Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge"

Transkript

1 Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 3 Företagarens skyldigheter... 4 Varning... 7 Brott och straff... 8 Länsstyrelsen EBM, Ekobrottsmyndigheten Polismyndigheten Åklagarkammaren Skattemyndigheten KFM, Kronofogdemyndigheten Tullverket Kontaktpersoner Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge bestående av länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatteoch kronofogdemyndigheten samt tullverket. Karlskrona i november Utgåva 3. Upplaga 200 ex. Layout och sättning: Marie Nilsson, Länsstyrelsen Blekinge Tryckning: Kaserntryckeriet, Karlskrona 2 Handel & Vandel i Blekinge

3 INTRODUKTION Informationshäftet Handel och Vandel i Blekinge är sammanställt av Ekobrottsmyndighetens Södra Avdelnings utredningsenhet i Blekinge i samarbete med Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen och Tullverket. Syftet är att ge information för att underlätta företagarens kontakter med myndigheterna och samtidigt informera om en del av de skyldigheter en företagare har och vilka konsekvenser det kan få om den ansvarige underlåter att följa regelverket. Handel och Vandel innehåller även korta presentationer av de myndigheter som samverkar mot ekonomiska brott. Dessa myndigheter har ett nära samarbete, dels på chefsnivå i ett regionalt samverkansorgan under ledning av landshövding Ingegerd Wernersson, dels i en kontaktgrupp på handläggarnivå. KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Vill Du konkurrera på lika villkor? Då är den ekonomiska brottsligheten ett hot. Denna brottslighet skadar samhällets skatte- och avgiftssystem. Ekobrotten hotar inte bara samhällsekonomin, de utgör ett än större hot mot den seriösa företagsamheten, och i förlängningen, även mot Dig. Ekobrotten snedvrider konkurrensförhållanden, vilket medför felaktiga förutsättningar på marknaden. KONTAKTMÄN I slutet av Handel och Vandel i Blekinge hittar Du namn och telefonnummer på kontaktpersoner som Du kan ringa för att ställa frågor eller lämna information. En förutsättning för att bekämpa den svarta marknaden är att näringslivet och myndigheterna samarbetar mot den ekonomiska brottsligheten. Välkommen att höra av Dig! För vita affärer i Blekinge! Leif Johnsson Chef för Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Blekinge Handel & Vandel i Blekinge 3

4 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER Som företagare har Du en rad skyldigheter att leva upp till. Att inte följa de lagar och förordningar som gäller för näringsidkare kan medföra att Du försätter Dig i besvärliga situationer. Det bästa sättet att undvika svårigheter är att följa gällande regler. Nedan ges en kort sammanfattning av de viktigaste skyldigheterna. SKYLDIGHET ATT REGISTRERA FÖRETAGET I BOLAGSREGISTER För enskild firma är det lämpligt att söka om registrering, även om det är frivilligt. Alla andra nystartade företag ska registreras i Patent- och Registreringsverket. Du ska dessutom göra en skatte- och avgiftsanmälan till Skattemyndigheten. På denna anmälan ansöks om registrering för mervärdesskatt och eventuellt som arbetsgivare. Du kan även ansöka om F-skattesedel. Denna är Ditt körkort som företagare och innebär att Du själv betalar preliminär skatt och sociala avgifter för arbete som Du eller någon av Dig anställd utfört. BOKFÖRINGSSKYLDIGHET Näringsidkare är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen, och det innebär att: alla affärshändelser ska bokföras löpande verifikation ska finnas för varje affärshändelse affärshändelserna ska bokföras kronologiskt och systematiskt rörelsens ekonomiska resultat, förlopp eller ställning ska kunna följas löpande årsbokslut ska upprättas (enskild firma om omsättningen överstiger 20 basbelopp) allt räkenskapsmaterial arkiveras (sparas) i tio år. 4 Handel & Vandel i Blekinge

5 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER SKYLDIGHET ATT DEKLARERA OCH BETALA SKATTER OCH AVGIFTER Preliminär skatt, sociala avgifter och uppbördsdeklaration På utbetald lön ska skatt och sociala avgifter redovisas och betalas till Skattemyndigheten månaden efter löneutbetalningen. Redovisningen sker på uppbördsdeklaration. DEKLARATION Företagaren ska varje år deklarera samtliga intäkter och kostnader som uppkommit under året. Aktiebolag, ekonomiska- och ideella föreningar avger egen självdeklaration. Övriga företag deklareras i bilagor till ägarens deklaration. utgående och ingående moms ska redovisas till Skattemyndigheten på en mervärdesskattedeklaration. Om utgående moms överstiger ingående moms ska mellanskillnaden betalas till Skattemyndigheten, och omvänt, har företaget pengar att fordra. SPECIELL LAGSTIFTNING FÖR AKTIEBOLAG För Dig som driver rörelse i form av aktiebolag gäller också reglerna i Aktiebolagslagen (ABL). Om Du har ett aktiebolag ska en auktoriserad eller godkänd revisor anlitas. Denne känner till reglerna i ABL. Du får inte låna pengar av Ditt aktiebolag, för det finns regler som förbjuder bl.a. aktieägare att låna medel ur bolaget. MERVÄRDESSKATT (MOMS) Moms tas ut på de flesta varor och tjänster. Som företagare ska Du på sålda varor/tjänster lägga på s.k. utgående moms. På varor och tjänster som företaget köper ska leverantören ta betalt för både varan/ tjänsten och moms. Denna moms benämns ingående moms. Både Handel & Vandel i Blekinge 5

6 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER LAGSTIFTNING TILL SKYDD FÖR BORGENÄRER I Brottsbalken finns ett kapitel som är till för att ge borgenärer, (banker, leverantörer eller andra kreditgivare) skydd för utlånade pengar eller levererade varor eller tjänster. Uttrycket Den som är satt i skuld är icke fri, är träffande. För den skuldsatte inträder vissa skyldigheter som, om Du bryter mot dessa, kan medföra straff. Exempel: Du får inte sälja tillgångar som tillhör bolaget och själv ta pengarna. Dessa medel måste ovillkorligen tillföras bolaget. Du får inte driva ett företag som går med förlust under en oförsvarbart lång period. Du får inte betala skulder som inte är förfallna till betalning om det gynnar Dig själv eller viss borgenär på bekostnad av andra långivare/borgenärer. GODA RÅD Företagande innebär så gott som alltid risktagande. Du kan förtjäna ditt levebröd, och Du kan förlora det. Ett företag ska därför alltid drivas med ansvar och omdöme. Som Du ser, finns det en hel del regler att leva upp till. Av den anledningen vill jag ge följande råd: Skaffa Dig en kunnig revisor eller anlita en välrenommerad redovisninsbyrå. De är proffs och har god kännedom om gällande lagar och regelverk. Skaffa Dig själv information om vad som gäller på t.ex. skatteområdet. Skattemyndigheten har bra broschyrer och lämnar också upplysningar på telefon. Vid frågor om bolagsregistreringar kan Du vända Dig till Patent- och Registreringsverket i Sundsvall, Upplysningen, tfn: Handel & Vandel i Blekinge

7 VARNING ANNONSBEDRÄGERIER Ofta blir företagaren uppringd och erbjuden en annonsplats. Senare sändes ett ordererkännande och därefter en faktura. Detta sker oavsett om företagaren tackat ja eller nej till erbjudandet. En vanlig företeelse är att företaget får en faktura eller orderbekräftelse utan att någon tidigare kontakt förevarit. Var observant på denna typ av fakturor! De kan ofta vara förvillande lika fakturor från seriösa företag. Betala inte Bestrid kravet Underteckna inte med namnteckning Kontakta polisen. KREDITBEDRÄGERIER Sälj inte varor på kredit till okända kunder utan undersökning. Det är vanligt att kriminella personer, s.k. målvakter, använder plundrade och tömda bolag till bedrägerier innan bolagen blir noterade av Upplysningscentralen eller motsvarande. Om Du säljer till ny kund på kredit: Undersök kundens identitet och ta kreditupplysning. Handel & Vandel i Blekinge Kontrollera att det går att nå kunden, nöj Dig inte med bara en boxadress. Kontakta PRV, var extra vaksam om företaget nyligen bytt styrelse. Kontrollera om Kronofogdemyndigheten har någon information om styrelseledamöterna. NIGERIABREV Detta är brev som skickas till företagare. De är skrivna på engelska och innehåller erbjudanden om mycket förmånliga investeringar i Nigeria. Rikskriminalpolisen har de senaste åren samlat in över Nigeriabrev. Det är helt klart att breven inte är seriösa. Det finns affärsmän som investerat enligt dessa brev och t.o.m. begivit sig till Nigeria för att arbeta vidare med investeringarna. Det finns inga uppgifter om att det för någon varit en givande investering. En följd det haft för dem som rest till Nigeria är att de blivit utsatta för utpressning. Frestas inte av breven! Polisens råd är att inte acceptera dessa erbjudanden. 7

8 BROTT OCH STRAFF BOKFÖRINGSBROTT Om Du med avsikt eller av slarv inte fullgör Din bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen kan Du dömas för bokföringsbrott. För ett normalt bokföringsbrott kan Du enligt lagen få upp till två års fängelse, och för ett ringa brott, böter. Ett grovt bokföringsbrott ger från lägst sex månaders till högst fyra års fängelse. Som exempel på bokföringsbrott kan nämnas att inte bokföra affärshändelser, att använda falska fakturor eller att inte spara bokföringen. Att inte sköta sin bokföring på ett riktigt sätt betraktas som ett allvarligt brott. SKATTEBROTT Den som fuskar med redovisningen av skatter och avgifter kan bli misstänkt för någon form av skattebrott. Det grövsta skattebrottet kan ge mellan sex månaders och sex års fängelse. Som exempel kan nämnas att lämna oriktiga uppgifter i deklarationer, att anlita svart arbetskraft, att åta sig svartarbete eller att sälja varor eller tjänster utan att redovisa intäkterna. Ett av de vanligaste sätten att fuska är oriktiga momsdeklarationer med falska fakturor som underlag. KONKURSBROTTSLIGHET I samband med konkurser upptäcks ofta både bokförings- och skattebrott. Det är heller inte ovanligt med brott mot låneförbudet i Aktiebolagslagen. Det typiska i ett företag som börjar gå dåligt är att företagaren inte anser sig ha råd med bokföringsbyrån utan börjar bokföra själv, ofta med bristfälliga kunskaper. Efter en tid blir uppgiften övermäktig och då bokförs ingenting. Utan bokföring tappar företagaren kontrollen över företaget. Betalnings- 8 Handel & Vandel i Blekinge

9 BROTT OCH STRAFF anmärkningarna hopar sig. Inför en hotande konkurs ser han/hon till att rädda eget insatt kapital på olika sätt. Det kan då, utöver bokföringsbrott, bli fråga om mannamån mot borgenärer eller oredlighet mot borgenärer, vilket kan ge upp till två års fängelse. Det kan vara på sin plats att varna för vissa uppköpare av förlustbolag. Det är inte ovanligt att företagare lockas av oseriösa annonsörer att sälja sitt förlustbolag. Bolaget kan därefter användas till kreditbedrägerier eller plundras för att därefter säljas till en målvakt. Det bästa sättet att undgå att begå brott är att ha Din bokföring i ordning. Då kan Du följa Din rörelses utveckling, och om den går dåligt, avveckla verksamheten i tid. Handel & Vandel i Blekinge 9

10 LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelseuppgifter med anknytning till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Länsstyrelsen har en mängd uppgifter inom flera olika sakområden. En del av dem har anknytning till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. De viktigaste uppgifterna med sådan anknytning är följande: Det regionala samverkansorganet för bekämpning av ekonomisk brottslighet leds av landshövdingen och är knutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska verka för samarbete mellan polisen, åklagarmyndigheten och de myndigheter som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Detta sker inom ramen för den s.k. IDA-gruppen. Syftet är att förebygga miljöbrott och att effektivisera hanteringen av dessa. Länsstyrelsen är bl.a. tillståndsoch/eller tillsynsmyndighet enligt: Alkohollagen. (Den omedelbara tillsynen utövas av kommunerna och polisen). Yrkestrafiklagen; taxi, buss och gods. Länsstyrelsen utövar tillsyn över samtliga tillståndshavare i länet så att trafiken bedrivs på lika konkurrensvillkor. Miljöbalken; miljöfarlig verksamhet, avfall, kemikalier, vattenverksamhet, naturvård. Länsstyrelsen är skyldig att alltid åtalsanmäla alla misstankar om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Bidrag till näringsverksamhet från länsanslag och från EU:s medel för jordbruk, fiske och regionalpolitik. Länsstyrelsen Blekinge län Postadress: Karlskrona. Besöksadress: Ronnebygatan 22 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: 10 Handel & Vandel i Blekinge

11 EBM, EKOBROTTSMYNDIGHETEN EBM:s uppgift som åklagarmyndighet är att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels genom att utreda brottsanmälningar, dels genom att samordna samhällets kamp mot brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten består förenklat uttryckt av skattebrott och brott i konkurser, men även annan viss kvalificerad brottslighet ingår i EBM:s målområde. Inom EBM arbetar ca 400 personer varav ca 75 är åklagare. 200 är poliser och övriga utgörs av ekonomer och administratörer, vilka i samverkan och under en enhetlig ledning svarar för myndighetens operativa uppgifter: att upptäcka och förhindra brott att utreda begångna brott och att lagföra brottslingar. EBM har också till uppgift att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten ur ett helhetsperspektiv och ta fram förslag till åtgärder som på effektivaste sätt bekämpar brottsligheten. EBM:s operativa verksamhet är uppdelad i tre avdelningar, nämligen Östra som finns i Stockholm, Västra i Göteborg och Södra avdelningen finns i Malmö. Den Södra avdelningen omfattar Skåne och Blekinge med huvudkontor i Malmö och med utredningsenheter i Kristianstad och Karlskrona. Ekobrott som sker i Blekinge ska anmälas till EBM:s huvudkontor i Malmö där de registreras och fördelas på åklagare. Efter bedömning inleder åklagaren oftast förundersökning och ger direktiv till polismännen om vilka förhör som ska hållas, om beslag av bokföring ska ske o.s.v. Handel & Vandel i Blekinge 11

12 EBM, EKOBROTTSMYNDIGHETEN Utredningsenheten i Blekinge har fem polismän som i huvudsak svarar för verksamheten i Blekinge. Enheten är sedan den 1 oktober 2001 stationerad på V. Vittusgatan 4 i Karlskrona. Polismännen har ett nära och fortlöpande samarbete med åklagare vid huvudkontoret i Malmö och har stöd av ekonomer i större utredningar. När en utredning är färdig, lämnas den till åklagaren som fattar beslut om det ska ske åtal eller inte. Blir det åtal för åklagaren talan i brottmål inför domstol. För att nå framgång i ekobrottsbekämpningen krävs ett brett kontaktnät och samverkan med näringslivet, kommunerna i länet, myndigheterna, branschorganisationerna och föreningarna. För utredningsenheten i Karlskrona är detta en ledstjärna i det dagliga arbetet. En annan målsättning är att även knyta kontakter med ekobrottsbekämpande myndigheter i grannländerna på andra sidan Östersjön för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten, Södra Avdelningen Postadress: Box 17063, Malmö. Besöksadress: Storgatan 43, Malmö Tfn: Fax: E-post: Utredningsenhet Karlskrona Postadress: Ekobrottsmyndigheten, Box 315, Karlskrona. Besöksadress: V. Vittusgatan 4. Tfn: Fax: Handel & Vandel i Blekinge

13 POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten i Blekinge län är uppdelad i fem närpolisområden, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Samtliga närpolisområden har lokalkontor med ordningsoch kriminalpoliser med varierande öppethållanden. Telefonväxeln däremot är gemensam för länet. Ordnings- och trafikövervakning dirigeras från en länsgemensam sambandscentral. Därutöver finns länsgemensamma enheter för kvalificerad brottsutredning. En av dessa enheter är Miljö- och IT-brottsenheten. Enheten är placerad i Karlskrona. På enheten arbetar tre erfarna specialutbildade polismän. På enheten utreds i huvudsak IT-brott, arbetsmiljöbrott samt brott mot miljölagstiftningen. Brott mot miljölagstiftningen omfattar allt från nedskräpning i naturen till otillåtna utsläpp i mark, vatten och luft. Viss typ av miljöbrott kan även ses som ekonomisk brottslighet då ett oseriöst företag kan göra ekonomiska vinster på att försöka kringgå miljöbalkens bestämmelser. Dess bättre inser idag de flesta hur viktigt det är att ha en god miljöpolicy och den badwill det är att figurera i en miljöbrottsutredning. Handel & Vandel i Blekinge 13

14 POLISMYNDIGHETEN Brottsanmälningar rörande brott mot miljölagstiftningen inkommer i huvudsak från tillsynsmyndigheten, d.v.s. länsstyrelsen eller länets olika miljökontor. Anmälningar rörande arbetsmiljöbrott aktualiseras i huvudsak genom att arbetsmiljöinspektionen inger åtalsanmälan till åklagaren. IT- brottsligheten, d.v.s. de brott som görs mot eller med hjälp av ett IT-system av någon som därmed använder sina kunskaper i IT eller sin kännedom om det aktuella systemet, består oftast av ekonomisk brottslighet genom olika former av internetbedrägerier, externa och interna dataintrång, stöld av information, manipulation av data samt hot och trakasserier via Internet. Miljöbrottsutredningarna leds av en specialiståklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö. Vid skälig brottsmisstanke kan åklagaren besluta om husrannsakningar hos näringsidkare och andra för att ta exempelvis bokföring i beslag eller utföra olika provtagningar. Polismyndigheten i Blekinge län Postadress: Box 315, Karlskrona. Besöksadress: Järnvägstorget 5 Tfn: Fax: E-post: 14 Handel & Vandel i Blekinge

15 ÅKLAGARKAMMAREN Malmö åklagarmyndighet omfattar Skåne och Blekinge. Verksamheten vid åklagarmyndigheten är uppdelad i olika arbetslag, s.k. kammare, som var och en är ledd av en chefsåklagare. I Skåne och Blekinge finns utöver huvudkontoret i Malmö fem sådana kammare på olika orter, en av dem finns i Karlskrona. Åklagarkammaren i Karlskrona svarar för i stort sett all åklagarverksamhet i Blekinge utom ekobrotten och miljöbrotten. Vid kammaren arbetar utöver chefsåklagaren ett antal kammaråklagare, men det finns även specialiståklagare. Specialiståklagare handlägger t.ex. mål som rör kvinnofridsbrott, barnpornografibrott och brott som begås av kriminella mc-gäng och nazister. I en åklagares arbetsuppgifter ingår att leda utredningar om brott besluta om åtal ska väckas eller ej föra talan vid domstol. Vanligtvis anmäls brott till polisen, och om brottet inte är av enkel beskaffenhet överlämnas brottsanmälningen till åklagaren som i de flesta fall inleder förundersökning. Åklagaren skriver därefter anvisningar till polisen om hur utredningen ska gå till, vilka förhör som ska hållas, om det ska ske husrannsakan o.s.v. Ärendet går därefter tillbaka till polisen som utför arbetet efter anvisningarna och fortlöpande håller åklagaren underrättad om utförda åtgärder. Slutligen sammanställer polisen ett protokoll, ett s.k. förundersökningsprotokoll, som innehåller förhör och annat som kan ha framkommit under förundersökningen. Detta protokoll ligger till grund för åklagarens beslut om han ska väcka åtal eller ej. Vid rät- Handel & Vandel i Blekinge 15

16 ÅKLAGARKAMMAREN tegången är det åklagaren som vid domstolen för talan i brottmålet. Om det finns förutsättningar för att väcka åtal kan åklagaren i vissa fall istället besluta om strafföreläggande. Ytterligare en förutsättning härför är att den misstänkte erkänner brottet. Om det är uppenbart att domstolen skulle döma till villkorlig dom kan strafföreläggandet innehålla sådan påföljd. Chefen för åklagarmyndigheten ingår i det myndighetsgemensamma samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet som finns i länet. Postadress: Åklagarkammaren i Karlskrona, Box 98, Karlskrona Besöksadress: Rådhusgatan 11. Tfn: Fax: E-post: 16 Handel & Vandel i Blekinge

17 SKATTEMYNDIGHETEN Skattemyndigheten i Växjö omfattar Blekinge, Halland, Kalmar och Kronobergs län. Den operativa verksamheten bedrivs vid 13 skattekontor och ett regionalt skattekontor. Informationsenheten ansvarar för den löpande servicen genom en skatteupplysning med placering i Halmstad och Karlskrona. Dessutom finns en skattebrottsenhet samt stödjande enheter. I Blekinge finns två skattekontor, ett i Karlskrona och ett i Karlshamn. I Karlskrona finns även representanter för det regionala skattekontoret samt skattebrottsenheten. Varje skattekontor handhar all beskattningsverksamhet för fysiska och juridiska personer inom sitt verksamhetsområde, med undantag för de största företagen. Skattekontoren ansvarar vidare för folkbokföring och fastighetstaxering. Det regionala skattekontoret handhar all beskattningsverksamhet för företag som har en lönesumma som överstiger 10 miljoner kronor. Kontoret ansvarar för och samordnar all verksamhet rörande eko- och specialrevisioner. Skattebrottsenheten utför på uppdrag av åklagaren förundersökningar om skattebrott. Enheten bedriver också spaningsverksamhet och arbetar brottsförebyggande. Skattemyndigheten har en viktig roll i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet, som har en övergripande och samordnande roll för ekobrottsbekämpningen i Blekinge. Skattekontoret i Karlskrona Postadress: Box 528, Karlskrona. Besöksadress: Stenbergsgränd 8 Tfn: Fax: E-post: Skattekontoret i Karlshamn Postadress: Box 183, Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 81 Tfn: Fax: E-post: Handel & Vandel i Blekinge 17

18 KFM, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Kronofogdemyndigheten i Kalmar (KFM) omfattar Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Hallands län. Huvudkontoret finns i Kalmar. I Blekinge finns kontor i Karlshamn och Karlskrona. Inom KFM finns en gemensam specialindrivningsenhet för hela myndigheten med personal placerad på Kalmar- och Halmstadskontoren. Det övergripande målet för KFM:s verksamhet är att upprätthålla rättssäkerhet och rättstrygghet vad gäller betalningsförpliktelser som kan bli föremål för verkställighet. KFM har fem huvuduppgifter. Fastställa otvistliga anspråk I den summariska processen ska KFM snabbt, enkelt och rättssäkert skapa utslag i otvistiga mål om betalningsföreläggande och handräckning. Utslag i mål om betalningsföreläggande blir det när någon uppger sig ha en fordran på en annan och denne inte bestrider detta. Med handräckning menas t.ex. att få tillbaka utlånad eller uthyrd egendom eller att få en hyresgäst avhyst. Indrivning Inom indrivningen ska KFM med beaktande av lagstadgat skydd för den skuldsatte på uppdrag av fordringsägare och andra sökande snabbt, rättssäkert och med bästa möjliga utfall för sökanden verkställa fastställda anspråk som inte har reglerats på frivillig väg. Förebyggande verksamhet Genom information och liknande åtgärder ska KFM underlätta för enskilda och företag att frivilligt göra rätt för sig och på så sätt verka för en god betalningsmoral i samhället. 18 Handel & Vandel i Blekinge

19 KFM, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Skuldsanering Inom skuldsaneringen ska KFM handlägga ärenden på ett sätt som är rehabiliterande för den skuldsatte, gynnande för fordringsägarna och preventivt för allmänheten. Konkurstillsyn Konkurstillsynen innebär att KFM ska övervaka att avvecklingen av konkurser sker lagligt, effektivt och ändamålsenligt samt utan dröjsmål och med bästa möjliga utbyte för fordringsägarna. MYNDIGHETSSAMVERKAN KFM ingår i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge. Specialindrivningsenheten i Kalmar utreder bl.a. gäldenärer som kan misstänkas för ekonomisk brottslighet. Enheten har ett nära samarbete med polis-, skatte-, åklagarmyndigheter samt tullverk. Den deltar i möten med Samverkansorganets handläggargrupp. Kronofogdemyndigheten i Kalmar: Kontor Karlskrona. Besöksadress: Stenbergsgränd 2 Tfn: Fax: Kontor Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 81 Tfn: Fax: Kontor Kalmar. Besöksadress: Malmbrog. 13 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Handel & Vandel i Blekinge 19

20 TULLVERKET Från och med den 1 mars 1999 är Sverige indelat i sex tullregioner. Blekinge ingår i Östersjöregionen tillsammans med Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Östergötlands och Jönköpings län. Regionkontoret finns i Karlshamn. Karlshamn är kontrolltullkontor för importörer och exportörer inom Östersjöregionen och ansvarar för: Uppbörd av tull och skatt för EU och Sverige Samla in och kvalitetsgranska underlaget för utrikeshandelsstatistiken Förhindra införsel och utförsel av varor som hotar hälsa, miljö och säkerhet. Kampen mot narkotika har högsta prioritet. Skapa en kostnadseffektiv tullprocedur och ge en god service till näringslivet. All import från ett land utanför EU ska anmälas till tullen. En importdeklaration ska lämnas och eventuell tull, moms, andra skatter och avgifter ska betalas. För att få importera en del varor krävs importlicens eller annat tillstånd, sådana varor är t.ex. textilvaror, järn- och stålvaror, fiskprodukter, jordbruksprodukter och vissa varor från Kina. Importlicensen eller tillståndet måste vara tillgängligt vid importtillfället. Felaktiga deklarationer eller underlåtenhet att anmäla varor (slarv eller medvetet fusk) kan leda till att tulltillägg debiteras eller i grövre fall till åtal för smuggling eller tullbrott. Även vid export till land utanför EU ska en deklaration lämnas. För vissa varor, t ex krigsmateriel, strategiska varor och utrotningshotade djur och växter krävs det alltid exporttillstånd. Tullmyndigheten ingår i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge och representeras där av regionchefen. Handläggare från myndigheten ingår i Samverkansorganets samverkansgrupp på handläggarnivå. Tullverket, Östersjöregionen Postadress: Box 153, Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 69 B Tfn: Fax:: E-post:

21 KONTAKTPERSONER PÅ MYNDIGHETERNA LÄNSSTYRELSEN Kontaktman: Bengt Almqvist, tfn: EKOBROTTSMYNDIGHETEN Kontaktman: Leif Johnsson, tfn: POLISMYNDIGHETEN Kontaktman, Miljö- och IT-frågor: Hans Axelsson, tfn: SKATTEMYNDIGHETEN Kontaktman, ekobrottsfrågor: Sven Olof Nylander, tfn: KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Kontaktmän, S-enheten: Ewa Lang, tfn: Martina Fred, tfn: TULLVERKET Kontaktman, Tullkriminalenheten: Victoria Düring, tfn: Kontaktman, Riskanalysenheten: Michael Nelander, tfn:

22 TILLSAMMANS KAN VI FÅ ETT ÄNNU BÄTTRE FÖRETAGANDE Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket.

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114 Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT 2 (23) SAMMANFATTNING Den nationella underrättelsebilden 2012 för Ekobrottsmyndigheten är en strategisk

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Företagsekonomiska institutionen Redovisning och finansiering BOKFÖRINGSBROTT - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2003 Handledare: Pär

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Institutionen för företagsekonomi Rose-Marie Gustavsson Anna Nyström Linda Åhlin Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Crime in accountancy - A study of its

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Storskaliga skattebrott

Storskaliga skattebrott Storskaliga skattebrott En kartläggning av skattebrottslingens kostnader Rapport 2011:7 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Ramstedt Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt Termin

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer