IBS ÅRSREDOVISNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBS ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 2005 årsredovisning

2

3 årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem 12 IBS produktutveckling 14 IBS branschlösningar 16 IBS medarbetare 18 IBS processer 20 IBS i världen 22 Ekonomisk information Segmentsanalys 24 IBS-aktien 30 IBS under fem år 32 Nyckeltal och data per aktie 33 Bolagsstyrning i IBS 34 Förvaltningsberättelse 35 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning 40 Koncernens balansräkning 41 Koncernens förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys 42 Moderbolagets resultaträkning 43 Moderbolagets balansräkning 44 Moderbolagets förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys 45 Redovisningsprinciper 46 Noter 53 Revisionsberättelse 67 Ekonomiska definitioner 68 Ordlista 69 IBS koncernledning 70 IBS styrelse och revisorer 71 IBS historia 72 Årsstämma 73 Informationstillfällen 73 Adresser 74

4 Kort om IBS IBS är en av världens främsta leverantörer av affärssystem för handel och varuförsörjning, s.k. supply chain management. Programvarulösningarna ger stöd till företag som vill effektivisera sina affärsprocesser, vilket innefattar allt från orderhantering, säljstöd, kundadministration, distribution, inköp, lagerhantering och efterfrågestyrd tillverkning, till ekonomistyrning och affärsanalys. IBS en affärspartner som levererar mätbara värden Det som skiljer IBS från många andra leverantörer är att vi kan ta ett helhetsåtagande, d.v.s. att erbjuda alla delar som ingår i ett affärssystem; programvara, konsulttjänster, server datorer och annan infrastruktur samt drift, underhåll och finansiering. Via IBS dotterbolag i 22 länder och via partners i ett flertal andra, kan vi erbjuda inter nationella installationer och underhåll av affärssystem med lokal förankring. IBS lösningar är anpassade för medelstora och stora företag samt för dotterbolag i internationella koncerner. Mer än kunder förlitar sig idag på affärslösningar från IBS, däribland företag som Bahco, Cartier, Corporate Express, Cramo, Hitachi Maxell, Map Merchant, Miele, PaperlinX, Rexel, Seco Tools, SKF, Univar och Volvo. Specialister på utvalda branscher IBS affärssystem är anpassade för att möta de krav och behov som distribuerande och tillverkande företag har i ett antal branscher. Erbjudandet till företag i dessa branscher omfattar, förutom specifik funktionalitet i programvaran, specialicerat kunnande samt erfarenhet från andra installationer i motsvarande branscher. Exempel på branscher där IBS arbetar är läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution och andra transaktionsintensiva grossistverksamheter. 4

5 Kort om 2005 Under 2005 fortsatte rörelseresultatet att öka genom väsentliga resultatförbättringar i Sverige, Finland och flera andra länder. Försäljningen av IBS Public Services, med en reavinst på 571 mkr, skapade en stark finansiell ställning som ger stort handlingsutrymme. Nettoomsättning mkr (2 364). Resultat efter skatt 622 mkr (31). Vinst per aktie 7.81 (0.39). Resultat efter finansiella poster 654 mkr (56). Exklusive reavinst var resultatet 83 mkr (56). SAMMANDRAG Finansiell data Förändring* Programvarulicenser (mkr) % Konsulttjänster (mkr) % Konsultmarginal % 21% 22% -1 p.e. Omsättning (mkr) % Resultat efter finansiella poster (mkr) % Resultat efter finansiella poster exkl. reavinst (mkr) % Årets resultat (mkr) % Soliditet % 48% 33% 15 p.e. Antal anställda vid årets slut % * Försäljningen av IBS Public Services påverkar jämförelsetalen för 2004/2005. mkr Omsättningsfördelning Programvarulicenser mkr Resultat efter finansiella poster exkl. reavinst 3000 Konsulttjänster Hårdvaru- och övriga intäkter mkr Programvarulicenser mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 VD har ordet Under 2005 har vi väsentligt ökat vår finansiella styrka, sam tidigt som vi ökat renodlingen av IBS och stärkt vår inter nationella marknadsposition inom vårt kärnområde helhetslösningar för handel och varuförsörjning i speciella branscher. Resultatet efter finansiella poster exklusive reavinst ökade med 48% till 83 mkr. I mars 2005 såldes det ena av de engelska dotter bolagen med en skattefri reavinst på 571 mkr. Det sålda företaget, IBS Public Services, hade en lokal inriktning på affärssystem för kommuner och fastighetsförvaltning utan internationella synergier. Tidpunkten var lämplig att sälja verksamheten för att öka den finansiella handlingsfriheten inom vår internationella verksamhet. Den operativa resultatförbättringen under 2005 beror bl.a. på förbättrade resultat i Sverige och Finland, men också i många andra länder som Belgien, Holland och Tyskland. Samtidigt hade vi en negativ resultatutveckling i Frankrike och i Colombia beroende på en svag lokal efterfrågan. Vi har anpassat vår kapacitet där och räknar med väsentligt förbättrade resultat i dessa länder under Förvärv av specialistföretag Under 2005 har vi stärkt vår internationella marknadsposition inom flera av de branscher som vi specialiserar oss på. IBS verksamhet för bl.a. läkemedelsgrossister, pappersgrossister och inom elektronikområdet har utvecklats väl och antalet sålda projekt har ökat. Vi har genom förvärv stärkt vårt erbjudande och marknadsandelar inom två andra branscher. I mars förvärvades TMS i Australien, som är specialister på affärssystem för bokförlag och bokdistribution, med kunder i 16 länder. I maj förvärvades IDS Enterprise Systems, med verksamhet i Australien, Storbritannien, Holland och Asien, specialiserade på affärssystem för importörer och återförsäljare av fordon. Företaget har liksom TMS sitt ursprung i Australien, men har en tillväxtpotential som är störst i Europa, USA och i Asien. Under året förvärvade vi också bolagen Quatro, med verksamhet i Portugal och Spanien, samt Albatech i Italien, vilket ger oss utökade resurser för att sälja och implementera IBS internationella programvaror i dessa länder. Affärssystem för öppna plattformar Med den nya generationen av IBS affärssystem, IBS Enterprise 6.0, som vi presenterade under 2005, kommer vi öka vår potentiella marknad väsentligt. Affärssystemet finns initialt för IBM iseries, men kommer även att erbjudas för andra IT-plattformar som Windows och Unix i slutet av Med den nya utvecklingsplattformen, IBS XT, kan vi utveckla och underhålla vårt affärssystem IBS Enterprise för olika operativsystem, men med samma funktionalitet och användargränssnitt. Branschinriktningen ger resultat Genom att specialisera oss på vissa branscher och där kunna erbjuda både branschinriktade programvaror och branschkunniga konsulter för installation och underhåll i flera länder, ökar vi vår konkurrenskraft. Ett resultat av denna specialisering var att vi under 2005 kunde teckna ett avtal med en av världens största distributörer av finpapper, PaperlinX, som under de kommande åren planerar att installera IBS affärssystem för upp till användare i 18 länder i Europa. Detta kundprojekt har potential att bli en av IBS största installationer hittills. Efter mer än 20 anställningsår på IBS, varav de senaste fyra som VD, känns det som ett bra tillfälle att lämna över ansvaret till en ny VD nu när företaget går in i en ny expansiv fas. Jag hälsar Erik Heilborn mycket välkommen till IBS. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra kunder, medarbetare, partners och ägare för att ni på olika sätt bidragit till IBS utveckling och framgång. Magnus Wastenson VD och Koncernchef t.o.m. mars

7 Styrelsens ordförande har ordet IBS ska under de kommande åren fortsätta att växa internationellt inom branscher där vi långsiktigt kan konkurrera framgångsrikt och uppnå god lönsamhet. I maj 2005 valdes jag in som styrelseordförande i IBS AB och tog över ansvaret från Gunnar Rylander som varit ordförande i över 20 år. Jag tackade ja till uppgiften eftersom jag anser att IBS är ett intressant företag i en bransch under stor förändring. Under det senaste året har jag tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen och företagsledningen arbetat med företagets strategi och tillämpningen av denna. Det finns en stor enighet i slutsatsen att det bara finns en väg framåt fortsatt specialisering. En bransch under stor förändring Konkurrensen på marknaden för generella affärssystem är stor. Uppköp och sammanslagningar innebär att an talet aktörer på marknaden blir färre men att de som blir kvar blir större och starkare. IBS är en av världens ledande aktörer inom området affärssystem för handel och varuförsörjning, men är trots detta en liten aktör jämfört med de riktigt stora affärssystemsföretagen. Företaget har sedan flera år tillbaka påbörjat specialiseringen mot marknadsnischer där IBS har specifik funktionalitet, stor kompetens och gedigna referenser. Under 2005 har vi genomfört viktiga åtgärder för att stärka kapitalbasen och renodla företaget genom avyttringar av verksamhet som inte ger några internationella synergier och förvärv av bolag som stärkt vår branschspecialisering, tillfört nya kunder och ytterligare säljkanaler. Avyttringen av IBS Public Services var en fantastisk affär som ger stort handlingsutrymme för framtiden. Handlingsprogram för tillväxt och ökad lönsamhet Vår finansiella ställning är stark och vi har en stabil plattform för att kunna genomföra fortsatta offensiva åtgärder. Men förändringen mot att bli en internationellt ledande aktör inom ett antal branscher måste accelereras ytterligare. Styrelsen har därför fattat beslut om ett accelererat handlingsprogram för tillväxt och ökad lönsamhet. Handlingsprogrammet kommer att omfatta ett stort antal åtgärder och löper under ett antal år framåt. IBS styrelse fattade i januari 2006 beslut om att tidpunkten för ett VD-byte var väl vald för att ta IBS in i nästa utvecklingsfas. Efter en noggrann rekryteringsprocess har vi utsett Erik Heilborn till ny VD och koncernchef för IBS. Erik har, med sin omfattande och framgångsrika erfarenhet av att driva förändringsarbeten i ledande befattningar inom IT och telekom, rätt bakgrund och profil för att leda IBS mot ökad internationalisering och branschspecialisering. Eriks uppgift blir att säkerställa att IBS på några års sikt etablerar en internationellt ledande ställning inom branscher där vi långsiktigt kan konkurrera framgångsrikt och uppnå god lönsamhet. Jag vill avslutningsvis tacka Magnus Wastenson för de insatser han gjort i företaget under de 20 år han arbetat för IBS. Lars Nyberg Styrelseordförande 7

8 Affärsidé, mål och strategier IBS övergripande mål är att skapa mervärde för kunder, aktieägare och personal. Affärsidé IBS affärsidé är att hjälpa kunder öka lönsamhet och kundservice genom lösningar och tjänster som effektiviserar affärsprocesser och mäter uppnådda resultat. Vision IBS vision är att fortsätta stärka ställningen som en ledande internationell leverantör av programvaror och konsulttjänster inom området handel och varuförsörjning, s.k. supply chain management, samt andra utvalda marknadssegment. IBS ska vara förstahandsvalet för stora och medelstora företag verksamma inom de branscher som IBS specialiserar sig på. Mål IBS övergripande mål är att skapa mervärde för kunder, aktieägare och personal. Målet är att nå en rörelsemarginal på 8-10 procent. 8

9 Strategi IBS vänder sig till medelstora och stora företag samt dotterbolag i större koncerner och strategin bygger på följande hörnstenar: Specialisering på marknadsområden där IBS kan upprätthålla en ledande ställning, leverera högt värde till kunderna och därmed uppnå god lönsamhet. Satsning internationellt på branschlösningar för bl.a. läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution och andra transaktionsintensiva grossistverksamheter, samt ett antal andra nischer på lokal nivå. Stärkt marknadsposition genom förvärv av bolag med kompletterande kundbas och säljkanaler. Satsning på öppna affärssystem för ITplattformar som iseries, Windows, Unix och Linux. Global marknadsnärvaro för att betjäna internationella koncerner. Helhetslösningar baserade på programvaror, konsulttjänster, servrar och nätverkstjänster samt finansiering. Kostnadseffektivitet i produktutveckling, marknadsföring och försäljning, implementation och kundservice, för att kunna erbjuda integrerade lösningar till konkurrenskraftiga priser. Namn: Risto Kanerva Titel: Verkställande Direktör för Oriola Oy IBS programvara det bästa receptet för Oriola Hälso- och sjukvård utgör en av världens största industrier och den växer stadigt. Distributörer och grossister verksamma inom hälsovårdsprodukter och läkemedel, som exempelvis Oriola Oy i Finland (etablerat 1948), har behov av en kraftfull programvara för att hantera mycket höga dagliga transaktionsvolymer. Oriola tillhandahåller distributions-, marknadsförings- och logistiktjänster till mer än företag i hälso- och sjukvårdsektorn, inklusive 60 läkemedelsproducenter i Baltikum och Norden. Bland kunderna återfinns apotek, tandläkare och laboratorier, sjukhus och primärvårdsinrättningar, hälsokostbutiker och varuhus, samt veterinärer. Oriola erbjuder nästan artiklar för hela hälsovårds- och sjukvårdssektorn. Inbyggd funktionalitet för distributörer inom läkemedels- och hälsovårdsindustrin För att behandla mer än 20 miljoner orderrader per år behövde företaget ett affärssystem som kunde hantera ett mycket stort antal order och underlätta leveransen av dessa order. Oriola tog sin skalbara IBS Pharma-lösning i drift under november IBS Pharma förser Oriola med inbyggd funktionalitet för distributions- och grossistverksamhet inom läkemedel och hälsovård med funktioner såsom partispårning, förbrukningsdatumhantering samt styrning av flera olika distributionscentraler. Framtiden formas med IBS Programvaran passar Oriolas totala affärsbehov som hand i kirurghandske, med moduler för säljorderhantering/försäljning, fakturering och ekonomistyrning, lagerstyrning och distribution, affärsanalys, e-handel, samt hantering av kundrelationer, s.k. CRM. IBS Pharma har gjort det möjligt för Oriola att trimma sina försäljnings- och inköpsprocesser, optimera lager- och resurshantering, minimera fel och avvikelser samt förstärka logistikplaneringen. Oriolas strategi för framtiden inkluderar att integrera IBS programvara med leverantörer och kunder för att forma en ännu mer flexibel och effektiv pharma supply chainlösning. IBS-lösningen har utmärkta distributionsmoduler. Därför var det lätt att välja. Det är faktiskt så att pharma-delen av systemet var mer som en extra bonus. Text: Joanie Rafidi Foto: Orion Group 9

10 IBS marknad Många företag kommer att behöva se över sina programvarulösningar de närmaste åren och IBS är väl positionerat för att möta den ökade investeringsviljan och flytta fram positionerna internationellt inom utvalda branscher. Den globala marknaden för supply chain managementlösningar (miljarder USD) Totala intäkter för programvaruleverantörer (miljarder USD) (Licenser, underhåll, installation/konsulting) Prognos -09 Källa: AMR Research, 2005 Supply chain management, fördelning av licensintäkter per operativsystem, 2004 IBM och övriga mainframes, 2% IBM iseries, 4% UNIX, 50% Windows, 42% Övriga, 2% Källa: AMR Research, 2005 Världsmarknaden för affärssystem inom området handel och varuförsörjning, s.k. supply chain management (SCM), uppvisade under 2005 en tillväxttakt på 1-2 procent enligt AMR Research, ett av världens ledande IT-analysföretag. För år 2006 förutspår AMR att tillväxttakten ska öka till cirka fem procent. Krav på effektiv varuförsörjning driver efterfrågan Det finns ett långsiktigt behov av de produkter och tjänster som IBS levererar. Effektiva affärssystem är helt avgörande för att företag ska kunna öka sin kostnadseffektivitet, leverera snabbare och hantera nya omvärldskrav. Det gäller t.ex. en ökad utläggning av tillverkning till och inköp från lågkostnadsländer, samt att tjänster och funktioner kring t.ex. lagerhållning och eftermarknadsservice sköts av externa samarbetspartners. Detta leder till att allt fler affärspartners blir inblandade i varuförsörjningskedjan vilket ökar komplexiteten för styrning, övervakning och optimering av denna. Exempel på applikationsområden som, enligt AMR Research, förväntas växa snabbare än totalmarknaden är bland annat integration, sälj- och verksamhetsprognoser samt planering, lagerstyrning och affärsanalys. Ökat fokus på tjänster och branschlösningar Marknaden för affärssystem inom handel och varuförsörjning blir alltmer mogen men med tydliga förskjutningar i prioriteringar och köpbeteende. Flera av dessa marknadsförändringar påverkar IBS gynnsamt. Marknaden för supply chain-inriktade affärssystem för medelstora företag, där IBS idag har sin tyngdpunkt, är den som är mest expansiv. En annan trend, enligt AMR Research, är att medelstora företag i allt större utsträckning efterfrågar lösningar där konsulttjänster och serviceinnehåll ökar i andel av hela systemleveransen. Denna trend gynnar IBS vars affärsmodell bygger på att vara en leverantör av kompletta programvarulösningar med högt tjänsteinnehåll. Marknaden för branschanpassade affärssystem är också på frammarsch. IBS förstärkte under 2005 sin branschsatsning bland annat genom förvärv av två branschinriktade bolag, TMS (IBS Bookmaster) och IDS (IBS Automotive), med spetsprodukter och kompetens inom områdena bokdistribution respektive import och distribution av fordon. Avtalet med PaperlinX, med en planerad installation för upp till användare i 18 länder, har också flyttat fram IBS positioner inom området pappersdistribution. IBS kommer i slutet av 2006 att lansera affärssystem för ytterligare operativsystem, vilket väsentligt ökar den potentiella marknaden framöver. Fortsatt konsolidering IBS är av AMR Research rankad som en av världens främsta leverantörer av affärssystem för handel och varuförsörjning. Den konsolidering genom förvärv och uppköp som pågått under flera år mellan affärssystemleverantörerna, på framförallt den amerikanska marknaden, har under det gångna året accelererat. Konsolideringen sker på alla nivåer bland de över affärssystemsföretag som finns i världen. IBS har under 2005 deltagit aktivt i denna process genom både förvärv av bolag inom våra fokusområden samt avyttringar av bolag utanför IBS kärnverksamhet. Uppköpsoch konsolideringstrenden inom affärssystembranschen förväntas enligt många IT-analytiker fortsätta under de kommande åren. Konsekvensen av denna trend är att marknaden går mot en kombination av ett fåtal större aktörer och ett antal medelstora programvaruföretag specialiserade på bransch, geografi eller applikationsområde. IBS konkurrenter består dels av stora aktörer som SAP och Microsoft, med breda volymprodukter och egna tekniska plattformar, dels av medelstora och små programvaruföretag. Konkurrensbilden ser därför olika ut beroende på vilket land och bransch som upphandlingen gäller. 10

11 IBS affärsmodell IBS erbjuder helhetslösningar som omfattar integrerade programvaror, konsulttjänster, serverdatorer och annan nätverksutrustning, drift, underhåll och finansiering. IBS satsar på långsiktigt samarbete som ska ge våra kunder bestående värde. Affärssystem som minskar kostnader och ökar kundservice IBS programvaror är specifikt utformade för att effektivisera värdekedjan. Med IBS lösningar kan de flesta affärsprocesser automatiseras och integreras. IBS erbjuder såväl generella affärssystem som specialiserade branschlösningar. De integrerade lösningarna tillhandahåller information och funktioner som våra kunder kan använda för att mäta, bedöma och vidareutveckla sin verksamhet. Säkra nätverk, tillförlitliga drifttjänster och finansiering IBS verksamhet fortsätter att expandera inom tjänsteområdena drift- och systemunderhåll. Vi har egna driftsanläggningar med global täckning, för att hjälpa våra kunder med drift av sina system. IBS kan även erbjuda finansieringslösningar för IBS produkter och tjänster på de marknader där IBS är verksamt. Kundnära konsulttjänster Genom att kombinera affärs- och bransch kompetens med specialiserat kunnande inom informationsteknologi, kan IBS konsulter hjälpa våra kunder att uppnå tydlig affärsnytta och säkra värdet på sina investeringar. Att hjälpa kunderna utveckla och förbättra sina processer och identifiera ytterligare effektivitetsvinster är en del av IBS koncept för värdeleverans. Detta inbegriper även t.ex. lösningar för löpande processbevakning och drifttjänster. 11

12 IBS affärssystem IBS programvaror bygger på öppna standards, vår mångåriga erfarenhet och branschkompetens. Med IBS Business Intelligence får ledningen i kundföretagen en helhetsbild över effektiviteten i varuflödeskedjan. IBS affärssystem är utformade för kostnadseffektiv styrning och hantering av varuflödeskedjan. Eftersom värdekedjan sträcker sig bortom det egna företaget måste ett modernt affärssystem kunna integrera processer från alla delar av affärsverksamheten, både inom och utom företaget. Med lösningar från IBS kan våra kunder styra och utveckla såväl interna som externa processer. Modern teknologi IBS kontinuerliga utveckling av ny funktionalitet inriktas mot de områden som kan generera störst värde för våra kunder. Utvecklingen bygger på kundernas behov av affärskritiska lösningar samt IBS samlade kompetens inom handel och varuförsörjning i branscher som hanterar stora transaktionsvolymer. Genom att basera lösningarna på öppna standards kan IBS leverera driftsäkra lösningar som kan användas på flera olika plattformar och till en låg totalkostnad. Med IBS lösningar är det lätt att integrera olika system och programlösningar. Affärssystem med inbyggda värdemätare IBS affärssystem tillhandahåller korrekt och snabb information som underlag för analys av verksamheten. Inbyggda funktioner finns för att exempelvis ta fram nyckeltal och mäta kritiska framgångsfaktorer. Detta baseras bland annat på SCOR Supply-Chain Operations Reference model. SCOR är en internationell standard för mätning av effektiviteten i varuflödeskedjan. Under 2005 blev IBS först i världen att få sin programvara utvärderad enligt Supply Chain Councils (SCC) senaste program för kvalitetsutvärdering, SCOR 7.0. SCCs erkännande visar att IBS ligger långt framme för att stödja organisationer, företag och koncerner i implementationen av SCOR-relaterade affärsprocesser, prestandamätning och s.k. best practices. Strategiskt samarbete med Cognos IBS tecknade i januari 2006 ett globalt samarbetsavtal med Cognos, ett av världens ledande företag inom Business Intelligence och affärsanalys. Avtalet innebär att Cognos 8 erbjuds som en integrerad del till IBS analysverktyg, vilket ger IBS kunder utökade möjligheter för versamhetsanalys och uppföljning av nyckeltal. 12

13 IBS Enterprise 6.0 har omfattande verktyg för datamigration, vilket underlättar uppgraderingar. Programvaran kommer också, förutom för IBM iseries och OS/400, att finnas tillgänglig för andra operativsystem som Windows och Unix under slutet av Med fokus på samverkan, precision och överskådlighet IBS Enterprise 6.0 har förstärkta automatiserade workflowrutiner som ökar affärseffektiviteten, ger ännu bättre beslutsstöd och minskade transaktionskostnader. Nya moduler för planering och prognoser möjliggör prognoser på flera affärsnivåer, för att åstadkomma större samverkan, precision och överskådlighet. Mark Cockings, ansvarig för IBS produkter och produktutveckling Systemintegration blir allt mer kritisk för företag. Modulen IBS Integrator erbjuder avancerade integrationslösningar inklusive automatisering av business-to-businessprocesser, alert management, samt snabb och precis kommunikation mellan olika system. IBS programvara för affärsanalys innehåller utökad SCOR-funktionalitet (Supply-Chain Operations Reference model) för att stödja mätning och analys av affärsverksamhetens viktigaste processer. IBS Enterprise 6.0 har också ett nytt dynamiskt användargränssnitt som kan anpassas till individuella preferenser, vilket ökar användarens effektivitet och produktivitet. Lansering av IBS Enterprise 6.0 Vårt mål är att ge våra kunder högt affärsvärde. I och med att IBS Enterpriselösningarna gör det möjligt att hantera och utvärdera pågående verksamhetsförbättringar får företagsledningen möjlighet att löpande korrigera och utveckla. Detta ger bästa möjliga resultat, avslutar Mark Cockings. IBS affärssystem har fått ett nytt namn, ny grafisk design och utökad funktionalitet. Lanseringen av IBS Enterprise 6.0 (tidigare ASW) annonserades i september, vid IBS Global Executive Summit i Stockholm. Mark Cockings, ansvarig för IBS produkter och produktutveckling, och hans team bjöd ca 700 deltagare på en förhandsvisning av IBS Enterprise 6.0. Totallösning för supply chain management Programvaran erbjuder ett brett utbud av nya funktioner för automatisering och integration, flexibla prissättingsrutiner, nya planeringsoch prognosmoduler samt automatiserad hantering av returer och ekonomiska processer. Om ni letar efter en kraftfull supply chainlösning och är verksam inom handel eller tillverkning, då är detta lösningen för er, säger Mark Cockings. Byggt för transaktionsintensiva branscher Med ännu mer funktionalitet och flexibilitet är IBS Enterprise 6.0 anpassat för speciella kundgrupper såsom distributörer och tillverkare inom exempelvis läkemedels-, pappers-, kemi- och fordonsindustrierna. Programvaran täcker ekonomistyrning, affärsanalys, säljorderoch returhantering, hantering av kundrelationer, e-handel, inköp, planering, integration och andra affärskritiska processer. IBS Enterprise 6.0 är resultatet av ett omfattande utvecklingsprojekt. - Vi har haft ett nära samarbete med våra kunder i utvecklingen av release 6.0. Efter att ha lyssnat på deras behov och agerat i enlighet med dem, har vi fått positiv feedback från våra kunder. Några komponenter i den nya versionen har varit i drift runt om i världen under större delen av 2005, säger Mark Cockings. Med IBS Enterprise 6.0 befäster vi vår ledande ställning inom området handel och varuförsörjning. Text: Joanie Rafidi Foto: Conny Ekström 13

14 IBS produktutveckling IBS investerar långsiktigt i programvarulösningar som effektiviserar affärsprocesser. Öppen teknologi med IBS XT 2005 introducerades IBS Enterprise 6.0, som är en vidareutveckling av ASW, med nya funktioner för integration, affärsplanering och prognoser, automatisering av affärsprocesser, returhantering och från slutet av 2006, drift på olika operativsystem. IBS Enterprise, med den nya utvecklingsplattformen IBS XT (IBS Cross Platform Technology), ger många fördelar: En väsentligt utökad potentiell marknad. En effektiv utvecklingsmiljö för support och vidareutveckling av IBS affärssystem för olika datorer och operativsystem. Reducerat behov av vidareutbildning hos våra kunder och anställda gällande ny teknik och applikationskunskap. En effektiv integrationsplattform för integrering av alla kända affärssystem, kundspecifika affärssystem, olika databaser, kryptering samt alla Internetprotokoll. Nytt användargränssnitt med mängder av grafiska komponenter med tillhörande visuell designer. Gränssnittet är oberoende av underliggande ITplattform. Effektiv utveckling med visuella komponenter och visuell modellering av processer. Javateknologi med objektorienterade ramverk baserat på Eclipse som är defacto standard för modern utveckling. IBS programvara bygger på forskning och erfarenhet inom teknik, affärsmetodik och branschspecifika trender. IBS möter dessa trender med lösningar som: stöder kundföretagens ledning med snabba och korrekta beslutsunderlag möter den ökade efterfrågan på samverkan med kunder och leverantörer i varuflödeskedjan, genom verktyg och kommunikationssystem kan uppfylla och överträffa kundföretagens föränderliga behov på ett innovativt, flexibelt och konkurrenskraftigt sätt säkerställer en högeffektiv integration av olika affärssystem och datormiljöer är lätta att installera, både vad avser tid och kostnad genererar mätbart affärsvärde och ROI i form av förbättrade affärsprocesser. Affärssystem för hela värdekedjan IBS affärssystem inriktas på att optimera affärstransaktioner och verksamhetsrutiner genom automatisering, övervakning och integrering. Affärssystemet hanterar alla affärsprocesser, inklusive försäljning och kundrelationer, distribution och lagerhantering, planering och prognoser, service och projektledning, tillverkning och produktion, leverantörs- och inköpsrutiner, samt ekonomistyrning och affärsanalys. IBS affärssystem erbjuder också komplett XML, EDI och webbservicekommunikation, tillsammans med e-handel och Internetbaserade lösningar. Dessa möjliggör elektronisk fakturering, kundbeställning och orderspårning. Systemets funktioner för avancerad lagerhantering erbjuder integrerad och djuplodande kapacitet för rapportering och analys, samt mäter effektiviteten i hela varuflödeskedjan. Systemintegrering IBS Integrator kan hämta data från olika affärssystem inom ett företag eller från kunders och leverantörers system. Denna applikation kan läsa, bearbeta och skicka data manuellt eller med automatik till och från olika system, oavsett operativsystem eller plattform. IBS Integrator är enkel att installera IBS value chain och programvaruöversikt 14

15 och driftsätta och erbjuder därmed ett kost nadseffektivt sätt att utbyta information gällande transaktioner, rapporter och analys, tvärs över hela värdekedjan. Affärsanalys IBS Business Intelligence samlar och lagrar information från olika källor, vare sig det är inom en koncern eller från externa affärspartners och kunder. Applikationen kan användas för sig eller som en del av ett komplett affärssystem från IBS. Informationen kan sedan användas i rapporter och analyser för att identifiera och mäta prestanda, s.k. best practices och olika nyckeltal (KPI). Full fart framåt för Ateco med IBS Automotive Med en sofistikerad supply chain-lösning kunde Sydney-baserade Ateco ta sig an hanteringen av några av världens mest prestigefyllda bilmärken. Ateco inledde en snabb expansion under år 2000 och behövde vässa sin varuflödeskedja. Företaget valde IDSe42-lösningen från IDS Enterprise Systems, som IBS förvärvade under 2005 och namnändrade till IBS Automotive. IBS Automotive specialiserar sig på affärssystem och e-handelslösningar för distribution och försörjning inom fordonsindustrin. IBS Automotive är nr. 1 i fordonsbranschen, säger Rod Matthews, Atecos finansdirektör. Man erbjuder skräddarsydda funktioner som konkurrenterna inte kan erbjuda. Avgörande för Atecos framgång Under 2001 installerades IDSe42 vid Atecos huvudkontor. Enligt Matthews har lösningen varit en avgörande faktor för företagets utveckling. Ateco överförde även systemet till sin verksamhet i Nya Zeeland under Ateco installerade det kompletta IDSe42-paketet, ett distributionssystem för importörer och grossister som inkluderar moduler för fordonsspårning, försäljning, affärsanalys samt hanteringen av garantier, reservdelar, ekonomistyrning och lagerhantering. Bättre information, bättre beslut Programvaran har bidragit till att optimera Atecos varuflödeskedja. Leveranserna är snabbare, lagret har minskat och så kan fordon, delar och garantiärenden spåras varsomhelst i varukedjan, säger Matthews. Elektroniska gränssnitt och information i realtid utgör en enorm fördel, tillägger Matthews. Informationen är alltid nära till hands, vilket gör oss lyhörda, ger ökad flexibilitet och bättre beslutsförfaranden. Data som knappas in på ett enda ställe blir tillgänglig i hela varuflödeskedjan. Samtliga 188 försäljningskontor har tillgång till systemet via Internet, viket ger dem möjlighet att beställa och spåra fordon och reservdelar och att registrera garantiärenden. Informationen är alltid nära till hands, vilket gör oss lyhörda, ger ökad flexibilitet och bättre beslutsförfaranden. Namn: Rod Matthews Titel: Finansdirektör på Ateco Text: David Passey Foto: Michael Coyne 15

16 IBS branschlösningar IBS kan genom sin kompetens, erfarenhet och branschspecifika funktionalitet leverera integrerade helhetslösningar till utvalda branscher. En gemensam nämnare för dessa lösningar är förmågan att med hög driftsäkerhet hantera stora transaktionsvolymer. IBS branschlösningar: Läkemedels- och hälsovårdsprodukter Papper, förpacknings- och kontorsmaterial Elektriska produkter och elektroniska komponenter Livsmedel Maskiner och utrustning Konsumentkapitalvaror Industriförnödenheter Fordonsindustrin Bokdistribution Andra branscher som hanterar stora transaktionsvolymer. IBS erbjuder affärssystem anpassade för ett antal branscher. Läkemedels- och hälsovårdsprodukter. IBS Pharma är speciellt utformat för läkemedelsdistributörer som Alloga, Audifar, Galenica, Itriafarma, Oriola, Sigma, AmeriSource Bergen, unipharm Wholesale Drugs, Drogueria Betances och andra kunder som måste kunna hantera extremt höga transaktionsvolymer, snabba och tillförlitliga leveranser och samtidigt uppfylla olika regler och myndighetskrav. Papper, förpacknings- och kontorsmaterial. IBS lösningar hanterar bl.a. efterfrågestyrd tillverkning och lagerstyrning för tillverkare och distributörer av papper och förpackningar, t.ex. PaperlinX, Map Merchant, JC Paper och Timmermans. Fordonsindustrin. IBS levererar affärssystem med specifik funktionalitet för importörer och återförsäljare av fordon till ledande företag som KIA Motors, GM Holden och PON Automotive. Andra områden inom Fordonsindustrin där IBS erbjuder programvarulösningar är tillverkare och distributörer av material och reservdelar, som t.ex. Lear Corporation och US Tire & Exhaust. Bokdistribution. IBS etablerade sig som en ledande leverantör av affärssystem till förlagsbranschen genom förvärv av TMS under Exempel på kunder är Pearson, McGraw-Hill och Gill & Macmillan. Elektriska produkter och elektroniska komponenter. CBC Europe, Hitachi Maxell, Rexel, Scribona samt andra tillverkare och distributörer använder IBS lösningar för att hantera högteknologisk distribution, anskaffning och snabba leveranser av elektriska produkter. Livsmedel. Företag som Begro, Everfresh, Republic Beverage och andra aktörer inom livsmedelstillverkning, grossistverksamhet och distribution förlitar sig på IBS lösningar för att med hög kvalitet lagra och distribuera stora volymer. Maskiner och utrustning. Honeywell Aerospace och Toyota Material Handling är exempel på IBS-kunder som tillverkar, distribuerar eller leasar ut maskiner och utrustning. Tekniken, funktionaliteten och kostnadsfördelarna är viktiga skäl till valet av IBS programvarulösningar. Konsumentkapitalvaror. IBS gör det möjligt för AM Appliances, Miele, Roland och andra företag verksamma inom konsumentkapitalvarusektorn att möta säsongsvariationer genom integrerade lösningar för lagerstyrning och lagerhantering. Industriförnödenheter. Tillverkare och distributörer såsom Carl Kammerling International, EnerSys och Teamvise använder IBS programvaror för att kunna planera effektivt och göra tillförlitliga prognoser, automatisera orderhantering samt för att kunna integrera information. 16

17 IBS helhetslösningar används också inom ett antal andra branscher såsom trä-, kemi- och andra processinriktade industrier. Under 2005 fortsatte IBS att befästa och utöka sin position inom olika marknadssegment. Flexibiliteten och möjligheten att använda IBS affärssystem över flera olika plattformar samtidigt, ger företags ledningar friheten att ta strategiska beslut baserade på affärsnytta och utvecklingsmöjligheter i stället för tekniska begräns ningar. Internationell lösning för PaperlinX PaperlinX är ett av världens ledande företag inom kvalitetspapper och Australiens främsta tillverkare av finpapper och förpackningspapper. Företaget är noterat på Australiens fondbörs, har mer än anställda och verksamhet i ett trettiotal länder. När det gäller kvalitetspapper har PaperlinX en bred kundbas, med kunder som inkluderar tryckare, designers, förlag och reklamindustrin. Företaget erbjuder kunderna tillgång till framstående internationella varumärken genom starka leverantörsrelationer och en effektiv global varuflödeskedja. Att arbeta med en global organisation PaperlinX har börjat finjustera sina verksamhetsprocesser och konsolidera de olika europeiska ERP-systemen till en enda lösning IBS Enterprise. Under 2005 påbörjade IBS och PaperlinX pilotinstallationer av IBS supply chain-fokuserade ERPlösning för pappers- och förpackningsindustrin. Detta är inledningen till en planerad storskalig implementation av IBS lösningar inom PaperlinX europeiska verksamhet. Verksamhetsstöd i 18 länder Med ca PaperlinX-användare i 18 europeiska länder, kommer IBS Enterprise att hjälpa pappersgiganten sälja mer än två och en halv miljoner ton papper och förpackningsmaterial i Europa och mer än 4.5 miljoner ton globalt. PaperlinX företagsledning har gjort en djuplodande utvärdering av IBS Enterprise programvara och imponerades av systemet och dess industrispecifika funktionalitet, som skräddarsytts för pappersindustrin, säger David Walker, CIO för PaperlinXkoncernen. PaperlinX företagsledning har gjort en djuplodande utvärdering av IBS Enterprise programvara och imponerades av systemet och dess industrispecifika funktionalitet, som skräddarsytts för pappersindustrin. Namn: David Walker Titel: CIO för PaperlinX Text: Nicholas Fjord Foto: PaperlinX 17

18 IBS medarbetare IBS skapar värde för våra kunder genom att erbjuda medarbetare med kompetens inom både affärsprocesser och informationsteknologi. Med ett globalt nätverk av dotterbolag med lokal förankring kan IBS effektivt sätta samman internationella projektteam med kunnig personal. IBS tjänsteutbud: Analys och förslag till optimering av affärsprocesser Förstudier Implementation Anpassning/nyutveckling Utbildning Kundsupport Utveckling av skräddarsydda lösningar Drift och underhåll (Facilities Management och ASP) Finansiering En förutsättning för att en installation av ett affärssystem ska nå uppsatta mål, är att den föregåtts av en noggrann kartläggning av kundföretagets affärsprocesser. När IBS bemannar ett kundprojekt kombineras branscherfarenhet och kunskaper om affärsprocesser med kompetens inom systemutveckling och teknik. Detta gör att IBS konsulter snabbt kan sätta sig in i kundens verksamhet. IBS globala nätverk Många av IBS kunder utgörs av internationella koncerner, vilket återspeglas i IBS koncernstruktur, affärsmodell och metoder. Genom ett internationellt nätverk av egna dotterbolag i 22 länder kan IBS erbjuda både lokala och internationella kunder installationer som tar hänsyn till de specifika förutsättningar och krav som finns i varje land. I internationella projekt arbetar som regel konsulter från flera IBS-enheter i ett projektteam. Detta ställer speciella krav på projektledning, språkkunskaper och en förmåga att driva framgångsrika utvecklingsprojekt i en internationell miljö. Kompetens viktig framgångsfaktor För ett kunskapsföretag som IBS är personalens kompetens en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Rekrytering, kompetensutveckling och ledarskap har hög prioritet inom IBS. I företaget finns konsulter verksamma i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. Andra viktiga yrkeskategorier omfattar medarbetare inom kundservice, produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt företagsledning och administration. IBS utbildningsorganisation, IBS Global Education, driver en internationell utbildningsverksamhet. Det individuella utbildningsbehovet kartläggs genom årliga utvecklingssamtal med medarbetarna. Exempel på kompetensområden som prioriterats under 2005 är bl.a. inom supply chain management, ekonomi och affärsanalys samt branschspecifik kompetensutveckling. Under 2006 kommer IBS att genomföra ett utbildningsprogram bl.a. gällande den nya utvecklingsplattformen IBS Cross Platform Technology, IBS XT. Den nya utvecklingsplattformen är ett led i IBS satsning på öppna plattformar och programvaror baserade på bl.a. Java. Kompetens, ledarskap, engagemang och förtroende IBS företagskultur präglas av decentralisering och lokalt ansvarstagande. Organisationsmodellen ställer höga krav på ledarskap och ger utrymme för individuella initiativ. Vi genomför årligen en medarbetarundersökning där vi mäter Empowerment Index i syfte att öka arbetstillfredsställelsen och förbättra effektiviteten. Under 2005 fortsatte den positiva trenden och IBS Empowerment Index förbättrades. Utökad branschkompetens Flera av IBS dotterbolag har under 2005 gått från en geografisk organisation till en mer branschorienterad organisation. IBS har också tillförts ytterligare branschkompetens inom bl.a. fordonsindustrin, bokdistri bution och andra prioriterade branscher genom förvärv av TMS, IDS, Quatro och Albatech. I januari 2006 införde IBS-koncernen en ny organisation med styrning utifrån både geografi och bransch i syfte att påskynda branschspecialiseringen och flytta fram IBS marknadspositioner internationellt. En ny koncernledningsfunktion inrättades samtidigt med globalt ansvar för att utveckla IBS tjänsteerbjudande internationellt. 18

19 Hög utbildningsnivå IBS hade under 2005 i genomsnitt anställda och hade vid årsskiftet anställda. Under 2005 hade IBS en personalomsättning på fyra procent. Utbildningsnivån bland IBS medarbetare är hög med 80 procent som har akademisk utbildning eller högskoleutbildning. 29 procent av medarbetarna i koncernen är kvinnor. Namn: Ita Clancy Titel: Affärsutvecklare för IBS i Storbritannien Värde skapas i långsiktigt partnerskap Våra kunders förtroende för IBS baseras på det nära samarbetet med människor som Ita Clancy. För henne finns det ingenting som heter det anonyma företaget. Du behöver ingjuta tillit och tilltro hos kunden, säger Ita Clancy, affärsutvecklare för IBS i Storbritannien. En ambassadör för den goda affären Ita har blivit IBS UKs ansikte vid genomförandet av projekt för ett brett urval av IBS-kunder inom pappers-, kemi-, livsmedels-, säkerhets- och fordonsindustrin bland andra. Många av dessa kunder, däribland Gunnebo, Univar och Map Merchant Group, använder IBS lösningar på internationell basis. Installationen av en omfattande lösning från IBS tar normalt omkring ett år, säger Ita. Under den tiden lär hon och kunderna känna varandra som kollegor och affärspartners. I början vet kunderna ibland inte vem IBS är, berättar Ita. De förvånas över hur internationella vi är och över bredden av vår programvara och våra tjänster. Partnerskap är viktigt Ita och IBS kunder tillämpar IBS Implementation Control Process (ICP) för att fördela och styra resurser, budgetar och processer nödvändiga för genomförandet av en installation. Huvudmålet är nöjda kunder och att implementera IBS produkter framgångsrikt, inom utsatt tid och enligt budget, säger Ita, och tillägger: En nöjd kund betyder mera affärer för IBS. Om Ita Clancy Yrke: Affärsutvecklare, IBS i Storbritannien Utbildning: Business Studies Diploma, Prince 2 project management certified Intresse: Resor och familjen Huvudmålet är nöjda kunder och att implementera IBS produkter framgångsrikt, inom utsatt tid och enligt budget. Text: Steven Hahn Foto: Tim Hill 19

20 IBS processer IBS använder effektiva processer och verktyg för att långsiktigt leverera mätbara värden till våra kunder. IBS Value Delivery-process inkluderar: En marknadsföringsprocess för att identifiera och attrahera de kundföretag inom specifika utvalda branscher och marknader där IBS programvarulösningar har god passform. En säljprocess utformad för att utvärdera, demonstrera och uppnå samförstånd kring mätbar affärsnytta. En installationsprocess, ICP, för att fortlöpande leverera lösningar som förverkligar kundens krav och levererar värde för kunden. En utvecklingsprocess som löpande mäter levererat värde och vidgar värdeerbjudandet ytterligare. Den övergripande inriktningen för IBS är att säkerställa värden till våra kunder. Noggrant dokumenterade processer bidrar till att säkra en hög kvalitet till de företag som väljer IBS som affärspartner för sina informationslösningar. IBS metod, IBS Value Delivery Process, används för att identifiera förbättringsområden och den bästa lösningen för ett företags försäljning, lagerhantering, inköp, logistik, service, ekonomistyrning och andra viktiga områden. Analys baserad på SCOR och andra standards IBS fokuserar på stora och medelstora företag. Med avancerade analysverktyg, som bygger på etablerade standards som DuPont-modellen och SCOR (Supply-Chain Operations Reference model) kan vi tillsammans med våra kunder identifiera potentiella värden som kan realiseras genom en lösning från IBS. Verktygen används för att utvärdera, validera och demonstrera de resultat som kan uppnås. IBS Value Deliveryprocess hjälper också till att utvärdera och identifiera mål, förbättringspotentialer och risker i projekten. Arbetsmetodiken bidrar också till att skapa en kontinuerlig dialog med IBS kunder om hur deras konkurrenskraft och lönsamhet kan utvecklas ytterligare. Snabba och kostnadseffektiva installationer För att installera, testa och driftsätta IBS affärssystem används en process, Implementation Control Process (ICP), som fastställer mål, bevakar kostnader och hanterar de aktiviteter som behövs för att säkra en bra installation. ICP används för att installera programvarulösningar för IBS kunder runt om 20

IBS ÅRSREDOVISNING 2005

IBS ÅRSREDOVISNING 2005 2005 årsredovisning årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om 2005 5 VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på

Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på årsredovisning Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på våra kunder eller styrelsemedlemmar. Innehåll

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

årsredovisning 2003 IBS AB, Box 1350, 171 26 Solna. Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, Solna. Tel: 08-627 23 00 info@ibs.net www.ibs.

årsredovisning 2003 IBS AB, Box 1350, 171 26 Solna. Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, Solna. Tel: 08-627 23 00 info@ibs.net www.ibs. IBS ÅRSREDOVISNING 2003 årsredovisning 2003 IBS AB, Box 1350, 171 26 Solna. Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, Solna. Tel: 08-627 23 00 info@ibs.net www.ibs.net »Vi kan hjälpa er att öka lönsamhet och konkurrenskraft.«2

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2017-01-01 till 2017-09-30 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster.

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Kort om IBS 4 Kort om 2007 5 VD har ordet 6 IBS affärsidé, mål och strategier 8 Artikel: Ökad effektivitet med ny global organisation 9 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer