VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?"

Transkript

1 VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna göra annorlunda för att underlätta. Sverige har en unik position just nu. Vi är ett väldigt litet land med få människor. Vi har vansinnigt högt teknikupptag. Sverige som testmarknad och innovationsmarknad är fantastisk. Kom igen, politiker. Ni är ju tröttmössor! Jacob de Geer, entreprenör izettle MONICA RENSTIG

2 Världsklass men hur ska världen få veta? En kvalitativ intervjustudie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna göra annorlunda för att underlätta. Monica Renstig Renstig Consulting Group AB 2015 På uppdrag av Teknikföretagen

3 Världsklass men hur ska världen få veta? Monica Renstig Renstig Consulting Group AB För Teknikföretagen: Samhällsförlaget ISBN Omslag: foto från iphoto Tryck: Tallinn Bookprinters 2015

4 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Introduktion Happy days are here again. 10 Studiens upplägg. 13 Resultaten I väntan på världsmarknaden. 18 Ständig kapitaljakt stjäl tid från försäljning. 23 Innovationssystemet: Tacksamma, men kritiska. 30 Försäljningen går trögare än tänkt utan nyckelkund. 37 Dyrt med kompetens och bostäder. 45 Reflektioner Vad tycker erfarna innovatörer och investerare? 48 Erfarenheter av avknoppning: Innovationer i storföretag kan avknoppningar öka? 50 Diskussion och förslag Vad skulle kunna fungera annorlunda? 54 Kan staten och andra offentliga aktörer spela en annan roll? 56 Hur kan det offentliga stödsystemet förändras? 57 Kan Sverige förbättra och förenkla kapitaltillgång, skatter och arbetsrätt? 59

5

6 Förord I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka Världen utvecklas och förändras allt snabbare. Växande ekonomier är på väg att ta miljarder människor ur fattigdom. Allt fler kan hjälpa sina barn till utbildning och ett bättre liv. Samtidigt krymper avstånden. Länder knyts samman och marknader växer ihop. Även det som sker långt borta påverkar oss. Geografiskt ligger Sverige möjligen lite avsides på norra halvklotet, men våra marknader befinner sig i händelsernas centrum. Så har det varit länge men genom öppenhet och samverkan, som är en del av svensk kultur, har vi i kombination med lekfullhet, experimentlusta och en bra skola fått innovationskraft i världsklass. Den kraften måste förbli Sveriges fördel. Ibland handlar utveckling om epokgörande innovationer som förändrar vår världsbild och vårt sätt att leva. Men lika viktiga är de ständiga förbättringarna av livet i vardagen. Små steg som också gör stora kliv möjliga. Det är kärnan i ett kreativt samhälle, där förmågan att tänka annorlunda hela tiden uppmuntras. Sverige har idag en styrka i våra kreativa miljöer där stora och små företag, universitet och institut möts. Här finns grunden till vårt framtida välstånd. En tredjedel av Sveriges export kommer från teknikföretag. Det är tack var deras nytänkande och internationella framgångar vi kan satsa resurser på sjukvård, en bra skola och omsorg för små och äldre. Och det är genom exportintäkterna vi får möjlighet att köpa produkter som kaffe, elektronik, apelsiner och kläder från andra länder. Också svaren på de stora framtidsfrågorna ligger i kreativiteten och innovationskraften. Att använda jordens resurser effektivare och uthålligt skapa ett bättre liv för allt fler kommer att kräva stora förändringar. Då måste vi ge kreativa och företagsamma människor förutsättningar att syssla med det som de är riktigt bra på: att utveckla nya, klokare lösningar som vi alla har nytta av. I svenska teknikföretag omsätts kreativitet i praktisk verklighet. Sverige har idag en unik position och är känt som en av världens stora innovations- och IT-metropoler. Vi har många innovativa företag som håller världsklass men som idag för att växa ofta antingen väljer att etablera sig utomlands eller sälja 5

7 företaget till ett globalt storföretag. Hur kan Sverige behålla sin ledande position och få fler företag att starta och växa i Sverige? För Teknikföretagen är detta avgörande frågor. Därför har vi gett civilekonomen, forskaren och författaren Monica Renstig i uppdrag att intervjua några av företagen på Affärsvärldens och Ny Tekniks 33-lista. Intervjuerna har syftat till att lyfta fram viktiga faktorer för att Sverige ska stå starkt även i framtiden och vad som då krävs av politiker och företag. Författaren står själv för slutsatser och diskussion i rapporten. Den ger oss ökad kunskap om de innovativa nya företagen och deras möjligheter och hinder. Stockholm sommaren 2015 Åke Svensson, vd Teknikföretagen 6

8 Sammanfattning Svensk innovationspolitik måste förändras och förnyas. Den är idag inte tillräckligt modern och anpassad för att underlätta framväxten av en ny innovativ teknikindustri. Det visar den här rapporten som bygger på kvalitativa intervjuer med flera av Sveriges mest innovativa företag. Om syftet med innovationspolitiken är att skapa fler livskraftiga företag med sysselsättning här i Sverige, behöver politiken också underlätta en sådan framväxt och ge bättre incitament för detta. Svenska innovativa företag är hyllade, omtalade och omskrivna. De håller teknisk världsklass och jämför sig själva med företagen i Silicon Valley, rent tekniskt. Den stora utmaningen för företagen ligger i hur världen ska få veta att de håller världsklass, så att kunderna kan börja efterfråga deras produkter och tjänster. Idag startas många tekniskt innovativa företag i Sverige och de är globala från dag ett. De möter en global stenhård konkurrens och marknadsinträdet kostar från flera hundra miljoner till uppemot en miljard kronor. För att finansiera det globala inträdet väljer de flesta att söka nationellt eller internationellt riskkapital, andra väljer att sälja sitt företag till ett större ofta utländskt. Några väljer att från start etablera sig utomlands, gärna i Silicon Valley där det finns mycket mer kapital och fler kunder. På så sätt går Sverige då miste om utveckling och sysselsättning. Jag har intervjuat 13 företag från Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över de mest innovativa företagen i Sverige 33-listan. Resultaten av den kvalitativa studien visar att de innovativa företagen idag tvingas ägna en mycket stor del av sin tid åt kapitaljakt. Tid som istället kunnat användas till försäljning. Till viss del är det offentliga stödsystemet medskyldigt då det tillåtit framväxten av väldigt många offentliga aktörer som var och en erbjuder ganska lite kapital, vilket är ineffektivt. Många aktörer betyder många att söka från, sett ur entreprenörens horisont. Jag pekar även på risken att unga entreprenörer får intrycket av att det är främst via kapitaljakt man bygger företag och inte via betalande kunder. Vad de innovativa företagen har stort behov av är nyckel- eller referenskunder för att lyckas med den internationella expansionen. I rapporten utvecklas fler utmaningar i detalj. För att möta dessa utmaningar och hinder diskuterar jag, som ett led i att modernisera innovationspolitiken, hur ett antal centrala byggstenar kan förändras. En diskussion förs om hur det offentliga stöd- 7

9 systemet kan förändras, hur kapitaltillgång, skatter och arbetsrätt kan förbättras och om staten och andra offentliga aktörer kan spela en annan roll som främjare. Särskilt diskuteras och framförs som förslag av författaren följande: Färre offentliga aktörer. Låt staten få möjlighet att låna ut betydligt mer. Gör det lättare för privatpersoner att investera i entreprenörsbolag. Förändra 3:12-reglerna för investeringar i små bolag. Förenkla arbetsrätten. Gör det attraktivt med personaloptioner. Stat, kommuner och landsting bör beställa mer innovationer. Skapa innovationsportar inom kommuner och landsting. 8

10 Introduktion

11 Happy days are here again? Sveriges unga mest innovativa företag är extremt hyllade. Prissummor, utmärkelser, olika tio- i topplistor och massor av berömmande tidningsartiklar förekommer sedan snart ett decennium. Politiker och myndigheter vill ha fler innovationer, i förhoppning om att innovationerna ska bli växande företag med sysselsättning i Sverige. Inte bara innovativa vanliga företagare och uppfinnare sätts det hopp till. Forskare uppmuntras att kommersialisera sin forskning eller starta ett företag och anställa en vd med hjälp av olika offentliga stöd. Det byggs upp forskningsanknutna inkubatorer som ska stötta universitetsavknoppningar. Vinnova och en mängd andra offentliga aktörer delar ut bidrag och lånar ut pengar fördelaktigt till de innovativa företagen eller till forskarna som står i begrepp att kommersialisera sina idéer. Det bedrivs innovationspolitik och under våren 2015 har regeringen inrättat ett Innovationsråd. Det går inte att dra någon annan slutsats än att de innovativa företagen är uppmärksammade och hyllade. Med all rätt. De innovativa företag jag intervjuat tycks onekligen vara av världsklass såväl tekniskt som innovativt sett. De bygger vanligen sina företag på en världsledande teknik, ofta även den svenskutvecklad. Så gott som samtliga satsar på en global världsmarknad, de vill från start internationaliseras och väntar bara på den stora världsmarknaden som ska öppna sig. De anser så gott som samtliga att de är helt unika, de är enormt optimistiska och de säger sig ha världsledande teknik. Svårigheterna för företagen ligger just i detta. Med den världsledande tekniken är de såväl för bra 1 som för små för Sverige. Det finns kunder över hela världen, många kunder eller stora kunder. Med de utvecklings- och lanseringskostnader dessa företag har i bagaget finns det ingen annan väg än att skala upp verksamheten till hela världen. Företagarna jobbar hårt, de vill dessutom själva kunna tjäna bra med pengar. Men ska de ha chans till det måste de expandera sitt företag till ett stort företag. Ofta jämför de sig och företaget, såväl innovativt som när det gäller företagsklimatet, med hur det upplevs vara i Silicon Valley : Där hade jag haft det mycket lättare, menar de och syftar på såväl finansiering som marknad. Men marknadsinträdet är mycket dyrt. Det kan kosta från hundratals miljoner till mer än en miljard 1. För bra för Sverige är ett uttryck som syftar dels på att företagen har en innovation som är av världsklass, dels att hemmalandet inte alltid förmår se och uppmärksamma det. 10

12 kronor att nå ut med sin världsledande produkt eller tjänst. Ute på en världsmarknad möter de mördande global konkurrens, oftast av betydligt större etablerade företag. Även om just de svenska företagens teknik skulle vara unik och lösa ett reellt problem så finns det ersättningsprodukter som de konkurrerar med. Svenska solceller konkurrerar med sjunkande oljepris, svenska Spotify konkurrerar med Apples Itunes, dyra nyttiga algbaserade omega 3-tabletter konkurrerar med billiga från ibland miljöskadlig fiskolja eller med vanliga vitamintabletter, svenska betalkortsterminalen izettle konkurrerar med svenska och internationella storbanker med betydligt större resurser och som med internetteknik helt enkelt kan kopiera liknande lösningar. Det finns således ett betydande risktagande hos de innovativa företagen och deras finansiärer. De flesta av dem jag intervjuat riskerar andras pengar. Samtliga har erhållit pengar för sin expansion, antingen i form av riskkapital, ängelkapital 2 eller från andra industriella investerare. De flesta har också fått pengar från friends and family som begreppet kallas. I denna rapport räknar jag även entreprenörens eventuellt egna satsade pengar till kategorin friends and family. Så gott som alla har dessutom erhållit offentligt stöd, från Vinnova, Almi, EU och andra regionala och statliga aktörer. Det betyder att många olika personer och institutioner har riskerat sina eller andras pengar på att innovatören ska lyckas kommersiellt och kunna ge tillbaka i form av utdelning, vinstdelning eller, från statens synvinkel, fler arbetstillfällen i Sverige. Samtidigt kan det konstateras att även efter flera års verksamhet går så gott som alla företagen med stora förluster, och har så gjort de flesta av sina verksamma år. Bara två av de 13 företag jag intervjuat går med vinst och samma mönster fann jag i förstudien som omfattade 50 företag. Nästan alla av de innovativa företagen ägnar mycket tid åt att leta finansiering. Även om det tar tid att söka pengar och är stor konkurrens så är bilden bland de intervjuade företagen att de erhållit mycket såväl offentligt som riskvilligt kapital. Våra intervjuade företag har dragit in alltifrån sex till 800 miljoner kronor. Dilemmat för de innovativa företagen, och för deras finansiärer, är att trots att företagen erhållit förhållandevis mycket kapital i starten, räcker det ändå inte på långa vägar för de stora ambitioner som de har. Ambitioner som sannolikt är nödvändiga för att på längre sikt täcka de stora utvecklings- och marknadsföringskostnader de haft och kommer att ha för att lansera sig internationellt. Här finns ytterligare ett dilemma för Sverige. Eftersom den stora finansiering som de facto krävs utgör en flaskhals är det inte ovanligt att innovationsföretagen säljs till stora globala aktörer, ibland företagens största kund, som inlemmar det nya företaget i sin egen verksamhet. De stora företagen har de distributionskanaler och den marknadsföringskapacitet som krävs men kanske inte alltid de kreativa idéerna. Företagen har således lyckats attrahera mycket kapital i start- och mellanfasen, men inte tillräckligt för en global nödvändig expansion som kan ta många år. Samtidigt går de med stora förluster och har 2. Ängelkapital är kapital från så kallad affärsängel, dvs en förmögen privatperson som investerar pengar och oftast tid i bolaget. 11

13 ett stort risktagande. Det finns därför skäl att varna för att den nya ekonomin kan vara här igen 3. Många av de hyllade innovativa företagen fokuserar återigen på att i första hand bygga tillväxt i form av snabb expansion på många marknader och lönsamheten är skral, om än någon alls. Har vi ett gyllene tillfälle att satsa rejält just nu? Det tycks många av de intervjuade anse. Den här rapporten består av kvalitativa intervjuer med 13 av Sveriges mest innovativa företag. Entreprenörer som vunnit priser i flera olika innovationstävlingar. Det är en rapport som inger optimism. De allra flesta av de intervjuade har en mycket stor tilltro till sin egen unika förmåga och till Sverige. Flera av de intervjuade pekar på det innovativa Sverige. Att det borde gå att dra mycket större nytta av detta än vad vi gör som land. Följande citat uttrycker detta hopp. Silicon Valley är föregångaren som vi kikar på. Där är ju riskvilligheten helt annorlunda. Varför? Vad vi har till skillnad från USA är ju det sociala trygghetssystemet. Vi har ju möjligheten att falla tillbaka på staten som kan ta hand om oss om det går åt skogen. Det gör att vi kan vara mer riskbenägna i oss själva. Men allt fokus i Sverige och andra länder ligger på de traditionella företagen. Jag skulle önska att fler politiker brydde sig om framtiden och framtidens företag. Jacob de Geer, izettle Sverige är ett fantastiskt land att driva den här typen av verksamhet i. Det finns väldigt stor kunskap hos många. Men vi behöver kunna starta den kreativa dansen, den som kommer då entreprenörer tar hand om forskarnas idéer. Det gäller bara att produktifiera, paketera och sälja idéerna. Globalt sett är vi ett litet land och en liten marknad. Därför är många av företagen som startas här globala från dag ett. Amin Omrani, affärsutvecklingschef Serendipity Innovation 3. Den nya ekonomin var uttrycket som förekom runt milleniumskiftet då väldigt många internetbolag startades och där de fokuserade på omsättningsmässig tillväxt snarare än lönsamhet. Det resulterade i många konkurser och många investerare förlorade mycket pengar. 12

14 Studiens upplägg Ett lands välstånd är beroende av företagande och framgångsrikt företagande bygger i stor utsträckning på innovationer. Förnyelse av produkter och tjänster är grunden för framgångsrik export lyckas inte vi i Sverige köper folk från andra länder. Sverige har en lång bakgrund som teknikland. Många gånger sammanfaller ny teknik med det lite bredare ordet innovation 4. Sedan flera år tillbaka delas priser årligen ut till de mest innovativa företagen, 33-listan är en av dessa som listar de 33 mest innovativa företagen i Sverige. Arrangör av 33-listan är tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden i samarbete med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. I en förstudie till denna rapport granskades 50 innovativa företag som alla varit pristagare någon gång under åren 2008 till 2014 med avseende på hur de startat, deras omsättning, antalet anställda och lönsamhet. Resultaten av förstudien var så intressanta att vi ville veta mer genom kvalitativa intervjuer med de mest innovativa företagen om hur de ser på sitt företagande och vad de anser om innovationsklimatet. Förstudien visade att de allra flesta gick med stora förluster. Den visade också att av de mest innovativa företagen hade nästan hälften startat som ett privat initiativ sprungen ur en egen idé och inte som någon direkt avknoppning från ett forskningsprojekt eller baserad på någon forskningsupptäckt. Ett exempel på en sådan egen idé är det välkända Spotify. Näst vanligast var att företagets ursprung var en idé som byggde på en forskningsupptäckt, men som utvecklats fristående från universitet/högskola. Den bakgrunden hade en fjärdedel av företagen. Ett sådant exempel är Diamorph som startades av forskare och vars grundare nu finns bland de 13 entreprenörer jag intervjuat. Sju av de 50 innovativa företagen, hade universitetsanknytning och fanns på inkubator och fem av de 50 kunde betraktas som rena forskningsbolag. Bara två av de 50 mest innovativa företagen, som funnits på 33-listan någon gång, var resultat av en avknoppning från ett storföretag. Jag har nu genomfört en intervjustudie och då tillämpat en så kallad kvalitativ forskningsmetodik. Det innebär att längre intervjuer gjorts med 13 av de 50 innovativa företagen. Ytterligare två intervjuer gjordes med personer som är mer erfarna innovatörer och som nu även verkar som investerare. Detta för att komplettera bilden och analysen. 4. En innovation kan definieras som en ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst eller teknologi som vunnit insteg på en marknad eller i samhället. 13

15 Urvalet av de 13 gjordes från alla de olika kategorierna av företag, men med det kriteriet att de inte skulle vara nystartade och även helst ha fått igång en viss försäljning. Detta för att de skulle kunna ha erfarenheter att dela med sig av. Företagen representerar allt ifrån implantat för benläkning till betallösningar. Fem av de 13 har startat som ett helt eget initiativ. Fyra av de 13 bygger på en forskningsupptäckt eller innovation men drivs fristående från forskningen 5. Två kan betraktas som forskningsföretag med nära anknytning till universitet. Nio av de 13 företagen startade för mellan fyra och tio år sedan. Resterande fyra företag har varit verksamma i mellan tre och fyra år. Oavsett ursprung ville jag undersöka om de innovativa och ännu små företagen hade liknande erfarenheter och upplevde likartade utmaningar, som skulle kunna leda till behov av/förslag till förändringar av innovationspolitik eller företagsklimat. Syftet har varit att ringa in den typ av problem som många intervjupersoner spontant pekar på. För att skapa nödvändig struktur har diskussionerna utgått från en intervjuguide och jag har låtit den intervjuade tala fritt kring ämnet. Metoden innebär att intervjuaren fortsätter att intervjua fram tills en viss mättnadsnivå i svaren kan skönjas, det vill säga då många respondenter spontant pekar på samma förhållanden. Studien är således ingen kvantitativ enkät där ett visst antal procent instämmer i olika påståenden. Denna rapport ska istället ge mer kött på benen. Den kvalitativa studien kan däremot bilda underlag för en större kvantitativ studie senare och ge stöd för att rätt typer av frågor formuleras. Intervjuguiden med frågeställningar såg ut så här: Försäljning 1 Svårigheter och erfarenheter 1Strategi Internationalisering 1Strategi 1 Erfarenheter Kapitalförsörjning 1Offentligt stöd 1Riskkapital 1 Svårigheter och erfarenheter 5. Förutom de företag som har startat på helt eget initiativ och inte bygger på någon forskningsupptäckt/innovation så är gränsen flytande mellan de bolag som haft eller har anknytning till forskning inom högskolan. 14

16 Kompetensförsörjning 1Utmaningar Hinder för tillväxt Vad kunde ha fungerat annorlunda 1 Vad kan det offentliga göra Svaren har analyserats i mönster kring vad som utmärker de innovativa företagen. Intervjustudien pekar på flera olika fynd, alltså gemensamma mönster, som flera företagare spontant pekar på i intervjuerna. Hur de intervjuade som grupp har resonerat har analyserats och jag har då funnit följande mönster av slutsatser, som presenteras, diskuteras och analyseras i rubrikform i rapporten: I väntan på världsmarknaden. Ständig kapitaljakt stjäl tid från försäljning. Tacksamma, men kritiska till innovationssystemet. Försäljningen går trögare än tänkt utan nyckelkund. Dyrt med kompetens och bostäder. Efter redovisningen av resultaten reflekterar och diskuterar två erfarna entreprenörer och investerare kring försäljning och kostnader i innovativa företag. I ett annat kapitel reflekterar ett par av de intervjuade kring avknoppningar från storföretag som två av de intervjuade har erfarenhet av. Urvalet av de intervjuade har skett i samarbete med Teknikföretagen. I slutet av denna rapport förs en diskussion och ges förslag kring vad som behöver förändras utifrån vad som framkommit i denna rapport. Förslagen emanerar från såväl de intervjuades tankar som från rapportförfattaren själv. 15

17

18 Resultaten

19 I väntan på världsmarknaden Samtliga de innovativa företag jag intervjuat är mycket optimistiska över sitt företag, dess produkter och företagets framtid. De ser mycket ljust på framtiden, även om de samtidigt pekar på att företagandet är fyllt av ständiga utmaningar. Det är tufft och svårt att driva företag, men ändå stimulerande. De har samtliga en mycket stor tilltro till sina produkter, som bygger på teknik eller tekniska lösningar av vad de själva anser vara världsklass och dessutom anser de sig vara unika. Så gott som uteslutande satsar de på att produkten/tjänsten ska säljas globalt. Många av de intervjuade jämför sig och sitt företag med företagen i Silicon Valley, där de menar att det finns en annan anda och mer pengar. De antyder att de själva och deras företag är för bra för lilla Sverige, och om de hade varit i USA så hade deras utveckling varit annorlunda. Några citat nedan belyser deras tro på att deras världsledande teknik ska erövra världen samtidigt som de beskriver de utmaningar de ställs inför. De beskriver sitt arbetsliv som motgång efter motgång, men ändå tar de sig fram steg för steg. Utmaningarna beskrivs som mycket stora, det är svårt med kapital, försäljning och konkurrens. Det kostar väldigt mycket att nå ut och få kunder på världsmarknaden. Kostnader de inte alltid räknat med. I intervjuerna tar så gott som alla de intervjuade spontant ordet världsmarknad, i betydelsen att en sådan väntar dem, i sin mun. Men i nästa andetag nämner nästan alla också att det är väldigt tufft. De är optimistiska och har tilltro, men de visar också att de är högst medvetna om att den verksamhet de försöker bygga är riskfylld. Detta kan exemplifieras med nedanstående citat: Världsmarknaden just nu är 130 miljoner US dollar per år och expanderar kraftigt. Vårt mål är att bli ett världsledande företag. Det är enormt givande. Jag tror, liksom Apple gör, att vi också kan ändra industrier. Det är mitt mål egentligen, att vi ska ändra den här industrin. Men att bli en marknadsledare globalt är enormt svårt. Kristian Tryggvason, BioLamina 18

20 Sedan 2010 har vi gått från att vara två personer till 169 i världen, varav 100 i Sverige, och idag finns vi i nio länder. Men resan har varit vidrig, det är alla sådana här resor. Jacob de Geer, izettle Aktieägarna har investerat i företaget eftersom de ser en enorm potential. Det är en global mångmiljardmarknad, som växer med 12 procent om året. Den typ av råvara (alger) vi arbetar med har ännu endast två procent av marknaden. Vi har inte kunnat sälja i någon större omfattning än eftersom vår produktionskapacitet ännu är begränsad. Det krävs ju enorm uthållighet. Finansiering är kanske svårast, men allt kräver oerhört mycket jobb. Fredrika Gullfot, Simris Alg Det här är det bästa implantatet i hela världen idag. Våra konkurrenter har ett mycket sämre material, som leder till fler komplikationer. Det här är något vi kan bättre än andra. Men det är ändå stentufft med kapital och med försäljning som kräver att sjukhusen ändrar sitt sätt att köpa in. Bo Qwarnström, OssDsign På frågan vad som är svårast med att driva innovativa företag menar en del att det inte går att säga, utan att det varje dag finns ett nytt problem att lösa. Några uttrycker det som att man bara går från motgångar till motgångar och får kämpa varje dag. Andra menar på liknande sätt att det inte går att säga vad som är problemet, för det är ju det som är själva resan. Vad vi håller på med är ju problemlösning. Svårigheterna med att driva just innovativa företag är ju att det inte finns någon tidigare upparbetad känd marknad för den produkten/tjänsten (lite beroende på graden av innovation). Vissa innovationer löser ett kanske känt problem på ett bättre sätt och då gäller det att övertyga marknaden om att ens egen lösning är bättre. Andra innovativa företag bygger på att skapa helt nya behov som marknaden inte visste att de hade 6. Det är naturligtvis i så motto förenat med mycket större utmaningar och svårigheter, och därmed kostnader, att driva denna typ av företag än att slå sig in som ny konkurrent på en existerande marknad. Entreprenören i det innovativa företaget, förknippad med det idoga kämpandet, står för spridningen av kunskap i hela samhällsekonomin genom sin kommersialisering av innovationer. 6. Internet eller mobiltelefonen är sådana exempel. 19

21 Tar tid hitta kunden och insikten om kunden som partner Eftersom innovationer per definition utgör något nytt finns det ofta ingen i förväg känd kund för entreprenören utan ofta tycks denna få pröva sig fram. I detta ligger också att vara beredd att ompröva sin första idé kring vem som egentligen är kunden och hur man når denne på bästa sätt. Våra intervjuade företag har olika kundgrupper. Fyra femtedelar av dem vänder sig till offentliga eller privata organisationer och företag där hälften av dessa finns inom Life Science, den andra hälften inom traditionell business- to- business. Resterande femtedel vänder sig direkt till konsument eller till alla kundgrupper. Trots deras inbördes olikhet har det för i stort sett alla tagit tid att hitta kunden och också att komma till insikt om att bästa strategi är att involvera kunden i sitt eget utvecklingsarbete. Åtta av de 13 intervjuade menar att samarbete med en stor kund är viktigast att de är kundstyrda och utvecklar produkten/tjänsten tillsammans med en kund men också att det tagit dem tid att komma på det. Det uttrycks bland citatexemplen nedan. Ett av företagen trodde från början att kunden var en privatperson, medan kunden sannolikt istället var industrin, vilket ledde till omprövning av affärsidén. Vi sålde inte det vi trodde från start. Jag hade ju utvecklat en superhögtalare och var helt inriktad mot konsument från början. Efter olika försök och samarbeten träffade vi istället på en potentiell kund, ett stort företag i Asien, som ville ha högtalaren som inkråm inne i sin egen produkt. Det är en erfarenhet vi dragit att det tar så väldigt lång tid innan det faktiskt blir rätt produkt till rätt kund. Den nya lösningen presenterades nyligen och nu tror vi på en världsmarknad, även om vi ju fortfarande inte får betalt förrän den här börjar sälja. Pär Gunnars Risberg, Opalum Ett annat av företagen upptäckte att marknaden delvis förändrats efter finanskraschen, vilket ledde till att produkten fick förändras. Efter ett tag insåg vi att det var väldigt svårt att leva på att tillverka ursprungsprodukten solceller även om marknaden ansågs så het. När vi hade processen klar och skulle expandera kapaciteten, strax efter finanskraschen 2009, fanns det inga pengar och det var ingen som ville satsa på de här heta tunnfilmssolcellerna, priserna hade sjunkit rejält. Då insåg vi att om man istället säljer maskiner som tillverkar solcellerna, då hade vi ju en chans. Då finansieras försäljningen innan den är levererad och det var det som gjorde att det var mindre kapitalintensivt att bygga maskiner än att starta en produktion av själva produkten. Sven Lindström, Midsummer 20

22 Snabbt värdebyggande som idé Två av de intervjuade innovativa företagen skiljer ut sig då de har en annan strategi än resten, sannolikt beroende på att deras potentiella kunder är väldigt många. Kunden för båda kan vara i stort sett de flesta företag i världen. De är mycket teknikorienterade och hårt utsatta för konkurrens. Sannolikt är det mer nödvändigt för dem att snabbt bygga upp en marknad i syfte att komma före andra konkurrenter, för att på så sätt försöka skapa någon form av dominans. Finansieringen bygger i huvudsak på riskkapital. Det ena företaget har inte sökt något offentligt stöd alls, det andra erhöll inledningsvis ett mindre belopp som de själva anser var av mindre betydelse. Strategin är snabb tillväxt för båda och lönsamheten får komma senare. Precis som Spotify investerade vi otroligt mycket i tillväxt de första åren och byggde en infrastruktur som var väldigt kostsam. Vi finns nu i nio länder med 160 personer, varav 100 i Stockholm, som är basen för vår verksamhet. Vi är en verksamhet som tjänar pengar per transaktion så det är ju verkligen mikrotransaktioner som bygger vår framgång. Företagaren inser också att risktagandet är högt, men att det kanske är enda vägen att satsa på snabbt marknadsbyggande då teknologin snabbt kan bli omodern. Det är ju en mental berg- och dalbana. Det som är i hetluften ena dagen kan nästa dag vara gårdagens teknologi. När vi investerar i tillväxt och inte tjänar pengar finns det ju perioder när vi är ute i kylan. Jacob de Geer, izettle Det andra snabbväxande företaget återfinns bland dem som vuxit allra snabbast i Sverige det senaste året. Tillväxten de senaste fem åren uppgår till procent. I fjol omsatte företaget 136 miljoner kronor, att jämföra med en halv miljon kronor fem år tidigare. 21

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Swedish MedTech Pipeline 2009

Swedish MedTech Pipeline 2009 Swedish MedTech Pipeline 29 Synergus har på uppdrag av SwedenBIO och Swedish Medtech gjort en pipelinerapport över den svenska medicintekniska marknaden med start i augusti 29. Innovationsbron, Invest

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer