...är viktigt för tillväxten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...är viktigt för tillväxten"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft rivstartar 200 kvinnor med goda förutsättningar för styrelsearbete ska identifieras. Målet är att öka det mångfacetterade tänkandet även i bolagsstyrelser. läs mer på sidan 10 Ambassadörer ska ändra attityder och skeva bilder 25 procent av Sveriges företag drivs av kvinnor, men svenskarnas bild av en företagare och entreprenör är en man. 880 ambassadörer ska ändra på detta. läs mer på sidan 12 kommande generationer Hur ser framtidens företagande ut? läs mer på sidan 22 Det finns en stor potential för kvinnor att ta över företag leif melin sidan 8 Stärk dina egna möjligheter! Med vår hjälp slipper du uppfinna hjulet på nytt. Använd våra informationstjänster inom patent-och varumärkesområdet. Läs mer på Skydda dina idéer

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS ledare Lönsamhet är nyckeln till tillväxt i har alla våra bilder av hur det är att vara företagare. Faktum är att även i en lågkonjunktur är det många företagare som vittnar om hur kul och utvecklande det är att driva företag att vara sin egen chef och få bestämma själv, att bygga upp och utveckla en verksamhet. Företagande innebär för många större möjligheter till att utveckla sin kapacitet, kreativitet och kompetens. ALMI Företagspartner och Tillväxtverket, som på olika sätt arbetar med näringslivets utveckling, har här en viktig roll att fylla. Men hur ser näringslivet egentligen ut? De flesta företag är små och finns inom tjänstesektorn. 90 procent av alla företag har färre än 5 anställda och 99 procent har färre än 50 anställda. Drygt 40 procent av småföretagarna vill växa, drygt 30 procent vill växa men utan att anställa, medan 25 procent inte vill växa alls. Kvinnor och män som driver företag har ungefär samma tillväxtambitioner. Brist på egen tid är det vanligaste tillväxthindret, enligt innehåll Gunilla Thorstensson, tillväxtverket. Programansvarig Främja kvinnors företagande och ambassadörer för kvinnors företagande. Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Avgörande för tillväxt Förutsättningar för att skaffa nya marknadsandelar eller bygga upp nya kundsegment, expan dera geografiskt eller anställa är också knutet till bransch, affärs modell, mark nads villkor och per son liga förutsätt ningar hos företagaren. En före tagare som inte vill växa är lika mycket företagare som en som vill växa. Företagare med hållbara affärsmodeller är alla goda förebilder, alla viktiga för att visa hur mångfacetterat Sveriges näringsliv är att kvinnor och män driver företag i alla branscher över hela landet. Dessa företagare visar att allt är möjligt. Vad är det då som är avgörande för företagare som vill växa? Två professorer inom småföretagsforskningen, Per Davidsson och Frédéric Delmar, visar att det i många fall är lönsamhet som är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa tillväxt. Lönsamhet i företaget skapar den självtillit som behövs för att företagare ska satsa på tillväxt. Ofta är det överblivna vinstmedel som återinvesteras i verksamheten. Hög lönsamhet ger därför både självtillit och förmåga att finansiera tillväxt. Snarare än att vara svaret på företagarens ursprungliga drömmar kan tillväxt vara lösningen på problemet när det blir pengar över i företaget. Skillnader i villkor Forskningen visar också att företagare ofta styrs av överväganden om maximal acceptabel förlust snarare än maximal förväntad vinst. Offensiva satsningar på tillväxt kan hamna bortom gränsen för den maximalt acceptabla förlusten. Här kan vi se skillnader i villkor för kvinnor och män som företagare. Många kvinnor är verksamma inom branscher där eget företagande inte varit lika möjligt, till exempel inom den offentliga sektorn. marie ahlgren, Almi företagspartner. Affärsområdeschef Nya Företag. Kvinnor har som grupp hälften så mycket eget kapital som män. Många kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för familjen än vad många män gör. Kvinnors nätverk har traditionellt inte varit lika karriärs- och affärsinriktade som männens. Detta hämmar givetvis kvinnors möjligheter att satsa på tillväxt. Med en ökad andel kvinnor som äger och driver företag kommer kvinnors tillgång till kapital och nätverk att öka. Vi får också fler förebilder, som visar att det är möjligt och utvecklande att driva företag och vi kommer att se allt fler växande företag som drivs av kvinnor. Trevlig läsning! produktion Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm Tel Projektledare Titti Ström Charlotte Ihre Redaktör Cindy Ahrnewald Formgivning & produktion Johanna Fahlén och Patricia Zar Nowa Kommunikation Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Omslagsfoto Peter Knutson på omslaget Afsaneh Bauer, Ghatan Bauer Advokatbyrå Charlotte Ihre, Charlotte Bonde Design Titti Ström, Food 4 friends Eva Rydåker, senior kompetens Sofia Rutili, 2 år INTRODUKTION 4 I FOKUS: KVINNORS FÖRETAGANDE Synliggör kvinnligt företagande och entreprenörskap 12 ATTITYDER & FÖREBILDER Ambassadörer ändrar attityder och skeva bilder 21 FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN Stina Ehrensvärd drömmer om en miljard kunder Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 Webbplats: TILLVÄXT 6 EGEN REGI Kvinnors företagande i förändring 8 MENTORSKAP Om svenska kvinnors ägarskifte, mentorskap och entreprenörskap 10 MED SIKTE PÅ STYRELSEPLATS Fler kvinnor på styrelseposter utifrån ett tillväxtperspektiv FINANSIERING OCH INNOVATION 14 AKTIVA VAL Kvinnor verkar i mindre kapitalintensiva branscher än män 17...OCH VINNAREN ÄR Beautiful Business Award FÖRETAGSSAMHET Från förr till nu FRAMTIDEN 22 MOT HORISONTEN Blir framtidens företagande feminint? 24 NÄTVERKA MERA Allt fler nätverkar på webben 26 NOTERAT Kort om kvinnor företagande PROVISA INFORMATION AB Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på

3 dolhem design 30% GÅR I KONKURS Även lönsamma företag kan drabbas av likviditetsproblem. I bästa fall innebär sena betalningar svårigheter. I värsta fall katastrof. Intrum Justitia förstår småföretagarens situation bättre än någon annan. Ta kontakt med oss så förklarar vi hur du kan förvandla din kredithantering från administrativ utgift till vinstmaskin. Läs mer på och beställ European Payment Index, marknadens mest heltäckande studie av betalningsvanorna i 22 europeiska länder. Intrum Justitia AB Stockholm Tel Fax

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS En längtan efter att växa Foto: istockphoto.com Hur ser det svenska småföretagandet ut och var i landet drivs det företag? Hur vill de svenska entreprenörerna låta sina företag växa och vilka hinder för tillväxt ser de? Det finns många likheter mellan män och kvinnor som driver företag. Men det finns också skillnader, som till exempel fördelning på bransch. Det finns i dag drygt företag i Sverige. Av dessa har nära stycken företag fler än 50 anställda. Resterande är till cirka 90 procent företag med färre än fem anställda. Skillnaden mellan små och stora företag räknat i anställningar, är dock inte tillnärmelsevis så stora; mindre företag motsvarar 44 procent, eller cirka en miljon, av anställningarna i Sverige, medan medelstora och stora företag (fler än 50 anställda) står för 55 procent (källa: SCB). Den största andelen företagare finns i åldersspannet år, och utgör cirka en tredjedel av företagarna. Tidigare har småföretagare generellt sett haft en ganska låg utbildningsnivå, men i takt med att befolkningens allmänna utbildningsnivå har höjts har även detta förändrats. Utbildningsnivån är dock fortfarande högre bland kvinnliga entreprenörer. 25 procent av Sveriges småföretagare är kvinnor, och drygt 30 procent av nyföretagarna är kvinnor. Endast 6 procent av de nya företagen leds av män och kvinnor tillsammans. Att andelen kvinnor är högre bland de nya företagen skulle kunna tolkas som att den ojämna könsfördelningen bland företagare är på väg att minska, även om arbetsmarknaden fortfarande är mycket tradi tionstypisk. En könsuppdelad marknad Huvuddelen av företagen i Sverige är tjänsteföretag. Tjänstedominansen gäller oavsett kön, men företagandet följer samma mönster som arbetslivet i övrigt när det gäller val av bransch. Inom branscher som renhållning, rekreation och annan service samt hälso- och sjukvårdstjänster och utbildning domineras företagandet av kvinnor. Tillverkning, bygg, transport och kommunikation är branscher där entreprenörskapet i huvudsak utgörs av män. Fördelningen inom uthyrning och företagstjänster, hotell- och restaurang samt handel är relativt jämn. Den jämnaste könsfördelningen när det kommer till företagande, finns i Stockholms, Örebro, Norrbottens, Dalarnas, Södermanlands och Gotlands län, där 23 procent av företagarna är kvinnor. Störst skillnad råder i Hallands och Jönköpings län, där män motsvarar 82 procent av företagandet. I storstadslänen återfinns flest småföretagare. Nära 60 procent av alla entreprenörer, kvinnor såväl som män, verkar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Majoriteten av de svenska företagarna riktar sig till den lokala marknaden. Den lokala marknadsorienteringen är något större bland kvinnor, motsvarande 77 procent, medan 68 procent av männen verkar mot den lokala marknaden. Drygt 21 procent av företagande kvinnor riktar sig nationellt och endast 2 procent internationellt. En stark tillväxtvilja De svenska företagarna har tydliga tillväxtambi tioner. Tre fjärdedelar vill låta företaget växa en siffra som är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Hälften av alla småföretag har också under perioden haft en omsättningstillväxt på över 10 procent. Även här är nivåskillnaderna mellan män och kvinnor försumbara. Det största hindret för tillväxt uppges vara bristen Flertalet kvinnor och män som driver företag har tillväxtambitioner. på egen tid. Därefter följer myndighetsregler och tillgång till arbetskraft. Män upplever i större utsträckning än kvinnor att tillgång på lämplig arbetskraft, liksom lagar och myndigheter, är ett hinder för tillväxt. Kvinnor uppger oftare än män konkurrens från andra företag som ett tillväxthinder. En anledning till detta kan vara skillnaden i bransch. Möjligheten till personlig utveckling som företagare och att kunna påverka sin arbetssituation upplevs som positiva faktorer jämfört med att vara anställd. Mer än hälften av entreprenörerna uppger också att möjligheter till personlig utveckling är bättre som företagare än anställd. 26 procent av kvinnorna och 37 procent av männen, tycker att inkomst och personlig ekonomi är en faktor som gör det bättre att vara företagare än att vara anställd. Kvinnor tycker dock i större omfattning än män, att familjelivet är bättre som egen företagare än som anställd. Text: Cindy Ahrnewald Källa: tillväxtverkets rapport Kvinnors och mäns företagande fakta och statistisk 2009, SCB, ITPS AB Grundstenen - Sveriges mest köpta bolag Snabbt och enkelt sätt för dig som ska starta eget. Läs mer på vår hemsida Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår största tjänst. Mer än svenska företag har startats med ett AB Grundstenen. Falun Malmö Stockholm Göteborg E-post: Hemsida: LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

5

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Kunskap är nyckeln till framgång Driftighet för Beautiful Business Foto: FBeautiful business I dag är nära en tredjedel av nyföretagarna kvinnor, men det är övervägande kvinnor som deltar i utbildningar och nätverksträffar. Statistik sen tre år tillbaka bekräftar detta. Enligt Darja Smisovsky, företagsrådgivare på ALMI- IFS Skåne, är kvinnor mer självkritiska och medvetna om de risker och faror som ett företagande inne bär. Det är en tydlig trend. De tar större ansvar och skaffar sig kunskap innan de startar eget. Samtidigt har kvinnor idag fler affärsidéer som de vill satsa på, och nästan hälften av dem som sökte rådgivning på ALMI-IFS Skåne år 2008 var kvinnor. Men det finns en skillnad i vilket levnadsskede de befinner sig i. Yngre är inte lika riskbenägna, de tar större hänsyn till att de har ansvar för barn och hushållsarbete och är i behov av ekonomisk trygghet. Resultatet blir att många kvinnor väntar tills barnen är vuxna. I fokus: tillväxten För att främja tillväxten skulle kvinnor ytterligare kunna öka sin kunskap om företagande, något som uppnås genom deltagande i kurser och seminarier. Detta menar Leona Achtenhagen, Leona Achtenhagen, docent i företags ekonomi IHH Jönköping vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är viktigt att kvinnor kan prata med andra, en mentor. Var öppen för nya idéer och se inte bara till helheten utan fokusera på de mindre bitarna också. De flesta företag strävar efter långsiktig och kontinuerlig tillväxt, men vad är egentligen tillväxt? Foto: Fotografiqa Foto: Lennart Ström Om en unik idé finns och det känns rätt satsar man, oavsett lågkonjunktur eller inte. Under sin forskning om tillväxt blev professor Leona Achtenhagen snabbt medveten om problematiken med definitionen av tillväxtbegreppet. Politikerna pratar om ökad sysselsättning medan företagarnas mål inte alltid är i form av fler anställda. Tillväxt är snarare ett samspel mellan olika faktorer. Tillsammans med kollegor studerade Leona Achtenhagen ett antal företag som alla fick priset Gröna Kvisten mellan åren Utmärkande för dessa företag är att de inte satsar på att maximera vinsten på kort sikt, snarare planerar de långsiktigt. En stor andel av företagen uppvisar emellertid en kontinuerlig tillväxt, är innovativa i sina nischer och satsar på hög kvalitet. Företagsledarna stannar dessutom länge på sin post och utvecklas i takt med företagets tillväxt. Företagsledarna har ett väldigt aktivt och tydligt ledarskap. De vill hitta smarta lösningar och nya idéer och är inte rädda för att vara innovativa. Det gäller med andra ord att också kunna inspirera medarbetarna att hitta nya idéer och affärsmöjligheter. Affärsänglar för ett ökat entreprenörskap Ytterligare ett sätt att stärka företagandet och öka tillväxten, är att vända sig till en affärsängel - en roll som oftast utgörs av en privatperson med erfarenhet och kunskap av företagande och som genom att tillföra kapital, kompetens, engagemang och nätverk hjälper onoterade företag att utvecklas. Tillväxtverket (tidigare Nutek, reds. anmärkning), stöttar ett antal kvinnliga affärsängelnätverk runtom i landet. Darja Smisovsky, Almi-ifs skåne Nätverkens uppgift är att föra samman entreprenörer med affärsänglar och att hjälpa till med rådgivning. Onyanserad bild Idag är bilden av en företagare oftast en man. Av den orsaken har regeringen utsett 880 ambassadörer som kan inspirera och ge en mer nyanserad bild av företagande. Ambassadörerna är kvinnor som driver företag i olika branscher och som genom att tala inför skolklasser, på universitet och nätverk ska öka kunskapen om företagande, samt uppmuntra kvinnor och flickor att se företagande som ett möjligt karriärsval. Avsikten med denna lansering är att visa att det finns stor potential bland kvinnor. Arbetet sker på volontärbasis. Det är viktigt att påpeka att genom ambassadörsnätverket kan många värdefulla och viktiga kontakter skapas för ett framgångsrikt företagande. Ett hårdare tillväxtklimat Lågkonjunkturerna har lett till att nyföretagandet har minskat även bland kvinnor. Kvinnor är mer jordnära, varför lågkonjunkturen medför att de är ännu mer försiktiga med att starta företag. Enligt Darja Smisovsky märker man detta även på ALMI- IFS. Förra året var siffran för kvinnors nyföretagande 39 procent och endast 26 procent detta år (statistik ALMI-IFS till och med ). Men om en unik idé finns och det känns rätt satsar man, oavsett lågkonjunktur eller inte. Text: Annika Gavric Mottot för Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto, tjejerna bakom konceptet Beautiful Business, är att allt är möjligt. Spärrarna för företagsamhet sitter bara hos en själv. Företag att räkna med kan vara annat än satsat riskkapital, säger Frida Haavisto. Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto träffades på Handelshögskolans Entreprenörsutbildning. De bestämde sig för att starta ett företag ihop utan att egentligen ha en affärsidé. Startskottet blev en loppmarknad. Därefter bildade de ett handelsbolag och startade en konsultverksamhet eftersom nätverket från utbildningen efterfrågade deras tjänster. Vi hittade dock inga böcker med kvinnliga företagare, så vi tänkte som vi brukar; finns det inte så skapar vi det själva, fortsätter Frida Haavisto. Utgivningen finansierades genom att de arbetade som konsulter och med Irisstipendiet. De sålde även annonsutrymme. Vi kom på att företag som vill synas kunde få köpa varsin sida i boken. De fick betala 500 kronor för en annons. Responsen på boken blev så bra att tjejerna bestämde sig för att satsa vidare på målgruppen kvinnliga företagare. Communityn och nätverket är en fortsättning och något att tjäna pengar på. Handelsbolaget är ombildat till ett aktiebolag och Beautiful Business har vuxit till ett nationellt affärsoch inspirationskoncept för kvinnor som driver företag. Tjejerna har skapat Sveriges största affärsnätverk för målgruppen med medlemmar, de arrangerar evenemang och seminarier samt utser Årets Företagerska. Dessutom förmedlar de några av landets främsta kvinnliga talare via den egna talarförmedlingen och föreläser själva. Företaget har idag tre anställda och två personer som jobbar på frilans. I år räknar de med att tredubbla sin omsättning. Arbetar man med den här målgruppen utgår många ifrån att det är på ideell basis. Vi är stolta över att kunna bygga ett lönsamt företag kring detta avslutar Frida Haavisto. Text: Cindy Ahrnewald RÄTT SKYDD BYGGER TILLGÅNGAR AVTALSRÄTT BOLAGSRÄTT IMMATERIALRÄTT CSR GHATAN BAUER ADVOKATBYRÅ AB FLORAGATAN 13, STOCKHOLM TEL: +46 (0)

7 7 Valentin & Byhr Halva annonsen är faktiskt inte speciellt intressant för dig. Men andra halvan kan vara början på något väldigt spännande. Har du en bra affärsidé? Ta hand om den innan någon annan gör det. Mind your own business öppnar inom kort två nystartskontor i Göteborg. Här har vi samlat allt du behöver för att förverkliga din affärsidé. Vi ger dig smarta, kostnadsfria råd och mod att ta klivet. Och härifrån visar vi dig rätt väg vidare i vårt nätverk av kunniga aktörer. Våga förverkliga din affärsidé. Det är den värd. Leder du ett företag som vill framåt? Våga ta första klivet mot tillväxt. Expedition Framåt är tillväxtprogrammet som hjälper dig att utvecklas som företagare. Etapp för etapp lär du dig om marknadsföring, försäljning och ledarskap. Och med ett rikt nätverk och professionell rådgivning går det snabbare att ta sig mot toppen. Anta utmaningen!

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Förvärv av befintligt företag en väg till företagsamheten Det finns mellan och företag som riskerar nedläggning om ingen tar över när 40-talisterna går i pension. Inom ramen för programmet Främja kvinnors före tagande satsar man på att få fler kvinnor att ta över befintliga företag. Att ta över ett företag kan vara en lång process och kvinnor erbjuds nu att delta i seminarier som drivs i olika regioner i Sverige. Foto: Caroline Ardbo Att ta över ett befintligt företag innebär förstås en större initial kostnad, men man kommer igång direkt och kan kanske visa vinst direkt. Sigbritt Larsson, tillväxtverket Det är Tillväxtverket som driver programmet Främja Kvinnors Företagande De satsar också på att fler företagarkvinnor får tillgång till en mentor med programmet Mentor Eget Företag, där målsättningen i år är att starta mentorskap. För kvinnor som är intresserade av att driva företag, men inte har någon egen affärsidé eller vill starta ett nytt företag kan ta över ett befintligt Nio projekt Tillväxtverket samarbetar med företagsnära organisationer som till exempel Almi Företagspartners regionala bolag och länsstyrelserna. Hittills har 9 projekt från Östersund i norr till Halland i söder fått medel att genomföra aktiviteter inom ägarskifte. Inter nationella Handelshögskolan i Jönköping arbetar med två projekt. Vi har ett forskningsprojekt där vi tittar på kvinnor i familjeföretag; dels de allmänna föreställningar som finns om kvinnor som företagare men även med fokus på ägarskifte. Det råder en väldig snedfördelning när det gäller ägarskifte könsmässigt sett. En studie vi gjort i Jönköpingsregionen visar att bara 5 procent av företagen ägs av kvinnor, säger Leif Melin, professor i företagsekonomi och föreståndare för CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership, Internationella Handelshögskolan. företag. Det är en affärschans för kvinnor att etablera sig som företagare, säger projektledare Sigbritt Larsson på Tillväxtverket. Att ta över ett befintligt företag innebär förstås en större initial kostnad, men man kommer igång direkt och kan kanske visa vinst direkt, fortsätter Sigbritt Larsson. Generationen som lämnar över nu ser inte sina döttrar som någon som ska ta över, utan arvtagaren är en son. Leif Melin, CEFEO I de fall det finns flera delägare är andelen kvinnor 14 procent. Det visar att det finns en stor potential för kvinnor att ta över företag. De hinder som finns är oftast föreställningen om att företagaren är en man. Generationen som lämnar över nu ser inte sina döttrar som någon som ska ta över, utan arvtagaren är en son. Leif Melin tycker att projektet tar Ta steget under lättar kompetensöverföring. I ett projektet arbetar vi utifrån vilken situation kvinnorna befinner sig i, om de redan finns i ett familjeföretag eller om de har eller ska ta över ett företag. Vi stärker deras självförtroende, arbetar med kompetensförstärkning och även själva ägarskiftessituationen, som är en komplicerad process oavsett kön. Nu har tre grupper med totalt omkring 35 kvinnor satt i gång; i Jönköping, Halland och i Växjö och ytterligare tre grupper är på väg. Foto: Patrik Svedberg Min mentors input och andra ögon på de hinder jag råkar på är av stor betydelse. Han tänker helt annorlunda och det är fräscht! Utvecklar artist Artisten och företagaren Annika Fehling, som driver singer-songwriter-klubben Living Room i Visby och Stockholm, är en av många kvinnor som skaffat sig en mentor. Jag hade tassat runt ALMI länge och funderat på att starta eget, men i min bransch är det ofta ett moment 22. Men jag tog steget för ett år sedan och frågade ALMI om de hade mentorer, och de introducerade mig till mentorprogrammet. Jag deltar för att få en annan inblick i företagandet från människor som inte är från kultursektorn på samma sätt som jag - folk med en annan erfarenhet, säger Annika Fehling. Annika Fehling deltar också för att få del i ett annat nätverk. Det blir ett sätt för henne att synas Foto: Almi Annika Fehling, egen företagare och deltagare i mentorprogrammet mentorer Förra året startade Almi Företagspartner och Jobs and society/nyföretagarcentrum 969 stycken mentor/ adept-par inom Mentor Starta Eget. Projektet är inte riktat särskilt till kvinnor, men 64 procent av adepterna är kvinnor och 34 procent av mentorerna är kvinnor. I år ska vi starta över par tillsammans 450 par från Jobs and society: s sida och resten från vår sida. Det finns anledning att tro att andelen kvinnor blir lika stort eller större, säger Jimmy i sammanhang som kanske annars inte får kontakt med henne och hennes musik. Det är också vad mentorprogrammet redan till del har gett. Ny publik, nya avsättningsytor för mig och min musik. Min mentors input och andra ögon på de hinder jag råkar på är av stor betydelse. Han tänker helt annorlunda och det är fräscht! Vi hittar gemensamma ytor där kultur och näringsliv går ihop och det inspirerar och ger nya idéer. Jag blir också tvungen att konkretisera mina planer och sätta ord på riktningar och drömmar. En stor vinst är att det inte bara är jag som tänker på mitt företag. Jag känner mig mindre ensam och isolerad, för jag kan alltid fråga min mentor. Varje mentorskap är i sig unikt, men målet för kvinnor är detsamma som för män att nå tillväxt snabbare och på så sätt bana väg för en bättre framtid. Jimmy Wikholm, almi företagspartner Wikholm, nationell projektledare för Mentor Eget Företag. Efterfrågan är större hos kvinnor än hos män. Det är svårt att säga exakt varför, men jag tror att kvinnor i regel är förnuftigare och mer öppna för att ta till sig extern information och stöd. Varje mentorskap är i sig unikt, men målet för kvinnor är detsamma som för män att nå tillväxt snabbare och på så sätt bana väg för en bättre framtid. Foto: Katarina Griphöök Text: Tor Nordman

9 Marie Höckerman och Britt Hörding Lingon & Blåbär Årets Företagerska 2008 Nina Ottosson Zoo Active Products Årets Företagerska 2009 Kristina Theander Middagsfrid Årets Tjänsteutvecklare 2009? Årets Företagerska 2010? Årets Tjänsteutvecklare 2010 Blir det du nästa år? I tävlingen Beautiful Business Award 2010 utses Årets Företagerska och Årets Tjänsteutvecklare. Från och med månadsskiftet augusti/september 2009 kan du nominera dig själv likväl som andra. Tävlingen lyfter fram spännande företagarkvinnor i syfte att inspirera Sverige till ett mer hållbart företagande och är ett samarbete mellan Öhrlings PricewaterhouseCoopers, nätverket Driftig.nu och Tillväxtverket. Nytt för i år är regionala delfinaler som kommer att hållas runt om i landet i Umeå, Örebro och Malmö under senare delen av november. Riksfinalen går av stapeln i slutet av januari 2010 i Stockholm. Läs mer om tävlingen och tidigare års vinnare på Få kontroll över flödet i företagets alla faser Du vet vad din verksamhet behöver, vilka utmaningar den står inför och hur den behöver utvecklas för att nå framgång. I alla faser. Du vet också att varje organisation behöver en stark samarbetspartner med erfarenhet och gedigen kompetens. Någon som förstår din verksamhet. Både nu och i framtiden. Se oss som din affärsrådgivare. Eller låt oss hjälpa dig i enstaka frågor. Du väljer själv.

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Med sikte på styrelseplats: superkompetenta kvinnor söker till unikt mentorprogram Styrelse pro grammet för kvinnor, Styrelsekraft, har fått en rivstart. Den 23 mars lan serades programmet och den 1 april började Almi Företags partner ta emot anmälningar från hugade kandidater. Den 15 maj gick anmälningstiden ut och nu har de fyra jury grupperna hela kvinnor att välja emellan. Styrelsekraft har utrymme för 200 kvinnor både från näringslivet och från den offentliga sektorn, som får tillfälle att genomgå ett unikt nationellt mentorprogram. Bakgrunden är att regeringen har uppmärksammat problematiken att det finns så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Nu ska vi identifiera 200 kvinnor med goda förutsättningar för styrelse arbete, säger projektledare Birgitta Wildenstam på Almi Företagspartner. Det finns en enorm kompetensbank och den ska vi synliggöra. Det finns otroligt många superkompetenta kvinnor som har hört av sig, fortsätter Birgitta Wildenstam. Foto: istockphoto.com Tung kompetens Förutom jämställdhetsperspektivet är grundtanken i Styrelsekraft att morgondagens affärssammanhang kommer att kräva ett mer mångfacetterat tänkande i styrelserna för att företagen ska bli framgångsrika. Det stora antalet sökande gör att den förhoppningsfulla skaran måste sållas innan de 200 kandidaterna slutligen utses. HÄR BOR EN IDÉ HÄR FINNS FINANSIERING! Sverige behöver fler djärva idéer och fler framgångsrika företag. Inom alla branscher. Från tjänsteföretag till snabbväxande högteknologiföretag. Men för att starta och driva ett företag behövs det mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Och det är här vi på ALMI Företagspartner kommer in i bilden. Vi kan ta risker andra finansiärer inte har möjlighet att ta. Och vi har rådgivare med stor erfarenhet. Låt inte din vision fastna som en vacker tanke bland alla andra. Kontakta oss på ALMI.

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS 11 i korthet: Om kvinnor i svenska styrelserum Foto: toyota sverige Foto: almi Bakgrunden är att regeringen har uppmärksammat problematiken att det finns så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Det vi söker är tung kompetens inom olika områden. Vi söker ganska brett och letar efter kompetens inom bland annat ekonomi, finansiering, internationell erfarenhet och börserfarenhet, säger Birgitta Wildenstam. Jury avgör Det slutliga avgörandet har fyra jurygrupper i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Jag tycker att det är angeläget att i högre utsträckning få in kvinnor på ledande positioner. Kvinnor tillför lite andra dimensioner genom att tänka lite annorlunda från lite annorlunda utgångspunkter, och det är bra för arbetet i en styrelse, säger Hans-Eric Almebäck, vd i Toyota Sverige AB och medlem i Stockholms jurygrupp. Vi ska nu bedöma de ansökandes kvaliteter och även i viss mån hur mentalt förberedda de är på att kliva in i en mansdominerad värld. Hög integritet tror jag är den viktigaste egenskapen; att våga uttrycka och stå för sin åsikt. Givetvis måste det Birgitta Wildenstam, almi företagspartner finnas en gedigen kunskapskompetens i botten så att man kan hävda sin åsikt med trovärdighet, menar Hans-Eric Almebäck. Tunga mentorer Mentorprogrammet, som inleds den 1 september och pågår i ett år, syftar till att ge de utvalda kvinnorna möjlighet att öka sina erfarenheter och kunskaper inom styrelsearbete. De ska bygga kontaktnät och få möjlighet att skapa sammanhang som innebär att de på ett naturligt sätt kan komma att ses som påtänkta styrelseledamöter. Ett stort antal tunga mentorer har hört av sig och känner att de vill hjälpa till. Det är självklart mycket glädjande. Arbetet ska leda till att kvinnorna själva går ut och driver sin sak och aktivt söker styrelseposter. Detta ska i sig leda till att antalet kvinnor på styrelseposter ökar. Förhoppningsvis ska fler liknande projekt inte behövas, säger Birgitta Wildenstam. Text: Tor Nordman Jag tycker att det är angeläget att i högre utsträckning få in kvinnor på ledande positioner. Hans-Eric Almebäck, VD toyota sverige ab Under hösten 2008 granskade Folksam 214 styrelseledamöter, 56 kvinnor och 158 män i totalt 24 bolag. Syftet var att kartlägga utbildning och erfarenhet: 0 procent av de kvinnliga styrelseledamöterna hade enbart en gymnasieutbildning, i jämförelse med 7 procent hos männen 7 procent av kvinnorna saknade universitetsexamen, i jämförelse med 13 procent av männen 52 procent av de granskade kvinnliga styrelseledamöterna hade erfarenhet från tre eller fler höga chefsposter, gentemot 40 procent av männen 21 procent av kvinnorna hade erfarenhet som vd för ett eller flera börsnoterade bolag, i jämförelse med 58 procent av männen Om Styrelsekraft VEM GJORDE VAD? 23 mars lanserade Näringsminister Maud Olofsson Styrelsekraft ett program som syftar till att synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser, sprida goda exempel och skapa debatt om vikten av fler kvinnor på styrelseposter utifrån ett tillväxtperspektiv. Målsättningen är att ta tillvara på den kompetens som finns. Ansvarig är Almi Företagspartner, som har fått 5 miljoner kronor till sitt förfogande. VILKA FICK DELTA? Kvinnor från hela Sverige, med erfarenhet av ledande befattningar och hög kompetens från både små och stora företag och organisationer, fick söka till programmet mellan den 1 april och 15 maj. 200 kvinnor kommer att väljas till i ett mentorprogram. Alla adepter får också ett utbildningsstipendium på kronor för en valfri styrelseutbildning. VAD KOMMER ATT HÄNDA? Mentorprogrammet startar i höst och innehåller flera nätverks- och erfarenhetsträffar. Adepterna ska få mentorer, både kvinnliga och manliga, med 36 procent av de nyinvalda styrelseledamöterna under 2008 var kvinnor. Den totala andelen kvinnor i börsbolagens styrelser var 18,2 procent. Kvinnliga styrelseledamöter har ökat mest bland de största börsbolagen, där andelen kvinnor motsvarar 23,2 procent. I små börsnoterade företag motsvarar andelen kvinnor 15,7 procent. 55 procent av de svenska börsbolag som lämnat uppgifter om sin valberedning saknar helt kvinnor i sin valberedning. Text: Cindy Ahrnewald Källa: E24.se, Folksam kompetens och minst fem års erfarenhet från styrelsearbete i privat eller offentlig sektor. Adepten får genom sin mentor, manlig eller kvinnlig, möjlighet att följa en styrelses arbete under året. NÅGRA RÖSTER OM PROJEKTET: Vi måste jobba med lite olika strategier för att få framgång. Vi har skrivit brev till valberedningarna i bolagsstyrelserna och bett dem förklara varför de inte har jämställda styrelser. När vi fått svar har företagen sagt att det inte finns några kvinnor att rekrytera. Näringsminister Maud Olofsson Det är bra att man gör något konkret. Visst kan man tycka att ansvaret ligger på företagen, men om man menar allvar med att det behövs fler kvinnor i näringslivets topp behöver man också titta på hur urvalet ser ut. Åsa Edman Källströmer, vd för Poolia Sverige Text: Cindy Ahrnewald Källa: Riksdagens utredningstjänst, SIS Ägarservice, SvD KVINNODRIV DEN NYA MÖTESPLATSEN PÅ NÄTET Läs mer på

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Näringsminister Maud Olofsson med ambassadörer för kvinnors företagande. Ambassadörerna synliggör kvinnors En fjärdedel, 25 procent, av Sveriges företag drivs av kvinnor, men svenskarnas bild av en företagare visar en man. I syfte att ändra den bilden och förändra attityderna till företagarkvinnor utsåg regeringen i mars förra året 880 ambassadörer som genom att berätta om sig själva och sina erfarenheter ska inspirera andra kvinnor och sprida kunskap om kvinnors företagande. Foto: Tillväxtverket Foto: Paulina Knutsson Syftet är att skapa en mer rättvisande bild. Det finns många flickor och unga kvinnor som inte identifierar sig med företagande, men om man har en talang eller en dröm ska man kunna gå från tanke till handling utan att hindras av fördomar, felaktiga bilder och attityder. Hela projektet andas kan hon så kan jag, säger projektledare Henrietta Schönenstern på Tillväxtverket. När satsningen lanserades var tanken att 650 företagare skulle utses till ambassadörer. Det stora intresset, drygt sökande, gjorde att antalet utökades till 880. Ambassadörerna finns över hela Sverige och kommer från företag i olika branscher och av olika storlek. Genom besök och föreläsningar på skolor, universitet, föreningar och olika nätverk ska de hjälpa till att ändra på vrångbilden att företagande är för män. Ideellt uppdrag Gemensamt för ambassadörerna är att de vill dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra. Uppdraget är helt ideellt och ger ingen direkt affärsnytta, men många får indirekt nya affärskontakter och kontakter med media, säger Henrietta Schönenstern. Under den första delen av projektperioden har Henrietta Schönenstern, tillväxtverket Viktoria Knutsson nilsson, Knut karlsson snickerifabrik ab Det är roligt att inspirera och locka andra framför allt unga, till företagande. Viktoria knutsson nilsson

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS 13 Foto: Solweig Fransson i korthet: Mer om ambassadörer för kvinnors företagande Ambassadörerna ska vid minst fyra tillfällen per år besöka skolor, universitet, nätverk med mera för att berätta hur det är att vara företagare. Syftet är att sprida kunskap och inspirera fler till att vilja bli företagare. Till sin hjälp har ambassadörerna koordinatorer. Tillväxtverket är på uppdrag av regeringen nationell koordinator för satsningen. Koordinatorerna ska på olika sätt underlätta för ambassadörerna, till exempel genom att marknadsföra, förmedla kontakter, hantera bokningar på ambassadörernas digitala mötesplats samt organisera regionala träffar. Vill du boka en ambassadör: Vi har försökt vara goda ambassadörer för vår bransch i alla år. Linda och Solweig Fransson, gnosjö automatsvarvning ab företagande mycket kraft gått till att bygga nätverken, skapa ett digitalt forum och till marknadsföring. Målet är att alla ambassadörer ska ha genomfört minst 6 stycken ambassadörsuppdrag innan året är slut. Hittills har personer fått träffa en ambassadör. Det är vi väldigt nöjda med. Vi är nu inne i den sista fasen och går in i den mest intensiva perioden i projektet. Efterfrågan ökar och hösten blir hektisk för ambassadörerna, säger Henrietta Schönenstern. Höga betyg I den utvärdering som Tillväxtverket gjort ger åhörarna ambassadörerna betyget 4,39 på en femgradig skala. En av dem som kan sträcka på sig är Viktoria Knutsson Nilsson som driver familjeföretaget Knut Karlssons Snickerifabrik AB i Botsmark i Västerbotten. Jag har genomfört tio, elva stycken föreläsningar och fått positiv respons. Jag brinner för mitt företagande och jag gillar att få berätta min historia. Det är roligt att inspirera och locka andra framför allt unga, till företagande. Det är extra roligt eftersom jag är kvinna i en mansdominerad bransch, något som de flesta tycker är spännande. En annan flitig ambassadör är Solweig Fransson som är vd i Gnosjö Automatsvarvning AB. Dottern Linda som sitter i företagets styrelse är också involverad som ambassadör. Linda är i högsta grad verksam i företaget genom att äga 40 procent och är ansvarig för hela verksamhetssystemet Kvalitet och Miljö. Hon gick själv teknisk utbildning på gymnasiet och därefter tre år på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Tillsammans har mor och dotter genomfört 13 ambassadörsuppdrag. Det här är inget konstigt för oss. Vi har försökt vara goda ambassadörer för vår bransch i alla år. Vi har varit ute i skolor och haft skolklasser på besök. Vi är i en bransch där det är svårt att locka kvalificerad arbetskraft eftersom man tror att industri är oljigt och smutsigt och särskilt svårt är det att locka kvinnor, säger Solweig Fransson. Text: Tor Nordman Länskoordinatorer: STOCKHOLMS LÄN Marianne Jansson, Företagarna Eva von Krusenstjärna, Transfer UPPSALA LÄN Elisabet Berglöf, Företagarna SÖDERMANLANDS LÄN Kristina Gilbert, FöretagSam Sörmland (Regionalt Resurscentrum) i samverkan med Nyföretagar Centrum i Strängnäs och Företagarna i Sörmland ÖSTERGÖTLANDS LÄN Margareta Paulsson, NyföretagarCentrum i Linköping i samverkan med regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen i Östergötland JÖNKÖPINGS LÄN Siv Lindén, Nätet (Regionalt Resurscentrum) KRONOBERGS LÄN Agneta Eriksson, Qvinnor på G (Regionalt Resurscentrum) KALMAR LÄN Chatarina Nordström, Kvinnor i Norden (Regionalt Resurscentrum) GOTLANDS LÄN Monica Johansson, ALMI Företagspartner AB Gotland BLEKINGE LÄN Magnus Persson, Företagarna SKÅNE LÄN Eva Ohlstenius, Företagarna I EN NYLIGEN GENOMFÖRD webbenkät framgår att 70 procent av ambassadörerna tror att de kommer att påverkas negativt av lågkonjunkturen. Företagare bakom företag som är äldre än 20 år, liksom företag med 6-20 anställda, anger i högre grad att de kommer att påverkas negativt av lågkonjunkturen, medan enskilda firmor inte tror att påverkan blir så omfattande. Störst möjligheter under det närmaste året och i väntan på nästa högkonjunktur, ser ambassadörerna i att hitta nya samverkansformer och samarbetspartners. Det ger fler affärsmöjligheter och ökade marknadsandelar. HALLANDS LÄN Anita A son Strandahl, Connect Syd VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Marie Tranell, Regional ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling VÄRMLANDS LÄN Maria Mattsson, Uvåns Näringslivscenter AB (Regionalt Resurscentrum) ÖREBRO LÄN Merit Israelsson, Mälardalens Handelskammare VÄSTMANLANDS LÄN Viveka Persson, Mälardalens Handelskammare DALARNAS LÄN Lisbeth Hedin-Sahlin, Företagarna GÄVLEBORGS LÄN Lina Torstensson, Kvinnokooperativet Saga (Regionalt Resurscentrum) VÄSTERNORRLANDS LÄN Stina Ekbäck, Länsstyrelsen i Västernorrlands län i samverkan med det regionala Resurscentrat JÄMTLANDS LÄN Monica Bjelkenstam, Q Nätverkskontor VÄSTERBOTTENS LÄN Gunilla Lindner, Västerbottens Handelskammare NORRBOTTENS LÄN Gunnel Mörtlund, Coonpanjon Text: Cindy Ahrnewald Källa: ambassadorer.se Kompetensutveckling är en annan möjlighet som lyfts fram i undersökningen. De största utmaningarna under den närmaste tiden är likviditeten, enligt ambassadörerna i webbundersökningen. Det tar lång tid att få betalt från kunder varför man ofta har svårare att betala sina leverantörer i tid. Att behålla kunder och skaffa nya kunder och uppdrag, är andra utmaningar för företagarna. Text: Cindy Ahrnewald Källa: regeringen.se

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Foto: istockphoto.com Kvinnors försiktighet ren myt Det är dags att avmaskera myten om att kvinnor är mer försiktiga än män. Myten att kvinnor är försiktiga, att de bara söker små lån och därför riskerar att underfinansiera sina företag är bara en myt. Kvinnor verkar i allmänhet helt enkelt i branscher som är mindre kapitalintensiva än männens branscher. Kvinnor söker lägre belopp. Orsaken till att man söker mindre belopp är att man befinner sig i branscher som inte kräver så stora investeringar, säger Eva Rosenthal, chef för Finansiering etablerade företag på Almi Företagspartner i Stockholm. Riskbenägna Exakt samma bild har Elisabeth Lundahl, råd givare på Almi Gotland, som också har sysslat mycket med finansieringsfrågor. Det är viktigt att framhålla att myten om att kvinnor generellt sett är försiktigare och bara söker mindre lån är just en myt. Det sägs att det finns risk att de underfinansierar sina företag, men det handlar bara om att de oftare verkar inom branscher som inte kräver så mycket kapital. Elisabeth Lundahl menar att riskbenägenheten hos kvinnor faktiskt kan vara stor. Jag har exempel på kunder som söker kronor för att köpa ett befintligt företag. Andra kan gå in och ta över till exempel ett helt behandlingshem. Då krävs större pengar och modet att ta personalansvar för personer från dag ett. Riskbenägenheten kan alltså vara ganska stor.

15 Foto: Anders Broberg Vi borde sluta leta uppfinningar, och i stället se på vad som skapar mervärde, vad kunderna efterfrågar och skapa innovationssystem för detta. Eva-Karin Anderman, almega Ett samtal och så har man en expert i andra änden. Gittan Persson, Tack Presentreklam Medlem från Västerås Miljarder i kassan Almi Företagspartner har 3, 5 miljarder i sina lånefonder och i höstas fylldes de på med ytterligare 2 miljarder från regeringen. Avkastningskravet är 2 procent över en treårsperiod. När Almi lånar ut pengar ligger räntan kring 7-8 procent. De kvinnor jag möter som är företagsledare i etablerade företag söker finansiering för samma saker som män i samma position gör, som till exempel till expansion, investeringar och företagsförvärv. Nu i lågkonjunkturen har vi extremt mycket att göra, säger Eva Rosenthal. Det vi kan erbjuda är riskvillig kompletterande finansiering när annat kapital inte finns tillgängligt. I första hand ska man gå till sin bank men om de inte vågar låna ut kan vi gå in med pengar. Som ett topplån ungefär. Ett vanligt upplägg är att vi tar en tredjedel, banken en tredjedel och att företagaren själv står för den sista tredjedelen. Bankklimat hårt Eva Rosenthal har nyligen upplevt klimatet i en storbank men återvänt till Almi. Bankernas arbetssätt skiljer sig från Almis på avgörande sätt. Den stora skillnaden är att banken är ett företag med aktieägare som ska tjäna pengar. Det handlar om att vara lönsam samtidigt som du är säljare och inte ska förlora din kund. Det är en svårare balansgång. Här har vi ju inget vinstkrav på det sättet, även om vi har ett avkastningskrav på vår lånefond. Brist på tid Det största hindret för tillväxt är brist på egen tid, och inte brist på tillgång på lån, krediter eller externt ägarkapital. Det är Sveriges småföretagare, så väl kvinnor som män, överens om, enligt Tillväxtverkets program Kvinnors och mäns företagande Knappt 10 procent uppger i samma program att brist på pengar är det största hindret för tillväxt. Pengar behövs dock och då kan Almi komma in i bilden. Jag tycker inte att det är svårare för kvinnor att få finansiering. Förutom att vi alltid gör en mycket noggrann analys av företaget ägnar vi också mycket tid till att se vilken personlighet det handlar om. Finns förutsättningarna för att driva ett företag, frågar Elisabeth Lundahl. Generellt sett är kvinnorna duktigare än män på att förbereda sig innan de kommer hit; de tar råd och anlitar experter för att kunna presentera ett bra underlag. Vi lånar fortfarande ut till fler män än kvinnor, men det beror på att det fortfarande är fler män som startar företag än kvinnor, fortsätter Elisabeth Lundahl. Innovationer Många nya företag skapas med någon typ av innovation som grund, men andelen kvinnor som kommersialiserar sina innovationer är låg. Almis innovationsfinansiering har fått 7 extra miljoner för Orsaken till att det få kvinnor som kommersialiserar sina innovationer beror på en förlegad syn på vad en innovation egentligen är, menar Eva-Karin Anderman på Almega. Den generella synen på innovationer idag är att det är någon form av teknik, en produkt som går att ta på. Vi borde sluta leta uppfinningar, och i stället se på vad som skapar mervärde, vad kunderna efterfrågar och skapa innovationssystem för detta. Om man istället för den extremt smala synen på innovationer såg på vad som skapar mervärde skulle det öppna stora möjligheter för innovativa kvinnor och deras företagande, tycker Eva-Karin Anderman. Text: Tor Nordman 1 års fullt medlemskap 990:- ordinarie pris ca kr - bara för nyföretagare Foto: Almi Gotland Företagspartner Vi lånar fortfarande ut till fler män än kvinnor, men det beror på att det fortfarande är fler män som startar företag än kvinnor. Elisabeth Lundahl, almi gotland Vi finns till för dig som har förverkligat en dröm och skapat ett företag. Vår uppgift är att göra ditt företagande enklare, bättre och tryggare. Bli en av oss så får du tillgång till våra jurister, unika företagarförsäkringar och smarta samarbetsavtal med t ex Google, OKQ8 och BMW. Mer information finns på eller ring Sveriges största företagarorganisation

16 FRYKLUNDS, FOTO: OLLE MELKERHED Det är spännande att göra affärer med ett företag man inte har riktig koll på. Det kan sluta hur som helst. Den som föredrar trygga affärer gör kostnadsfritt en kontroll i Näringslivsregistret för att se om företaget existerar. Blir du webbkund hos Näringslivsregistret eller European Business Register kan du dessutom se detaljerade uppgifter om företaget. Om det nu existerar...

17 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS 17 Foto: Lennart Ström Jag ser mig som en opinionsbildare i matbranschen. Mitt fokus ligger i att bojkotta tillsatser i den mat vi äter dagligen. Kristina Theander Kristina Theander, VD och grundare av Middagsfrid, blev Årets tjänsteutvecklare Här i färd med att ta fram veckans recept. BEAUTIFUL BUSINESS AWARD 2009: Lev livet enklare ett vinnande koncept Jag hade tänkt länge på att jobba med hälsosam och varierad mat. Och när jag själv var stressad småbarnsförälder så blev jag övertygad om att det måste finnas ett sätt att leva livet enklare. För knappt två år sedan, 2007, startade hon Middagsfrid under mottot Lev livet enklare. Den 19 februari i år fick hon ett officiellt kvitto på att hon lyckats. Hon utsågs till Årets Tjänsteutvecklare vid den stora tävlingen för företagarkvinnor, Beautiful Business Award 2009 i Stockholm. Prismotiveringen löd: Med egen stark övertygelse och drivkraft samt en innovativ, vacker paketering av tjänster har hon på kort tid skapat ett lönsamt företag med stark tillväxt. Dessutom räddar hon med sin klimatsmarta affärsmodell stressade familjer från falukorvsträsket. Det var mäktigt och helt underbart att stå där bland flera hundra otroligt duktiga företagerskor, säger Kristina Theander. Priskategorin Årets Tjänsteutvecklare är Tillväxtverkets eget pris för att lyfta fram framgångsrika företagarkvinnor inom tjänstesektorn som inspirerar och är förebilder. Middagsfrid hjälper hushåll som har en ambition att äta hälsosam och varierad mat, men som inte har den tid som krävs. Man erbjuder prenumeration på matkassar som innehåller klimatsmarta råvaror och recept. Middagsfrid erbjuder prenumeration på matkassar som innehåller råvaror och recept för fyra personer under en vecka. Jag vill visa att det funkar att laga mat utan onödiga och dålig tillsatser. Och intresset för den här sortens mat växer för var dag som går, konstaterar Kristina. Utan vare sig lån eller marknadsföring har Middagsfrid växt rejält på kort tid. Tio anställda ser till att prenumeranter i Stockholm, Göteborg och Malmö får klimatsmarta matkassar hem till dörren. Jag ser mig som en opinionsbildare i matbranschen, förklarar Kristina. Mitt fokus ligger i att bojkotta tillsatser i den mat vi äter dagligen. De stora livsmedelsjättarna har nu börjat inse att opinionen har svängt. Eldsjälar som Kristina Foto: Middagsfrid Theander har fått de stora aktörerna att lyssna på konsumenternas behov av klimatsmartare middagsvanor, istället för att fastna i falukorvsträsket. Jag tänker inte ändra på något, utan istället fokusera på min affärsidé om att leva livet enklare med hälsosam och klimatsmart mat. Flera av de stora aktörerna har börjat kopiera konceptet. Opinionsbildaren Kristina Theander kommer med andra ord fortsätta att vara livsmedelsbranschens dåliga samvete. Och med erkännandet Årets Tjänsteutvecklare i bagaget kommer hon att sporras till ännu större framgångar. Text: Magnus Dahlberg Bli medlem du också!

18 18 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Vi tar avstamp i historien Kvinnor har alltid varit företagssamma. Åtminstone en fjärdedel av svenska företagare är och har varit sedan en lång tid tillbaka just kvinnor. En andel som också sakta stiger, då andelen nyföretagande kvinnor blir allt fler. Något som ökar mer markant är uppmärksamheten kring kvinnors företagande. En uppmärksamhet som är speciellt tydlig i lågkonjunktur när efterfrågan på entreprenörskap och företagande är extra stor. H&M. Det var först mot slutet av förra seklet som småföretagande och entreprenörskap på allvar blev intressant och då framförallt på grund av att den stagnerande ekonomin behövde förstärkas. Företagande från 1980 till modern tid Kvinnors företagande synliggjordes först under tidigt 1980-tal, i samma veva som det än i dag mycket omdebatterade initiativet Kvinnor Kan lanserades. Kvinnors företagande tog dock mycket stor hänsyn till den aktuella familjesituationen, varför till exempel ensamstående mammors val av bransch signifikant skiljde sig från gifta, sammanboende eller kvinnor som drev företag tillsammans med sin make. Från 1990-talet och framåt har statistiken förbättrats, även om det går i maklig takt som samhällsförändringar generellt gör. Tydligt är att kvinnors företagande ökar i takt med att kvinnors andel av nyföretagandet går upp. Historisk har andelen nyföretagare motsvarat cirka en fjärdedel. I dag motsvarar andelen kvinnor bland nyföretagarna drygt en tredjedel. Eftersom nyföretagandet endast fyller på med en liten andel av det totala antalet företagare tar det dock lång tid innan enstaka procentökning slår igenom. Man ser dock en tydlig utveckling mot högre andel kvinnor som svenska företagare i alla branscher. Internationellt utmärker sig USA, där kvinnornas andel av företagandet närmar sig 40 procent och nyföretagandet nära 25 procent, enligt Carin Holmquist. En orsak till detta tros vara att USA är ett mer tjänste- och serviceorienterat land än Sverige. En annan att det är en tydligare företagskultur i USA. Internationellt I studier av företagande och nyföretagande ser man dels skillnader mellan länder, dels mellan könen. Fattiga länder har ofta hög andel nyföretagande baserat på det som kallas nödvändighetsföretagande, när eget företagande är den enda möjligheten till överlevnad. Rika länder har mer av så kallat möjlighetsföretagande, det vill säga att grunden till entreprenörskapet beror på att det finns en möjlighet att tjäna pengar på att utveckla en vara eller tjänst. Europeiska länder, som till exempel Sverige, ligger lågt i dessa jämförelser. USA däremot, ligger högt. Kvinnors företagande följer i stort sett mönstret för länderna. Länder med högt nyföretagande har fler kvinnor som startar företag än länder med lågt nyföretagande. Kvinnor har dock alltid lägre andelar som startar företag än män har, enligt Carin Holmquist. Proportionen kvinnor-män bland nyföretagare i studierna är också stabil. Variationen är mycket mindre än den variation som finns mellan länderna när det kommer till andel nyföretagande i befolkningen som helhet. Passerar nuet Hilda och Lars Magnusson med telegraf Få vet idag att Hilda spelade en betydande roll för LM Ericssons framväxt och drift. Källa: Ericssons arkiv på Centrum för näringslivshistoria. Forskningen kring kön som biologisk faktor har hittills inte funnit några generella och tydliga skillnader mellan män och kvinnor av betydelse i dagligt liv. I de flesta praktiska och teoretiska sammanhang spelar kön ingen roll i det faktiska utförandet det som vi till vardags kallar arbete. Historiskt sett har dock skillnaden mellan könen varit mycket tydlig. Bara under de sista 100 åren har kvinnors ställning i samhället undergått stora förändringar. För fyra generationer sedan fick inte kvinnor starta företag om de inte var änkor. De hade inte heller rösträtt och fick inte ärva sina föräldrar. Jordbrukssamhället & Industrisamhället I skriften Varför ska man främja kvinnors företagande, beskriver Carin Holmquist, professor på Handels högskolan i Stockholm, att även om de formella reglerna styrde, så var många kvinnor aktiva i företag som deras manliga släktingar bedrev. Många kvinnor utövade också vad vi i dag skulle beteckna som företagande, som till exempel att skrädda kläder mot betalning, men inom hemmets väggar. Med industrialiseringen följde emellertid en tydligare separation av det privata respektive det offentliga rummet. Efter andra världskriget tog kvinnorna plats både som arbetstagare och som konsumenter, och i takt med att produktionen av mat och kläder med mera förflyttades från hemmet, blev också produktion av varor allt mer synonymt med företagande. Tjänster och service var dock länge ett område som hörde till den privata sfären. Att städa åt andra var bara något man gjorde för att tjäna lite extra pengar, skriver professor Carin Holmquist. Välfärdsstaten I och med kvinnornas intåg på den svenska arbetsmarknaden under 60-talet, skedde också en stor strukturell omvälvning. För att möjliggöra för kvinnor att arbeta utanför hemmet, byggdes barnomsorgen i offentlig regi ut, liksom åldringsoch annan vård. Enligt Carin Holmquist var detta emellertid inte en tid för det lilla företagandet. Detta var de stora företagens tid, då svenska företag växte och spred sig internationellt. Företagare i allmänhet stod inte på agendan, trots att det var under efterkrigstiden som våra två ikonliknande svenska framgångssagor hade sin start IKEA och Kvinnors företagande i dag Under 2007 drevs nära tre gånger så många företag i Sverige av män som av kvinnor, men kvinnors företagande ökar stadigt i takt med att andelarna i nyföretagande ökar. Kvinnors företagande följer även konjunkturutvecklingen ganska väl. Varför startar och driver då fortfarande färre kvinnor företag och varför växer inte företagen i samma utsträckning som mäns företag? Enligt Carin Holmquist så finns inga helt givna svar. Men hon tror i sin rapport att en anledning kan vara just pengar. Kvinnors löner och förmögenheter är lägre vilket gör att de har svårare än män att finansiera start, drift och tillväxt av företag. En annan anledning kan vara tiden, och en tredje förklaring är ekonomins struktur. unga kvinnors inställning till företagande Den traditionella fördelningen av hushållsarbete gör att kvinnor har mindre tid att utveckla sina företagsidéer. Den svenska betoningen på teknologi, varuproduktion och storskalighet betonar också andra slags företag än de kvinnor traditionellt är intresserad av som till exempel handel, service och tjänster. En fjärde orsak tror Carin Holmquist är deltidsarbetet i Sverige arbetar en mycket stor andel kvinnor på deltid vilket förstärker fördelningen av hemarbetet till kvinnor. Slutligen menar hon också att könsmärkningen kan vara en förklaring, eftersom kvinnor tenderar att ta mindre ekonomiska risker och att inte identifiera sig med företagande. Ett ställningstagande som dock är mycket omdebatterat. Av de olika sysselsättningsalternativ som finns vill unga kvinnor i dag helst driva eget eller jobba på ett mindre, privatägt företag. Det minst populära alternativet är att vara statligt anställd. Som två av de främsta fördelarna med att driva eget anser unga kvinnor vara att man får förverkliga sina idéer och arbeta självständigt. Text: Cindy Ahrnewald Källa: Entreprenörskapsbarometern 2008, skriften Varför ska man främja kvinnors företagande?, av tillväxtverket mars 2009, SBC, SvD, Svenskt Näringsliv

19 STARTA FÖRETAG Hos oss hittar du information och service på vägen till eget företag. Starta företag broschyren Information och vägledning från sex myndigheter. Finns hos myndigheterna Starta företag checklistan Gör din egen checklista på Tillväxtverkets webbplats. n: Starta företag-dagen Föreläsare från sex myndigheter informerar om start av företag. HÄR FINNS MER HJÄLP ATT FÅ: Hitta rätt med Företagarguiden Använd myndigheternas kostnadsfria information och tjänster för att starta och driva företag. Ring Startlinjen Kostnadsfri vägledning Registrera via Internet Gör företagsregistrering, momsregistrering, f-skatteansökan och ändringar enkelt och snabbt. Vi samarbetar för att förenkla för dig som är eller vill bli företagare:

20 ANNONS ANNONS Fakturatjänster Vi köper, belånar eller administrerar era fakturor! Ring så hjälper vi dig! Få betalt inom 1 dygn istället för efter 30 dagar. På väg mot framtiden I dag driver kvinnor och män företag som ser olika ut. Kvinnor verkar oftare än män inom handel och service, samt har en mindre andel större och växande företag. Detta kan bero på att kvinnors företagande fortfarande är mer individfokuserat. Enligt professor Carin Holmquist, spelar andra delar av kvinnors liv framförallt familjeförhållanden, men även regionala faktorer och annat stor roll för hur företagandet utformas. Även attityderna är centrala för kvinnor som företagare framförallt i de tidiga skedena, menar Carin Holmquist. Kvinnors egna attityder till könsroller och företagande, liksom de attityder de möter när de startar och bygger sina företag är vikiga för företagandets utveckling i det enskilda fallet. Viktiga ekonomiska begrepp, som till exempel tillväxt, beskriver också kvinnor annorlunda än män. Detta reflekteras inte enbart i skillnaderna mellan kvinnligt och manligt entreprenörskap och företagande, utan även när det kommer till frågan om ledarskap. Positiva effekter av att främja kvinnors företagande: PÅ SAMHÄLLSNIVÅ. Kvinnors företagande sker till delar i andra sektorer än mäns företagande varför kvinnors företagande resulterar i ett mer varierat och dynamiskt näringsliv. PÅ FÖRETAGSNIVÅ. Att främja kvinnors företagsanda har positiva effekter genom att kvinnor såväl som män, smidigare kan kombinera arbete och familj. PÅ INDIVIDNIVÅ. Kvinnor ska starta och driva företag för att de vill det och för att de har en affärsmässigt hållbar affärsidé. Kvinnor som har valt att driva företag, trivs bättre än anställda medsystrar och mår därför både fysiskt och psykiskt bättre. Forskning om kvinnors företagande DIANAPROJEKTET. Forskningsprogrammet startade 1999 och behandlar tillväxt och kapitalfrågor kopplat till kvinnors företagande. Mer information finns på www3.babson.edu/eship/researchpublications/dianaproject.cfm Text: Cindy Ahrnewald Källa: skriften Varför ska man främja kvinnors företagande? av tillväxtverket Det ska kännas bra att köpa lagerbolag genom oss Våra lagerbolag (Startplattan) är alltid stiftade med riktiga pengar och erhålls inom 2 timmar. Vi ger snabb och professionell hjälp så att du obekymrat kan ägna dig åt din kärnverksamhet. Det ska helt enkelt kännas bra att köpa lagerbolag genom oss. Bolagsstiftarna är ett snabbväxande företag som förmedlar 1000-tals bolag varje år.» Lagerbolag» Snabbavveckling (likvid omgående)» Bolagsrättsliga ärenden Lätt euforisk? BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX GÖTEBORG TEL FAX P9260, BOLAGS, Annons i Kvinnors företagande, 252x176 mm _master.indd :31:14

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Mikael Marcimain. Stjärnregissören. startar eget. Ayesha sjunger ut: Företagare kan rädda världen. Tema: mentorskap. Inspiration Vägledning.

Mikael Marcimain. Stjärnregissören. startar eget. Ayesha sjunger ut: Företagare kan rädda världen. Tema: mentorskap. Inspiration Vägledning. Allt om Inspiration Vägledning Pris 49 kr Stjärnregissören Mikael Marcimain startar eget Ayesha sjunger ut: Företagare kan rädda världen Tema: mentorskap Eget Företag nr 1 2007 Enklare för företagare Vi

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer