Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge"

Transkript

1 Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 3 Företagarens skyldigheter... 4 Varning... 7 Brott och straff... 8 Länsstyrelsen EBM, Ekobrottsmyndigheten Polismyndigheten Åklagarkammaren Skattemyndigheten KFM, Kronofogdemyndigheten Tullverket Kontaktpersoner Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge bestående av länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatteoch kronofogdemyndigheten samt tullverket. Karlskrona i november Utgåva 3. Upplaga 200 ex. Layout och sättning: Marie Nilsson, Länsstyrelsen Blekinge Tryckning: Kaserntryckeriet, Karlskrona 2 Handel & Vandel i Blekinge

3 INTRODUKTION Informationshäftet Handel och Vandel i Blekinge är sammanställt av Ekobrottsmyndighetens Södra Avdelnings utredningsenhet i Blekinge i samarbete med Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen och Tullverket. Syftet är att ge information för att underlätta företagarens kontakter med myndigheterna och samtidigt informera om en del av de skyldigheter en företagare har och vilka konsekvenser det kan få om den ansvarige underlåter att följa regelverket. Handel och Vandel innehåller även korta presentationer av de myndigheter som samverkar mot ekonomiska brott. Dessa myndigheter har ett nära samarbete, dels på chefsnivå i ett regionalt samverkansorgan under ledning av landshövding Ingegerd Wernersson, dels i en kontaktgrupp på handläggarnivå. KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Vill Du konkurrera på lika villkor? Då är den ekonomiska brottsligheten ett hot. Denna brottslighet skadar samhällets skatte- och avgiftssystem. Ekobrotten hotar inte bara samhällsekonomin, de utgör ett än större hot mot den seriösa företagsamheten, och i förlängningen, även mot Dig. Ekobrotten snedvrider konkurrensförhållanden, vilket medför felaktiga förutsättningar på marknaden. KONTAKTMÄN I slutet av Handel och Vandel i Blekinge hittar Du namn och telefonnummer på kontaktpersoner som Du kan ringa för att ställa frågor eller lämna information. En förutsättning för att bekämpa den svarta marknaden är att näringslivet och myndigheterna samarbetar mot den ekonomiska brottsligheten. Välkommen att höra av Dig! För vita affärer i Blekinge! Leif Johnsson Chef för Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Blekinge Handel & Vandel i Blekinge 3

4 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER Som företagare har Du en rad skyldigheter att leva upp till. Att inte följa de lagar och förordningar som gäller för näringsidkare kan medföra att Du försätter Dig i besvärliga situationer. Det bästa sättet att undvika svårigheter är att följa gällande regler. Nedan ges en kort sammanfattning av de viktigaste skyldigheterna. SKYLDIGHET ATT REGISTRERA FÖRETAGET I BOLAGSREGISTER För enskild firma är det lämpligt att söka om registrering, även om det är frivilligt. Alla andra nystartade företag ska registreras i Patent- och Registreringsverket. Du ska dessutom göra en skatte- och avgiftsanmälan till Skattemyndigheten. På denna anmälan ansöks om registrering för mervärdesskatt och eventuellt som arbetsgivare. Du kan även ansöka om F-skattesedel. Denna är Ditt körkort som företagare och innebär att Du själv betalar preliminär skatt och sociala avgifter för arbete som Du eller någon av Dig anställd utfört. BOKFÖRINGSSKYLDIGHET Näringsidkare är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen, och det innebär att: alla affärshändelser ska bokföras löpande verifikation ska finnas för varje affärshändelse affärshändelserna ska bokföras kronologiskt och systematiskt rörelsens ekonomiska resultat, förlopp eller ställning ska kunna följas löpande årsbokslut ska upprättas (enskild firma om omsättningen överstiger 20 basbelopp) allt räkenskapsmaterial arkiveras (sparas) i tio år. 4 Handel & Vandel i Blekinge

5 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER SKYLDIGHET ATT DEKLARERA OCH BETALA SKATTER OCH AVGIFTER Preliminär skatt, sociala avgifter och uppbördsdeklaration På utbetald lön ska skatt och sociala avgifter redovisas och betalas till Skattemyndigheten månaden efter löneutbetalningen. Redovisningen sker på uppbördsdeklaration. DEKLARATION Företagaren ska varje år deklarera samtliga intäkter och kostnader som uppkommit under året. Aktiebolag, ekonomiska- och ideella föreningar avger egen självdeklaration. Övriga företag deklareras i bilagor till ägarens deklaration. utgående och ingående moms ska redovisas till Skattemyndigheten på en mervärdesskattedeklaration. Om utgående moms överstiger ingående moms ska mellanskillnaden betalas till Skattemyndigheten, och omvänt, har företaget pengar att fordra. SPECIELL LAGSTIFTNING FÖR AKTIEBOLAG För Dig som driver rörelse i form av aktiebolag gäller också reglerna i Aktiebolagslagen (ABL). Om Du har ett aktiebolag ska en auktoriserad eller godkänd revisor anlitas. Denne känner till reglerna i ABL. Du får inte låna pengar av Ditt aktiebolag, för det finns regler som förbjuder bl.a. aktieägare att låna medel ur bolaget. MERVÄRDESSKATT (MOMS) Moms tas ut på de flesta varor och tjänster. Som företagare ska Du på sålda varor/tjänster lägga på s.k. utgående moms. På varor och tjänster som företaget köper ska leverantören ta betalt för både varan/ tjänsten och moms. Denna moms benämns ingående moms. Både Handel & Vandel i Blekinge 5

6 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER LAGSTIFTNING TILL SKYDD FÖR BORGENÄRER I Brottsbalken finns ett kapitel som är till för att ge borgenärer, (banker, leverantörer eller andra kreditgivare) skydd för utlånade pengar eller levererade varor eller tjänster. Uttrycket Den som är satt i skuld är icke fri, är träffande. För den skuldsatte inträder vissa skyldigheter som, om Du bryter mot dessa, kan medföra straff. Exempel: Du får inte sälja tillgångar som tillhör bolaget och själv ta pengarna. Dessa medel måste ovillkorligen tillföras bolaget. Du får inte driva ett företag som går med förlust under en oförsvarbart lång period. Du får inte betala skulder som inte är förfallna till betalning om det gynnar Dig själv eller viss borgenär på bekostnad av andra långivare/borgenärer. GODA RÅD Företagande innebär så gott som alltid risktagande. Du kan förtjäna ditt levebröd, och Du kan förlora det. Ett företag ska därför alltid drivas med ansvar och omdöme. Som Du ser, finns det en hel del regler att leva upp till. Av den anledningen vill jag ge följande råd: Skaffa Dig en kunnig revisor eller anlita en välrenommerad redovisninsbyrå. De är proffs och har god kännedom om gällande lagar och regelverk. Skaffa Dig själv information om vad som gäller på t.ex. skatteområdet. Skattemyndigheten har bra broschyrer och lämnar också upplysningar på telefon. Vid frågor om bolagsregistreringar kan Du vända Dig till Patent- och Registreringsverket i Sundsvall, Upplysningen, tfn: Handel & Vandel i Blekinge

7 VARNING ANNONSBEDRÄGERIER Ofta blir företagaren uppringd och erbjuden en annonsplats. Senare sändes ett ordererkännande och därefter en faktura. Detta sker oavsett om företagaren tackat ja eller nej till erbjudandet. En vanlig företeelse är att företaget får en faktura eller orderbekräftelse utan att någon tidigare kontakt förevarit. Var observant på denna typ av fakturor! De kan ofta vara förvillande lika fakturor från seriösa företag. Betala inte Bestrid kravet Underteckna inte med namnteckning Kontakta polisen. KREDITBEDRÄGERIER Sälj inte varor på kredit till okända kunder utan undersökning. Det är vanligt att kriminella personer, s.k. målvakter, använder plundrade och tömda bolag till bedrägerier innan bolagen blir noterade av Upplysningscentralen eller motsvarande. Om Du säljer till ny kund på kredit: Undersök kundens identitet och ta kreditupplysning. Handel & Vandel i Blekinge Kontrollera att det går att nå kunden, nöj Dig inte med bara en boxadress. Kontakta PRV, var extra vaksam om företaget nyligen bytt styrelse. Kontrollera om Kronofogdemyndigheten har någon information om styrelseledamöterna. NIGERIABREV Detta är brev som skickas till företagare. De är skrivna på engelska och innehåller erbjudanden om mycket förmånliga investeringar i Nigeria. Rikskriminalpolisen har de senaste åren samlat in över Nigeriabrev. Det är helt klart att breven inte är seriösa. Det finns affärsmän som investerat enligt dessa brev och t.o.m. begivit sig till Nigeria för att arbeta vidare med investeringarna. Det finns inga uppgifter om att det för någon varit en givande investering. En följd det haft för dem som rest till Nigeria är att de blivit utsatta för utpressning. Frestas inte av breven! Polisens råd är att inte acceptera dessa erbjudanden. 7

8 BROTT OCH STRAFF BOKFÖRINGSBROTT Om Du med avsikt eller av slarv inte fullgör Din bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen kan Du dömas för bokföringsbrott. För ett normalt bokföringsbrott kan Du enligt lagen få upp till två års fängelse, och för ett ringa brott, böter. Ett grovt bokföringsbrott ger från lägst sex månaders till högst fyra års fängelse. Som exempel på bokföringsbrott kan nämnas att inte bokföra affärshändelser, att använda falska fakturor eller att inte spara bokföringen. Att inte sköta sin bokföring på ett riktigt sätt betraktas som ett allvarligt brott. SKATTEBROTT Den som fuskar med redovisningen av skatter och avgifter kan bli misstänkt för någon form av skattebrott. Det grövsta skattebrottet kan ge mellan sex månaders och sex års fängelse. Som exempel kan nämnas att lämna oriktiga uppgifter i deklarationer, att anlita svart arbetskraft, att åta sig svartarbete eller att sälja varor eller tjänster utan att redovisa intäkterna. Ett av de vanligaste sätten att fuska är oriktiga momsdeklarationer med falska fakturor som underlag. KONKURSBROTTSLIGHET I samband med konkurser upptäcks ofta både bokförings- och skattebrott. Det är heller inte ovanligt med brott mot låneförbudet i Aktiebolagslagen. Det typiska i ett företag som börjar gå dåligt är att företagaren inte anser sig ha råd med bokföringsbyrån utan börjar bokföra själv, ofta med bristfälliga kunskaper. Efter en tid blir uppgiften övermäktig och då bokförs ingenting. Utan bokföring tappar företagaren kontrollen över företaget. Betalnings- 8 Handel & Vandel i Blekinge

9 BROTT OCH STRAFF anmärkningarna hopar sig. Inför en hotande konkurs ser han/hon till att rädda eget insatt kapital på olika sätt. Det kan då, utöver bokföringsbrott, bli fråga om mannamån mot borgenärer eller oredlighet mot borgenärer, vilket kan ge upp till två års fängelse. Det kan vara på sin plats att varna för vissa uppköpare av förlustbolag. Det är inte ovanligt att företagare lockas av oseriösa annonsörer att sälja sitt förlustbolag. Bolaget kan därefter användas till kreditbedrägerier eller plundras för att därefter säljas till en målvakt. Det bästa sättet att undgå att begå brott är att ha Din bokföring i ordning. Då kan Du följa Din rörelses utveckling, och om den går dåligt, avveckla verksamheten i tid. Handel & Vandel i Blekinge 9

10 LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelseuppgifter med anknytning till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Länsstyrelsen har en mängd uppgifter inom flera olika sakområden. En del av dem har anknytning till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. De viktigaste uppgifterna med sådan anknytning är följande: Det regionala samverkansorganet för bekämpning av ekonomisk brottslighet leds av landshövdingen och är knutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska verka för samarbete mellan polisen, åklagarmyndigheten och de myndigheter som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Detta sker inom ramen för den s.k. IDA-gruppen. Syftet är att förebygga miljöbrott och att effektivisera hanteringen av dessa. Länsstyrelsen är bl.a. tillståndsoch/eller tillsynsmyndighet enligt: Alkohollagen. (Den omedelbara tillsynen utövas av kommunerna och polisen). Yrkestrafiklagen; taxi, buss och gods. Länsstyrelsen utövar tillsyn över samtliga tillståndshavare i länet så att trafiken bedrivs på lika konkurrensvillkor. Miljöbalken; miljöfarlig verksamhet, avfall, kemikalier, vattenverksamhet, naturvård. Länsstyrelsen är skyldig att alltid åtalsanmäla alla misstankar om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Bidrag till näringsverksamhet från länsanslag och från EU:s medel för jordbruk, fiske och regionalpolitik. Länsstyrelsen Blekinge län Postadress: Karlskrona. Besöksadress: Ronnebygatan 22 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: 10 Handel & Vandel i Blekinge

11 EBM, EKOBROTTSMYNDIGHETEN EBM:s uppgift som åklagarmyndighet är att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels genom att utreda brottsanmälningar, dels genom att samordna samhällets kamp mot brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten består förenklat uttryckt av skattebrott och brott i konkurser, men även annan viss kvalificerad brottslighet ingår i EBM:s målområde. Inom EBM arbetar ca 400 personer varav ca 75 är åklagare. 200 är poliser och övriga utgörs av ekonomer och administratörer, vilka i samverkan och under en enhetlig ledning svarar för myndighetens operativa uppgifter: att upptäcka och förhindra brott att utreda begångna brott och att lagföra brottslingar. EBM har också till uppgift att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten ur ett helhetsperspektiv och ta fram förslag till åtgärder som på effektivaste sätt bekämpar brottsligheten. EBM:s operativa verksamhet är uppdelad i tre avdelningar, nämligen Östra som finns i Stockholm, Västra i Göteborg och Södra avdelningen finns i Malmö. Den Södra avdelningen omfattar Skåne och Blekinge med huvudkontor i Malmö och med utredningsenheter i Kristianstad och Karlskrona. Ekobrott som sker i Blekinge ska anmälas till EBM:s huvudkontor i Malmö där de registreras och fördelas på åklagare. Efter bedömning inleder åklagaren oftast förundersökning och ger direktiv till polismännen om vilka förhör som ska hållas, om beslag av bokföring ska ske o.s.v. Handel & Vandel i Blekinge 11

12 EBM, EKOBROTTSMYNDIGHETEN Utredningsenheten i Blekinge har fem polismän som i huvudsak svarar för verksamheten i Blekinge. Enheten är sedan den 1 oktober 2001 stationerad på V. Vittusgatan 4 i Karlskrona. Polismännen har ett nära och fortlöpande samarbete med åklagare vid huvudkontoret i Malmö och har stöd av ekonomer i större utredningar. När en utredning är färdig, lämnas den till åklagaren som fattar beslut om det ska ske åtal eller inte. Blir det åtal för åklagaren talan i brottmål inför domstol. För att nå framgång i ekobrottsbekämpningen krävs ett brett kontaktnät och samverkan med näringslivet, kommunerna i länet, myndigheterna, branschorganisationerna och föreningarna. För utredningsenheten i Karlskrona är detta en ledstjärna i det dagliga arbetet. En annan målsättning är att även knyta kontakter med ekobrottsbekämpande myndigheter i grannländerna på andra sidan Östersjön för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten, Södra Avdelningen Postadress: Box 17063, Malmö. Besöksadress: Storgatan 43, Malmö Tfn: Fax: E-post: Utredningsenhet Karlskrona Postadress: Ekobrottsmyndigheten, Box 315, Karlskrona. Besöksadress: V. Vittusgatan 4. Tfn: Fax: Handel & Vandel i Blekinge

13 POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten i Blekinge län är uppdelad i fem närpolisområden, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Samtliga närpolisområden har lokalkontor med ordningsoch kriminalpoliser med varierande öppethållanden. Telefonväxeln däremot är gemensam för länet. Ordnings- och trafikövervakning dirigeras från en länsgemensam sambandscentral. Därutöver finns länsgemensamma enheter för kvalificerad brottsutredning. En av dessa enheter är Miljö- och IT-brottsenheten. Enheten är placerad i Karlskrona. På enheten arbetar tre erfarna specialutbildade polismän. På enheten utreds i huvudsak IT-brott, arbetsmiljöbrott samt brott mot miljölagstiftningen. Brott mot miljölagstiftningen omfattar allt från nedskräpning i naturen till otillåtna utsläpp i mark, vatten och luft. Viss typ av miljöbrott kan även ses som ekonomisk brottslighet då ett oseriöst företag kan göra ekonomiska vinster på att försöka kringgå miljöbalkens bestämmelser. Dess bättre inser idag de flesta hur viktigt det är att ha en god miljöpolicy och den badwill det är att figurera i en miljöbrottsutredning. Handel & Vandel i Blekinge 13

14 POLISMYNDIGHETEN Brottsanmälningar rörande brott mot miljölagstiftningen inkommer i huvudsak från tillsynsmyndigheten, d.v.s. länsstyrelsen eller länets olika miljökontor. Anmälningar rörande arbetsmiljöbrott aktualiseras i huvudsak genom att arbetsmiljöinspektionen inger åtalsanmälan till åklagaren. IT- brottsligheten, d.v.s. de brott som görs mot eller med hjälp av ett IT-system av någon som därmed använder sina kunskaper i IT eller sin kännedom om det aktuella systemet, består oftast av ekonomisk brottslighet genom olika former av internetbedrägerier, externa och interna dataintrång, stöld av information, manipulation av data samt hot och trakasserier via Internet. Miljöbrottsutredningarna leds av en specialiståklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö. Vid skälig brottsmisstanke kan åklagaren besluta om husrannsakningar hos näringsidkare och andra för att ta exempelvis bokföring i beslag eller utföra olika provtagningar. Polismyndigheten i Blekinge län Postadress: Box 315, Karlskrona. Besöksadress: Järnvägstorget 5 Tfn: Fax: E-post: 14 Handel & Vandel i Blekinge

15 ÅKLAGARKAMMAREN Malmö åklagarmyndighet omfattar Skåne och Blekinge. Verksamheten vid åklagarmyndigheten är uppdelad i olika arbetslag, s.k. kammare, som var och en är ledd av en chefsåklagare. I Skåne och Blekinge finns utöver huvudkontoret i Malmö fem sådana kammare på olika orter, en av dem finns i Karlskrona. Åklagarkammaren i Karlskrona svarar för i stort sett all åklagarverksamhet i Blekinge utom ekobrotten och miljöbrotten. Vid kammaren arbetar utöver chefsåklagaren ett antal kammaråklagare, men det finns även specialiståklagare. Specialiståklagare handlägger t.ex. mål som rör kvinnofridsbrott, barnpornografibrott och brott som begås av kriminella mc-gäng och nazister. I en åklagares arbetsuppgifter ingår att leda utredningar om brott besluta om åtal ska väckas eller ej föra talan vid domstol. Vanligtvis anmäls brott till polisen, och om brottet inte är av enkel beskaffenhet överlämnas brottsanmälningen till åklagaren som i de flesta fall inleder förundersökning. Åklagaren skriver därefter anvisningar till polisen om hur utredningen ska gå till, vilka förhör som ska hållas, om det ska ske husrannsakan o.s.v. Ärendet går därefter tillbaka till polisen som utför arbetet efter anvisningarna och fortlöpande håller åklagaren underrättad om utförda åtgärder. Slutligen sammanställer polisen ett protokoll, ett s.k. förundersökningsprotokoll, som innehåller förhör och annat som kan ha framkommit under förundersökningen. Detta protokoll ligger till grund för åklagarens beslut om han ska väcka åtal eller ej. Vid rät- Handel & Vandel i Blekinge 15

16 ÅKLAGARKAMMAREN tegången är det åklagaren som vid domstolen för talan i brottmålet. Om det finns förutsättningar för att väcka åtal kan åklagaren i vissa fall istället besluta om strafföreläggande. Ytterligare en förutsättning härför är att den misstänkte erkänner brottet. Om det är uppenbart att domstolen skulle döma till villkorlig dom kan strafföreläggandet innehålla sådan påföljd. Chefen för åklagarmyndigheten ingår i det myndighetsgemensamma samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet som finns i länet. Postadress: Åklagarkammaren i Karlskrona, Box 98, Karlskrona Besöksadress: Rådhusgatan 11. Tfn: Fax: E-post: 16 Handel & Vandel i Blekinge

17 SKATTEMYNDIGHETEN Skattemyndigheten i Växjö omfattar Blekinge, Halland, Kalmar och Kronobergs län. Den operativa verksamheten bedrivs vid 13 skattekontor och ett regionalt skattekontor. Informationsenheten ansvarar för den löpande servicen genom en skatteupplysning med placering i Halmstad och Karlskrona. Dessutom finns en skattebrottsenhet samt stödjande enheter. I Blekinge finns två skattekontor, ett i Karlskrona och ett i Karlshamn. I Karlskrona finns även representanter för det regionala skattekontoret samt skattebrottsenheten. Varje skattekontor handhar all beskattningsverksamhet för fysiska och juridiska personer inom sitt verksamhetsområde, med undantag för de största företagen. Skattekontoren ansvarar vidare för folkbokföring och fastighetstaxering. Det regionala skattekontoret handhar all beskattningsverksamhet för företag som har en lönesumma som överstiger 10 miljoner kronor. Kontoret ansvarar för och samordnar all verksamhet rörande eko- och specialrevisioner. Skattebrottsenheten utför på uppdrag av åklagaren förundersökningar om skattebrott. Enheten bedriver också spaningsverksamhet och arbetar brottsförebyggande. Skattemyndigheten har en viktig roll i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet, som har en övergripande och samordnande roll för ekobrottsbekämpningen i Blekinge. Skattekontoret i Karlskrona Postadress: Box 528, Karlskrona. Besöksadress: Stenbergsgränd 8 Tfn: Fax: E-post: Skattekontoret i Karlshamn Postadress: Box 183, Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 81 Tfn: Fax: E-post: Handel & Vandel i Blekinge 17

18 KFM, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Kronofogdemyndigheten i Kalmar (KFM) omfattar Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Hallands län. Huvudkontoret finns i Kalmar. I Blekinge finns kontor i Karlshamn och Karlskrona. Inom KFM finns en gemensam specialindrivningsenhet för hela myndigheten med personal placerad på Kalmar- och Halmstadskontoren. Det övergripande målet för KFM:s verksamhet är att upprätthålla rättssäkerhet och rättstrygghet vad gäller betalningsförpliktelser som kan bli föremål för verkställighet. KFM har fem huvuduppgifter. Fastställa otvistliga anspråk I den summariska processen ska KFM snabbt, enkelt och rättssäkert skapa utslag i otvistiga mål om betalningsföreläggande och handräckning. Utslag i mål om betalningsföreläggande blir det när någon uppger sig ha en fordran på en annan och denne inte bestrider detta. Med handräckning menas t.ex. att få tillbaka utlånad eller uthyrd egendom eller att få en hyresgäst avhyst. Indrivning Inom indrivningen ska KFM med beaktande av lagstadgat skydd för den skuldsatte på uppdrag av fordringsägare och andra sökande snabbt, rättssäkert och med bästa möjliga utfall för sökanden verkställa fastställda anspråk som inte har reglerats på frivillig väg. Förebyggande verksamhet Genom information och liknande åtgärder ska KFM underlätta för enskilda och företag att frivilligt göra rätt för sig och på så sätt verka för en god betalningsmoral i samhället. 18 Handel & Vandel i Blekinge

19 KFM, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Skuldsanering Inom skuldsaneringen ska KFM handlägga ärenden på ett sätt som är rehabiliterande för den skuldsatte, gynnande för fordringsägarna och preventivt för allmänheten. Konkurstillsyn Konkurstillsynen innebär att KFM ska övervaka att avvecklingen av konkurser sker lagligt, effektivt och ändamålsenligt samt utan dröjsmål och med bästa möjliga utbyte för fordringsägarna. MYNDIGHETSSAMVERKAN KFM ingår i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge. Specialindrivningsenheten i Kalmar utreder bl.a. gäldenärer som kan misstänkas för ekonomisk brottslighet. Enheten har ett nära samarbete med polis-, skatte-, åklagarmyndigheter samt tullverk. Den deltar i möten med Samverkansorganets handläggargrupp. Kronofogdemyndigheten i Kalmar: Kontor Karlskrona. Besöksadress: Stenbergsgränd 2 Tfn: Fax: Kontor Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 81 Tfn: Fax: Kontor Kalmar. Besöksadress: Malmbrog. 13 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Handel & Vandel i Blekinge 19

20 TULLVERKET Från och med den 1 mars 1999 är Sverige indelat i sex tullregioner. Blekinge ingår i Östersjöregionen tillsammans med Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Östergötlands och Jönköpings län. Regionkontoret finns i Karlshamn. Karlshamn är kontrolltullkontor för importörer och exportörer inom Östersjöregionen och ansvarar för: Uppbörd av tull och skatt för EU och Sverige Samla in och kvalitetsgranska underlaget för utrikeshandelsstatistiken Förhindra införsel och utförsel av varor som hotar hälsa, miljö och säkerhet. Kampen mot narkotika har högsta prioritet. Skapa en kostnadseffektiv tullprocedur och ge en god service till näringslivet. All import från ett land utanför EU ska anmälas till tullen. En importdeklaration ska lämnas och eventuell tull, moms, andra skatter och avgifter ska betalas. För att få importera en del varor krävs importlicens eller annat tillstånd, sådana varor är t.ex. textilvaror, järn- och stålvaror, fiskprodukter, jordbruksprodukter och vissa varor från Kina. Importlicensen eller tillståndet måste vara tillgängligt vid importtillfället. Felaktiga deklarationer eller underlåtenhet att anmäla varor (slarv eller medvetet fusk) kan leda till att tulltillägg debiteras eller i grövre fall till åtal för smuggling eller tullbrott. Även vid export till land utanför EU ska en deklaration lämnas. För vissa varor, t ex krigsmateriel, strategiska varor och utrotningshotade djur och växter krävs det alltid exporttillstånd. Tullmyndigheten ingår i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge och representeras där av regionchefen. Handläggare från myndigheten ingår i Samverkansorganets samverkansgrupp på handläggarnivå. Tullverket, Östersjöregionen Postadress: Box 153, Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 69 B Tfn: Fax:: E-post:

21 KONTAKTPERSONER PÅ MYNDIGHETERNA LÄNSSTYRELSEN Kontaktman: Bengt Almqvist, tfn: EKOBROTTSMYNDIGHETEN Kontaktman: Leif Johnsson, tfn: POLISMYNDIGHETEN Kontaktman, Miljö- och IT-frågor: Hans Axelsson, tfn: SKATTEMYNDIGHETEN Kontaktman, ekobrottsfrågor: Sven Olof Nylander, tfn: KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Kontaktmän, S-enheten: Ewa Lang, tfn: Martina Fred, tfn: TULLVERKET Kontaktman, Tullkriminalenheten: Victoria Düring, tfn: Kontaktman, Riskanalysenheten: Michael Nelander, tfn:

22 TILLSAMMANS KAN VI FÅ ETT ÄNNU BÄTTRE FÖRETAGANDE Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket.

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) Remissvar Sida 1 (6) 2008-07-02 Ert EBM A-2008/0123 Er beteckning Chefsjuristen Monica Rodrigo 2008-04-04 Ju2008/3029/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Datum Sida Yttrande 2013-02-28 1 (6) Henrik Lundin Ert dnr Dnr Ekorevisor EBM A-2012/0539 Rättsenheten 10-19 Bokföringsnämnden Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Förvar och kvarstad. En handledning för åklagare. RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012

Förvar och kvarstad. En handledning för åklagare. RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 1 Förvar och kvarstad En handledning för åklagare RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 När kan förvar och kvarstad användas?... 3 1.2 Skillnader

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

2011-06-20. Flödesschema vid Miljöbrott. Vem gör vad i en miljöbrottsutredning i Jönköpings län

2011-06-20. Flödesschema vid Miljöbrott. Vem gör vad i en miljöbrottsutredning i Jönköpings län 2011-06-20 Flödesschema vid Miljöbrott Vem gör vad i en miljöbrottsutredning i Jönköpings län Miljöbrottssamverkan Samarbetsprojekt mellan länets kommunala miljökontor, länsstyrelsen, miljöåklagare och

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer