Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet"

Transkript

1 Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen

2 Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande 06 Sammanfattning 07 Metodgenomgång 10 RESULTAT 15 Resultat Kännedom och kunskap 17 Resultat Kunskap om riskgrupperna 25 Resultat Kunskap om 31 informationssökning Resultat Konsumtion av riskfisk 37 Resultat - Kunskap om miljögifter i fet 44 fisk och hur detta påverkat den egna konsumtionen Resultat Uppmärksammat kampanjen 52 Resultat Kännedomen om innehållet i kostråden BAKGRUNDSVARIABLER

3 Bakgrund Regeringen gav år 2011 Livsmedelsverket i uppdrag att förstärka informationen om kostråd för vissa fiskarter från Östersjöområdet inklusive Vänern och Vättern. Bakgrund till uppdraget var Sveriges ansökan om ett fortsatt undantag från EU-kommissionens regler om högsta tillåtna halt av dioxiner och PCB i fisk. Livsmedelsverket råd om fisk innebär att barn och kvinnor i barnafödande ålder, inklusive gravida och ammande, inte bör äta fet fisk från Östersjöområdet oftare än 2-3 gånger per år. Storkonsumenter, främst personer som äter egenfångad fisk, rekommenderas att inte äta denna fisk oftare än en gång per vecka. Detta gäller kvinnor som har passerat barnafödande ålder och män. Livsmedelsverket sprider kontinuerlig information om råden om fisk, fiskens nyttighet och vilka fiskarter man inte bör äta, det senaste med betoning på gravida och barnföräldrar. Trots detta har råden varit alltför okända. När Livsmedelsverket fick regeringsuppdraget beslutades att genomföra en kampanj riktad mot prioriterade målgrupper. Kampanjen startade år 2012 och pågår fortfarande. 3

4 Syfte En förutsättning för det svenska dioxinundantaget är att konsumenterna känner till Livsmedelsverkets råd om fisk. För både barn och vuxna är det bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan och att välja olika sorter. Däremot rekommenderas barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än 2-3 gånger per år. Det gäller strömming, vildfångad (inte odlad) lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern. Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten. När man är gravid eller ammar förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken, vilket kan påverka barnets utveckling. Även övriga vuxna som äter dessa fiskar oftare än en gång per vecka kan få i sig för mycket dioxin och PCB som på sikt kan skada hälsan. Livsmedelsverket genomförde 2013 en undersökning med syfte att få kunskap om riskgruppernas kännedom om råden och om konsumtionen av fet fisk från Östersjöområdet. Denna undersökning upprepas nu En kännedomsundersökning riktad till de speciella riskgrupperna genomfördes 2010, innan de särskilda kommunikationsinsatserna genomfördes. Denna kan användas som basmätning med vilken den nya mätningen jämförs. Mätningarna 2013 och 2014 ska ge svar på om kommunikationsinsatserna haft någon effekt. 4

5 Målgrupper och antal intervjuer Målgrupper: Målgrupp A) Småbarnsföräldrar (Män/Kvinnor med minst ett barn i åldern 0 till 6 år) Målgrupp B) Kvinnor i fertil ålder (avgränsat till kvinnor år) som har eget ansvar för matinköp i hushållet (och som är resp. icke är boende i kustnära områden).till kustnära områden räknas Östersjökusten (inklusive Stockholms stad*), Vänern och Vättern. Målgrupp C) Kustboende vid Östersjökusten (exklusive Sthlms stad), Vänern och Vättern Metod: Samtliga intervjuer har genomförts i TNS Sifos webbpanel. Antal intervjuer: Målgrupp A) 500 genomförda intervjuer (2013: 999) Målgrupp B) 1000 genomförda intervjuer (2013: 497) Målgrupp C) 502 genomförda intervjuer (2013: 493) *2013 exklusive Stockholms stad 5

6 Genomförande Fältperiod: 13 november 1 december 2014 Frågeformuläret utarbetades i samarbete mellan Livsmedelsverket och TNS SIFO De tre målgrupperna: Småbarnsföräldrar, kvinnor i fertil ålder och kustboende identifierades/ screenades fram ur TNS SIFO:s rikstäckande webpanel I rapporten redovisas samtliga svar i de tre undersökta grupperna i 2014 års mätning. Kommentarerna för fertila kvinnor syftar på denna grupps resultat exklusive Stockholms stad. Detta för att kunna kommentera skillnader i jämförelse med 2013 års undersökning då Stockholms stad ej ingick i urvalet. Där frågorna också har ställts 2010 och 2013 redovisas resultaten tillsammans med årets resultat. Fråga 7-17 ställdes ej OBS! Målgruppen kvinnor i fertil ålder ingick inte alls i 2010 års mätning. Därför finns inga jämförelser för den målgruppen. 6

7 Sammanfattning 7

8 Sammanfattning Majoriten i samtliga målgrupper har åtminstone hört talas om att det finns kostråd om miljögifter i fisk. Småbarnsföräldrar och fertila kvinnor känner till kostråden i större utsträckning än kustboende, och för fertila kvinnor ser vi en signifikant ökning jämfört med Kännedomen har ökat betydligt bland fertila kvinnor år. När det gäller kunskapen om riskgrupperna är det flertalet bland de som åtminstone har hört talas om att det finns kostråd för fisk som vet att råden i första hand riktar sig till vissa grupper. Målgrupperna småbarnsföräldrar och kustboende ligger på ungefär samma nivå som Men det är betydligt flera fertila kvinnor som vet detta 2014 jämfört med 2013 (76 % 2014, 67 % 2013) och då särskilt bland kvinnor år (83 % 2014, 76 % 2013). Samtliga målgrupper uppger gravida kvinnor som den grupp till vilka råden främst ska riktas. Ungefär hälften bland respondenter i målgrupperna småbarnsföräldrar (54 %) och fertila kvinnor (48 %) uppger att de vet var man kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter, bland kustboende är det 31 procent. Bland fertila kvinnor år har andelen ökat signifikant. Majoriteten bland samtliga svarande uppger att det är från Livsmedelsverket man kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter låg andelen som svarade Livsmedelsverket bland fertila kvinnor på 68 procent, en andel som har ökat signifikant 2014 (76 %). När det gäller konsumtion av riskfisk ser vi att majoriteten bland småbarnsföräldrar aldrig serverar strömming till sina barn (77 %), bland kvinnor i fertil ålder äter 43 procent någon gång strömming, drygt hälften (54 %) äter aldrig strömming. 8

9 Sammanfattning Majoriteten i samtliga målgrupper uppger att de vet att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. Signifikant flera bland fertila kvinnor år känner till detta. Från procent bland de tre målgrupperna anger att kunskapen om att det kan finnas miljögifter i fisken har påverkat hur ofta de äter den, och att de avstår helt eller äter mindre på grund av det. Var tredje respondent inom målgrupperna småbarnsföräldrar samt fertila kvinnor och mer än 4 av 10 bland kustboende uppger att de har uppmärksammat att frågan om miljögifter, dioxiner, och PCB i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har tagits upp i media. I denna fråga är andelarna lika mellan fertila kvinnor år och år. En relativt liten andel bland målgrupperna totalt har uppmärksammat informationskampanjen All fisk är inte nyttig. Signifikant flera fertila kvinnor år (13 %) än år (8 %) har uppmärksammat kampanjen. Det är i störst utsträckning småbarnsföräldrar som uppger att det de har sett/hört i media påverkat deras konsumtion av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern och att de avstår eller äter mindre av sådan fisk på grund av det. På frågan om man vet hur ofta det är rekommenderat att barn, ungdomar, kvinnor som tänker skaffa barn någon gång i livet samt gravida och ammande högst bör äta fet fisk svarar de största andelarna i samtliga målgrupper 2-3 gånger per år, vilket är det svar som överensstämmer med Livsmedelsverkets råd. Bland fertila kvinnor år säger en signifikant högre andel jämfört med 2013 att det är högst 2-3 gånger per år (40 procent vs 29 procent). 9

10 Metodgenomgång 10

11 Webbinsamlingen Metod-Urval Undersökningen med målgrupperna A-C genomfördes via intervjuer i TNS SIFO:s webpanel. Målgrupperna kunde i stor utsträckning definieras med hjälp av kriterier som redan fanns tillgängliga bland panelisternas bakgrundsvariabler Avseende målgrupp A, småbarnsföräldrar, utvaldes personer med känd tillgång till barn i hushållet. Därutöver ställdes i undersökningens inledning en screeningfråga huruvida dessa barn är mellan 0-6 år gamla Avseende målgrupp B, kvinnor i fertil ålder, utvaldes kvinnor i aktuell ålder boende i eller utanför kustnära områden. Därutöver ställdes i undersökningens inledning en screeningfråga huruvida man har åtminstone delansvar för matinköpen i hushållet Avseende målgrupp C utvaldes kustboende, och ingen extra screeningfråga behövdes Undersökningen distribuerades den 13 november via e-post till de utvalda panellisterna innehållandes en webblänk till formuläret. Under insamlingsperioden gjordes 1-2 påminnelser. Den 1 december hade det målsatta antalet intervjuer nåtts varvid insamlingen stängdes. 11

12 Webbinsamlingen Metod-Klickfrekvens Hur stor andel klickfrekvens en undersökning i webpanelen kan få beror på olika faktorer, såsom på om urvalen är brett eller smalt definierade, om personer som bevisligen sällan deltar i undersökningar ligger med i urvalet eller ej, när på året som undersökningen görs Om urvalet omfattar många äldre, t.ex om den ska representera hela allmänheten, kommer det vara fler som öppnar länken än om det är mest unga personer i urvalet. Personer som deltar sällan bör finnas med i urvalet eftersom det är viktigt att inte bara vaneifyllare deltar. Detta leder självklart dock till lägre svarsfrekvenser Totalt sett var det betydligt färre personer som gick in i webbenkäten än förväntat (samt betydligt färre än undersökningen 2013), vilket innebar att TNS SIFO under fältperioden fick göra flera kompletterande urvalsuttag. Särskilt småbarnsföräldrar var betydligt svårare att nå i denna undersökning jämfört med Yngre personer var också svåra att nå. Totalt sett gjordes utskick för att nå de avtalade intervjuerna. Klickfrekvensen var: 15 % i Målgrupp A) Småbarnsföräldrar (2013: 29 %) 17 % i Målgrupp B) Kvinnor i fertil ålder (2013: 16 %) 28 % i Målgrupp C) Kustboende (2013: 28 %) 12

13 Webbinsamlingen Metod-Svarsfrekvens Totalt antal utskickade inbjudningar (U) Antal som ej klickat på länken (ej varit inne i undersökningen) Gått in i undersökningen men ej avslutat den 1009 Totalt antal kompletta svar (S1) 2002 Utscreenade (tillhör ej målgruppen) (S2) 833 S1+S2 (S) 2835 Svarsandel (S/U) 15% 13

14 Webbinsamlingen Metod-Vägning Målgrupp A) Småbarnsföräldrar har ej vägts i efterhand Målgrupp B) Fertila kvinnor har i år efterhandvägts utifrån hur det ser ut i Sverige. Skillnaderna i kön och ålder är inte så stora om man bor vid kusten eller om man bor i inlandet att man behöver göra någon skillnad här. Vidare är kustbo/icke kustbo vägt på samma sätt, alltså båda grupperna efter hur det ser ut i riket. De faktorer man tar hänsyn till vid vägning för att efterlikna riket är kön, ålder och a-region. Målgrupp C) Kustboende vägdes utifrån hur det ser ut i Sverige. 14

15 Resultat 15

16 Jämförelser mellan 2010, 2013 och 2014 I undersökningen 2010 ingick följande målgrupper: småbarnsföräldrar, kustboende, yrkesfiskare, yrkesfiskares anhöriga samt fritidsfiskare. I undersökningen 2013 ingick även kvinnor i fertil ålder, medan 2014 genomfördes undersökningen endast bland småbarnsföräldrar, kvinnor i fertil ålder samt kustboende. Frågorna i årets undersökning är de samma som för undersökningen 2013, vilka skiljde sig något från 2010 års undersökning (fråga 7-17 ställdes ej 2010). För de frågor som är de samma för alla tre mätår jämförs årets resultat med 2010 och Eftersom fertila kvinnor var en ny målgrupp 2013 finns inga jämförelser för denna grupp med

17 Kännedom och kunskap 17

18 Kännedom och kunskap Kommentar Majoriten i samtliga målgrupper har åtminstone hört talas om att det finns kostråd om miljögifter i fisk. Kustboende är den målgrupp där flest aldrig har hört talas om detta (14 %), medan fertila kvinnor (35 %) samt småbarnsföräldrar (36 %) i störst utsträckning känner till kostråden mycket eller ganska väl. Jämfört med 2013 års resultat, ser vi att det bland kustboende var samma andel som aldrig hade hört talas om att det finns kostråd om miljögifter i fisk (13 %). I målgruppen småbarnsföräldrar ligger andelen som känner till råden mycket eller ganska väl på samma nivå, medan det är en signifikant ökning i kännedom bland fertila kvinnor totalt som känner till råden mycket eller ganska väl. Andelen i denna grupp har ökat från 27 procent till 35 procent. Bland dessa är det inom gruppen fertila kvinnor år som kännedomen har ökat betydligt jämfört med 2013 (37 % vs 29 %). Kustboende som känner till kostråden kan i störst utsträckning också koppla dem till rätt specifika fiskarter, alltså laxfiskar, sill/strömming och sik. Andelarna ligger på ungefär samma nivå som Småbarnsföräldrar kopplar i stället oftare rätt geografi; Östersjöfisk. Bland fertila kvinnor uppger var femte Östersjöfisk, dock uppger samma andel (21 %) Insjöfisk. Det är signifikant flera bland fertila kvinnor som i årets undersökning uppger detta (15 % 2013). 18

19 Fr1. Känner du till om det finns kostråd om miljögifter i fisk? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) % Småbarnsföräldrar (500) Kvinnor i fertil ålder (1000)* år (500) år (500) Kustboende (502) Känner till mycket väl Känner till ganska väl Känner till lite Hört talas om men känner knappt till Nej, aldrig hört talas om Tveksam, vet ej *inklusive Stockholms stad 19

20 Fr1. Känner du till om det finns kostråd om miljögifter i fisk? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Småbarnsföräldrar 2014 (500) % (999) (1004) Kvinnor i fertil ålder 2014 (925)* (497)* Kustboende 2014 (502) (493) (611) Känner till mycket väl Känner till ganska väl Känner till lite Hört talas om men känner knappt till Nej, aldrig hört talas om Tveksam, vet ej *exklusive Stockholms stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

21 Fr1. Känner du till om det finns kostråd om miljögifter i fisk? Bas: Samtliga (se parentes) Fertila kvinnor* Totalt 2014 (925) % Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) Känner till mycket väl Känner till ganska väl Känner till lite Hört talas om men känner knappt till Nej, aldrig hört talas om Tveksam, vet ej *exklusive Stockholm stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

22 Fr2. Vet du vilka fiskar det finns kostråd om på grund av miljögifter? Öppen fråga Bas: Känner till kostråden. Siffror för 2013 inom parentes. Bas 2013: Småbarnsföräldrar (925), kvinnor i fertil ålder (445), kustboende (422). % Lax/laxöring/regn båge 14 (18 %) 16 (20 %) 23 (29 %) Sill/strömming - 12 (16 %) 13 (13 %) 28 (29 %) Småbarnsföräldrar (464) Kvinnor i fertil ålder (839*) Kustboende (399) Sik 2 (1 %) 2 (0 %) 4 (2 %) Östersjöfisk/-lax (16 %) (24 %) 31 (27%) Insjöfisk 9 (10 %) 21 (15 %) + 29 (25%) Nej, annat/tveksam 32 (32%) 40 (40 %) 37 (33 %) *exklusive Stockholm stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

23 Fr2. Vet du vilka fiskar det finns kostråd om på grund av miljögifter? Öppen fråga Bas: Känner till kostråden. Siffror för 2013 inom parentes. Bas 2013: Småbarnsföräldrar (925), kvinnor i fertil ålder (445), kustboende (422). % Röding 1 (2 %) 0 (1 %) (2 %) 0 Gös (5 %) (3 %) (1 %) Tonfisk Gädda (6 %) (3 %) (0 %) 8 7 (8 %) (6 %) (5 %) Småbarnsföräldrar (464) Kvinnor i fertil ålder (839*) Kustboende (399) Aborre (9 %) (6 %) (3 %) Ål *exklusive Stockholm stad (1 %) (3 %) (2 %) 23

24 Fr2. Vet du vilka fiskar det finns kostråd om på grund av miljögifter? Öppen fråga Bas: Känner till kostråden. Siffror för 2013 inom parentes. Bas 2013: Småbarnsföräldrar (925), kvinnor i fertil ålder (445), kustboende (422). % Makrill Hälleflundra (1 %) (1 %) (0 %) (2 %) (1 %) (0 %) Fet fisk Vänernfisk-/lax Vätternfisk-/röding Annat 4 (3 %) 3 (3 %) 6 (4 %) 2 (1 %) 1 (2 %) 1 (1 %) 4 (1 %) 2 (1 %) 2 (0 %) 3 (1%) 4 (0 %) 4 (1 %) Småbarnsföräldrar (464) Kvinnor i fertil ålder (839*) Kustboende (399) Nej, annat/tveksam 32 (32 %) 40 (40 %) 37 (33 %) *exklusive Stockholm stad 24

25 Kunskap om riskgrupperna 25

26 Kunskap om riskgrupperna Kommentar Flertalet bland de som åtminstone har hört talas om att det finns kostråd för fisk vet också att råden i första hand riktar sig till vissa grupper. Målgrupperna småbarnsföräldrar och kustboende ligger på ungefär samma nivå som 2013, medan den största ökningen mellan 2013 och 2014 ser vi bland fertila kvinnor totalt (76 % 2014, 67 % 2013), och då särskilt bland kvinnor år (83 % 2014, 76 % 2013). Dessa ökningarna är statistisk säkerställda. Samtliga målgrupper uppger gravida kvinnor som den grupp till vilka råden främst ska riktas. Barn/småbarn är det också många som anger. Det är dock få som säger att fertila kvinnor/kvinnor som ämnar blir gravida samt ammande kvinnor generellt sett är en viktig målgrupp. Jämfört med 2013 ser vi att andelarna ligger på ungefär samma nivå i årets undersökning som förra årets undersökning. 26

27 Fr3. Vet du om dessa kostråd riktar sig till några speciella grupper i befolkningen? Bas: Hört talas om kostråden (inom parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (464) 73 Kvinnor i fertil ålder 2014 (907)* år (441) år (466) 82 Kustboende 2014 (399) % *inklusive Stockholms stad 27

28 Fr3. Vet du om dessa kostråd riktar sig till några speciella grupper i befolkningen? Bas: Hört talas om kostråden/2010: känner till (inom parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (464) (925) (707) 79 Kvinnor i fertil ålder 2014 (839)* (445)* 67 Kustboende 2014 (399) 2013 (422) (341) % *exklusive Stockholms stad 28

29 Fr3. Vet du om dessa kostråd riktar sig till några speciella grupper i befolkningen? Bas: Hört talas om kostråden/2010: känner till (inom parentes) Fertila kvinnor* Andel som svarat ja Totalt 2014 (839) 73 + Totalt 2013 (445) år 2014 (407) år 2013 (190) år 2014 (432) år 2013 (255) *exklusive Stockholms stad % + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

30 Fr4. Kan du ange till vilka grupper dessa råd främst riktas? Öppen fråga Bas: Vet att kostråden riktas till vissa grupper. Siffror för 2013 inom parentes. Bas 2013: Småbarnsföräldrar (685), kvinnor i fertil ålder (322), kustboende (293). Småbarnsföräldrar (341) Kvinnor i fertil ålder (622*) Kustboende (265) *exklusive Stockholm stad % 3 (2 %) 9 (7 %) 7 (11 %) 6 (1 %) 4 (2 %) 4 (5 %) 4 (4 %) 11 (10 %) 5 (9 %) 6 (2 %) 5 (8 %) 3 (4 %) 3 (0 %) 7 (7 %) 3 (2 %) 9 (1 %) 4 (2 %) 4 (4 %) 38 (41 %) 50 (50 %) 46 (38 %) 94 (94 %) 95 (95 %) 93 (93 %) Gravida Barn/småbarn Sjuka/dåligt immunförsvar Fertil ålder/ämnar bli gravid Ammande kvinnor Unga kvinnor/kvinnor/mammor Äldre Folk i allmänhet 30

31 Kunskap om informationssökning 31

32 Kunskap om informationssökning Kommentar Ungefär hälften bland respondenter i målgrupperna småbarnsföräldrar (54 %) och fertila kvinnor (48 %) uppger att de vet var man kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter. 59 procent bland fertila kvinnor år uppger att de vet var man kan information; en signifikant högre andel jämfört med 2013 (51 %). Andelen som känner till var de kan få information ligger betydligt lägre bland respondenter i målgruppen kustboende i jämförelse med övriga målgrupper, 31 procent anger detta. Dock har andelen ökat signifikant jämfört med föregående undersökning då andelen låg på 22 procent. På frågan om var man kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter svarar majoriteten Livsmedelsverket; 81 procent bland småbarnsföräldrar, 76 procent bland fertila kvinnor och 57 procent bland kustboende. Det näst mest förekommande svarsalternativet bland målgrupperna är Internet låg andelen som svarade Livsmedelsverket bland fertila kvinnor på 68 procent, en andel som har ökat signifikant 2014 (76 %). 32

33 Fr5. Vet du var du kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) 54 Kvinnor i fertil ålder 2014 (1000)* år (500) år (500) 57 Kustboende 2014 (502) 31 % *inklusive Stockholms stad 33

34 Fr5. Vet du var du kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) 2013 (999) (1004) 49 Kvinnor i fertil ålder 2014 (925)* 2013 (497)* Kustboende 2014 (502) (493) 2010 (611) % *exklusive Stockholms stad 34

35 Fr5. Vet du var du kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter? Bas: Samtliga (se parentes) Fertila kvinnor* Andel som svarat ja Totalt 2014 (925) 48 Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) 51 % *exklusive Stockholms stad 35

36 Fr6. Kan du ange var du kan få sådan information? Öppen fråga Bas: Vet var man kan information om kostråd Bas 2013: Småbarnsföräldrar (502), kvinnor i fertil ålder (246), kustboende (119). 81 (75 %) Småbarnsföräldrar (270) 5 (5 %) 16 (13 %) 4 (5 %) Livsmedelsverket/slv.se Internet 76 (68 %) BVC Fertila kvinnor (457*) 1 (0 %) 2 (2%) 18 (16 %) MVC * Mest förekommande svarsalternativ. Se tabeller för fullständig redovisning. 57 (60 %) Kustboende (149) 1 (0 %) 26 (27%) 1 (6 %) % *exklusive Stockholm stad 36

37 Konsumtion av riskfisk 37

38 Konsumtion av strömming och riskfisk Kommentar Småbarnsföräldrar och kvinnor i fertil ålder fick frågan om hur ofta de serverar strömming till sina barn respektive äter strömming (strömming är den enda av de olika fisksorter som omfattas av undantaget som finns att tillgå i Sverige generellt). Majoriteten bland småbarnsföräldrar serverar aldrig strömming till sina barn (77 %). Var femte gör det någon/några gånger per år. Andelarna var ungefär de samma I den andra gruppen som ska begränsa sitt intag till några gånger per år, kvinnor i fertil ålder, äter 43 procent någon gång strömming, drygt hälften (54 %) äter aldrig strömming. Resultaten för denna målgrupp skiljer sig inte från 2013 års undersökning, det är inga signifikanta skillnader i resultaten för fertila kvinnor år och år. Övriga vuxna (dvs de som inte är kvinnor i fertil ålder och gravida/ammande) rekommenderas begränsa sitt intag av de aktuella fiskarna till en gång per vecka. Kustboende fick frågan om hur ofta de äter strömming, vildfångad lax eller öring från Östersjön, Vänern eller Vättern, vildfångad sik från Vänern eller Vättern, eller röding från Vättern. 18 procent äter någon av dessa någon/några gånger i månaden, ungefär samma andel som 2013 (19 %). Nära hälften (47 %) äter någon av dessa fiskar någon/några gånger per år. 38

39 Fr7. Hur ofta serverar du strömming till dina barn? Ställd endast till småbarnsföräldrar. Bas: Samtliga småbarnsföräldrar % Småbarnsföräldrar 2014 (500) (999) Aldrig Någon/några gånger per år Någon/några gånger i månaden En gång i veckan Mer än en gång i veckan Vet ej 39

40 Fr8. Hur ofta äter du strömming? Ställd endast till kvinnor i fertil ålder. Bas: Samtliga fertila kvinnor % Fertila kvinnor 2014 (1000)* Aldrig Någon/några gånger per år Någon/några gånger i månaden En gång i veckan Mer än en gång i veckan Vet ej *inklusive Stockholms stad 40

41 Fr8. Hur ofta äter du strömming? Ställd endast till kvinnor i fertil ålder. Bas: Samtliga (se inom parentes) Fertila kvinnor* % Fertila kvinnor 2014 (925)* (497) Aldrig Någon/några gånger per år Någon/några gånger i månaden En gång i veckan Mer än en gång i veckan Vet ej *exklusive Stockholms stad 41

42 Fr8. Hur ofta äter du strömming? Ställd endast till kvinnor i fertil ålder. Bas: Samtliga (se inom parentes) Fertila kvinnor* % Totalt 2014 (925) Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) Aldrig Någon/några gånger per år Någon/några gånger i månaden En gång i veckan Mer än en gång i veckan Vet ej *exklusive Stockholms stad 42

43 Fr9. Hur ofta äter du strömming, vildfångad lax eller öring från Östersjön, Vänern eller Vättern, vildfångad sik från Vänern eller Vättern, eller röding från Vättern? Ställd endast till kustboende. Bas: Samtliga % Kustboende 2014 (502) (493) Aldrig Någon/några gånger per år Någon/några gånger i månaden En gång i veckan Mer än en gång i veckan Vet ej 43

44 Kunskap om miljögifter i fet fisk och hur detta påverkat den egna konsumtionen 44

45 Kunskap om miljögifter i fet fisk Kommentar Majoriteten av de tillfrågade vet att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. 83 procent bland respondenter i målgruppen småbarnsföräldrar uppger detta, bland fertila kvinnor och kustboende är det 3 av 4 som vet detta. Betydligt flera fertila kvinnor år uppger 2014 jämfört med 2013 att de vet att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern (81 % vs 74 %). Bland småbarnsföräldrar är det 37 procent som uppger att kunskapen om att det kan finnas miljögifter i fisken har påverkat hur ofta de äter den, och att de avstår helt eller äter mindre på grund av det. Denna andel ligger på 32 procent bland kvinnor i fertil ålder och 34 procent bland kustboende. Det är inga signifikanta skillnader jämfört med 2013 års undersökning i denna fråga. 45

46 Fr10. Känner du till att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) 83 Kvinnor i fertil ålder (1000)* år (500) år (500) 82 Kustboende 2014 (502) % *inklusive Stockholms stad 46

47 Fr10. Känner du till att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern?. Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) 2013 (999) Kvinnor i fertil ålder (925)* 2013 (497)* Kustboende 2014 (502) (493) % *exklusive Stockholms stad 47

48 Fr10. Känner du till att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern?. Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Fertila kvinnor* Andel som svarat ja Totalt 2014 (1000) Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) % *exklusive Stockholms stad 48

49 Fr11. Har din kunskap om att det kan finnas miljögifter i fisken påverkat hur ofta du äter den? Bas: Känner till att det finns miljögifter i fet fisk (inom parentes) % Småbarnsföräldrar 2014 (413) Kvinnor i fertil ålder 2014 (758)* år (349) år (409) Kustboende 2014 (378) *inklusive Stockholms stad Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej 49

50 Fr11. Har din kunskap om att det kan finnas miljögifter i fisken påverkat hur ofta du äter den? Bas: Känner till att det finns miljögifter i fet fisk (inom parentes) % - Småbarnsföräldrar 2014 (413) (799) Kvinnor i fertil ålder 2014 (699)* (374)* Kustboende 2014 (378) (368) Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej *exklusive Stockholms stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

51 Fr11. Har din kunskap om att det kan finnas miljögifter i fisken påverkat hur ofta du äter den? Bas: Känner till att det finns miljögifter i fet fisk (inom parentes) Fertila kvinnor* % Totalt 2014 (699) Totalt 2013 (374) år 2014 (322) år 2013 (160) år 2014 (377) år 2013 (214) *exklusive Stockholms stad Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej 51

52 Uppmärksammat kampanjen 52

53 Uppmärksammat kampanjen Kommentar Var tredje respondent inom målgrupperna småbarnsföräldrar samt fertila kvinnor uppger att de har uppmärksammat att frågan om miljögifter, dioxiner, och PCB i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har tagits upp i media. Här är andelarna lika mellan fertila kvinnor år och år. Bland kustboende är denna andel 44 procent, vilket är en betydlig nergång jämfört med 2013 då andelen var 54 procent. Få har uppmärksammat informationskampanjen All fisk är inte nyttig bland de tre målgrupperna; endast 7 procent bland småbarnsföräldrar och kustboende och 11 procent bland kvinnor i fertil ålder. Signifikant flera fertila kvinnor år (13 %) än år (8 %) har uppmärksammat kampanjen. Respondenterna har i störst utsträckning sett eller hört om frågan om miljögifter, dioxiner och PCB i fet fisk från Östersjön Vänern och Vättern via media. Endast 1-3 procent uppger Livsmedelsverket. Relativt många kan ej ge ett svar på denna fråga. 4 av 10 småbarnsföräldrar (39 %) uppger att det de har sett/hört i media påverkat deras konsumtion av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern, och att de avstår eller äter mindre av sådan fisk på grund av det. 31 procent bland fertila kvinnor samt 33 procent bland kustboende uppger samma sak. Det finns inga signifikanta skillnader mellan de olika mätåren i målgrupperna. 53

54 Fr12. Har du under det senaste året uppmärksammat att frågan om miljögifter, dioxiner, och PCB i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har tagits upp i media? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) 33 Kvinnor i fertil ålder 2014 (1000)* år (500) år (500) 31 Kustboende 2014 (502) % *inklusive Stockholms stad 54

55 Fr12. Har du under det senaste året uppmärksammat att frågan om miljögifter, dioxiner och PCB i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har tagits upp i media? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) (999) 37 Kvinnor i fertil ålder 2014 (925)* (497)* 36 Kustboende 2014 (502) (493) % *exklusive Stockholms stad 55

56 Fr12. Har du under det senaste året uppmärksammat att frågan om miljögifter, dioxiner och PCB i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har tagits upp i media? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Fertila kvinnor* Andel som svarat ja Totalt 2014 (925) 32 Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) % *exklusive Stockholms stad 56

57 Fr13. Har du uppmärksammat en informationskampanj om fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern med en slogan: All fisk är inte nyttig? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) 7 Kvinnor i fertil ålder 2014 (1000)* år (500) år (500) 8 Kustboende 2014 (502) % *inklusive Stockholms stad 57

58 Fr13. Har du uppmärksammat en informationskampanj om fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern med en slogan: All fisk är inte nyttig? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Andel som svarat ja Småbarnsföräldrar 2014 (500) (999) 9 Kvinnor i fertil ålder 2014 (925)* 2013 (497)* Kustboende 2014 (502) (493) % *exklusive Stockholms stad 58

59 Fr13. Har du uppmärksammat en informationskampanj om fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern med en slogan: All fisk är inte nyttig? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Fertila kvinnor* Andel som svarat ja Totalt 2014 (925) Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) % *exklusive Stockholms stad 59

60 Fr14. Var har du sett eller hört om frågan om miljögifter, dioxiner och PCB i fet fisk från Östersjön Vänern och Vättern? Öppen fråga Bas: Uppmärksammat frågan om fet fisk i media eller informationskampanjen (se parentes) Bas 2013: Småbarnsföräldrar (415), kvinnor i fertil ålder (200), kustboende (283). Småbarnsföräldrar (173) Fertila kvinnor (341*) Kustboende (241) *exklusive Stockholm stad 7 (7 %) 1 (1 %) 2 (2 %) 2 (1 %) 3 (2 %) 6 (2 %) 1 (2 %) 6 (2 %) 9 (9 %) 0 (1 %) 1 (2 %) 2 (3 %) 3 (2 %) 1 (2 %) 0 (2 %) 7 (2 %) 2 (2 %) 1 (0 %) 0 (1 %) 1 (0 %) 1 (0 %) 1 (0 %) 0 (1 %) 5 (3 %) 45 (51 %) Media (radio, tv, dags- och veckotidningar) Internet Facktidningar 42 (37 %) Anhöriga/bekanta 40 (49 %) 48 (40 %) 54 (55 %) 40 (39 %) Via arbetet Livsmedelsverket MVC/BVC Uppdrag granskning Annat Vet ej Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med 2013 % 60

61 Fr15. Har det du sett/hört i media påverkat din konsumtion av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Bas: Uppmärksammat frågan om fet fisk i media eller informationskampanjen (se parentes) % Småbarnsföräldrar 2014 (173) Kvinnor i fertil ålder 2014 (367)* år (197) år (170) Kustboende 2014 (241) *inklusive Stockholms stad Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej 61

62 Fr15. Har det du sett/hört i media påverkat din konsumtion av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Bas: Uppmärksammat frågan om fet fisk i media eller informationskampanjen (se parentes) % Småbarnsföräldrar 2014 (173) (415) Kvinnor i fertil ålder 2014 (341)* (200)* Kustboende 2014 (241) (283) *exklusive Stockholms stad Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej 62

63 Fr15. Har det du sett/hört i media påverkat din konsumtion av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Bas: Uppmärksammat frågan om fet fisk i media eller informationskampanjen (se parentes) Fertila kvinnor* % Totalt 2014 (341) Totalt 2013 (200) år 2014 (180) år 2013 (89) år 2014 (161) år 2013 (111) *exklusive Stockholms stad Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej 63

64 Kännedom om innehållet i kostråden 64

65 Kännedom om kostråden om miljögifter i fet fisk Kommentar På frågan om man vet hur ofta det är rekommenderat att barn, ungdomar, kvinnor som tänker skaffa barn någon gång i livet samt gravida och ammande högst bör äta dessa fiskar svarar de största andelarna i samtliga målgrupper 2-3 gånger per år vilket är det svar som överensstämmer med Livsmedelsverkets råd. Relativt många anser sig inte kunna ge något svar på denna fråga, särskilt för kustboende där andelen vet ej ligger på 42 procent. Dock sjunker andelarna vet ej för alla målgrupper något jämfört med föregående mätning. Bland kustboende uppger ungefär var fjärde (23 %) att gränsen är 2-3 gånger per år; lägst bland de tre målgrupperna. Bland fertila kvinnor år säger en signifikant högre andel jämfört med 2013 att det är högst 2-3 gånger per år (40 procent vs 29 procent) procent tror att kostråden rekommenderar de viktiga målgrupperna att överhuvudtaget inte äta riskfisk, medan procent tror att de högst kan äta de 1 gång per månad. När det gäller kostråd om de aktuella fiskarna för den övriga befolkningen, det vill säga vuxna män och kvinnor som inte tänker skaffa barn, svarar ungefär hälften i samtliga målgrupper att de inte vet. Det svar som överensstämmer med Livsmedelsverkets kostråd, högst en gång i veckan, anges av mellan 6-11 procent i de olika målgrupperna. 65

66 Fr16. Kostråden rekommenderar att barn, ungdomar, kvinnor som tänker skaffa barn någon gång i livet samt gravida och ammande inte bör äta dessa fiskar för ofta. Vet du hur ofta de här grupperna högst bör äta dessa fiskar? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) % Småbarnsföräldrar 2014 (500) Kvinnor i fertil ålder 2014 (1000)* år (500) år (500) Kustboende 2014 (502) De ska inte äta dem alls Högst 2-3 ggr per år Högst 1 gång per månad Högst 2-3 ggr per månad Högst 1 gång i veckan Vet ej *inklusive Stockholms stad 66

67 Fr16. Kostråden rekommenderar att barn, ungdomar, kvinnor som tänker skaffa barn någon gång i livet samt gravida och ammande inte bör äta dessa fiskar för ofta. Vet du hur ofta de här grupperna högst bör äta dessa fiskar? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) % + - Småbarnsföräldrar 2014 (500) (999) Kvinnor i fertil ålder 2014 (925)* (497)* Kustboende 2014 (502) (493) De ska inte äta dem alls Högst 2-3 ggr per år Högst 1 gång per månad Högst 2-3 ggr per månad Högst 1 gång i veckan Vet ej *exklusive Stockholms stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

68 Fr16. Kostråden rekommenderar att barn, ungdomar, kvinnor som tänker skaffa barn någon gång i livet samt gravida och ammande inte bör äta dessa fiskar för ofta. Vet du hur ofta de här grupperna högst bör äta dessa fiskar? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Fertila kvinnor* Totalt 2014 (925) % Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) De ska inte äta dem alls Högst 2-3 ggr per år Högst 1 gång per månad Högst 2-3 ggr per månad Högst 1 gång i veckan Vet ej *exklusive Stockholms stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

69 Fr17. Det finns också kostråd om de här fiskarna för den övriga befolkningen, det vill säga vuxna män och kvinnor som inte tänker skaffa barn. Vet du hur ofta bör de här grupperna högst äta dessa fiskar? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) % Småbarnsföräldrar 2014 (500) Kvinnor i fertil ålder 2014 (1000)* år (500) år (500) Kustboende 2014 (502) De ska inte äta dem alls Högst 2-3 ggr per år Högst 1 gång per månad Högst 2-3 ggr per månad Högst 1 gång i veckan Vet ej *inklusive Stockholms stad 69

70 Fr17. Det finns också kostråd om de här fiskarna för den övriga befolkningen, det vill säga vuxna män och kvinnor som inte tänker skaffa barn. Vet du hur ofta bör de här grupperna högst äta dessa fiskar? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) % Småbarnsföräldrar 2014 (500) (999) Kvinnor i fertil ålder 2014 (925)* (497)* Kustboende 2014 (502) (493) De ska inte äta dem alls Högst 2-3 ggr per år Högst 1 gång per månad Högst 2-3 ggr per månad Högst 1 gång i veckan Vet ej *exklusive Stockholms stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

71 Fr17. Det finns också kostråd om de här fiskarna för den övriga befolkningen, det vill säga vuxna män och kvinnor som inte tänker skaffa barn. Vet du hur ofta bör de här grupperna högst äta dessa fiskar? Bas: Samtliga inom varje målgrupp (se parentes) Fertila kvinnor* Totalt 2014 (925) % Totalt 2013 (497) år 2014 (462) år 2013 (212) år 2014 (463) år 2013 (285) De ska inte äta dem alls Högst 2-3 ggr per år Högst 1 gång per månad Högst 2-3 ggr per månad Högst 1 gång i veckan Vet ej *exklusive Stockholms stad + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

72 Fertila kvinnor år boende vid kusten/ej vid kusten 72

73 Fertila kvinnor år kustboende/ej kustboende Fr1. Känner du till om det finns kostråd om miljögifter i fisk? Bas: Samtliga % Fr3. Vet du om dessa kostråd riktar sig till några speciella grupper i befolkningen? år kustboende (250) år kustboende (229) år ej kustboende (250) år ej kustboende (212) 61 % Känner till mycket väl Känner till ganska väl Känner till lite Hört talas om men känner knappt till Nej, aldrig hört talas om Tveksam, vet ej

74 Fertila kvinnor år kustboende/ej kustboende Fr5. Vet du var du kan få information om kostråd om fisk som innehåller miljögifter? Bas: Samtliga Fr10. Känner du till att det finns miljögifter i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Bas: Samtliga år kustboende (250) år kustboende (250) år ej kustboende (250) år ej kustboende (250) 67 % %

75 Fertila kvinnor år kustboende/ej kustboende F12. Har du under det senaste året uppmärksammat att frågan om miljögifter, dioxiner, och PCB i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har tagits upp i media? Bas: Samtliga Fr13. Har du uppmärksammat en informationskampanj om fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern med en slogan: All fisk är inte nyttig? Bas: Samtliga år kustboende (250) år kustboende (250) år ej kustboende (250) år ej kustboende (250) 12 % %

76 Fertila kvinnor år kustboende/ej kustboende Fr15. Har det du sett/hört i media påverkat din konsumtion av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Bas: Uppmärksammat % frågan i media eller informationskampanjen Fr16. Kostråden rekommenderar att barn, ungdomar, kvinnor som tänker skaffa barn någon gång i livet samt gravida och ammande inte bör äta % dessa fiskar för ofta. Vet du hur ofta de här grupperna högst bör äta dessa fiskar? Bas: Samtliga år kustboende (109) år kustboende (250) år ej kustboende (88) år ej kustboende (250) Ja, jag avstår helt på grund av det Ja, jag äter mindre på grund av det Nej, jag äter fisken lika ofta som förut Nej, jag äter inte sådan fisk av andra skäl Vet ej De ska inte äta dem alls Högst 1 gång per månad Högst 1 gång i veckan Högst 2-3 ggr per år Högst 2-3 ggr per månad Vet ej + Andelen har ökat signifikant jämfört med Andelen har minskat signifikant jämfört med

77 Bakgrundsvariabler 77

78 Bakgrundsvariabler Småbarnsföräldrar Bas: Samtliga Man Kvinna år (500) 2013 (999) år år år % 78

79 Bakgrundsvariabler Småbarnsföräldrar Bas: Samtliga 1 i hushållet i hushållet i hushållet (500) 4 i hushållet (999) 5 eller flera i hushållet % 79

80 Bakgrundsvariabler Småbarnsföräldrar Bas: Samtliga Grundskola 2 5 Gymnasium Högskola/universitet (500) Storstäder (999) Städer Glesbygd % 80

81 Bakgrundsvariabler Kvinnor i fertil ålder Bas: Samtliga* (1000) % *inklusive Stockholms stad 81

82 Bakgrundsvariabler Kvinnor i fertil ålder Bas: Exklusive Stockholms stad (925) 2013 (497) % 82

83 Bakgrundsvariabler Kvinnor i fertil ålder Bas: Samtliga* (1000) 1 i hushållet 24 2 i hushållet 31 3 i hushållet i hushållet 22 5 eller flera i hushållet % *inklusive Stockholms stad 83

84 Bakgrundsvariabler Kvinnor i fertil ålder Bas: Exklusive Stockholms stad 1 i hushållet i hushållet i hushållet 4 i hushållet (925) 2013 (497) 5 eller flera i hushållet % 84

85 Bakgrundsvariabler Kvinnor i fertil ålder Bas: Samtliga* (1000) Grundskola 6 Gymnasium 29 Högskola/universitet 65 Storstäder Städer 51 Glesbygd % *inklusive Stockholms stad 85

86 Bakgrundsvariabler Kvinnor i fertil ålder Bas: Exklusive Stockholms stad Grundskola 4 6 Gymnasium Högskola/universitet Storstäder (925) 2013 (497) Städer Glesbygd % 86

87 Bakgrundsvariabler Kustboende Bas: Samtliga Man % Kvinna år år (502) 2013 (493) år år

88 Bakgrundsvariabler Kustboende Bas: Samtliga % 1 i hushållet i hushållet i hushållet (502) 2013 (493) 4 i hushållet eller flera i hushållet

89 Bakgrundsvariabler Kustboende Bas: Samtliga % Grundskola Gymnasium Högskola/universitet (502) 2013 (493) Storstäder 1 5 Städer Glesbygd

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Fältarbetsperiod: Juni - Juli 203 TNS SIFO Avdelningen för Opinions & Samhällsundersökningar PL: Claes Falck Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket Risk med fisk Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket - Vad är dioxiner och PCB Agenda - Risker med dioxiner och dioxinlika PCB - Halter i livsmedel - Kostråd och kännedom

Läs mer

Kvicksilver och cesium i matfisk

Kvicksilver och cesium i matfisk Kvicksilver och cesium i matfisk 2010-2011 Norrbotten 2011 Bakgrund Stort intresse hos allmänheten Matfisk är största exponeringskällan för Kvicksilver Hälsorelaterad miljöövervakning Uppföljning av miljömålen

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre Uppdaterad 2010-09-09 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern MEDDELANDE Datum 2015-01-12 Beteckning Sida 1/3 Enligt sändlista Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern Kompletterande analyser har bekräftat att det förekommer halter av dioxin i sik

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27 Regionfrågor Skåne Rapport 201-0-2 Om undersökningen Ämne: Regionfrågor Skåne Projektnummer: 12 Uppdragsgivare: New Republic Projektledare Sifo: Johan Orbe, Mikaela Ekblad Målgrupp: Allmänheten 18- år

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin 9 februari 2016 TNS Sifo 2016 1533447 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2015 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Råd om mat till dig som ammar

Råd om mat till dig som ammar Råd om mat till dig som ammar LIVSMEDELS VERKET Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder. Många rutiner vänds upp och ner när du får ett litet barn att ta hänsyn till, och dina

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04 Strömming. Foto: Dan Blomkvist Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming Uppdaterad 212-1-4 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar bakgrundsinformation,

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär RAPPORT 2014:2 Per E Ljung¹, Camilla Sandström², Göran Ericsson¹ & Emma Kvastegård¹ ¹ Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU ² Statsvetenskapliga

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

2011-02-28 Dnr 115/2010. Redovisning av regeringsuppdrag rörande gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet

2011-02-28 Dnr 115/2010. Redovisning av regeringsuppdrag rörande gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet 1 2011-02-28 Dnr 115/2010 Redovisning av regeringsuppdrag rörande gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet 2 Innehållsförteckning Sida Rubrik 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Råd om mat till dig som är gravid

Råd om mat till dig som är gravid Råd om mat till dig som är gravid LIVSMEDELS VERKET Under graviditeten börjar många fundera över sina matvanor. Kanske gäller det även dig. Tidigare har du bara behövt tänka på dig själv. Nu ska du bry

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare

Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Anita Bergsveen TNS SIFO Bearbetningar av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten Bakgrund

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Livsmedelsverket Förtroendeundersökning bland konsumenter 2016

Livsmedelsverket Förtroendeundersökning bland konsumenter 2016 Livsmedelsverket Förtroendeundersökning bland konsumenter Rapport Johan Orbe Caroline Theorell -- Bakgrund och syfte Bakgrund och syfte Livsmedelsverket mäter regelbundet förtroendet bland sina viktigaste

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 6 maj 015 151 Anita Bergsveen Innehåll 1 Om undersökningen 0 Sammanfattning 0 Resultat 05 Mest omtyckta djur, fåglar och 06 blommor Vistelser i naturen 1 Mest

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen Rapport Ekologiska och svenska livsmedel Livsmedelsföretagen 24-3-2 Om undersökningen Antal intervjuer 5 intervjuer Metod Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010 Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tarmcancerrapporten 2010 1 Om undersökningen Ämne: Tarmcancerrapporten 2010 Projektnummer: 1520612 Uppdragsgivare: Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tid för fältarbete:

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Frågor och svar om norsk odlad lax.

Frågor och svar om norsk odlad lax. Frågor och svar om norsk odlad lax. Lax är en av världens mest populära matfiskar. Varje dag serveras 14 miljoner portioner norsk odlad lax över hela jorden. Bara några timmar efter det att laxen tagits

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Delprojekt 1.Provtagning och analys av dioxiner och PCB i konsumtionsfisk från Östersjöområdet och andra livsmedel

Delprojekt 1.Provtagning och analys av dioxiner och PCB i konsumtionsfisk från Östersjöområdet och andra livsmedel 1 Dnr 10-1-10 Dnr 115/2010 2010-02-23 Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Bakgrund I Livsmedelsverkets, Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets regleringsbrev för budgetåret 2009 konstateras att Sveriges

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 Ipsos: David Ahlin 2015 Ipsos. All rights reserved Var tredje stockholmare ger pengar till tiggare men betydligt färre tycker att det

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer