Föreskrifter om ämnena gammabutyrolakton (GBL) och 1,4- butandiol (1,4-BD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter om ämnena gammabutyrolakton (GBL) och 1,4- butandiol (1,4-BD)"

Transkript

1 Remiss Datum: Dnr: 581:2012/ Johan Stolpe Rättsenheten Enligt sändlista Föreskrifter om ämnena gammabutyrolakton (GBL) och 1,4- butandiol (1,4-BD) Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om de ovan nämnda ämnena. Föreskrifterna föreslås med anledning av att regeringen förväntas förklara ämnena som narkotika. Ämnena är för närvarande klassificerade som hälsofarliga varor. Ämnena används i stor omfattning för industriellt bruk. Avsikten med föreskrifterna är att ämnena ska kunna hanteras industriellt även efter narkotikaförklaringen utan alltför stora administrativa krav och med tillräcklig säkerhet mot avledning och missbruk. Läkemedelsverket önskar synpunkter på förslaget senast den 24 februari Vänligen skicka synpunkterna till och ange Läkemedelsverkets diarienummer i svaret. På Läkemedelsverkets vägnar Johan Stolpe Bilagor: Sändlista Förslag till föreskrifter Konsekvensutredning

2 Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiol; beslutade den dag månad år. Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 och 11 förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, efter samråd med Tullverket, följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa föreskrifter ska tillämpas i fråga om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD) och beredningar där ämnena ingår, i stället för Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. Föreskrifterna innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. 2 De uttryck och benämningar som används i narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika har samma betydelse i dessa föreskrifter. Dessutom avses med - beredningar sådana blandningar som innehåller GBL eller 1,4-BD eller båda, samt med - narkotikaanteckningar sådana anteckningar som ska föras enligt 9 lagen om kontroll av narkotika. När uttrycken GBL och 1,4-BD används i föreskrifterna avses även beredningar där dessa ämnen ingår. Generellt undantag för vissa beredningar 3 För beredningar med sådant innehåll som anges i bilagan till föreskrifterna gäller varken kraven i dessa föreskrifter eller kraven på tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Ansökan om införsel- eller utförseltillstånd 4 Bestämmelser om tillstånd för att föra narkotika in i eller ut ur Sverige finns i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. 5 Ansökan om tillstånd att föra GBL eller 1,4-BD in i eller ut ur Sverige ska göras skriftligen till Läkemedelsverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter och övrig information: 1. Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e- postadress. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, , s. 18, Celex 31998L0048). Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

3 2. Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande utländsk myndighet i de fall registreringsbevis från Bolagsverket inte krävs för att bedriva verksamheten i Sverige. 3. Adress till lokaler som sökanden använder vid införsel, utförsel, lagring eller annan hantering av narkotikan. Om sökanden avser att handla med narkotikan ska ansökan även innehålla adressen till de lokaler som används vid handeln. 4. Namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress för den person som ska ansvara för införseln eller utförseln. Om sökanden avser att handla med narkotikan ska uppgifterna också lämnas för den person som ska ansvara för handeln. 5. Vilken narkotika som ansökan avser och en uppskattning av de mängder som sökanden avser att föra in eller ut under de kommande tolv månaderna. 6. Vad den narkotika som ska föras in i Sverige ska användas till. 7. En beskrivning av de rutiner som sökanden tillämpar och de åtgärder som vidtas för att förhindra stöld och avledning av narkotikan. Undantag från krav på införsel- eller utförseltillstånd i varje särskilt fall 6 För GBL och 1,4-BD krävs inte sådant tillstånd i varje särskilt fall av in- eller utförsel som anges i 4 förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. Ansökan om tillverkningstillstånd 7 Bestämmelser om tillstånd att tillverka narkotika finns i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Med tillverkning avses enligt nämnda lag framställning, omvandling, bearbetning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av narkotika. 8 Ansökan om tillstånd att tillverka GBL eller 1,4-BD ska göras skriftligen till Läkemedelsverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter och övrig information: 1. Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e- postadress. 2. Registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande utländsk myndighet i de fall registreringsbevis från Bolagsverket inte krävs för att bedriva verksamheten i Sverige. 3. Adress till lokaler där narkotikan tillverkas, lagras eller hanteras på annat sätt. Om sökanden avser att bedriva handel med narkotika ska ansökan även innehålla adressen till de lokaler som används vid handeln. 4. Namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress för den person som ska ansvara för tillverkningen. 5. En beskrivning av vilket eller vilka tillverkningsförfaranden som ansökan avser; framställning, omvandling, bearbetning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning. 6. Vilken narkotika som ansökan avser och en uppskattning av de mängder som sökanden avser att hantera under de kommande tolv månaderna. 7. Vad narkotikan ska användas till. 8. En beskrivning av de rutiner som sökanden tillämpar och de åtgärder som vidtas för att förhindra stöld och avledning av narkotikan. 2 (6)

4 Ansökan om handelstillstånd 9 Bestämmelser om tillstånd för att handla med narkotika finns i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 10 Ansökan om tillstånd att handla med GBL eller 1,4-BD ska göras skriftligen till Läkemedelsverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter och övrig information. 1. Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e- postadress. 2. Registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande utländsk myndighet i de fall registreringsbevis från Bolagsverket inte krävs för att bedriva verksamheten i Sverige. 3. Adress till lokaler som sökanden använder för handel, lagring, och annan hantering av narkotikan. 4. Namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress för den person som ska ansvara för handeln. 5. Vilken narkotika som ansökan avser och en uppskattning av de mängder som sökanden avser att hantera under de kommande tolv månaderna. 6. En beskrivning av de rutiner som sökanden tillämpar och de åtgärder som sökanden vidtar för att förhindra stöld och avledning av narkotikan. Ansökan om tillstånd till innehav 11 Bestämmelser om tillstånd till innehav av narkotika finns i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 12 Ansökan om tillstånd att inneha GBL eller 1,4-BD för industriellt ändamål eller för samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget ska göras skriftligen till Läkemedelsverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter och övrig information: 1. Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e- postadress. 2. Registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande utländsk myndighet i de fall registreringsbevis från Bolagsverket inte krävs för att bedriva verksamheten i Sverige. 3. Namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress för den person som ska ansvara för innehavet. 4. Vilken narkotika som ansökan avser och en uppskattning av de mängder som sökanden avser att hantera under de kommande tolv månaderna. 5. Adress till de lokaler där narkotikan kommer att förvaras och hanteras. 6. Vad narkotikan ska användas till. 7. En beskrivning av de rutiner som sökanden tillämpar och de åtgärder som vidtas för att förhindra stöld och avledning av narkotikan. Narkotikaanteckningar 13 I lagen om kontroll (1992:860) av narkotika finns bestämmelser om skyldighet att föra de anteckningar som behövs för Läkemedelsverkets kontroll. 14 Anteckningar om GBL och 1,4-BD ska föras på ett sådant sätt att de inte kan ändras utan att ändringarna går att kontrollera i efterhand. 3 (6)

5 15 Narkotikaanteckningarna ska innehålla information om varje enskild händelse som innebär en förändring av innehavet. Anteckningarna ska också innehålla information om användningen av narkotika inom den egna verksamheten. Lagersaldo ska antecknas efter varje händelse. För att säkerställa att det antecknade lagersaldot är korrekt ska narkotikainnehavet inventeras regelbundet. Om lagersaldot vid inventeringen inte stämmer överens med det antecknade lagersaldot ska orsaken till avvikelsen antecknas. 16 Vid köp eller annan inleverans av GBL eller 1,4-BD ska det framgå vem som har tillhandahållit narkotikan och vem inom den egna verksamheten som har tagit emot den. Vid försäljning eller annan utleverans ska det framgå vem inom den egna verksamheten som har levererat narkotikan och vem den har levererats till. 17 Om GBL eller 1,4-BD har destruerats ska det framgå vem som har destruerat narkotikan och vilken metod som har använts. 18 I verksamhet där GBL eller 1,4-BD hanteras ska det finnas dokumentation som visar vilka personer som har rätt att hantera narkotikan. 19 Narkotikaanteckningar och andra handlingar hänförliga till narkotikahantering ska bevaras i minst fem år. Gemensamma bestämmelser 20 Den som överlåter GBL eller 1,4-BD ska före överlåtelsen kontrollera att mottagaren har rätt att hantera narkotikan. 21 Den som innehar GBL eller 1,4-BD ansvarar för att narkotikan förvaras och hanteras så att risken för olovlig befattning med narkotikan undanröjs. Detta gäller även den som transporterar narkotikan. GBL och 1,4-BD får inte lagerhållas i större mängder än vad som är nödvändigt för verksamhetens behov. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag månad år. Läkemedelsverket CHRISTINA ÅKERMAN Joakim Brandberg 4 (6)

6 Bilaga Undantagna beredningar Undantaget i 3 avseende tillståndskrav med mera gäller beredningar med följande innehåll. Viktprocent narkotiska ämnen (GBL eller 1,4-BD eller båda) 10 % 10 % > % 20 % > % Resterande innehåll Sammanlagd viktprocent av andra organiska ämnen än etanol, som är giftiga, frätande eller på annat sätt farliga för människor att förtära, eller ämnen som påverkar beredningens smak, lukt eller konsistens eller i något liknande avseende gör beredningen otjänlig att förtära Inget av de ämnen som nämns ovan och som inte är GBL eller 1,4-BD får utgöras av narkotiska ämnen. De ovan nämnda beredningarna ska vara beredda på ett sådant sätt att GBL eller 1,4- BD inte lätt kan utvinnas genom metoder som är lätta att tillämpa eller ekonomiskt fördelaktiga. Alternativ utformning av bilagans innehåll Undantagna beredningar Undantaget i 3 avseende tillståndskrav med mera gäller beredningar med följande innehåll. a) Beredningar som innehåller högst 10 viktprocent GBL eller 1,4-BD eller båda och där resterande innehåll till sammanlagt lägst 10 viktprocent består av andra organiska ämnen än etanol, som är giftiga, frätande eller på annat sätt farliga för människor att förtära, eller ämnen som påverkar beredningens smak, lukt eller konsistens eller i något liknande avseende gör beredningen otjänlig att förtära. b) Beredningar som innehåller mer än 10 viktprocent men högst 60 viktprocent GBL eller 1,4-BD eller båda och där resterande innehåll till sammanlagt lägst 20 viktprocent består av andra organiska ämnen än etanol, som är giftiga, frätande eller på annat sätt farliga för människor att förtära, eller ämnen som påverkar beredningens smak, lukt eller konsistens eller i något liknande avseende gör beredningen otjänlig att förtära. 5 (6)

7 c) Beredningar som innehåller mer än 60 viktprocent men högst 80 viktprocent GBL eller 1,4-BD eller båda och där resterande innehåll består av andra organiska ämnen än etanol, som är giftiga, frätande eller på annat sätt farliga för människor att förtära, eller ämnen som påverkar beredningens smak, lukt eller konsistens eller i något liknande avseende gör beredningen otjänlig att förtära. Inget av de ämnen som nämns i a)-c) ovan och som inte är GBL eller 1,4-BD får utgöras av narkotiska ämnen. De ovan nämnda beredningarna ska vara beredda på ett sådant sätt att GBL eller 1,4- BD inte lätt kan utvinnas genom metoder som är lätta att tillämpa eller ekonomiskt fördelaktiga. 6 (6)

8 Datum: Dnr: 581:2012/ Johan Stolpe Rättsenheten Enligt sändlista Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om de narkotiska ämnena GBL och 1,4-butandiol A Allmänt A,1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås Kommande narkotikaförklaring Statens folkhälsoinstitut (FHI, som nu har uppgått i Folkhälsomyndigheten) har begärt att regeringen ska narkotikaförklara substanserna gammabutyrolakton (GBL) och 1,4- butandiol (1,4-BD). Substanserna är för närvarande klassificerade som hälsofarliga varor. Skälet för FHI:s begäran är att GBL och 1,4-BD missbrukas och att missbruket har ökat, sedan substansen GHB förklarades vara narkotika. GBL och 1,4-BD är lika farliga som berusningsmedel som GHB, eftersom substanserna omvandlas till GHB i människokroppen och ger samma berusningseffekt som GHB. GBL och 1,4-BD används i stor omfattning för industriellt bruk, t.ex. för tillverkning av plaster och färgborttagningsmedel. Vissa produkter där substanserna ingår (t.ex. färgborttagningsmedel) används även av konsumenter. Substanserna är miljövänliga och svåra att ersätta. Substanserna förekommer såvitt är känt inte i läkemedel. För att det ska vara möjligt att förklara substanserna som narkotika men behålla möjligheten att hantera dem för industriella ändamål har lagen (1992:860) om kontroll av narkotika ändrats på så sätt att det har lagts till att narkotika även får hanteras för industriella ändamål (tidigare angavs endast medicinskt, vetenskapligt och annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget). Bakgrunden till lagändringen framgår av proposition 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Nödvändiga följdändringar har gjorts i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. Regeringen har uppdragit åt Läkemedelsverket att ta fram föreskrifter om tillståndsförfarande m.m. vad gäller hantering av substanserna, inför en kommande narkotikaförklaring. Avsikten är att substanserna ska kunna hanteras industriellt utan alltför stora administrativa begränsningar, samtidigt som tillräcklig säkerhet mot avledning och i förlängningen missbruk av substanserna ska upprätthållas. Läkemedelsverket tolkar bestämmelserna i lagen om kontroll av narkotika så att användning av substanserna för andra ändamål än industriella t.ex. vetenskapliga även i fortsättningen kommer att vara möjlig.

9 2(9) För att få in underlag för förslaget och kunna bedöma konsekvenser för berörda företag har Läkemedelsverket skickat en enkät till företag som hanterar GBL och 1,4-BD och har tillstånd av FHI, samt till deras branschorganisationer. I enkäten ställdes exempelvis frågor om vilka mängder av substanserna som hanteras, vad de används till, företagens storlek, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas, uppskattad tidsåtgång och kostnader för att uppfylla föreslagna krav. Cirka 15 företag har besvarat enkäten och bidragit med information om företagens arbetsförutsättningar m.m. Föreskrifternas innehåll Läkemedelsverket har tidigare utfärdat föreskrifter om kontroll av narkotika (LVFS 2011:9). De nu föreslagna föreskrifterna om GBL och 1,4-BD överensstämmer i stora delar med LVFS 2011:9. Förslaget innehåller bestämmelser om bland annat följande: Vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om tillstånd att föra in eller ut, tillverka, handla med eller inneha GBL eller 1,4-BD. Att det ska föras anteckningar om förändringar av innehav av GBL eller 1,4-BD. Att det ska finnas dokumentation hos företaget om vilka personer som har rätt att hantera GBL eller 1,4-BD. Att den som innehar GBL eller 1,4-BD ansvarar för säker förvaring. Vissa undantag för in- och utförsel En skillnad mot LVFS 2011:9 är att det i förslaget görs undantag från kravet på tillstånd för varje särskilt fall av införsel eller utförsel (jmf 4 förordningen om kontroll av narkotika). Dessutom görs undantag från kravet på tillstånd för att sända (transitera) narkotika genom landet (jmf 3 lagen om kontroll av narkotika). Undantagen motiveras med att det så vitt är känt för Läkemedelsverket inte förekommer någon avledning av substanserna från den lagliga handeln. Mot den bakgrunden bör de aktörer som hanterar substanserna inte belastas med de administrativa pålagor som tillståndsansökan medför. En konsekvens av ett kommande regeringsbeslut om narkotikaförklaring blir att det kommer att krävas tillstånd för att föra ut substanserna ur Sverige. Något sådant krav gäller inte idag enligt reglerna om hälsofarliga varor. Läkemedelsverket bedömer dock att det inte är motiverat att i föreskrifterna föreslå undantag från det kravet, eftersom denna konsekvens i praktiken inte kan antas få någon betydelse. Detta beror dels på att tillståndspliktig utförsel bedöms förekomma i mycket liten omfattning, eventuellt inte alls, dels pga att sökande som i sådana sällsynta fall skulle behöva utförseltillstånd ändå kommer att behöva något annat tillstånd för att hantera substanserna. De olika tillstånden omfattas i så fall av samma ansökan och handläggs tillsammans. Generellt undantag för produkter som inte kan missbrukas För produkter som förutom GBL eller 1,4-BD innehåller andra ämnen i sådan koncentration att produkterna inte kan användas för missbruk görs i förslaget undantag från alla krav som nu gäller för narkotika, dvs. krav på tillstånd, narkotikaanteckningar, säker förvaring etc. Undantagen införs för att produkterna även i fortsättningen ska kunna användas utan att berörda företag belastas med nya administrativa krav, samt för att produkterna även i fortsättningen ska kunna användas av konsumenter. Undantagen gäller för sådana beredningar som nämns i bilagan till föreskrifterna.

10 3(9) Vid utformningen av bilagan har Läkemedelsverket utgått från innehållet i de produkter som enligt vad verket känner till hanteras i större mängder för industriellt bruk. För att undantas från samtliga krav ska beredningarna förutom GBL eller 1,4-BD innehålla andra organiska ämnen (utom etanol) som är farliga för människor att förtära, ämnen som är otjänliga att förtära eller en kombination av farliga och otjänliga ämnen. Vid bedömningen av om organiska ämnen som ingår i produkterna är farliga för människor att förtära är avsikten att faroklasserna i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter ska tillämpas, i den mån faran innebär risk för dödsfall, akuta eller kroniska skador vid förtäring av produkten. I förslaget uttrycks detta genom exempel på farlighetskriterier (giftiga och frätande). Med ämnen som är otjänliga att förtära avses ämnen som påverkar beredningens smak, lukt, konsistens eller andra egenskaper i så hög grad att ingen vill förtära beredningen, utan att ämnena för den skull är hälsofarliga. Bilagan innehåller två alternativa beskrivningar av undantagen. Båda alternativen remitteras för att remissinstanserna ska kunna uttala sig om vilket alternativ som är tydligast och därmed lättast att tillämpa. Möjligen kommer den slutliga versionen att innehålla båda alternativen. Följdändringar Om substanserna förklaras vara narkotika kommer även Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika att behöva ändras. GBL och 1,4-BD kommer då att tas upp i föreskrifterna och troligen placeras i förteckning V, som avser nationellt narkotikaförklarade ämnen för vilka det inte krävs tillstånd för varje enskilt införsel- eller utförseltillfälle. För tydlighetens skull avser Läkemedelsverket också att ändra LVFS 2011:9 på så sätt att det framgår att dessa föreskrifter inte är tillämpliga på GBL och 1,4-BD. A.2. Beskrivning av alternativa lösningar för det som ska uppnås och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Om inte regler som anpassats särskilt för GBL och 1,4-BD skulle tas fram skulle LVFS 2011:9 gälla för substanserna, när dessa förklarats vara narkotika. LVFS 2011:9 innehåller krav som skulle försvåra den lagliga hanteringen av substanserna avsevärt, särskilt när det gäller de blandningar som hanteras i stora mängder för industriellt bruk. Tillstånd skulle behövas för all hantering och anteckningar skulle behöva föras över förändringar i innehavet. För substanserna skulle kraven även i övrigt vara onödigt höga. Särskilda föreskrifter med mindre betungande regler bör därför utfärdas. Något alternativ till bindande föreskrifter finns knappast. Läkemedelsverket har övervägt att föra in särskilda bestämmelser om GBL och 1,4- BD i de befintliga föreskrifterna LVFS 2011:9, men har bedömt att det är lämpligare att ta fram särskilda föreskrifter för substanserna, eftersom särskilda föreskrifter

11 sannolikt blir tydligare och lättare att hitta och använda för de huvudsakliga adressaterna. 4(9) Läkemedelsverket har efter samråd med Tullverket övervägt att inte göra undantag från kravet på tillstånd för transitering av GBL och 1,4-BD, samt från kravet på tillstånd för varje enskilt fall av införsel och utförsel av substanserna. Läkemedelsverket bedömer dock att tillstånd inte bör krävas i de situationerna, eftersom det skulle medföra ökade administrativa krav för de företag m.fl. som hanterar substanserna. Med den valda lösningen bibehålls dessutom den kontrollnivå som gäller idag enligt reglerna om hälsofarliga varor pga de undantag som har gjorts genom FHI:s föreskrifter. Regeringen har uttalat att det inte bör krävas tillstånd när det gäller t.ex. rengöringsmedel som innehåller en liten mängd GBL och som vid intag inte kan medföra berusning. Detsamma föreslås gälla produkter som innehåller GBL eller 1,4- BD men som på grund av inblandning av andra ämnen inte kan missbrukas. Som ett tänkbart sätt att reglera undantaget nämner regeringen att föreskrifter kan ange godtagbara denatureringsmedel och koncentrationer (prop. 2010/11:4 s. 53). När det gäller de beredningar av GBL respektive 1,4-BD som har sådan sammansättning att de inte kan missbrukas och därför föreslås vara undantagna från samtliga krav i föreskrifterna har Läkemedelsverket övervägt möjligheten att ange godtagbara denatureringsmetoder, istället för att dela upp beredningarna i grupper utifrån koncentration av övriga ingående ämnen. Läkemedelsverket anser dock att alternativet att reglera utifrån denaturering är sämre. Dels skulle företagen behöva tillsätta en produkt till de befintliga varorna, en produkt som dessutom skulle kunna försämra varan. Dels är det tänkbart att denatureringsmedlet skulle kunna tas bort från varan, så att den kan missbrukas. Den reglering som Läkemedelsverket föreslår, och som bygger på tillgänglig information om innehållet i befintliga produkter får inte dessa negativa effekter. Tullverket har vid samråd påpekat att varor som påstås ha sådant innehåll att de är undantagna från samtliga krav endast kan kontrolleras efter beslag och analys och att detta riskerar att försena den lagliga införseln av varorna. Tullverket har därför varit tveksamt till förslaget att helt undanta beredningar av GBL respektive 1,4-BD som har sådan sammansättning att de inte kan missbrukas. Läkemedelsverket konstaterar dock att förslaget inte förändrar situationen jämfört med vad som gäller för närvarande och bedömer att det inte finnas anledning att skärpa kraven nu. A.3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Regleringen påverkar de företag och organisationer som har tillstånd från FHI att hantera substanserna, eller som berörs av undantaget från krav på tillstånd etc. i FHI:s föreskrifter FHIFS 2007:1. Av de 36 företag och organisationer som vid tidpunkten för Läkemedelsverkets utredning hade tillstånd från FHI, hade 22 av dem tillstånd för industriellt ändamål och 14 för vetenskapligt ändamål. Mer information om detta finns i avsnitt B nedan. Det är oklart hur många företag som för närvarande berörs av undantaget från krav på tillstånd m.m. enligt FHI:s föreskrifter.

12 5(9) Beredningar som innehåller GBL och 1,4-BD och andra ämnen i sådan koncentration att beredningarna inte kan missbrukas används industriellt och i viss utsträckning även av privatpersoner. Genom det undantag som nämnts ovan kommer dock denna hantering inte heller i fortsättningen att omfattas av tillståndskrav eller andra krav. Undantaget kommer dock att vara något annorlunda utformat än det nu gällande undantaget i FHI:s föreskrifter. Regleringen berör också Tullverket. Nuvarande lagstiftning, där GBL och 1,4-BD omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, innebär att Tullverket har uppgiften att kontrollera att tillstånd finns vid införsel av ämnena. Denna uppgift kommer att kvarstå om substanserna narkotikaförklaras. En följd av narkotikaförklaringen är att det tillkommer krav på tillstånd vid utförsel, vilket skulle kunna medföra ytterligare uppgifter för Tullverket. Som ovan nämnts bedömer Läkemedelverket dock att det knappast förekommer sådan utförsel som är tillståndpliktig. Regleringen kan även beröra rättsvårdande myndigheter såsom åklagarmyndigheter, polismyndigheter och domstolar i samband med utredning och bestämmande av påföljder för brott. A.4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Jämfört med nuvarande bestämmelser i lagen om hälsofarliga varor införs krav på narkotikaanteckningar och säker förvaring, hantering och distribution. Vid utformningen av förslaget har kraven när det gäller anteckningar gjorts mer flexibla jämfört med kravet i LVFS 2011:9, för att underlätta för de berörda företagen. De företag som besvarat Läkemedelsverkets enkät uppskattar den årliga kostnaden för anteckningar till kr (medianvärde, 8 företag). Den uppskattade tidsåtgången och därmed kostnaden varierar dock mycket (2 500 kr kr), troligen beroende på vilka mängder av narkotikan som hanteras. Det är tänkbart att regleringen medför andra kostnader för vissa företag. Kostnader för eventuella åtgärder för att höja säkerheten är dock svår att uppskatta. Det finns idag inte något som tyder på att de aktuella ämnena avleds från berörda företag. Olika företag har idag olika höga skyddsnivåer. Den föreslagna regleringen innehåller krav på att produkterna ska förvaras, hanteras och transporteras så att risken för olovlig befattning undanröjs. Det innebär att regleringen är flexibel i den meningen att den ger de berörda aktörerna möjlighet att anpassa säkerhetsnivån till vad som nödvändigt utifrån förhållandena i den egna verksamheten. De organisationer som behöver tillstånd för hanteringen av substanserna kommer att behöva betala ansöknings- och årsavgift till Läkemedelsverket. Avgiften för dessa tillstånd är för närvarande kr vardera. Årsavgift betalas under de år som tillståndet gäller men inte för det år när ansökan görs, vilket innebär att kostnaden blir kr för varje år. Det finns möjlighet att sätta ned avgiften och återbetala den helt eller delvis om det finns särskilda skäl. Enligt regeringens uppfattning bör Läkemedelsverket särskilt beakta dessa möjligheter. Läkemedelsverket avser att följa

13 6(9) denna rekommendation. Verket medger för närvarande nedsättning av avgifterna när förhållandevis små mängder narkotika hanteras. A.5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Substanserna GBL och 1,4-BD är inte klassificerade som narkotika enligt internationella konventioner. Regler om vad som utgör narkotika och om hantering av narkotika är inte harmoniserat inom EU i någon större omfattning. Sverige har därför möjlighet att införa nationella regler på området, under förutsättning att bl.a. EUFfördragets generella regler om de fyra friheterna respekteras. Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna är tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, syftar till att skydda människors liv och hälsa samt att de inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Läkemedelsverket bedömer vidare att föreskrifterna är nödvändiga för att uppnå syftet. Mot bakgrund av detta finner Läkemedelsverket att de föreslagna föreskrifterna är förenliga med EU-rätten. Ett kommande regeringsbeslut om att narkotikaförklara substanserna, genom ändring i förordningen om kontroll av narkotika, omfattas av förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Detsamma gäller Läkemedelsverkets föreskrifter om GBL och 1,4-BD. Detta innebär att författningarna måste anmälas till EU-kommissionen innan de kan antas. De får därmed inte fastställas förrän efter en frysningstid på tre månader. Avsikten är att förordningsändringarna och föreskriftsförslaget ska anmälas till EUkommissionen samtidigt. Det är för närvarande oklart när detta kommer att ske. Sannolikt kommer anmälan inte att kunna göras förrän tidigast om ett par månader, vilket innebär att föreskrifterna kan träda i kraft tidigast inom ungefär fem månader. A.6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Mot bakgrund av missbruksrisken bör föreskrifterna träda i kraft så snart som möjligt. Av svaren på den utsända enkäten framgår att företagen behöver viss tid för att upprätta rutiner för det nya kravet på narkotikaanteckningar. Med tanke på att förslaget efter genomförd remissomgång behöver anmälas till EU-kommissionen och inte kan beslutas förrän tidigast tre månader därefter ges relativt god tid för förberedelser. Läkemedelsverket avser att ge de som idag har tillstånd från FHI skriftlig information om den nya regleringen. Verkets hemsida kommer att uppdateras och tid kommer att avsättas för att svara på frågor samt besöka företagen vid behov. B Företag Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför nedanstående beskrivning.

14 7(9) B.1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen De företag som har tillstånd av FHI för industriell hantering av GBL/1,4-BD (22 företag) består främst av företag som säljer aktuella ämnen eller tillverkar polymerer, explosivämnen eller beredningar, till exempel klotterborttagningsmedel och andra rengöringsmedel. De 22 företagen utgörs av 6 företag med 1-9 anställda, 8 företag med anställda, 4 företag med anställda samt 4 företag med över 100 anställda. B.2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Läkemedelsverkets bedömning är att inga ytterligare företag än de som behöver tillstånd enligt lagen om hälsofarliga varor behöver söka tillstånd enligt de föreslagna föreskrifterna, samt att omfattningen av ansökningarna till FHI och Läkemedelsverket är likvärdiga. Kostnaderna för tidsåtgången för ansökningsförfarandet bör därför inte öka. Tolv företag har i sina enkätsvar uppskattat tiden för att ansöka om tillstånd. Medianvärdet är 20 timmar/år, med en spridning på 1 40 timmar/år. Läkemedelsverket bedömer dock att tidsåtgången utslagen per år generellt kommer att vara mindre, eftersom det är troligt att de tillstånd som utfärdas kommer att gälla för längre tid än ett år. En följd av att substanserna förklaras vara narkotika innebär dock som nämnts på s. 5 att ansöknings- och årsavgifter tillkommer. Vad avser kravet på narkotikaanteckningar, se avsnitt A.4. B.3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Vissa företag kan behöva förstärka skalskydd och vidta andra förändringar för att uppnå tillräckligt skydd mot stöld. Se s. 5 avseende detta. Mindre investeringar i ny teknisk utrustning, t.ex. för volym- eller viktmätning, kan inte heller uteslutas. B.4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Regleringen är neutral så till vida att den gäller för alla berörda företag. För flera företag innebär regleringen dessutom att inga krav alls kommer att ställas på hanteringen (detta avser beredningar med sådant innehåll att de inte kan missbrukas). I övriga fall bedömer Läkemedelsverket att regleringen berör företag i samma bransch på ett likartat sätt. De administrativa kraven är relativt lågt ställda men kan eventuellt

15 8(9) komma att innebära att mindre företag påverkas något mer än större företag med större administrativa resurser. Regleringen kan därför möjligen påverka konkurrensförhållandena i viss omfattning. Ett företag har i sitt enkätsvar påpekat att kostnaderna för narkotikaanteckningar kan medföra ett sämre konkurrensläge gentemot utländska tillverkare. Läkemedelsverket bedömer dock att narkotikaanteckningar krävs för att motverka risken för avledning och i förlängningen missbruk av substanserna. B.5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Läkemedelsverket har inte identifierat några andra konsekvenser än de som beskrivs under övriga rubriker. B.6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Med tanke på vilka produkter och risker det rör sig om bedömer Läkemedelsverket att de regler som syftar till att förhindra avledning m.m. ska vara lika för företagen oavsett storlek. Som nämnts ovan föreslås dock kraven när det gäller narkotikaanteckningar vara mer flexibla än i de föreskrifter som gäller för hantering av annan narkotika (LVFS 2011:9). Detta för att underlätta för berörda företag. Möjligheterna att sätta ned avgifterna kommer sannolikt att ha betydelse för mindre företag, eftersom avgifterna kan sättas ned bland annat för den som hanterar små mängder. Det är vidare tänkbart att företag som hanterar och förvarar mindre mängder av substanserna inte behöver vidta så omfattande åtgärder för att uppnå tillräcklig säkerhet m.m. för att undanröja risken avledning av substanserna. C Samråd C.1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd Läkemedelsverket har översänt information om de föreslagna föreskrifterna till Tullverket för samråd. Tullverket har inledningsvis varit tveksamt till förslaget att helt undanta beredningar av GBL respektive 1,4-BD från alla krav i föreskrifterna, även om beredningarna har sådan sammansättning att de inte kan missbrukas. Varor som påstås ha sådant innehåll att de är undantagna från samtliga krav kan endast kontrolleras efter beslag och analys och att detta riskerar att försena laglig införseln av varorna. Vid Läkemedelsverkets fortsatta kontakter med Tullverket har förslaget diskuterats och det har konstaterats att förslaget inte innebär några större skillnader jämfört med vad som redan gäller på grund av lagstiftningen om hälsofarliga varor. Läkemedelsverket har därför valt att inte ändra förslaget.

16 D Kontaktpersoner 9(9) Karin Jansson, utredare vid Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika. Telefon: E-post: Karolina Rosell, handläggare vid Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika. Telefon: E-post: Johan Stolpe, verksjurist vid Rättsenheten. Telefon: E-post:

17 Sändlista avseende förslag till föreskrifter om de narkotiska ämnena GBL och 1,4-butandiol, dnr 581:2012/ Domstolsverket Folkhälsomyndigheten Företagarna Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB Kemikalieinspektionen Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet Kommerskollegium PUR-gruppen REBET (nätverket för betongreparationer) Regelrådet Rikspolisstyrelsen Rättsmedicinalverket Socialstyrelsen Statens institutionsstyrelse Statens Kriminaltekniska Laboratorium Svensk Handel Sveriges Kommuner och Landsting Swedish Labtech Teknikföretagen

18 Tullverket Uppsala universitet, institutionen för farmaceutisk biovetenskap Åklagarmyndigheten, Riksåklagaren och Utvecklingscentrum Stockholm För kännedom: Socialdepartementet,

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Remiss Martin Carlsson Rättsenheten Datum: 2013-10-08 Dnr: 3.1-2013-088992 Enligt sändlista Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Ni ges härmed tillfälle

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika;

Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika; Dnr: 581:2010/527450 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika; beslutade den XX xxxx 2011. LVFS 2011:x Utkom från trycket den. Läkemedelsverket meddelar med stöd av 4, 5 och 11 förordningen

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Remiss Pernilla Lötberg Rättsenheten Datum:2012-04-26 Dnr: 581:2012/ 507677 Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Ni får här tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak.

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak. Dnr: 581:2010/527450 Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om förteckningar över

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Remiss 1(6) Datum: 2012-10-12 Dnr: 581:2012/517097 Sofia Aslamatzidou Rättsenheten Enligt sändlista Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Ni ges härmed

Läs mer

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika 1(8) Remiss Datum: 2012-04-04 Dnr: 581:2012/506467 Sofia Aslamatzidou Rättsenheten Enligt sändlista Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Ni ges härmed

Läs mer

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak.

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak. Dnr: 581:2010/527450 Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om förteckningar över

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Remiss. Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Remiss Martin Carlsson Rättsenheten Datum: 2014-02-25 Dnr: 3.1-2014-015492 Enligt sändlista Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Läkemedelsverket avser

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat FoHMFS 2014:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; 581:2010/507465 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; beslutade den xx 2010. LVFS 2010: Utkom från trycket den 2010

Läs mer

1. Inspektionen för vård och omsorg 2. Polismyndigheten 3. Rättsmedicinalverket 4. Skatteverket

1. Inspektionen för vård och omsorg 2. Polismyndigheten 3. Rättsmedicinalverket 4. Skatteverket 2016-04-14 Dnr 6152/2016 1(1) Avdelningen för regler och behörighet jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Sändlista Remiss - Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15)

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer Miljöförvaltningen Plan och Miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2015-015612 Sida 1 (5) 2015-11-29 Handläggare Christer Edvardsson Telefon: 08-508 289 77 Till Miljö och hälsoskyddsnämnden MHN 2015-12-15 p 20 Tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning.

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning. Datum: 2012-04-03 Dnr: 581:2012/502594 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om

Läs mer

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Remiss Rättsenheten Martin Carlsson Datum: 2016-07-04 Dnr: 3.1-3.1-2016-051458 Sändlista Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Läkemedelsverket avser att

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare narkotikaoch dopinglagstiftning m.m. (SOU 2008:120) Remiss från Socialdepartementet

Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare narkotikaoch dopinglagstiftning m.m. (SOU 2008:120) Remiss från Socialdepartementet PM 2009:58 RVII (Dnr 001-18/2009) Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare narkotikaoch dopinglagstiftning m.m. (SOU 2008:120) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Remiss Rättsenheten Frida Nylén Datum: 2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-012600 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Härmed

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517075HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Läkemedelsverkets

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Utkast Diarienummer / XX

Utkast Diarienummer / XX Utkast 2013-10-07 Diarienummer 6.4.17-6367/13 2013-06-XX Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:XX) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning.

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning. Datum: 2012-04-03 Dnr: 581:2012/502594 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Vårt ärendenummer. Konsekvensutredning. Datum Handläggare Anne-Lie Magnusson. Sida 1 (7)

Vårt ärendenummer. Konsekvensutredning. Datum Handläggare Anne-Lie Magnusson. Sida 1 (7) Konsekvensutredning Handläggare Anne-Lie Magnusson Vårt ärendenummer Datum 2016-06-10 Sida 1 (7) Konsekvensutredning av Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2007 B 414-07 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. JG Ombud och offentlig försvarare: Advokat EN SAKEN

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2013-05-28 Dnr: 3.1-2013-049610 Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Ni får

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009:1658 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning Konsekvensutredning Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning 16EV1484 1 Allmänt 1.1 Inledning Denna konsekvensutredning

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Remiss Rättsenheten Therese Isgren Datum: 2016-12-14 Dnr: 3.1-2016-094528 Sändlista Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Läkemedelsverket avser

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek 1. Problemet I en remiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 8 december

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer