ÅRSREDOVISNING 2007 Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 Org nr 887000-4747"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 Org nr Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Sid VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Notanteckningar 8-10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse 12 Bilaga 1 Sammanfattning av näringslivets utveckling Bilaga 2 Uppföljning av mål enligt verksamhetsplan 21 1

2 VD har ordet 2007 har bidragit med många stora händelser för näringslivet i Ljusdal. Tjänsteföretagens utveckling av antalet anställda har varit det mest framträdande och företagen angav att de tillsammans var 817 anställda den 31:a december Det är det högsta antalet någonsin, och prognoser för 2008 ser än mer positiva ut. Blir det som företagen tror så kommer branschen att passera 1000 anställda under 2008! Detta är en helt fantastisk utveckling för Ljusdals kommun. NärLjus har under året drivit på möjligheterna till samverkan med olika instanser för utbildning inom kommunen och ett av resultaten är att Utvecklingscentrum startar en vuxenutbildning som anpassats för företagen. Det återstår att skapa en utbildning på gymnasienivå som långsiktigt bidrar till att fler går att anställa i branschen. Inom de tillverkande företagen låg antalet arbetstillfällen stabilt på en nivå av c:a 770, varav 520 inom metall och 250 inom trä. Metallföretagen ger ett fantastiskt bidrag till samhällsutvecklingen genom sitt engagemang i Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening som äger bolaget Mittia Event AB. Den ekonomiska föreningen är direkt aktiva i Slottegymnasiets industriprogram och Mittia Event AB arrangerade under 2007 både Mittia skogstransportmässa och aktiviteter runt Exte World Cup i Bandy. De är pådrivande i att skapa en evenemangshall på industriområdet Östernäs, med kapacitet att arrangera stora mässor samt spela bandy och fotboll under tak. Med stöd av NärLjus har företagen initierat en mycket viktig process för att detaljplanera det centralt belägna området och även skapa ytor för handel och kontor. Inom besöksnäringen har NärLjus underlag till strategi fastställts av Kommunstyrelsen och fullmäktige. Strategin pekar ut Järvsö som varumärke och portal för besöksnäringen och bland företagen i Järvsö har ett aktivt arbete pågått för att skapa en destination och ett destinationsbolag. Besöksnäringen sysselsatte under 2006 motsvarande 212 helårsanställda. Statistiken för 2007 är inte klar, men det har under året skett fortsatta investeringar i Järvsöbacken och i stugbyar knutna till denna. Turismen är viktig för att göra kommunen attraktiv och öka intresset för inflyttning. Under 2007 drev NärLjus en fokuserad satsning på företagsetableringar genom projektet Det Goda Livet, som kulminerade genom en utställning på Stockholms Central oktober Satsningen inkluderade utskick och telefonsamtal till över 2000 företag. Av dessa var 30 intresserade och 10 konkret intresserade att flytta verksamhet till kommunen. Några mindre har flyttat hit och ett större tjänsteföretag har förlagt verksamhet här på prov. Diskussionen med övriga fortgår under 2008 och möjligheterna med Ljusdal finns i långsiktiga planer för flera företag i Mälardalen. Under 2007 har även det stora projektet Rovdjurscenter de5stora äntligen slutförts. Ett utmanande projekt som lämnat ett underskott att lösa i bokslutet men som har skapat en besöksanläggning av sällan skådat slag inom kommunen. Lars Forslöf, VD NärLjus 2

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus, bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. Styrelsen bestod under året av sju ledamöter, av vilka kommunen utsåg tre politiker och företagarna tre, plus kommunchefen. Under året ändrades stadgarna till att styrelsen inte skall inkludera kommunchefen. NärLjus har under året funnits i lokalerna vid Åkerstagatan 2D, det fungerar mycket bra med hög tillgänglighet och bra kontorsytor. NärLjus har under 2007 arbetat enligt verksamhetsplanen och etableringar har varit i fokus genom projektet Det Goda Livet. Tre betydande etableringar har skett under året. Under året har NärLjus installerat ett IT-system för kundvård för att långsiktigt öka kvalitet i kontakten med företagen. PERSONAL NärLjus var vid årets slut tre fast anställda, två män och en kvinna. Utöver detta är en VD anställd på 100% under en tre års avtalsperiod. En ekonom har slutat och en näringslivsutvecklare har börjat. Dessutom har vi haft en heltidsanställd genom ett sk. PLUS-jobb. Antalet projektanställda var under året motsvarande 1 heltid genom Clara Vallis och 1 heltid på Rovdjurscenter de5stora, två projekt som avslutats under året. I projekten Processutveckling I och Det Goda Livet har konsulter och ordinarie personal arbetat progn. Fast anställda 4+vd 4+vd 3+vd 3+vd 2+vd Projektanställda c:a Konsulter c:a Total c:a Tabellen är en grov summering av heltider där flera personer kan motsvara en heltid. Under 2007 har personalen haft en hög arbetsbelastning och NärLjus styrelse har under början av 2008 inlett ett arbete för att ta fram ett nytt sätt att arbeta på. INRIKTNING NärLjus affärsidé är: NärLjus skall verka för ett livskraftigt och differentierat näringsliv. De framgångsfaktorer som skall känneteckna NärLjus är: o Flexibilitet o Starkt och brett nätverk o Framåtanda o Serviceanda o Tillgänglighet 3

4 NärLjus arbetsområden är: 1) Nya/blivande företag: Samverka med Arbetsförmedlingen vid starta eget. Hjälpa nyföretagare igång, förmedla kontakter till samarbetsparter/företag. NärLjus använde % av arbetat tid på Nya/blivande företag (7% 2006). 2) Befintliga företag: Ha en aktiv kontakt med företag i kommunen för att vara insatt i utvecklingen. Medverka till branschöverskridande verksamheter. Vara näringslivets röst in till kommunen och verka för ett bättre företagsklimat. NärLjus använde % av arbetat tid till befintliga företag (57% 2006). Genom projektet Processutveckling Steg 1 har NärLjus kunnat arbeta med grupper och föreningar av företag både under 2006 och ) Etableringar: Bedriva utåtriktad verksamhet mot möjliga etablerare. Vara en samordnande länk mellan kommun, AF, LST, Almi etc. Presentera och representera Ljusdals kommun samt samordna viktiga funktioner. NärLjus använde % av arbetat tid till etableringsarbete, en stor ökning genom projektet Det Goda Livet (3% 2006). Blivande företag Skola * Starta eget Samverkan med AF Företag i Ljusdals kommun Etableringar Leta och bearbeta prospekt Övriga Alla kommunens företag som inte tillhör någon grupp eller förening Rådgivning och samverkan Personal/Tillväxt Utvecklingsprocesser Företagsklimat Stora/Expanderande företag Extra viktiga företag Många anställda. Strategiska områden NärLjus, Kommunledning och AF träffar dessa minst en gång per år. Företagsgrupper Företagsföreningar Företag som hör ihop och som utvecklar gruppsamverkan. NärLjus identifierar och initierar träffar, nätverk etc. och bedömer potential. Starka grupper utvecklas mot förening. Företag som bildar föreningar, tydlig potential med samverkan gemensam drivkraft. NärLjus stöttar mer strategiskt och kan fördela ansvar och resurser. PROJEKTKOSTNADER Under 2007 slutredovisades projekt Rovdjurscenter de5stora med ett underskott av 4,6 mkr. Anläggningen överlåts till Stiftelsen de5stora för 1,6 mkr och ett underskott av 3 mkr belastar därmed NärLjus bokslut för Avtalen runt överlåtelsen har förhandlats och attesterats av NärLjus styrelseordförande och en del av uppgörelsen är att skolorna i Ljusdals kommun får fri tillgång till centret fram till år En annan del av det underskott som redovisas i 2008 års bokslut är räntekostnader för projekt som uppgick till hela 425 tkr. Den höga kostnaden har orsakats av en långdragen hantering hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Den långdragna hanteringen har även lett till oförutsedda projektkostnader genom avslag på rekvisitioner till Länsstyrelsen och EU (kostnader som kunnat undvikas om de granskats i tid). Utgångspunkten är att Ljusdals kommun löser NärLjus brist av eget kapital. 4

5 Årets resultat Beträffande det ekonomiska resultatet hänvisas till bilagda resultat- och balansräkningar. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat kr balanseras i ny räkning. Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Anslag Ljusdals Kommun Övriga rörelseintäkter Projektintäkter Tillkommer: Tidigare års balanserade intäkter i projekt som avslutats under året Avgår: Balansering av årets intäkter i pågående projekt RÖRELSENS KOSTNADER Administration NärLjus 3, Projekt o aktiviteter Tillkommer: Tidigare års balanserade kostnader i projekt som avslutats under året Avgår: Balansering av årets kostnader i pågående projekt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster 0 0 Rörelseresultat Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Varav räntekostnad fördelat till projekt Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat

6 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Insatskapital Hälsinge Turism ek för 1000 Förlagsinsats KGF Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran, mervärdeskatt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Pågående projekt 11 Balanserade kostnader Balanserade intäkter NärLjus reserverade insats Netto pågående projekt Långfristig skuld Ljusdals Kommun Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatter & mervärdeskatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus NOTANTECKNINGAR Not 1 Projektintäkter Länsstyrelsen EU - fonder Region Gävleborg Ljusdals Kommun Länsarbetsnämnden Ljungbergska Fonden Beräknad fordran stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora Delfinansiering av medverkande företag mfl Not 2 Pågående projekt Intäkter och kostnader i ännu ej avslutade projekt ingår inte i årets redovisade resultat utan har bokförts som balanserade kostnader resp. intäkter på balansräkningen. Avslutade projekt Tidigare års balanserade intäkter och kostnader i årets avslutade projekt ingår i årets redovisade resultat. NärLjus egen insats i de pågående projekten redovisas som en avsättning och ingår därmed i årets projektkostnader i resultaträkningen. Se not 6. Not 3 Arvode och kostnadsersättning för revisionen Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Ernströms Revisionsbyrå Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 4 Personal Medeltalet anställda 7 10 varav kvinnor 2 3 Utbetalda löner o ersättningar Styrelse o VD Övriga anställda Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga

9 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus NOTANTECKNINGAR Not 5 Rörelsekostnad NärLjus Personalkostnader Resekostnader Lokalkostnader Administration Styrelse och revisor Representation Marknadsföring/Annonsering Not 6 Kostnader projekt o aktiviteter Personalkostnader Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Marknadsföring Fördelade räntekostnader Övriga kostnader Förändring NärLjus reserverade kostnadsandel i pågående projekt Not 7 Inventarier Inventarier som anskaffas i projekten kostnadsförs löpande under projekttiden. Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utrangeringar & försäljning Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar & försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Tillgångar som ej skrivs av Utgående bokfört restvärde Not 8 Större periodiseringsposter Fordran Länsstyrelsen Fordran EU Fordran Region Gävleborg Beräknad fordran stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora Övriga upplupna intäkter o förutbetalda kostnader

10 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus NOTANTECKNINGAR Not 9 Kortfristiga skulder Ljusdals Kommun Personalens källskatt Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlön & löneskulder Sociala avgifter Övriga interimskulder Not 11 Pågående projekt Balanserade kostnader Utvecklingsmotorn Turistcentret de 5 Stora Rovdjurscentret de 5 Stora Förstudie Processutveckling Hälsingland 4 Business Processutveckling Ljusdal Det goda livet Balanserade intäkter Utvecklingsmotorn Turistcentret de 5 Stora Rovdjurscentret de 5 Stora Förstudie Processutveckling Hälsingland 4 Business Processutveckling Ljusdal Det goda livet NärLjus reserverade insats Utvecklingsmotorn Turistcentret de 5 Stora Rovdjurscentret de 5 Stora Förstudie Processutveckling Hälsingland 4 Business Processutveckling Ljusdal Det goda livet

11 Ljusdal /Marit Holmstrand / / Östen Johansson / /Sören Görgård / /Tommy Bylund/ / Kjell Jonsson / /Stefan Andersson/ /Lars Forslöf/ Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits /Wilhelm Geijer/ Auktoriserad revisor /Karl Erik Svärd/ /Mona Widman/ 11

12 Revisionsberättelse Till styrelsen i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Org nr Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Ljusdal den 31 mars 2008 /Wilhelm Geijer/ Auktoriserad revisor /Karl Erik Svärd/ /Mona Widman/ 12

13 BILAGA 1 Näringslivets utveckling under 2007 I tidigare årsredovisningar har det i förvaltningsberättelsen ingått en sammanfattande text om näringslivets utveckling. Med denna årsredovisning för 2007 görs detta i två bilagor. Befintliga företag Förra året kunde vi presentera årets företagare i Ljusdals kommun och Gävleborgs län. Dessa utnämningar är dock inte klara vid denna årsrapports färdigställande. Vi kan dock presentera några andra uppmärksammade företagare: - Lotta Persson, Lotta-boden i Loos fick under 2007 motta Norrlandsbjörnen! - Britt-Marie Stegs blev utnämnd till Årets affärskvinna av Veuve Cliquot. - Christer Fransson, Mekanotjänst unämndes till Hälsinglands entreprenör. Ljusdals kommuns näringsliv består främst av tre branscher: industri, tjänsteföretag och besöksnäring. Dessa bidrar till att mycket pengar utifrån kommer in i kommunen. Man brukar här tala om en regional export. Det finns även många viktiga arbetstillfällen inom handel, service och lokala entreprenörer som är mycket beroende av en lokal marknad. NärLjus fokus ligger främst på företags som har en regional export. Ökar dessa företag så ökar även handel och service. Enligt Svenskt Näringslivs statistik för antal företag per 1000 invånare ligger Ljusdal på 15 plats i Sverige med 37 företag med minst en anställd per 1000 invånare. Räknar man in alla företag, även de utan anställda, så fanns 154 företag per 1000 invånare i kommunen under Vi ligger alltså högt och ökar, vilket är mycket lovande! INDUSTRIFÖRETAGEN Inom industrin i Ljusdals kommun finns tillverkande företag inom både metall (520 anställda) och trä (c:a 250 anställda). Kontinuerliga investeringar inom industrin leder till produktivitetsökningar och stärker konkurrenskraften dock utan att antalet sysselsatta ökar markant. Tillverkande företag metall NärLjus kunde under 2007 välkomna det etablerande företaget Legotech. De blev under året 8 anställda och har ett tydligt mål att investera och expandera. Under året har Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening köpt NärLjus tjänster och genom projekt Processutveckling steg 1 stöttades ett antal aktiviteter. o Årets största aktivitet var Mittia Skogstransportmässa som hölls för 5:e gången, och lockade 5800 besökare under två dagar - återigen mycket lyckat. o Företagen och NärLjus arrangerade en kundaktivitet vid ExTe World cup. o I samverkan med 4 företag deltog NärLjus på Elmia underleverantörsmässa. NärLjus ordnade återigen en rundtur till några av industri- och tjänsteföretagen för c:a 280 elever i årskurs 9 i syfte att intressera ungdomarna för branscherna. Arbetet med att utveckla industriprogrammet på Slottegymnasiet är fortsatt viktigt. 13

14 Efter initiativ från Trux och Mekanotjänst har tiotalet företag träffats under både 2006 och 2007 i Q-sam gruppen för att gemensamt jobba mot certifiering Antal anställda metallindustri Trux Ljusdals Rörteknik Peges Färila Peges Ljusdal Mekanotjänst 100 Exte Antalet anställda inom Metallindustrin uppgick den sista december 2007 till 520 personer. Som framgår av diagrammet ovan har minskningar hos Peges mötts med expansion av bl.a. Exte, Mekanotjänst samt Legotech. Tillverkande företag trä Flera av träföretagen har under året investerat och växt och NärLjus har gett stöd runt flera ansökningar av investeringsstöd. Antalet anställda i branschen uppgick till c:a 243 enligt nedan: Olssons allmogedesign AB 16 (Bokslut 2006) Ove Brandén AB 11 (Bokslut 2005) X-trä i Ljusdal AB 19 (Bokslut 2006) Kährs 115 (Uppgift från SEF möte 2008) Setra Färila 72 (Uppgift från SEF möte 2006) Övriga 15 (Uppskattat från mindre företag) Summa 243 Under 2007 försvann c:a 30 arbetstillfällen vid flytt av Sågverket i Skästra till Horndal och 14 arbetstillfällen genom Furusnickerier i Järvsös flytt till Småland. En ny verksamhet inom bioenergi planeras vid Skästra sågverksområde och Mekanotjänst Industrier har köpt Furusnickeriers lokaler för möjlig expansion. Träutbildningen på Slottegymnasiet lades under året ner och möjligheter till samverkan mellan branschen och Träprogrammet i Alfta bör diskuteras. 14

15 TJÄNSTEFÖRETAGEN Två nya företag välkomnas: Ringbolaget AB och Nordisk Nummerupplysning i Ljusdal AB som under året har anställt 15 respektive 20 personer! Tjänsteföretagen nådde tillsammans under 2007 ett all time high med 817 anställda fördelat på följande tre kategorier: # Information Brokers (ex. Byggfakta, Citymark och Marknadsdata) # Kundtjänstföretag (ex. DHL, Teleperformance och Alfakassan) # Säljföretag (ex. Ringbolaget, Hi-media och Annonskraft) Antal anställda i tjänsteföretagen i Ljusdal Solvus Teleperformance Technical Help (fd Twenty4help) 400 PPM Manpower AB DHL Express Docu Group 100 Reed Business Alfa-kassan 0 31-dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec-07 Progos 2008 Statistiken visar en lovande prognos för 2008, med fler och växande företag. Både Information Brokers och säljföretagen upplever en fortsatt brist på säljare. NärLjus arrangerade för 2:a året i rad studiebesök för 9:e klassare till företagen samt har stöttat en fortsatt samverkan med Handelsprogrammet. Andra händelser av intresse är att Annonskraft AB under året startade Ljusdals- Tidning och Hi-media har expanderade med ett kontor till Hudiksvall. Marknadsdata såldes under 2007 av lokala ägare till Docugroup och företaget ingår nu i samma grupp som Citymark AB, Byggfakta Docu AB och Svenska Media AB. Twenty4help Knowledge Service AB övergick under 2007 till Teleperformance technical help. Den nya franska ägaren satsar på fler konton och verksamheten expanderade från 230 till 300 personer under Lokalerna vid det gamla mejeriet har utökats. Efterfrågan av dansktalande personal är stor, där Arbetsförmedlingen har genomfört en lyckad kurs i supportdanska. Även andra nordiska språk efterfrågas och man arbetar hårt med rekrytering. Inom DHL har det skett en del strukturförändringar men de ligger stabilt i antal anställda. 15

16 BESÖKSNÄRINGEN Besöksnäringen ökade från 195 anställda år 2004 till 212 anställda år 2006 enligt TEM:s redovisning som kom i april Lovande i samma statistik är att omsättning totalt och antalet övernattningar har ökat markant. Branschens prognoser är fortsatt en långsiktig utvecklingspotential med ökat antal anställda. Under året har ytterligare fler uthyrningsstugor byggts klart i Järvsö Syd och Alphus har sålt flera nytillverkade fritidshus uppe på Öjeberget. Den strategi för besöksnäringen som arbetades fram under 2006 beslutades i kommunstyrelse och fullmäktige i maj Destination Järvsö fortsatte sitt arbete mot bolag och har under 2007 träffats med stöd av en extern processledare. Projektet Processutveckling steg 1 har stöttat utvecklingen inom destinationerna och i Järvsö har Järvsö Arena prioriterat Älvdansen. HANDEL OCH SERVICE Under 2007 startades Ljusdal i Centrum Ekonomisk förening för att utveckla handeln i Ljusdal och Ljusdals kommun. Initiativet kom från näringen och har stöd av både Ljusdals kommun och NärLjus genom processutveckling steg 1. En centrumledare arbetar som anställd i föreningen och en rad aktiveter har utförts under året. Även i Färila och Järvsö har vissa aktiviteter utförts i samverkan inom handeln. NYFÖRETAGANDET Vi vill börja med att gratulera Mariette Iggström som blev årets UF-lärare 2007! Antalet nya företag har pendlat mellan sedan 2005, och i statistiken från Svenskt Näringsliv så startades 10,86 företag per 1000 invånare under En tendens anas i att nyföretagandet ligger relativt still eller minskar i Ljusdal under högkonjunktur, genom att flera som kan tänkas starta egna företag erbjuds en anställning. När chanserna till anställning minskar i en lågkonjunktur kan nyföretagandet i Ljusdal öka. I städer kan tendensen vara omvänd fler ser chanser med egna företag i en högkonjunktur. Stämmer detta kommer Ljusdal högt i nationell statistik för nyföretagande under en lågkonjunktur. Som en extrem topp startades 2004 hela 14,06 företag per 1000 invånare, vilket gav plats 2 i Svenskt Näringslivs ranking. Uppgifter från Bolagsverket om nyregistreringar Nya företag Sysselsätter antal män Sysselsätter antal kvinnor Andel kvinnor sysselsatta 34% 32% 25% Uppgifter från Svenskt Näringsliv Antal nya företag per 1000 invånare 11,89 7,69 10,86 Plats i Svenskt näringslivs ranking 66 97? NärLjus har fortsatt rådgivning i samverkan med Arbetsförmedlingen och med stöd av en konsult. Rådgivningen har gjorts enligt vår tjänstegaranti. NärLjus upplever att 16

17 intresset för nyföretagande är lika hos män och kvinnor. Under 2007 märks dock en lägre andel sysselsatta kvinnor i det nyföretagande som Bolagsverket registrerat. NärLjus genomförde under 2007 två starta-eget-kurser kvällstid för personer med anställning (totalt 31 deltagare) och har även informerat på Arbetsförmedlingens starta-eget-kurser. Stöd gavs även via Clara Vallis företagskuvös. PROJEKTVERKSAMHET Nedan ges en översikt av aktiviteter de fyra projekt som NärLjus varit ägare till och avslutat under året, vi ger här en översikt och hänvisar till respektive slutrapport för mer information. CLARA VALLIS UTVECKLINGSMOTORN Projekt Clara Vallis Utvecklingsmotorn (CVU) startade under 2004 och föregicks av Idéum Clara Vallis sedan Projektet avslutades av NärLjus i augusti 2007 och därefter drivs företagskuvösen vidare av kommunens utvecklingscentrum. Projektaktiviteterna har inriktats på att fasa över verksamheten samt att stötta och utveckla tjänsteföretagen. Intresset för examensarbeten har under året varit lågt genom det stora trycket från den nationella industrin. Clara Vallis har deltagit i det regionala projektet BiodrivX samt kartlagt energiflöden i kommunen genom ett examensarbete. Kontinuerliga nyheter har spridits via NärLjuset och hemsida. Sammantaget har Clara Vallis bidragit till en betydelsefull utveckling av näringslivet i Ljusdals kommun. Under de båda Clara Vallis projekten har exempelvis över studenttimmar avsatts i företag genom examensarbeten och 40 företag med knappt 60 anställda har lämnat företagskuvösen. ROVDJURSCENTRET DE 5 STORA Projektet Rovdjurscentret De 5 Stora har drivits sedan 2003 och har under 2007 avslutats med en positiv utveckling. Anläggningen har under året haft besökare och ett flertal konferenser har dragits till Järvsö tack vare Rovdjurscentret. De 5 Storas webbplats hade under juni hela 4000 besökare per dag! I slutet av maj kom även besked om fortsatta uppdrag från Naturvårdsverket, värda 2,5 miljoner kronor. Under året har utbildningar skett för ca 100 lärare, 1000 elever och ca 500 jägare genomförts. De 5 stora har fått en positiv kontakt med rovdjursutredaren Åke Pettersson. Inga löften har getts, men mycket positiva omdömen har gjorts och det är sannolikt att De5stora föreslås få en aktiv roll i ett framtida statligt informationsarbete om rovdjur. PROCESSUTVECKLING STEG 1 Syftet har varit att stötta utvecklingsprocesser i det lokala näringslivet. Projektet har under tiden identifierat grupper av företag med nytta av samverkan och testat processmetodik som arbetssätt. Den största delen var riktad mot besöksnäringen, där resultatet är en övergripande strategi för besöksnäringen samt en identifiering och utveckling av ett antal destinationer. 17

18 En betydelsefull process med stort engagemang som startades var Ljusdal i Centrum, med fokus på centrumutveckling och handel som skall utvecklas mot turism. Projektet har gett begränsat stöd till mässor och events för etablerade föreningar inom industri och tjänsteföretag. Dessa är de viktigaste sysselsättningsmässigt i Ljusdals kommun och de skall komma mer i fokus i en fortsättning. Inom projektet identifierades även tre nya företagsgrupper: 1) Mat&dryck, 2) Kulturföretag och 3) Hälsoföretag. Delrapporter finns för dessa samtliga grupper. Projektet gav under en begränsad tid mycket intressanta och bestående resultat! DET GODA LIVET Projektet Det Goda Livet genomfördes under ett intensivt 2007 och hade fokus på företagsetableringar. Det främsta syftet var att skapa fler arbetstillfällen i Ljusdals kommun genom att locka företag till en etablering. I enlighet med detta syfte var projektet mycket aktivt att marknadsföra kommunen för en ökad inflyttning. Projektet har bestått av att bearbeta tusentals företag och privatpersoner via utskick och telefon samt att planera och genomföra aktiviteter och utställning på Stockholm Central oktober Dessutom har det skett (och sker fortlöpande) ett omfattande efterarbete med möjliga etableringar. Mest konkret resultat har det metodiska arbetet med utskick och telefonsamtal med 2000 företag gett. Adresser till företag inom industri och tjänstesektor med över tio anställda i Mälardalen beställdes av PAR och sedan gjordes utskick och uppföljande telefonsamtal. Av de 2000 företagen sorterades knappt 30 ut som intresserade av mer information, och av dessa är mellan fem och tio stycken konkret intresserade av att etablera sig inom kommunen. Några har varit på besök i Ljusdal under 2007 och arbetet med att realisera deras intressen kommer att fortsätta under 2008 mot både industri- och tjänsteföretag. Aktiviteten har även gett kommunen en enorm marknadsföring och det finns flera familjer, varav några småföretagare, som redan har flyttat hit och flera söker barnomsorg, arbeten och boende i kommunen. Utställningen på centralen gav även en ökad samverkan mellan företag. Dessutom har NärLjus byggt upp ett e-post register som kan användas till spridning av information. Deltagande utställare på centralen var mycket nöjda och aktiviteten bidrog även till att ExTe World cup i bandy fördubblat antalet TV-tittare mot föregående år samt att flera turister har bokat semester i Järvsö. 18

19 ÖVERSIKT PÅ AKTIVITETER 2007 Nedan ges en lista på de aktiviteter som NärLjus varit delaktiga i: Januari Nya styrelsen för NärLjus börjar 1 jan ny ledare för MoD gruppen: Jonas Lindström 18 jan pressmeddelande LegoTech Scandinavia etablerar sig här 22 jan centrumledaren Daniel Swärd börjar sitt arbete. 30 jan möte med Setra, Xträ, BUN ordf, skolchef o Lars ang träutbild V 3 utgivning NärLjuset Februari Vi påbörjar jobbet med att installera och utbilda oss inom Superoffice Förstudie företag inom hälsa påbörjas. Förstudie kulturföretag startar 1 feb Stadt frukostmöte Inköp Hälsingland om Lou (antal: 38) 5 feb NärLjus styrelsemöte på Exte 12 feb Årets 1:a starta eget kurs för icke arbetslösa, 9 kvällar (antal: 21) 15 feb Lunchseminarium, internationell samverkan (antal: 27) 21 feb Information företag om nyheter från FK, skattem, miljö o AF (antal: 30) 22 feb Mat o dryck möte m Jonas Lindström 27 feb SEF besök (DHL o Kährs) Mars 1 mars pressmeddelande Nordisk nummerupplysning etablerar sig (30 pers) 5 mars NärLjus styrelsemöte på Rovdjurscenter 7 mars Hälsinglandsrekryteringsmässa för tjänsteföretag i Ljusdal (AF arr) 12 mars NärLjus arr. utbildning inom livsmedelshygien (antal: 25) 12 mars Demokratidag på Slottegymnasiet (NärLjus om Affärshus) 15 mars Frukostmöte Daniel Swärd och Ljusdals nya centrum (antal: 45) 16 mars Svenskt näringsliv presenterar statistik (antal: 24) 23 mars Uppföljning demokratidagen: ungdomar om affärshus 27 mars SEF besök (Medianet o Öhmans) 30 mars NärLjus studieresa: - besök Jernvallens bandyhall, - UF mässan i Sandviken - Eldklotet i Gävle Årets företagare i Ljusdals kommun och Gävleborgs län 2006: Kjell Jonsson, ExTe, Det Goda värdskapet 2006: Järvsöbaden. Hälsinglands Entreprenör: Christer Fransson, Mekanotjänst. Årets UF lärare: Mariette Iggström April 2 april NärLjus styrelsemöte på NärLjus 3 april SEF möte (24 help) 16 april Årets 2:a starta eget kurs för icke arbetslösa, 9 kvällar (antal:12) 24 april SEF möten (Mekanotjänst och Järvsöbacken) V 15 utgivning NärLjuset Maj 2 maj NärLjus styrelsemöte Bommars i Letsbo 3 maj Frukostmöte om finansiering (Norrlandsfonden, ALMI o Nordea) (antal:15) 3 maj Branschträff tillverkning metall 11 maj Intern information från Länsstyrelsen om Öppen Landsbygd 15 maj Nyföretagarträff (start 2006+UF) FK, AF, Skattem, ALMI m fl. (antal:20) 29 maj SEF besök (Neova o RBI byggfakta) Mariette Iggström utses på den nationella UF-mässan till årets UF lärare. Projektet Hälsingland for business startar 19

20 Juni 6 juni CVU avslutningsfest (antal: 118) 6-7 juni besök av ledningen för Cirkus Cirkör 8 juni Lars delar ut diplom o gåva till UF företagen på Slottegymnasiet 13 juni frukostmöte med hälsoföretagen (antal: 10) 13 juni NärLjus styrelsemöte på Stenegård 14 juni frukostmöte Ljusdal i Centrum om sommarens planer (antal:18) Projekt Rovdjurscenter de5stora avslutas och drivs vidare av Stiftelsen de5stora Aug aug MITTIA (NärLjus marknadsför kommunen tillsammans med projektet Välkommen till Ljusdal samt Hälsingland turism) 21 aug styrgruppsmöte CVU o avslutningsmiddag Projekt Clara Vallis Utvecklingsmotorn avslutas o drivs vidare av UC Sep V 36 utgivning NärLjuset 3 sep Styrelsemöte på NärLjus 24 sep Frukostseminarium med Teo Hären i samv. med Umbra/Kiids (antal:75) Okt 5 okt extra styrelsemöte på NärLjus okt Det goda livet (Ljusdal i Stockholm) - som föregåtts av en intensiv planering, annonsering och tusentals utskick 20 okt Rockduell Järnvägs (flyttades från Stockholm) Cissi Ramsby Siggestipendiat 26 okt Möte i Hälsingland for business+näringlivscheferna går på ExTe World cup ExTe World Cup Bandy Nov 6-9 nov NärLjus tillsammans med företag på ELMIA underleverantörsmässa 12 nov styrelsemöte på NärLjus V Studiebesök för åk 9 (275 st) hos tjänste- o mekanföretagen för femte året!!! 23 nov Internt planeringsmöte inför nov FR o Slottegymnasiet ordnar UF utställning o julshow 27 nov SEF möten (X-trä o Delins) 28 nov Gymnasiemässa öppet hus på Slottegymnasiet Dec 10 dec Styrelsemöte på Järvsöbaden 11 dec SEF möten (Citymark o 24 help) 12 dec Internt planeringsmöte inför 2008 Projekt Processutveckling I avslutades (se slutrapport) Projekt Det Goda Livet avslutades (se slutrapport) Utöver detta genomförde NärLjus ett antal projektmöten, interna planeringsmöten samt möten med nätverk både inom och utom kommunen. MILJÖPOLICY NärLjus under året uppdaterat sin miljöpolicy. JÄMSTÄLLDHET NärLjus har under året uppdaterat sin jämställdhetsplan. 20

21 BILAGA 2 Uppföljning av mål för 2007 Under 2006 tog NärLjus styrelse fram en verksamhetsbeskrivning med målområden och i årsredovisningen för 2006 redovisades utfallet mot dessa mål. NärLjus årsredovisning skall för 2007 vara färdig en månad tidigare än tidigare år. Kommunen vill ha in alla externa bokslut innan man gör sitt eget bokslut, men det gör att utfallet mot NärLjus mål i verksamhetsplanen saknas vid årsredovisningens färdigställande. Vid NärLjus styrelsemöte 10 mars 2008 beslutades en omdisponering av årsredovisningen mot tidigare år. Bland annat genom att bryta ut tidigare text i förvaltningsberättelsen om näringslivets utveckling och mål till bilagor. NärLjus nya styrelse arbetar med en ny strategi våren 2008 vilket sannolikt kommer att ge nya mål för MÅL INOM FÖRETAGSKLIMAT I målen för NärLjus verksamhetsplan 2007 var Svenskt Näringslivs mätning som görs i oktober en central del. Målet var att det sammanfattande omdöme för företagsklimatet skulle vara 3,3 (utfallet för 2006 var 2,9). För att nå detta mål skulle NärLjus verka tillsammans med kommunen genom Mötesplats Ljusdal och kommunstyrelsen tillsattes en ny kommunstyrelse och en ny styrelse för NärLjus. Mötesplats Ljusdal har inte drivits som tidigare vilket NärLjus inte kunnat påverka. Gällande rankingen var målet i verksamhetsplanen att år 2010 ha klättrat minst 100 platser, från plats 255 till lägst plats 155. Rankingen presenteras varje år i maj. MÅL INOM FÖRETAGANDE OCH NYFÖRETAGANDE Målet är att ligga bland de 50 främsta kommunerna i rankingen för båda parametrar: Företagande: 2007 ökade antal företag per 1000 invånare till 37,16 (från 36,42). Vår placering 2006 var plats 16 i Sverige det ser mycket positivt ut för 2007! Nyföretagande: 2007 startades 10,86 nya företag per 1000 invånare, mot 7,69 för Vår placering för 2006 var plats 97 i Sverige. MÅL ENLIGT EGNA UPPFÖLJNINGAR Under 2006 infördes en tjänstegaranti och ett kvalitetsarbete för rådgivning, uppföljning skedde då i Excel. Under 2007 har NärLjus infört Superoffice vilket på sikt skapar mer möjligheter till uppföljning även av företagsbesök. Det ger oss stöd mot respektive företag men vi kan ännu inte göra riktigt användbara rapporter. När det gäller företagsetableringar har under 2007 tre större etableringar ägt rum: 1) Legotech: tillverkande företag metall, c:a 10 anställda, 2) Nordisk nummerupplysning: Support/Information, c:a 20 anställda, 3) Ringbolaget: Säljföretag, c:a 15 anställda Även dokumentationen när det gäller etableringar har stärkts med Superoffice, men användbara rapporter saknas. Det Goda Livet har gett NärLjus flera intressanta prospekt att arbeta vidare med vilket vi kontinuerligt använder systemet till. 21

ÅRSREDOVISNING 2006 Org nr 887000-4747

ÅRSREDOVISNING 2006 Org nr 887000-4747 ÅRSREDOVISNING 2006 Org nr 887000-4747 Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 2-13 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer