...är viktigt för tillväxten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...är viktigt för tillväxten"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft rivstartar 200 kvinnor med goda förutsättningar för styrelsearbete ska identifieras. Målet är att öka det mångfacetterade tänkandet även i bolagsstyrelser. läs mer på sidan 10 Ambassadörer ska ändra attityder och skeva bilder 25 procent av Sveriges företag drivs av kvinnor, men svenskarnas bild av en företagare och entreprenör är en man. 880 ambassadörer ska ändra på detta. läs mer på sidan 12 kommande generationer Hur ser framtidens företagande ut? läs mer på sidan 22 Det finns en stor potential för kvinnor att ta över företag leif melin sidan 8 Stärk dina egna möjligheter! Med vår hjälp slipper du uppfinna hjulet på nytt. Använd våra informationstjänster inom patent-och varumärkesområdet. Läs mer på Skydda dina idéer

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS ledare Lönsamhet är nyckeln till tillväxt i har alla våra bilder av hur det är att vara företagare. Faktum är att även i en lågkonjunktur är det många företagare som vittnar om hur kul och utvecklande det är att driva företag att vara sin egen chef och få bestämma själv, att bygga upp och utveckla en verksamhet. Företagande innebär för många större möjligheter till att utveckla sin kapacitet, kreativitet och kompetens. ALMI Företagspartner och Tillväxtverket, som på olika sätt arbetar med näringslivets utveckling, har här en viktig roll att fylla. Men hur ser näringslivet egentligen ut? De flesta företag är små och finns inom tjänstesektorn. 90 procent av alla företag har färre än 5 anställda och 99 procent har färre än 50 anställda. Drygt 40 procent av småföretagarna vill växa, drygt 30 procent vill växa men utan att anställa, medan 25 procent inte vill växa alls. Kvinnor och män som driver företag har ungefär samma tillväxtambitioner. Brist på egen tid är det vanligaste tillväxthindret, enligt innehåll Gunilla Thorstensson, tillväxtverket. Programansvarig Främja kvinnors företagande och ambassadörer för kvinnors företagande. Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Avgörande för tillväxt Förutsättningar för att skaffa nya marknadsandelar eller bygga upp nya kundsegment, expan dera geografiskt eller anställa är också knutet till bransch, affärs modell, mark nads villkor och per son liga förutsätt ningar hos företagaren. En före tagare som inte vill växa är lika mycket företagare som en som vill växa. Företagare med hållbara affärsmodeller är alla goda förebilder, alla viktiga för att visa hur mångfacetterat Sveriges näringsliv är att kvinnor och män driver företag i alla branscher över hela landet. Dessa företagare visar att allt är möjligt. Vad är det då som är avgörande för företagare som vill växa? Två professorer inom småföretagsforskningen, Per Davidsson och Frédéric Delmar, visar att det i många fall är lönsamhet som är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa tillväxt. Lönsamhet i företaget skapar den självtillit som behövs för att företagare ska satsa på tillväxt. Ofta är det överblivna vinstmedel som återinvesteras i verksamheten. Hög lönsamhet ger därför både självtillit och förmåga att finansiera tillväxt. Snarare än att vara svaret på företagarens ursprungliga drömmar kan tillväxt vara lösningen på problemet när det blir pengar över i företaget. Skillnader i villkor Forskningen visar också att företagare ofta styrs av överväganden om maximal acceptabel förlust snarare än maximal förväntad vinst. Offensiva satsningar på tillväxt kan hamna bortom gränsen för den maximalt acceptabla förlusten. Här kan vi se skillnader i villkor för kvinnor och män som företagare. Många kvinnor är verksamma inom branscher där eget företagande inte varit lika möjligt, till exempel inom den offentliga sektorn. marie ahlgren, Almi företagspartner. Affärsområdeschef Nya Företag. Kvinnor har som grupp hälften så mycket eget kapital som män. Många kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för familjen än vad många män gör. Kvinnors nätverk har traditionellt inte varit lika karriärs- och affärsinriktade som männens. Detta hämmar givetvis kvinnors möjligheter att satsa på tillväxt. Med en ökad andel kvinnor som äger och driver företag kommer kvinnors tillgång till kapital och nätverk att öka. Vi får också fler förebilder, som visar att det är möjligt och utvecklande att driva företag och vi kommer att se allt fler växande företag som drivs av kvinnor. Trevlig läsning! produktion Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm Tel Projektledare Titti Ström Charlotte Ihre Redaktör Cindy Ahrnewald Formgivning & produktion Johanna Fahlén och Patricia Zar Nowa Kommunikation Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Omslagsfoto Peter Knutson på omslaget Afsaneh Bauer, Ghatan Bauer Advokatbyrå Charlotte Ihre, Charlotte Bonde Design Titti Ström, Food 4 friends Eva Rydåker, senior kompetens Sofia Rutili, 2 år INTRODUKTION 4 I FOKUS: KVINNORS FÖRETAGANDE Synliggör kvinnligt företagande och entreprenörskap 12 ATTITYDER & FÖREBILDER Ambassadörer ändrar attityder och skeva bilder 21 FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN Stina Ehrensvärd drömmer om en miljard kunder Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 Webbplats: TILLVÄXT 6 EGEN REGI Kvinnors företagande i förändring 8 MENTORSKAP Om svenska kvinnors ägarskifte, mentorskap och entreprenörskap 10 MED SIKTE PÅ STYRELSEPLATS Fler kvinnor på styrelseposter utifrån ett tillväxtperspektiv FINANSIERING OCH INNOVATION 14 AKTIVA VAL Kvinnor verkar i mindre kapitalintensiva branscher än män 17...OCH VINNAREN ÄR Beautiful Business Award FÖRETAGSSAMHET Från förr till nu FRAMTIDEN 22 MOT HORISONTEN Blir framtidens företagande feminint? 24 NÄTVERKA MERA Allt fler nätverkar på webben 26 NOTERAT Kort om kvinnor företagande PROVISA INFORMATION AB Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på

3 dolhem design 30% GÅR I KONKURS Även lönsamma företag kan drabbas av likviditetsproblem. I bästa fall innebär sena betalningar svårigheter. I värsta fall katastrof. Intrum Justitia förstår småföretagarens situation bättre än någon annan. Ta kontakt med oss så förklarar vi hur du kan förvandla din kredithantering från administrativ utgift till vinstmaskin. Läs mer på och beställ European Payment Index, marknadens mest heltäckande studie av betalningsvanorna i 22 europeiska länder. Intrum Justitia AB Stockholm Tel Fax

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS En längtan efter att växa Foto: istockphoto.com Hur ser det svenska småföretagandet ut och var i landet drivs det företag? Hur vill de svenska entreprenörerna låta sina företag växa och vilka hinder för tillväxt ser de? Det finns många likheter mellan män och kvinnor som driver företag. Men det finns också skillnader, som till exempel fördelning på bransch. Det finns i dag drygt företag i Sverige. Av dessa har nära stycken företag fler än 50 anställda. Resterande är till cirka 90 procent företag med färre än fem anställda. Skillnaden mellan små och stora företag räknat i anställningar, är dock inte tillnärmelsevis så stora; mindre företag motsvarar 44 procent, eller cirka en miljon, av anställningarna i Sverige, medan medelstora och stora företag (fler än 50 anställda) står för 55 procent (källa: SCB). Den största andelen företagare finns i åldersspannet år, och utgör cirka en tredjedel av företagarna. Tidigare har småföretagare generellt sett haft en ganska låg utbildningsnivå, men i takt med att befolkningens allmänna utbildningsnivå har höjts har även detta förändrats. Utbildningsnivån är dock fortfarande högre bland kvinnliga entreprenörer. 25 procent av Sveriges småföretagare är kvinnor, och drygt 30 procent av nyföretagarna är kvinnor. Endast 6 procent av de nya företagen leds av män och kvinnor tillsammans. Att andelen kvinnor är högre bland de nya företagen skulle kunna tolkas som att den ojämna könsfördelningen bland företagare är på väg att minska, även om arbetsmarknaden fortfarande är mycket tradi tionstypisk. En könsuppdelad marknad Huvuddelen av företagen i Sverige är tjänsteföretag. Tjänstedominansen gäller oavsett kön, men företagandet följer samma mönster som arbetslivet i övrigt när det gäller val av bransch. Inom branscher som renhållning, rekreation och annan service samt hälso- och sjukvårdstjänster och utbildning domineras företagandet av kvinnor. Tillverkning, bygg, transport och kommunikation är branscher där entreprenörskapet i huvudsak utgörs av män. Fördelningen inom uthyrning och företagstjänster, hotell- och restaurang samt handel är relativt jämn. Den jämnaste könsfördelningen när det kommer till företagande, finns i Stockholms, Örebro, Norrbottens, Dalarnas, Södermanlands och Gotlands län, där 23 procent av företagarna är kvinnor. Störst skillnad råder i Hallands och Jönköpings län, där män motsvarar 82 procent av företagandet. I storstadslänen återfinns flest småföretagare. Nära 60 procent av alla entreprenörer, kvinnor såväl som män, verkar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Majoriteten av de svenska företagarna riktar sig till den lokala marknaden. Den lokala marknadsorienteringen är något större bland kvinnor, motsvarande 77 procent, medan 68 procent av männen verkar mot den lokala marknaden. Drygt 21 procent av företagande kvinnor riktar sig nationellt och endast 2 procent internationellt. En stark tillväxtvilja De svenska företagarna har tydliga tillväxtambi tioner. Tre fjärdedelar vill låta företaget växa en siffra som är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Hälften av alla småföretag har också under perioden haft en omsättningstillväxt på över 10 procent. Även här är nivåskillnaderna mellan män och kvinnor försumbara. Det största hindret för tillväxt uppges vara bristen Flertalet kvinnor och män som driver företag har tillväxtambitioner. på egen tid. Därefter följer myndighetsregler och tillgång till arbetskraft. Män upplever i större utsträckning än kvinnor att tillgång på lämplig arbetskraft, liksom lagar och myndigheter, är ett hinder för tillväxt. Kvinnor uppger oftare än män konkurrens från andra företag som ett tillväxthinder. En anledning till detta kan vara skillnaden i bransch. Möjligheten till personlig utveckling som företagare och att kunna påverka sin arbetssituation upplevs som positiva faktorer jämfört med att vara anställd. Mer än hälften av entreprenörerna uppger också att möjligheter till personlig utveckling är bättre som företagare än anställd. 26 procent av kvinnorna och 37 procent av männen, tycker att inkomst och personlig ekonomi är en faktor som gör det bättre att vara företagare än att vara anställd. Kvinnor tycker dock i större omfattning än män, att familjelivet är bättre som egen företagare än som anställd. Text: Cindy Ahrnewald Källa: tillväxtverkets rapport Kvinnors och mäns företagande fakta och statistisk 2009, SCB, ITPS AB Grundstenen - Sveriges mest köpta bolag Snabbt och enkelt sätt för dig som ska starta eget. Läs mer på vår hemsida Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår största tjänst. Mer än svenska företag har startats med ett AB Grundstenen. Falun Malmö Stockholm Göteborg E-post: Hemsida: LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

5

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Kunskap är nyckeln till framgång Driftighet för Beautiful Business Foto: FBeautiful business I dag är nära en tredjedel av nyföretagarna kvinnor, men det är övervägande kvinnor som deltar i utbildningar och nätverksträffar. Statistik sen tre år tillbaka bekräftar detta. Enligt Darja Smisovsky, företagsrådgivare på ALMI- IFS Skåne, är kvinnor mer självkritiska och medvetna om de risker och faror som ett företagande inne bär. Det är en tydlig trend. De tar större ansvar och skaffar sig kunskap innan de startar eget. Samtidigt har kvinnor idag fler affärsidéer som de vill satsa på, och nästan hälften av dem som sökte rådgivning på ALMI-IFS Skåne år 2008 var kvinnor. Men det finns en skillnad i vilket levnadsskede de befinner sig i. Yngre är inte lika riskbenägna, de tar större hänsyn till att de har ansvar för barn och hushållsarbete och är i behov av ekonomisk trygghet. Resultatet blir att många kvinnor väntar tills barnen är vuxna. I fokus: tillväxten För att främja tillväxten skulle kvinnor ytterligare kunna öka sin kunskap om företagande, något som uppnås genom deltagande i kurser och seminarier. Detta menar Leona Achtenhagen, Leona Achtenhagen, docent i företags ekonomi IHH Jönköping vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är viktigt att kvinnor kan prata med andra, en mentor. Var öppen för nya idéer och se inte bara till helheten utan fokusera på de mindre bitarna också. De flesta företag strävar efter långsiktig och kontinuerlig tillväxt, men vad är egentligen tillväxt? Foto: Fotografiqa Foto: Lennart Ström Om en unik idé finns och det känns rätt satsar man, oavsett lågkonjunktur eller inte. Under sin forskning om tillväxt blev professor Leona Achtenhagen snabbt medveten om problematiken med definitionen av tillväxtbegreppet. Politikerna pratar om ökad sysselsättning medan företagarnas mål inte alltid är i form av fler anställda. Tillväxt är snarare ett samspel mellan olika faktorer. Tillsammans med kollegor studerade Leona Achtenhagen ett antal företag som alla fick priset Gröna Kvisten mellan åren Utmärkande för dessa företag är att de inte satsar på att maximera vinsten på kort sikt, snarare planerar de långsiktigt. En stor andel av företagen uppvisar emellertid en kontinuerlig tillväxt, är innovativa i sina nischer och satsar på hög kvalitet. Företagsledarna stannar dessutom länge på sin post och utvecklas i takt med företagets tillväxt. Företagsledarna har ett väldigt aktivt och tydligt ledarskap. De vill hitta smarta lösningar och nya idéer och är inte rädda för att vara innovativa. Det gäller med andra ord att också kunna inspirera medarbetarna att hitta nya idéer och affärsmöjligheter. Affärsänglar för ett ökat entreprenörskap Ytterligare ett sätt att stärka företagandet och öka tillväxten, är att vända sig till en affärsängel - en roll som oftast utgörs av en privatperson med erfarenhet och kunskap av företagande och som genom att tillföra kapital, kompetens, engagemang och nätverk hjälper onoterade företag att utvecklas. Tillväxtverket (tidigare Nutek, reds. anmärkning), stöttar ett antal kvinnliga affärsängelnätverk runtom i landet. Darja Smisovsky, Almi-ifs skåne Nätverkens uppgift är att föra samman entreprenörer med affärsänglar och att hjälpa till med rådgivning. Onyanserad bild Idag är bilden av en företagare oftast en man. Av den orsaken har regeringen utsett 880 ambassadörer som kan inspirera och ge en mer nyanserad bild av företagande. Ambassadörerna är kvinnor som driver företag i olika branscher och som genom att tala inför skolklasser, på universitet och nätverk ska öka kunskapen om företagande, samt uppmuntra kvinnor och flickor att se företagande som ett möjligt karriärsval. Avsikten med denna lansering är att visa att det finns stor potential bland kvinnor. Arbetet sker på volontärbasis. Det är viktigt att påpeka att genom ambassadörsnätverket kan många värdefulla och viktiga kontakter skapas för ett framgångsrikt företagande. Ett hårdare tillväxtklimat Lågkonjunkturerna har lett till att nyföretagandet har minskat även bland kvinnor. Kvinnor är mer jordnära, varför lågkonjunkturen medför att de är ännu mer försiktiga med att starta företag. Enligt Darja Smisovsky märker man detta även på ALMI- IFS. Förra året var siffran för kvinnors nyföretagande 39 procent och endast 26 procent detta år (statistik ALMI-IFS till och med ). Men om en unik idé finns och det känns rätt satsar man, oavsett lågkonjunktur eller inte. Text: Annika Gavric Mottot för Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto, tjejerna bakom konceptet Beautiful Business, är att allt är möjligt. Spärrarna för företagsamhet sitter bara hos en själv. Företag att räkna med kan vara annat än satsat riskkapital, säger Frida Haavisto. Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto träffades på Handelshögskolans Entreprenörsutbildning. De bestämde sig för att starta ett företag ihop utan att egentligen ha en affärsidé. Startskottet blev en loppmarknad. Därefter bildade de ett handelsbolag och startade en konsultverksamhet eftersom nätverket från utbildningen efterfrågade deras tjänster. Vi hittade dock inga böcker med kvinnliga företagare, så vi tänkte som vi brukar; finns det inte så skapar vi det själva, fortsätter Frida Haavisto. Utgivningen finansierades genom att de arbetade som konsulter och med Irisstipendiet. De sålde även annonsutrymme. Vi kom på att företag som vill synas kunde få köpa varsin sida i boken. De fick betala 500 kronor för en annons. Responsen på boken blev så bra att tjejerna bestämde sig för att satsa vidare på målgruppen kvinnliga företagare. Communityn och nätverket är en fortsättning och något att tjäna pengar på. Handelsbolaget är ombildat till ett aktiebolag och Beautiful Business har vuxit till ett nationellt affärsoch inspirationskoncept för kvinnor som driver företag. Tjejerna har skapat Sveriges största affärsnätverk för målgruppen med medlemmar, de arrangerar evenemang och seminarier samt utser Årets Företagerska. Dessutom förmedlar de några av landets främsta kvinnliga talare via den egna talarförmedlingen och föreläser själva. Företaget har idag tre anställda och två personer som jobbar på frilans. I år räknar de med att tredubbla sin omsättning. Arbetar man med den här målgruppen utgår många ifrån att det är på ideell basis. Vi är stolta över att kunna bygga ett lönsamt företag kring detta avslutar Frida Haavisto. Text: Cindy Ahrnewald RÄTT SKYDD BYGGER TILLGÅNGAR AVTALSRÄTT BOLAGSRÄTT IMMATERIALRÄTT CSR GHATAN BAUER ADVOKATBYRÅ AB FLORAGATAN 13, STOCKHOLM TEL: +46 (0)

7 7 Valentin & Byhr Halva annonsen är faktiskt inte speciellt intressant för dig. Men andra halvan kan vara början på något väldigt spännande. Har du en bra affärsidé? Ta hand om den innan någon annan gör det. Mind your own business öppnar inom kort två nystartskontor i Göteborg. Här har vi samlat allt du behöver för att förverkliga din affärsidé. Vi ger dig smarta, kostnadsfria råd och mod att ta klivet. Och härifrån visar vi dig rätt väg vidare i vårt nätverk av kunniga aktörer. Våga förverkliga din affärsidé. Det är den värd. Leder du ett företag som vill framåt? Våga ta första klivet mot tillväxt. Expedition Framåt är tillväxtprogrammet som hjälper dig att utvecklas som företagare. Etapp för etapp lär du dig om marknadsföring, försäljning och ledarskap. Och med ett rikt nätverk och professionell rådgivning går det snabbare att ta sig mot toppen. Anta utmaningen!

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Förvärv av befintligt företag en väg till företagsamheten Det finns mellan och företag som riskerar nedläggning om ingen tar över när 40-talisterna går i pension. Inom ramen för programmet Främja kvinnors före tagande satsar man på att få fler kvinnor att ta över befintliga företag. Att ta över ett företag kan vara en lång process och kvinnor erbjuds nu att delta i seminarier som drivs i olika regioner i Sverige. Foto: Caroline Ardbo Att ta över ett befintligt företag innebär förstås en större initial kostnad, men man kommer igång direkt och kan kanske visa vinst direkt. Sigbritt Larsson, tillväxtverket Det är Tillväxtverket som driver programmet Främja Kvinnors Företagande De satsar också på att fler företagarkvinnor får tillgång till en mentor med programmet Mentor Eget Företag, där målsättningen i år är att starta mentorskap. För kvinnor som är intresserade av att driva företag, men inte har någon egen affärsidé eller vill starta ett nytt företag kan ta över ett befintligt Nio projekt Tillväxtverket samarbetar med företagsnära organisationer som till exempel Almi Företagspartners regionala bolag och länsstyrelserna. Hittills har 9 projekt från Östersund i norr till Halland i söder fått medel att genomföra aktiviteter inom ägarskifte. Inter nationella Handelshögskolan i Jönköping arbetar med två projekt. Vi har ett forskningsprojekt där vi tittar på kvinnor i familjeföretag; dels de allmänna föreställningar som finns om kvinnor som företagare men även med fokus på ägarskifte. Det råder en väldig snedfördelning när det gäller ägarskifte könsmässigt sett. En studie vi gjort i Jönköpingsregionen visar att bara 5 procent av företagen ägs av kvinnor, säger Leif Melin, professor i företagsekonomi och föreståndare för CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership, Internationella Handelshögskolan. företag. Det är en affärschans för kvinnor att etablera sig som företagare, säger projektledare Sigbritt Larsson på Tillväxtverket. Att ta över ett befintligt företag innebär förstås en större initial kostnad, men man kommer igång direkt och kan kanske visa vinst direkt, fortsätter Sigbritt Larsson. Generationen som lämnar över nu ser inte sina döttrar som någon som ska ta över, utan arvtagaren är en son. Leif Melin, CEFEO I de fall det finns flera delägare är andelen kvinnor 14 procent. Det visar att det finns en stor potential för kvinnor att ta över företag. De hinder som finns är oftast föreställningen om att företagaren är en man. Generationen som lämnar över nu ser inte sina döttrar som någon som ska ta över, utan arvtagaren är en son. Leif Melin tycker att projektet tar Ta steget under lättar kompetensöverföring. I ett projektet arbetar vi utifrån vilken situation kvinnorna befinner sig i, om de redan finns i ett familjeföretag eller om de har eller ska ta över ett företag. Vi stärker deras självförtroende, arbetar med kompetensförstärkning och även själva ägarskiftessituationen, som är en komplicerad process oavsett kön. Nu har tre grupper med totalt omkring 35 kvinnor satt i gång; i Jönköping, Halland och i Växjö och ytterligare tre grupper är på väg. Foto: Patrik Svedberg Min mentors input och andra ögon på de hinder jag råkar på är av stor betydelse. Han tänker helt annorlunda och det är fräscht! Utvecklar artist Artisten och företagaren Annika Fehling, som driver singer-songwriter-klubben Living Room i Visby och Stockholm, är en av många kvinnor som skaffat sig en mentor. Jag hade tassat runt ALMI länge och funderat på att starta eget, men i min bransch är det ofta ett moment 22. Men jag tog steget för ett år sedan och frågade ALMI om de hade mentorer, och de introducerade mig till mentorprogrammet. Jag deltar för att få en annan inblick i företagandet från människor som inte är från kultursektorn på samma sätt som jag - folk med en annan erfarenhet, säger Annika Fehling. Annika Fehling deltar också för att få del i ett annat nätverk. Det blir ett sätt för henne att synas Foto: Almi Annika Fehling, egen företagare och deltagare i mentorprogrammet mentorer Förra året startade Almi Företagspartner och Jobs and society/nyföretagarcentrum 969 stycken mentor/ adept-par inom Mentor Starta Eget. Projektet är inte riktat särskilt till kvinnor, men 64 procent av adepterna är kvinnor och 34 procent av mentorerna är kvinnor. I år ska vi starta över par tillsammans 450 par från Jobs and society: s sida och resten från vår sida. Det finns anledning att tro att andelen kvinnor blir lika stort eller större, säger Jimmy i sammanhang som kanske annars inte får kontakt med henne och hennes musik. Det är också vad mentorprogrammet redan till del har gett. Ny publik, nya avsättningsytor för mig och min musik. Min mentors input och andra ögon på de hinder jag råkar på är av stor betydelse. Han tänker helt annorlunda och det är fräscht! Vi hittar gemensamma ytor där kultur och näringsliv går ihop och det inspirerar och ger nya idéer. Jag blir också tvungen att konkretisera mina planer och sätta ord på riktningar och drömmar. En stor vinst är att det inte bara är jag som tänker på mitt företag. Jag känner mig mindre ensam och isolerad, för jag kan alltid fråga min mentor. Varje mentorskap är i sig unikt, men målet för kvinnor är detsamma som för män att nå tillväxt snabbare och på så sätt bana väg för en bättre framtid. Jimmy Wikholm, almi företagspartner Wikholm, nationell projektledare för Mentor Eget Företag. Efterfrågan är större hos kvinnor än hos män. Det är svårt att säga exakt varför, men jag tror att kvinnor i regel är förnuftigare och mer öppna för att ta till sig extern information och stöd. Varje mentorskap är i sig unikt, men målet för kvinnor är detsamma som för män att nå tillväxt snabbare och på så sätt bana väg för en bättre framtid. Foto: Katarina Griphöök Text: Tor Nordman

9 Marie Höckerman och Britt Hörding Lingon & Blåbär Årets Företagerska 2008 Nina Ottosson Zoo Active Products Årets Företagerska 2009 Kristina Theander Middagsfrid Årets Tjänsteutvecklare 2009? Årets Företagerska 2010? Årets Tjänsteutvecklare 2010 Blir det du nästa år? I tävlingen Beautiful Business Award 2010 utses Årets Företagerska och Årets Tjänsteutvecklare. Från och med månadsskiftet augusti/september 2009 kan du nominera dig själv likväl som andra. Tävlingen lyfter fram spännande företagarkvinnor i syfte att inspirera Sverige till ett mer hållbart företagande och är ett samarbete mellan Öhrlings PricewaterhouseCoopers, nätverket Driftig.nu och Tillväxtverket. Nytt för i år är regionala delfinaler som kommer att hållas runt om i landet i Umeå, Örebro och Malmö under senare delen av november. Riksfinalen går av stapeln i slutet av januari 2010 i Stockholm. Läs mer om tävlingen och tidigare års vinnare på Få kontroll över flödet i företagets alla faser Du vet vad din verksamhet behöver, vilka utmaningar den står inför och hur den behöver utvecklas för att nå framgång. I alla faser. Du vet också att varje organisation behöver en stark samarbetspartner med erfarenhet och gedigen kompetens. Någon som förstår din verksamhet. Både nu och i framtiden. Se oss som din affärsrådgivare. Eller låt oss hjälpa dig i enstaka frågor. Du väljer själv.

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Med sikte på styrelseplats: superkompetenta kvinnor söker till unikt mentorprogram Styrelse pro grammet för kvinnor, Styrelsekraft, har fått en rivstart. Den 23 mars lan serades programmet och den 1 april började Almi Företags partner ta emot anmälningar från hugade kandidater. Den 15 maj gick anmälningstiden ut och nu har de fyra jury grupperna hela kvinnor att välja emellan. Styrelsekraft har utrymme för 200 kvinnor både från näringslivet och från den offentliga sektorn, som får tillfälle att genomgå ett unikt nationellt mentorprogram. Bakgrunden är att regeringen har uppmärksammat problematiken att det finns så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Nu ska vi identifiera 200 kvinnor med goda förutsättningar för styrelse arbete, säger projektledare Birgitta Wildenstam på Almi Företagspartner. Det finns en enorm kompetensbank och den ska vi synliggöra. Det finns otroligt många superkompetenta kvinnor som har hört av sig, fortsätter Birgitta Wildenstam. Foto: istockphoto.com Tung kompetens Förutom jämställdhetsperspektivet är grundtanken i Styrelsekraft att morgondagens affärssammanhang kommer att kräva ett mer mångfacetterat tänkande i styrelserna för att företagen ska bli framgångsrika. Det stora antalet sökande gör att den förhoppningsfulla skaran måste sållas innan de 200 kandidaterna slutligen utses. HÄR BOR EN IDÉ HÄR FINNS FINANSIERING! Sverige behöver fler djärva idéer och fler framgångsrika företag. Inom alla branscher. Från tjänsteföretag till snabbväxande högteknologiföretag. Men för att starta och driva ett företag behövs det mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Och det är här vi på ALMI Företagspartner kommer in i bilden. Vi kan ta risker andra finansiärer inte har möjlighet att ta. Och vi har rådgivare med stor erfarenhet. Låt inte din vision fastna som en vacker tanke bland alla andra. Kontakta oss på ALMI.

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS 11 i korthet: Om kvinnor i svenska styrelserum Foto: toyota sverige Foto: almi Bakgrunden är att regeringen har uppmärksammat problematiken att det finns så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Det vi söker är tung kompetens inom olika områden. Vi söker ganska brett och letar efter kompetens inom bland annat ekonomi, finansiering, internationell erfarenhet och börserfarenhet, säger Birgitta Wildenstam. Jury avgör Det slutliga avgörandet har fyra jurygrupper i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Jag tycker att det är angeläget att i högre utsträckning få in kvinnor på ledande positioner. Kvinnor tillför lite andra dimensioner genom att tänka lite annorlunda från lite annorlunda utgångspunkter, och det är bra för arbetet i en styrelse, säger Hans-Eric Almebäck, vd i Toyota Sverige AB och medlem i Stockholms jurygrupp. Vi ska nu bedöma de ansökandes kvaliteter och även i viss mån hur mentalt förberedda de är på att kliva in i en mansdominerad värld. Hög integritet tror jag är den viktigaste egenskapen; att våga uttrycka och stå för sin åsikt. Givetvis måste det Birgitta Wildenstam, almi företagspartner finnas en gedigen kunskapskompetens i botten så att man kan hävda sin åsikt med trovärdighet, menar Hans-Eric Almebäck. Tunga mentorer Mentorprogrammet, som inleds den 1 september och pågår i ett år, syftar till att ge de utvalda kvinnorna möjlighet att öka sina erfarenheter och kunskaper inom styrelsearbete. De ska bygga kontaktnät och få möjlighet att skapa sammanhang som innebär att de på ett naturligt sätt kan komma att ses som påtänkta styrelseledamöter. Ett stort antal tunga mentorer har hört av sig och känner att de vill hjälpa till. Det är självklart mycket glädjande. Arbetet ska leda till att kvinnorna själva går ut och driver sin sak och aktivt söker styrelseposter. Detta ska i sig leda till att antalet kvinnor på styrelseposter ökar. Förhoppningsvis ska fler liknande projekt inte behövas, säger Birgitta Wildenstam. Text: Tor Nordman Jag tycker att det är angeläget att i högre utsträckning få in kvinnor på ledande positioner. Hans-Eric Almebäck, VD toyota sverige ab Under hösten 2008 granskade Folksam 214 styrelseledamöter, 56 kvinnor och 158 män i totalt 24 bolag. Syftet var att kartlägga utbildning och erfarenhet: 0 procent av de kvinnliga styrelseledamöterna hade enbart en gymnasieutbildning, i jämförelse med 7 procent hos männen 7 procent av kvinnorna saknade universitetsexamen, i jämförelse med 13 procent av männen 52 procent av de granskade kvinnliga styrelseledamöterna hade erfarenhet från tre eller fler höga chefsposter, gentemot 40 procent av männen 21 procent av kvinnorna hade erfarenhet som vd för ett eller flera börsnoterade bolag, i jämförelse med 58 procent av männen Om Styrelsekraft VEM GJORDE VAD? 23 mars lanserade Näringsminister Maud Olofsson Styrelsekraft ett program som syftar till att synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser, sprida goda exempel och skapa debatt om vikten av fler kvinnor på styrelseposter utifrån ett tillväxtperspektiv. Målsättningen är att ta tillvara på den kompetens som finns. Ansvarig är Almi Företagspartner, som har fått 5 miljoner kronor till sitt förfogande. VILKA FICK DELTA? Kvinnor från hela Sverige, med erfarenhet av ledande befattningar och hög kompetens från både små och stora företag och organisationer, fick söka till programmet mellan den 1 april och 15 maj. 200 kvinnor kommer att väljas till i ett mentorprogram. Alla adepter får också ett utbildningsstipendium på kronor för en valfri styrelseutbildning. VAD KOMMER ATT HÄNDA? Mentorprogrammet startar i höst och innehåller flera nätverks- och erfarenhetsträffar. Adepterna ska få mentorer, både kvinnliga och manliga, med 36 procent av de nyinvalda styrelseledamöterna under 2008 var kvinnor. Den totala andelen kvinnor i börsbolagens styrelser var 18,2 procent. Kvinnliga styrelseledamöter har ökat mest bland de största börsbolagen, där andelen kvinnor motsvarar 23,2 procent. I små börsnoterade företag motsvarar andelen kvinnor 15,7 procent. 55 procent av de svenska börsbolag som lämnat uppgifter om sin valberedning saknar helt kvinnor i sin valberedning. Text: Cindy Ahrnewald Källa: E24.se, Folksam kompetens och minst fem års erfarenhet från styrelsearbete i privat eller offentlig sektor. Adepten får genom sin mentor, manlig eller kvinnlig, möjlighet att följa en styrelses arbete under året. NÅGRA RÖSTER OM PROJEKTET: Vi måste jobba med lite olika strategier för att få framgång. Vi har skrivit brev till valberedningarna i bolagsstyrelserna och bett dem förklara varför de inte har jämställda styrelser. När vi fått svar har företagen sagt att det inte finns några kvinnor att rekrytera. Näringsminister Maud Olofsson Det är bra att man gör något konkret. Visst kan man tycka att ansvaret ligger på företagen, men om man menar allvar med att det behövs fler kvinnor i näringslivets topp behöver man också titta på hur urvalet ser ut. Åsa Edman Källströmer, vd för Poolia Sverige Text: Cindy Ahrnewald Källa: Riksdagens utredningstjänst, SIS Ägarservice, SvD KVINNODRIV DEN NYA MÖTESPLATSEN PÅ NÄTET Läs mer på

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Näringsminister Maud Olofsson med ambassadörer för kvinnors företagande. Ambassadörerna synliggör kvinnors En fjärdedel, 25 procent, av Sveriges företag drivs av kvinnor, men svenskarnas bild av en företagare visar en man. I syfte att ändra den bilden och förändra attityderna till företagarkvinnor utsåg regeringen i mars förra året 880 ambassadörer som genom att berätta om sig själva och sina erfarenheter ska inspirera andra kvinnor och sprida kunskap om kvinnors företagande. Foto: Tillväxtverket Foto: Paulina Knutsson Syftet är att skapa en mer rättvisande bild. Det finns många flickor och unga kvinnor som inte identifierar sig med företagande, men om man har en talang eller en dröm ska man kunna gå från tanke till handling utan att hindras av fördomar, felaktiga bilder och attityder. Hela projektet andas kan hon så kan jag, säger projektledare Henrietta Schönenstern på Tillväxtverket. När satsningen lanserades var tanken att 650 företagare skulle utses till ambassadörer. Det stora intresset, drygt sökande, gjorde att antalet utökades till 880. Ambassadörerna finns över hela Sverige och kommer från företag i olika branscher och av olika storlek. Genom besök och föreläsningar på skolor, universitet, föreningar och olika nätverk ska de hjälpa till att ändra på vrångbilden att företagande är för män. Ideellt uppdrag Gemensamt för ambassadörerna är att de vill dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra. Uppdraget är helt ideellt och ger ingen direkt affärsnytta, men många får indirekt nya affärskontakter och kontakter med media, säger Henrietta Schönenstern. Under den första delen av projektperioden har Henrietta Schönenstern, tillväxtverket Viktoria Knutsson nilsson, Knut karlsson snickerifabrik ab Det är roligt att inspirera och locka andra framför allt unga, till företagande. Viktoria knutsson nilsson

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS 13 Foto: Solweig Fransson i korthet: Mer om ambassadörer för kvinnors företagande Ambassadörerna ska vid minst fyra tillfällen per år besöka skolor, universitet, nätverk med mera för att berätta hur det är att vara företagare. Syftet är att sprida kunskap och inspirera fler till att vilja bli företagare. Till sin hjälp har ambassadörerna koordinatorer. Tillväxtverket är på uppdrag av regeringen nationell koordinator för satsningen. Koordinatorerna ska på olika sätt underlätta för ambassadörerna, till exempel genom att marknadsföra, förmedla kontakter, hantera bokningar på ambassadörernas digitala mötesplats samt organisera regionala träffar. Vill du boka en ambassadör: Vi har försökt vara goda ambassadörer för vår bransch i alla år. Linda och Solweig Fransson, gnosjö automatsvarvning ab företagande mycket kraft gått till att bygga nätverken, skapa ett digitalt forum och till marknadsföring. Målet är att alla ambassadörer ska ha genomfört minst 6 stycken ambassadörsuppdrag innan året är slut. Hittills har personer fått träffa en ambassadör. Det är vi väldigt nöjda med. Vi är nu inne i den sista fasen och går in i den mest intensiva perioden i projektet. Efterfrågan ökar och hösten blir hektisk för ambassadörerna, säger Henrietta Schönenstern. Höga betyg I den utvärdering som Tillväxtverket gjort ger åhörarna ambassadörerna betyget 4,39 på en femgradig skala. En av dem som kan sträcka på sig är Viktoria Knutsson Nilsson som driver familjeföretaget Knut Karlssons Snickerifabrik AB i Botsmark i Västerbotten. Jag har genomfört tio, elva stycken föreläsningar och fått positiv respons. Jag brinner för mitt företagande och jag gillar att få berätta min historia. Det är roligt att inspirera och locka andra framför allt unga, till företagande. Det är extra roligt eftersom jag är kvinna i en mansdominerad bransch, något som de flesta tycker är spännande. En annan flitig ambassadör är Solweig Fransson som är vd i Gnosjö Automatsvarvning AB. Dottern Linda som sitter i företagets styrelse är också involverad som ambassadör. Linda är i högsta grad verksam i företaget genom att äga 40 procent och är ansvarig för hela verksamhetssystemet Kvalitet och Miljö. Hon gick själv teknisk utbildning på gymnasiet och därefter tre år på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Tillsammans har mor och dotter genomfört 13 ambassadörsuppdrag. Det här är inget konstigt för oss. Vi har försökt vara goda ambassadörer för vår bransch i alla år. Vi har varit ute i skolor och haft skolklasser på besök. Vi är i en bransch där det är svårt att locka kvalificerad arbetskraft eftersom man tror att industri är oljigt och smutsigt och särskilt svårt är det att locka kvinnor, säger Solweig Fransson. Text: Tor Nordman Länskoordinatorer: STOCKHOLMS LÄN Marianne Jansson, Företagarna Eva von Krusenstjärna, Transfer UPPSALA LÄN Elisabet Berglöf, Företagarna SÖDERMANLANDS LÄN Kristina Gilbert, FöretagSam Sörmland (Regionalt Resurscentrum) i samverkan med Nyföretagar Centrum i Strängnäs och Företagarna i Sörmland ÖSTERGÖTLANDS LÄN Margareta Paulsson, NyföretagarCentrum i Linköping i samverkan med regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen i Östergötland JÖNKÖPINGS LÄN Siv Lindén, Nätet (Regionalt Resurscentrum) KRONOBERGS LÄN Agneta Eriksson, Qvinnor på G (Regionalt Resurscentrum) KALMAR LÄN Chatarina Nordström, Kvinnor i Norden (Regionalt Resurscentrum) GOTLANDS LÄN Monica Johansson, ALMI Företagspartner AB Gotland BLEKINGE LÄN Magnus Persson, Företagarna SKÅNE LÄN Eva Ohlstenius, Företagarna I EN NYLIGEN GENOMFÖRD webbenkät framgår att 70 procent av ambassadörerna tror att de kommer att påverkas negativt av lågkonjunkturen. Företagare bakom företag som är äldre än 20 år, liksom företag med 6-20 anställda, anger i högre grad att de kommer att påverkas negativt av lågkonjunkturen, medan enskilda firmor inte tror att påverkan blir så omfattande. Störst möjligheter under det närmaste året och i väntan på nästa högkonjunktur, ser ambassadörerna i att hitta nya samverkansformer och samarbetspartners. Det ger fler affärsmöjligheter och ökade marknadsandelar. HALLANDS LÄN Anita A son Strandahl, Connect Syd VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Marie Tranell, Regional ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling VÄRMLANDS LÄN Maria Mattsson, Uvåns Näringslivscenter AB (Regionalt Resurscentrum) ÖREBRO LÄN Merit Israelsson, Mälardalens Handelskammare VÄSTMANLANDS LÄN Viveka Persson, Mälardalens Handelskammare DALARNAS LÄN Lisbeth Hedin-Sahlin, Företagarna GÄVLEBORGS LÄN Lina Torstensson, Kvinnokooperativet Saga (Regionalt Resurscentrum) VÄSTERNORRLANDS LÄN Stina Ekbäck, Länsstyrelsen i Västernorrlands län i samverkan med det regionala Resurscentrat JÄMTLANDS LÄN Monica Bjelkenstam, Q Nätverkskontor VÄSTERBOTTENS LÄN Gunilla Lindner, Västerbottens Handelskammare NORRBOTTENS LÄN Gunnel Mörtlund, Coonpanjon Text: Cindy Ahrnewald Källa: ambassadorer.se Kompetensutveckling är en annan möjlighet som lyfts fram i undersökningen. De största utmaningarna under den närmaste tiden är likviditeten, enligt ambassadörerna i webbundersökningen. Det tar lång tid att få betalt från kunder varför man ofta har svårare att betala sina leverantörer i tid. Att behålla kunder och skaffa nya kunder och uppdrag, är andra utmaningar för företagarna. Text: Cindy Ahrnewald Källa: regeringen.se

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Foto: istockphoto.com Kvinnors försiktighet ren myt Det är dags att avmaskera myten om att kvinnor är mer försiktiga än män. Myten att kvinnor är försiktiga, att de bara söker små lån och därför riskerar att underfinansiera sina företag är bara en myt. Kvinnor verkar i allmänhet helt enkelt i branscher som är mindre kapitalintensiva än männens branscher. Kvinnor söker lägre belopp. Orsaken till att man söker mindre belopp är att man befinner sig i branscher som inte kräver så stora investeringar, säger Eva Rosenthal, chef för Finansiering etablerade företag på Almi Företagspartner i Stockholm. Riskbenägna Exakt samma bild har Elisabeth Lundahl, råd givare på Almi Gotland, som också har sysslat mycket med finansieringsfrågor. Det är viktigt att framhålla att myten om att kvinnor generellt sett är försiktigare och bara söker mindre lån är just en myt. Det sägs att det finns risk att de underfinansierar sina företag, men det handlar bara om att de oftare verkar inom branscher som inte kräver så mycket kapital. Elisabeth Lundahl menar att riskbenägenheten hos kvinnor faktiskt kan vara stor. Jag har exempel på kunder som söker kronor för att köpa ett befintligt företag. Andra kan gå in och ta över till exempel ett helt behandlingshem. Då krävs större pengar och modet att ta personalansvar för personer från dag ett. Riskbenägenheten kan alltså vara ganska stor.

15 Foto: Anders Broberg Vi borde sluta leta uppfinningar, och i stället se på vad som skapar mervärde, vad kunderna efterfrågar och skapa innovationssystem för detta. Eva-Karin Anderman, almega Ett samtal och så har man en expert i andra änden. Gittan Persson, Tack Presentreklam Medlem från Västerås Miljarder i kassan Almi Företagspartner har 3, 5 miljarder i sina lånefonder och i höstas fylldes de på med ytterligare 2 miljarder från regeringen. Avkastningskravet är 2 procent över en treårsperiod. När Almi lånar ut pengar ligger räntan kring 7-8 procent. De kvinnor jag möter som är företagsledare i etablerade företag söker finansiering för samma saker som män i samma position gör, som till exempel till expansion, investeringar och företagsförvärv. Nu i lågkonjunkturen har vi extremt mycket att göra, säger Eva Rosenthal. Det vi kan erbjuda är riskvillig kompletterande finansiering när annat kapital inte finns tillgängligt. I första hand ska man gå till sin bank men om de inte vågar låna ut kan vi gå in med pengar. Som ett topplån ungefär. Ett vanligt upplägg är att vi tar en tredjedel, banken en tredjedel och att företagaren själv står för den sista tredjedelen. Bankklimat hårt Eva Rosenthal har nyligen upplevt klimatet i en storbank men återvänt till Almi. Bankernas arbetssätt skiljer sig från Almis på avgörande sätt. Den stora skillnaden är att banken är ett företag med aktieägare som ska tjäna pengar. Det handlar om att vara lönsam samtidigt som du är säljare och inte ska förlora din kund. Det är en svårare balansgång. Här har vi ju inget vinstkrav på det sättet, även om vi har ett avkastningskrav på vår lånefond. Brist på tid Det största hindret för tillväxt är brist på egen tid, och inte brist på tillgång på lån, krediter eller externt ägarkapital. Det är Sveriges småföretagare, så väl kvinnor som män, överens om, enligt Tillväxtverkets program Kvinnors och mäns företagande Knappt 10 procent uppger i samma program att brist på pengar är det största hindret för tillväxt. Pengar behövs dock och då kan Almi komma in i bilden. Jag tycker inte att det är svårare för kvinnor att få finansiering. Förutom att vi alltid gör en mycket noggrann analys av företaget ägnar vi också mycket tid till att se vilken personlighet det handlar om. Finns förutsättningarna för att driva ett företag, frågar Elisabeth Lundahl. Generellt sett är kvinnorna duktigare än män på att förbereda sig innan de kommer hit; de tar råd och anlitar experter för att kunna presentera ett bra underlag. Vi lånar fortfarande ut till fler män än kvinnor, men det beror på att det fortfarande är fler män som startar företag än kvinnor, fortsätter Elisabeth Lundahl. Innovationer Många nya företag skapas med någon typ av innovation som grund, men andelen kvinnor som kommersialiserar sina innovationer är låg. Almis innovationsfinansiering har fått 7 extra miljoner för Orsaken till att det få kvinnor som kommersialiserar sina innovationer beror på en förlegad syn på vad en innovation egentligen är, menar Eva-Karin Anderman på Almega. Den generella synen på innovationer idag är att det är någon form av teknik, en produkt som går att ta på. Vi borde sluta leta uppfinningar, och i stället se på vad som skapar mervärde, vad kunderna efterfrågar och skapa innovationssystem för detta. Om man istället för den extremt smala synen på innovationer såg på vad som skapar mervärde skulle det öppna stora möjligheter för innovativa kvinnor och deras företagande, tycker Eva-Karin Anderman. Text: Tor Nordman 1 års fullt medlemskap 990:- ordinarie pris ca kr - bara för nyföretagare Foto: Almi Gotland Företagspartner Vi lånar fortfarande ut till fler män än kvinnor, men det beror på att det fortfarande är fler män som startar företag än kvinnor. Elisabeth Lundahl, almi gotland Vi finns till för dig som har förverkligat en dröm och skapat ett företag. Vår uppgift är att göra ditt företagande enklare, bättre och tryggare. Bli en av oss så får du tillgång till våra jurister, unika företagarförsäkringar och smarta samarbetsavtal med t ex Google, OKQ8 och BMW. Mer information finns på eller ring Sveriges största företagarorganisation

16 FRYKLUNDS, FOTO: OLLE MELKERHED Det är spännande att göra affärer med ett företag man inte har riktig koll på. Det kan sluta hur som helst. Den som föredrar trygga affärer gör kostnadsfritt en kontroll i Näringslivsregistret för att se om företaget existerar. Blir du webbkund hos Näringslivsregistret eller European Business Register kan du dessutom se detaljerade uppgifter om företaget. Om det nu existerar...

17 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS 17 Foto: Lennart Ström Jag ser mig som en opinionsbildare i matbranschen. Mitt fokus ligger i att bojkotta tillsatser i den mat vi äter dagligen. Kristina Theander Kristina Theander, VD och grundare av Middagsfrid, blev Årets tjänsteutvecklare Här i färd med att ta fram veckans recept. BEAUTIFUL BUSINESS AWARD 2009: Lev livet enklare ett vinnande koncept Jag hade tänkt länge på att jobba med hälsosam och varierad mat. Och när jag själv var stressad småbarnsförälder så blev jag övertygad om att det måste finnas ett sätt att leva livet enklare. För knappt två år sedan, 2007, startade hon Middagsfrid under mottot Lev livet enklare. Den 19 februari i år fick hon ett officiellt kvitto på att hon lyckats. Hon utsågs till Årets Tjänsteutvecklare vid den stora tävlingen för företagarkvinnor, Beautiful Business Award 2009 i Stockholm. Prismotiveringen löd: Med egen stark övertygelse och drivkraft samt en innovativ, vacker paketering av tjänster har hon på kort tid skapat ett lönsamt företag med stark tillväxt. Dessutom räddar hon med sin klimatsmarta affärsmodell stressade familjer från falukorvsträsket. Det var mäktigt och helt underbart att stå där bland flera hundra otroligt duktiga företagerskor, säger Kristina Theander. Priskategorin Årets Tjänsteutvecklare är Tillväxtverkets eget pris för att lyfta fram framgångsrika företagarkvinnor inom tjänstesektorn som inspirerar och är förebilder. Middagsfrid hjälper hushåll som har en ambition att äta hälsosam och varierad mat, men som inte har den tid som krävs. Man erbjuder prenumeration på matkassar som innehåller klimatsmarta råvaror och recept. Middagsfrid erbjuder prenumeration på matkassar som innehåller råvaror och recept för fyra personer under en vecka. Jag vill visa att det funkar att laga mat utan onödiga och dålig tillsatser. Och intresset för den här sortens mat växer för var dag som går, konstaterar Kristina. Utan vare sig lån eller marknadsföring har Middagsfrid växt rejält på kort tid. Tio anställda ser till att prenumeranter i Stockholm, Göteborg och Malmö får klimatsmarta matkassar hem till dörren. Jag ser mig som en opinionsbildare i matbranschen, förklarar Kristina. Mitt fokus ligger i att bojkotta tillsatser i den mat vi äter dagligen. De stora livsmedelsjättarna har nu börjat inse att opinionen har svängt. Eldsjälar som Kristina Foto: Middagsfrid Theander har fått de stora aktörerna att lyssna på konsumenternas behov av klimatsmartare middagsvanor, istället för att fastna i falukorvsträsket. Jag tänker inte ändra på något, utan istället fokusera på min affärsidé om att leva livet enklare med hälsosam och klimatsmart mat. Flera av de stora aktörerna har börjat kopiera konceptet. Opinionsbildaren Kristina Theander kommer med andra ord fortsätta att vara livsmedelsbranschens dåliga samvete. Och med erkännandet Årets Tjänsteutvecklare i bagaget kommer hon att sporras till ännu större framgångar. Text: Magnus Dahlberg Bli medlem du också!

18 18 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Vi tar avstamp i historien Kvinnor har alltid varit företagssamma. Åtminstone en fjärdedel av svenska företagare är och har varit sedan en lång tid tillbaka just kvinnor. En andel som också sakta stiger, då andelen nyföretagande kvinnor blir allt fler. Något som ökar mer markant är uppmärksamheten kring kvinnors företagande. En uppmärksamhet som är speciellt tydlig i lågkonjunktur när efterfrågan på entreprenörskap och företagande är extra stor. H&M. Det var först mot slutet av förra seklet som småföretagande och entreprenörskap på allvar blev intressant och då framförallt på grund av att den stagnerande ekonomin behövde förstärkas. Företagande från 1980 till modern tid Kvinnors företagande synliggjordes först under tidigt 1980-tal, i samma veva som det än i dag mycket omdebatterade initiativet Kvinnor Kan lanserades. Kvinnors företagande tog dock mycket stor hänsyn till den aktuella familjesituationen, varför till exempel ensamstående mammors val av bransch signifikant skiljde sig från gifta, sammanboende eller kvinnor som drev företag tillsammans med sin make. Från 1990-talet och framåt har statistiken förbättrats, även om det går i maklig takt som samhällsförändringar generellt gör. Tydligt är att kvinnors företagande ökar i takt med att kvinnors andel av nyföretagandet går upp. Historisk har andelen nyföretagare motsvarat cirka en fjärdedel. I dag motsvarar andelen kvinnor bland nyföretagarna drygt en tredjedel. Eftersom nyföretagandet endast fyller på med en liten andel av det totala antalet företagare tar det dock lång tid innan enstaka procentökning slår igenom. Man ser dock en tydlig utveckling mot högre andel kvinnor som svenska företagare i alla branscher. Internationellt utmärker sig USA, där kvinnornas andel av företagandet närmar sig 40 procent och nyföretagandet nära 25 procent, enligt Carin Holmquist. En orsak till detta tros vara att USA är ett mer tjänste- och serviceorienterat land än Sverige. En annan att det är en tydligare företagskultur i USA. Internationellt I studier av företagande och nyföretagande ser man dels skillnader mellan länder, dels mellan könen. Fattiga länder har ofta hög andel nyföretagande baserat på det som kallas nödvändighetsföretagande, när eget företagande är den enda möjligheten till överlevnad. Rika länder har mer av så kallat möjlighetsföretagande, det vill säga att grunden till entreprenörskapet beror på att det finns en möjlighet att tjäna pengar på att utveckla en vara eller tjänst. Europeiska länder, som till exempel Sverige, ligger lågt i dessa jämförelser. USA däremot, ligger högt. Kvinnors företagande följer i stort sett mönstret för länderna. Länder med högt nyföretagande har fler kvinnor som startar företag än länder med lågt nyföretagande. Kvinnor har dock alltid lägre andelar som startar företag än män har, enligt Carin Holmquist. Proportionen kvinnor-män bland nyföretagare i studierna är också stabil. Variationen är mycket mindre än den variation som finns mellan länderna när det kommer till andel nyföretagande i befolkningen som helhet. Passerar nuet Hilda och Lars Magnusson med telegraf Få vet idag att Hilda spelade en betydande roll för LM Ericssons framväxt och drift. Källa: Ericssons arkiv på Centrum för näringslivshistoria. Forskningen kring kön som biologisk faktor har hittills inte funnit några generella och tydliga skillnader mellan män och kvinnor av betydelse i dagligt liv. I de flesta praktiska och teoretiska sammanhang spelar kön ingen roll i det faktiska utförandet det som vi till vardags kallar arbete. Historiskt sett har dock skillnaden mellan könen varit mycket tydlig. Bara under de sista 100 åren har kvinnors ställning i samhället undergått stora förändringar. För fyra generationer sedan fick inte kvinnor starta företag om de inte var änkor. De hade inte heller rösträtt och fick inte ärva sina föräldrar. Jordbrukssamhället & Industrisamhället I skriften Varför ska man främja kvinnors företagande, beskriver Carin Holmquist, professor på Handels högskolan i Stockholm, att även om de formella reglerna styrde, så var många kvinnor aktiva i företag som deras manliga släktingar bedrev. Många kvinnor utövade också vad vi i dag skulle beteckna som företagande, som till exempel att skrädda kläder mot betalning, men inom hemmets väggar. Med industrialiseringen följde emellertid en tydligare separation av det privata respektive det offentliga rummet. Efter andra världskriget tog kvinnorna plats både som arbetstagare och som konsumenter, och i takt med att produktionen av mat och kläder med mera förflyttades från hemmet, blev också produktion av varor allt mer synonymt med företagande. Tjänster och service var dock länge ett område som hörde till den privata sfären. Att städa åt andra var bara något man gjorde för att tjäna lite extra pengar, skriver professor Carin Holmquist. Välfärdsstaten I och med kvinnornas intåg på den svenska arbetsmarknaden under 60-talet, skedde också en stor strukturell omvälvning. För att möjliggöra för kvinnor att arbeta utanför hemmet, byggdes barnomsorgen i offentlig regi ut, liksom åldringsoch annan vård. Enligt Carin Holmquist var detta emellertid inte en tid för det lilla företagandet. Detta var de stora företagens tid, då svenska företag växte och spred sig internationellt. Företagare i allmänhet stod inte på agendan, trots att det var under efterkrigstiden som våra två ikonliknande svenska framgångssagor hade sin start IKEA och Kvinnors företagande i dag Under 2007 drevs nära tre gånger så många företag i Sverige av män som av kvinnor, men kvinnors företagande ökar stadigt i takt med att andelarna i nyföretagande ökar. Kvinnors företagande följer även konjunkturutvecklingen ganska väl. Varför startar och driver då fortfarande färre kvinnor företag och varför växer inte företagen i samma utsträckning som mäns företag? Enligt Carin Holmquist så finns inga helt givna svar. Men hon tror i sin rapport att en anledning kan vara just pengar. Kvinnors löner och förmögenheter är lägre vilket gör att de har svårare än män att finansiera start, drift och tillväxt av företag. En annan anledning kan vara tiden, och en tredje förklaring är ekonomins struktur. unga kvinnors inställning till företagande Den traditionella fördelningen av hushållsarbete gör att kvinnor har mindre tid att utveckla sina företagsidéer. Den svenska betoningen på teknologi, varuproduktion och storskalighet betonar också andra slags företag än de kvinnor traditionellt är intresserad av som till exempel handel, service och tjänster. En fjärde orsak tror Carin Holmquist är deltidsarbetet i Sverige arbetar en mycket stor andel kvinnor på deltid vilket förstärker fördelningen av hemarbetet till kvinnor. Slutligen menar hon också att könsmärkningen kan vara en förklaring, eftersom kvinnor tenderar att ta mindre ekonomiska risker och att inte identifiera sig med företagande. Ett ställningstagande som dock är mycket omdebatterat. Av de olika sysselsättningsalternativ som finns vill unga kvinnor i dag helst driva eget eller jobba på ett mindre, privatägt företag. Det minst populära alternativet är att vara statligt anställd. Som två av de främsta fördelarna med att driva eget anser unga kvinnor vara att man får förverkliga sina idéer och arbeta självständigt. Text: Cindy Ahrnewald Källa: Entreprenörskapsbarometern 2008, skriften Varför ska man främja kvinnors företagande?, av tillväxtverket mars 2009, SBC, SvD, Svenskt Näringsliv

19 STARTA FÖRETAG Hos oss hittar du information och service på vägen till eget företag. Starta företag broschyren Information och vägledning från sex myndigheter. Finns hos myndigheterna Starta företag checklistan Gör din egen checklista på Tillväxtverkets webbplats. n: Starta företag-dagen Föreläsare från sex myndigheter informerar om start av företag. HÄR FINNS MER HJÄLP ATT FÅ: Hitta rätt med Företagarguiden Använd myndigheternas kostnadsfria information och tjänster för att starta och driva företag. Ring Startlinjen Kostnadsfri vägledning Registrera via Internet Gör företagsregistrering, momsregistrering, f-skatteansökan och ändringar enkelt och snabbt. Vi samarbetar för att förenkla för dig som är eller vill bli företagare:

20 ANNONS ANNONS Fakturatjänster Vi köper, belånar eller administrerar era fakturor! Ring så hjälper vi dig! Få betalt inom 1 dygn istället för efter 30 dagar. På väg mot framtiden I dag driver kvinnor och män företag som ser olika ut. Kvinnor verkar oftare än män inom handel och service, samt har en mindre andel större och växande företag. Detta kan bero på att kvinnors företagande fortfarande är mer individfokuserat. Enligt professor Carin Holmquist, spelar andra delar av kvinnors liv framförallt familjeförhållanden, men även regionala faktorer och annat stor roll för hur företagandet utformas. Även attityderna är centrala för kvinnor som företagare framförallt i de tidiga skedena, menar Carin Holmquist. Kvinnors egna attityder till könsroller och företagande, liksom de attityder de möter när de startar och bygger sina företag är vikiga för företagandets utveckling i det enskilda fallet. Viktiga ekonomiska begrepp, som till exempel tillväxt, beskriver också kvinnor annorlunda än män. Detta reflekteras inte enbart i skillnaderna mellan kvinnligt och manligt entreprenörskap och företagande, utan även när det kommer till frågan om ledarskap. Positiva effekter av att främja kvinnors företagande: PÅ SAMHÄLLSNIVÅ. Kvinnors företagande sker till delar i andra sektorer än mäns företagande varför kvinnors företagande resulterar i ett mer varierat och dynamiskt näringsliv. PÅ FÖRETAGSNIVÅ. Att främja kvinnors företagsanda har positiva effekter genom att kvinnor såväl som män, smidigare kan kombinera arbete och familj. PÅ INDIVIDNIVÅ. Kvinnor ska starta och driva företag för att de vill det och för att de har en affärsmässigt hållbar affärsidé. Kvinnor som har valt att driva företag, trivs bättre än anställda medsystrar och mår därför både fysiskt och psykiskt bättre. Forskning om kvinnors företagande DIANAPROJEKTET. Forskningsprogrammet startade 1999 och behandlar tillväxt och kapitalfrågor kopplat till kvinnors företagande. Mer information finns på www3.babson.edu/eship/researchpublications/dianaproject.cfm Text: Cindy Ahrnewald Källa: skriften Varför ska man främja kvinnors företagande? av tillväxtverket Det ska kännas bra att köpa lagerbolag genom oss Våra lagerbolag (Startplattan) är alltid stiftade med riktiga pengar och erhålls inom 2 timmar. Vi ger snabb och professionell hjälp så att du obekymrat kan ägna dig åt din kärnverksamhet. Det ska helt enkelt kännas bra att köpa lagerbolag genom oss. Bolagsstiftarna är ett snabbväxande företag som förmedlar 1000-tals bolag varje år.» Lagerbolag» Snabbavveckling (likvid omgående)» Bolagsrättsliga ärenden Lätt euforisk? BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX GÖTEBORG TEL FAX P9260, BOLAGS, Annons i Kvinnors företagande, 252x176 mm _master.indd :31:14

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI JUNI 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN: STYRELSEKRAFT

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Tre vinnare är klara från delfinalen i Umeå Senast uppdaterad

Tre vinnare är klara från delfinalen i Umeå Senast uppdaterad Tre vinnare är klara från delfinalen i Umeå 2009-11-24 Senast uppdaterad 2009-11-30 De tre första finalister i Beautiful Business Award är utsedda. I regionala delfinalen i Umeå utsågs Hanna Bruce, Växbo

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län Företagsamheten 2012 jämtlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jämtlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Hallands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2016 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160711 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Estrad 2004-01-19 Sverige har högutbildade entreprenörer, men har Sverige ett kunskapsintensivt entreprenörskap? Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Finansiärer och medarbetare

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer