Är Lerums skuldhantering långsiktigt uthållig?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är Lerums skuldhantering långsiktigt uthållig?"

Transkript

1 Är Lerums skuldhantering långsiktigt uthållig? Moraliskt är svaret på den frågan ett klart, nej! Haninge kommun fallerade finansiellt Utslaget per invånare var kommunskulden nästan kronor. En familj på fyra personer hade en kommunskuld på nästan en halv miljon kronor. Det var siffror som utlöste en förtroendekris och ingen bank beviljade kommunen nya lån. Kommunskulden är ett kritiskt ekonomiskt nyckeltal som innehåller samtliga framtida förpliktelser så som kommunens skulder, pensionsskuld och borgen. Total skuldtyngd bedöms vid all kreditgivning. Vad har Haninge med Lerum att göra? Den 8 maj i år presenterade jag en Kommunanalys på Garveriet i Floda på uppdrag av Företagare i samverkan och budskapet var att Lerums kommunskuld växer för snabbt för att vara långsiktigt hållbart. Det var en uppfattning som Lerums kommunalråd Henrik Ripa inte höll med om och åhörarna delades i två läger. Oförberedd på denna reaktion kunde jag bara hänvisa till vad som faktiskt skett i Haninge, nämligen att en kommun kan bli överbelånad och att det finns många överbelånade kommuner idag och att antalet växer. Efter föredragningen ansågs min argumentation som svag och jag fick uppdraget att precisera min ståndpunkt. Det är syftet här. Fortsätter Lerums kommunskuld att växa i nuvarande takt nås det läge, då Haninge fallerade före 2025, vilket visas här i diagram 5. En ingående beskrivning finns av den krishantering som skedde i Haninge under flera år därefter. Tron är att staten räddade Haninge, vilket inte är sant. Hjälp utbetalades efterhand som kommunen levde upp till ett mycket krävande avtal. Kostnaderna pressades ner och personal avvecklades för att få pengar till extra amorteringar. Haninge är en bra förebild av vad som skulle kunna ske i Lerum kring 2025 vid nuvarande utveckling. Lerum jämförs här också med Kalix kommun, som idag har en kommunskuld över den nivå Haninge hade vid sitt fallissemang. En politiker med samma trevliga och överslätande framtoning som Henrik Ripa, nämligen miljöpartisten och tidigare språkröret Peter Eriksson ökade under sin mandatperiod kommunskulden där med 48 procent. Det skedde och blev därefter en spårbunden utvecklingstakt av Kalix kommunskuld. Även Örnsköldsviks kommunskuld har passerat kronor per invånare men här har till skillnad från Kalix ansvar utkrävts och enligt uppgift lämnar nu Elvy Söderström (S) posten som kommunalråd i och med valet. Avslutningsvis förklaras varför inte överbelånade kommuner fallerar idag så som Haninge gjorde Vid den tiden var de kommunala krediterna lån från den svenska banksektorn och kommunerna kreditvärderades. Idag har kommunerna ett eget kreditmarknadsbolag, KommunInvest, som fungerar som en skuggbank från vilken lån kan fås utan seriösare 1

2 kreditprövning. Det är idag inte sannolikt att en kommun fallerar. Frågan är i stället vad som händer när de internationella kreditgivarnas förtroende för KommunInvest sviktar. Banker beviljar idag lån till kommuner men jämfört tidigare i liten omfattning och det sker sällan till överbelånade kommuner. Det finns en framskrivning av Lerums kommunskuld till 2025 i diagram 5 enligt uppdraget och då nås en kommunskuld i underkant av vad Haninge hade 1992 och som ovan nämnda jämförelsekommuner (och många fler) har nu. Men träffsäkerheten av långa trendframskrivningar är låga och lätt att avfärda för trevliga politiker som vill framhålla att man har kontroll på läget. För trovärdighetens skull finns därför flera tillbakablickar och beskrivningar av faktiska skeenden i valda jämförelsekommuner med siffror och diagram, vilket kräver aktiv läsning och att tankarna hela tiden är med läsaren. Uppdraget Lerums skuldutveckling avhandlades den 8 maj i år då jag besökte Garveriet i Floda för en heldagsanalys av Lerums kommuns finanser. Se dokumentation på och Årets arkiv. Där finns också under SKR play arkiv hela föredraget i Lerum på fyra videos. I den tredje efter 27 minuter visar skuldläget i Lerum och mina diskussioner med Henrik Ripa, som tyvärr inte ledde fram till saklig klarhet i denna viktiga fråga. En anledning till förvirringen var kommunalrådet Henrik Ripa ambition att tala om hur bra allting är i Lerum. Här står den trevlige och överslätande moderatledaren som säger sig ha full kontroll på läget mot dem som känner ett långsiktigt ansvar för kommunens snabbt växande skulder och en finansiell osäkerhet på nivån 300 miljoner kronor gällande ett VA-projekt. Frågan, som samtidigt ställdes, var om det går att utifrån de siffror som finns för låneskuldens utveckling sedan 2002 och fram till 2013 göra en trendframskrivning fram till Tanken var att en trendframskrivning av hela kommunskulden, det vill säga summan av kommunens skulder, pensionsskuld och borgen utslaget per invånare skulle få invånarna i Lerum att vakna upp och förstå att Henrik Ripas politik skuldsätter kommunen i en ohållbar hög takt. Det är nu uppdraget från Företagare i samverkan. Två invändningar mot framskrivningar över många år Den första invändningen gäller trovärdigheten och den andra det retoriska läget där Henrik Ripa har ett klart övertag, som den trevlige, som i överlägsen ton deklarerar att läget är lugnt. Sådana tongångar gillas undermedvetet av de flesta. Logik slår inte Ripas känslomässiga argument. Här biter bara moraliska aspekter. Vad som hänt i historien kan inte förnekas. Beträffande trovärdigheten menade jag (den 8 maj) att det har gjorts långsiktiga analyser sedan 1970-talet av olika utredare med katastrofala förutsägelser om verksamheters bristande kvalitetsutveckling samtidigt som behov av stora skattehöjningar har lyfts fram. Inga av dessa förutsägelser har hittills slagit in. Trovärdigheten är inte stor. Sådana bör undvikas. En moralisk metod är att hänvisa till faktiska händelser Här blir det således inga längre framskrivningar men väl långa tillbakablickar med tyvärr lite ansträngande sifferexerciser och att Lerum jämförs med andra intressanta kommuner i ett antal diagram. Tre kommuner väljs av tre olika skäl. 2

3 Haninge kommun väljs för att de havererade i början av 1990-talet som en överbelånad kommun som bankerna helt oväntat vägrade bevilja nya lån. De råkade ut för en klassisk förtroendekris från kreditgivarnas sida och fick ställa in betalningarna. Man gick i kommunal konkurs i den meningen som en sådan de facto sker. Som framgår av diagram 1, nedan så nådde deras kommunskuld underkanten av nivån kronor per invånare Kalix kommun väljs för att en politiker med samma trevliga framtoning som Henrik Ripa, nämligen miljöpartisten och tidigare språkröret Peter Eriksson, tog makten där Därefter investerades det friskt med lånade pengar. Under de fyra år 1999 till 2002 som Peter Eriksson var kommunalråd så ökade kommunskulden 48 procent. Det framgår av diagram 1. Under Miljöpartiets åtta år vid makten i Kalix ökade kommunskulden 81 procent. Örnsköldsviks kommun väljs därför att de investerat stora belopp i miljöprojekt som sedan havererat. Det framgår av diagrammet att detta skett efter sekelskiftet och Örnsköldsvik har idag en kommunskuld, som Kalix, på nivån kronor per invånare, en nivå som i början av 1990-talet ledde till en förtroendekris för Haninge kommun. Varför en sådan inte sker nu tas upp längre fram. Om ett socialdemokratiskt styre ännu sitter ohotat i Kalix så har inte detta skett i det kvinnligt styrda Örnsköldsvik. Enligt uppgift lämnar nu Elvy Söderström (S) posten som kommunalråd i och med valet och hon har varit en tung socialdemokratisk politiker. Diagram 1: Kommunskulden för fyra kommuner under åren Den viktigaste konsekvensen Den viktigaste konsekvensen framgår av diagram 2, som visar nivå för antal anställda per tusen invånare i de fyra jämförkommunerna under 19 år. Haninges fallissemang 1992 fick omedelbara konsekvenser för personaltätheten. Den personalstatistik Svensk Kommunrating 3

4 förfogar över börjar 1994 då krisen pågått under två år. Det året var personaltätheten nere under 50 anställda per tusen invånare. Det var inte många händer i vård och omsorg och media teg om detta. För en kommun i självförvållad kris finns ingen medkänsla från vare sig staten, myndigheter eller övriga kommuner, som fick bidra med pengar från botten på den kommunala bidragspåsen. Det är så staten gör, alla kommuner får finansiera statliga stöd. Kriser har också ett minne och som framgår av både diagram 1 och 2 så har Haninge noga kontrollerat både kommunskuldens nivå som personaltäthetens utveckling under åren. Det har varit smärtsamt och det minns man. Kriser ersätter trevlig styrning med en mer moralisk. Diagram 2: Antal anställda i fyra kommuner under åren Nu kan invändas att personaltätheten är olika mellan kommunerna av främst två skäl och därför problematisk att använda för att dra slutsatser. Dessa skillnader 2012 var: Lerum ska jämföras med Haninge och skillnaderna är inte iögonfallande stora. Skillnaden i procent av verksamheten i egen regi förklarar avståndet mellan kurvorna Men hur stor kunde denna skillnad vara 1994? Sannolikt mycket mindre än nu. Får Lerum samma avtal med staten som Haninge fick 1992 i en skuldkris 2025 kostar det var tredje anställd. 4

5 Vad kostade krisen i Haninge? Landshövdingen Ulf Adelsohn lade fram ett paket som skulle lösa krisen tidigt och regeringen tillsatte senare Ingemar Mundebo som utredare. Kommunens låneskuld hade ökat från 997 till miljoner kronor. Kommunen sålde Drevvikens Energi AB för 333 miljoner. År 1994 tillsköts 900 miljoner och senare samma år lyfte staten av ytterligare 243 miljoner av kommunens skuldbörda. Först när en kommun har gjort läxan betalas hjälpen ut. Många aktörer som stat, kreditgivare och övriga kommuner lärde sig en del, men det var mycket som misstolkades. Många tror att staten hjälpte Haninge med allt, men så var det sannerligen inte. I december 1995 var de långa skulderna 65 procent av kommunens totala intäkter och över 100 procent av tillgångarna. Staten tog 850 miljoner kronor ur kommunernas statsbidragspåse. Alla kommuner fick ställa upp. Många potentiella kriskommuner idag verkar spekulera i att få ut mer än vad man kan tvingas betala. Så är det inte. Hoppas beskrivningen här av Haninge får dem på andra tankar. Vad tvingades Haninge göra själva? Man höjde skatten och pressade ner kostnaderna för att få fram ett sparande som inte bara skulle betala investeringar och amorteringar, utan även inrymma en stor volym extra amorteringar. Sparandenivåerna var över 10 procent av totala intäkter åren efter Framförallt åstadkoms det genom att pressa ner kostnaderna och 1994 var antalet anställda nere under 50 per tusen invånare, då lägst i Sverige. Lerum på fel väg och i för hög fart Enbart siffror, som i diagram 1 döljer hastigheten som de olika komponenterna utvecklas med och därför används index. Ett sådant finns för de fyra kommunernas kommunskulder i Diagram 3: Index mäter ökningstakten i kommunskulden för fyra kommuner 5

6 diagram 3. Kalix har fyrdubblat sin kommunskuld under 21 år och den utveckling som miljöpartisten Peter Eriksson etablerade har blivit spårbundet beteende i Kalix. Lerum har som Haninge en kontrollerad utveckling fram till Därefter har kommunskulden växt och under senare år i Kalix-takt. Frågan är om det blir ett spårbundet beteende även i Lerum? Det är något som man bör bekymra sig om. Kurvan för Haninge visar igen hur en kris lämnar efter sig ett moraliskt minne och man håller noga kontroll på kommunskuldens årliga utveckling på nivån 50 procent av vad den var Planeringen för Lerums kommun till 2016 och trend till 2022 Utgår man från den planering som finns för åren fram till 2016 i den Kommunanalys som upprättades för Lerum inför presentationen den 8 maj i år och daterar upp den med senare antagna budgetsiffror så fås den utveckling som presenteras i diagram 4. Dock har av försiktighet 80 procent av de årliga investeringarna påförts denna kalkyl. Men Lerums förvaltning sägs ha god förmåga att genomföra fattade beslut så det finns utrymme för en kurva för åren 2015 till 2022 som växer ännu snabbare än den presenterade i diagram 4. Diagram 4: Kommunskulden för fyra kommuner och trend för Lerum till 2022 Ett värsta fall för Lerums kommun till 2025 Låt oss avsluta siffer- och diagramexercisen med ett framtida värsta fall. Här antas att alla planerade investeringar genomförs och att Lerum får betala hälften av tvistekostnaden för avloppstunneln under När valet är klart förlikas parterna och var och en tar 50 procent av beräknade 300 miljoner kronor. Jag vill betona att detta är ett hypotetiskt räkneexempel. Resultatet framgår av den streckade linjen i diagram 5. 6

7 Men nu under valrörelsen lanserar olika partier ytterligare projekt till investeringsplanen och möjligheten kan inte uteslutas att Lerum får ta hela kostnaden för tunnelprojektet. Genomförs det så kommer den streckade linjen i diagram 5 inte att sluta över kronor per invånare 2025 utan flera år tidigare. Diagram 5: Fyra kommunskulder och med ett värsta fall för Lerum till 2025 KommunInvest kommunernas skuggbank i Örebro I början av 1990-talet var de flesta kommuners lån från den svenska banksektorn och det skedde en kreditprövning. Därför föll Haninge. Idag är det inte så. Kommunernas eget kreditmarknadsbolag i Örebro fungerar i praktiken som en kreditgivare varifrån lån kan rekvireras vid behov. Det är därför Kalix och Örnsköldsvik kan ha högre kommunskulder än vad Haninge hade Den ekonomiska uppsikt länsstyrelserna hade före den nya kommunallagen 1991 ersattes då av kreditprövning från bankerna. Efterhand har kommunerna kringgått denna kreditprövning genom att skapa en egen skuggbank. Lerum är en av medlemmarna och har inte svårt att öka sin upplåning. Svenska banker har idag en mycket liten utlåning till svenska kommuner och inte mycket till överbelånade. Det är internationella kreditgivare, som förser KommunInvest med pengar. Dessa inser inte att KommunInvests kreditvärdighet egentligen beror av medlemskommunernas samlade kreditvärdighet. Media och Robin-Hood-moralen Vänsterpolitiker ställde till det i Haninge och att gemene man vet så lite om Haninge beror på den förhärskande vänsterjournalistiken efter 68-revolten. Journalistiken i Sverige blev då värdebaserad. Det är inte OK att berätta vad som sker i vänsterkommuner som Haninge, Kalix, Örnsköldsvik och i övriga sådana överbelånade kommuner. Misskötta överbelånade kommuner av denna färg betraktas av media som fattiga och ska ha mer bidrag i stället för 7

8 att kritiskt granskas. Skulle det hända något i Lerum så finns Lerum på fel sida av den politiska axeln och då finns ingen nåd. Fallerar Lerum kommer det, som i Haninge inte att finnas någon förståelse från något officiellt håll. Man kommer dock inte som i Haninge att under medial tystnad få reda upp sina problem själva. Henrik Ripa och Peter Eriksson återfinns på den politiska axelns ytterkanter och Henrik Ripa och Lerum finns på fel sida. Avslutning Låt oss avsluta med frågan om Lerums skuldhantering är långsiktigt hållbar. Svaret här är nej. Nästa fråga är om det måste ske en moralisk uppfostrande kris i Lerum eller om de lokala politikerna kommer att fungera som de förnuftiga representanter för väljarna, som den representativa demokratin förutsätter att de ska göra. Vad som karaktäriserar utvecklingen idag är återkommande kriser. Vår förmåga att handla förutseende förlorades i slutet av 1980-talet. Följ rådet i den omvärldsanalys som inledde föredraget den 8 maj. Som förutsades då så justeras nu tillväxtprognoserna ner igen, som de gjort varje år sedan krisen Agera försiktigt i Lerum. Lerum ska investera och låna i en omfattning så att kommunskulden växer i takt med befolkningen. VD Svensk Kommunrating Chefredaktör och ansvarig utgivare av analystidningen Kommunexpertens kunskapsblogg på Vi kan kommuner Referenser Om Haninge finns två artiklar i Kommunexperten nr 4, 2008 och nr 3, Om Kalix finns två artiklar i Kommunexperten nr 8, 2010 och nr 9, Om Lerum finns två artiklar i Kommunexperten nr 3, 2009 och nr 10, Om Örnsköldsvik finns två artiklar i Kommunexperten nr 2, 2010 och nr 5, Du hämtar ner analystidningen Kommunexperten utan kostnad från respektive års analysarkiv på En Kommunanalys för Lerum finns i 2014 års analysarkiv på I Skr play arkiv på finns videos som visar hela presentationen av Kommunanalysen för Lerum den 8 maj i Floda. 8

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysartikel Vad gör vi med de gamla? Hur prioriterar kommunalpolitikerna? De sju åren mellan 2006 och

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Lägre skatter Färre personal Större behov

Lägre skatter Färre personal Större behov Juni 2014 Lägre skatter Färre personal Större behov Om skatterna, kommunernas resurser och medborgarnas behov Sandro Scocco Josef Taalbi Lägre skatter, färre personal, större behov om skatterna, kommunernas

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Ett företag lever på lånad tid 2007

Ett företag lever på lånad tid 2007 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sagan om Vaxholms stads ekonomi

Sagan om Vaxholms stads ekonomi Sagan om Vaxholms stads ekonomi Hur hamnade denna attraktiva tillväxtkommun i Sveriges absoluta bottenskikt? Carl-Magnus Broström Waxholmspartiet - borgerligt alternativ Inledning Jag flyttade till Vaxholm

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer