3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3L System (3L.ST) En strukturell vinnare"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget är inne i en internationell expansionsfas och förväntas visa stark tillväxt. Vinsten förväntas växa med i snitt 20 procent Drivkraften bakom tillväxten är en strukturell förändring på mediamarknaden med övergång från tryckt media till Internet. Behovet att samla in och hantera information har ökat, vilket 3L löser med sina produkter. 3L är ledande på en marknad med få konkurrenter. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 131 MSEK IT Fredrik Ruben Jan Friedmann 3L har en större kassa än nödvändigt och kan i princip dela ut allt. Värderingen ser attraktiv ut. Både DCF och relativvärdering indikerar en potential om 26 procent Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb OMXS30 Rebased 3L System Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 5,0 poäng 7,0 poäng 10,0 poäng 6,0 poäng 6,5 poäng Nyckeltal e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt -11% 69% 9% 12% 10% EBITDA EBITDA-marginal 10% 21% 21% 21% 23% EBIT EBIT-marginal 7% 20% 19% 19% 21% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 6% 14% 14% 14% 16% VPA 1,32 5,67 5,94 6,91 8,64 VPA just 1,32 5,67 5,94 6,91 8,64 P/E just 42,1 9,8 9,4 8,1 6,5 P/S 2,4 1,4 1,3 1,2 1,0 EV/S 2,0 1,2 1,0 0,9 0,8 EV/EBITDA just 20,2 5,5 4,8 4,4 3,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 55,8 Antal aktier (milj) 2,3 Börsvärde (MSEK) 131 Nettoskuld (MSEK) -26 Free float (%) 47,8 Dagl oms. ( 000) 2,7 Analytiker: Christian Lee Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 5 Verksamhet... 6 Marknad.. 13 Finansiella prognoser 20 Värdering. 25 SWOT. 27 Detaljerade estimat 28 Sammanfattning Redeye Rating 29 Resultat och balansräkning 30 3

4 Investeringssammanfattning 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för mediabranschen samt för bygg- och fastighetsbolag. Bolaget är inne i en internationell expansionsfas och har etablerat verksamhet i både USA och Asien. Expansionen förväntas kvarstå på hög nivå de närmaste åren och i kombination med en strukturell tillväxt på mediamarknaden förväntas bolaget fortsätta visa en stark tillväxt, både organisk och genom förvärv. Vi räknar med att 3L System visar en årlig organisk tillväxt om 11 procent de närmaste två åren samtidigt som vinsten förväntas växa med i snitt 20 procent. Mediamarknaden genomgår en strukturell förändring med en övergång från tryckt media till Internet. Den yttersta orsaken till denna förändring är att människors mediavanor ändrats. Allt mer tid spenderas på Internet och med det har e-handeln visat en stark tillväxt de senaste åren. Företagen har kommit till insikt att de måste synas på Internet och investerar därför mer av sina resurser på detta medium. Detta har inneburit ett större krav för mediabolag som erbjuder katalog- och söktjänster på Internet att samla in och hantera information på ett systematiskt sätt. 3L System har branschspecifika lösningar som gör att kraven kan mötas och göra säljprocessen mer effektiv. De viktigaste kunderna är Eniro, EDSA och Local Insight Media, som samtliga genomgår den ovan beskrivna strukturförändringen. Bolaget är ledande på en marknad med få konkurrenter. 3L System har en mycket stark balansräkning med en större nettokassa än nödvändigt. Bolaget har inga lån och kassan utgör cirka 20 procent av börsvärdet. Givet att bolaget förväntas visa starka kassaflöden de kommande åren ser utsikterna för en generös utdelning ljusa ut. I princip skulle bolaget kunna dela ut hela nettokassan om 26 MSEK utan problem, men kapitalet kommer sannolikt användas primärt till strukturaffärer. 3L System värderas till P/E 8,1x och 6,5x för 2010E respektive 2011E på våra prognoser, vilket är lågt givet den förväntade vinsttillväxten. Oavsett vilka värderingsmultiplar vi tittar på värderas 3L med en väsentlig rabatt som ligger i intervallet procent. Med utgångsläget att en rabatt om 25 procent på de förväntade vinsterna kan vara motiverat med tanke på att jämförelsebolagen är betydligt större indikerar det ett värde om kronor per aktie. DCF-värderingen leder oss till samma värde, varvid vi anser att det motiverade värdet på 12 månaders sikt är 70 kronor per aktie. Vitec är största ägare med ett innehav om 52 procent av kapitalet. Även om det innebär att likviditeten i aktien kan vara svag anser vi att ägarstrukturen gör att nedsidan i en investering är begränsad, vilket gör risk/reward attraktiv. 4

5 Bolagsbeskrivning 3L grundades 1976 och finns noterat på First North sedan L System är ett svenskt mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för mediabranschen samt för bygg- och fastighetsbolag. Bolaget grundades 1976 och noterades 1998 på SBI-listan som sedermera bytte namn till NGM. Sedan december 2008 är 3L System noterat på First North. Omkring 75 procent av bolagets omsättning finns i Sverige och övriga Europa, drygt 20 procent finns i USA. Stark förankring inom bygg- och fastighetsförvaltning Bolaget har sedan start en stark förankring inom bygg- och fastighetsförvaltning och har idag en marknadsandel om 30 procent bland de 50 största byggföretagen i Sverige. 3L Förvaltningssystems lösningar hanterar alla aspekter av kritiska processer som uppstår vid bygg- och fastighetsförvaltning, såsom ekonomi och projektredovisning. Genom att 3L arbetat inom denna bransch i över 30 år har bolaget gedigna kunskaper och starka relationer med sina kunder. Media är snabbväxande och är i en internationell expansionsfas 3L Media som är det andra benet är snabbväxande och svarar för drygt 70 procent av den totala omsättningen. Denna verksamhet gynnas starkt av den omstrukturering som sker på mediamarknaden där allt mer resurser går från tryckt media till online. Detta har inneburit ett större krav för mediabolag som erbjuder söktjänster på Internet att samla in och hantera information på ett systematiskt sätt. 3L Media är i en internationell expansionsfas och har lyckats ta stora kunder såväl inom Sverige som internationellt. Några av de största kunderna är Eniro, EDSA och Local Insight Media. 3L har fyra intäktsströmmar 3L System har fyra intäktsströmmar; en initial installationsavgift där utbildning ingår, löpande licensintäkter som omfattar drift, support och underhåll. Därutöver kommer intäkter från konsultation och kundanpassningar samt försäljning av tredjepartslösningar. Bolagets affärssystem är modulbaserade, vilket innebär att lösningarna är skalbara och flexibla så att kundernas specifika behov kan mötas. Ny VD med gedigen bakgrund Fredrik Ruben är bolagets VD sedan november Han har tidigare haft olika chefsbefattningar på Boss Media och GTECH som är teknikleverantörer av onlinespelplattformar. Han är vidare en av grundarna av Ericsson IPX som är en division inom Ericsson och är specialiserad på betalningslösningar för mobiltelefoni. Jan Friedman är styrelseordförande i 3L System sedan Han är även styrelseordförande för e- handelsbolaget tretti.se. Vitec äger 52% av kapitalet Programvarubolaget Vitec är största aktieägare med ett innehav om drygt 52 procent. I övrigt är ägarlistan fragmenterad. 5

6 Verksamhet 3L har två inriktningar; media och bygg- och fastighet 3L System är ett svenskt mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för mediabranschen samt för bygg- och fastighetsbolag. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 70 anställda, varav 50 personer är verksamma inom 3L Media och 20 personer inom 3L Förvaltningssystem. 3L System hade 2009 en nettoomsättning om 102,7 MSEK och ett rörelseresultat om 19,2 MSEK. 3L Media svarade för 72 procent av den totala omsättningen och 77 procent av rörelseresultatet. Fördelning omsättning & rörelseresultat per verksamhet (2009) Omsättning Rörelseresultat 28% 23% 72% 77% 3L Media 3L Förvaltningssystem 3L Media 3L Förvaltningssystem Källa: 3L System Vägledande media handlar om att synas på rätta platser vid rätta tillfällen så att de rätta kunderna nås Vägledande media 3L Media levererar tjänster och systemlösningar till kunder inom vägledande media, eller sökmedia som det också kallas. Vägledande media innebär till skillnad från traditionell media såsom TV, radio och dagspress att budskapen utformas efter kundernas identifierade behov och placeras på lämpliga platser på Internet där chansen är störst att nå de relevanta kunderna. Vägledande media handlar med andra ord om att synas på rätta platser vid rätta tillfällen så att de rätta kunderna kan nås. Vägledande media har sitt ursprung från tryckta kataloger som till exempel Gula Sidorna där företagen sätter ut annonser i katalogen varefter kunderna som är ute efter specifika tjänster och produkter aktivt får leta efter dessa annonser. Det finns idag olika former av vägledande media där de vanligaste är tryckta kataloger, portaler på Internet och sökmotorer. 6

7 Vägledande media Tryckta kataloger Internetportaler Sökmotorer Gula Sidorna hitta.se Google Lokaldelen blocket.se Yahoo Din Del tradera.se MSN Källa: Redeye Research Internetannonsering ger bäst avkastning på reklaminvesteringar och vinner därför marknadsandelar Internet har inneburit att sökningen för kunderna kan ske ännu mer effektivt och att spårbarheten och träffsäkerheten i att nå de önskvärda kunderna ökat. En annan fördel med användningen av Internet som sökmedia är att sökträffarna är mätbara, vilket innebär att annonsören kan se hur framgångsrik en specifik reklaminvestering varit i form av sökträffar, genererad trafik, antal affärer etc, och därmed inte betalar mer än vad investeringen genererat i pengar för företaget. Det här är naturligtvis ett stort incitament för företagen att flytta över reklaminvesteringarna från traditionell media till Internet eftersom vägledande media på det formatet ger störst avkastning per investerad krona. Behovet att bearbeta insamlad information från Internet har ökat En följd av denna strukturella förändring av mediamarknaden är att företagens behov att samla in, hantera och katalogisera relevant information på ett systematiskt sätt ökat, vilket är vad 3L Media erbjuder i sina systemlösningar. Det 3L Media erbjuder i sina produkter är ett branschanpassat Content Management system som underlättar för företagen att systematiskt hantera informationen de samlat in i databasen så att effektiva försäljningsaktiviteter, som till exempel kampanjer, kan utformas. 3L Media har två produkter; Core och MBS 3L Media 3L Media har två produkter; Core och MBS (Media Business Systems), vilka båda är modulbaserade. Det innebär att de är skalbara och att kunderna kan anpassa systemet efter de behov och aktiviteter de har och bygga ut systemet med fler moduler allt eftersom behoven breddas eller förändras. Kundanpassningar leder ofta till att nya moduler utvecklas, vilket är till stor fördel för 3L eftersom de kundspecifika kraven innebär framtagande av lösningar som breddar det befintliga produktutbudet. Eniro är en kund som använder MBS Core är kärnan i 3Ls framtid Både MBS och Core produkterna är anpassade för vägledande media och används som säljstöd genom hela säljcykeln, från planering till fakturering och hantering av klagomål. MBS är en äldre produkt jämfört med Core och har mellan 8 till 10 installationer hos kund varav Eniro är den största. MBS är främst en katalogprodukt och riktar sig mot Yellow Pages Industry för att underlätta en övergång från tryckta produkter till online. 7

8 Produkterna används som säljstöd varav Core är anpassad för sök Core är en nyutvecklad produkt som så småningom ska fasa ut MBS och är en dyrare produkt jämfört med MBS men har fler funktionaliteter och är mer anpassad för sökverksamhet. Core innehåller en logik som fördelar och definierar rådata som matas in i databasen så att innehållet i en säljkampanj fylls på ett smart sätt. Systemet stödjer därefter hela säljprocessen och spårar flöden som kommer ur annonsförsäljningssystemet. Core har idag tre installationer hos kund varav Local Insight Media i USA är den största kunden. Trots att MBS är en äldre produkt och har lägre priser genererar den fortfarande bra marginaler eftersom det är lång livslängd på den och den ger upphov till en stor andel repetitiva intäkter. Med repetitiva intäkter menas intäkter som avtalats för minst 12 månader i förväg, vilket ökar visibiliteten. Core är fortfarande i en investeringsfas som innebär installationer och kundanpassningar vilket kan betyda större kostnader initialt. Andelen repetitiva intäkter ökar dock sannolikt i år eftersom installationen hos Local Insight Media slutförts och är i drift, vilket torde lyfta lönsamheten. En enklare Core ska tas fram som en instegsprodukt vilket öppnar vägen till nya kunder och marknader Partnerskap medför ett större fokus på produktutveckling Breddning av produktsortimentet För att bredda produktsortimentet inom affärsområdet Media planerar 3L att under 2010 ta fram en enklare version av Core för att dels attrahera mindre kunder men också för att kunna bearbeta nya marknader. Eftersom produkten Core är en modulbaserad lösning torde en enklare version av Core bli en attraktiv instegsprodukt som vid ett senare tillfälle går att komplettera med fler moduler allteftersom kundens behov utökas. Vi ser dock 3Ls planer på att etablera strategiska partnerskap med företag som utför installationer och konsulttjänster som ett viktigare steg för affärsområdets framtida tillväxt. Bolaget kan då fokusera på att bli ett mer renodlat produktbolag och utveckla nya produkter i en snabbare takt, vilket vi bedömer är viktigt då behoven på sökmarknaden förändras snabbt och blir allt mer krävande. Cirka 40% repetitiva intäkter ökar visibiliteten i intäkter och minskar risken Intäktsmodellen Intäktsmodellen består av en fast initial installationsavgift där utbildning ingår som därefter löper vidare i rörliga intäkter där drift och support är inkluderade. Därutöver tar 3L Media betalt för konsultationer och kundanpassningar. Cirka 40 procent av intäkterna är repetitiva, varav MBS svarar för merparten. Denna andel torde stiga i takt med att fler installationer av Core genomförs, vilket ökar visibiliteten i intäkterna och minskar risken i verksamheten. Eniro, EDSA och Local Insight Media är de största kunderna Kunder De två största kundgrupperna i Europa är Eniro och EDSA (European Directories), medan den största kunden i USA är Local Insight Media. Den amerikanska sökmarknaden, som är världens största, har kommit längre i utvecklingen och ligger några år före den svenska marknaden. 8

9 USA är en viktig marknad och det är logiskt att 3L expanderar där Användningen av tryckta kataloger är dock fortfarande av stor betydande i USA och övergången av kataloger från print till online ligger efter Europa. Den amerikanska marknaden är dock större än den europeiska och i och med att sökmarknaden där kommit längre i sin utveckling torde det finnas goda grunder för att USA ska komma ikapp Europa även på onlinekataloger. Det är därför logiskt att 3L gör sin internationella expansion för denna verksamhet i USA och av stor betydelse att de lyckades få Local Insight Media som kund eftersom detta bolag är den femte största aktören inom vägledande media i USA. Förutom de redan nämnda är De Gule Sider i Danmark och Singapore Press Holding några av de mest betydelsefulla kunderna. De egenutvecklade systemen svarar för den hårdaste konkurrensen på en marknad med få egentliga konkurrenter Få konkurrenter Det finns få konkurrenter som utvecklar affärssystem som är anpassade för vägledande media. De befintliga systemen är oftast egenutvecklade, vilket till stor del svarar för den mest utmanande konkurrensbilden. Det innebär också möjligheter när bolagen växer och de egenutvecklade systemen inte klarar av att skala upp i takt med verksamheten. Vanligtvis leder det till att de upphandlar ett nytt system från en extern part. De allra största affärssystemsleverantörerna, såsom Oracle, SAP och Microsoft har förvisso Content Management lösningar men har inga lösningar som är skräddarsydda för mediabolag som är verksamma inom sök. De största konkurrenterna är istället det amerikanska affärssystemsbolaget Amdocs som 2009 hade en omsättning om 2,9 miljarder USD (drygt 21 miljarder SEK), och net-linx som är ett tyskt onoterat bolag. Dessa två bolag har differentierat sig från de största leverantörerna genom att ta fram branschspecifika lösningar för vägledande media. 3L Media har dock lyckats bra i konkurrensen med de två större konkurrenterna och lyckades vinna avtal från Local Insight Media i konkurrens med dessa. Lägre priser och fokus på mindre och medelstora bolag innebär möjligheter att ta marknadsandelar Även om 3L har produkter som är konkurrenskraftiga är priset enligt vår mening den förmodligen största anledningen till varför 3L lyckades vinna den upphandlingen. Jämfört med Amdocs erbjuder 3L Media halva priset vilket torde ha varit en avgörande faktor. Amdocs fokuserar dessutom i större utsträckning på stora kunder inom telekommunikation. Några av Amdocs kunder är Vodafone, T-Mobile och AT&T. Vår bedömning är därför att 3L Media har stora möjligheter att ta marknadsandelar bland mindre och medelstora bolag på grund av lägre priser men också på grund av att de mindre bolagen inte är prioriterade hos Amdocs. Marknadsledande inom affärssystem för bygg och fastighet 3L Förvaltningssystem 3L Förvaltningssystem har sedan start en stark förankring inom bygg- och fastighetsförvaltning och har idag en marknadsandel om 30 procent bland de 50 största byggföretagen i Sverige. Totalt har 3L cirka 300 kunder inom 9

10 detta affärsområde. Systemlösningarna är specifikt anpassade för bygg- och fastighetsförvaltning och har två produkter; 3L Pro och Fasticon system. 3L Pro stödjer alla kritiska processer 3L Pro för bygg- och fastighetsproffs Produkten 3L Pro är ett komplett affärssystem som är egenutvecklat och har sitt ursprung i ekonomidelarna. Produkten är branschanpassat för att bland annat underlätta kritiska processer som ekonomi och projektredovisning men har breddats med olika moduler allt eftersom de olika kundbehoven uppstått. Systemet stödjer i princip alla likvidströmmar som uppstår i ett byggprojekt, varav några av dessa är successiv vinstavräkning, tidsredovisning, periodisering och fakturahantering. och kan säljas till andra målgrupper efter vissa modifikationer Till skillnad från Core och MBS innehåller 3L Pro mer generiska funktionaliteter vilket gör att 3L efter vissa modifikationer kan sälja affärssystemet till andra målgrupper än bygg och fastighet. Fasticon system är en smalare produkt som riktar sig mot teknisk fastighetsförvaltning och innehåller ett system för planering, budgetering och kalkylering av fastighetsrelaterade tjänster. Idag har 3L Förvaltningssystem drygt 360 installationer hos kund. Produktsortimentet ska breddas och bli mer användarvänligt i syfte att kunna höja priset Under 2010 kommer affärsområdet Förvaltningssystem att lägga resurser på att bredda det befintliga produktsortimentet och uppdatera användargränssnittet som gör det mer användarvänligt. Systemet kommer att migreras till en flerskiktslösning som gör det lättare för kunden att använda lösningen över Internet, vilket vi bedömer är ett nödvändigt uppgraderingsarbete för att kunna höja priset för produkten och hålla jämna steg med konkurrenterna. Intäktsmodellen Intäktsmodellen består av en fast initial installationsavgift som därefter löper vidare i rörliga intäkter där drift och support ingår. 3L Fastighetsförvaltning har liksom 3L Media cirka 40 procent repetitiva intäkter men har som ambition att utöka den andelen. Programvarubolaget Vitec som också är specialiserade mot fastighetsbranschen har inom affärsområdet Förvaltningssystem en andel om 52 procent i repetitiva intäkter, vilket torde vara en indikation på en nåbar nivå. Konkurrensutsatt marknad men utvecklingen går mot skräddarsydda lösningar Många konkurrenter I och med att 3L Förvaltningssystem erbjuder generiska tjänster som de flesta leverantör av affärssystem kan tillhandahålla i sina respektive lösningar är i princip samtliga ERP-bolag en tänkbar konkurrent till 3L inom detta segment. Utvecklingen går dock mer åt att leverantörerna tar fram skräddarsydda lösningar som är anpassade för respektive industri eller bransch och eftersom 3L Pro är framtagen för att motsvara bygg- och fastighetsbranschens specifika behov finns därför relativt få renodlade konkurrenter. Agresso är en av få konkurrenter som bearbetar samma kunder, det vill säga bolag som har en omsättning från cirka 50 MSEK och 10

11 uppåt. De stora byggbolagen såsom Skanska, NCC och JM använder lösningar från de större leverantörerna som SAP, men 3L ser det inte som omöjligt att bearbeta även dessa. System anpassade för svenska förhållanden och kompetens lokalt närvarande utgör konkurrensfaktorer De konkurrenter som vi bedömer 3L ställs mot i första hand är de bolag som riktar sig mot mindre och medelstora företag och som har en lösning som är anpassad till svenska förhållanden. Vi tror dessutom att de som hanterar försäljningen lokalt i Sverige och har lokal kompetens närvarande är de främsta konkurrenterna. I nedan finns en förteckning över de bolag vi anser har branschfokuserade lösningar som 3L Förvaltningssystem ställs mot. Konkurrenter Bolag Produkt Agresso Agresso Business World ComActivity Comactivity Business Suite Epicor Epicor 9 Infor Infor ERP LN Microsoft Dynamics AX Oracle JDE Enterprise One Unikum Pyramid Business Studio Visma Software Visma PX Control Källa: Herbert Nathan & Co (2009) Ett bolag som förekommer som konkurrent vid många upphandlingar är Vitec. En skillnad mellan dessa två bolag är dock att Vitecs lösningar är mer ett renodlat fastighetsförvaltningssystem som inte är kopplat till ett ekonomisystem, vilket 3L erbjuder. Vitec är dessutom mer fokuserad mot verksamheter och bolag inom den offentliga sektorn medan 3L primärt riktar sig mot privata kunder. En sak som de båda bolagen har gemensamt är deras långa historik inom fastighetsbranschen. 3L har arbetat inom denna bransch i över 30 år vilket medför djupa insikter om kundernas behov samt innebär starka relationer med kunderna. Installationer är krävande och medför inträdesbarriärer när de väl genomförts En faktor som är av betydelse är att installationer av affärssystem oftast är omfattande och krävande för kunden. När en installation väl genomförts är det därför av praktiska skäl besvärligt för en kund att byta leverantör, vilket innebär en tröskel för andra konkurrerande leverantörer att ta över en befintlig kund hos 3L och vice versa. Ute efter större kunder 3L System har som målsättning att ta en större andel av Tier 1-bolagen, vilket vid en första anblick kan te sig som en svår uppgift eftersom de i många sammanhang riskerar att konkurrera med de större leverantörerna av affärssystem. Vår bedömning är dock att den vanligaste orsaken till att Tier 1-bolagen skulle välja 3Ls systemlösningar är för att ersätta deras 11

12 ålderdomliga CRM-system och samtidigt passa på och migrera till ett system som är mer anpassat efter de förutsättningar som gäller på den marknad som de vill vara verksamma inom. Ju fler viktiga referenskunder 3L knyter till sig desto lättare torde arbetet med att skriva nya avtal med Tier 1-bolagen bli framöver. Av den anledningen är det av stor betydelse att 3L lyckats få kunder som Eniro, EDSA och Local Insight Media. 12

13 Marknad ERP-marknaden förväntas växa med 3-7% men det är viktigare att titta på den underliggande marknadstillväxten För att få en bättre förståelse för vad som driver 3L Systems verksamhet tittar vi på de faktorer som är drivande på respektive marknad. Affärssystemsmarknaden förväntas enligt branschanalytiker som Forrester och IDC växa med 3-7 procent under För 3L Media som utvecklar branschspecifika lösningar för vägledande media är det dock enligt vår mening utvecklingen av den underliggande marknaden, det vill säga sökmarknaden, som är den främsta drivfaktorn, snarare än utvecklingen av marknaden för affärssystem. På liknande sätt är det utvecklingen inom byggindustrin som är det väsentliga att titta på för att få en bättre förståelse för vad som driver marknaden för 3L Förvaltningssystem och vilken potential som finns där. Gemensam drivkraft för de två inriktningarna är att kunderna vill minska sina kostnader, öka sin effektivitet och öka transparensen i sina verksamheter. E-handeln är det som ytterst driver utvecklingen av sökmarknaden E-handeln förväntas visa en tillväxt om 9-10% per år Bakgrund till sök 3L Medias produktlösningar används bland annat som säljstöd för företag som är verksamma inom vägledande media, som också kallas sökmedia. Det som ytterst driver utvecklingen av sökmarknaden anser vi är e-handeln som växer i omfattning och betydelse. Orsaken till denna syn är att människor i allt större utsträckning använder sig av sök på Internet i samband med ett köp. Sök kan utföras i syfte att leta efter information eller underlag för att fatta ett köpbeslut, för prisjämförelser, hitta omdömen och recensioner eller för att helt enkelt genomföra ett köp. En viktig skillnad från andra former av marknadsföring där den potentiella kunden exponeras inför reklam vilket är en enkelriktad kommunikation, är att när den potentiella kunden gör en sökning på Internet så är det en aktiv handling som utförs. Kunden är därmed mer mottaglig för erbjudanden och kampanjer och är följaktligen mer benägen att genomföra ett köp. E-handeln växer Forrester uppskattar att e-handeln i Västeuropa visade en tillväxt om 11 procent under 2009, trots att det råder utmanande tider. I USA uppskattas dock e-handeln ha minskat något under 2009 jämfört med föregående år. Det indikerar i våra ögon att e-handeln visar en större motståndskraft mot svagare konjunkturer jämfört med vad övrig handel visar, men är inte helt opåverkad. Under större delen av 2000-talet fram till 2008 låg den årliga genomsnittliga tillväxten i såväl Europa som i USA kring 20 procent. Även om en sämre konjunktur kan ha haft en temporär negativ påverkan på e- handeln så tyder mycket på att e-handeln kommer att fortsätta växa men att tillväxten framöver kommer vara mer modest jämfört med tidigare i takt med att e-handelsmarknaden mognar. Vi ser i grafen nedan att e-handeln i Västeuropa förväntas visa en genomsnittlig tillväxt på 9 procent per år under perioden enligt Forrester, medan e-handeln i USA förväntas växa med 10 procent under enligt emarketer. 13

14 E-handel försäljning Västeuropa , mdr EUR 250 mdr EUR CAGR 09-14: 9% 200 E-handel försäljning USA , mdr USD* 200 mdr USD CAGR 09-13: 10% E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E E 2010E 2011E 2012E 2013E Källa: Forrester (2009), Redeye Källa: emarketer (2009) *Exklusive resor Företagens behov att bearbeta information om kundernas sök- och köpvanor torde öka Vi anser att det är positivt att e-handeln börjar komma i mognadsfas och att det talar till 3L Systems fördel. Företagens behov att bearbeta information om kundernas sök- och köpvanor torde öka i syfte att effektivisera försäljningsarbetet och nå konkurrensfördelar. Vår uppfattning är att detta behov inte lär minska i takt med att e-handeln ökar i betydelse av den totala handeln. Internetpenetration En förutsättning för att e-handeln ska växa är att Internetpenetrationen nått en hög grad eftersom det indikerar hur moget befolkningen blivit i användningen av Internet vilket i sin tur ökar sannolikheten för att de ska göra en sökning av information och handla på nätet. Enligt Internet World Stats finns idag drygt 1,3 miljarder Internetanvändare globalt, varav 43 procent finns i Asien, 24 procent i Europa och 15 procent i Nordamerika. Dessa tre regioner svarar för drygt 80 procent av Internetanvändningen i världen. Antal Internetanvändare i världen, 2009 Fördelning av Internetanvändare i världen, 2009 Miljoner % % 3% Asien % 400 Europa % Nordamerika Latinamerika 15% Afrika 0 Mellanöstern Australien 24% Källa: Internet World Stats (2009) Källa: Internet World Stats (2009) 14

15 Ju högre Internetpenetrationen är desto mer benägen torde befolkningen vara att använda sökmedia Även om antal användare i absoluta tal kan vara intressant att titta på, anser vi att penetrationen av användare är en mer talande parameter eftersom den anger hur stor del av befolkningen som använder sig av Internet. Ju högre siffra desto större är sannolikheten att befolkningen använder sig av sökmedia och tillämpar e-handel. Nordamerika har enligt Internet World Stats den högsta penetrationen i världen där 74 procent av befolkningen använder Internet. Därefter har vi Australien och Oceanien med en andel om 60 procent och Europa om 52 procent. Asien som har högst antal Internetanvändare i absoluta tal har ett ganska lågt penetrationstal, vilket enligt vår mening gör den marknaden mindre attraktiv jämfört med Nordamerika. 3L är geografiskt väl positionerade 3L System har drygt 20 procent av sin verksamhet i USA med ambitionen att öka denna andel, resten finns i Europa. Vi anser att 3L System är väl positionerade geografiskt sett för att få en hävstång på den höga Internetpenetration som finns i de två regionerna. Internetpenetration i världen, % 74% 70% 60% 60% 52% 50% 40% 30% 20% 10% 30% 28% 19% 7% 0% Källa: Internet World Stats (2009) Folk väljer att spendera mer av sin tid på Internet, vilket annonsörerna insett Ökade investeringar på Internet Nedanstående figur visar hur fördelningen av annonsinvesteringarna per media beräknas ha uppgått till 2009 jämfört med hur mycket tid som spenderats per media. Enligt studier från Forrester Research och ZenithOptimedia spenderar folk 32 procent av sin tid på Internet, vilket därmed är det näst största mediet efter TV. Samtidigt valde annonsörer att investera cirka 13 procent av sina annonsbudgetar på detta medium. Denna skillnad har naturligtvis fångat annonsörers uppmärksamhet och är en stor anledning till varför investeringar inom detta medium växer snabbare. 15

16 Annonsinvesteringar vs spenderad tid per medium, 2009 (%) Annonsinvesteringar vs spenderad tid (%) 45% 42% 40% 36% 35% 32% 30% 25% 25% 20% 17% 13% 15% 11% 8% 8% 10% 7% 5% 0% TV Radio Tidningar Internet Tidskrifter Annonspengar Spenderad tid Källa: Redeye Research, Forrester (2009), ZenithOptimedia (2009) Internetannonsering växer trots utmanande konjunktur Den totala annonsmarknaden beräknas enligt ZenithOptimedia ha minskat med 10 procent under 2009 där samtliga medium fått se minskade resurser förutom Internet som förväntas ha vuxit med drygt 9 procent. I synnerhet sökannonsering uppskattas ha visat bra tillväxt under fjolåret. Enligt emarketer uppskattas sökmarknaden ha vuxit med 15 procent under 2009 trots att lågkonjunkturen inneburit stora utmaningar för företagen som i många fall minskat på sina annonskostnader. En bidragande orsak till detta är att de minskade annonsbudgetarna lett till att företagen i större grad väljer de alternativ som ger bäst avkastning på investeringarna, och i det urvalet har sökannonsering vunnit marknadsandelar. 90% av all e-handel börjar med en sökning En stor anledning till varför sökannonsering visat så stark tillväxt är att närmare 90 procent av all e-handel börjar med en sökning på Internet där vanligtvis ett specifikt sökord skrivs på en sökmotor som till exempel Google, Yahoo! eller MSN. Konverteringsgraden, det vill säga andel affärer som kommit till avslut efter en genomförd sökning, är oftast hög vilket gör sökannonsering till ett intressant alternativ för företagen. Eniro genomför en strukturförändring med ökad fokus på online Strukturförändring bidrar positivt Hög konverteringsgrad i kombination med den stora tillgängligheten på Internet har lett till en snabbare övergång från tryckt media, såsom kataloger, till online. Så är fallet för 3L Medias största kund i Sverige, Eniro, där det är tydligt att bolaget genomgår en strukturförändring av hela sin verksamhet. Kärnan i deras nya verksamhet är lokalt sök som kompletteras med olika transaktionsgenerande tjänster. Under perioden minskade Eniros offlineverksamhet (kataloger) med i snitt 9 procent per år medan onlineverksamheten visade en genomsnittlig årlig tillväxt om 18 procent. Visserligen växer online från en låg nivå, vilket delvis förklarar det höga tillväxttalet, men med tanke på 16

17 tillväxten på sökmarknaden de senaste åren är det inte underligt att Eniro visat bra tillväxt på online. Eniro förväntar att tillväxten för affärsområdet Online ska uppgå till procent per år, vilket är en syn som stöds av den förväntade tillväxten inom sökmarknaden. Eniro Intäkt Online & Offline * Online Offline Källa: Eniro (2009) *exklusive Voice Eniro skriver i sin bokslutskommuniké för 2009 att bolaget beslutat öka takten i omstruktureringen av verksamheten från print till online genom ett nytt säljkoncept med syfte att stärka kundrelationerna och ytterligare sänka kostnadsbasen. Det här anser vi är positiva besked för 3L. Idag använder Eniro endast produkten MBS men ambitionen är att sälja även Core till dem. Möjligheten till detta torde ha stärkts genom att Eniro påskyndar övergången till online. Sök utgör närmare hälften av all Internetannonsering i USA Sökmarknaden Sökannonsering är det största formatet för Internetannonsering, motsvarande en andel om 48 procent av all annonsering på Internet i USA under

18 Investeringar Internetannonsering per format i USA, % 2% 3% 8% 12% 6% 19% 48% Search Display ads Video Rich media Classifieds Lead generation Sponsorships Källa: emarketer (2009) Enligt emarketer uppskattas sökmarknaden i USA under fjolåret ha varit värd drygt 12 miljarder USD och beräknas växa till närmare 20 miljarder år Under perioden 2000 till 2008 ökade investeringar på den amerikanska sökmarknaden med i snitt 79 procent per år, enligt emarketer. Sök förväntas växa i snitt 12% per år Sökmarknaden förväntas fortsätta växa i hög takt och uppskattas av emarketer visa en genomsnittlig tillväxt om 12 procent per år. År 2013 beräknas marknaden för sökannonsering vara värd närmare 20 miljarder USD, medan hela Internetannonsmarknaden beräknas uppgå till ett värde om 42 miljarder USD enbart i USA. Investeringar sökannonsering i USA, Investeringar Internetannonsering i USA, MdrUSD MdrUSD 37 CAGR : 12% 40 19, , , ,5 13,9 25,7 12, ,6 10,7 21,1 10 8, ,9 7 5, ,5 3,9 10 0,1 0,3 0, E 2011E 2012E 2013E Källa: IAB, emarketer (2009) Källa: IAB, emarketer (2009) Eftersom den amerikanska Internetannonsmarknaden ligger ett par år före den europeiska i utvecklingen torde behovet att använda branschanpassade affärssystem ha kommit längre där, varför vi anser 3L medias satsning i USA som ett logiskt steg och ett strategiskt riktigt beslut. 18

19 Byggbolagen beroende av bra redovisning Om 3L Media gynnas av en strukturförändring av den mediamarknad de är verksamma inom så är läget det omvända för 3L Förvaltningssystem. Efterfrågan på 3Ls produkter inom detta segment drivs snarare av byggindustrins och fastighetsbolagens strävan efter att effektivisera sin verksamhet så att intäkter och kostnader hålls under kontroll. Byggbolagen riskerar sin vinst om redovisningen är bristfällig Byggbolagen redovisar sina projektintäkter genom successiv vinstavräkning, vilket innebär att byggprojektet redovisas i takt med projektets upparbetning. Projektets nedlagda kostnader matchas kontinuerligt mot de beräknade kostnaderna vid färdigställandet för att avgöra upparbetningsgraden. Om kostnaderna inte kan redovisas på ett tillfredställande sätt på balansdagen riskerar bolagen att behöva nollavräkna, det vill säga redovisa intäkter som motsvarar de nedlagda kostnaderna. Färre projekt att arbeta på medför större satsning på affärssystem Det här kan vara en komplicerad process att hantera för mindre till medelstora byggbolag som driver flera projekt parallellt. Det är samtidigt ett kritiskt moment för dessa eftersom deras intäktsströmmar är beroende av en så korrekt redovisning som möjligt. Detta är ett moment som byggbolagen riktar sin uppmärksamhet på i såväl goda som dåliga tider. Den pågående lågkonjunkturen har till exempel inneburit att det finns färre projekt att arbeta på och då vill bolagen inte riskera att vinster förloras av redovisningsmässiga skäl varvid de väljer att investera i effektiva affärssystem som uppfyller de specifika kraven. 3L har drygt 1% av marknaden, vilket indikerar en stor potential I Sverige finns enligt Sveriges Byggindustrier cirka byggföretag med inriktning mot byggande av hus, skolor etc. Endast de företag som ej ingår i koncern är inräknade. Av dessa är cirka aktiebolag och omkring byggföretag är i formen enskild näringsverksamhet. Vår bedömning är att 3Ls kundunderlag i Sverige därmed uppgår till omkring bolag. 3L Förvaltningssystem har idag cirka 300 kunder, vilket motsvarar drygt 1 procent av den marknad som 3L kan bearbeta. Det indikerar en stor marknadspotential i våra ögon. 19

20 Finansiella prognoser 3L har i snitt vuxit med 19% per år L System anger inga finansiella mål för tillväxt och lönsamhet. Tillväxten drivs dock av en internationell expansion för 3L Media som gynnas av en strukturell tillväxt av Internetannonsering. Under perioden har 3L System visat en årlig genomsnittlig tillväxt om 19 procent med en genomsnittlig rörelsemarginal om 14 procent. Rörelsemarginalen har visat sig vara volatil men förklaras av att 3L befunnit sig i en expansionsfas. År 2007 drogs lönsamheten ned på grund av utvecklingen av produkten Core, medan rörelsemarginalen under det andra och tredje kvartalet 2009 belastades av att installationen hos den strategiskt viktiga kunden i USA, Local Insight Media, krävde mer tid än planerat. Omsättning och rörelseresultatutveckling E MSEK % % 15% % 5% E 2011E 0% Omsättning EBIT EBIT marginal Källa: 3L System, Redeye Research Fortsatt expansion kan innebära högre kostnader men ska ses som investeringar för framtiden Vi kan utgå från att 3L System kommer att fortsätta sin expansion och utveckla nya produkter som tidvis kan påverka resultatet, men i takt med att bolaget växer torde kostnader i samband med installationer och större produktutvecklingsprojekt innebära mindre påverkan på helårets resultat. Möjligen kan enstaka kvartal komma att tyngas, men så länge bolaget visar en fortsatt bra försäljningstillväxt anser vi att sådana kostnader ska betraktas som positiva investeringar för framtiden. 3L Media antas växa i takt med sökmarknaden, dvs 12% per år Olika förutsättningar för tillväxt Vi räknar med att 3L System visar en årlig tillväxt om procent för perioden , vilket möjligen kan tolkas som en försiktig ansats men det beror på att 3L System står på två ben som har olika förutsättningar för tillväxt. Även om vi räknar med att 3L Media gynnas av den strukturella förändringen som sker på mediamarknaden och kommer att kunna visa en tillväxt i takt med den underliggande sökmarknaden, cirka 12 procent årligen, så förväntar vi oss att 3L Förvaltningssystem visar en jämförelsevis 20

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

TradeDoubler. Årsredovisning

TradeDoubler. Årsredovisning TradeDoubler 2005 Årsredovisning Innehåll TradeDoubler i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 10 Affärsmodell 12 Kundstruktur 14 Geografisk närvaro 16 Produkter och tjänster 20 Teknikplattform

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer