Research nationella portaler: Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Research nationella portaler: Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland"

Transkript

1 Research nationella portaler: Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland 1 Norge Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning Minside E-tjänster Ämnesområden Sammanfattning 6 2 Norge Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Access Lagring och överföring av information Teknik Sammanfattning Danmark Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Sammanfattning Storbritannien Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Local Directgov Sammanfattning Kanada

2 5.1 Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Informationskanaler Sammanfattning Nya Zealand Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Sammanfattning

3 1 Norge Bakgrund Norge.no lanserades i januari 2000 på uppdrag av den norska regeringen och 1 januari 2002 samlokaliserades den statliga Opplysningstjenesten med norge.no. Fram till januari 2005 var norge.no administrerat av fylkesmannen i Sogn og Fjordane, idag ligger portalen under det norska Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Norge.no utgörs av en internetportal med samhällsinformation och kontaktuppgifter till myndigheter och kommuner. Inom ramen för norge.no finns även en upplysningstjänst där allmänheten kan ställa frågor om offentlig verksamhet, lagar och regler via telefon, chat, e-post, sms, brev eller fax. Norge.no omfattar även en personlig sida med individualiserad information, Minside. 1.2 Deltagande myndigheter Norge.no omfattar en guide med samhällsinformation till samtliga myndigheter och kommuner. E-tjänster sker genom Minside där idag 6 myndigheter och 20-talet kommuner erbjuder tjänster. 1.3 Drift och förvaltning Norge.no driver och utvecklar dels portalen (noreg.no, norway.no og norga.no) och Minside, dels Norge.no ansvarar för tekniskt utveckling (ej Minside), innehållsproduktion och underhåll för dessa portaler. Norge.no:s upplysningstjänst omfattar medborgarinformation via telefon, chat, e-post, sms, brev och fax samt avändarstöd till Minside och dess inloggningslösning. Norge.no ansvarar även för kvalitetsmärkningen av alla offentliga webbplatser samt för samordning av portaler inom offentlig sektor. Vilket ansvar och vilka uppgifter Norge.no ska ha bestäms genom ett årligt regleringsbrev från departementet. Norge.no:s budget för 2006 var på ca 30 millioner NOK. Verksamheten som beskriven ovan kräver 25 årsarbetskrafter. Ekonomitjänster och personalfunktion köps in externt vilket ger ytterligare 3,5 årsarbetskrafter. Upplysningstjänsten för medborgare kräver därutöver ca 6 årsarbetskrafter. 1.4 Minside E-tjänster Minside lanserades i december 2006 och ger en gemensam ingång till elektroniska tjänster inom offentlig sektor samt möjlighet att kommunicera med 3

4 stat och kommun. Från starten deltar 6 statliga myndigheter och 23 kommuner. I Minside är offentliga tjänster samlade i en individuellt anpassad portal, alla användare får därmed en egen skräddarsydd sida. Informationen är tematiskt strukturerad och tjänsterna är samlade och sorterade utifrån användarens behov. Ansvaret för de olika tjänsterna ligger kvar hos respektive myndighet. Minside ger även en översikt över vilken information som finns registrerad om den enskilda medborgaren. Minside etablerades som ett samarbetsprojekt mellan Fornyings- og administrasjonsdepartementet och de myndigheter som levererade tjänster i den första versionen av lösningen. Målet är att så många tjänster som möjligt ska vara tillgängliga på Minside. Utvecklingskostnaden för Minside var på ca 10 millioner NOK. För 2006 var budgeten på ca 9 millioner NOK (drift och utveckling), med extra anslag beviljade slutade den på ca 14 miljoner NOK. Minside-sektionen består av 5 årsarbetskrafter (exkl. användarstöd) Access Identifieringen i Minside är baserad på PIN-koder. Lösningen inkluderar också vidareförmedling av elektronisk identitet som gör att användaren kan gå vidare till en annan deltagande offentlig webbplats utan ny inloggning. Denna lösning gäller tills dess att en ny säkerhetsportal för offentlig sektor har etablerats Lagring och överföring av information Minisde visar data som redan är registrerad i olika offentliga register, informationen lagras på så sätt inte i Minside. Datan ligger kvar i register hos de olika myndigheter som levererar tjänsten. Alla uppgifter relaterade till skatt ligger t ex kvar i Skattemyndighetens register. Minside lagrar ett minimum av data som möjliggör upprättandet av en personlig sida Tjänsterna i Minisde Minside ger insyn i personlig information från flera offentliga register samt möjlighet till inrapportering av uppgifter, registrering och frågor. Miniside innehåller: Registertjänster där Minisde tar fram information från aktuell tjänsteleverantör (myndighet). Transaktionstjänster där användaren kan rapportera in uppgifter. Meddelandetjänster där tjänsteleverantören skickar personliga. meddelanden till användaren, och användaren kan svara. Kalendertjänst där tjänsteleverantören kan registrera personliga möten och andra viktiga datum. 4

5 Minside innehåller än så länge ett urval av tjänster. Kommunala tjänster är integrerade i viss mån, Minside länkar till kommunernas webbplatser Miniside hade vid lansering 23 tjänster. Tjänsterna är organiserade tematiskt: Namn och adress i folkbokföringen Ansökan om skattekort Flyttanmälan Namn och kontaktinformation för min bostad Byte av bostad Beställning av försäkringskort för sjukvård Beställning av uppgifter om ålderspension Mina fordon inkl datum för besiktning Tjänster från Lånekassen (motsvarande CSN) bla. översikt och uppgifter om skuld, förestående terminsbelopp, ansökan om betalningsuppskov och status för ansökan om bidrag och lån. Status och registrerad information hos Arbetsförmedlingen Information om min registrerade egendom Tjänster från enskilda kommuner 1.5 Ämnesområden På startsidan norge.no finns 14 olika ämnesområden som har respektive 1-6 underrubriker. Exempelvis finns det tre olika ingångar under ämnesområdet arbete. Klickar användaren på någon av underrubrikerna listas länkar till webbsidor hos olika myndigheter. Även länkar till externa webbsidor med relevanta e-tjänster listas. Under arbetsgivare kan användaren välja e- tjänsten registrera dig som arbetsgivare och länkas till aktuell webbsida hos Arbeids- og velferdsetaten. Ingen inloggning behövs. Arbete Arbetsgivare Arbetssökande Arbetstagare Bo och egendom Familj Konsument Fritid, kultur och miljö Hälsa Näringsliv Omsorg och sociala tjänster Rättsliga frågor Samhälle 5

6 Skatter och avgifter Skola och utbildning Trafik Välfärd Under varje rubrik listas länkar och kontaktuppgifter till ansvarig myndighet samt länkar med information om relevanta lagar på området. På portalens startsida finns även en ingång som heter vanliga frågor. Utifrån ca 30 ämnesområden kan användaren se vanliga frågor och svar med hänvisning och länkar Hitta myndighet Under Hitta myndighet finns länkar och kontaktuppgifter till myndigheter och kommuner, sorterade alfabetiskt eller ämnesvis. Användaren kan också söka via en sökmotor. Sidan innehåller även en karta där användaren kan klicka sig fram till kontaktuppgifter och webbsidor för olika myndigheter i ett valt närområde. Under rubriken Ditt närområde kan användaren skriva in sitt postnummer för att se offentliga myndigheter i kommunen. 1.6 Sammanfattning Samhällsinformation/upplysningstjänst via flera olika kanaler; telefon, chat, sms, fax och brev. Guide med länkar till olika myndigheters webbsidor för information och e-tjänster. Länkar till kommunernas respektive webbsidor. Minside o individualiserad information och 20-talet e-tjänster o kommunikation med myndigheter genom personlig e- brevlåda. o inrapportering av uppgifter o ansvaret för de olika e-tjänsterna ligger kvar hos respektive myndighet o tillgång till registerinformation om mig som medborgare 6

7 2 Norge Bakgrund Altinn är i första hand myndigheters portal för elektronisk dialog med näringslivet men innehåller även tjänster för privatpersoner. Altinn började som ett kluster mellan tre myndigheter: Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå och Brönnöysundsregistrerne. Samtliga tre myndigheter hade egna lösningar för hur företag lämnande obligatoriska uppgifter till respektive myndighet. Syftet var att skapa en gemensam portal/gränssnitt där företagare elektroniskt kunde rapportera in de uppgifter som myndigheterna begär. Koppling mot företagens affärssystem finns i Altinn, uppgifter kan således inrapporteras till myndigheterna med automatik. För all inrapportering och åtkomst av arkiv krävs ett lösenord. Företagaren och medborgaren kan följa vilka uppgifter som lämnats och till vilken myndighet. Portalen lanserades i december Deltagande myndigheter Följande statliga myndigheter är med i Altinn-samarbetet per : Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Konkurransetilsynet Statens lånekasse Kredittilsynet Fiskeri- og kystdepartementet Økokrim, Produktregisteret Norges Bank Brønnøysundregistrene Statens innkrevingssentral Statens landbruksforvaltning Husbanken Statens forurensningstilsyn Patentstyret Lotteri- og stiftelsestilsynet 7

8 Luftfartstilsynet Mattilsynet Norges Vassdrags- og energidirektorat. 2.3 Drift och förvaltning Altinn drivs och förvaltas av en central förvaltningsorganisation som är gemensam för alla deltagande myndigheter i Altinn-samarbetet. Centralförvaltningen finns som en avdelning vid Brønnøysundregistrene. Sedan starten har 12 miljoner tjänster levererats genom Altinn. Det tydliggörs på portalen att Altinn endast är budbärare och inte kan påverka vad myndigheter efterfrågar från medborgarna, utan att Altinns roll endast är att underlätta medborgarnas kommunikation med förvaltningen. De allra flesta tjänsterna i Altinn är producerade av Altinn själva men även tjänster producerade externt förmedlas. Inom Altinns centralförvaltning arbetar 11 årsarbetskrafter med uppgifter knutna till portalen (teknik, administration, marknadsföring osv.) I tillägg hyrs externa konsulter in för ca 2 millioner NOK per år. De myndigheter som deltar i samarbetet har också sina egna lokala förvaltningar. Storleken på dessa varierar från myndighet till myndighet. Skattemyndigheten som har flest tjänster i Altinn har ca 5-8 årsarbetskrafter för deras lokala Altinnförvaltning. Omkring 6-8 årsarbetskrafter arbetar med Altinn användarservice som ger användarstöd via telefonsamtal, och sms. Budgeten för Altinn centralförvaltning och Altinn användarservice är ca 32 millioner NOK per år. Deltagande myndigheter har egna budgetar för förvaltning som inte är inkluderade i de 32 miljonerna. Dessa varierar med myndigheternas storlek. 2.4 E-tjänster För företag finns inom Altinn ca 40 olika e-tjänster, för privatpersoner ett drygt 10-tal Exempel på e-tjänster för företag: Inrapportering av deklaration, arbetsgivaravgift, momsuppgifter, statistik, bokslut osv Exempel på e-tjänster för privatpersoner: Inrapportering av deklaration, elektronisk flyttanmälan, ansökan om bostadsbidrag, årsbesked och kontoinformation från Husbanken, signering av lånebrev och årsbesked från Lånekassen (CSN). 8

9 Omkring 35 affärssystem och andra datasystem har utvecklat gränssnitt mot Altinn för att möjliggöra integration. Ytterligare några är på gång t ex Agresso. Altinn är tillviss del pro-aktivt. När en deadline närmar sig får användaren automatiskt en lista över de formulär som ska fyllas i och information om vilken myndighet Altinn vidarebefordrar dem till. Samtidigt får användaren nödvändig online guidning. Formulären är förifyllda där möjligt och de är dynamiska. Användaren behöver inte fylla i information som inte är specifikt relaterad till användaren eller den aktuella tjänsten. Medverkande myndigheter kan skicka meddelanden direkt till användarnas egna e-brevlådor i Altinn. Lånekassen (motsv CSN) och Husbanken (regeringens myndighet för bostadspolitik, bolån) skickar ut årsbesked till sina kunder. Den som vill använda sig av pappersformulär för olika typer av inrapportering laddar ned dessa från respektive myndighets hemsida. Altinn listar länkar dit. 2.5 Access Sidorna innehåller individualiserad information. Första gången loggar användaren in med hjälp av födelsenummer och engångskod som beställs från Altinn. Användaren registrerar mobiltelefonnummer dit han/hon i fortsättning kan få nödvändiga koder skickade. Ett alternativ är att logga in med Buypass Smartkort (e-id) Access företag All inhemsk näringsverksamhet finns registrerad hos Brønnøysundregistrene. Myndigheten har därför översikt över vilka som har formella roller i alla norska verksamheter. Dessa personer får automatiskt tillgång till sitt företags tjänster i Altinn. De personer som är registrerade i Enhetsregistret hos Brønnøysundregistrene (exempelvis chefer) kan delegera sina inloggningsrättigheter till andra personer inom företaget. Personlig inloggning ger olika access i Altinn, exempelvis finns administratörsrätt, signeringsrätt och rätt till revisorsattest. 2.6 Lagring och överföring av information Inrapportering av uppgifter via Altinn skickas bara till den myndighet som ska ha informationen. Alla myndigheter som deltar i Altinnsamarbetet är var för sig ansvariga för de inrapporterade uppgifterna i enlighet med den norska personuppgiftslagen. 9

10 Altinn har en användardatabas som innehåller namn, födelsenummer, adress och pinkod till hela landets befolkning. Upplysningarna är hämtade från folkregistret, informationen därifrån används för att skicka pin-kod till användaren och för att förifylla adressinformation i relevanta tjänster. Användardatabasen hämtar också information från Enhetsregistret för att ge personer rättigheter i Altinn knutna till hans/hennes roll i ett företag (chef, revisor osv). Alla inrapporteringar långtidslagras i mappen Sendt og Arkiviert där informationen är tillgänglig för användaren och andra som fått delegerade rättigheter av användaren. Arkivet fungerar som en juridisk logg som säkerhet vid en eventuell tvist om inrapportering. Upplysningarna lagras därför i 10 år. För att ändra namnuppgifter och dyl. måste användaren vända sig till folkbokföringen därifrån uppgifterna hämtas. 2.7 Teknik Altinn är byggd på en.net plattform men i de flesta fall behöver inte användare ändra hård- eller mjukvara för att kunna använda portalen, tillgång till nätet är tillräckligt. Lösningen bygger på ett standard gränssnitt baserat på öppen standard (XML, SOAP). 2.8 Sammanfattning - I huvudsak inrapportering av uppgifter från företag till myndigheter. Välutvecklade e-tjänster. Ingen generell samhällsinformation, ingen sökmotor Inloggning med kod eller e-id Automatisk kommunikation mellan företags affärssystem och myndigheter Ett 40-tal e-tjänster för företag, ett 10-tal för medborgare Pro-aktivt i viss utsträckning. Förifyllda uppgifter, medborgare och företag kan följa sina ärenden, individualiserad information Decentraliserat ansvar för information och tjänster. Uppgifterna är bara tillängliga för den myndighet som ska ha informationen. Politiskt prioriterat i regeringens handlingsplan Et enklere Norge 10

11 3 Danmark Bakgrund Borger.dk är en sammanslagning av portalerna danmark.dk och netborger.dk, där anmark.dk hade primärt fokus på texter om offentlig service och netborger.dk på självbetjäning för medborgare. Borger.dk förenar dessa till en portal och omfattar information om förvaltningen, självbetjäningslösningar och publikationer inom 18 överordnade ämnen. Syftet med Borger.dk som den ser ut idag är att ge medborgarna en överblick över alla de tjänster som finns på olika hemsidor inom offentlig sektor. Borger.dk ska stödja kommunernas hemsidor som fortfarande har ansvaret för lokala informationsinsatser. På själva portalen finns inga e-tjänster utan användaren länkas till olika externa offentliga webbsidor för att genomföra sådana tjänster. Borger.dk omfattar bara självbetjäningslösningar för medborgare, företag omfattas således inte. är arbetslivets ingång till det offentliga. Borger.dk är första etappen i etableringen av en gemensam offentlig landsportal och en del av den danska e-strategin. Portalen ska fungera som medborgarnas digitala huvudingång till offentlig sektor vid sidan av den långsiktiga och mer avancerade medborgarportallösningen (borger.dk version 2) som utvecklas av Projekt Digital Forvaltning och ska etableras Denna vidareutveckling av borger.dk kommer att omfatta en personlig ingång, en Min sida för alla danskar. År 2012 ska alla offentliga tjänster (både nationella och lokala) finnas på borger.dk. För att driva på utvecklingen har inom det danska Finansministeriet Den Digitale Taskforce tillsatts vars uppgift är att koordinera och främja utvecklingen av gemensamma ITlösningar för hela den offentliga förvaltningen. 3.2 Deltagande myndigheter Borger.dk ska vara en ingång till hela det offentliga Danmark och samlar både statliga och regionala självbetjäningslösningar. Borger.dk är idag ett komplement till de olika kommunernas hemsidor som har ansvar för den lokala informationen. 3.3 Drift och förvaltning Borger.dk är utvecklad i samarbete mellan Kommunernes Landsforening och Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Regeringen, Kommunernas Landsforening och Regionerne har ingått avtal om etablering och finansiering av den gemensamma medborgarportalen. Borger.dk är ramen för existerande och kommande e-tjänster. Kommunerna har ansvar för att 11

12 leverera det kommunala innehållet till borger.dk. Kommunerna ska även fortsätta utveckla e-tjänster till medborgarna där det är efterfrågat. Sådana nya tjänster kan vara tillgängliga både på kommunens hemsida och på borger.dk. I takt med att riktlinjer och standarder för e-tjänster fastställs så meddelas kommunerna. Förnärvarande (april 2007) arbetar 19 årsarbetskrafter med borger.dk, därav finns 4,5 medarbetare vid Kontaktcenteret som besvarar frågor via telefon, och chat. Driftkostnaderna exklusive lön var under 2006 ca DKK för Kontaktcenteret. Första versionen av borger.dk hade en utvecklingsbudget på ca 13 millioner DKK för För 2007 är budget för drift och utveckling 9 miljoner DKK. Utvecklingsprojektet för borger.dk version 2 med Min Side har en budget på 12 miljoner DKK för För 2008 och framåt beräknas de årliga omkostnaderna för utveckling och drift av borger.dk version 2, inklusive Min Side, att vara på ca 45 miljoner DKK. 3.4 E-tjänster Borger.dk hänvisar till omkring 600 självbetjäningslösningar. Självbetjäning är ett vitt begrepp som t ex inkluderar webbsidan trafikken.dk, där man kan följa trafiksituationen i hela landet. Andra informationstjänster som t ex egendomsvärdering går också under självbetjäning. Många självbetjäningslösningar är anmälningsblanketter av olika slag som användaren måste skriva ut och skicka in till myndigheten. Användaren kan hitta till självbetjäningslösningarna via ämnesområdena specificerade på portalens huvudsida eller via alfabetisk ingång. Länksamling och blanketter finns samlade under de olika ämnesområdena. Blanketterna kommer upp i Pdf-format för utskrift. I de fall en e-tjänst finns användaren välja en länk till aktuell myndighets hemsida där tjänsten kan utföras elektroniskt. Då krävs ofta Digital Signatur (E-id). Vilka kommunala tjänster som finns med i portalen beror på vilka tjänster den enskilda kommunen har köpt. På portalens startsida kan användaren välja sin bostadskommun. När det är gjort finns en hänvisning till just den kommunens tjänster när användaren navigerar sig vidare under olika ämnesområden. Varje kommun har dessutom en egen ingång från borger.dk. 3.5 Ämnesområden På huvudsidan finns ett antal ämnesområden specificerade, de mest efterfrågade ämnena står först på sidan. Användaren kan klicka sig vidare och läsa om reglerna på de olika områdena, vilken myndighet man ska vända sig till i olika fall, samt hänvisningar till de vanligaste hemsidorna på området. 12

13 Borger.dks grundläggande ämnesstruktur består av 18 ämnen: Arbete och förvärv Bo och flytta Medborgare och samhälle Danskar i utlandet Familj och barn Användaren Handikappade Kyrka och tro Kultur och fritid Miljö och energi Pengar, skatt och pension Polis, lag och försvar Skola och ubildning Hälsa och sjukdom Transport Invandrare i Danmark Unga Äldre Varje ämnesområde innehåller: Viktig information på området Möjligheter till självbetjäning En kom-ihåglista Relevanta adresser till myndigheter och portaler Lagar på området Publikationer på området (finns även separat sökingång för publikationer) Var du kan hitta fler upplysningar Borger.dk har en sökmotor som påminner om Google. Dessutom kan användaren hitta information genom följande ingångar: 13

14 3.5.1 Hitta myndighet Hitta myndighet är ett elektroniskt uppslagsverk över myndigheter och personer. Här finns information om: Departement, regioner, kommuner, kungahuset, EU, internationella organisationer, Ambassader, domstolar osv Medborgare och samhälle Under ämnet 'Borger og samfund' finns samhällsinformation om politik och demokrati Fakta om Danmark Under Fakta om Danmark finns befolkningsstatistik, geografi, BNP osv. 3.6 Access I den första etappen finns ingen personlig inloggning till portalen. Vissa tjänster som länkas till på olika myndigheters webbsidor kräver e-id. Telefonnummer för guide till offentlig sektor finns: 1881 alternativt chat eller med borger.dk. 3.7 Sammanfattning Borger.dk är första etappen i etableringen av en gemensam offentlig landsportal som ska etableras Vidareutvecklingen kommer att omfatta en personlig ingång, en Min sida för alla danskar Borger.dk är idag en medborgarportal och guide, som omfattar samhällsinformation, publikationssök och självbetjäningslösningar. Portalen är att samarbete mellan kommunal- och nationellnivå och är ett komplement till kommunernas hemsidor. Kommunerna ansvarar för den kommunala informationen på borger.dk Portalen hänvisar till ca 600 självbetjäningslösningar (användaren länkas till externa webbsidor). Många av självbetjäningslösningar är blanketter i pdf-form som användaren måste skriva ut och skicka in till myndigheten. Andra självbetjäningslösningar är interaktiva tjänster (e-tjänster) som kräver digital signatur Idag ingen personlig inloggning till portalen 14

15 4 Storbritannien Bakgrund Directgov ingår i Storbritanniens Transformational Goverment Strategy (2005) som är en e-governmentstrategi som sträcker sig sex år framåt i tiden. I strategin finns en uttryckt samverkansambition att dela service, kunskap, infrastruktur och teknologi emellan olika myndigheter i landet. Directgov syftar till att förenkla myndighetskontakter för medborgarna samt ge en guide till service från lokala myndigheter. Portalen tillhandahåller idag främst information från myndigheter på nationell nivå. Directgov är tillänglig via flera kanaler; webb digital-tv och via mobiltelefoni. Directgov har ca 5 miljoner användare (2006). Directgov riktar sig främst till medborgare, för företag finns Business Link (http://www.businesslink.gov.uk/). I april 2006 beslöts att informationen på landets olika myndighetssidor skulle granskas och samordnas. 951 webbsidor har hittills granskats och information har överförts till antingen Directgov eller Business Link. 4.2 Deltagande myndigheter 2006 deltog 18 myndigheter på nationell nivå (Government departments). Länkar finns till 388 lokala myndigheter. 4.3 Drift och förvaltning Directgov är producerad av Central Office of Information. Det finns ett centralt team som sköter den centrala infrastrukturen och tillhandahåller guidelines och standarder för länkning till sidan. Innehållet på portalen sköts genom franchise från olika departement. Exempelvis är innehållet under Home and Community förvaltat och uppdaterat av Department for Communities and Local Government. Innehållet under Parents är skött av Department for Education and Skills. Directgov drivs av ett centralt team på ca 50 årsarbetskrafter. Inkluderas även den departementspersonal som arbetar med innehåll uppgår siffran till ca 150 medarbetare. Budgeten för den centrala förvaltningen var för 2006/ miljoner. För 2008/2009 beräknas den växa till 30 miljoner. Denna budget inkluderar inte kostnaderna för franchise verksamheten ute på departementen. Ungefär 10% av budgeten är avsatt till tjänster inom Digital TV och mobiltelefon. Två årsarbetskrafter understödda på deltid arbetar med dessa kanaler. 15

16 4.4 E-tjänster Directgov innehåller en länksamling med länkar till olika myndigheters hemsidor vad det gäller online-tjänster. En del online-tjänster är av sådant slag att användaren rapporter in uppgifter till en myndighet eller gör en anmälan. Detta sker genom länk till aktuell myndighets webbsida. Under rubriken Brott, rättvisa och lag kan användaren exempelvis välja rapportera ett mindre brott och länkas därmed till för att rapportera brottet. Många online-tjänster är dock av ett annat slag, exempelvis hitta en kurs nära dig, skaffa information om vårdköer, råd får utlandsresa osv. Det finns således ingen uppdelning mellan e-tjänster i form av inrapportering eller anmälan till myndighet och andra typer av informationsgivande online-tjänster. Under rubriken Do it online på startsidan finns följande kategorier: Brott, rättvisa och lag (10 online-tjänster) Arbete (15 online-tjänster) Utbildning och lärande (17 online-tjänster) Hälsa (13 online-tjänster) Hem och kommun (33 online-tjänster) Fritid (11 online-tjänster) Pengar, skatt och bidrag (42 online-tjänster) Motor (22 online-tjänster) Resor och transport (16 online-tjänster) Rättigheter och skyldigheter (15 online-tjänster) Inom alla kategorier länkas användaren till en extern webbsida som erbjuder en online-tjänst inom området. 4.5 Ämnesområden Portalen är uppbyggd efter teman där användaren kan söka information utan att i förväg veta vilken myndighet det är som erbjuder service/tjänst på just det området. Användaren kan även söka information via tio ämnesområden som exponeras på startsidan. Dessa är: 16

17 Education and Learning Home and community Money, tax and benefits Travel and transport Crime, justice and the law Motoring Employment Health and well-being Enviroment and greener life Rights and responsibilities Under varje ämne finns ytterligare underrubriker i tre nivåer. Dessa rubriker innehåller främst olika typer av samhällsinformation. Ett exempel är information i punktform om hur du hjälper ditt barn att förbättra sina betyg. Dessa sidor fungerar som ett slags uppslagsverk med samhällsinformation tillgänglig på direct.gov (användaren länkas inte vidare till externa sidor). Användaren kan även navigera sig via följande ingångar baserad på livssituation: Parents Britons living abroad Caring for someone Disabled people (e-tjänst söka Carer s allowance online) Over 50s Young people Under varje grupp finns underrubriker i fyra nivåer med detaljerad samhällsinformation och länkar. Ex: Parents Having a baby o Health in pregnancy Healthy eating for pregnancy Scans and screening tests Alcohol and pregnancy Contact with animals during pregnancy 17

18 Your money Regular check-ups Rubella and HIV Smoking in pregnancy Family issues and the law Adoption and fostering Worried about... Childcare Your child's health Working parents Travelling safely Becoming a parent if you are disabled (disabled people section) Schools (education and learning section) Användaren kan även söka information via portalens sökmotor Directories Under Directories finns kontaktinformation till offentlig sektor och välgörenhets- och frivillighetsorganisationer i Storbritannien. Dessa är listade alfabetiskt och via kategori Guide to Govt Under Guide to Govt finns samhällsinformation under kategorierna; Om Britain, parlamentet, monarkin, politiska partier, UK och Europa, internationella organ, rättsväsendet osv. 4.6 Access Ingen inloggning till portalen. 4.7 Local Directgov - The Local Directgov Programme är ett program där alla lokala myndigheter (England) är involverade. Local Directgov tillhandahåller medborgare länkar mellan Directgov och de lokala myndigheternas onlineservice. URL- 18

19 data har hämtats från alla lokala myndigheter och uppdateras av tjänstemän på lokal nivå. Programmet lanserades i januari I programmet ingår fyra delar: 1. Bygga en URL insamlare för att kunna länka djupt ner i lokala myndigheters webbsidor. 2. En verktygslåda för Neighbourhood and Parish Councils (ung. kommundelsnämnd) för att göra deras service elektronisk. (VOICE). 3. Förvaltning och uppdatering av innehåll av Home & Community Franchise section i Directgov. 4. Producera vägledning för webb och användarbarhet The Local Directgov Programme har skapats av lokala myndigheter för lokala myndigheter och vill öka medborgares användning av e-tjänster tillhandahållna av lokala myndigheter. Local Directgov beskriver sig själva som ett komplement till lokala myndigheters individuella webbsidor. Inom The transformational local government pågår tre nationella projekt som bygger på local e-government. Ett av dessa är Local Directgov. Ett annat är Government Connect som syftar till att kundinformation ska kunna delas säkert emellan lokal och central nivå för bättre service. Det tredje projektet Take-Up Campaign är skapat för att öka medborgares medvetenhet kring om lokala myndigheters online-service och uppmuntra människor att använda dem. 4.8 Sammanfattning - Länksamling och guide till olika myndigheters tjänster, främst på nationell nivå. Omfattande samhällsinformation Målgruppen är medborgare, för företag finns Business Link. Ingen inloggning Ca 200 online-tjänster, användaren länkas till respektive myndighets webbsida Olika slag av online-tjänster, vissa är e-tjänster för inrapportering eller anmälan till myndighet, andra endast informationsgivande Uppdatering och förvaltning sker genom franchise, de olika departementen ansvarar för informationen under sina respektive områden Local Directgov, för länkar till onlineservice tillhandahållen av lokala myndigheter, är under utveckling Länkar finns till även andra än offentliga aktörer t ex frivillighetsorganisationer 19

20 5 Kanada Bakgrund Service Canada syftar till att skapa en one-stop-shop för offentliga tjänster i Kanada för i huvudsak motsvarande Försäkringskassan, AMS, CSN och Skatteverket. Service Canada marknadsförs som ett one stop service delivery network och kombinerar telefon, webb, e-post, personliga möten och mobila tjänster i sitt leveransnätverk. Service Canada har ca 320 servicekontor Service Canada Centres, 174 runt om i landet och ett nationellt servicetelefonnummer. Ett fokus har varit att utvidga offentlig service i glesbygden. Idag omfattar Service Canada två tjänsteområden; pensioner och försäkring av arbetstagare. Portalen lanserades i september Deltagande myndigheter Service Canada sammanför tjänster på statlig nivå och arbetar mot att även integrera andra nivåer i förvaltningen. Idag samlar Service Canada tjänster från följande myndigheter: Agriculture and Agri-Food Canada; Canadian Heritage; Canada Revenue Agency; Citizenship and Immigration Canada; Human Resources and Skills Development Canada; Passport Canada; Public Works and Government Services Canada; Social Development Canada; Transport Canada Veterans Affairs Canada. 5.3 Drift och förvaltning Service Canada leds av Minister of Human Resources and Social Development och omfattar information, service och tjänster från statliga myndigheter (federal government). Samarbete byggs även med andra nivåer inom det offentliga. 20

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare).

Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare). Bilaga 7 1 (4) 2007-04-18 Fokusgrupp onsdag 18/4 2007 småbarnsföräldrar Aron Zaregon Didrik Holstensson-Kvist Jenny Johnson Pernilla Ingman Ulf Alfredsson Veronica Granljung 1 Kontakten idag Kontakterna

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Framtidens e-förvaltning

Framtidens e-förvaltning V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 4 Framtidens e-förvaltning Scenarier 2016 L E N N A R T NOR DF OR S, B O E R IC S ON & H E M M I NG L I N DE L L - G U L L E R S GRU P P Titel : Framtidens e-förvaltning

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer