Årsredovisning Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1

2 Innehåll Sammanfattning av Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling 6 Styrelse och koncernledning 7 Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödeanalys 14 Moderbolaget Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 17 Kassaflödeanalys 18 Noter 19 Revisionsberättelse 26 Distributionspolicy för årsredovisning 27 Årsstämma Årsstämman i TrustBuddy International AB äger rum tisdagen den 26 juni 2012 klockan Plats: Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 juni 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Östermalmstorg 1, STOCKHOLM; per telefon eller per e- post: senast torsdagen den 21 juni 2012, gärna före klockan I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 19 juni 2012 eftersom inregistrering skall vara verkställd senast denna dag. Tidpunkter för ekonomisk information 2012 Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: For additional information, please contact: Internet: 2

3 Sammanfattning av 2011 Inledande information TrustBuddy tog över 360Holding AB den 30 Juni 2011 genom en reverse merger. Efter övertagandet bytte 360 Holding AB namn till TrustBuddy International AB och äger nu TrustBuddy AB till 100 procent. De tal som redovisas i denna rapport relaterar huvudsakligen till driften av den tidigare verksamheten i 360 Holding AB. Nu är alla kostnader kring övertagandet av 360 Holding AB redovisade och framtida rapporter kommer enbart innehålla rena tal som har med den nya verksamheten att göra.»» Nettoomsättningen uppgick till 6,3 (10,5) Mkr.»» Rörelseresultat uppgick till -5,8 (-14,7) Mkr.»» Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,9 (-14,4) Mkr»» Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring rörelsekapital uppgick till -9,8 (7,1) Mkr.»» Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2011 NYCKELTAL FLERÅRSÖVERSIKT Koncernen 12/31/ /31/ /31/ /31/ /31/2007 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg 3,4 Neg Neg Moderbolaget 12/31/ /31/ /31/ /31/ /31/2007 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg *2010 och tidigare avser 360 Holding AB DEFINITIONER Soliditet Avkastning på eget kapital Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två. 3

4 VD har ordet Inledande information TrustBuddy är en social låneplattform, baserad på dess egenutvecklade och självägda webbaserade mjukvara. Bolagets erbjudande innebär utfärdande av små, kortfristiga lån, genom den egna P2P (Peer to Peer) utlåningsplattformen till kvalificerade låntagare. Lånen finansieras av tredje parts kapital investerat av kunder, detta utan risk relaterad till förfallna lån eller osäkra fordringar. Gruppen bakom varumärket TrustBuddy, består av TrustBuddy International AB (NASDAQ OMX; TBDY) och det helägda dotterbolaget TrustBuddy AB (Sverige) samt tidigare namn inklusive Basiq Networks (2006) och 360 Holding (2011). Operativa marknader under 2011 inkluderar Norge, Sverige och Slovenien. Under året har bolaget även använt resurser för planering av bolagets internationella expansion för de kommande åren. Den 30 juni 2011, köpte TrustBuddy bolaget 360 Holding AB genom en reverse merger och 360 Holding AB namnändrade till TrustBuddy International AB (publ.). Siffrorna i denna rapport är huvudsakligen relaterade till den tidigare verksamheten som bedrevs av 360 Holding AB, och bara till viss del relaterade till den nuvarande kärnverksamheten. Samtliga kostnader relaterade till förvärvet och efterföljande processer har inkluderats i 2011 års siffror. Kommande rapporter kommer enbart att innehålla finansiella siffror avseende den nya verksamheten i TrustBuddy har varit ett år dedikerat till noteringsprocessen, utveckling och tester av plattformen samt fokus på framtida utvecklingsprogram och operativa strategier för tillväxt. Huvudsakligt fokus har varit att fatta beslut om, och genomföra, långsiktiga strategier, aktiviteter för att stärka varumärket TrustBuddy samt den finansiella statusen. Resultatet av detta är ett TrustBuddy som är väl förberett för internationell närvaro och expansion under kommande år, samtidigt som den lokala anpassningen för varje marknad bibehålls. TrustBuddy har också under 2011 framgångsrikt byggt upp och bibehållit en image som det vänliga Buddy lending bolaget. Detta bekräftas av en positiv och social gemenskap bland bolagets medlemmar och kunder. Under 2011 har två privata placeringar genomförts i TrustBuddy. Den första hölls före den reversed merger som genomfördes med 360 Holding AB, och den andra genomfördes under hösten för att uppnå en större ägarspridning enligt noteringskraven från NasdaqOMX (ägarspridningen minskade som en följd av den reversed merger som genomfördes). Båda aktiviteterna har resulterat i en ökad spridning av aktierna i TrustBuddy, där den störste enskilda ägaren nu kontrollerar cirka 27%. Ett viktigt fokusområde för TrustBuddy har varit de egna webbaserade mjukvarulösningarna där mycket resurser investerats under Resultatet är en solid plattform som bevisats vara mycket stabil, och samtidigt skalbar. Plattformens och systemkomponenternas skalbarhet är av stor betydelse för TrustBuddy som ledande aktör inom marknaden för P2P-långivning, som lokalt och globalt har en fortsatt kraftig tillväxt. Under 2011 var den totala summan av utbetalda lån från Trust- Buddy 52.5 miljoner kronor; en siffra som förväntas att överstiga 200 miljoner under Resultatet i det primärt operativa bolaget i gruppen, TrustBuddy AB, återspeglar den kraftiga tillväxten som förväntas hålla i sig under det kommande året. Om du är aktieägare i 360 Holding sedan länge, hoppas jag att du har upplevt övergången till ägande i TrustBuddy som en positiv upplevelse. Min förhoppning är vi får fortsatt förtroende att ta hand om din investering även i framtiden. Jag vill samtidigt välkomna våra nya aktieägare och ser fram emot en intressant och lönsam resa tillsammans. Vi fortsätter att arbeta med våra långsiktiga mål och vår övertygelse är att positiva resultat kommer att ligga till grund för ett växande intresse inte bara för vårt bolag utan också för investeringar i TrustBuddys aktie. Jens Glasø CEO, TrustBuddy International AB (publ) Telephone: Internet: 4

5 TrustBuddy i korthet TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten sker främst via TrustBuddys egenutvecklade webbplats, där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att både låna och låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID och därefter registrera och aktivera sitt konto. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Trust- Buddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International (publ) org. nr , som är noterat på NASDAQ OMX First North. Marknadsöversikt Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. TrustBuddy har på kort tid etablerat en stark position och befinner sig idag i en ledande position inom segmentet och är bland de större aktörerna i Norge och Sverige. TrustBuddy ser inga tecken som tyder på att marknaden är mättad, utan lämnar gott om utrymme för fortsatt tillväxt inom befintligt erbjudande och genom nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Idag finns det inga konkurrenter som agerar utifrån en motsvarande IT-baserad, Peer-to-Peer, P2P plattform, vilket indikerar att det under överskådlig framtid inte finns några allvarliga hot som kan störa Bolagets marknadsposition. Marknaden signalerar tydligt om en fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på samtliga av TrustBuddys geografiska marknader, Sverige, Norge, Danmark och Finland. 5

6 Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling 2011 Aktier och aktiekapital TrustBuddy har per den sista december aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Under året har följande händelser ägt rum: Vid utgången av 2011 finns inga avtal som begränsar rätten att överlåta aktier. Antal aktier Aktiekapital, SEK Händelse Förändring aktie Totalt Förändring Totalt Kvotvärde, SEK Kvittningsemission ,5 Kvittningsemission ,5 Minskning av aktiekapital ,04 Kvittningsemission ,04 Utestående optioner Utestående optioner saknas per Handelsplats och kursutveckling Vid årets början stod aktiekursen 0,58 kr, vid årets sista handelsdag var kursen 0,43 kr. Marknadsvärdet var per årets slut 113 (5,5) Mkr. Aktiekursen per ,40 kr. Ägarförhållanden TrustBuddy hade 420 aktieägare per den 31 december Tabellen nedan visar bolagets fem största ägare per den 31 december Aktieägare Andel Antal aktier JAC Invest AS 27,78% Nye Cisk AS 22,13% Cryptononymous AS 11,74% Rugl AS 9,73% Fibitrust AS 8,77% Resterande aktieägare 19,85% Utdelningspolitik För verksamhetsåret 2011 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. 6

7 Styrelse Eivind Jørundland, Styrelsens ordförande Född 1960 Sysselsättning: Eivind Jørundland arbetar som VD för Moementum AS, vid sidan av att vara en aktiv del av styrelsen i TrustBuddy. MBA, med en lång karriär som spänner över flera befattningar inom finansbranschen och inom statliga myndigheter. Åtta år som chef på den norska konkurrensmyndigheten och ett år som nationell expert i EFTA: s övervakningsmyndighet (Bryssel). 13 år med att utveckla och leda verksamheter inom den finansiella sektorn. Deltog i upprättandet av Acta s (Värdepappersfonder och finansiella tjänster) kontor i Kristiansand. Betydande aktör i utvecklingen av fondens förvaltningsbolag Optimum ASA under sju år, vilket förde bolaget genom den norska skattemyndighetens tillståndsprocess (MiFID). Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Rune Glasø, Styrelseledamot Född 1962 Sysselsättning: Rune Glasø använder sin kunskap till företag för att öka den upplevda värdet i användningen av interna och externa mötesplatser. Utöver arbetet i TrustBuddy styrelse, fokuserar han på nationella och internationella detaljhandelsföretag. Utbildad vid Norwegian School of Hotel Management och har haft ledande roll i de norska hotellen Dr Holms Hotel, Reso Caledonien Hotel och företaget Scandinavian Servicepartner. En kompetent projektledare som arbetat med interna organisatoriska processer. Rune Glasø har även arbetat i gränslandet mellan sport och företag i flera år. Rune har arbetat som projektledare för Varnergruppen, Terra Real Estate, AktivReal Estate, Alliance Boots, butikskedjan Rimi livsmedel och banken Sparebanken Vest. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Linus L. Lönnroth, Styrelseledamot Född 1970 Sysselsättning: Linus L. Lönnroth arbetar som General Manager för Loft investments. Har 14 års erfarenhet från den finansiella sektorn, inklusive att vara vice ordförande under 8 år på Oslo Stock Exchange, avslutat Härifrån gick han till Optimum ASA (Fondförvaltare) som vice VD med ansvar för den svenska marknaden, avslutat Övriga styrelseuppdrag: LL Industrikonsult AB, styrelseledamot Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Trond R. Ramslie, Styrelseledamot Född Sysselsättning: Trond R. Ramslie, VD för Adsign AS. Har 18 års erfarenhet från tryckeri- och reklambranschen. Arbetade som Teamleader vid Bryne Offset och gick in i reklambranschen hos Domene Fem AS, Där arbetade han som produktionsledare i tre år innan han började arbeta för Adsign reklam AS, Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Adsign Reklam AS, styrelseledamot Cryptononymous AS. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Alf Erik Skuland, Styrelseledamot Född 1961 Sysselsättning: Alf Erik Skuland ansvarar idag för att förvalta fastigheter i Lærdal Holding AS. Har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn, både som konsult och chef. Han har 13 års erfarenhet inom IT-branschen som projektledare med ansvar för implementerandet av MRO system för kunder, konsultuppdrag samt de senaste fem åren som försäljningschef. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Jens Glasø, Styrelseledamot / Verkställande direktör Född 1971 Sysselsättning: Jens Glasø är verkställande direktör för Trust- Buddy International AB sedan Tidigare har Jens grundat ett flertal teknikföretag och arbetat inom den finansiella sektorn. Han har varit börsmäklare, handlare och rådgivare för små och medelstora företag samt privatpersoner blev han anställd som Executive Vice President för Optimum ASA, och var chef för kontoren i Kristiansand och Bryssel. Medan han arbetade för Optimum upplevde företaget en betydande ökning av intäkter och ökade sitt förvaltade kapital med 2 miljarder norska kronor. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Koncernledning Jens Glasø, Verkställande direktör Sedan 2009, Född 1971 Se ovan; Styrelse Bård Bjerkås, CFO Född 1971 Bård Bjerkås har en examen i juridik från universitetet i Oslo, Norge, och är den juridiska experten på TrustBuddy. Erfarenhet inom finanssektorn, efter att ha arbetat som finansiell rådgivare i norska Storebrand och med fastighetsinvesteringar i många år. Erfarenhet från mobila tillämpningar, både genom att ha arbetat med mobila applikationer och som grundade av flera av företagen branschen. Bård Bjerkås juridiska kunskap är av yttersta vikt vid eventuella ändringar i lagstiftning och för anpassning till de lokala marknader där TrustBuddy är etablerade. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Trustbuddy International AB (publ.) organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Trustbuddy International AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Inledande kommentarer TrustBuddy tog över 360Holding AB den 30 Juni 2011 genom ett omvänt förvärv. Efter övertagandet bytte 360 Holding AB namn till TrustBuddy International AB och äger nu TrustBuddy AB till 100 procent. I samband med förvärvet avvecklades all verksamhet som tidigare bedrivits i 360 Holding AB. Jämförelsetal för 2010 och tidigare relaterar till driften av den tidigare verksamheten i 360 Holding AB. Verksamhet Trustbuddy International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX First North. TrustBuddy som grupp är ett nätbaserat företag/community där medlemmar kan träffas för att låna pengar av, eller låna ut pengar till varandra. TrustBuddy har specialiserat sig på att underlätta och förbättra vardagen för dig som låntagare eller långivare. Alla svenska medborgare över 18 år är välkomna att bli medlemmar i TrustBuddy. Hela konceptetär baserat på snabba transaktioner mellan medlemmar på ett tryggt och säkert sätt. Vi vet att många av oss kan hamna i den situationen att man snabbt behöver kronor men att det inte finns på kontot just när man behöver pengarna. TrustBuddy kan på ett enkelt sätt lösa det problemet och dessutom ge andra medlemmar möjligheten att tjäna några kronor extra på sina sparpengar som de inte behöver för stunden. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarna insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkassopartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret»» TrustBuddy meddelar ändrad ägarstuktur»» Presentation av ny räntemodell för långivare»» Mangold utses till ny Certified Adviser»» TrustBuddy genomför riktad nyemission»» Kommuniké från ordinarie bolagsstämma Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases Händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera. Marknadsutsikter TrustBuddy är marknadsledande inom P2P, Peer-to-Peer, långivning i Norden och har sedan starten etablerat en stark position på den Svenska och Norska marknaden för kortfristig finansiering. Under första kvartalet 2012 har TrustBuddy etablerat verksamhet i Danmark och Finland och förväntar en fortsatt tillväxt på samtliga aktiva marknader. TrustBuddy s bedömning är att den nordiska marknaden för P2P långivning fortsätter att växa under kommande år. Internationellt finns det ett fåtal större aktörer inom P2P långivning som alla spår en fortsatt tillväxt och rapporterar en månatlig ökning av utestående lån på procent, vilket vittnar om en ung industri under stark tillväxt. TrustBuddy differentierar sig från alla konkurrenter på de aktiva marknaderna genom att erbjuda kortfristiga lån via en P2Pplattform. TrustBuddy s koncept har visat sig framgångsrikt och har skapat ett starkt och förtroendeingivande varumärke samt en stor kundbas av lojala kunder. Under 2012 kommer TrustBuddy ta ytterligare marknadsandelar och stärka positionen som ledande aktör för kortfristig finansiering på de aktiva marknaderna och förbli den enda P2P aktören i Norden. Fokus kommer också på att ta sig utanför den nordiska marknaden genom att etablera verksamhet i Tyskland. Koncernförhållande Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Trust- Buddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International (publ) org. nr Ägarstruktur TrustBuddy har per den 31 december ( ) aktier motsvarande ett aktiekapital om ( ) SEK. Aktiens kvotvärde är 0,04 (0,5) SEK. Antalet aktieägare var vid årsskiftet 420 stycken. De fem största ägarna svarade tillsammans för 80 % av kapital och röster. Se vidare separat avsnitt; Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,3 (10,5) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -5,8 (-14,7) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,9 (-14,4) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. 8

9 Förvaltningsberättelse Finansiell ställning och kassaflöden Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till -9,8 (7,1) Mkr. Likvida medel uppgick till 2,0 (0,4) Mkr. Bolaget har ett eget kapital om 91,0 Mkr (5,4) Mkr. och en soliditet uppgående till 92 (26) procent, vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran för hantering av databasen. Årets aktiverade utvecklingskostnader uppgår till 1,0 Mkr. Emissioner och aktiekapital Under första kvartalet ökade eget kapital med 0,5 Mkr genom en riktad nyemission av aktier, med kvotvärde om 0,5 kronor per aktie enligt beslut av styrelsen , registrerades hos Bolagverket Under tredje kvartalet genomfördes en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Minskningens ändämål är avsättning till din att användas enligt beslut av bolagstämma. Aktiekapitalet efter förändring uppgick till kronor. Detta i enlighet med beslut på årsstämma Utöver sänkning av aktiekapitalet genomförde Bolaget, enlighet med beslut på årsstämma , en kvittningsemission om aktier. Aktiekapitalet efter förändring uppgick till kronor. Trustbuddy International har per 31 december aktier ( ). Aktiens kvotvärde uppgår till 0,04 (0,5) SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Finansiell riskhantering Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta är den huvudsakliga finansiella risken kredit till långivarna. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarna insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare.trustbuddy samarbetar med en inkassopartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Avseende likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månatliga uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt soliditetsmål efterlevs samt att likviditeten är betryggande. Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker Nuvarande och potentiella investerare i TrustBuddy bör beakta att en investering i TrustBuddy är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om TrustBuddys verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. Antal anställda Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 1 (3). Moderbolaget I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, verksamhetsutveckling samt hantering av koncernens informationsflöde. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 0,1 (0,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,9 (-5,4) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 91,3 (16,9) Mkr vilket innebär en soliditet på 94 (63) procent. Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Ledande befattningshavare är anställda i ett management bolag. Från detta bolag faktureras ett managementfee arvode. Samma princip kommer att användas för Koncernen har vid avlämnandet av denna rapport inga pågående incitamentsprogram. Bolagsstyrning TrustBuddy International AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, First North s regelverk samt andra tillämpliga lagar och regler. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2011 haft 8 sammanträden. Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 2011 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill hörande budget, följande frågor:»» Beslut om nyemission och andra finansieringsfrågor»» Etableringar och nya marknader Miljö TrustBuddy övervakar regelverken på miljöområdet där verksamhet bedrivs för att säkerställa att samtliga för TrustBuddy tillämpbara och relevanta regler efterlevs, samt att verka för ständig reducering av vår egen negativa påverkan på miljön. Alla aktiviteter som görs inom ramen för TrustBuddy verksamhet ska kännetecknas av omtanke kring vår gemensamma miljö och återhållsamhet vid användande av icke förnyelsebara energikällor. Så långt möjligt, ska allt material som lämnar bolaget överlämnas till återvinning eller vara biologiskt nedbrytbart. Återhållsamhet ska iakttagas när bolaget och dess personal förbrukar olika typer av energi eller andra miljöpåverkande resurser. Forskning och Utveckling TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran som hanterar databasen. Årets aktiverade utvecklingskostnader uppgår till 1,0 Mkr. 9

10 Förvaltningsberättelse Framtidsutsikter Marknaden för P2P-lån har under de senaste åren befunnit sig i en kraftig expansion och utsikterna för framtiden visar på en fortsatt växande marknad. TrustBuddy är marknadsledande inom P2P-lån i Norden och har sedan årsskiftet 2011/2012 närvaro även i Danmark och Finland, utöver Sverige och Norge, och spår en fortsatt god tillväxt på alla aktiva marknader. TrustBuddys avsikter är att fortsätta den internationella expansionen på ytterligare marknader under 2012, däribland Tyskland. Styrelsen bedömer därför som utsikterna för 2012 som mycket goda. Som nämnts ovan räknar TrustBuddy med att kunna fyrdubbla nivån på utlåningen under kommandeår vilket vi tycker är mycket glädjande. Förslag till behandling av balanserade vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören för TrustBuddy International AB (publ) föreslår att balanserade vinstmedel om SEK överförs i ny räkning. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar, redovisning av eget kapital samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. 10

11 Koncernresultaträkning Tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

12 Koncernbalansräkning Tkr Not 12/31/ /31/2010 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Kundregister Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Övriga aktier och värdepapper Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernbalansräkning Tkr Not 12/31/ /31/2010 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatter Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Koncernens förändringar i eget kapital Aktie- Bundnareserver Fria Årets Summa Tkr kapital reserver resultat eget kapital Ingående balans Disposition av förgående års resultat Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nedsättning aktiekapital Kvittningsemission Nyemission Omvänt förvärv Aktieägartillskott Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital

14 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 8, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut

15 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Moderbolagets balansräkning Tkr Not 12/31/ /31/2010 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga aktier och andelar Uppskjuten skattefodran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncern Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning Tkr Not 12/31/ /31/2010 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond/Överkursfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 17, Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Moderbolagets förändringar i eget kapital Aktiekapitafond Reserv- Överkursfond Överkurs- Balanserad- Åretsre- Summa eget Tkr (bunden) fond (fritt) vinst sultat kapital Ingående balans Disposition av förgående års resultat Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nedsättning aktiekapital Kvittningsemission Nyemission Årets resultat Eget kapital

18 Kassaflödesanalys för moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Förvärv finansiella tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 13, 14, Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 18 2 Likvida medel vid årets slut

19 Noter Noter gemensamma för moderbolag och koncern. Där inget annat anges, avser belopp Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) samt RR 1:00, RR 7, RR 8,RR 12, RR 15, RR 16, RR 17 och RR 18. Koncernredovisning (RR 1:00) I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Samtliga utländska dotterbolag klassificeras som självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet förvärvade 360 Holding (publ.) (numera Trustbuddy International AB (publ.) samtliga aktier i Trustbuddy AB. Förvärvet är ett s.k omvänt förvärv och har redovisats i enlighet med RR 1:00. Ett omvänt förvärv innebär att koncernen upprättas utifrån att det legala dotterbolaget Trustbuddy AB är förvärvaren i transaktionen. Utländska valutor (RR 8) Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. Intäkter Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna består av förlängningsavgifter och adminitrationsavgifter som tas ut från låntagare och långivare. Utöver avgifter faktureras smsintäkter. Finansiella intäkter och kostnader Redovisas i den period intäkten respektive kostnaden avser. Avsättningar (RR 16) Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Inkomstskatter (RR 9) Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter, uppskrivning av långfristiga värdepappersinnehav, derivata kontrakt, avsättningar för pensioner och skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Immateriella tillgångar (RR 1:00, RR 15) Forskning och utvecklingsarbeten Utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten kostnadsförs löpande när det uppkommer. När kriterierna är uppfyllda enligt RR 15 aktiveras forskning och utvecklingsarbetena i balansräkningen som balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Har forsknings- och utvecklingsarbeten på balansdagen ett lägre värde än det boksförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 19

20 Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället.. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 10 år. Företaget har en långsiktighet i sina förvärv för att expandera varför avskrivningsperioden om 10 år anses tillämplig och speglar företagets ambitioner i sina förvärv. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Har goodwill på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Har en materiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än det boksförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar (RR 12, RR 15, RR 17) När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en fiansiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar och skulder Redovisas till det belopp varmed de beräknas inflyta respektive betalas. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Kassaflödesanalys (RR 7) Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför ineller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels»» handlas på en öppen marknad till kända belopp eller»» har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Moderbolagets redovisningsprinciper Uppställningsform för resultat- och balansräkning Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget kapital och att avsättningar redovisas som en egen huvudrubrik i balansräkningen. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp av varor och tjänster från närstående utgör kr. Försäljning av varor och tjänster till koncernföretag utgör kr. Not 2 Finansiella riskfaktorer Finansiella riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, ränterisk i verkligt värde och ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella resultat. Det är styrelsen som fastställer riktlinjer för koncernens finansiella riskhantering, där moderbolaget inkluderas enligt samma villkor. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas på tillgångssidan är kundfordringar, likvida medel samt aktier. Bland skulder återfinns leverantörsskulder. 20

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer