Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen"

Transkript

1 Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen - en studie av internethandeln Hans Sarv Håkan Aronsson Jan Carlsson Magnus Lindskog VINNOVA Rapport VR 2002:9

2 TITEL: Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen en studie av internethandeln. TITLE: Systemic learning as an approach for logistics development a study of internet trade. FÖRFATTARE/AUTHOR: Hans Sarv, Håkan Aronsson, Jan Carlsson & Magnus Lindskog. SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2002:9 ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: April 2002 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/ Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm DIARIENR/RECORD NO: VINNOVA REFERAT: Bakgrunden till projektet är två observationer från tidigare forskningsprojekt. Den första är den generella utvecklingen inom logistiken mot en ökad grad av integration i utkontrakterade system. Inom den unga internethandeln är sådan utkontraktering mer regel än undantag. Den andra observationen är att många logistikförändringar är svåra att genomföra, särskilt under dessa förhållanden. Det finns ett behov av att utveckla sättet som förändringsarbetet bedrivs på och internethandeln är ett bra case eftersom den på ett uttalat sätt ställer samma krav som logistiken överhuvudtaget i det alltmer globala och alltmer länkade samhället. Vår ambition har varit att utveckla en metodik för att genomföra studien på ett lärandeorienterat sätt. Vi har valt en kvalitativ forskningsansats där empirin hämtas från ett antal fallstudier. Vi har arbetat med direkta observationer på fallföretagen samt med reflektions- och dialogmöten, dels där forskarna reflekterat över aktuella observationer, dels återföringsdagar där forskarteamet och aktörerna på fallföretaget mötts. Vi förväntande oss att finna vad vi kallar systemiska förändringsstrategier, men vi kan knappast säga att vi har fått våra förväntningar bekräftade. Det logistiska utvecklingsarbetet kännetecknades i första hand av reaktiva beteenden och expertstyrda förändringsstrategier. ABSTRACT: This project is based on two observations from earlier research. The first is the general trend within logistics towards an increasing degree of integration in subcontracted systems. Among emerging Internet-retailers outsourced logistics is more the rule than the exception. The second observation is that many development initiatives within logistics are difficult to implement. There is an urgent need to develop the way in which logistics change is managed. Internet trade is a good case, because in a very explicit way, it evokes the same challenges as locistics in general in global and linked business environment. We have tried to develop a methodology for carrying out the study in a learning-oriented manner. We have chosen a qualitative approach with a few case studies, and data has been gathered mainly through participant observation at the case companies. The research group has met regularly to discuss the data material, and together identify patterns. We have also held meetings with representatives from the case companies in an attempt to support their reflections on their own development efforts. Founded in our basic assumptions about Internet-retail, with its high demands on quickness and preciseness, we expected to find what we call systemic development strategies, but we can hardly claim to have found that. Logistics development was on the contrary quite reactive and the main approach to change was the expert-driven approach. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 Rapport för forskningsprojektet Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen en studie av internethandeln Hans Sarv Håkan Aronsson Jan Carlsson Magnus Lindskog Linköping

4 Internethandel, logistik och förändring...1 Vart tog logistiken vägen?... 1 Sätt att hantera logistiken... 2 Vår studies innehållsmässiga inriktning... 4 Våra utgångsresonemang... 5 Var befinner sig Internethandeln? Informatiseringstanken Vår studies metodmässiga inriktning Metoddiskussion...15 Behovet av ett metodskifte inom logistikforskningen Fallansatsen är lämplig vid studier av förändringsprocesser Att studera förändringsprocesser i realtid Aktionsforskning fast på ett nytt sätt Studiens upplägg Val av fallföretag IHA TPLA IHB TPLB Genomförandet av studien Vad vi såg i företagen...26 Hade vi kommit till rätt bransch? IHA:s resa så här långt Första fasen: bli ett fungerande företag Andra fasen: Riskkapitalet strömmar till Tredje fasen: Kapitaltillströmningen avstannar Utveckling av godsflödet Utveckling av orderflödet Utveckling av kundrelationen Nätverket i sammanfattning Logistiken långt ner i uppmärksamhet hos e-handlarna Små volymer och bristande lönsamhet främsta orsaken En viss vändning våren Tredjepartslogistikernas ännu ingen påtaglig utvecklingspartner E-handlarna lämnade åt att klara sig själva Insourcing snarare än outsourcing I första hand installativa och reaktiva förändringsstrategier Den nya ekonomin möter gamla aktörer Förutsättningarna för dynamisk effektivitet...44 Vi letade efter något annat något extra i utvecklings-organisationen vi fann snarast relativt outvecklade utvecklingsorganisationer Finns förutsättningarna för något annat och behoven? Indikation 1: Möten mellan olika synsätt, erfarenheter och kunskaper i nätverken Indikation 2: Snabbheten företräde framför helheten Indikation 3: Umgänget med slutkunden fortfarande outvecklat Indikation 4: Behov av systemiskt lärande för att komma loss med surdegar Indikation 5: mötet mellan nytänkande och erfarenheter Indikation 6: Förutsättningarna för en händelsestyrd utveckling är goda Indikation 7: Förutsättningar för egenansvar och delegering uppåt fanns också Indikation 8: Från nätverkstänkande till systemiskt tänkande Indikation 9: Delaktigheten fortfarande outvecklad Indikation 10: Det verkliga hindret finns på det mentala planet Slutsatser...61 Referenser...66

5 Internethandel, logistik och förändring INTERNETHANDEL, LOGISTIK OCH FÖRÄNDRING Vart tog logistiken vägen? Warehousing, supplier relationships and delivery may lack the glamour of advertising and online branding, but they are an e- tailer s lifeblood. The interactivity and immediacy of the net gives many consumers high expectations when it comes to speed and reliability of service (Gray, 2000, sid 37) Internethandeln är ny och den är spännande. Få företag har väl fått så mycket uppmärksamhet som e-handelns pionjärer, exempelvis Dell och Amazon.com. Men det är nästan som om e-tjusningen hos de många entreprenörerna har blockerat deras energi att också se till att leveranserna fungerar på ett bra sätt. Och inte blir det bättre av att kunderna kan få för sig att det har hänt något nytt även i leveransledet. Flera författare är inne på samma linje: If you placed an order at 8 a.m., you fully expected it was being filled within minutes. It was certainly shipped by noon. And you d probably have it by the next day, or, at worst, the following day. After all, this is the Internet. That was the first major disconnect between some e-commerce companies and their customers. People actually thought that life in the warehouse was on the same speed setting as the web site they visited. (Forger, 2000, sid 8) Då Internet gör det lätt för konsumenten att finna en ny leverantör, har Internethandlaren små möjligheter att reparera den skada i förtroende som en dåligt fullföljd order innebär (Tyler, 2000; Gray 2000). Även returflödet påverkar konsumenternas vilja att fortsätta att handla över nätet. Om fel vara sänts till kunden, om varan varit defekt eller om det varit ett impulsköp, ska varan returneras. Även om de fått varorna lämnade vid dörren en kväll, står där ingen brevbärare och väntar tålmodigt nästa morgon; konsumenten får själv ta sig till ett postkontor. Till detta kommer omaket för kunden att hantera betalning för returtransporten och få ersättning i efterskott, alternativt väntan på ett frankerat returemballage och i värsta fall ytterligare flera dagars, kanske veckors, väntan på att få rätt vara levererad. (Bhise et al, 2000) Men en bristfälligt genomarbetad logistik får effekter inte bara för leveransservicen i båda riktningarna. När kunden går till affären för att köpa varorna står hon också själv för en del av transportarbetet, en del vars kostnader nu ska bäras av Internethandlaren. (Abrahamsson & Brege, 2000; Bhise et al, 2000). För att ta ut ett högre pris för en vara inhandlad via nätet än för samma vara i butik är knappast en självklarhet. Dessutom försvinner stora delar av de skalfördelar som stått att finna i distribution från centrallager till butik, eftersom e- handelsvarorna nu ska sändas hela vägen till kunden (Bhise et al, 2000). Även returhanteringen leder till ökade kostnader, jämfört med konventionella butiksköp. När kunden har tagit sig till ett postkontor och lämnat ifrån sig varan, tillkommer en kostnad för att transportera den tillbaka i systemet, en kostnad som i en mer traditionell struktur skulle varit i det närmaste obefintlig. 1

6 Internethandel, logistik och förändring Redan på den tid vi kallade e-handeln för teleshopping gjordes denna iakttagelse: Tar vi dagligvaruhandeln som ett exempel skulle ett teleshoppingsystem vrida klockan tillbaka vad gäller arbetsfördelningen mellan detaljist och konsument. Om distributören plockar ihop kundens varor återgår han till en servicegrad som självbetjäningssystemet tagit bort. För att distributörens prisnivå skall kunna bibehållas på oförändrad nivå måste skillnaden mellan kostnadsökningen för denna service matcha de sänkta lagerhållningskostnaderna. (Falk, 1983, sid 27) Författaren föreställde sig alltså att det fanns kostnadssänkningar att hämta i en förändrad logistikstruktur. Vissa av pionjärerna, t ex Dell, har visat att så faktiskt också kan vara fallet. Dell har i princip eliminerat stora delar av lagerhållningen i den traditionella logistikstrukturen för datorer genom att tillverka datorerna först mot order. Men det är knappast på detta innovativa sätt e-handlaren i gemen har hanterat logistiken. Snarare har man helt sonika vänt sig till de aktörer som redan tidigare varit etablerade inom detaljhandelsinriktad distribution och bett dem ta hand även om e-handelsleveranserna. Sätt att hantera logistiken Postordern har kanske haft det enklast. De har ersatt, eller snarare kompletterat, katalogen med en möjlighet till webb-beställningar och har i övrigt kunnat agera som tidigare. Det är i dag möjligt att beställa varor från de etablerade postorderföretagen i Sverige via Internet (se t ex Postorderföretagen har ett slags erfarenhetsförsprång: Mail-order companies have a great advantage. They ve mastered the back-end process of shipping to individual customers and processing payments (Enslow, citerad av Cooke, 1999) Många författare har också påpekat e-handelsföretagens tendens att gå över ån efter vatten. They think they have to reinvent the wheel But mail-order techniques can solve some 70% of e-commerce logistics problems. These are techniques that mail-order companies have used for up to 30 years. (Speh, citerad av Feare, 2000, sid 23) Vissa postorderföretag har också börjat erbjuda de renodlade e-handlarna sina tjänster. Bennett (citerad av Leon, 2000) redogör för ett postorderföretag i Tyskland som nyligen knoppat av sin logistikverksamhet i ett separat bolag för att erbjuda tjänster till utomstående e-handlare. Ett ofta omnämnt framgångsexempel är amerikanska Fingerhut, vilka även de är ett postorderföretag som börjat erbjuda logistiktjänster till e-handlare och i dag har ett antal välkända namn i kundboken. På samma sätt som postorderföretagen kan tillföra en webb-kanal kan förstås även etablerade detaljister tillhandahålla en möjlighet för sina kunder att beställa sina varor via nätet. I den mån man har ett eget bakomliggande distributionssystem (som t ex de flesta 2

7 Internethandel, logistik och förändring dagligvarudetaljisterna) kan detta användas även för e-handelsflödena (s k integrated fulfilment enligt Mann & Lomas, 1999). Fördelen med detta är enligt författarna att de tillkommande flödena drar nytta av redan gjorda investeringar i infrastruktur och IT-system, samt att lagerstyrning kan bedrivas effektivt. Bland nackdelarna återfinns risken för att distributionen till det befintliga butiksledet rubbas samt att det kan vara en tidskrävande process att bygga in möjligheterna till direktdistribution i det befintliga distributionssystemet. Det kan också uppstå konflikter med butiksledet, då webb-butiken de facto blir en konkurrent. Direktleveransen till kunden förutsätts i ovanstående upplägg ske från ett bakomliggande lager i distributionssystemet. Men den kan förstås också ske från butiksledet ( store fulfilment ), vilket vissa större dagligvarubutiker har prövat. Butikens begränsningar i form av infrastruktur och produktutbud, samt svårigheter med att integrera vitt skilda orderhanteringssystem, anses vara dess främsta nackdelar. Etablerade detaljister kan också bygga upp helt nya system för sin e-handel ( dedicated fulfilment ). Nackdelen är att de fasta kostnaderna kan bli högre. Å andra sidan kan problemen med motstånd i butiksledet lindras då verksamheterna skiljs åt, vilket dessutom ger möjligheter att designa processer, organisation och utrustning utan att begränsas av redan inbyggda restriktioner. Etablerade detaljister kan också i likhet med e-handlare utan bakgrund i konventionell butikshandel köpa distributionstjänsten av, förutom postorderhandlare, även andra typer av aktörer ( outsourced fulfilment ). Detta är den kanske vanligaste modellen i dag enligt en studie utförd av Shop.org (de amerikanska Internethandlarnas intresseorganisation) och BCG (Boston Consulting Group), Fördelen är främst att drifttagning kan ske snabbare, eftersom man hakar på redan befintlig distribution. E-handlaren drar också nytta av redan beprövad teknologi och redan utvecklade processer, samtidigt som att de egna investeringarna kan hållas låga. Nackdelarna ligger främst i att de rörliga kostnaderna kan bli tämligen höga, samt att kontrollen över precision och kvalitet i leveransprocessen minskar, något som dock till viss del bestrids av forskningsresultat inom området tredjepartslogistik, se t ex Andersson (1995 & 1997). Även integration av IT-system nämns som ett presumtivt hinder. Ytterligare en möjlighet är att undvika egen lagring och i stället be producenten eller grossisten leverera direkt från sitt lager ( drop-ship fulfilment ). Mann & Lomas (1999) menar att detta mycket väl kan visa sig vara den mest kostnadseffektiva av dem alla, åtminstone i de fall då producenten eller grossisten själv har befintlig kapacitet att åta sig distribution direkt till konsument. Modellen delar de fördelar i lågt investeringsbehov som den utkontrakterade modellen har, samtidigt som ytterligare ett transportled kan elimineras och därigenom, förutom direkta transportkostnader, risken för skador i hantering m.m. Som dess starkast vägande nackdel framhålls att Internethandlaren i denna modell avsäger sig en stor del av sin styrka gentemot leverantören i fråga om avtalsförhandlingar, lagerstyrning etc. På samma sätt som man hakar på befintliga leverantörer kan man också haka på befintliga detaljister ( flow-through fulfilment ). Internethandlaren lierar sig i detta fall med vanliga butiker, vilka agerar utlämningsställen för de varor kunden beställt. Då denna modell är mycket lite använd i praktiken ännu, uttrycker Mann & Lomas (1999) inga synpunkter på dess för- resp. nackdelar. S k Cross docking är ett sätt att kombinera olika strukturlösningar i en gemensam leverans till kund. Cross docking, eller Merge in Transit som distributionsformen också kallas, har hittills främst använts i producentvarudistribution. Men Branke (2000) ser möjligheter för denna distributionsform även inom e-handeln. 3

8 Internethandel, logistik och förändring V år studies inneh ållsmässiga inriktning Logistikutvecklingen har alltid kännetecknats av ett fördröjningsproblem. Best practice har alltid legat många år före Average practice. Ett annat sätt att uttrycka det på är att logistikforskningens resultat har svårt att nå ut till praktikerna, i varje fall svårt att få genomslag i praktiken. Best Practice -forskningen är detta till trots en viktig del av logistiken. Att på djupet förstå vad som under olika förhållanden skapar en god logistik är ett ofrånkomligt inslag i logistikforskningen. Men det behövs även andra typer av forskning, särskilt när det gäller e- handel. Forger (2000) pekar på att det är för tidigt för att hitta något best practice -exempel inom e-handeln. Även de mest etablerade e-handelsföretagen har varit i gång för kort tid, menar han. Men även bortsett från detta menar vi att det finns skäl att studera de kunskapsbildande och kunskapsomsättande processerna inom logistikens praktik. Hur tar praktiker, t ex de e- handlare som utformar logistiksystem, del av logistikforskningen eller av logistikkunskap över huvud taget, t ex från konsulter, transport- och logistikleverantörer, utrustningsleverantörer, leverantörer av informations- och styrsystem o s v.? Hur utvecklar praktiker egen kunskap? Vilka aktörer i de logistikutvecklande företagen tar del av eller svarar för utveckling av logistikkunskap och hur omsätter de sådan kunskap i det logistiska förändringsarbetet? Med tanke på logistikens fördröjningsproblem finns det rent allmänt starka skäl för studier av detta slag. Men när det gäller e-handeln är skälen än mer accentuerade och det framför allt av två skäl. Det första är den höga inslaget av outsourcing inom e-handeln. Hur går de kunskapsbildande och kunskapsomsättande processerna till när stora delar av logistikverksamheten sköts av andra? Det andra och kanske främsta skälet är den snabba föränderligheten inom e-handeln. the one constant in e-commerce is rapid change: products, customers, markets and services can all change overnight to require capabilities very different from the ones handled by existing processes Change is constant in all business today the difference is that now, a company s web site can be changed within an hour to completely refocus a company s market offerings (Mann & Lomas, 1999, sid 15-16) Om fördröjningsproblemet antyder att det är svårt att rent allmänt genomföra Best Practicestudiernas logistiklösningar, hur ska det då inte vara inom e-handeln när ingen enskild aktör ensam förfogar över hela logistiksystemet och allting dessutom ständigt förändras? För kraven på en god logistik kommer knappast att minska. De flesta företag befinner sig i dag på ett pilotstadium när det gäller e-handel samtidigt som det är helt överlevnadskritiskt att snabbt nå stora volymer. Quite simply, e-commerce companies will have to go from startup to world class at the speed of an electron. Or they re toast (Forger, 2000, sid 12). 4

9 Internethandel, logistik och förändring Våra utg ångsresonemang E-handeln bekräftar på ett särskilt markerat sätt följande generella omvärldsbild: 1. I grunden ett alltmer länkat affärssamhälle globaliseringen, informationsteknologin, outsourcingsamhället, många aktörer inblandade, det virtuella företaget : e-handeln är global, bygger på IT, mycket outsourcing och virtualisering 2. Därmed också ett gränsöverskridande samhälle nya affärslogiker, Megaretailers, e av alla de slag, nya allianser, branschbegreppen suddas ut, möten med nya kulturer: e-handeln vet inga gränser 3. Länkandet och gränsöverskridandet leder till ett alltmer föränderligt samhälle, händer något någonstans påverkas så mycket: inom e-handeln är förändring vardag 4. Samtidigt också ett alltmer transparent samhälle alternativen blir snabbt synliga och allt lättare att värdera, det blir allt svårare att gömma sig bakom otydligheter: kunden kan med lätthet jämföra olika e-handelsalternativ 5. Vilket leder till ett alltmer kostnadspressat samhälle hög konkurrens, nya aktörer, krav att ständigt hitta de sista örena, global sourcing : e-handeln kännetecknas av en ständig kostnadsjakt 6. MeN samtidigt också krav på unika mervärden, inte bara via varumärken utan över huvud taget via unika kvaliteter, dominera marknaden genom att vara 1% bättre : låga priser räcker inte i e-handeln. Det är av dessa skäl e-handeln utgör ett slags demonstrationsprojekt av vad som komma ska inom verksamheter i gemen. För att överleva i den beskrivna omvärlden krävs både snabbhet och helhet. Kunna hantera förändringar bättre än andra, göra det fortare, men också bättre. Förändringarna ställer krav på såväl ständig ompositionering (hitta den nya identiteten på marknaden) som på ständig effektivisering av alla processer och rutiner. Detta ställer krav på samarbete, inte bara på en viss nivå mellan aktörerna i den direkt operativa logistikkedjan utan också samarbete i utvecklingsarbetet över kunskaps- och maktgränser. Därav det s k värdestjärnebegreppet som komplement till värdekedjebegreppet. I klartext innebär detta att utvecklingsprocesserna mellan de många aktörerna behöver utvecklas, inte bara de operativa processerna. Det stora språnget i denna utveckling är skiftet från ingenjörsstyrda till aktörsstyrda utvecklingsprocesser. Logistiken har sin bakgrund i en ingenjörskultur när det gäller förändringsarbete och lärande. Bästa lösningens filosofi har länge präglat praktikens utvecklingsarbete, d v s tanken på att logistikkunskaper kan köpas av fristående kunskapsaktörer 1 eller systemingenjörer som efter en analys av den aktuella logistiksituationen föreslår en bästa logistikstruktur, med tillhörande preciseringar av processer och teknik. Denna bästa lösning implementeras sedan via någon form av projektorganisation (som även kan ha varit involverad i framtagningen av den bästa 1 Hit räknar vi inte bara konsulter utan även andra kunskapsaktörer, t ex leverantörer av olika slag. Hit räknar vi också den egna logistikexperten 5

10 Internethandel, logistik och förändring lösningen). I den mån flera liknande enheter berörs av den bästa lösningen tillämpas ett s k roll out -tänkande (förändring av en enhet i taget). En dynamiskt mer effektiv utvecklingsmodell är aktörsstyrd snarare än ingenjörsstyrd. Med detta menas att den som agerar i ett logistiksystem, d v s utför operativt arbete i ett logistiksystem, utöver sitt operativa ansvar också har ett utvecklingsansvar. Inte bara ett ansvar att sätta sig in i och anpassa sig till systemingenjörernas bästa lösningar, utan ett eget ansvar att ta initiativ till och genomföra förändringar. Förutsättningen för detta egenansvar är ett utvecklat lärande. Skillnaden åskådliggörs av följande bild: DET AKTÖRSSTYRDA FÖRÄNDRINGSARBETET DET INGENJÖRSSTYRDA FÖRÄNDRINGSARBETET Spiraltänkande Linjärt tänkande KONCEPT KONCEPT, ANALYSER, KONKRETA LÖSNINGAR REFLEKTION GÖR SÅ HÄR KONKRETA LÖSNINGAR OBSERVATION AKTION LOGISTIKSYSTEMET LOGISTIKSYSTEMET Figur 1. Skillnaden mellan aktörsstyrt och ingenjörsstyrt förändringsarbete. I den vänstra modellen utgår aktören från en observation av konkreta händelser i logistiksystemet, händelser som fungerar som en slags systemiska tester, d v s påvisar hur systemet faktiskt fungerar. Aktörens förståelse av systemet påverkas av en dialog i vilken faktiska mönster ställs mot tänkta mönster (tänkt koncept). I denna dialog ventileras också värderingar (varför är vissa mönster bättre än andra?) samt hur befintliga och tänkbara konkreta lösningar kan förbättra systemets prestanda. I dialogen deltar berörda aktörer samt fristående kunskapsaktörer (systemingenjörer) och beslutsfattare rörande större systemförändringar. Poängen är samtidig förändring (aktionsmomentet i bilden) i stort och smått, omfattande såväl positionering som effektivisering. Samordning sker via dialogen, allas lärande och allas egenansvar. Poängen är framför allt möjligheten att snabbt åtgärda problem och snabbt ta vara på möjligheter till förbättringar. Därav den ökade dynamiska effektiviteten. Systemingenjörerna är även i den vänstra modellen länken till logistikforskningen. Det är den fristående kunskapsaktören som åker på konferenser, läser facktidskrifter och på olika sätt tar del av forskningsresultaten. Den fristående kunskapsaktören utvecklar också egen kunskap. Varje eget projekt ger nya insikter och nya färdigheter. Modellen kan vid första anblicken förefalla orealistisk. Hur kommer dialogen till stånd? Hur sker dialogen? Om alla ska förändra samtidigt, blir det då inte kaos? 6

11 Internethandel, logistik och förändring Modellen, som följer självorganiseringens principer (Johnson & Bröms, 2000), kräver en utvecklad infrakultur, d v s dels en informatisering (Zuboff, 1988) av berörda verksamheter (se till att alla aktörer har ett utvecklat informations-, kunskaps- och befullmäktigandeunderlag för alla momenten varvet runt i den vänstra cirkelmodellen), dels en utveckling av den organisationskultur som styr egenansvar och förändringsinitiativ. I själva verket krävs ett skifte i grundläggande organisationslogik, illustrerad av följande bild vilken identifierar fyra olika ansvarsbegrepp: SJÄLVSTÄNDIGHET Nätverksorganisationen: partneransvar Den självorganiserande eller lärande organisationen: egenansvar för helheten KOMPONENT SYSTEM Den hierarkiska organisationen: befattningsansvar Processorganisationen: processansvar UNDERORDNING Figur 2. Fyra ansvarsbegrepp. Vi ser de båda kraven snabbhet och helhet i denna bild. Snabbhet kräver att varje aktör är befullmäktigad att självständigt ta förändringsinitiativ (självorganiseringstanken). Men för att detta ska fungera krävs att aktörerna samtidigt deltar i ett lärande som gör helheten påtaglig (lärtanken). Snabbheten får inte gå ut över precisionen, vilket man kan befara om man ser till följande bild: De nya koncepten Värderingarna, är detta bra, är detta lönsamt? Precisionsaxeln Snabbhetsaxeln De nya konkreta lösningarna Observationerna, innebörder för kunden, för systemen? Experimenten, de nya versionerna Figur 3. Snabbhet och precision i lärandet. Det är för en e-handlare lätt att ta till sig nya koncept och nya konkreta lösningar. Alternativa e-handelskoncept ligger öppna på nätet och det är inte heller särskilt svårt att via webb- 7

12 Internethandel, logistik och förändring byråer eller Internetkonsulter hitta och applicera de konkreta lösningar som förverkligar koncepten. Däremot är det svårare att få till stånd den typ av concerted action mellan aktörerna i e- handelns supply chains som tar vara på observationerna ( de systemiska testen ) och utvecklar de faktiska systemens sätt att fungera. Hur reagerar ett nätverk av aktörer på brister i leveransservice mot kund eller på brister i systemprestanda över huvud taget? Det räcker inte att en av aktörerna reagerar. Hur ska de andra se sin roll och åtgärda sin del av bristerna? Men låt oss återgå till bilden av de fyra organisationslogikerna i Figur 2 för att titta närmare på helhetsbegreppet. Grundidén med den hierarkiska organisationen är uppdelningen på separata ansvar och befogenheter i den uppdelade helhet hierarkin bistår med (s k pooled coordination ). Processorganisationen tillför ett flödesperspektiv, vanligen i en matrisrelation till det hierarkiska perspektivet. Grundidén är inte aktörens självständiga ansvarstagande för flödesperspektivet. Snarare ser vi, som i den hierarkiska organisationen, den kollektiva överenskommelsen som regulator för ansvaret. Ledningen bildar flödesgrupper med vissa ansvar eller tar fram processbeskrivningar som reglerar det horisontella ansvaret för individen, ovanpå det vertikala. Vi går i processorganisationen till en sekventiell helhetssyn ( sequential coordination ). Utöver ett befattningsansvar har aktören nu även fått ett processansvar, ett mer systeminriktat ansvar, men fortfarande fått, fått acceptera. Vi ser de fyra rutorna som påbyggande snarare än uteslutande varandra. Den hierarkiska organisationen, och i några hänseenden förblir nog alla organisationer det, har sökt utveckla sin horisontella kapacitet via processorganisationens idévärld. Den har också tvingats ut i krav på samarbete med andra företag vilka man har nätverksrelationer till. Dessa nätverk är väl så viktiga för företagets utveckling som det som sker inom de egna väggarna. Särskilt när vi talar om e-handel och logistik. Det tredje steget, påbyggandet med den fjärde rutans kapacitet, är inte lika självklart. Det bygger liksom steget att bli en processorganisation på medvetet utvecklade förmågor. Och hur många företag har hittills klarat att bli processorganisationer? Att bli en lärande organisation är än mer krävande. Egenansvar för helheten är nyckelbegreppet i den självorganiserande och lärande organisationen, d v s ansvarstagandet för den enskilde aktören företaget eller individen går av eget intresse längre än det formellt reglerade mandatet kräver. Det som finns överenskommet i befattningsbeskrivningen, processrollen eller nätverksöverenskommelsen. Egenansvar för helheten uppstår inte av sig själv, utan bara om vissa villkor i förändringsarbetet och lärandet är uppfyllda. Framför allt handlar det då om förutsättningarna för ett systemiskt lärande, beskrivet via följande bild: 8

13 Internethandel, logistik och förändring 2. Det påvisade systemiska mönstret och de tänkbara alternativa mönstren (eller koncepten) 4. Den preliminära värderingen av koncept och lösningar och beslutet att avfärda eller gå vidare 1. Den observerade händelsen (en störning, en kundreaktion osv.) 3. De tänkbara konkreta lösningarna i alternativa koncepten E-handelns aktivitetsflöde 5. Experimentet som grund för ytterligare erfarenheter (via nya händelser, nya observationer, identifieringen av nya mönster osv.) Figur 4. Det systemiska lärandets hörnstenar. Observera utgångspunkten i händelsen, som betraktas som en systemisk test och som ett påvisande av försörjningskedjans systemiska status. Inte reducerad till mätningar av vissa på förhand etablerade parametrar, utan som grund för ett mer förutsättningslöst utforskande. Kundens helhet är något som successivt förstås allt bättre via en systemisk lärprocess som även innefattar konceptualisering, värdering och experiment i ett ständigt pågående lärförlopp. Observera också att den systemiska lärprocessen även är en förändringsprocess. Den konkreta händelsen återbördas till det konkreta planet från de konceptualiserande och värderande utsvävningarna med hjälp av konkreta lösningar och konkreta experiment med nyorienteringar i försörjningskedjan. Våra grundantaganden kan också konkretiseras i ett antal förändringsstrategier, ett antal huvudsakliga tillvägagångssätt att bedriva förändringsarbetet. Strategierna kan grupperas på följande sätt: I första hand politiska förändringsstrategier (maktstyrning) Den lärande organisationen I första hand den systemiska strategin (lärandestyrning) Den hierarkiska organisationen I första hand installativa och reaktiva strategier (metod- och målstyrning) Nätverksorganisationen Processorganisationen I första hand proaktiva strategier (process- och konceptstyrning) Figur 5. Organisationslogiker och förändringsstrategier. 9

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Lantbrukarens val av affärspartner

Lantbrukarens val av affärspartner Lantbrukarens val av affärspartner Kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vid lantbrukarens val av affärspartner Johan Rosén Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap påbyggnadsprogram

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

E handel - Inte bara guld och gröna skogar

E handel - Inte bara guld och gröna skogar E handel - Inte bara guld och gröna skogar Författare: Carl Johan Anderberg Martin Wiberg Handledare: Ämne: Max ikael Björling Företagsekonomi Nivå ochtermin: C nivå, VT 2009 Program: Marknadsföringsprogrammet

Läs mer

Varans väg till kunden

Varans väg till kunden Örebro Universitet, Handelshögskolan Företagsekonomi, avancerad nivå, självständigt arbete, 30hp Handledare: Frans Prenkert Examinator: Pia Lindell HT14, 2015-01-16 Varans väg till kunden En studie om

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat

Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat Institutionen för Service Management Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat Master uppsats, 30hp Vårterminen 2012 Författare:

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

Framtidens e-förvaltning

Framtidens e-förvaltning V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 4 Framtidens e-förvaltning Scenarier 2016 L E N N A R T NOR DF OR S, B O E R IC S ON & H E M M I NG L I N DE L L - G U L L E R S GRU P P Titel : Framtidens e-förvaltning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem Filosofie magisteruppsats inom Informatik Författare: Handledare: Jönköping, juni

Läs mer

Den saknade la nken mellan projekt.

Den saknade la nken mellan projekt. Den saknade la nken mellan projekt. Kunskapso verfo ring mellan projekt i en projektbaserad organisation En studie av Försvarets materielverk. Tarza Salah Examensarbete INDEK 2012 KTH Industriell teknik

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer