Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen"

Transkript

1 Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen - en studie av internethandeln Hans Sarv Håkan Aronsson Jan Carlsson Magnus Lindskog VINNOVA Rapport VR 2002:9

2 TITEL: Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen en studie av internethandeln. TITLE: Systemic learning as an approach for logistics development a study of internet trade. FÖRFATTARE/AUTHOR: Hans Sarv, Håkan Aronsson, Jan Carlsson & Magnus Lindskog. SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2002:9 ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: April 2002 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/ Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm DIARIENR/RECORD NO: VINNOVA REFERAT: Bakgrunden till projektet är två observationer från tidigare forskningsprojekt. Den första är den generella utvecklingen inom logistiken mot en ökad grad av integration i utkontrakterade system. Inom den unga internethandeln är sådan utkontraktering mer regel än undantag. Den andra observationen är att många logistikförändringar är svåra att genomföra, särskilt under dessa förhållanden. Det finns ett behov av att utveckla sättet som förändringsarbetet bedrivs på och internethandeln är ett bra case eftersom den på ett uttalat sätt ställer samma krav som logistiken överhuvudtaget i det alltmer globala och alltmer länkade samhället. Vår ambition har varit att utveckla en metodik för att genomföra studien på ett lärandeorienterat sätt. Vi har valt en kvalitativ forskningsansats där empirin hämtas från ett antal fallstudier. Vi har arbetat med direkta observationer på fallföretagen samt med reflektions- och dialogmöten, dels där forskarna reflekterat över aktuella observationer, dels återföringsdagar där forskarteamet och aktörerna på fallföretaget mötts. Vi förväntande oss att finna vad vi kallar systemiska förändringsstrategier, men vi kan knappast säga att vi har fått våra förväntningar bekräftade. Det logistiska utvecklingsarbetet kännetecknades i första hand av reaktiva beteenden och expertstyrda förändringsstrategier. ABSTRACT: This project is based on two observations from earlier research. The first is the general trend within logistics towards an increasing degree of integration in subcontracted systems. Among emerging Internet-retailers outsourced logistics is more the rule than the exception. The second observation is that many development initiatives within logistics are difficult to implement. There is an urgent need to develop the way in which logistics change is managed. Internet trade is a good case, because in a very explicit way, it evokes the same challenges as locistics in general in global and linked business environment. We have tried to develop a methodology for carrying out the study in a learning-oriented manner. We have chosen a qualitative approach with a few case studies, and data has been gathered mainly through participant observation at the case companies. The research group has met regularly to discuss the data material, and together identify patterns. We have also held meetings with representatives from the case companies in an attempt to support their reflections on their own development efforts. Founded in our basic assumptions about Internet-retail, with its high demands on quickness and preciseness, we expected to find what we call systemic development strategies, but we can hardly claim to have found that. Logistics development was on the contrary quite reactive and the main approach to change was the expert-driven approach. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 Rapport för forskningsprojektet Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen en studie av internethandeln Hans Sarv Håkan Aronsson Jan Carlsson Magnus Lindskog Linköping

4 Internethandel, logistik och förändring...1 Vart tog logistiken vägen?... 1 Sätt att hantera logistiken... 2 Vår studies innehållsmässiga inriktning... 4 Våra utgångsresonemang... 5 Var befinner sig Internethandeln? Informatiseringstanken Vår studies metodmässiga inriktning Metoddiskussion...15 Behovet av ett metodskifte inom logistikforskningen Fallansatsen är lämplig vid studier av förändringsprocesser Att studera förändringsprocesser i realtid Aktionsforskning fast på ett nytt sätt Studiens upplägg Val av fallföretag IHA TPLA IHB TPLB Genomförandet av studien Vad vi såg i företagen...26 Hade vi kommit till rätt bransch? IHA:s resa så här långt Första fasen: bli ett fungerande företag Andra fasen: Riskkapitalet strömmar till Tredje fasen: Kapitaltillströmningen avstannar Utveckling av godsflödet Utveckling av orderflödet Utveckling av kundrelationen Nätverket i sammanfattning Logistiken långt ner i uppmärksamhet hos e-handlarna Små volymer och bristande lönsamhet främsta orsaken En viss vändning våren Tredjepartslogistikernas ännu ingen påtaglig utvecklingspartner E-handlarna lämnade åt att klara sig själva Insourcing snarare än outsourcing I första hand installativa och reaktiva förändringsstrategier Den nya ekonomin möter gamla aktörer Förutsättningarna för dynamisk effektivitet...44 Vi letade efter något annat något extra i utvecklings-organisationen vi fann snarast relativt outvecklade utvecklingsorganisationer Finns förutsättningarna för något annat och behoven? Indikation 1: Möten mellan olika synsätt, erfarenheter och kunskaper i nätverken Indikation 2: Snabbheten företräde framför helheten Indikation 3: Umgänget med slutkunden fortfarande outvecklat Indikation 4: Behov av systemiskt lärande för att komma loss med surdegar Indikation 5: mötet mellan nytänkande och erfarenheter Indikation 6: Förutsättningarna för en händelsestyrd utveckling är goda Indikation 7: Förutsättningar för egenansvar och delegering uppåt fanns också Indikation 8: Från nätverkstänkande till systemiskt tänkande Indikation 9: Delaktigheten fortfarande outvecklad Indikation 10: Det verkliga hindret finns på det mentala planet Slutsatser...61 Referenser...66

5 Internethandel, logistik och förändring INTERNETHANDEL, LOGISTIK OCH FÖRÄNDRING Vart tog logistiken vägen? Warehousing, supplier relationships and delivery may lack the glamour of advertising and online branding, but they are an e- tailer s lifeblood. The interactivity and immediacy of the net gives many consumers high expectations when it comes to speed and reliability of service (Gray, 2000, sid 37) Internethandeln är ny och den är spännande. Få företag har väl fått så mycket uppmärksamhet som e-handelns pionjärer, exempelvis Dell och Amazon.com. Men det är nästan som om e-tjusningen hos de många entreprenörerna har blockerat deras energi att också se till att leveranserna fungerar på ett bra sätt. Och inte blir det bättre av att kunderna kan få för sig att det har hänt något nytt även i leveransledet. Flera författare är inne på samma linje: If you placed an order at 8 a.m., you fully expected it was being filled within minutes. It was certainly shipped by noon. And you d probably have it by the next day, or, at worst, the following day. After all, this is the Internet. That was the first major disconnect between some e-commerce companies and their customers. People actually thought that life in the warehouse was on the same speed setting as the web site they visited. (Forger, 2000, sid 8) Då Internet gör det lätt för konsumenten att finna en ny leverantör, har Internethandlaren små möjligheter att reparera den skada i förtroende som en dåligt fullföljd order innebär (Tyler, 2000; Gray 2000). Även returflödet påverkar konsumenternas vilja att fortsätta att handla över nätet. Om fel vara sänts till kunden, om varan varit defekt eller om det varit ett impulsköp, ska varan returneras. Även om de fått varorna lämnade vid dörren en kväll, står där ingen brevbärare och väntar tålmodigt nästa morgon; konsumenten får själv ta sig till ett postkontor. Till detta kommer omaket för kunden att hantera betalning för returtransporten och få ersättning i efterskott, alternativt väntan på ett frankerat returemballage och i värsta fall ytterligare flera dagars, kanske veckors, väntan på att få rätt vara levererad. (Bhise et al, 2000) Men en bristfälligt genomarbetad logistik får effekter inte bara för leveransservicen i båda riktningarna. När kunden går till affären för att köpa varorna står hon också själv för en del av transportarbetet, en del vars kostnader nu ska bäras av Internethandlaren. (Abrahamsson & Brege, 2000; Bhise et al, 2000). För att ta ut ett högre pris för en vara inhandlad via nätet än för samma vara i butik är knappast en självklarhet. Dessutom försvinner stora delar av de skalfördelar som stått att finna i distribution från centrallager till butik, eftersom e- handelsvarorna nu ska sändas hela vägen till kunden (Bhise et al, 2000). Även returhanteringen leder till ökade kostnader, jämfört med konventionella butiksköp. När kunden har tagit sig till ett postkontor och lämnat ifrån sig varan, tillkommer en kostnad för att transportera den tillbaka i systemet, en kostnad som i en mer traditionell struktur skulle varit i det närmaste obefintlig. 1

6 Internethandel, logistik och förändring Redan på den tid vi kallade e-handeln för teleshopping gjordes denna iakttagelse: Tar vi dagligvaruhandeln som ett exempel skulle ett teleshoppingsystem vrida klockan tillbaka vad gäller arbetsfördelningen mellan detaljist och konsument. Om distributören plockar ihop kundens varor återgår han till en servicegrad som självbetjäningssystemet tagit bort. För att distributörens prisnivå skall kunna bibehållas på oförändrad nivå måste skillnaden mellan kostnadsökningen för denna service matcha de sänkta lagerhållningskostnaderna. (Falk, 1983, sid 27) Författaren föreställde sig alltså att det fanns kostnadssänkningar att hämta i en förändrad logistikstruktur. Vissa av pionjärerna, t ex Dell, har visat att så faktiskt också kan vara fallet. Dell har i princip eliminerat stora delar av lagerhållningen i den traditionella logistikstrukturen för datorer genom att tillverka datorerna först mot order. Men det är knappast på detta innovativa sätt e-handlaren i gemen har hanterat logistiken. Snarare har man helt sonika vänt sig till de aktörer som redan tidigare varit etablerade inom detaljhandelsinriktad distribution och bett dem ta hand även om e-handelsleveranserna. Sätt att hantera logistiken Postordern har kanske haft det enklast. De har ersatt, eller snarare kompletterat, katalogen med en möjlighet till webb-beställningar och har i övrigt kunnat agera som tidigare. Det är i dag möjligt att beställa varor från de etablerade postorderföretagen i Sverige via Internet (se t ex Postorderföretagen har ett slags erfarenhetsförsprång: Mail-order companies have a great advantage. They ve mastered the back-end process of shipping to individual customers and processing payments (Enslow, citerad av Cooke, 1999) Många författare har också påpekat e-handelsföretagens tendens att gå över ån efter vatten. They think they have to reinvent the wheel But mail-order techniques can solve some 70% of e-commerce logistics problems. These are techniques that mail-order companies have used for up to 30 years. (Speh, citerad av Feare, 2000, sid 23) Vissa postorderföretag har också börjat erbjuda de renodlade e-handlarna sina tjänster. Bennett (citerad av Leon, 2000) redogör för ett postorderföretag i Tyskland som nyligen knoppat av sin logistikverksamhet i ett separat bolag för att erbjuda tjänster till utomstående e-handlare. Ett ofta omnämnt framgångsexempel är amerikanska Fingerhut, vilka även de är ett postorderföretag som börjat erbjuda logistiktjänster till e-handlare och i dag har ett antal välkända namn i kundboken. På samma sätt som postorderföretagen kan tillföra en webb-kanal kan förstås även etablerade detaljister tillhandahålla en möjlighet för sina kunder att beställa sina varor via nätet. I den mån man har ett eget bakomliggande distributionssystem (som t ex de flesta 2

7 Internethandel, logistik och förändring dagligvarudetaljisterna) kan detta användas även för e-handelsflödena (s k integrated fulfilment enligt Mann & Lomas, 1999). Fördelen med detta är enligt författarna att de tillkommande flödena drar nytta av redan gjorda investeringar i infrastruktur och IT-system, samt att lagerstyrning kan bedrivas effektivt. Bland nackdelarna återfinns risken för att distributionen till det befintliga butiksledet rubbas samt att det kan vara en tidskrävande process att bygga in möjligheterna till direktdistribution i det befintliga distributionssystemet. Det kan också uppstå konflikter med butiksledet, då webb-butiken de facto blir en konkurrent. Direktleveransen till kunden förutsätts i ovanstående upplägg ske från ett bakomliggande lager i distributionssystemet. Men den kan förstås också ske från butiksledet ( store fulfilment ), vilket vissa större dagligvarubutiker har prövat. Butikens begränsningar i form av infrastruktur och produktutbud, samt svårigheter med att integrera vitt skilda orderhanteringssystem, anses vara dess främsta nackdelar. Etablerade detaljister kan också bygga upp helt nya system för sin e-handel ( dedicated fulfilment ). Nackdelen är att de fasta kostnaderna kan bli högre. Å andra sidan kan problemen med motstånd i butiksledet lindras då verksamheterna skiljs åt, vilket dessutom ger möjligheter att designa processer, organisation och utrustning utan att begränsas av redan inbyggda restriktioner. Etablerade detaljister kan också i likhet med e-handlare utan bakgrund i konventionell butikshandel köpa distributionstjänsten av, förutom postorderhandlare, även andra typer av aktörer ( outsourced fulfilment ). Detta är den kanske vanligaste modellen i dag enligt en studie utförd av Shop.org (de amerikanska Internethandlarnas intresseorganisation) och BCG (Boston Consulting Group), Fördelen är främst att drifttagning kan ske snabbare, eftersom man hakar på redan befintlig distribution. E-handlaren drar också nytta av redan beprövad teknologi och redan utvecklade processer, samtidigt som att de egna investeringarna kan hållas låga. Nackdelarna ligger främst i att de rörliga kostnaderna kan bli tämligen höga, samt att kontrollen över precision och kvalitet i leveransprocessen minskar, något som dock till viss del bestrids av forskningsresultat inom området tredjepartslogistik, se t ex Andersson (1995 & 1997). Även integration av IT-system nämns som ett presumtivt hinder. Ytterligare en möjlighet är att undvika egen lagring och i stället be producenten eller grossisten leverera direkt från sitt lager ( drop-ship fulfilment ). Mann & Lomas (1999) menar att detta mycket väl kan visa sig vara den mest kostnadseffektiva av dem alla, åtminstone i de fall då producenten eller grossisten själv har befintlig kapacitet att åta sig distribution direkt till konsument. Modellen delar de fördelar i lågt investeringsbehov som den utkontrakterade modellen har, samtidigt som ytterligare ett transportled kan elimineras och därigenom, förutom direkta transportkostnader, risken för skador i hantering m.m. Som dess starkast vägande nackdel framhålls att Internethandlaren i denna modell avsäger sig en stor del av sin styrka gentemot leverantören i fråga om avtalsförhandlingar, lagerstyrning etc. På samma sätt som man hakar på befintliga leverantörer kan man också haka på befintliga detaljister ( flow-through fulfilment ). Internethandlaren lierar sig i detta fall med vanliga butiker, vilka agerar utlämningsställen för de varor kunden beställt. Då denna modell är mycket lite använd i praktiken ännu, uttrycker Mann & Lomas (1999) inga synpunkter på dess för- resp. nackdelar. S k Cross docking är ett sätt att kombinera olika strukturlösningar i en gemensam leverans till kund. Cross docking, eller Merge in Transit som distributionsformen också kallas, har hittills främst använts i producentvarudistribution. Men Branke (2000) ser möjligheter för denna distributionsform även inom e-handeln. 3

8 Internethandel, logistik och förändring V år studies inneh ållsmässiga inriktning Logistikutvecklingen har alltid kännetecknats av ett fördröjningsproblem. Best practice har alltid legat många år före Average practice. Ett annat sätt att uttrycka det på är att logistikforskningens resultat har svårt att nå ut till praktikerna, i varje fall svårt att få genomslag i praktiken. Best Practice -forskningen är detta till trots en viktig del av logistiken. Att på djupet förstå vad som under olika förhållanden skapar en god logistik är ett ofrånkomligt inslag i logistikforskningen. Men det behövs även andra typer av forskning, särskilt när det gäller e- handel. Forger (2000) pekar på att det är för tidigt för att hitta något best practice -exempel inom e-handeln. Även de mest etablerade e-handelsföretagen har varit i gång för kort tid, menar han. Men även bortsett från detta menar vi att det finns skäl att studera de kunskapsbildande och kunskapsomsättande processerna inom logistikens praktik. Hur tar praktiker, t ex de e- handlare som utformar logistiksystem, del av logistikforskningen eller av logistikkunskap över huvud taget, t ex från konsulter, transport- och logistikleverantörer, utrustningsleverantörer, leverantörer av informations- och styrsystem o s v.? Hur utvecklar praktiker egen kunskap? Vilka aktörer i de logistikutvecklande företagen tar del av eller svarar för utveckling av logistikkunskap och hur omsätter de sådan kunskap i det logistiska förändringsarbetet? Med tanke på logistikens fördröjningsproblem finns det rent allmänt starka skäl för studier av detta slag. Men när det gäller e-handeln är skälen än mer accentuerade och det framför allt av två skäl. Det första är den höga inslaget av outsourcing inom e-handeln. Hur går de kunskapsbildande och kunskapsomsättande processerna till när stora delar av logistikverksamheten sköts av andra? Det andra och kanske främsta skälet är den snabba föränderligheten inom e-handeln. the one constant in e-commerce is rapid change: products, customers, markets and services can all change overnight to require capabilities very different from the ones handled by existing processes Change is constant in all business today the difference is that now, a company s web site can be changed within an hour to completely refocus a company s market offerings (Mann & Lomas, 1999, sid 15-16) Om fördröjningsproblemet antyder att det är svårt att rent allmänt genomföra Best Practicestudiernas logistiklösningar, hur ska det då inte vara inom e-handeln när ingen enskild aktör ensam förfogar över hela logistiksystemet och allting dessutom ständigt förändras? För kraven på en god logistik kommer knappast att minska. De flesta företag befinner sig i dag på ett pilotstadium när det gäller e-handel samtidigt som det är helt överlevnadskritiskt att snabbt nå stora volymer. Quite simply, e-commerce companies will have to go from startup to world class at the speed of an electron. Or they re toast (Forger, 2000, sid 12). 4

9 Internethandel, logistik och förändring Våra utg ångsresonemang E-handeln bekräftar på ett särskilt markerat sätt följande generella omvärldsbild: 1. I grunden ett alltmer länkat affärssamhälle globaliseringen, informationsteknologin, outsourcingsamhället, många aktörer inblandade, det virtuella företaget : e-handeln är global, bygger på IT, mycket outsourcing och virtualisering 2. Därmed också ett gränsöverskridande samhälle nya affärslogiker, Megaretailers, e av alla de slag, nya allianser, branschbegreppen suddas ut, möten med nya kulturer: e-handeln vet inga gränser 3. Länkandet och gränsöverskridandet leder till ett alltmer föränderligt samhälle, händer något någonstans påverkas så mycket: inom e-handeln är förändring vardag 4. Samtidigt också ett alltmer transparent samhälle alternativen blir snabbt synliga och allt lättare att värdera, det blir allt svårare att gömma sig bakom otydligheter: kunden kan med lätthet jämföra olika e-handelsalternativ 5. Vilket leder till ett alltmer kostnadspressat samhälle hög konkurrens, nya aktörer, krav att ständigt hitta de sista örena, global sourcing : e-handeln kännetecknas av en ständig kostnadsjakt 6. MeN samtidigt också krav på unika mervärden, inte bara via varumärken utan över huvud taget via unika kvaliteter, dominera marknaden genom att vara 1% bättre : låga priser räcker inte i e-handeln. Det är av dessa skäl e-handeln utgör ett slags demonstrationsprojekt av vad som komma ska inom verksamheter i gemen. För att överleva i den beskrivna omvärlden krävs både snabbhet och helhet. Kunna hantera förändringar bättre än andra, göra det fortare, men också bättre. Förändringarna ställer krav på såväl ständig ompositionering (hitta den nya identiteten på marknaden) som på ständig effektivisering av alla processer och rutiner. Detta ställer krav på samarbete, inte bara på en viss nivå mellan aktörerna i den direkt operativa logistikkedjan utan också samarbete i utvecklingsarbetet över kunskaps- och maktgränser. Därav det s k värdestjärnebegreppet som komplement till värdekedjebegreppet. I klartext innebär detta att utvecklingsprocesserna mellan de många aktörerna behöver utvecklas, inte bara de operativa processerna. Det stora språnget i denna utveckling är skiftet från ingenjörsstyrda till aktörsstyrda utvecklingsprocesser. Logistiken har sin bakgrund i en ingenjörskultur när det gäller förändringsarbete och lärande. Bästa lösningens filosofi har länge präglat praktikens utvecklingsarbete, d v s tanken på att logistikkunskaper kan köpas av fristående kunskapsaktörer 1 eller systemingenjörer som efter en analys av den aktuella logistiksituationen föreslår en bästa logistikstruktur, med tillhörande preciseringar av processer och teknik. Denna bästa lösning implementeras sedan via någon form av projektorganisation (som även kan ha varit involverad i framtagningen av den bästa 1 Hit räknar vi inte bara konsulter utan även andra kunskapsaktörer, t ex leverantörer av olika slag. Hit räknar vi också den egna logistikexperten 5

10 Internethandel, logistik och förändring lösningen). I den mån flera liknande enheter berörs av den bästa lösningen tillämpas ett s k roll out -tänkande (förändring av en enhet i taget). En dynamiskt mer effektiv utvecklingsmodell är aktörsstyrd snarare än ingenjörsstyrd. Med detta menas att den som agerar i ett logistiksystem, d v s utför operativt arbete i ett logistiksystem, utöver sitt operativa ansvar också har ett utvecklingsansvar. Inte bara ett ansvar att sätta sig in i och anpassa sig till systemingenjörernas bästa lösningar, utan ett eget ansvar att ta initiativ till och genomföra förändringar. Förutsättningen för detta egenansvar är ett utvecklat lärande. Skillnaden åskådliggörs av följande bild: DET AKTÖRSSTYRDA FÖRÄNDRINGSARBETET DET INGENJÖRSSTYRDA FÖRÄNDRINGSARBETET Spiraltänkande Linjärt tänkande KONCEPT KONCEPT, ANALYSER, KONKRETA LÖSNINGAR REFLEKTION GÖR SÅ HÄR KONKRETA LÖSNINGAR OBSERVATION AKTION LOGISTIKSYSTEMET LOGISTIKSYSTEMET Figur 1. Skillnaden mellan aktörsstyrt och ingenjörsstyrt förändringsarbete. I den vänstra modellen utgår aktören från en observation av konkreta händelser i logistiksystemet, händelser som fungerar som en slags systemiska tester, d v s påvisar hur systemet faktiskt fungerar. Aktörens förståelse av systemet påverkas av en dialog i vilken faktiska mönster ställs mot tänkta mönster (tänkt koncept). I denna dialog ventileras också värderingar (varför är vissa mönster bättre än andra?) samt hur befintliga och tänkbara konkreta lösningar kan förbättra systemets prestanda. I dialogen deltar berörda aktörer samt fristående kunskapsaktörer (systemingenjörer) och beslutsfattare rörande större systemförändringar. Poängen är samtidig förändring (aktionsmomentet i bilden) i stort och smått, omfattande såväl positionering som effektivisering. Samordning sker via dialogen, allas lärande och allas egenansvar. Poängen är framför allt möjligheten att snabbt åtgärda problem och snabbt ta vara på möjligheter till förbättringar. Därav den ökade dynamiska effektiviteten. Systemingenjörerna är även i den vänstra modellen länken till logistikforskningen. Det är den fristående kunskapsaktören som åker på konferenser, läser facktidskrifter och på olika sätt tar del av forskningsresultaten. Den fristående kunskapsaktören utvecklar också egen kunskap. Varje eget projekt ger nya insikter och nya färdigheter. Modellen kan vid första anblicken förefalla orealistisk. Hur kommer dialogen till stånd? Hur sker dialogen? Om alla ska förändra samtidigt, blir det då inte kaos? 6

11 Internethandel, logistik och förändring Modellen, som följer självorganiseringens principer (Johnson & Bröms, 2000), kräver en utvecklad infrakultur, d v s dels en informatisering (Zuboff, 1988) av berörda verksamheter (se till att alla aktörer har ett utvecklat informations-, kunskaps- och befullmäktigandeunderlag för alla momenten varvet runt i den vänstra cirkelmodellen), dels en utveckling av den organisationskultur som styr egenansvar och förändringsinitiativ. I själva verket krävs ett skifte i grundläggande organisationslogik, illustrerad av följande bild vilken identifierar fyra olika ansvarsbegrepp: SJÄLVSTÄNDIGHET Nätverksorganisationen: partneransvar Den självorganiserande eller lärande organisationen: egenansvar för helheten KOMPONENT SYSTEM Den hierarkiska organisationen: befattningsansvar Processorganisationen: processansvar UNDERORDNING Figur 2. Fyra ansvarsbegrepp. Vi ser de båda kraven snabbhet och helhet i denna bild. Snabbhet kräver att varje aktör är befullmäktigad att självständigt ta förändringsinitiativ (självorganiseringstanken). Men för att detta ska fungera krävs att aktörerna samtidigt deltar i ett lärande som gör helheten påtaglig (lärtanken). Snabbheten får inte gå ut över precisionen, vilket man kan befara om man ser till följande bild: De nya koncepten Värderingarna, är detta bra, är detta lönsamt? Precisionsaxeln Snabbhetsaxeln De nya konkreta lösningarna Observationerna, innebörder för kunden, för systemen? Experimenten, de nya versionerna Figur 3. Snabbhet och precision i lärandet. Det är för en e-handlare lätt att ta till sig nya koncept och nya konkreta lösningar. Alternativa e-handelskoncept ligger öppna på nätet och det är inte heller särskilt svårt att via webb- 7

12 Internethandel, logistik och förändring byråer eller Internetkonsulter hitta och applicera de konkreta lösningar som förverkligar koncepten. Däremot är det svårare att få till stånd den typ av concerted action mellan aktörerna i e- handelns supply chains som tar vara på observationerna ( de systemiska testen ) och utvecklar de faktiska systemens sätt att fungera. Hur reagerar ett nätverk av aktörer på brister i leveransservice mot kund eller på brister i systemprestanda över huvud taget? Det räcker inte att en av aktörerna reagerar. Hur ska de andra se sin roll och åtgärda sin del av bristerna? Men låt oss återgå till bilden av de fyra organisationslogikerna i Figur 2 för att titta närmare på helhetsbegreppet. Grundidén med den hierarkiska organisationen är uppdelningen på separata ansvar och befogenheter i den uppdelade helhet hierarkin bistår med (s k pooled coordination ). Processorganisationen tillför ett flödesperspektiv, vanligen i en matrisrelation till det hierarkiska perspektivet. Grundidén är inte aktörens självständiga ansvarstagande för flödesperspektivet. Snarare ser vi, som i den hierarkiska organisationen, den kollektiva överenskommelsen som regulator för ansvaret. Ledningen bildar flödesgrupper med vissa ansvar eller tar fram processbeskrivningar som reglerar det horisontella ansvaret för individen, ovanpå det vertikala. Vi går i processorganisationen till en sekventiell helhetssyn ( sequential coordination ). Utöver ett befattningsansvar har aktören nu även fått ett processansvar, ett mer systeminriktat ansvar, men fortfarande fått, fått acceptera. Vi ser de fyra rutorna som påbyggande snarare än uteslutande varandra. Den hierarkiska organisationen, och i några hänseenden förblir nog alla organisationer det, har sökt utveckla sin horisontella kapacitet via processorganisationens idévärld. Den har också tvingats ut i krav på samarbete med andra företag vilka man har nätverksrelationer till. Dessa nätverk är väl så viktiga för företagets utveckling som det som sker inom de egna väggarna. Särskilt när vi talar om e-handel och logistik. Det tredje steget, påbyggandet med den fjärde rutans kapacitet, är inte lika självklart. Det bygger liksom steget att bli en processorganisation på medvetet utvecklade förmågor. Och hur många företag har hittills klarat att bli processorganisationer? Att bli en lärande organisation är än mer krävande. Egenansvar för helheten är nyckelbegreppet i den självorganiserande och lärande organisationen, d v s ansvarstagandet för den enskilde aktören företaget eller individen går av eget intresse längre än det formellt reglerade mandatet kräver. Det som finns överenskommet i befattningsbeskrivningen, processrollen eller nätverksöverenskommelsen. Egenansvar för helheten uppstår inte av sig själv, utan bara om vissa villkor i förändringsarbetet och lärandet är uppfyllda. Framför allt handlar det då om förutsättningarna för ett systemiskt lärande, beskrivet via följande bild: 8

13 Internethandel, logistik och förändring 2. Det påvisade systemiska mönstret och de tänkbara alternativa mönstren (eller koncepten) 4. Den preliminära värderingen av koncept och lösningar och beslutet att avfärda eller gå vidare 1. Den observerade händelsen (en störning, en kundreaktion osv.) 3. De tänkbara konkreta lösningarna i alternativa koncepten E-handelns aktivitetsflöde 5. Experimentet som grund för ytterligare erfarenheter (via nya händelser, nya observationer, identifieringen av nya mönster osv.) Figur 4. Det systemiska lärandets hörnstenar. Observera utgångspunkten i händelsen, som betraktas som en systemisk test och som ett påvisande av försörjningskedjans systemiska status. Inte reducerad till mätningar av vissa på förhand etablerade parametrar, utan som grund för ett mer förutsättningslöst utforskande. Kundens helhet är något som successivt förstås allt bättre via en systemisk lärprocess som även innefattar konceptualisering, värdering och experiment i ett ständigt pågående lärförlopp. Observera också att den systemiska lärprocessen även är en förändringsprocess. Den konkreta händelsen återbördas till det konkreta planet från de konceptualiserande och värderande utsvävningarna med hjälp av konkreta lösningar och konkreta experiment med nyorienteringar i försörjningskedjan. Våra grundantaganden kan också konkretiseras i ett antal förändringsstrategier, ett antal huvudsakliga tillvägagångssätt att bedriva förändringsarbetet. Strategierna kan grupperas på följande sätt: I första hand politiska förändringsstrategier (maktstyrning) Den lärande organisationen I första hand den systemiska strategin (lärandestyrning) Den hierarkiska organisationen I första hand installativa och reaktiva strategier (metod- och målstyrning) Nätverksorganisationen Processorganisationen I första hand proaktiva strategier (process- och konceptstyrning) Figur 5. Organisationslogiker och förändringsstrategier. 9

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

VMI i försörjningsnätverk

VMI i försörjningsnätverk 1 (5) MA-system AB Porfyrvägen 14 SE-224 78 Lund Sweden TEL +46 46 32 90 00 ARTICLE BY PETER JENSEN, MA-SYSTEM AB published in Bättre Produktivitet, no. 5/2001, p. 14-15 peter.jensen@masystem.com FAX +46

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer