- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG"

Transkript

1 QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/ SE Avdelningen ekonomiska informationssystem på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet

2 SAMMANFATTNING I dagens affärsklimat talas det ofta om Business Intelligence- verktyg. Många organisationer ser behov av dessa IT- verktyg och väljer således att avsätta kapital för att införskaffa dem. Vissa organisationer köper in dessa verktyg som en modul till ett redan inköpt affärssystem medan andra köper verktyg som är fristående. Fristående Business Intelligence- verktyg, såsom QlikView, säljs till allt fler och allt större organisationer. Men vilka effekter är det egentligen som dessa verktyg åstadkommer? Detta examensarbete tillkom på förslag från exsitec AB och syftar till att besvara denna fråga. exsitec är ett mindre IT- företag som säljer och implementerar QlikView hos en mängd olika kunder. För att besvara frågan om vilka effekter som åstadkommits behövde vi även förstå vilka behov som fick organisationer att införskaffa QlikView. Detta lades därför till i rapportens syfte. Fyra företag och två myndigheter valdes ut i samråd med exsitec. Till följd av detta föll det sig naturligt att utöka syftet för att även kunna undersöka skillnader mellan myndigheter och företag. Kvalitativa intervjuer genomfördes med ett antal respondenter. Dessa var på olika sätt djupt delaktiga i implementationsprocessen och deras roller låg ofta nära ekonomens. Utifrån dessa intervjuer framkom det att de vanligaste behoven som drev inköp av QlikView är: Sammanställning av data från olika källor, processautomatisering, effektivare informationsspridning, drill- down- möjligheter, bättre analysverktyg och användarvänlig presentation av information. De vanligaste effekterna vid implementation av QlikView var: effektivare informationsspridning, effektivare och utökade analysmöjligheter, frigörande av administrativa resurser, ökad informationstillförlitlighet, bättre verksamhetsöversikt, ökat ansvarstagande och gemensam informationsplattform. Vissa av dessa effekter kan i det närmaste kopplas direkt till identifierade behov, medan andra var mycket mer oväntade. Det fanns även en mängd skillnader mellan myndigheter och företag. De kan sammanfattas med att myndigheterna förberedde sig mer noggrant och hade ett mer strategiskt angreppssätt till Business Intelligence- verktygens implementering. Myndigheterna nådde även fler effekter än företagen över lag. Men hur kommer det sig och behöver det vara så? Vår hypotes är att företagens implementeringar kan medföra lika stora effekter som myndigheterna erhåller om även dessa har en strategisk förankring i sin taktiska ansats till implementeringen av Business Intelligence- verktyg. För att öka en organisations strategiska förankring av sin Business Intelligence- ansats bör följande punkter beaktas: gränssnitt och layout, verktygets spridning och täckningsgrad samt verktygets utnyttjandegrad. - EN PERSON SOM INTE FÅR INFORMATION KAN INTE TA ANSVAR - EN PERSON SOM FÅR INFORMATION KAN INTE LÅTA BLI ATT TA ANSVAR (exsitec 2011)

3 FÖRORD Med detta examensarbetes slutar vår resa som ingenjörsstudenter på Linköpings universitet. Vi har under denna tid fått arbeta hårt men samtidigt lärt oss mycket och haft kul. Vi har även haft det stora nöjet att träffa en mängd intressanta och trevliga människor på vägen och vi skulle därför vilja passa på att tacka några utav dem. Tack till vår handledare på universitetet, Alf Westelius, för att du varit vår fyrbåk i mörkret och vår bogserbåt när vinden mojnat. våra handledare på exsitec, Johan Kallblad och Per- Olov Jonsson, för all hjälp och stöttning vi fått under arbetets gång. Mest tack ska ni dock ha för att ni fick oss att känna oss som en uppskattad del av företaget, deltagande observation har aldrig varit så trevligt. alla härliga människor på exsitec. Vi känner oss otroligt lyckligt lottade att vi chansen att skriva vårt examensarbete hos er. vår opponent, Olle Tjälldin, som förtjänar en stor eloge för allt arbete du lagt ner men framförallt för den kamratskap du stått för under arbetets gång. Martina Oppstedt för att du förde oss samman med exsitec. Vi skulle även vilja rikta ett hjärtligt tack till alla kunder vi har intervjuat. Deras uttömmande och öppenhjärtiga svar är grundstenen denna rapport vilar på.

4 INNEHÅLL 1 Inledning Bakgrund Problembeskrivning Syfte Frågeställning Avgränsningar Definitioner Disposition Metod Val av metod ansats och inriktning Avgränsningar Genomförande Ansats och problembeskrivning Empirisk undersökning Litteraturstudie och teoretisk referensram Analys och slutsatser Val av studieobjekt & datainsamling Primärdata Sekundärdata Fallstudiens trovärdighet Generaliserbarhet Validitet Reliabilitet Källkritik Teoretisk referensram Inledning Vem är controllern? Förändring av controllerrollen Rollen och uppgiften Vad är ekonomisk styrning? Strategisk kongruens Integrerad styrning Vertikal och horisontell styrning Ekonomistyrning som språk IT- verktyg och ekonomisk styrning Vad är Business Intelligence? Business Intelligence- verktyg Trender inom Business Intelligence Controllern, styrning och IT- verktyg Påverkansfaktorer och samband Information och informationsanvändare... 24

5 3.6.2 Strategisk BI- användning Trender som påverkar dagens organisationer Interna och externa tryck Empiri Empirisk bakgrund Om QlikTech Om QlikView Om exsitec Organisationerna i fallstudien Dometic Group European Furniture Group Norrköpings Tidningars Media AB Würth Distriktsveterinärerna Riksantikvarieämbetet Analys Behov Sammanställning av data från olika källor Processautomatisering Effektivare informationsspridning Drill- down- möjligheter Bättre analysverktyg Användarvänlig presentation av information Effekter Effektivare informationsspridning Effektivare och utökade analysmöjligheter Frigörande av administrativa resurser Ökad informationstillförlitlighet Bättre verksamhetsöversikt Ökat ansvarstagande Gemensam informationsplattform Privata och offentliga organisationer Ad hoc eller formalisering Kostnads- eller värdefokus Slutsats Syftet Behov som driver företag och myndigheter att skaffa BI- verktyg Perspektiv på behoven Effekter på företag och myndigheter vid införandet av ett BI- verktyg Perspektiv på effekterna Skillnader, mellan privata företag och myndigheter, hur effekter nås och hur de påverkar verksamheten Gränssnitt och layout Verktygets spridning & täckningsgrad... 91

6 6.4.3 Utnyttjandegrad Diskussion Diskussion Fortsatt forskning Referenser Bilagor... 98

7 1.1 BILAGOR Bilaga 1 Intervjuunderlag för kunder Bilaga 2 Intervjuunderlag för konsulter Bilaga 3 Intervjuunderlag för säljare Bilaga 4 Övergripande genomförningsplan

8 1.2 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Sammanställning av två modeller i syfte att tydliggöra controllerns fyra roller (Nils- Göran Olve 1988)(Nils- Göran Olve, Carl- Johan Petri 2008) Figur 2 Samspelet mellan strategi och styrning för realisering av synergipotential (Erik B. Nilsson 2010) Figur 3 Exempel på styrsystem som bör integreras med ekonomistyrningen (Fredrik Nilsson, Nils- Göran Olve, Anders Parment 2010) Figur 4 Förenklad bild av BI- arbetet Figur 5 Illustrering av sambandet mellan strategi, ekonomistyrning, affärssystemet och controllern. (Fredrik Nilsson, Nils- Göran Olve, Anders Parment 2010) Figur 6 Illustrering av sambandet mellan styrsystem, controllern och IT- verktyg Figur 7 Identifierade behov som i stor grad är relaterade till rapporthantering Figur 8 Illustration av meningen med drill- down- möjligheter Figur 9 Illustration av innebörden av ett bättre analysverktyg... 74

9 1.3 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 De utvalda organisationerna... 7 Tabell 2 Presentation av de intervjuade på de sex utvalda organisationerna... 9 Tabell 3 Presentation av de intervjuade på exsitec och QlikTech... 9 Tabell 4 Grov sammanfattning av skillnader mellan traditionella BI- verktyg och visualiseringsverktyg Tabell 5 Sammanställning av de identifierade behoven hos Dometic Tabell 6 Nyckelpersoner på Dometic vid införskaffandet av QlikView Tabell 7 Sammanställning av de identifierade effekterna hos Dometic Tabell 8 Sammanställning av de identifierade behoven hos EFG Tabell 9 Nyckelpersoner på EFG vid införskaffandet av QlikView Tabell 10 Sammanställning av identifierade effekter hos EFG Tabell 11 Sammanställning av identifierade behov hos NTM Tabell 12 Nyckelpersoner på NTM vid införskaffandet av QlikView Tabell 13 Sammanställning av identifierade effekter hos NTM Tabell 14 Sammanställning av identifierade behov hos Würth Tabell 15 Nyckelpersoner på Würth vid införskaffandet av QlikView Tabell 16 Sammanställning av identifierade effekter hos Würth Tabell 17 Sammanställning av identifierade behov hos Distriktsveterinärerna Tabell 18 Nyckelpersoner på Distriktsveterinärerna vid införskaffandet av QlikView Tabell 19 Sammanställning av identifierade effekter hos Distriktsveterinärerna Tabell 20 Sammanställning av identifierade behov hos Riksantikvarieämbetet Tabell 21 Nyckelpersoner på Riksantikvarieämbetet vid införskaffandet av QlikView Tabell 22 Sammanställning av identifierade effekter hos Riksantikvarieämbetet Tabell 23 Frekvensanalys av de identifierade behoven Tabell 24 Frekvensanalys av de identifierade effekterna... 76

10 1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs den bakgrund mot vilken denna rapport skrivits samt en beskrivning av de problem som står att finna däri. Vidare framläggs rapportens syfte som sedan preciseras med specifika frågeställningar. Därefter definierar vi rapportens avgränsningar, definierar ett antal ord som kommer vara av intresse för läsaren samt presenterar rapportens disposition. 1.1 BAKGRUND I en värld där förutsättningar snabbt förändras och konkurrensen hårdnat är det viktigt att kunna fatta snabba men välgrundade beslut. Det krävs då att det finns informationsunderlag som ger möjlighet till detta. Den allt högre integrationen av olika IT- system i företagsorganisationerna har skapat nya förutsättningar att mäta och spara information. Tillsammans med nya datalagringslagar har detta gjort att många företag sitter på enorma mängder information om verksamhet, kunder, konkurrenter, interna processer med mera. Denna explosiva ökning information ger företag nya möjligheter i form av bättre underlag till beslut men det ställer dem även inför problem gällande hur den ska hanteras. Stora datamängder är svåra att överblicka och är i praktiken ofta fördelade på flera olika system eller databaser. I dessa fall är informationen oftast instängd i de olika systemen och användaren är låst till systemens inbyggda rapporteringsstrukturer, vilket kan leda till bristfälligt beslutsunderlag eller tidsödande sammanställningar. För att på ett snabbt och effektivt sätt få någon reell nytta i dessa fall krävs verktyg som hjälper företagen att hämta, analysera och visualisera data från samtliga källor på ett tydligt sätt. Business Intelligence- verktyg (BI- verktyg) är ett samlingsnamn på IT- verktyg som används till analys och beslutsfattande aktiviteter. Detta görs genom att samla in och analysera stora mängder data från olika system och källor på ett sätt som ger beslutsfattare tydligare och snabbare tillgång till beslutsunderlag. Användaren ska således kunna sammanställa data från till exempel databaser, dokument, egen kunskap och andra källor för att fatta beslut eller lösa problem. Ett BI- verktyg syftar enkelt sagt till att ge korrekt information till rätt person i rätt tid. QlikView är ett BI- verktyg som hjälper företag att visualisera verksamhetsdata på ett tydligt och överskådligt sätt samtidigt som det är lätt att använda. Plattformen är både mångsidig och skalbar så den kan lätt anpassas till kundens specifika behov oavsett dess storlek och bransch eller vilken funktion i företaget som ska använda den. QlikView säljs och levereras av QlikTech själva till större organisationer och via partners till små och medelstora företag. Linköpingsföretaget exsitec är en av QlikTech främsta partners i Sverige och har arbetat med över 100 QlikView- kunder till dags dato. 1.2 PROBLEMBESKRIVNING Vilka behov är det då som driver organisationer att skaffa BI- verktyg? Denna fråga är i stort outredd inom den akademiska världen idag. Behoven som driver inköpen av affärssystem i allmänhet har fått mer uppmärksamhet samtidigt som få distinktioner står att finna som skulle kunna vara specifika för BI- verktyg. Det är möjligt att det finns flera underliggande orsaker till att dessa behov uppstår hos individer, inom organisationer och i miljön kring organisationerna. I takt med affärssystemens växande bredd och ökande specialisering av enskilda moduler ökar behovet av att specifikt utforska olika delar av dess tillämpning. I linje med behovet att utforska dessa behov finns det likaledes en brist på undersökningar som syftar till att finna de effekter som BI- verktygen åstadkommer hos organisationer. Även detta område är relativt outforskat och här hänvisas den intresserade läsaren till effekter av affärssystem i allmänhet. Av samma anledning som 1

11 ovan är det således viktigt att börja särskilja effekterna av affärssystem i allmänhet från de effekter som skapas av specifika moduler eller fristående system. Eftersom organisationer särskiljer BI- verktygen från affärssystemen till den grad att de väljer att införskaffa dessa via en separat process finns det också anledning att undersöka dessa verktyg, behoven som driver inköpen av dem och effekterna de ger separat. 1.3 SYFTE Syftet med den här rapporten är att undersöka varför organisationer införskaffar Business Intelligence- verktyg och vilka effekter dessa får på verksamheten FRÅGESTÄLLNING Vilka behov driver företag och myndigheter att skaffa BI- verktyg? Vilka effekter får införandet av ett BI- verktyg på företag och myndigheter? Finns det några skillnader, mellan privata företag och myndigheter, hur effekter nås och påverkar verksamheten? Vi vill i denna rapport dels kartlägga och förklara vilka behov av BI- verktyg som finns i en organisation samt vilka effekter införandet av ett sådant verktyg får. Utöver detta har vi även försökt identifiera och förklara faktorer som kan ha påverka dessa upplevda behov och effekter. 1.4 AVGRÄNSNINGAR Detta examensarbete bygger på ett förslag av exsitec som säljer och implementerar BI- verktyget QlikView. I denna rapport kommer därför endast QlikView användas som exempel på hur ett BI- verktyg kan stödja och förbättra verksamheten i ett företag eller en myndighet. För att uppfylla syftet att identifiera reella effekter av införandet av ett BI- verktyg har vi i rapporten valt att endast studera organisationer som ansett att implementeringen av QlikView varit lyckad. Potentiella effekter som skulle kunna uppstå av en misslyckad implementering kommer därför inte att studeras i denna rapport. 1.5 DEFINITIONER Balanced Scorecards Även balanserade styrkort. Det är en metod att styra organisationer och företag som tar hänsyn till faktorer även utanför det finansiella perspektivet. De nödvändiga perspektiven är finans, kunden, lärande och utveckling, interna processer. I Sverige förekommer även medarbetarperspektivet. Business Intelligence Läs mer under Business Intelligence i referensramen Controller Läs mer under Vad är controllerns roll i moderna organisationer i referensramen COSO Committee of Sponsoring Organizations. Läs mer under Tydligare och fler krav i avsnittet Trender som påverkar dagens organisationer i referensramen. Data Discovery Tool Läs mer under Visualiseringsverktyg i avsnittet Business Intelligence i referensramen Data Mining - Processen att med algoritmer hitta mönster ur stora mängder data. Dessa mönster förväntas, för organisationen, ha affärsmässigt värde. 2

12 Datalager Även Data Warehouse. Sammanställning av data, ofta från flera källor. Datan är strukturerad så att det ska vara lätt att analysera utan större IT- kunskaper. Ekonomisk styrning Även ekonomistyrning. Läs mer under Vad är ekonomisk styrning i referensramen. OLAP- kub OLAP står för Online Analytical Processing och en OLAP- kub är en datastruktur som tillåter snabb analys av data. Den kan även definieras som förmågan att manipulera och analysera data från ett flertal perspektiv. Strukturen skapades för att övervinna de inbyggda begränsningarna i relationsdatabaser. In- memory- technique Läs mer i avsnittet Om QlikView i empirin. Informationsbeställare Individ i en organisation som efterfrågar information från andra individer eller formella system. (Författarnas definition) Informationsförsörjare Individer i en organisation vars arbete, helt eller delvis, syftar till att försörja andra individer, direkt eller indirekt via formaliserade system, med information. (Författarnas definition) Koden Svensk kod för bolagsstyrning. Läs mer under Tydligare och fler krav i avsnittet Trender som påverkar dagens organisationer i referensramen. SiB Seeing is Believing. Läs mer i avsnittet Om QlikTech i empirin. 1.6 DISPOSITION Metod I detta kapitel beskrivs arbetets tillvägagångsätt samt valda metoder, varför dessa valdes och hur dessa val påverkade rapportens innehåll, resultat och trovärdighet. Referensram I den teoretiska referensramen framläggs teorier som syftar till att skapa en grund för analys av insamlad data. Den tar avstamp i controllerns roll vilken oftast driver QlikView- inköpen i organisationerna som undersökts. Därefter förklaras den sysselsättning som controllern förväntas ha i organisationerna. Sedan framläggs teorier kring BI- verktyg, den värld som organisationerna verkar i samt andra teorier som kan stödja analysen. Empiri Innehåller sammanställning och presentation av de samlade empiriska resultaten. I den första delen beskrivs BI- verktyget QlikView och dess skapare QlikTech samt en beskrivning av exsitec inklusive en kortare redogörelse för hur de arbetar med QlikView. I den andra delen presenteras en sammanfattning av de intervjuer vi genomfört med studieobjekten där framförallt behoven och effekterna lyfts fram. Analys Kapitlet är utifrån frågeställningen uppdelat i tre delar; behov, effekter och skillnader mellan företag och myndigheter. I de två första delarna kommer de mest frekvent identifierade behoven och effekterna att analyseras. I den sista delen kommer några identifierade skillnader mellan företag och myndigheter att beskrivas och analyseras. Slutsats Presentation av våra slutsatser utifrån syftet i form av en konkretisering av behoven och effekterna samt deras potentiella övergripande påverkan på organisationerna. Därefter framläggs identifierade skillnader mellan privata och offentliga organisationer. Slutligen presenteras hypoteser som skulle kunna förklara varför effekterna skiljer sig mellan olika organisationer. Diskussion I diskussionen tas frågor och faktorer upp som kan ha påverkat resultaten av studien men inte till fullo täcks eller behandlas i rapporten. Kapitlet avslutas även med förslag på fortsatt forskning. 3

13 2 METOD I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångsätt samt den valda metoden, varför den valdes och hur dessa val påverkade rapportens innehåll, resultat och trovärdighet. 2.1 VAL AV METOD ANSATS OCH INRIKTNING I vår studie har vi haft som mål att identifiera och analysera vilka behov organisationer haft av BI- verktyg samt vilka effekter implementationen av QlikView haft på verksamheten hos några av exsitecs kunder. För att åstadkomma detta behövde vi först behövde en grundläggande förståelse av problemområdet för att sedan kunna identifiera behov och effekter samt kartlägga och beskriva de faktorer som ligger till grund för dessa. Nästa del av arbetet var att förstå och analysera dessa behov och effekter för att på så sätt kunna se varför BI- verktyg implementeras i organisationer och vilka effekter de kan uppnå. Vår studie kan således sägas ha en explorativ fas i form av problembeskrivning, en beskrivande inriktning i form av empiri och teoretisk referensram samt en förklarande inriktning i form av analys och slutsatser (Per Lekvall, Clas Wahlbin 2001). Då vi baserat studien på ett mindre antal organisationer, där vi på förhand inte kunnat fastställa vad som varit viktigt att undersöka, har vi valt att anta en fallstudieansats. I en fallstudie utgår forskaren från ett helhetsperspektiv och försöker därifrån nå en så god förståelse som möjligt (Bo Davidson, Runa Patel 2003). Enligt (Per Lekvall, Clas Wahlbin 2001) är fallstudien särskilt lämplig när man gör en explorativ studie där det ges möjlighet att upptäcka och anpassa till förhållanden man inte tänkt på i förhand vilket passar väl in för våra förutsättningar. De menar vidare att fallstudien är särskilt lämpad då samband och relationer är komplicerade eller svåra att kvantifiera vilket även detta stämmer bra med våra förutsättningar. Vi har även valt en kvalitativ ansats eftersom vi, i vår studie av exsitecs kunder, har gjort djupgående intervjuer och fått ta del av information som inte varit möjlig att sammanställa och analysera kvantitativt i någon större utsträckning. Kvalitativ forskning betonar ord och tolkningar framför kvantifiering vid insamling och analys av insamlad data (Alan Bryman, Emma Bell 2007). Analysen kommer därför vara av en mer resonerande karaktär där vi använder ord och tankefigurer snarare än siffror. Valet av ansats gav oss möjligheten att gå på djupet och göra en grundlig studie av varje företag inom de givna ramarna, vilket till exempel en kvantitativ tvärsnittsansats inte hade tillåtit i samma utsträckning. En kvalitativ ansats medger även möjligheten att ha en bredare utgångspunkt för att senare anpassas efter insamlad data vilket gör det till ett lämpligt tillvägagångssätt i vårt fall. Vissa kritiker menar att en kvalitativ fallstudieansats riskerar att vara för subjektiv och att den insamlade informationen inte kan valideras (Per Lekvall, Clas Wahlbin 2001)(Judith Bell 2005). Yin säger till exempel att det finns risk för att förutfattade meningar påverkar tolkningen av insamlad data (Robert K. Yin 2009). Vi kan till viss del instämma i detta då vi i viss mån kan ha blivit färgade av exsitecs syn på situationen på grund av att större delen av arbetet skett på deras kontor. Vi har dock inga tidigare kopplingar till de utvalda organisationerna AVGRÄNSNINGAR Då denna studie skett inom ramarna för ett examensarbete för civilingenjörer på Linköpings universitet är tidsbegränsningar en realitet som måste tas hänsyn till. Avgränsningar, prioriteringar och övrig disposition av tid är därför valda för att på ett så bra sätt som möjligt bidra till slutresultatet. Vi har, i samråd med exsitec, valt att intervjua personer inom företaget som varit delaktiga i implementationen av QlikView och som varit villiga att dela med sig av sina erfarenheter till oss. Ytterligare intervjuer med slutanvändare utan inblick eller möjlighet att påverka införskaffandet av QlikView hade möjligtvis kunnat ge en 4

14 annan bild men har fått prioriteras bort av framförallt tidsskäl. Resultatet av detta är att främst controllers och ekonomichefer har intervjuats. Mer om urvalet av respondenter beskrivs under avsnittet validitet. Under intervjuerna försökte vi få fram skillnaderna mellan förväntade effekter och oförväntade effekter efter införandet av QlikView. Detta var dock så svårt att särskilja, både för de intervjuade och i insamlad data, att vi medvetet tog bort denna aspekt ur rapporten. 2.2 GENOMFÖRANDE Det finns en mängd olika vetenskapliga förhållningssätt som dominerar inom olika forskningsgrenar och kan skilja sig radikalt från varandra. Dessa står ofta på filosofiska grunder där det är synsätten på världen, vetenskapen, människan och kunskap skiljer sig åt. Koncept som deduktion, induktion och abduktion beskriver olika förhållningssätt till hur forskning kan genomföras. (Bo Davidson, Runa Patel 2003) Då vi under arbetets gång bytte från ett deduktivt till ett induktivt förhållningssätt beskrivs dessa närmare nedan följt av en beskrivning av de fyra faserna i vårt arbete. Bryman & Bell beskriver deduktion som den vanligaste synen på relationen mellan teori och forskning där forskaren tar avstamp i vad som är känt inom ett visst område för att skapa en hypotes som kan testas och verifieras med empiriska data (Alan Bryman, Emma Bell 2007). Detta synsätt medför således en arbetsgång där teori och hypotes skapas först varefter datainsamling följer. En av begränsningar med detta arbetssätt är att forskningens riktning påverkas starkt av existerande teori, vilket kan medföra att intressanta rön inte upptäcks. (Bo Davidson, Runa Patel 2003) Induktion kan förklaras som motsatsen till deduktion gällande arbetsmetod. Inom induktion inleds arbetet med datainsamling varpå urskiljbara mönster söks och nya teorier kan skapas (Alan Bryman, Emma Bell 2007). Undersökningen är således inte förankrad i någon vedertagen teori då den inleds. En risk med detta är att inget kan sägas om den framväxande teorins generalitet, eftersom det empiriska underlaget är specifikt för en speciell situation, tid eller grupp. Resultat kommer dessutom färgas av forskarens idéer och föreställningar, vilket är en problematik som dock finns även vid deduktiv forskning. (Bo Davidson, Runa Patel 2003) ANSATS OCH PROBLEMBESKRIVNING Första steget i vår studie var att göra en projektbeskrivning där vi skrev en problembakgrund, ett preliminärt syfte samt en övergripande genomförningsplan (Bilaga 4) utifrån ett deduktivt förhållningssätt. Problembakgrunden syftade till att ge oss en bättre förståelse och bredda våra kunskaper om problemområdet. Fokus låg på att lära oss mer om exsitecs verksamhet inom BI samt verktyget QlikView. Detta gjordes till exempel genom diskussioner med våra handledare på exsitec och Linköpings universitet, genom läsning av artiklar samt en intervju med en säljare på QlikTech. I ett tidigt stadie av arbetet genomgick vi även, tillsammans med nyrekryterade konsulter på exsitec, en QlikView- utbildning där vi fick lära oss hur man bygger applikationer, hämtar data och vad man bör tänka när man bygger QlikView- lösningar. Detta gav oss en bättre förståelse för både möjligheterna och begränsningarna med verktyget vilket vi kunde dra nytta av i det fortsatta arbetet. Vi har även tidigt i studien deltagit i ett av exsitecs konsultmöten där de diskuterade arbetsmetoder samt fått följa med en konsult på kundmöte. Detta gav oss tidigt en första bild av vilka situationer och vilken problematik vi kunde tänkas möta i våra intervjuer EMPIRISK UNDERSÖKNING Den empiriska undersökningen gjordes i två omgångar där den första delen beskriver exsitec, QlikTech samt QlikView och den andra delen är en redogörelse för de olika fallföretagens förutsättningar och situation. Empirin bygger huvudsakligen på de 19 intervjuer vi gjort under arbetets gång. 5

15 Första delen är ett resultat av intervjuer med personal på exsitec och QlikView samt utifrån skriftliga och elektroniska källor så som interna dokument, hemsidor och tidningsartiklar. I denna del av arbetet var observation och informella samtal en viktig del för att skapa en förståelse och grund för fortsatt läsning. Andra delen av empirin bygger på kvalitativa intervjuer med representanter från våra studieobjekt samt konsulter på exsitec som har varit inblandade eller ansvariga för implementeringen av QlikView. Inför varje kundintervju intervjuades först en konsult på exsitec för att få en bättre inblick i företaget och dess förutsättningar. En del i detta var också att vi fick se kundens QlikView- lösningar för att därmed kunna bilda oss en egen uppfattning om dem LITTERATURSTUDIE OCH TEORETISK REFERENSRAM I början av arbetet med examensarbetet följde vi den i vår mening traditionella gången som ofta anges i universitets dokumentation om examensarbeten. Således startade vi med att skapa en projektbeskrivning, varefter vi försökte bygga upp en referensram. Vårt initiala deduktiva förhållningssätt visade sig dock vara föga lämpligt för oss. Osäkerhet kring vilka roller vi skulle möta i organisationerna, vilken verklighet de verkade i och vilka behov och effekter vi skulle möta medförde att detta förhållningssätt blev föga framgångsrikt för oss. Det blev snart uppenbart att ett induktivt förhållningssätt skulle vara vägen framåt för oss. I linje med detta nya val började den teoretiska referensramen ta form först efter att intervjuerna med fallföretagen genomförts, vilket gav oss en bättre insikt kring vilken teoretisk bas vi behövde. På grund av vår frågeställning och vissa upplevda begränsningar i forskningen om vilka effekter BI- verktyg har på ett företags eller myndighets verksamhet valde vi att utgå från ett bredare perspektiv för att bygga den teoretiska referensramen. Förståelsen för de som drev anskaffningen av Business Intelligence- verktygen i organisationerna, vilken kontext de verkade i och vilka behov denna kontext skapade referenspunkter för valdes som ledstjärnor i bygget av referensramen. Detta blir logiskt eftersom organisationernas upplevda behov i mångt och mycket blir synonymt med behoven formulerade av de drivande för anskaffning av dylika verktyg. Givet detta är det uppenbart att ytterligare behov kan existera i organisationen som inte lyfts fram av de drivande för införskaffandet. Vi försöker bemöta detta i viss grad. I ett första steg identifierade vi områden, begrepp och teorier som var viktiga för att förstå för det fortsatta arbetet. I en litteraturstudie samlade vi därför in kunskaper som kan vara relevanta för dessa områden. Därefter byggde vi referensramen genom att gå från de centrala rollerna som drev införskaffningen till de externa omständigheter som påverkar organisationer i vilka dessa verkar. På vägen berör vi kontexten i vilken dessa individer verkar, deras uppgifter och roller i organisationen, samt deras upplevda mission i organisationerna. Även de medarbetare som dessa individer interagerar med behandlas i viss mån. Målet med referensramen är således att skapa en grundlig förståelse för verkligheten som dessa pådrivare i införskaffandet av Business Intelligence- verktyg ser och verkar i ANALYS OCH SLUTSATSER I analysen lyfter vi fram de mest frekvent förekommande behov och effekter som de intervjuade framlagt och försöker att sätta dessa i perspektiv. Vi försöker förstå vad som driver fram dessa behov, varför de intervjuade lyfter fram dessa specifika effekter och hur de påverkar varandra. Orsaker till att de upplevda behoven och effekterna divergerar mellan organisationerna undersöks och vi försöker skapa grund för presentation av hypoteser i slutsatserna. Skillnader mellan de olika organisationerna, de intervjuade och deras angreppssätt lyfts fram i den mån det är möjligt. 6

16 Slutsatserna, som ska besvara syftet, presenteras i form av sammanställning av behoven och effekterna. Skillnader mellan organisationerna som kan förklara skillnader i upplevda behov och effekter framläggs i hypotesform. Slutligen presenteras hypoteser för hur organisationernas angreppssätt kan tänkas ha påverkat de utvunna effekterna. 2.3 VAL AV STUDIEOBJEKT & DATAINSAMLING Till denna studie valdes slutligen åtta företag och myndigheter ut som lämpliga studieobjekt. Företagen och myndigheterna är alla existerande kunder hos exsitec och är, i olika utsträckning, användare av QlikView. Gemensamt för dem är även att de i någon utsträckning antingen aktivt arbetar med införandet av QlikView eller har planer på att skaffa mer i framtiden. Valet av kunder har skett i samråd med exsitec där fokus varit på företag och myndigheter som är representativa för exsitecs kundbas, har lyckats med sina lösningar (success cases) samt att de har goda relationer. Success cases valdes efter önskemål från exsitec och företag med vilka exsitec hade goda relationer valdes för att försäkra sig om deras vilja att medverka. Antalet studieobjekt begränsades främst av tid men även i viss mån av tillgång. Tillgången på studieobjekt har varit en begränsad faktor i den mån att vi ansåg att de måste uppfylla ett antal krav. Dessa var lyckade implementationer av QlikView, tillgång till nyckelpersoner och främst en villighet att ställa upp och dela med sig av sina erfarenheter. De sex organisationer som till slut intervjuades anser vi har uppfyllt dessa krav. Ett visst undantag är det första kravet då två av organisationerna inte har använt sina lösningar i skarpt läge än. Det ska tilläggas att två intervjuer fick ställas in av olika anledningar. Det slutgiltiga underlaget blev därför fyra företag och två myndigheter (Tabell 1). Tidsåtgången för empiriinsamlingen var dock stor, så många fler organisationer hade varit svårt att addera inom de tidsramar som riktlinjer kring examensarbetet stipulerar. Namn Distriktsveterinärerna, DV Organisationstyp Myndighet Dometic Group Företag European Furniture Group, EFG Företag Norrköpings Tidningars Media AB, NTM Företag Riksantikvarieämbetet, RAÄ Myndighet Würth Svenska AB, Würth Företag Tabell 1 De utvalda organisationerna Empirin bygger främst på intervjuer med representanter från fallföretagen samt exsitecs konsulter men kompletteras till viss del av sekundära källor såsom elektroniska källor, artiklar och interna dokument. Referensramen bygger helt på sekundära källor såsom artiklar, böcker och elektroniska källor PRIMÄRDATA Primärdata i rapporten består uteslutande av intervjuer, informella möten och observationer. 7

17 INTERVJUER Under arbetets gång har fyra företag och två myndigheter intervjuats. Samtliga intervjuer har varit kvalitativa och skett genom besök hos respektive företag eller myndighet. Kvalitativa intervjuer användes för att nå rika och detaljerade svar vilket är svårt i en kvantitativ undersökning (Alan Bryman, Emma Bell 2007). Respondenterna på företagen och myndigheterna var personal som varit inblandade och hade god insikt i både införskaffandet av QlikView samt dess användning i verksamheten. Dessa var främst ekonomichefer eller controllers. Samtliga företag och myndigheter erbjöds anonymitet men dessa ansåg att det inte var nödvändigt. Intervjuerna med studieobjektens respondenter föregicks med kvalitativa intervjuer av ansvarig konsult från exsitec för att ge oss bättre förutsättningar att genomföra en givande intervju. I samband med de kvalitativa intervjuerna har vi även haft möjlighet att se företagens QlikView- applikationer. Kompletterande information har främst inhämtats från konsulter och säljare på exsitec genom kortare informella möten. I ett fall har även den ansvariga säljaren intervjuats för att få kompletterande information. I fallet Würth hade det förflutit ganska lång tid sedan implementeringen av QlikView samtidigt som den till mycket stor del utförts av den intervjuade. I detta fall har därför ingen kvalitativ intervju genomförts med konsult på exsitec utan endast informella möten har använts för att förbereda och komplettera intervjun. Intervjuunderlaget (Bilaga 1, 2 och 3) är framtaget för semi- strukturerade intervjuer vilket är lämpligt enligt (Bo Davidson, Runa Patel 2003) då vi hade ett relativt klart fokus för studien. Intervjuunderlaget bygger på en i huvudsak kronologisk lista över frågor från behovsupptäckt till vilka effekter användandet av QlikView fått på verksamheten. Upplägget uppmanar den intervjuade att svara fritt och med egna ord samt tillåter oss att på ett naturligt sätt inflika följdfrågor på intressanta aspekter av den intervjuades svar (Alan Bryman, Emma Bell 2007). I intervjuunderlaget försökte vi undvika ledande och värderande frågor och fokuserade istället på öppna frågor av typen hur och varför. Intervjuupplägget för exsitecs kunder, konsulter och säljare är i princip detsamma. Både resultatet och strukturen av intervjuerna ligger som grund till empirin. Samtliga respondenter hos studieobjekten fick tillgång till vår intervjustruktur och en beskrivning av vårt syfte några dagar innan intervjun för att ha möjlighet att förbereda sig. Alla intervjuer har spelats in och har senare transkriberats för att underlätta sammanställning och säkerställa att ingen förvrängning av data sker. Samtliga citat i empirin och analysen är tagna direkt från transkriberingarna. Organisation Titel Namn Metod Datum Distriktsveterinärerna Controller Eva Milton Möte Distriktsveterinärerna Controller Johan Bunninger Möte Dometic Group Controller Karl Johan Flygborg Möte European Furniture Group Ekonomichef Tommy Nilson Möte European Furniture Group IT- chef Sune Westberg Möte Norrköpings Tidningars Ekonomichef Jan Eric Johansson Möte

18 Media AB Riksantikvarieämbetet Controller Bengt Björkander Möte Würth Svenska AB Verksamhets- utvecklare (tidigare IT- chef) Peter Bergman Möte Tabell 2 Presentation av de intervjuade på de sex utvalda organisationerna Företag Titel Namn Metod Datum Ämne exsitec Konsult Anna Hedberg Telefon NTM, Dometic exsitec Konsult Anna Östlund Möte DV, RAÄ exsitec Konsult Disa Törnvall Möte NTM exsitec Konsult Malin Örtengren Möte EFG exsitec Säljare Thomas Petterson Möte DV exsitec Chef beslutsstöd Per- Olov Jonsson Möte Fallstudien Fallstudien exsitec VD Johan Kallblad Möte Fallstudien QlikTech Säljare, offentlig sektor Kenneth Jildell Telefon QlikView Tabell 3 Presentation av de intervjuade på exsitec och QlikTech Längden på intervjuerna med kunderna har alla legat mellan en och en halv timme och två och en halv timme. Intervjuerna med exsitecs konsulter och säljare samt QlikTech var något kortare, mellan en och två timmar. I de senare fallen har skillnaden i längd mellan telefonintervjuer och personliga möten varit försumbar. OBSERVATIONER OCH INFORMELLA MÖTEN 9

19 Studien har mestadels bedrivits på exsitecs huvudkontor i Linköping och har därför inneburit en hel del observationer, informella möten och andra företagsrelaterade aktiviteter så som utbildningar och företagsmöten. Observationer används ofta inom explorativa undersökningar för att samla information vilket vi framförallt kunde dra nytta av i början av vårt arbete (Bo Davidson, Runa Patel 2003). Ejvegård nämner att det finns risk att forskaren med sin närvaro påverkar omgivningen (Rolf Ejvegård 2009). Vi anser dock inte att så skett i detta fall då vi har känt oss väldigt uppskattade och välkomna i företaget samtidigt som de betonat värdet i vår studie. En vanligt förekommande företeelse var diskussioner runt kaffebordet. Enligt Patel & Davidson är observationer som dessa väldigt användbara vid informationsinsamling inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer (Bo Davidson, Runa Patel 2003). Dessa diskussioner förekom nästan dagligen och lede inte sällan till informella samtal där vi hade möjlighet att tillgodogöra oss information från bland annat konsulter och säljare som annars hade varit svår att tillgodogöra sig. Exempel på information som framkommit på detta sätt är förslag på artiklar, bättre insikt i kundföretagen samt möjlighet att se och prova riktiga QlikView- lösningar. Det är viktigt att forskaren, innan observationen, har bestämt sig för vad som ska observeras, vad denne är intresserad av att veta och varför denne anser att observationen kan ge den information som behövs (Judith Bell 2005). Viss kritik skulle kunna riktas mot vår subjektivitet då det vid observation kan medföra problem, såsom att insamlad data baseras på vår, och därmed till viss del exsitecs, uppfattning av vad som sker. (Judith Bell 2005) Observationer bidrog främst i början av arbetet genom att ge oss en direkt inblick i den miljö som finns i och omkring exsitec samt hur I takt med att arbetet fortskred har vi i allt mindre utsträckning påverkats av observationer då vi istället utgått från vår insamlade data SEKUNDÄRDATA LITTERATUR Det är viktigt att konstant ifrågasätta relevansen av den litteratur som läses samt att säkerställa att källorna är pålitliga och erkända inom sina områden. Litteraturstudien har därför främst genomförts efter förslag av vår handledare och tidigare kurser på Linköpings universitet samt välrenommerade undersökningsinstitut och forskningstidsskrifter. Tiden för ett examensarbete är dock begränsad, vilket medför krav på effektivitet i litteraturstudien. Litteraturen har därför främst synats genom överblickande av innehållsförteckning eller genom läsning av resumén (abstract) för att snabbt ska kunna utröna om källan har något värde i vår undersökning. (Judith Bell 2005) Inga fördefinierade sökord användes utav oss under denna sökning, utan litteratur utvärderades efter dess uppfattade relevans. Sökningen kan således beskrivas som något ad hoc. Den teoretiska referensramen bygger även till viss del på forskning från vinstdrivande institut så som Gartner och har därför granskats extra noga. Vi har dock valt att använda oss av dessa källor trots detta då forskning, inom BI och BI- verktyg, är väldigt begränsad. INTERNA DOKUMENT Vi har under studiens gång haft mer eller mindre fri tillgång till interna dokument hos exsitec om till exempel kunder, arbetsmetod, processer med mera. Vi har även fått ta del av en del interna dokument från företagen och myndigheterna i vår fallstudie som kompletterande information till våra intervjuer. Informationen från dessa källor har spelat en relativt liten roll i vårt arbete i förhållande till andra informationskällor. Vi har dock 10

20 alltid granskat dem kritiskt för att inte riskera att vilseledas eller få allt för subjektiv data. Detta gäller för såväl val av källa som tolkning av informationen i dem. (Judith Bell 2005) 2.4 FALLSTUDIENS TROVÄRDIGHET Trovärdigheten i rapporten är starkt knuten till hur den är genomförd och hur data är införskaffad och behandlad. I detta avsnitt kommer vi diskutera vår möjlighet till generaliseringar, datainsamlingens reliabilitet och validitet samt källkritik mot litteraturstudien GENERALISERBARHET Bryman & Bell (2007) definierar generalisering som breddning av slutsatser utanför de gränser som omgärdar den specifika kontext inom vilken forskningen genomfördes (Alan Bryman, Emma Bell 2007). Generalisering över de kontextuella gränserna är dock problematisk och de menar att strikt vetenskapligt kan man inte generalisera utanför populationens gränser. Hume sa i sin truism från talet att a theory may never be scientifically generalized to a setting where it has not yet been empirically tested and confirmed (Allen S. Lee, Richard L. Baskerville 2003). Detta problem lyfts fram av Lee & Baskerville som menar att generella regler funna i resultatet av en undersökning endast kan appliceras på undersökningens population och kan inte med säkerhet tillskrivas gruppen som populationen tillhör (Allen S. Lee, Richard L. Baskerville 2003). Syftet med studien är att undersöka behov och effekter av BI- verktyg i organisationer vilket antyder att en viss grad av generalisering kommer att ske eftersom fallstudien kommer handla om ett specifikt BI- verktyg. För skapa möjligheter för att nå slutsatser som kan generaliseras över många olika organisationer har myndigheter och företag från olika branscher valts ut som studieobjekt. De flesta företagen har sitt huvudkontor och sin ledning i Sverige samt har utvärderats utifrån vissa gemensamt förekommande roller och funktioner. Vi kan därför sägas ha förutsättningar att göra begränsade generaliseringar utifrån dessa premisser VALIDITET Validitet kan beskrivas som i vilken grad uppmätt data överensstämmer med det verkliga värdet och är därför en viktig aspekt att ta hänsyn till för rapportens trovärdighet (Per Lekvall, Clas Wahlbin 2001). För att öka validiteten i arbetet var därför valet av respondenter i fallstudien väldigt viktigt. Dessa valdes därför ut i samråd med konsulter och affärsområdeschefen på exsitec samt representanter för studieobjektet. Samtliga respondenter från studieobjekten anses av oss vara väl insatta i verksamheten samt i både förutsättningarna vid införskaffandet av QlikView samt i användningen och dess effekter på verksamheten. För att inte riskera att missa viktiga aspekter var intervjuernas omfattning något större än vårt intresseområde vilket innebär att mer data är insamlat än vad som presenteras i empirin. Patel & Davidson nämner triangulering som en metod för ökad validitet och tillförlitlighet. Triangulering kan ske genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder, datakällor eller teoretiska infallsvinklar (Bo Davidson, Runa Patel 2003). Inför intervjuerna med exsitecs kunder genomfördes därför en förberedande intervju med den konsult på exsitec med bäst insikt i det specifika fallet. Detta gjordes dock inte i fallet Würth som därför kan anses ha en något lägre grad av validitet än övriga fall. Då intervjuunderlaget var i princip detsamma för kunder och konsulter kunde vi sedan jämföra svaren och se ifall några avvikelser i svaren kunde hittas och därmed kontrolleras. För att öka validiteten ytterligare hade fler personer på andra befattningar kunnat intervjuas men på grund av framförallt tidsmässiga begränsningar har vi tyvärr inte haft möjlighet att göra detta. Möjligen har studieobjektens attityd och svar påverkats av att de anser att vi representerar exsitec. Vi har därför försökt motverka detta genom att vara tydliga med att intervjun är en del av vårt examensarbete på 11

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

LIU-IEI-FIL-A--13/01413--SE

LIU-IEI-FIL-A--13/01413--SE LIU-IEI-FIL-A--13/01413--SE Metodmässig handlingsbarhet En empiriskt grundad reflektion av kriteriebaserad utvärderingsmetodik med utvärdering av IT-stödet för en kärnprocess hos Tekniska Verken i Linköping

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar:

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar: Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) 1 För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer Beteendevetenskaplig metod Ann Lantz alz@nada.kth.se Introduktion till beteendevetenskaplig metod och dess grundtekniker Experiment Fältexperiment Fältstudier - Ex post facto - Intervju Frågeformulär Fyra

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell Erik Mattsson David Wimmercranz Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQområdena En vägledande utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz Abstract De flesta företag idag använder system

Läs mer

Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring. Process, tidsplan och opponenter samt krav

Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring. Process, tidsplan och opponenter samt krav Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring Process, tidsplan och opponenter samt krav Dagens agenda Själva processen och vem gör vad när Förväntningar Krångliga passager i själva skrivandet IEI:s exjobbssida

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK Examensarbete, 15hp Delkursbeskrivning Examensarbetets syfte Examensarbetet omfattar 15 hp och kan antingen utformas

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Hash Comparison Module for OCFA

Hash Comparison Module for OCFA Datavetenskap Opponenter: Andreas Dahlberg och Martin Bengtsson Respondenter: Therese Axelsson och Daniel Melani Hash Comparison Module for OCFA Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer