommit längre i utvecklingen och ligger några år före den svenska marknaden. 8

9 USA är en viktig marknad och det är logiskt att 3L expanderar där Användningen av tryckta kataloger är dock fortfarande av stor betydande i USA och övergången av kataloger från print till online ligger efter Europa. Den amerikanska marknaden är dock större än den europeiska och i och med att sökmarknaden där kommit längre i sin utveckling torde det finnas goda grunder för att USA ska komma ikapp Europa även på onlinekataloger. Det är därför logiskt att 3L gör sin internationella expansion för denna verksamhet i USA och av stor betydelse att de lyckades få Local Insight Media som kund eftersom detta bolag är den femte största aktören inom vägledande media i USA. Förutom de redan nämnda är De Gule Sider i Danmark och Singapore Press Holding några av de mest betydelsefulla kunderna. De egenutvecklade systemen svarar för den hårdaste konkurrensen på en marknad med få egentliga konkurrenter Få konkurrenter Det finns få konkurrenter som utvecklar affärssystem som är anpassade för vägledande media. De befintliga systemen är oftast egenutvecklade, vilket till stor del svarar för den mest utmanande konkurrensbilden. Det innebär också möjligheter när bolagen växer och de egenutvecklade systemen inte klarar av att skala upp i takt med verksamheten. Vanligtvis leder det till att de upphandlar ett nytt system från en extern part. De allra största affärssystemsleverantörerna, såsom Oracle, SAP och Microsoft har förvisso Content Management lösningar men har inga lösningar som är skräddarsydda för mediabolag som är verksamma inom sök. De största konkurrenterna är istället det amerikanska affärssystemsbolaget Amdocs som 2009 hade en omsättning om 2,9 miljarder USD (drygt 21 miljarder SEK), och net-linx som är ett tyskt onoterat bolag. Dessa två bolag har differentierat sig från de största leverantörerna genom att ta fram branschspecifika lösningar för vägledande media. 3L Media har dock lyckats bra i konkurrensen med de två större konkurrenterna och lyckades vinna avtal från Local Insight Media i konkurrens med dessa. Lägre priser och fokus på mindre och medelstora bolag innebär möjligheter att ta marknadsandelar Även om 3L har produkter som är konkurrenskraftiga är priset enligt vår mening den förmodligen största anledningen till varför 3L lyckades vinna den upphandlingen. Jämfört med Amdocs erbjuder 3L Media halva priset vilket torde ha varit en avgörande faktor. Amdocs fokuserar dessutom i större utsträckning på stora kunder inom telekommunikation. Några av Amdocs kunder är Vodafone, T-Mobile och AT&T. Vår bedömning är därför att 3L Media har stora möjligheter att ta marknadsandelar bland mindre och medelstora bolag på grund av lägre priser men också på grund av att de mindre bolagen inte är prioriterade hos Amdocs. Marknadsledande inom affärssystem för bygg och fastighet 3L Förvaltningssystem 3L Förvaltningssystem har sedan start en stark förankring inom bygg- och fastighetsförvaltning och har idag en marknadsandel om 30 procent bland de 50 största byggföretagen i Sverige. Totalt har 3L cirka 300 kunder inom 9

10 detta affärsområde. Systemlösningarna är specifikt anpassade för bygg- och fastighetsförvaltning och har två produkter; 3L Pro och Fasticon system. 3L Pro stödjer alla kritiska processer 3L Pro för bygg- och fastighetsproffs Produkten 3L Pro är ett komplett affärssystem som är egenutvecklat och har sitt ursprung i ekonomidelarna. Produkten är branschanpassat för att bland annat underlätta kritiska processer som ekonomi och projektredovisning men har breddats med olika moduler allt eftersom de olika kundbehoven uppstått. Systemet stödjer i princip alla likvidströmmar som uppstår i ett byggprojekt, varav några av dessa är successiv vinstavräkning, tidsredovisning, periodisering och fakturahantering. och kan säljas till andra målgrupper efter vissa modifikationer Till skillnad från Core och MBS innehåller 3L Pro mer generiska funktionaliteter vilket gör att 3L efter vissa modifikationer kan sälja affärssystemet till andra målgrupper än bygg och fastighet. Fasticon system är en smalare produkt som riktar sig mot teknisk fastighetsförvaltning och innehåller ett system för planering, budgetering och kalkylering av fastighetsrelaterade tjänster. Idag har 3L Förvaltningssystem drygt 360 installationer hos kund. Produktsortimentet ska breddas och bli mer användarvänligt i syfte att kunna höja priset Under 2010 kommer affärsområdet Förvaltningssystem att lägga resurser på att bredda det befintliga produktsortimentet och uppdatera användargränssnittet som gör det mer användarvänligt. Systemet kommer att migreras till en flerskiktslösning som gör det lättare för kunden att använda lösningen över Internet, vilket vi bedömer är ett nödvändigt uppgraderingsarbete för att kunna höja priset för produkten och hålla jämna steg med konkurrenterna. Intäktsmodellen Intäktsmodellen består av en fast initial installationsavgift som därefter löper vidare i rörliga intäkter där drift och support ingår. 3L Fastighetsförvaltning har liksom 3L Media cirka 40 procent repetitiva intäkter men har som ambition att utöka den andelen. Programvarubolaget Vitec som också är specialiserade mot fastighetsbranschen har inom affärsområdet Förvaltningssystem en andel om 52 procent i repetitiva intäkter, vilket torde vara en indikation på en nåbar nivå. Konkurrensutsatt marknad men utvecklingen går mot skräddarsydda lösningar Många konkurrenter I och med att 3L Förvaltningssystem erbjuder generiska tjänster som de flesta leverantör av affärssystem kan tillhandahålla i sina respektive lösningar är i princip samtliga ERP-bolag en tänkbar konkurrent till 3L inom detta segment. Utvecklingen går dock mer åt att leverantörerna tar fram skräddarsydda lösningar som är anpassade för respektive industri eller bransch och eftersom 3L Pro är framtagen för att motsvara bygg- och fastighetsbranschens specifika behov finns därför relativt få renodlade konkurrenter. Agresso är en av få konkurrenter som bearbetar samma kunder, det vill säga bolag som har en omsättning från cirka 50 MSEK och 10

11 uppåt. De stora byggbolagen såsom Skanska, NCC och JM använder lösningar från de större leverantörerna som SAP, men 3L ser det inte som omöjligt att bearbeta även dessa. System anpassade för svenska förhållanden och kompetens lokalt närvarande utgör konkurrensfaktorer De konkurrenter som vi bedömer 3L ställs mot i första hand är de bolag som riktar sig mot mindre och medelstora företag och som har en lösning som är anpassad till svenska förhållanden. Vi tror dessutom att de som hanterar försäljningen lokalt i Sverige och har lokal kompetens närvarande är de främsta konkurrenterna. I nedan finns en förteckning över de bolag vi anser har branschfokuserade lösningar som 3L Förvaltningssystem ställs mot. Konkurrenter Bolag Produkt Agresso Agresso Business World ComActivity Comactivity Business Suite Epicor Epicor 9 Infor Infor ERP LN Microsoft Dynamics AX Oracle JDE Enterprise One Unikum Pyramid Business Studio Visma Software Visma PX Control Källa: Herbert Nathan & Co (2009) Ett bolag som förekommer som konkurrent vid många upphandlingar är Vitec. En skillnad mellan dessa två bolag är dock att Vitecs lösningar är mer ett renodlat fastighetsförvaltningssystem som inte är kopplat till ett ekonomisystem, vilket 3L erbjuder. Vitec är dessutom mer fokuserad mot verksamheter och bolag inom den offentliga sektorn medan 3L primärt riktar sig mot privata kunder. En sak som de båda bolagen har gemensamt är deras långa historik inom fastighetsbranschen. 3L har arbetat inom denna bransch i över 30 år vilket medför djupa insikter om kundernas behov samt innebär starka relationer med kunderna. Installationer är krävande och medför inträdesbarriärer när de väl genomförts En faktor som är av betydelse är att installationer av affärssystem oftast är omfattande och krävande för kunden. När en installation väl genomförts är det därför av praktiska skäl besvärligt för en kund att byta leverantör, vilket innebär en tröskel för andra konkurrerande leverantörer att ta över en befintlig kund hos 3L och vice versa. Ute efter större kunder 3L System har som målsättning att ta en större andel av Tier 1-bolagen, vilket vid en första anblick kan te sig som en svår uppgift eftersom de i många sammanhang riskerar att konkurrera med de större leverantörerna av affärssystem. Vår bedömning är dock att den vanligaste orsaken till att Tier 1-bolagen skulle välja 3Ls systemlösningar är för att ersätta deras 11

12 ålderdomliga CRM-system och samtidigt passa på och migrera till ett system som är mer anpassat efter de förutsättningar som gäller på den marknad som de vill vara verksamma inom. Ju fler viktiga referenskunder 3L knyter till sig desto lättare torde arbetet med att skriva nya avtal med Tier 1-bolagen bli framöver. Av den anledningen är det av stor betydelse att 3L lyckats få kunder som Eniro, EDSA och Local Insight Media. 12

13 Marknad ERP-marknaden förväntas växa med 3-7% men det är viktigare att titta på den underliggande marknadstillväxten För att få en bättre förståelse för vad som driver 3L Systems verksamhet tittar vi på de faktorer som är drivande på respektive marknad. Affärssystemsmarknaden förväntas enligt branschanalytiker som Forrester och IDC växa med 3-7 procent under För 3L Media som utvecklar branschspecifika lösningar för vägledande media är det dock enligt vår mening utvecklingen av den underliggande marknaden, det vill säga sökmarknaden, som är den främsta drivfaktorn, snarare än utvecklingen av marknaden för affärssystem. På liknande sätt är det utvecklingen inom byggindustrin som är det väsentliga att titta på för att få en bättre förståelse för vad som driver marknaden för 3L Förvaltningssystem och vilken potential som finns där. Gemensam drivkraft för de två inriktningarna är att kunderna vill minska sina kostnader, öka sin effektivitet och öka transparensen i sina verksamheter. E-handeln är det som ytterst driver utvecklingen av sökmarknaden E-handeln förväntas visa en tillväxt om 9-10% per år Bakgrund till sök 3L Medias produktlösningar används bland annat som säljstöd för företag som är verksamma inom vägledande media, som också kallas sökmedia. Det som ytterst driver utvecklingen av sökmarknaden anser vi är e-handeln som växer i omfattning och betydelse. Orsaken till denna syn är att människor i allt större utsträckning använder sig av sök på Internet i samband med ett köp. Sök kan utföras i syfte att leta efter information eller underlag för att fatta ett köpbeslut, för prisjämförelser, hitta omdömen och recensioner eller för att helt enkelt genomföra ett köp. En viktig skillnad från andra former av marknadsföring där den potentiella kunden exponeras inför reklam vilket är en enkelriktad kommunikation, är att när den potentiella kunden gör en sökning på Internet så är det en aktiv handling som utförs. Kunden är därmed mer mottaglig för erbjudanden och kampanjer och är följaktligen mer benägen att genomföra ett köp. E-handeln växer Forrester uppskattar att e-handeln i Västeuropa visade en tillväxt om 11 procent under 2009, trots att det råder utmanande tider. I USA uppskattas dock e-handeln ha minskat något under 2009 jämfört med föregående år. Det indikerar i våra ögon att e-handeln visar en större motståndskraft mot svagare konjunkturer jämfört med vad övrig handel visar, men är inte helt opåverkad. Under större delen av 2000-talet fram till 2008 låg den årliga genomsnittliga tillväxten i såväl Europa som i USA kring 20 procent. Även om en sämre konjunktur kan ha haft en temporär negativ påverkan på e- handeln så tyder mycket på att e-handeln kommer att fortsätta växa men att tillväxten framöver kommer vara mer modest jämfört med tidigare i takt med att e-handelsmarknaden mognar. Vi ser i grafen nedan att e-handeln i Västeuropa förväntas visa en genomsnittlig tillväxt på 9 procent per år under perioden enligt Forrester, medan e-handeln i USA förväntas växa med 10 procent under enligt emarketer. 13

14 E-handel försäljning Västeuropa , mdr EUR 250 mdr EUR CAGR 09-14: 9% 200 E-handel försäljning USA , mdr USD* 200 mdr USD CAGR 09-13: 10% E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E E 2010E 2011E 2012E 2013E Källa: Forrester (2009), Redeye Källa: emarketer (2009) *Exklusive resor Företagens behov att bearbeta information om kundernas sök- och köpvanor torde öka Vi anser att det är positivt att e-handeln börjar komma i mognadsfas och att det talar till 3L Systems fördel. Företagens behov att bearbeta information om kundernas sök- och köpvanor torde öka i syfte att effektivisera försäljningsarbetet och nå konkurrensfördelar. Vår uppfattning är att detta behov inte lär minska i takt med att e-handeln ökar i betydelse av den totala handeln. Internetpenetration En förutsättning för att e-handeln ska växa är att Internetpenetrationen nått en hög grad eftersom det indikerar hur moget befolkningen blivit i användningen av Internet vilket i sin tur ökar sannolikheten för att de ska göra en sökning av information och handla på nätet. Enligt Internet World Stats finns idag drygt 1,3 miljarder Internetanvändare globalt, varav 43 procent finns i Asien, 24 procent i Europa och 15 procent i Nordamerika. Dessa tre regioner svarar för drygt 80 procent av Internetanvändningen i världen. Antal Internetanvändare i världen, 2009 Fördelning av Internetanvändare i världen, 2009 Miljoner % % 3% Asien % 400 Europa % Nordamerika Latinamerika 15% Afrika 0 Mellanöstern Australien 24% Källa: Internet World Stats (2009) Källa: Internet World Stats (2009) 14

15 Ju högre Internetpenetrationen är desto mer benägen torde befolkningen vara att använda sökmedia Även om antal användare i absoluta tal kan vara intressant att titta på, anser vi att penetrationen av användare är en mer talande parameter eftersom den anger hur stor del av befolkningen som använder sig av Internet. Ju högre siffra desto större är sannolikheten att befolkningen använder sig av sökmedia och tillämpar e-handel. Nordamerika har enligt Internet World Stats den högsta penetrationen i världen där 74 procent av befolkningen använder Internet. Därefter har vi Australien och Oceanien med en andel om 60 procent och Europa om 52 procent. Asien som har högst antal Internetanvändare i absoluta tal har ett ganska lågt penetrationstal, vilket enligt vår mening gör den marknaden mindre attraktiv jämfört med Nordamerika. 3L är geografiskt väl positionerade 3L System har drygt 20 procent av sin verksamhet i USA med ambitionen att öka denna andel, resten finns i Europa. Vi anser att 3L System är väl positionerade geografiskt sett för att få en hävstång på den höga Internetpenetration som finns i de två regionerna. Internetpenetration i världen, % 74% 70% 60% 60% 52% 50% 40% 30% 20% 10% 30% 28% 19% 7% 0% Källa: Internet World Stats (2009) Folk väljer att spendera mer av sin tid på Internet, vilket annonsörerna insett Ökade investeringar på Internet Nedanstående figur visar hur fördelningen av annonsinvesteringarna per media beräknas ha uppgått till 2009 jämfört med hur mycket tid som spenderats per media. Enligt studier från Forrester Research och ZenithOptimedia spenderar folk 32 procent av sin tid på Internet, vilket därmed är det näst största mediet efter TV. Samtidigt valde annonsörer att investera cirka 13 procent av sina annonsbudgetar på detta medium. Denna skillnad har naturligtvis fångat annonsörers uppmärksamhet och är en stor anledning till varför investeringar inom detta medium växer snabbare. 15

16 Annonsinvesteringar vs spenderad tid per medium, 2009 (%) Annonsinvesteringar vs spenderad tid (%) 45% 42% 40% 36% 35% 32% 30% 25% 25% 20% 17% 13% 15% 11% 8% 8% 10% 7% 5% 0% TV Radio Tidningar Internet Tidskrifter Annonspengar Spenderad tid Källa: Redeye Research, Forrester (2009), ZenithOptimedia (2009) Internetannonsering växer trots utmanande konjunktur Den totala annonsmarknaden beräknas enligt ZenithOptimedia ha minskat med 10 procent under 2009 där samtliga medium fått se minskade resurser förutom Internet som förväntas ha vuxit med drygt 9 procent. I synnerhet sökannonsering uppskattas ha visat bra tillväxt under fjolåret. Enligt emarketer uppskattas sökmarknaden ha vuxit med 15 procent under 2009 trots att lågkonjunkturen inneburit stora utmaningar för företagen som i många fall minskat på sina annonskostnader. En bidragande orsak till detta är att de minskade annonsbudgetarna lett till att företagen i större grad väljer de alternativ som ger bäst avkastning på investeringarna, och i det urvalet har sökannonsering vunnit marknadsandelar. 90% av all e-handel börjar med en sökning En stor anledning till varför sökannonsering visat så stark tillväxt är att närmare 90 procent av all e-handel börjar med en sökning på Internet där vanligtvis ett specifikt sökord skrivs på en sökmotor som till exempel Google, Yahoo! eller MSN. Konverteringsgraden, det vill säga andel affärer som kommit till avslut efter en genomförd sökning, är oftast hög vilket gör sökannonsering till ett intressant alternativ för företagen. Eniro genomför en strukturförändring med ökad fokus på online Strukturförändring bidrar positivt Hög konverteringsgrad i kombination med den stora tillgängligheten på Internet har lett till en snabbare övergång från tryckt media, såsom kataloger, till online. Så är fallet för 3L Medias största kund i Sverige, Eniro, där det är tydligt att bolaget genomgår en strukturförändring av hela sin verksamhet. Kärnan i deras nya verksamhet är lokalt sök som kompletteras med olika transaktionsgenerande tjänster. Under perioden minskade Eniros offlineverksamhet (kataloger) med i snitt 9 procent per år medan onlineverksamheten visade en genomsnittlig årlig tillväxt om 18 procent. Visserligen växer online från en låg nivå, vilket delvis förklarar det höga tillväxttalet, men med tanke på 16

17 tillväxten på sökmarknaden de senaste åren är det inte underligt att Eniro visat bra tillväxt på online. Eniro förväntar att tillväxten för affärsområdet Online ska uppgå till procent per år, vilket är en syn som stöds av den förväntade tillväxten inom sökmarknaden. Eniro Intäkt Online & Offline * Online Offline Källa: Eniro (2009) *exklusive Voice Eniro skriver i sin bokslutskommuniké för 2009 att bolaget beslutat öka takten i omstruktureringen av verksamheten från print till online genom ett nytt säljkoncept med syfte att stärka kundrelationerna och ytterligare sänka kostnadsbasen. Det här anser vi är positiva besked för 3L. Idag använder Eniro endast produkten MBS men ambitionen är att sälja även Core till dem. Möjligheten till detta torde ha stärkts genom att Eniro påskyndar övergången till online. Sök utgör närmare hälften av all Internetannonsering i USA Sökmarknaden Sökannonsering är det största formatet för Internetannonsering, motsvarande en andel om 48 procent av all annonsering på Internet i USA under

18 Investeringar Internetannonsering per format i USA, % 2% 3% 8% 12% 6% 19% 48% Search Display ads Video Rich media Classifieds Lead generation Sponsorships Källa: emarketer (2009) Enligt emarketer uppskattas sökmarknaden i USA under fjolåret ha varit värd drygt 12 miljarder USD och beräknas växa till närmare 20 miljarder år Under perioden 2000 till 2008 ökade investeringar på den amerikanska sökmarknaden med i snitt 79 procent per år, enligt emarketer. Sök förväntas växa i snitt 12% per år Sökmarknaden förväntas fortsätta växa i hög takt och uppskattas av emarketer visa en genomsnittlig tillväxt om 12 procent per år. År 2013 beräknas marknaden för sökannonsering vara värd närmare 20 miljarder USD, medan hela Internetannonsmarknaden beräknas uppgå till ett värde om 42 miljarder USD enbart i USA. Investeringar sökannonsering i USA, Investeringar Internetannonsering i USA, MdrUSD MdrUSD 37 CAGR : 12% 40 19, , , ,5 13,9 25,7 12, ,6 10,7 21,1 10 8, ,9 7 5, ,5 3,9 10 0,1 0,3 0, E 2011E 2012E 2013E Källa: IAB, emarketer (2009) Källa: IAB, emarketer (2009) Eftersom den amerikanska Internetannonsmarknaden ligger ett par år före den europeiska i utvecklingen torde behovet att använda branschanpassade affärssystem ha kommit längre där, varför vi anser 3L medias satsning i USA som ett logiskt steg och ett strategiskt riktigt beslut. 18

19 Byggbolagen beroende av bra redovisning Om 3L Media gynnas av en strukturförändring av den mediamarknad de är verksamma inom så är läget det omvända för 3L Förvaltningssystem. Efterfrågan på 3Ls produkter inom detta segment drivs snarare av byggindustrins och fastighetsbolagens strävan efter att effektivisera sin verksamhet så att intäkter och kostnader hålls under kontroll. Byggbolagen riskerar sin vinst om redovisningen är bristfällig Byggbolagen redovisar sina projektintäkter genom successiv vinstavräkning, vilket innebär att byggprojektet redovisas i takt med projektets upparbetning. Projektets nedlagda kostnader matchas kontinuerligt mot de beräknade kostnaderna vid färdigställandet för att avgöra upparbetningsgraden. Om kostnaderna inte kan redovisas på ett tillfredställande sätt på balansdagen riskerar bolagen att behöva nollavräkna, det vill säga redovisa intäkter som motsvarar de nedlagda kostnaderna. Färre projekt att arbeta på medför större satsning på affärssystem Det här kan vara en komplicerad process att hantera för mindre till medelstora byggbolag som driver flera projekt parallellt. Det är samtidigt ett kritiskt moment för dessa eftersom deras intäktsströmmar är beroende av en så korrekt redovisning som möjligt. Detta är ett moment som byggbolagen riktar sin uppmärksamhet på i såväl goda som dåliga tider. Den pågående lågkonjunkturen har till exempel inneburit att det finns färre projekt att arbeta på och då vill bolagen inte riskera att vinster förloras av redovisningsmässiga skäl varvid de väljer att investera i effektiva affärssystem som uppfyller de specifika kraven. 3L har drygt 1% av marknaden, vilket indikerar en stor potential I Sverige finns enligt Sveriges Byggindustrier cirka byggföretag med inriktning mot byggande av hus, skolor etc. Endast de företag som ej ingår i koncern är inräknade. Av dessa är cirka aktiebolag och omkring byggföretag är i formen enskild näringsverksamhet. Vår bedömning är att 3Ls kundunderlag i Sverige därmed uppgår till omkring bolag. 3L Förvaltningssystem har idag cirka 300 kunder, vilket motsvarar drygt 1 procent av den marknad som 3L kan bearbeta. Det indikerar en stor marknadspotential i våra ögon. 19

20 Finansiella prognoser 3L har i snitt vuxit med 19% per år L System anger inga finansiella mål för tillväxt och lönsamhet. Tillväxten drivs dock av en internationell expansion för 3L Media som gynnas av en strukturell tillväxt av Internetannonsering. Under perioden har 3L System visat en årlig genomsnittlig tillväxt om 19 procent med en genomsnittlig rörelsemarginal om 14 procent. Rörelsemarginalen har visat sig vara volatil men förklaras av att 3L befunnit sig i en expansionsfas. År 2007 drogs lönsamheten ned på grund av utvecklingen av produkten Core, medan rörelsemarginalen under det andra och tredje kvartalet 2009 belastades av att installationen hos den strategiskt viktiga kunden i USA, Local Insight Media, krävde mer tid än planerat. Omsättning och rörelseresultatutveckling E MSEK % % 15% % 5% E 2011E 0% Omsättning EBIT EBIT marginal Källa: 3L System, Redeye Research Fortsatt expansion kan innebära högre kostnader men ska ses som investeringar för framtiden Vi kan utgå från att 3L System kommer att fortsätta sin expansion och utveckla nya produkter som tidvis kan påverka resultatet, men i takt med att bolaget växer torde kostnader i samband med installationer och större produktutvecklingsprojekt innebära mindre påverkan på helårets resultat. Möjligen kan enstaka kvartal komma att tyngas, men så länge bolaget visar en fortsatt bra försäljningstillväxt anser vi att sådana kostnader ska betraktas som positiva investeringar för framtiden. 3L Media antas växa i takt med sökmarknaden, dvs 12% per år Olika förutsättningar för tillväxt Vi räknar med att 3L System visar en årlig tillväxt om procent för perioden , vilket möjligen kan tolkas som en försiktig ansats men det beror på att 3L System står på två ben som har olika förutsättningar för tillväxt. Även om vi räknar med att 3L Media gynnas av den strukturella förändringen som sker på mediamarknaden och kommer att kunna visa en tillväxt i takt med den underliggande sökmarknaden, cirka 12 procent årligen, så förväntar vi oss att 3L Förvaltningssystem visar en jämförelsevis 20

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 Agenda Finansiell översikt Q1 Affärsmodell Introduktion till begreppet ECM (Enterprise Content Management) Kundexempel

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Aktiespararna 2012-10-11. Styrelseordförande

Aktiespararna 2012-10-11. Styrelseordförande Aktiespararna 2012-10-11 Henrik Tjernberg Henrik Tjernberg Styrelseordförande Bolaget Grundades 1984 Flertal produkter genom åren inom mobil datakommunikation Noterades på SBI-listan 1999 nuvarande Nasdaq/OMX

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition BOLAGSANALYS 24 mars 2010 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition Cybercom är ett IT-konsultföretag med starkt fokus mot telekom. Bolaget är inne i en internationell expansion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer