NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B kl Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Louise Ankarfjäll (s) Micael Ardeheim (s) Jan Carle (m) ordf Eva Thunér Ohlsson (s) tj ers Ersättare Kjell Ericson (m) Axel Wevel (c) Raija Ringberger (fp) Veronica Andersson (kd) Lena Stammel (mp) Carl-Åke Andersson (s) Karin Johansson (s) Övriga deltagare Kenneth Hagström, Margareta Domert, Dan Jansson, Mikael Wallström, Ingrid Lindbom, Henrik Haugness, Magnus Bengtsson, Erik Carlgren Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Jan Carle Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 314 Information Ingrid Lindbom informerar om kompetensförsörjning; ett av HR s prioriterade områden. De pensionsavgångar som länge varit kända har nu börjat märkas av iom ökade svårigheter att rekrytera. En kompetensförsörjningsmodell bestående av tre steg redovisas. Den slutliga analysen kommer att kunna ge kommunen underlag för strategiska bedömningar på såväl kort som lång sikt för att säkra kompetensförsörjningen.

3 KS 315 Dnr KK07/6 Verksamhetsuppföljning per oktober 2007 Dan Jansson föredrar verksamhetsuppföljning per oktober Material delas ut. att lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna,

4 KS 316 Dnr KK06/31 Avtal avseende flyktingmottagande Nyköpings kommun har för närvarande ett löpande avtal med Integrationsverket/Migrationsverket avseende flyktingar per år. Under 2006 och 2007 har Nyköpings kommun haft tillfälliga avtal om 100 resp. 110 flyktingar per år ändrades organisationen för flyktingmottagande i Sverige varvid Integrationsverket lades ned och Migrationsverket samt länsstyrelserna delar på verkets tidigare arbetsuppgifter. Länsstyrelsen i Södermanland har kommit med en framställan till kommunen om att skriva ett treårigt avtal. Det treåriga avtalet ersätter alla tidigare överenskommelser med Migrationsverket med undantag för avtal om mottagande av ensamkommande barn. Social- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att teckna treårigt överenskommelse med Migrationsverket avseende flyktingmottagande för åren omfattande 110 personer

5 KS 317 Dnr KK07/363 Delårsbokslut för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 2007 Delårsbokslut 2007 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund har upprättats. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut 2007 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund.

6 KS 318 Dnr KK07/17 Delårsbokslut 2007 för Vårdförbundet Sörmland Delårsbokslut 2007 för Vårdförbundet Sörmland har upprättats. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut 2007 för Vårdförbundet Sörmland

7 KS 319 Dnr Namnbyte för Kultur- och föreningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden samt fastställande av reglemente i anledning därav Kultur och föreningsnämnden har under hösten 2007 framfört önskemål om att få byta namn till Kultur- och fritidsnämnden då det med anledning av tidigare reglementesförändring blivit en förskjutning från föreningsfrågor till mer övergripande fritidsfrågor. Namnet skulle också bättre motsvara den enhet, Kultur och fritid, som nämnden arbetar mot. I samband med en namnförändring behöver också reglementet fastställas på nytt. Inga förändringar i reglementet har gjorts. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och föreningsnämnden benämns Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m samt att fastställa reglemente för Kultur- och fritidsnämnden att gälla fr.o.m Bil KS 319

8 KS 320 Dnr KK07/399 Försäljning av del av fastigheten fastigheten Smultronet 2, del av Högbrunn 1:12, samt del av Högbrunn 1:6, EUU Mark och exploateringsenheten har ett uppdrag att föreslå försäljning av de fastigheter som inte ingår i kommunens basverksamhet eller behövs för strategisk planering. Ett sådant objekt är byggnaden som inrymmer Elbranschens utveckling och utbildningscentrum, EUU. Under hösten har en sådan försäljning förberetts genom förhandlingar med EUU och mark- och exploateringsenheten föreslår nu att genom avstyckning av fastigheterna Smultronet 2, Högbrunn 1:12 samt Högbrunn 1:6 låta Lantmäteriet bilda en ny fastighet som säljs till EUU. I enlighet med kommunstyrelsens reglemente skall försäljning av fastighet till ett värde överstigande 100 basbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar Magnus Bengtsson, ärendet. Inlägg görs av Göran Silfverling (fp) och Jan Carle (m). Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att, genom avstyckning av fastigheterna Smultronet 2, Högbrunn 1:12 samt Högbrunn 1:6 bilda en ny fastighet kring byggnaden som idag inrymmer EUU och att sälja denna nya fastighet i enlighet med bifogat köpeavtal.

9 KS 321 Dnr KK07/398 Inbjudan till fortsatt arbete i länsprojekt Sörmland för Barn och Kvinnofrid Länsprojektet Sörmland för Barn och Kvinnofrid syftar till att öka det interna och externa samarbetet med kring våldsutsatta kvinnor med särskild uppmärksamhet på utökat stöd till barn som bevittnat våld i familjen. Regeringen har i beslut anvisat ytterligare utvecklingsmedel om vardera 3,1 mnkr för åren till länsstyrelsen i Södermanlands län att fördela till kommunerna. Önskemål har framförts från en del kommuner och berörda samverkansparter om att ovan beskrivna länsprojekt ska fortgå även under Inriktningen bör vara att bygga upp långsiktiga strukturer för samverkan i länet inom och mellan berörda verksamheter gällande insatser som rör våld i nära relationer. Förstärkningen avser insatser för våldsutsatta kvinnor med funktionshinder, missbruksproblem, äldre och kvinnor med en annan etnicitet. Även verksamheter för män som utövar våld behöver byggas upp. Inlägg i ärendet görs av Louise Ankarfjäll (s). att ställa sig positiv till en fortsatt länsövergripande samverkan kring kvinnofridsfrågor under år 2008 och därmed ställa sig bakom en ansökan om utvecklingsmedel för fortsatt arbete Sörmland för Barn och Kvinnofrid. Beslut till: Länsstyrelsen Social- och arbetsmarknadsnämnden

10 KS 322 Dnr KK07/358 Andelsteckning i Kreditgarantiföreningen Sörmland År 2003 beslutade Finansinspektionen att bevilja Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling, tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet enligt lagen om finansieringsverksamhet. Detta innebär att Sveriges första kreditgarantiförening är prövad och godkänd. Kreditgarantiföreningar är ett ömsesidigt system där företagen, kommunerna och andra i samverkan organiserar och administrerar säkerheten för sina krediter. Kreditgarantiföreningen är ett nätverk av regionala eller branschspecifika ekonomiska föreningar i Sverige. Man erbjuder privatpersoner, små och medelstora företag en borgen vid expansion, nystart och generationsskifte, då formell säkerhet saknas för hela engagemanget. På så sätt kan företagare, efter sedvanlig kreditprövning, låna pengar utan att riskera sin privatekonomi. Lokala och regionala kreditgarantiföreningar har sedan 2003 vuxit fram och täcker nu större delen av landet. I januari i år konstituerades kreditgarantiföreningen Sörmland och Nyköpings kommun har inbjudits att teckna andelar. Regionförbundet Sörmland har ställt sig positiv till bildandet och Eskilstuna har beslutat att teckna andelar om totalt kr (5 kr/invånare). För att stödja det lokala näringslivet föreslås att Nyköpings kommun tecknar andelar i Kreditgarantiföreningen Sörmland om kr, dvs ca 5 kr per invånare. Till detta belopp kommer också årsavgiften vilken uppgår till 1000 kr. Föreningen skall också vid två tillfällen per år informera kommunstyrelsen Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Urban Granström (s) bifall till framskrivet förslag.

11 KS 322 Dnr KK07/358 att teckna andelar i Kreditgarantiföreningen Sörmland till ett belopp utgörande kr, att finansiera medlemskapet genom eget kapital samt den årliga avgiften inom kommunstyrelsens budget att föreningen två ggr årligen återrapporter till kommunstyrelsen. Beslut till: Ekonomi Kreditgarantiföreningen Sörmland

12 KS 323 Dnr KK02/41 Begäran om medel för hantering av bilder utökad omfattning Kultur- och föreningsnämnden har vid sitt sammanträde beslutat att, hos kommunstyrelsen, ansöka om medel för hantering av bildnegativ med 150 tkr för 2007 och 400 tkr för Nyköpings kommun, kommunstyrelsen, beslutade i mars 2006 om att ingå ett avtal med fotografen Göran Ekblom om att motta gåva omfattande ca fotografier. Kultur- och föreningsnämnden fick, i samma beslut, uppdraget att ansvara för förvaltningen av fotografierna. Eftersom avtalet ingicks under pågående budgetår beslutade Kommunstyrelsen att bevilja Kultur- och föreningsnämnden extra medel för år 2006 i anledning av denna utökade kostnad. Efter att Kultur- och föreningsnämnden övertagit ansvaret har nämnden haft möjlighet att i sitt budgetarbete hantera kostnader och ansvaret för gåvan. Både under nuvarande år 2007 och för nästkommande år, Kommunstyrelsen har inte för avsikt att utöka ramen för nämnden ytterligare dels med hänvisning till att budgetarbetet för 2008 just är avslutat och dels för att nämnden själv har att prioritera sina ansvarsområden och sina av kommunfullmäktige tilldelade medel. att avslå ansökan från Kultur- och föreningsnämnden om medel till hantering av fotografier. Beslut till: Kultur- och föreningsnämnden

13 KS 324 Dnr KK07/269 Äldreboende och förskola vid Rosvallaområdet Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda nytt äldreboende, förskola, behov av ny skola vid Rosvallaområdet. Utredningen skulle också ge förslag på alternativt genomförande samt finansiering. Kommundirektören gav Samhällsbyggnad i uppdrag att bilda projektgrupp med personer från berörda nämnder och produktion. Arbetsgruppens resultat och slutsatser redovisas i Slutrapport för projektet nytt äldreboende och förskola på Brandholmen. Projektgruppens slutsatser innebär i korthet: - fullfölj planerna med centralkök på Borgmästarhagsskolan - bygg två mindre tillagningskök i anslutning till äldreboende och förskolan - Dela upphandling av hus för de olika verksamheterna - Upphandling äldreboende sker genom hyresavtal o o egna skisser på huset kombinerat med funktionskrav upphandling sker genom lägsta hyresavtal med option på friköp efter 15 år - Egen projektering för byggande av förskola sker snarast - Skisserna ligger till grund för utnyttjande av tomten och också anpassning av detaljplanen - Samordna upphandling både mellan verksamheter och mellan bygge och driftsupphandling för äldreboende - Under förutsättning att Rosenkällaskolan renoveras/anpassas och att Östra skolans högstadiedel tillgängliggörs för större mellanstadium är antalet skolplatser uppfyllt - Nytt uppdrag om projektgrupp för genomförande Vid kommunstyrelsens sammanträde föredrar kommundirektören smärre förändringar i dels att-satserna och dels i slutrapporten. Kommunstyrelsen enas om att i slutrapporten stryka Förskolan är däremot tänkt att drivas i egen regi (s 4), Ett långtidskontrakt på cirka 15 år för byggnaden och ett korttidskontrakt på cirka sex år för vården (s 5) samt ändra äldreboendets minst 48 platser till cirka 50. Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (s), Urban Granström (s) och Göran Silfverling (fp).

14 KS 324 Dnr KK07/269 att godkänna förelagd rapport, att ge kommundirektören i uppdrag att bilda ny projektgrupp med uppdrag att genomföra upphandling av ett äldreboende och en förskola som skall förhyras i enlighet med projektrapport, att för genomförande finansiera projektet, dels bruka kvarstående medel och dels avsätta 150 kkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel. Beslut till: Ekonomi Samhällsbyggnad

15 KS 325 Dnr KK07/369 Remissvar avs. förslag till beslut angående Utnorsskogens naturreservat i Nyköpings kommun Nyköpings kommun har på remiss från Länsstyrelsen i Södermanlands län fått förslag till naturreservatsbildning av Sjöskogens naturreservat i Nyköpings kommun. Reservatet är 123 ha stort, varav 56 ha på land. Det är beläget vid Bråvikskusten söder om Skeppsvik. Syftet med naturreservatet är att: - Bevara ett för Bråvikenkusten typiskt landskapsavsnitt bestående av förkastningsbranten med berg, skogsklädda omgivningar samt vattenområde. - Skydda ett område med värdefull gammal sydexponerad barrblandskog - Bevara och utöka andelen lövskog i olika succesionsfaser inom området - Bevara och utveckla stukturer som gamla träd, dödved samt den biologiska mångfalden som finns i området - Bevara ett för friluftsliv värdefullt område där friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas - Skydda ett marint vattenområde i Bråviken Förslag till remissyttrande har utarbetats. att avge yttrande daterat såsom Nyköpings kommuns samrådssvar avseende avsättande av Utnorsskogen som naturreservat. Beslut till: Länsstyrelsen Södermanland

16 KS 326 Dnr KK07/370 Remissvar avs. förslag till beslut angående Vurstusbackens naturreservat i Nyköpings kommun Nyköpings kommun har på remiss från Länsstyrelsen i Södermanlands län fått förslag till naturreservatsbildning av Vurstusbacken i Nyköpings kommun. Reservatet är ca 11,1 ha stort och beläget strax norr om Ripsa Syftet med naturreservatet är att: Upprätthålla gynnsam bevarandestatus för den i området utpekade naturtypen (trädklädd betesmark) och arter så att området bidrar till den biologiska mångfalden i landskapet och länet. Skydda och hävda en värdefull trädklädd betesmark med gamla grova träd och bevara den mångfald av arter, främst vedinsekter, lavar och vedsvampar, som är knutna till de gamla träden Ge möjligheter för allmänheten att se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter. Friluftslivet skall grunda sig på allemansrätten Områdets naturvärden uppmärksammades i samband med skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering. Huvuddelen av området är Natura 2000 område. Förslag till remissyttrande har utarbetats. att avge yttrande daterat såsom Nyköpings kommuns samrådssvar avseende avsättande av Vurstusbacken som naturreservat. Beslut till: Länsstyrelsen Södermanland

17 KS 327 Dnr Kk07/371 Remissvar avs. förslag till beslut angående Älgesta naturreservat i Nyköpings kommun Nyköpings kommun har på remiss från Länsstyrelsen i Södermanlands län fått förslag till naturreservatsbildning av Älgesta i Nyköpings kommun. Området är ca 80 ha, varav ca 53 ha som land. Området är beläget strax norr om Ripsa, norr om Åboö. Syftet med naturreservatet är att: Upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de i området utpekade naturtyperna, trädklädd betesmark samt oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder och arter så att området bidrar till den biologisk mångfalden i landskapet eller länet. Skydda och hävda en värdefull ekhagmark med gamla grova träd och bevara den mångfald av arter, främst vedinsekter, lavar och vedsvampar, som är knutna till de gamla träden. Skydda de kulturhistoriska miljöerna så som gravar i området. Ge möjligheter för allmänheten att se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter. Friluftslivet skall grunda sig på allemansrätten. Förslag till remissyttrande har utarbetats. att avge yttrande daterat såsom Nyköpings kommuns samrådssvar avseende avsättande av Älgesta som naturreservat. Beslut till: Länsstyrelsen Södermanland

18 KS 328 Dnr KK07/368 Remissvar förslag till beslut angående Ljuvalund naturreservat i Nyköpings kommun Nyköpings kommun har på remiss från Länsstyrelsen i Södermanlands län fått förslag till naturreservatsbildning av Ljuvalund i Nyköpings kommun. Området är beläget norr om Ripsa och är ca 35 ha. Syftet med naturreservatet är att: Skydda och vårda ett område som består av gammal barrnaturskog med högt lövinslag. Gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas för den utpekade naturtypen västlig taiga och för arterna i området så att det bidrar till den biologiska mångfalden i landskapet och länet. Värdefulla strukturer som tallar, granar och aspar samt döda träd skall förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. Typiska växt och djursamhällen och arter inom området, t.ex. kandelabersvamp och skrovellav, liksom den skyddsvärda arten grön sköldmossa skall ha gynnsamt tillstånd. Förslag till remissyttrande har utarbetats. att avge yttrande daterat såsom Nyköpings kommuns samrådssvar avseende avsättande av Ljuvalund som naturreservat. Beslut till: Länsstyrelsen Södermanland

19 KS 329 Dnr KK07/7 Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunen företag Revisorerna har givit Komrev inom ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning avseende ägarstyrningen av kommunens bolag och övriga organisationer. Revisionsrapporten Ägarstyrning av kommunens företag överlämnades till kommunstyrelsen i december 2006 för yttrande och åtgärder. Kommunledningskontoret har därvid upprättat förslag till åtgärder i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad att som svar till revisorer anta förslag till åtgärder daterad Beslut till: Revisorerna Ekonomi

20 KS 330 Dnr KK 07/5 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Ann-Margreth Karlsson/ tf chef Erik Carlgren, Näringsliv och Tillväxt, beslut gällande gästabudsmiddag på Nyköpingshus för tyskt filmteam 2 Ewa Collin, Exploateringslantmätare, avstående från den kommunala förköpsrätten 3 Gunbritt Lindfors, Säkerhetssamordnare, beviljande av skadeståndsanspråk 4 Jan Kviby, Räddningschef, beslut avseende dispens för sotning i egen regi 5 Margaretha Domert, Ekonomichef, avyttring av fonder, årsredovisningar för stiftelser och avskrivning av fordringar gällande vård och omsorg, barnomsorg samt övrigt KK07/5 KK07/5 KK07/5 KK07/5 KK07/5 att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

21 KS 331 Dnr KK 07/2 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Till Banverket Skrivelse avseende Skavsta flygplats betydelse i pågående järnvägsutredning om Ostlänken KK 07/391 2 Länsstyrelsen i Södermanlands län Beslut gällande tillstånd att använda övervakningskamera, Soloteket, beviljas KK07/48 3 Till Banverket Synpunkter på förslag till framtida ledsagning på stationer och bytespunkter. Yttrande över remiss: Ledsagning för funktionshindrade inom kollektivtrafiken KK07/395 4 Samordningsförbun det RAR i Sörmland Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen KK07/16 att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer