Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport"

Transkript

1 Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Kort sammanfattning Sociala Ekonomin i Motala har genomfört en kvalitativ kartläggning av Motalas tredje sektor och tagit fram förslag på externt och internt riktade stödstrukturer och strategier för att stärka denna sektor, både på kort och lång sikt. Projektet ägdes av Motala Kommun (Fritidskontoret) under 2014 och var en del av Regionförbundet Östsams projekt Östgötamodellen - för stöd, stimulans och för sociala företag/arbetskooperativ. Datum: 4/3, 2015 Projektledare: Jonas Lagander Beställare: Motala Kommun, Bildningsförvaltningen Hemsida: Det regionala projektet tog avstamp i rapporten Arbete för alla som kartlagt de arbetsintegrerande sociala företagen i Östergötland och analyserat potentialen för tillväxt och ökning av jobbtillfällen inom denna sektor. Även i detta arbete deltog medarbetare från Motala Kommun. Ett officiellt budgetbeslut togs i Motala kommunfullmäktige november 2012 om att medverka till ett utvecklingsarbete inom sociala ekonomin utifrån denna bakgrund. Förlängning av Sociala Ekonomin skedde under vårterminen 2015 då det flyttades från bildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningens stab. Detta skedde via finansiering från Samordningsförbundet Västra Östergötland som även delfinansierat olika extraaktiviteter under projekttiden. 1

2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Metod... 5 Projektets resultat... 6 Nulägesrapport AF Motala-Vadstena: lönebidragsanställningar och sysselsättningsplatser Framtidens arbetsmarknad inom sociala ekonomin... 7 Föreningslivets status och potential... 7 Arbetsintegrerande sociala företag i Motala... 9 Återvinningen... 9 Kooperativet Grenverket Andra sociala företagsverksamheter och idéburna organisationslösningar En grundstrategi för Motalas Sociala ekonomi Online portal Föreningshus Samhällsråd Organisationen för sociala ekonomin och dess funktioner Behövda resurser inledningsvis En modell för idéburen tillväxt The Cleveland model Svenska varianter av delar i The Cleveland Model Cleveland-modellens förutsättningar i Motala En social företagsinkubator Finansiella stödstrukturer Finansiella innovationer och den sociala ekonomin Mikrofonden Östergötland (Öst) Kommunalt stödsparprogram En kooperativ markstiftelse En kooperativ företagsbytesring En kooperativ lokal bank En övergripande finansiell stödstruktur för sociala ekonomin Relationsbaserade stödstrukturer

3 Överenskommelsen Kommunala stödstrukturer Sociala hänsyn vid offentlig upphandling Policyförslag sociala hänsyn vid offentlig upphandling Riktade inköp och reserverade kontrakt Policyförslag sociala företag Policyförslag sociala ekonomin Fysiska och kompetensmässiga stödstrukturer för arbetsintegrerande sociala företag Ekonomiska stödstrukturer Utbildningsmässiga stödstrukturer Generella utbildningsmässiga stödstrukturer Tema Social Ekonomi och Innovation på gymnasienivå Högre utbildning inom social ekonomi Rekommendationer i steg

4 Inledning Den sociala ekonomin har potential att anställa betydligt fler människor än den gör idag. Kommunen ser den sociala ekonomin som ett verktyg för att få fler i arbete och som en viktig resurs för samhällets totala utveckling. Denna sektor är med och bidrar till att människor känner sig behövda och att de kan delta i samhällets utveckling utifrån eget intresse. I slutändan är det positivt för oss alla med en aktiv social ekonomi där människor arbetar, utan särskilt vinstsyfte, för att nå olika samhälleliga mål som de själva brinner för. Socialt företagande är ett instrument för att få fler människor i arbete och genom arbetsintegrerande sociala företag/sociala arbetskooperativ kan nya möjligheter skapas för medborgare som står utanför arbetslivet att via rehabilitering och anställning påverka sin egen livssituation. Under 2014 initierades en kartläggning av den sociala ekonomin i Motala och i samband med denna gavs uppdraget att ta fram anpassade stödstrukturer. Målet är en stark tredje sektor i Motala med god förmåga att bidra till vår gemensamma välfärd och den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Kommunfullmäktige tog ett budgetbeslut i november 2012 om att bidra till ett utvecklingsarbete inom den sociala ekonomin i Motala. Detta utifrån perspektivet att samhället delas in i tre sektorer: offentlig, privat och social, där den sociala ekonomin (den tredje sektorn) kan ses som ett komplement till övriga aktörer på marknaden. Projektet utgjorde en del av Region Östsams (numera en del av Region Östergötland) projekt "Östgötamodellen - för stöd, stimulans och för sociala företag/arbetskooperativ" vars syfte var att ta fram regionala stödstruktur för sociala företag. Definitioner Social ekonomi - "Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft." Socialt företag - Det finns många olika former och variationer av sociala företag, men de är alla en del av den sociala ekonomin. Tillväxtverket har tagit fram följande kriterier som definierar ett "arbetsintegrerande socialt företag" vilket är den typ av socialt företag som detta projekt huvudsakligen tittat på: "Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet" 4

5 Metod Projektet samlade in fakta genom personliga kontakter kvalitativa intervjuer och möten seminarier, studiebesök och workshops. Detta med intressenter från alla samhällssektorer men alla med intresse och uppdrag inom eller riktat mot sociala ekonomin. Tanken var att hitta kvalitativa perspektiv för att kunna göra en bedömning av tillgångar och behovsluckor. Kvantitativa data gällande graden av anställningar med anställningsbidrag från arbetsförmedlingen inom den sociala ekonomin hämtades från Arbetsförmedlingen Motala-Vadstena. Research via internet, litteratur, rapporter och studier skedde naturligtvis också. Personlig kontakt: projektet har varit i direktkontakt med ett 40-tal föreningar och merparten av de sociala företag som finns i Motala. Antingen via mejl, möten eller besök. Dokumenterade intervjuer har genomförts med 18 av dessa utifrån ett fastställt standardformulär. Vidare har presentationer av projektets hållits för gemensamma föreningsmöten vid ett antal olika tillfällen. Workshops och seminarier: 2 större seminarier med representanter från sociala ekonomin och kommunen har genomförts för att samla in kunskap om "åt vilket håll det blåser" intressemässigt för dessa frågor och vilken kunskap som finns. Först ett inspirationsseminarium med inbjudna föreläsare inom relaterade ämnen, och senare ett visionsseminarium där vi körde workshops kring fyra olika teman - stödstrukturer för socialt företagande, föreningscenter, nätverk sociala ekonomin och Överenskommelsen. Vidare hölls två korta kunskapsworkshops finansierat av samordningsförbundet för intressenter inom sociala ekonomin i Motala, detta med Tema EF och Karriär-Kraft. Under vecka 45 bidrog projektet med ett heldagsseminarium om Finansiella innovationer och den sociala ekonomin (mer om detta senare i rapporten) samt två mindre föredrag genomförda av Sveriges studentkårer och det sociala företaget MKEF från Växjö. Eget deltagande i studiebesök, nätverk, seminarier och workshops: Exempel på genomförda studiebesök är Koop M i Vadstena, Kooperatörshuset i Göteborg, Karriär- Kraft i Göteborg, Föreningshuset i Örebro, Fontänen i Linköping, Kooptjänst Norrköping, Basta i Nyqvarn, Kooptima Norrköping samt Grenverket och Återvinningen i Motala. Vid flera tillfällen under 2014 deltog projektledaren vid träffar för det nationella SKLnätverket för tjänstemän som arbetar med socialt företagande i olika former. Flera nationella seminarier besöktes också där höjdpunkten nog var Östgötakommissionen för folkhälsas "Från tanke till handling" i Norrköping där Sir Michael Marmot medverkade som föreläsare. Andra särskilt nämnbara seminarier var Integrera Mera anordnat av integrationsministern samt spridningsseminariet för Tema EF. Samtliga aktiviteter som projektledaren deltog i under 2014 finns redogjort för i projektets delrapporter. Dessa finns tillgängliga på 5

6 Projektets resultat Nulägesrapport AF Motala-Vadstena: lönebidragsanställningar och sysselsättningsplatser Under maj månad 2014 hade Arbetsförmedlingen Motala-Vadstena sysselsättningsplatser hos anordnare enligt nedan - 40% hos föreningar 10% hos hjälporganisationer 3% hos sociala Företag 47% hos företag/kommun Dessa anordnare finns i både Motala, Skänninge, Vadstena och Linköping. Dessa städer kan räknas som tillhörande en gemensam arbetsmarknadsarena för Arbetsförmedlingen Motala-Vadstena. Sysselsättningsplatser hos föreningar: Totalt 96 placeringar (ca kr/mån) fördelat i - 18 idrottsföreningar 3 trossamfund 3 intresseföreningar/folkbildningsförbund Hjälporganisationer: 23 placeringar ( kr/mån) Sociala företag: 6 placeringar (ca kr/mån) Totalt: 7 miljoner kronor per år. När det gäller lönebidrag och trygghetsanställningar i samma städer såg det ut så här - Föreningslivet hade 66 anställningar fördelade i 18 idrottsföreningar 10 trossamfund 17 Intresseföreningar/folkbildningsförbund Hjälporganisationer: 31 anställningar Sociala företag: 52 anställningar Totalt: nästan 19 miljoner per år (schablonmässigt räknat) i utbetalade anställningsstöd. Nyckeltal Ovanstående statistik kommer snabbt att bli inaktuell och Arbetsförmedlingen Motala- Vadstena har lovat att förse kommunen med nollmätningar varje vår- och hösttermin under 6

7 kommande år. På så vis kan kommunen mäta om gjorda insatser har påvisat effekt på sysselsättningen. Kommande nollmätningar kommer fokusera på enbart Motala enligt följande nyckeltal; antal individer med anställning utifrån social hänsyn, dvs. anställning med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen inom Motala kommun, fördelat på kommun, sociala företag och ideella föreningar/organisationer samt ordinarie näringsliv. Framtidens arbetsmarknad inom sociala ekonomin 348 föreningar finns registrerade i Motala kommuns föreningsregister vilket sannolikt betyder att denna resurs är underutnyttjad för sysselsättning. Det är främst större föreningar och organisationer som bidrar med sysselsättningsplatser och anställningar med lönebidrag. "Att våga ta klivet" att anställa som en liten förening, kanske utan egen lokal, innebär att kliva över en mycket hög tröskel. Här krävs anpassade stödstrukturer för att underlätta om mindre föreningar ska skapa fler sysselsättningsplatser och lönebidragsanställningar. VIA Ekenäs har möjlighet att bidra genom att ta på sig ett arbetsgivaransvar i vissa fall. Detta är något som skulle kunna kopplas till en generell stödstruktur för föreningslivet och för uppstart av nya sociala företag. Men det räcker inte om en förening inte ens har egen lokal. Alltså behövs en eller flera fysiska platser där föreningar kan dela på resurser - ett föreningshus eller fristående lokaler i någon slags samordningslösning. För att VIA Ekenäs ska kunna gå in med stödstrukturer krävs en tydlig och stabil social företagsplattform. I linje med ovanstående visar intervjuer med föreningsrepresentanter inte på något generellt större intresse för att anställa människor eftersom detta antas kräva ett större ideellt engagemang. Ett engagemang som redan läggs i hög utsträckning på befintliga verksamheter och olika inkomstbringande events, inte minst Vätternrundan. Vissa deltagare påpekar att det vore synd att lägga ökade bördor på eldsjälar när dessa redan gör så mycket ideellt arbete med Vätternrundan, Piraterna och andra verksamheter som betyder så mycket för Motala. Att undvika att ställa orimliga krav betyder dock inte att nya möjligheter inte kan grundläggas och växa för att med tiden bli något som bidrar till ökad sysselsättning. Inte minst gällande socialt företagande där föreningslivet, om rätt stödstrukturer etableras, sannolikt skulle kunna bli en större tillgång både gällande socialt entreprenörskap, samarbeten och som kund. Föreningslivet i Motala har varit bra på att starta företag med många samtida goda exempel att visa upp, som Vätternrundan och Återvinningen. Självfallet ska vi klara av att bygga vidare på denna goda anda och de positiva erfarenheter som finns. Föreningslivets status och potential Många intervjuade har påtalat att den ideella sektorns deltagare blir allt äldre och att återväxten är skral. "När vi är borta försvinner det", sade en medlem i uppnådd pensionsålder inom handikappsrörelsen som deltog i ett möte projektet anordnade. Den här känslan av att det går bakåt med föreningslivet finns inte bara i Motala utan tycks 7

8 vara nationell. Sant verkar vara att delar av föreningslivet får svårare att nyrekrytera och medlemmar är inte lika trogna som förr utan byter ofta mellan föreningar för att man vill pröva på nya saker. Detta gör det svårt att räkna med att personer finns tillhanda för de ideella uppdrag som behöver utföras. Därför menar vissa att man kan se en trend av professionalisering inom den svenska ideella sektorn, där mycket av det som tidigare utfördes ideellt blir inköpt som tjänster av företag. Här finns såklart öppningar för socialt företagande att fylla en roll. Men är det verkligen så illa med föreningslivet som det upplevs av vissa? Den forskning projektet tittat på menar att så inte är fallet. Svenskarna tillhör de folk i världen som engagerar sig allra mest ideellt på sin fritid. Så har det varit under hela 1900-talet och inga tecken finns som tyder på att detta håller på att förändras. Däremot kan det eventuellt vara så att traditionella föreningar inte är lika lockande på grund av förändringar i synen på ideellt arbete hos nya generationer. Med dagens IT-lösningar behövs ofta inget organisationsnummer för att göra avtryck i sitt ideella engagemang. Däremot när det handlar om mer organiserat samarbete och bidragsansökningar så behövs fortfarande den ideella föreningen. Det är inte säkert att nya generationer väljer att ansluta sig till befintliga föreningar många väljer hellre att starta en egen. Via detta kan känslan av att det går bakåt inom äldre föreningar förstås på ett annat sätt. Sen går det naturligtvis trender i vad människor väljer att lägga sitt ideella engagemang på. Projektet har via detta tittat på möjligheten att skapa stödstrukturer för att länka samman föreningslivet så att broar mellan nya och äldre föreningar kan byggas. Därmed kan ideella krafter synkas vid behov även om dessa krafter i dagens kontext inte är så lojala till enskilda organisationer. Organisationerna kan hitta varandra istället och samarbeta vilket de såklart redan gör i Motala, men allt kan bli bättre. Central lotsning och marknadsföring av föreningar och frivillighetsarbete kan exempelvis erbjudas mer konkret och tydligt. I detta skall sägas att de idrottsföreningar som deltagit i projektet inte alls haft samma svårigheter som exempelvis vissa sociala föreningar. Idrotten står stark i Motala men även här finns problemet med att medlemmar inte är lika trogna en idrott som tidigare utan vill testa på många olika saker och därmed oftare byter föreningar. Men generellt har inga tecken visats att särskilda stödstrukturer behövs, mer än de som redan erbjuds, för att lösa några svårare problem. Idrotten anställer idag en hel del människor i Motala och har även engagerat sig i arbetsmarknadsprojekt, exempelvis det framgångsrika projekt MAGIC som drevs av Östergötlands Idrottsförbund (ÖIF) och stärkte människor i utanförskap genom att låta dem, bland annat, pröva på olika idrotter. 60% av motaladeltagarna gick vidare till arbete eller studier efter sin tid i MAGIC. Erfarenheterna av detta projekt bedöms definitivt vara av intresse att försöka ta tillvara på i Motala även nu efter projektets avslutande. Kompetensen finns kvar. Generella stödstrukturer för att accelerera det som redan finns och bygga broar mellan olika föreningssektorer definieras som den huvudsakliga möjligheten för att gynna föreningslivet i Motala - gällande att stimulera fram nya arbetstillfällen. Strukturella brobyggen behöver även etableras mot den sociala företagarsektorn och ordinarie näringslivet. Projekt MAGIC fanns på flera håll i Östergötland och där samarbetade ÖIF med handikappsrörelsens sociala företag Kooptima i flera kommuner ett typexempel på hur broar kan byggas för att ge hävstång på olika kompetenser och resurser inom den sociala ekonomin. Att stressa eldsjälarna genom att avkräva dem att ta ett större ansvar för sysselsättningen 8

9 utan att ge någonting tillbaka är inte en gångbar väg. Och någon quick fix kan inte ses som möjlig. Istället rekommenderas en långsiktig strategi för att att accelerera eldsjälarnas insatser och ge hävstång på de resurser som redan finns. Ett sådant långsiktigt arbete kräver strukturella insatser som för att lyckas helst inte ska utmana utan komplettera de strukturer och praxis som redan är gällande i Motala. De nya insatser som görs bör utgå från proportionell universalism (i enlighet med Östgötakommissionen för folkhälsas rekommendationer), social- och ekonomisk inkludering, resursjämlikhet och självfallet demokrati. För att lyckas med detta är det av vikt att den sociala ekonomins organisationer känner att makten över stödstrukturerna även delvis ligger i deras egna händer. Egenmakt är det främsta sättet att accelerera och skapa drivkrafter hos människor och organisationer består uppenbart av intet annat än just människor. Vi kan även hämta inspiration från Tillväxt Motala och hur den organisationen gynnat näringslivet. Så för att få bättre kraft inom Motalas sociala ekonomi och på sikt öka antalet anställningar är det denna typ av inriktning som nya stödstrukturer bör ges. Egenmakten bör vara både social och ekonomisk. Arbetsintegrerande sociala företag i Motala Det huvudsakliga fokuset i detta projekt när det gäller socialt företagande är arbetsintegrerande socialt företagande. På Tillväxtverkets hemsida sofisam.se listas Sveriges arbetsintegrerande sociala företag som uppfyller Tillväxtverkets definition. Motala har två företag med på den listan - Återvinningen och Grenverket. Båda dessa behandlades ingående i dåvarande regionförbundet Östsams rapport "Arbete för alla" för den som vill fördjupa sig. En kort introduktion ges nedan samt några andra exempel på sociala företagsverksamheter och idéburna organisationslösningar. Återvinningen "Återvinningen" heter egentligen Motala Återvinningsförening och är en ideell förening som äger ett företag, Motala Legomontering AB. Återvinningen som startades 1992 är ett av Sveriges äldsta arbetsintegrerande sociala företag och har på senare tid expanderat med filialer i både Linköping och Norrköping. Verksamheterna innefattar café, restaurang, hushållsnära tjänster och Återvinning - där deras välkända second handbutiker utgör kärnan. Restaurangerna heter 71:an och 59:an och utgör båda tidigare kommunala dagcentraler. Återvinningen anställer totalt uppåt ett 70-tal personer och står huvudsakligen på egna ben utan något särskilt stöd från kommunen. Uppstarten i början av 90-talet stöddes av dåvarande Samordningsförbundet Motala-Vadstena (som senare "släppte taget") och eldsjälen Bruno Lindblom var en grundläggande drivkraft, då som nu, i företaget. Den huvudsakliga målgruppen för rehabiliteringsarbetet är människor med olika typer av funktionsnedsättning, tidigare missbruksproblematik och långtidsarbetslöshet. Återvinningen har överlevt några svåra perioder vilket gör att här finns mycket intressanta erfarenheter och kompetenser att bygga vidare på i ett generellt utvecklingsarbete för socialt företagande i Motala. Bruno Lindblom har deltagit i flera av de aktiviter som projektet genomfört. 9

10 Kooperativet Grenverket "Grenverket" startades 2007 som en avknoppning till dåvarande Samordningsförbundet Motala-Vadstenas rehabiliteringsverksamhet "Basverksamheten". Kooperativet stöttas fortfarande av Samordningsförbundet (efter 2014 kallat "Samordningsförbundet Västra Östergötland") via köp av arbetsträningsplatser och i styrelsen sitter befintliga och före detta högt uppsatta tjänstemän från kommunen och samordningsförbundet, samt andra personer med nyckelkompetenser och lokala nätverk. Mot slutet av 2014 hade Grenverket 36 anställda med AF-bidrag och 3 anställda utan AF-bidrag. Verksamheten innefattar 5 caféer på högstadieskolor, 1 café på gymnasieskola, 1 personalcafé på Socialkontoret. Kök som tillverkar till caféerna och även catering. Andra delar är trädgårdsarbete, trädfällning, röjning och snöskottning till privatkunder och företag/föreningar. Viss legotillverkning utförs till olika företag. Städning till privatkunder och företag/föreningar samt flytthjälp ingår också i verksamhetsbredden. Man kan även bistå med administrativa tjänster som utskrifter, kopiering med mera. Ett problem Grenverket har är att de i mångas ögon, exempelvis inom näringslivet, ses som en kommunal verksamhet vilket de inte är utan en fristående ekonomisk förening. Därför ser de ett behov av att samarbeta mer med Tillväxt Motala, men även andra sociala företag, för att få en större förståelse för sin verksamhet. Flera verksamhetsledare från Grenverket har medverkat i projektets olika aktiviteter. Andra sociala företagsverksamheter och idéburna organisationslösningar Det finns många andra idéburna näringsverksamheter i Motala där den mest kända sannolikt är Vätternrundan. Denna föreningsstödstruktur lär gissningsvis vara oöverträffad när det gäller att generera inkomster till ideella sektorn - även ur nationellt hänseende. Vätternrundan är, likt Återvinningen, en ideell förening som äger aktiebolag. Just denna organisationslösning som förenar aktiebolagets näringsfördelar med den ideella föreningens idéburna plattform verkar vara en vanlig lösning i Motala. Även speedwayklubben Piraterna har strukturerat sin organisation via en aktiebolagslösning. Likväl det lyckade experimentet Tillväxt Motala där den ideella föreningen ersatts med en ekonomisk förening. Är denna organisationslösning något vi bör bygga vidare på i framtida kompetensmässiga stödstrukturer? De goda exemplen finns det i alla fall gott om i Motala. Andra nämnbara arbetsrehabiliterande verksamheter är biståndsorganisationen och regionala Second Handkedjan "Hjärta till Hjärta" och (ännu en gång) Piraterna som båda anställer människor med bidrag från AF. Fler idrottsföreningar och andra föreningar anställer också med lönebidrag, självfallet. Men alla ryms inte i denna rapport i och med inriktningen mot arbetsintegrerande sociala företag. I ett fortsatt generellt utvecklingsarbete för sociala ekonomin finns stora tillgångar i form av både drivkraft och kompetens kring detta i många organisationer som bör kunna generera ökad sysselsättning med rätt incitament och stöd. Vi har även organisationer som redan jobbar för att starta arbetsintegrerande sociala företag i Motala - föreningen Verkstadsliv, K-Ringen samt det vinstdrivande företaget Radix Kompetens är sådana exempel. 10

11 En grundstrategi för Motalas Sociala ekonomi Motala har idag en framgångsrik lösning i form av Tillväxt Motala som fått uppdrag av kommunen att driva traditionella näringslivsfrågor. En näringslivsstrateg för interna näringslivsfrågor inom kommunen kompletterar. Tillväxt Motala är en ekonomisk förening med hundratals lokala företag som medlemmar som äger ett Aktiebolag. En samhällssektoriell lösning som skapat operationell egenmakt, förtroende och flexibilitet för näringslivet. Tillväxt Motala AB arbetar med övergripande näringslivsfrågor som platsmarknadsföring, destinationsutveckling, etableringsfrågor och stödstrukturer för nyföretagande. Med inspiration från Tillväxt Motala har projektet tittat på att skapa en komplett samhällssektoriell lösning (se bild ovan) där även Sociala ekonomin får en organisatorisk representant, kompletterad med en strateg för sociala ekonomin på kommunen. På så vis skapas en flexibel helhet där egenmakt och operativ självständighet är grundläggande för de två fria samhällsorganisationerna både gentemot varandra och kommunen. För att få fler i arbete samt uppmuntra deltagande i- och öka effekterna av den sociala ekonomins fria insatser i samhället har ett antal olika stödstrukturer definierats som kan kopplas till modellen. Det är viktigt att dessa så långt det är möjligt sammankopplas med behov och tillgångar hos Tillväxt Motala för att få maximala hävstångseffekter på skattemedlen. Denna sammankoppling kan ske på distans eller fysiskt i gemensamma lokaler i vad som skulle kunna beskrivas som ett samhällscentrum (se nedanstående bild). 11

12 Via denna synergistiska lösning skapas underlag för gemensamma projekt, sociala innovationer, CSR-samarbeten och en social företagsinkubator organisationerna emellan. Resurserna finns redan i Motala eller är på väg att skapas. Vissa kan behöva tillföras av kommunen som åtminstone inledningsvis även kommer att behöva stå för finansiering. Tillväxt Motala som är i utvecklingsfasen av ett nytt företagscentrum med inkubator ( version light ) har uttalat sig positivt om att dela gemensamhetslokaler med den sociala ekonomins aktörer om möjligheten ges. I workshops har föreningslivets representanter ställt sig mycket positiva till att komma närmare Tillväxt Motala på detta sätt. Genom adderande av den sociala ekonomins organisation i Tillväxt Motalas lokaler får även denna sektor del av stödstrukturerna ( version light ) och ökar relevansen i Tillväxt Motalas satsning. Resultatet blir ett samhällscentrum för gränslösa möten och samarbetsmöjligheter samt resurseffektivisering. Distanslänkar och satellitlösningar kommer självfallet alltid att existera i modellen eftersom samhällets resurser är utspridda. Online portal Stödstrukturer online har efterfrågats där en portal innehållande olika föreningsresurser kan integreras med (se bild ovan). Detta för att samla de idéburna organisationer som av olika anledningar har svårt att interagera fysiskt inne i centrum exempelvis landsbygdsföreningar - men även för att underlätta generellt för människor att engagera sig ideellt. Det ska även bli enklare för idéburna organisationer att hitta- och samarbeta med varandra genom att exempelvis dela resurser. Det är inte viktigt att hela online-systemet består av en enda mjukvarulösning, då detta eventuellt kan kräva både stora utvecklingskostnader och försening av implementeringsfasen, utan portalen kan bestå av olika delar som länkas samman på en hemsida. Vill kommunen satsa på en egen helhetslösning finns sannolikt olika projektmedel att söka för detta men frågan är om vi då riskerar att uppfinna hjulet en gång till eller att ge oss på något som senare visar sig vara en felsatsning? Inledningsvis kan olika befintliga lösningar köpas in för integrering med varandra. Projektet har definierat ett inköp av Örebros volontärförmedling och Möckelnföreningarnas front office-lösning (eller Tillväxt 12

13 Motalas) att integreras tillsammans med gratisverktygen Vote-IT (medlemsmöten online) och A-Förening (back-office), som ett enkelt och billigt första steg där kommunen slipper ta risker. Det viktiga är att få till integreringen online på ett bra sätt. Förslagsvis driftas portalen av organisationen för sociala ekonomin och om så önskas kan en bättre version tas fram i ett senare skede. Föreningshus Vissa föreningsrepresentanter har uttryckt behov av ett traditionellt föreningshus. Projektet har därför besökt Fontänen i Linköping samt Föreningshuset i Örebro. Därtill arrangerades en föreläsning med Göteborgs Föreningscenter. Viktig kunskap och inspiration har erhållits. Projektet har dock via intervjuer och möten inte kunnat styrka ett övergripande behov gällande detta. De flesta föreningar har lokaler eller kan ordna detta tillfälligt via studieförbund och andra lösningar. Dessutom har kommunen under detta år köpt in Gamla Folkets hus som nu skall drivas av en ideell förening och erbjudas föreningslivet som event- och möteslokal. Därmed är stora delar av grundbehovet redan täckt. Vissa föreningshuskomponenter som ett par fria bokningsbara möteslokaler och mikrokontor med föreningsskåp och samt administrativa tjänster kan dock vara en intressant light-lösning att pröva eftersom vissa föreningar efterfrågat detta. Företrädesvis kunde dessa stödstrukturer inlemmas i Tillväxt Motalas nya lokaler där näringslivsinkubatorn skall inhysas. På så vis kan ett Samhällscentrum (version light) sannolikt etableras relativt snart och ersätta ett eventuellt behov av ett klassiskt föreningshus. De idéburna organisationer som behöver kan då använda de nya resurserna tills ett behov av utökning börjar märkas. De administrativa tjänsterna kan också erbjudas genom att hänvisa till sociala företag som är intresserade av att utföra dessa. Visar sig detta fungera med Tillväxt Motalas nya lokallösning vore det ju fint om verksamhetsledaren (den operativa stödstrukturen) för den föreslagna nya organisationen också kunde sitta där. Allt för att skapa synergier. I detta sammanhang bör även nämnas att det finns en politisk vilja att minska ner på föreningsbidragens finansiering av lokalhyror. Ju fler gemensamhetslösningar för föreningslivet vi kan hitta desto mer kan föreningsbidragen gå till kärnverksamhet som ju är det reella syftet. Gemensamhetsytor innebär även mötesplatser vilket gör att fler idéer och samarbetslösningar kan komma att uppstå. Även över gränserna mellan näringslivet och sociala ekonomin - vilket kan ge upphov till nya idéburna företag, CSR, projekt och andra utvecklande verksamheter. Detta är önskvärt inte minst ur arbetsmarknadshänseende. Vidare gällande att kunna minska hyresvärdarnas andel av föreningsbidraget är det sannolikt fördelaktigt om portalen online kan innehålla någon form av resursdelningslösning där föreningar kan hitta varandra för att dela lokaler och boka gamla folkets hus, och även andra tillgångar (ideell tid/utrustning), för att öka föreningsbidragets effektivitet, alternativt uppehålla detta om politiken skulle välja att dra ned på utbetalningarna i något sammanhang. Att på detta sätt få föreningar att börja samarbeta och dela lokaler/resurser ute i Motalas närsamhällen kan potentiellt ha en gynnande effekt på integrationsarbetet och öppna upp för satellitenheter till organisationen för sociala ekonomins stödstrukturer. Därmed når vi ut mer effektivt och på ett mer inkluderande sätt med dessa. Genom portalen online 13

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer