Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter"

Transkript

1 Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter PER-ERIK JOSEPHSON THOMAS ERIKSSON MIKAEL FRÖDELL Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige, 2011 Rapport 2011:2

2 Vad kostar materialet, egentligen? exempel för armeringsprodukter Per-Erik Josephson, Thomas Eriksson och Mikael Frödell Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

3 Vad kostar materialet, egentligen? exempel för armeringsprodukter PER-ERIK JOSEPHSON, THOMAS ERIKSSON OCH MIKAEL FRÖDELL Per-Erik Josephson, Thomas Eriksson och Mikael Frödell Rapport 2011:2 ISSN Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management Chalmers tekniska högskola SE Göteborg, Sverige Tel: +46 (31) Tryck: Chalmers Reproservice, Göteborg, Sverige

4 Förord Den här rapporten baseras på en studie som kom till efter ett samtal mellan Tore Bexér vid Celsa Steel Service och Per-Erik Josephson vid Chalmers tekniska högskola. Tore beskrev hur han och hans medarbetare upplever att byggentreprenörer i alltför stor utsträckning baserar sina köp av byggvaror i det här fallet armeringsprodukter - på materialpriset och inte på kostnaden för hela leveransen. Per-Erik berättade om hur han och hans forskarkollegor drev studier med syfte att synliggöra hur processerna egentligen ser ut och var resurserna egentligen förbrukas. Eftersom materialflödet har stor betydelse för effektiv och säker produktion på byggarbetsplatser fanns intresse för nya studier, inte minst med utgångspunkt från materialleverantören. Samtalet ledde till en gemensam studie där Thomas Eriksson vid Celsa genomförde datainsamlingen och Mikael Frödell och Per-Erik Josephson vid Chalmers valde studiemetoder och handledde datainsamlingen. En huvudfråga för studien var vad armeringsmaterialet kostar inklusive frakt, hantering och mellanlager på byggplatsen, samt slutmontering. För att nå svaret genomfördes värdeflödesanalyser, dvs en uppföljning av materialets resa från lossning till slutmontering, och s k frekvensanalyser, dvs en uppföljning av vad armerare lägger sin arbetstid på. I rapporten redovisar vi exempel från fyra projekt där Celsa Steel Service har levererat armeringsprodukter och reflekterar över hur totalkostnaden för armering kan minskas utifrån ett kundperspektiv. Det som överraskat oss mest under studien är det stora och uteslutande positiva bemötandet som armerarna gett. De gav oss mycket feedback och hade många idéer om hur man kan planera och genomföra armeringsarbete bättre. De var starkt engagerade i att vilja förbättra sin egen situation och uppskattade att någon hade tid att lyssna till deras synpunkter. Platscheferna och arbetsledarna visade också intresse av att utveckla processerna, men känner sig ofta tvingade att prioritera de kortsiktiga frågorna. De råd som vi presenterar i rapporten baseras på studier av armeringsprodukter. Men vi bedömer att situationen är likartad för många andra byggvaror. Råden är därför riktade till byggentreprenörer såväl som till tillverkare och leverantörer av byggmaterial i allmänhet. Arbetsgruppen har bestått av författarna, samt Tore Bexér och Magnus Lundgren vid Celsa Steel Service ( Arbetet har vidare utförts inom ramen för Styrkeområdet Produktion vid Chalmers ( Vi vill här särskilt tacka följande: De byggföretag vid vars projekt data samlats in. De individer som intervjuats i samband med studien, bl a byggplatschefer, arbetsledare, armerare och förare som transporterat material till byggplatser. Göteborg/Halmstad i januari 2011 Per-Erik Josephson Thomas Eriksson Mikael Frödell 3

5 4

6 Exekutiv sammanfattning Den här rapporten handlar om vad byggmaterial egentligen kostar, dvs vad den totala kostnaden är för att få ett visst material tillverkat, fraktat och slutmonterat på plats i byggnaden eller anläggningen. Den baseras på fyra delstudier vid bygg- och anläggningsprojekt där armeringsprodukter av typ ILF har monterats. Vid varje delstudie har såväl materialflöden som armerares arbete följts upp. I de fyra delstudierna är fraktkostnaden kr/ton och hanteringen på byggplatsen kr/ton. Genomsnittspriset för den ILF som levererades under 2010 är 6480 kr/ton. Kostnaden för att hantera armeringsmaterialet på byggplatsen kostar alltså i storleksordningen lika mycket som det kostar att tillverka samma material. Det innebär att byggentreprenörens produktionsplanering och samverkan med armeringsleverantören för att skapa effektiva materialflöden är mångfalt mer betydelsefullt än att förhandla om enstaka procent på materialpriset. Den stora spridningen i resultaten kan delvis förklaras av att det är olika typer av projekt med olika logistiska förutsättningar, men också av hur materialet hanteras på byggplatsen. Det indikerar goda förbättringsmöjligheter. Uppföljningarna av armerare visar att 15-45% av deras arbetstid utgörs av tidsförluster. Uppföljningarna av materialflödet på byggplatsen visar att materialet mellanlagras 2-4 gånger innan slutmonteringen. Studierna visar vidare att problem ofta uppstår vid lossningen och att materialet ofta måste sorteras om på byggplatsen. Med grund i dessa delstudier är det sannolikt att (1) totalkostnaden för armeringsmaterial kan minskas med ca 20-40% vid majoriteten av alla bygg- och anläggningsprojekt och att (2) totaltiden på byggplatsen kan kortas med 60-90% vid många byggprojekt. Förbättringsmöjligheterna blir än mer uppenbara då processen betraktas i ett större perspektiv. Då materialet slutmonterats kan det betraktas som att ligga i ännu ett mellanlager då det dröjer ytterligare lång tid innan produkten tas i bruk. Byggarbetet pågår i regel under 40 timmar per vecka, dvs ca 21% av tillgänglig tid. Det finns alltså många möjligheter med att utnyttja större andel av tiden. Kostnaden för tjänstemän, maskiner och utrustning, bodetablering, energi mm har inte heller beaktats. Då hänsyn tas även till dessa kostnader blir vikten av planerat materialflöde än tydligare. I många projekt är armeringsarbetet kritiskt, dvs en försening i armeringsarbetet leder till förseningar i alla efterföljande aktiviteter. Möjligheten att reducera den totala kostnaden för material bekräftas av de många idéer som de individer som hanterar materialet lämnat under studierna, bl a de förare som fraktar materialet och de armerare som tar emot, hanterar och monterar materialet på byggplatsen. Möjligheten understryks ytterligare av de åtgärder som Celsa Steel Service själva vidtagit baserat på studierna. Det råder alltså ingen tvekan om att det finns goda möjligheter att reducera totalkostnaden för armeringsmaterial. Armeringstillverkaren och byggentreprenören kan var och en vidta åtgärder, men den största potentialen ligger i att de tillsammans utvecklar lösningar för effektivare och säkrare materialflöden. Andra förslag är att öka prefabriceringsgraden, använda 3D-modellering med tydligt ritningsunderlag och tydlig märkning, förtydliga ansvarsområden och styra produktionen hårdare, samt att utföra visst armeringsarbete efter kl 16. 5

7 Innehåll 1 Varför studera kostnader för byggmaterial? Syftet Effektiva materialflöden Metoder för datainsamlingen Armeringsprodukter Fyra leveranser Projekt A: Bostadsrätter Projekt B: Spårbro Projekt C: Bostadsrätter Projekt D: Tråg och betongtunnel Resultat Vad gör armeraren? Hur effektivt är värdeflödet? Vad kostar materialleveransen egentligen? Slutsatser och rekommendationer Slutsatser Förslag på åtgärder Referenser Bilaga 1: Data för fyra projekt Bilaga 2: Koder för frekvensstudien Bilaga 3: Utdrag ur observatörens anteckningar Bilaga 4: Relationskartläggning Projekt B Bilaga 5: Värdeflödesanalys Projekt B Bilaga 6: Vad har Celsa Steel Service lärt sig?

8 1 Varför studera kostnader för byggmaterial? 1.1 Syftet Det pågår en ständig debatt om byggkostnader och hur snabbt dessa kostnader ökar. Särskilt hävdas en snabb prisutveckling för byggmaterial. Byggföretagen fokuserar i regel på inköpspriset för byggmaterial. Tidigare studier om byggarbete ger dock fingervisningar om att kostnaden för att hantera materialet på byggplatsen kan vara väl så stor som inköpspriset. Hur en leverantör anpassar materialet till byggnaden eller anläggningen, hur det förpackas, transporteras, lossas och placeras på byggplatsen kan alltså vara av lika stor eller av större betydelse än priset för materialet. Den här rapporten redovisar resultat från en studie av verkliga kostnader för byggmaterial och använder armeringsprodukter som exempel. Det övergripande syftet är dels att uppskatta totalkostnaden för armeringsmaterial, inklusive hantering på byggplatsen, och dels att öka kunskapen om de problem och svårigheter som uppstår under armeringsförfarandet. Rapporten förväntas därmed kunna utgöra ett underlag för såväl byggmaterialtillverkare som byggentreprenörer att utveckla effektivare processer med minskad totalkostnad som följd. Delfrågor Hur ser värdeflödet ut för armeringsprodukter? Hur ser monteringssituationen ut och hur kan monteringsarbetet göras säkrare och effektivare? Vad kostar leveransen, inklusive slutmontering, och var ligger slöserierna? Uppföljningen har gjorts vid fyra byggprojekt fördelade på olika produkttyper, till olika skeden i produktionen och i olika delar av Sverige. Projekten är valda av Celsa Steel Service i samförstånd med deras kunder och efter avstämning med forskarna. Det har varit en ambition att välja projekt med så olika förutsättningar som möjligt. Men tillgången till projekt och intresset hos arbetsledare och montörer att delta i studien har haft avgörande betydelse för vilka projekt som slutligen ingått. Projekten som studerats har anonymiserats och refereras till som Projekt A D. Följande projekt ingår i studien: Projekt A - Bostadsrätter Projekt B - Spårbro med perronger Projekt C - Bostadsrätter Projekt D - Tråg och betongtunnel Av praktiska skäl har endast kostnader som är direkt knutna till armeringen beräknats. Det innebär att kostnader för t ex kranar, bodetablering och gemensam administration inte ingår. Vidare har vissa antaganden gjorts för att räkna om direkta kostnader till kr/ton. Genomgående har dessa antaganden gjorts på ett sådant sätt att kostnaderna för att hantera materialet på byggplatsen inte överskattas. Studien avser totala kostnader för byggmaterial, men begränsar sig till en uppföljning av vad som händer på byggplatsen. Materialpriserna i de olika projekten har varierat inbördes men i samtliga projekt redovisas 6480 kr/ton. Detta är snittpriset för all inläggningsfärdig armering (ILF) som Celsa Steel Service levererat under helåret

9 1.2 Effektiva materialflöden Det råder ingen som helst tvekan om att byggprojekt är komplicerade. Utmaningen att med effektiv och säker montering uppnå slutkundens krav på produkten är uppenbar. Inte minst med tanke på det stora antalet företag och specialister som måste samordnas. Det råder inte heller någon som helst tvekan om att väl planerade och effektiva materialflöden har stor inverkan på dels hur effektivt byggnadsarbetet kan ske på byggplatsen och dels hur säkert monteringen kan ske. Det handlar om hur leverantören och distributören förpackar, märker och transporterar materialet. Det handlar också om hur byggentreprenören beställer, tar emot och hanterar materialet på byggplatsen. Störst effekt uppnås alltså om leverantören och byggentreprenören gemensamt kan utveckla arbetssätt för att minska risker för problem och för att minska mängden onödiga arbetsmoment. Studier vid Chalmers visar att slöserier, dvs aktiviteter som innebär en onödig förbrukning av resurser, i byggandet är åtminstone 30-35% av det som slutkunden betalar (se bl a Josephson och Saukkoriipi, 2005). Vid närmare analyser av enskilda delprocesser identifieras i så gott som samtliga fall slöserier i samma storleksordning. I en uppföljande studie föreslås 31 rekommendationer för att minska slöserierna (se Josephson och Saukkoriipi, 2009). Rekommendationerna handlar om att standardisera komponenter/produkter ur ett helhetsperspektiv, precisera och standardisera processer, utveckla organisationer och dess kompetenser, disciplinera ledarskapet och driva successiva förbättringar. En rekommendation är att strukturera materialflödet för effektiv montering. Men även flera av de övriga rekommendationerna har direkt anknytning till materialflödet. Materialadministration har uppmärksammats under lång tid, men fick särskilt stort utrymme i diskussioner om rationalisering i byggandet under 1980-talet, då även kostnadsaspekter beaktades. Ett exempel är Bell och Stukhart (1987), som intervjuade byggproduktionsledare i 20 amerikanska byggprojekt där materialadministration hade särskild prioritet. De fann att kostnaden för arbetskraft kunde minskas med 6% eller mer med särskilt utvecklade system för materialadministration. Ett annat exempel är Larsson (1983), som studerade materialförbrukning vid 12 svenska byggprojekt. Han fann att det i 35 av 73 fall förbrukades 15% eller mer i jämförelse med plan. Likartade resultat konstaterades i en uppföljande studie av Lindhe (1996). Inspirerade av utvecklingen i annan industri svängde intresset senare över mot Just-in-time leveranser, dvs att rätt saker leveras vid rätt tid (se t ex Bertelsen och Nielsen, 1997), mot s k supply chain management, främst inriktat mot materialflöden från fabrik till byggplats (se t ex Agapiou m fl, 1998; Bankvall m fl, 2010) och senare lean-tänkande, dvs minimering av resursslöserier i materialflödet (se t ex Vrijhoef och Koskela, 2000). En ny utvecklingstrend är att ta emot och lyfta in byggmaterial till monteringsstället efter ordinarie arbetstid. Ett skäl är att yrkesarbetarna på så sätt kan fokusera på monteringen. Ett annat skäl är att kranar, bygghissar och annan utrustning är ledig för intransporten vid denna tid. Lindén och Josephson (2010) har studerat intransporten av material vid några byggprojekt och konstaterat färre problem och störningar vid denna lösning. Sammantaget har frågor som hanterar materialflödet inom byggandet liksom relationen mellan materialleverantörer och byggentreprenörer fått förvånansvärt liten uppmärksamhet inom forskningen. Särskilt med tanke på hur mycket material som levereras till byggplatsen 8

10 och hur många entreprenör-leverantörs-relationer som finns i varje bygg- eller anläggningsprojekt. 1.3 Metoder för datainsamlingen Vid varje projekt har en armeringsleverans studerats särskilt. Datainsamlingen till totalkostnadsanalysen utfördes av Celsa Steels Service personal på plats under en arbetsvecka. Insamlingen bestod i huvudsak av två delar; frekvensstudie och värdeflödesanalys. För att fånga upp den administrativa processen i samband med köp och planering genomfördes även relationskartläggningar. Det samlade dataunderlaget är tillräckligt för att presentera exempel på hur materialflödet och materialhanteringen kan se ut vid olika projekt under olika skeden. Det är inte relevant att redovisa medelvärden eftersom förutsättningarna hos bygg- och anläggningsprojekt skiljer sig åt i många avseenden. Frekvensstudie att skapa insikt om armerarnas arbetssituation Metoden handlar om att skapa en bild över vilka arbetsuppgifter som armerarna ägnar sig åt. Frekvensstudier handlar alltså om att förstå hur bra organisationen är, hur väl produktionen är planerad, och i vilken grad produktionen styrs av omgivande externa faktorer. I den här studien är det av särskilt intresse vilken betydelse materialet har, t ex hur det levereras, hur det förpackas, hur det märks upp osv. För kartläggningen har en särskild observatör följt armerarnas arbete ute på byggarbetsplatserna och var 60e sekund registrerat vilken slags arbetsuppgift som utfördes just då. Uppföljningen genomfördes 1-2½ hela arbetsdagar per projekt. Vid varje projekt följdes 1-5 armerare samtidigt. Totalt gjordes 5210 noteringar, vilket motsvarar ca 11 arbetsdagar. Arbetstiden indelas i tre huvudgrupper Monteringsarbete, som innebär att armeringsmaterial kommer på slutlig plats i produkten, dvs det arbete som kunden betalar för. Förberedelser (nödvändigt slöseri), som är aktiviteter som behövs för att kunna utföra monteringsarbetet. Exempel är förberedelser på arbetsstället, framtransport av armeringsmaterial och utrustning och arbetsplanering. Tidsförluster (rent slöseri). Dessa aktiviteter kan i teorin tas bort utan att det påverkar monteringsarbetet eller förberedelserna. Exempel är omarbete, väntan och förflyttning med tomma händer. Värdeflödesanalys - att skapa insikt om materialflödets effektivitet Syftet med värdeflödesanalyser är att kartlägga verkliga situationer för att få insikt om hur materialflödet faktiskt ser ut och att därmed få underlag för förbättringar. I den här studien följdes väl avgränsade delar av materialleveranser från dess ankomst till byggplatsen, via lossning, hantering och mellanlagring till färdig montering. Tider, resurser och problem registrerades underhand. Materialets händelser illustrerades sedan i en värdeflödeskarta. Vid varje projekt genomfördes en analys av värdeflödet. Relationskartläggning - att identifiera kostnader för administrativa moment Syftet med relationskartläggningen är att identifiera kostnader för de administrativa moment som gäller armeringsförfarandet. Kartläggningen utfördes genom intervjuer med platsledningen. Tillsammans ritades en processkarta över aktiviteterna och informationsflödet. Tiden för att utföra de olika aktiviteterna uppskattades samt orsak och verkan av olika vanligt 9

11 förekommande problem dokumenterades. Ett exempel på relationskartläggning redovisas i bilaga Armeringsprodukter Det finns en uppsjö olika armeringsprodukter ute på byggarbetsplatser. Det kan vara svetsade eller najade armeringskorgar, armeringsnät, rullarmering, lagerlängder som klipps och bockas på arbetsstället eller inläggningsfärdig armering (ILF), som är den mest förekommande produkten. Utöver detta finns det en mängd specialprodukter och tjänster, såsom distansstöd, armeringsskarvar, spiraler, ringar, färgmärkning, specificering mm. De produkter som har följts i denna studie tillhör följande grupp: Inläggningsfärdig armering (ILF) Inläggningsfärdig armering (ILF) är armering som levereras klippt och bockad till arbetsplatsen färdig för montering. Armeringen är buntad och märkt efter förtecknat litteranummer. Ett littera innehåller ett eller flera järn av samma geometriska form. Vid specificering av armering kan det anges om armeringsjärnens märkbricka ska kompletteras med en av 81 olika färgkombinationer som anger vilken byggnadsdel armeringen tillhör. Inläggningsfärdigarmering kan i stor utsträckning ersättas av de mer förädlade armeringsprodukterna: Svetsade eller najade armeringskorgar ILF kan i många fall helt eller delvis ersättas av prefabricerade armeringskorgar. Korgarna byggs i fabriker där de enskilda armeringsjärnen fixeras till varandra genom svetsning eller najning. När korgarna levereras till byggarbetsplatsen kan de lyftas direkt ner i gjutformen. Transportmöjligheterna begränsar storleken på korgarna. En korg kan mäta uppemot 3,2 meter på bredden och 14 meter på längden utan särskilda transporttillstånd, och väga upp till 10 ton. I utmattningsbelastande konstruktioner är svetsning i armeringen normalt inte tillåten. Detta innebär att armeringskorgar i dessa fall endast kan användas om korgarna najas ihop i stället för att svetsas eller om konstruktören gör särskilda utmattningsberäkningar. En najad korg är betydligt instabilare än en svetsad korg, vilket medför svårigheter vid transporter och vid lyft av korgen. Det är därför ovanligt med hög prefabriceringsgrad vid exempelvis utmattningsbelastade brobyggnadskonstruktioner där armeringsinnehållet är högt och besparingspotentialen är stor. Rullarmering Rullarmering består av raka armeringsjärn som är fixerade till varandra genom tunna plåtband eller tvinnad ståltråd. Rullarmeringen levereras som ihoprullade mattor. Mattorna rullas sedan snabbt ut till skillnad mot rakjärn där varje enskilt järn ska placeras på plats ett i taget. Rullarna kan göras uppemot 15 meter breda med en vikt som bör ligga runt 1,5 ton. Mattorna kan innehålla ursparingar, vara sneda i en eller två kanter och innehålla avsnitt med extra armering. I utmattningsbelastade konstruktioner där svetsning inte är tillåten används SpinMaster, vilket innebär att järnen är fixerade till varandra genom tvinnad ståltråd. I annat fall används Bamtec där järnen är fixerade genom häftsvetsar på tunna plåtband. 10

12 Armeringsnät Armeringsnät kan tillverkas i alla önskade former och dimensioner. Det som sätter gränserna för storleken (bredd och längd) är möjligheterna att transportera näten. Nät kan snedklippas och bockas efter önskemål. 11

13 12

14 2 Fyra leveranser 2.1 Projekt A: Bostadsrätter Projektet Totalentreprenören bygger bostadsrätter i åtta plan, varav källarplanet är parkeringsgarage. Projektet startade i november 2009 och färdigställdes i augusti 2010 till en kostnad av 90 Mkr. Bottenplattan och källarplanet är platsgjutet medan övriga stommen är prefabricerad i hög grad. Plan 1-6 består av plattbärlag och skalväggar. Varje plan är uppdelat i fyra etapper. Totalt levererade Celsa Steel Service 130 ton klippt och bockad armering till projektet under perioden till Entreprenören är avtalskund hos Celsa Steel Service och parterna jobbar aktivt för att redan före projektstart föra en dialog om hur man på effektivast möjliga sätt bör hantera armeringen för att leverera en så bra produkt som möjligt till beställaren. Armeringsspecifikationerna har upprättas av prefabtillverkaren varefter avrop skett efter överrenskommen leveransplan. Under perioden 9 mars till 7 maj 2010 har man vad avser armering färdigställt 8,2 etapper (dvs delar) i 3 olika plan. Detta motsvarar ca 5 arbetsdagar per del. Figur 1: Varje plan är uppdelat i fyra etapper, del 1-4, i projekt A. Armeringsarbetet En armerare följdes under nästan 2½ arbetsdag vid montering av underkantsarmering A-järn i plattbärlag. Totalt gjordes 987 tidsregistreringar enligt metodik för frekvensstudie. Av arbetstiden ägnades 21% åt monteringsarbete och 32% åt förberedelser, se figur 2. Tidsförlusterna, dvs det rena slöseriet, motsvarade hela 47% av arbetstiden. Relativt mycket tid åtgick till förflyttning och avbrott p g a maskinbrist, men också p g a icke arbetsrelaterad diskussion. Detaljerade resultat redovisas i bilaga 1. Under studien noterades inläggningshastigheter på 70,8 kg/timma, inklusive förflyttning och sortering. Då armeringsarbetet ligger på den tidskritiska tidslinjen i detta byggprojekt är konsekvensen av slöserierna betydligt större än kostnaden för den faktiska arbetstiden. Armeringsarbetet är tidskritiskt då UK-armering måste ligga på plats innan installationer kan monteras. Därefter är 13

15 ÖK-armering tidskritiskt då betongarbetaren väntar på att kunna gjuta. Det direkta arbetet, förberedande arbetet, materialförflyttningen och planeringen kan också reduceras betydligt genom andra produktionsmetoder, såsom prefabricerade armeringskorgar eller BAMTEC. Vid frekvensstudien uppmärksammades också att armeraren då problem uppstår ofta avbryter andra yrkesgrupper, t ex snickare, elektriker eller ventilationsmontör, för att berätta vad som hänt. Det verkliga slöseriet är därför större än enbart det som relaterar till armeraren. Direkt arbete 20,8% Avbrott/väntan 25,6% Indirekt arbete 14,2% Materialförflyttning 8,3% Arbetsplanering 9,8% Omarbete 1,2% Outnyttjad tid 20,1% Figur 2: Vad armerarna ägnar sin arbetstid åt. Exempel från projekt A. Värdeflödet Värdeflödet studerades för 2767 kg blandade A-järn + byglar, 1210 jämnt fördelat på 27 olika littera, vilka monterades i bjälklaget. Den totala tiden från transportbilens ankomst till byggarbetsplatsen till dess att armeringen slutmonterats var 4467 minuter, dvs nästan två veckor. Materialet mellanlagrades tre gånger och sammanlagt under 88% av tiden. Det flyttades och förbereddes under 6% av tiden och slutmonterades 6% av tiden. Problem uppstod p g a att den som specificerat materialet hade slagit ihop de poster som avsåg underkants- och överkantsarmering till en enda post. Det innebar att både underkantsoch överkantsarmeringen kom levererat i en gemensam bunt. En armerare blev därför tvungen att mängda ut överkantsarmering och underkantsarmering från ritningar och därefter dela upp de större buntarna i mindre. För att underlätta det fysiskt hårda sorteringsarbetet togs tornkranen till hjälp. Totalkostnaden Den totala kostnaden för det studerade materialet var kr/ton, varav materialet kostade 6480 kr/ton (55% av totalkostnaden), frakten 948 kr/ton (8%) och hanteringen på byggplatsen 4375 kr/ton (37%). Trots att tidsförlusterna i armerarens arbetstid var stora och att det tog två veckor från materialets ankomst till montering var kostnaden för hantering relativt låg. En förklaring till den låga kostnaden är att montering av plattbärlagsarmering är förhållandevis enkel. Monteringen sker på stora öppna ytor och armeringen består till största del av lätthanterliga raka armeringsjärn. 14

16 Materialflödet 2767kg blandande A-järn + byglar, 1210 järn fördelat på 27st olika littera. Bjälklag Konstruktion, Order, Tillverkning Transport Lossar 23 min Sorterar, buntar 106 min Förflyttar material 20 min Förflyttar material till inbyggnadsplats 66 min Monterar 275 min Lager min Lager 2 50 min Total tid 4467 minuter Lager min Tid till inflyttning 12 månader Lager 3927 min (87,9%) Förflyttar och förbereder 265 min (5,9%) Monterar 275 min (6,2%) Figur 3: Materialflödet för armering. Exempel från projekt A. Figur 4: Total kostnad för armering, inkl montering. Exempel från projekt A. 15

17 2.2 Projekt B: Spårbro Projektet Totalentreprenören bygger bron i två etapper. Etapp 1 innefattar en spårbro med tillhörande perronger i en platsgjuten och efterspänd betongkonstruktion. Celsa Steel Service levererade totalt 371 ton ILF till Etapp 1 under perioden till med en leverans i veckan. Platsledningen består av entreprenörens egna medarbetare medan arbetsledning och yrkesarbetare huvudsakligen kommer ifrån en polsk underentreprenör. Utifrån 3D-modeller som entreprenören modellerat fås en automatiskt genererad armerings-specifikation som är i ett format som Celsa Steel Service direkt kan läsa in i sitt produktions-system. Arbetsmetoden är ny och man hoppas på att kunna utveckla och utvärdera den under projekttiden. Armeringskonstruktionen är speciellt komplex i brosektionernas början och slut där spännkablarna förankras. Den trånga gjutformen försvårar arbetet ytterligare. De olika brosektionerna är väldigt lika varandra och upprepbarheten i arbetet är hög. Figur 5: Sektioner i bron. Monteringsarbetet Upp till fyra armerare följdes parallellt under två arbetsdagar vid montering av prefabricerade ILF. Totalt gjordes 1764 registreringar. Av arbetstiden ägnades 31% åt monteringsarbete och 43% åt förberedelser, se figur 6. Tidsförlusterna, dvs det rena slöseriet, motsvarade 26% av arbetstiden. Det bestod i huvudsak av förflyttning, väntan utan synbarlig anledning och väntan på annan person. Detaljerade resultat redovisas i bilaga 1. Under studien noterades inläggningshastigheten 45 kg/timma. Eftersom bron är en komplex konstruktion med hög armeringsdensitet ställs det höga krav på armerarens förmåga att läsa ritningarna och skapa sig en mental bild om hur resultatet ska se ut, utifrån olika tvärsnitt och planer. Varje järn ska monteras i rätt ordning och denna planering ska göras på arbetsstället. I detta moment ges mängdfördelar då armeraren kan memorera genomförandesekvenser från tidigare sektioner. Då och då tas det hjälp från andra mer erfarna armerare, som då blir avbrutna i sitt eget pågående arbete. Osäkerheten kring armeringsförfarandet tycks sprida sig till andra armeringsarbeten i närheten, vilket registrerats som Avbrott utan synbar anledning. Under studien monterades ca 44 kg armering per arbetad timme. Under den period som studien genomfördes hade kranföraren oväntat tagit semester, vilket innebar att man delvis fick bära armeringen för hand. Mycket av förflyttningen är av sådan karaktär att olika förflyttningshjälpmedel inte är möjliga att använda och kroppen följaktligen uppfattas vara det bästa verktyget. En bunte svajande armeringsjärn på 30 kg bars ofta på ena 16

18 axeln och rygglyften var många. Att armerarna då och då behövde ta pauser faller sig naturligt. En av armerarna flyttade huvuddelen av armeringen, men genom detta arbetsupplägg kunde arbetet hållas igång av övriga armerare. Arbetsplatsen var trång, varför armeringsupplaget hade en begränsad yta. Armerarna lade viss tid på att rycka och dra för att komma åt och få loss enskilda järn. Direkt arbete 30,6% Avbrott/väntan 20,9% Outnyttjad tid 5,1% Omarbete 0,0% Indirekt arbete 18,4% Materialförflyttning 12,1% Arbetsplanering 12,9% Figur 6: Vad armerarna ägnar sin arbetstid åt. Exempel från projekt B. Värdeflödesanalys I värdeflödesanalysen följdes nio C-byglar som monterades i slutet av en brosektion. Tillsammans vägde byglarna 129 kg och motsvarade ungefär 1,1% av all armering i en brosektion. Den totala tiden från bilens ankomst till slutmonterat material var 1860 minuter, dvs nästan 4 arbetsdagar (8-timmars arbetsdagar). Materialet mellanlagrades under 93% av tiden. Det flyttades och förbereddes under 6% av tiden och slutmonterades 1% av tiden. Med utgångspunkt i planeringen med veckoleveranser monteras materialet i takt med plan. Anmärkningsvärt är att materialet mellanlagrades fyra gånger, varav det förflyttades tre gånger i snabb följd strax före monteringen. Värdeflödet redovisas mer detaljerat i bilaga 5. Totalkostnaden Den totala kostnaden för det studerade materialet var kr/ton, varav materialet kostade 6480 kr/ton (45%), frakten 616 kr/ton (4%) och hanteringen på byggplatsen 7020 kr/ton (50%). Trots att arbetet på byggplatsen flöt väl var kostnaden för att hantera materialet på byggplatsen relativt hög. En förklaring är att det var ett stort arbetslag i en logistiskt svår arbetsmiljö med fysiskt mycket påfrestande arbetsmoment. En annan förklaring är den komplicerade armeringskonstruktionen som ställde stora krav på armerarens förmåga att läsa ritningar. Platsledningen uppskattade att monteringstiden kan halveras om armeraren har tydliga och mer pedagogiska arbetshandlingar, t ex vyer från 3D-modellen. 17

19 Materialflödet ett littera 129kg C-byglar, 9st. Broavslut Konstruktion, Order, Tillverkning Transport Flyttar mtrl 3 min Flyttar mtrl 2 min Monterar 18 min Lossar, 78 min Sorterar 3 min Flyttar mtrl 18 min Korrigerar 5 min Lager min Lager 2 3 min Total tid 1860 minuter Lager3 18 min Lager 4 0 min Tid till överlämnande 26 månader Lager 1733min (93,1%) Flyttar, förbereder o korrigerar 109min (5,9%) Monterar 18 min (1,0%) Figur 7: Materialflödet för armering. Exempel från projekt B. Figur 8: Total kostnad för armering, inkl montering. Exempel från projekt B. 18

20 2.3 Projekt C: Bostadsrätter Projektet Entreprenören bygger 40 bostadsrätter. Arbetet påbörjades i maj 2010 och färdigställs under oktober Stommen består av betong med platsgjutna väggar och plattbärlag i fyra plan uppdelat på sex etapper. Entrepenadsumman är 55 miljoner kronor. Celsa Steel Service levererar totalt 63 ton ILF armering till arbetsplatsen under perioden till Figur 9: Samtidig armering, elinstallation och utsättning på plattbärlag i projekt C. Armeringsarbetet Upp till två armerare följdes parallellt under tre efter varandra följande dagar vid montering av bjälklagsarmering UK (skarvnät, byglar och rakjärn). Totalt gjordes 902 registreringar. Av arbetstiden ägnades 40% åt monteringsarbete och 45% åt förberedelser, se figur 10. Tidsförlusterna, dvs det rena slöseriet, motsvarade endast 15% av arbetstiden. Under monteringstiden utfördes även tidsödande arbete med att fixera plåtar i väggen med hjälp av armering. Under denna period monterades 65,8 kg/timma noterades. Under den period då fixering av plåtar inte ingick i armeringsarbetet monterades 122 kg/timma. Anledningen till att armerarna är så effektiva beror, enligt platschefen, på lagbasens erfarenhet och förmåga att motivera yrkesarbetarna. En förklaring till att man har förhållandevis lite slöseri är att armerarna arbetar enskilt. Armerarna arbetar efter ackord precis som i övriga projekt. Detaljerade resultat redovisas i bilaga 1. Värdeflödet I värdeflödesanalysen följdes 277 kg blandande A-järn, 101 järn fördelat på sex olika littera. Den totala tiden från bilens ankomst till slutmonterat material var 391 minuter, dvs 6½ timma. Materialet mellanlagrades under 77% av tiden. Det flyttades och förbereddes under 14% av tiden och slutmonterades 9% av tiden. Trots att värdeflödet är kort och effektivt diskuteras möjligheter till ytterligare förbättringar. 19

21 Avbrott/väntan 8,3% Outnyttjad tid 4,9% Omarbete 1,7% Direkt arbete 40,0% Arbetsplanering 15,7% Indirekt arbete 16,4% Materialförflyttning 13,0% Figur 10: Vad armerarna ägnar sin arbetstid åt. Exempel från projekt C. Lastbilschauffören behöver ofta vänta vid fabriken i Halmstad på att armeringen ska bli färdig. Det leder till att chauffören antingen blir försenad till byggarbetsplatsen eller att det blir extra transporter i de fall man väntar med att lasta den armering som inte är färdig i produktion till ett senare tillfälle. Chauffören påpekar att planeringen underlättas om det finns information om när byggarbetsplatsen har raster. Vidare berättar han att lossningen skulle gått smidigare om han anlänt klockan 07:00-07:30 eftersom arbeten inte kommit igång vid den tiden. Kranföraren har starka åsikter om hur materialet ska lastas vid fabriken. Han menar att det är för jävligt" ibland och syftar då på lastningen av armering hos vissa tillverkare. Han berättar att det tar 3-4 timmar att lossa från en fellastad kapellbil. Först måste man lossa allt material för att komma åt det som ska lämnas på byggplatsen. Sedan får man lasta på igen. En armerare förklarar att vi skulle spara massor av tid om Celsa hade buntat materialet etappvis". Under studien uppstår problem med de prefabricerade plattbärlagen. Armeringsstegarna verkar vara felmonterade. Flera yrkesgrupper samlas och diskuterar problemet. Man är överens om att projekteringen är otroligt viktig, liksom att göra kollisionskontroller. Totalkostnaden Den totala kostnaden för det studerade materialet var kr/ton, varav materialet kostade 6480 kr/ton (54%), frakten 522 kr/ton (4%) och hanteringen på byggplatsen 4680 kr/ton (40%). Den effektiva hanteringen på byggplatsen ger direkt utslag på totalkostnaden. Några förklaringar till den goda effektiviteten är god arbetsledning med aktiva lagbaser och en enkel konstruktion med okomplicerat monteringsförfarande. 20

22 Materialflödet 227kg blandande A-järn, 101 järn fördelat på 6st olika littera. Vägg Konstruktion, Order, Tillverkning Transport Lossar 49 min Sorterar 22 min Flyttar mtrl 1 min Monterar 47 min Lager min Total tid 510 minuter Lager 2 51 min Tid till överlämnande 6 månader Lager 391 min (76,7%) Förflyttar och förbereder 72 min (14,1%) Monterar 47 min (9,2%) Figur 11: Materialflödet för armering. Exempel från projekt C. Figur 12: Total kostnad för armering, inkl montering. Exempel från projekt C. 21

23 2.4 Projekt D: Tråg och betongtunnel Projektet Entreprenören bygger en bro och en tråg/betongtunnel, arbetet är utförandeentreprenad och värdet av kontraktet är ca 440 miljoner kronor. Arbetet pågår under två års tid och påbörjades under Totalt har Celsa Steel Service levererat 640 ton klippt och bockad armering till byggarbetsplatsen. Platsledningen uppskattar kostnaden av betongarbeten till 120 miljoner kronor, varav armeringsarbeten utgör 30 miljoner kronor. Figur 13: Balansering på armeringsjärn samtidigt som monteringsjärn najas på plats. Monteringsarbetet Fem armerare följdes under en eftermiddag vid montering av A-järn i bottenplatta och vägg. Totalt gjordes 1557 registreringar. Av arbetstiden ägnades 21% åt monteringsarbete och 40% åt förberedelser, se figur 13. Tidsförlusterna, dvs det rena slöseriet, motsvarade hela 39% av arbetstiden. Detaljerade resultat redovisas i bilaga 1. Under tidsstudien monterades endast 19,3 kg/timma. I detta fall förekom felaktig specificering, vilket ledde till extraarbete för att klippa och bocka armering på byggarbetsplatsen, extra telefonsamtal och extra möte med berörda aktörer. Felspecifikationen ledde till en extra arbetsdag för fyra armerare och extra tid för tjänstemän. För att lösa ersättningsfrågor användes ABM07 som underlag. Under studietiden noterades onödig sortering och slöseri som berodde på att materialet var specificerat med samma färgkodning till olika byggnadsdelar och armeringen kom därför buntad tillsammans trots att den skulle till olika inbyggnadsställen. Med bättre kommunikation mellan den som specificerade armeringen och armerarna hade slöseri kunnat undvikas. 22

24 Direkt arbete 21,3% Avbrott/väntan 20,5% Indirekt arbete 13,2% Outnyttjad tid 17,3% Materialförflyttning 11,5% Arbetsplanering 15,4% Omarbete 0,8% Figur 14: Vad armerarna ägnar sin arbetstid åt. Exempel från projekt D. Värdeflödet I värdeflödesanalysen följdes 30 st A-järn (96 kg) i differentierade längder sorterade i 10 grupper med 3 järn i varje grupp. Materialet lossades 19 maj och byggdes in 14 september, varför den totala tiden från bilens ankomst till slutmonterat var ca fyra månader (40601 minuter). Det medförde naturligtvis att tiden för mellanlagring dominerar och att tidsandelen för hantering och montering blir näst intill försumbar. Leveransen skedde inte enligt avtal med kranbil, vilket gav entreprenören extra arbete med lossning. Det fanns också synpunkter på hur armeringsarbetet på byggplatsen kunde genomförts effektivare genom användning av rullarmering på flera områden. Materialflödet Vägg, Tråg (96 kg) Konstruktion, Order, Tillverkning Transport Lossar 48 min Flyttar mtrl 3 min Sorterar 48 min Flyttar mtrl 9 min Monterar 43 min Lager min Lager min Total tid minuter Lager min Tid till överlämnande 11 månader Lager min (99,6%) Förflyttar och förbereder 104 min (0,3%) Monterar 43 min (0,1%) Figur 15: Materialflödet för armering. Exempel från projekt D. 23

25 Totalkostnaden Den totala kostnaden för det studerade materialet var kr/ton, varav materialet kostade 6480 kr/ton (28%), frakten 540 kr/ton (2%) och hanteringen på byggplatsen kr/ton (69%). Den höga kostnaden beror främst på det stora arbetslaget och bristande arbetsplanering samt en komplicerad gjutform som försvårade arbetet. Felleveranser och felspecifikationer i kombination med onödig sortering bidrog negativt till arbetsmoralen, som i sin tur ledde till långa raster. Om ett fel uppstår löser en eller två personer problemet, medan övriga i arbetslaget väntar. Bodarnas placering långt från arbetsstället är en ytterligare bidragande faktor till den höga kostnaden. Figur 16: Total kostnad för armering, inkl montering. Exempel från projekt D. 24

26 3 Resultat 3.1 Vad gör armeraren? De studier som presenteras i rapporten är begränsade. De har genomförts under korta tidsperioder och fått karaktären av stickprovsundersökningar. Därför ska de betraktas som exempel på hur det kan se ut. De ger dock sammantaget en god fingervisning om hur arbetssituationen ser ut för de armerare som arbetar ute på byggplatser. Monteringsarbetet utgör i storleksordningen 20-30% av arbetstiden och förberedelserna 30-45% av arbetstiden, se figur 17. Bäst möjligheter att effektivisera arbetet och skapa en bättre arbetssituation är dock att söka reducera tidsförlusterna. Dessa varierar i hög grad, men utgör sannolikt i storleksordningen 20-40% av arbetstiden vid majoriteten byggprojekt. Tidsförlusterna, som ofta underskattas, kan uppkomma av flera olika skäl. Avbrott och väntan uppstår huvudsakligen när många personer arbetar på ett begränsat utrymme, t ex när två armerare hjälps åt med moment som bara kan utföras av en i taget, och vid skifte av olika aktiviteter. Denna naturliga paus mellan aktiviteterna blir ofta betydligt längre än nödvändigt och fylls ofta med väntan, diskussion om arbetsutförandet eller t o m avbryter någon annan yrkesarbetare i sitt arbete. Vikten av jämna flöden är uppenbar. Armeringsarbete är ett tungt arbete. På en byggplats bar, eller snarare balanserade, armerarna långa 32 mm järn om vardera 20 kg över axeln eller sträckt högt över huvudet då de gick uppför trappor. Alla armerare som intervjuades under studien hade ont på något ställe i kroppen, mest i axlarna. Arbetssituationen är alltså i hög grad beroende av hur arbetet är planerat på byggplatsen och hur personalen informeras och stimuleras i arbetet. Den är också beroende av när materialet anländer till byggplatsen, hur det är packat på fordonet, huruvida det är sorterat eller inte, huruvida det är märkt eller inte, hur mottagningen och lossningen är planerad. Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D ILF plattbärlag rakjärn, byglar ILF - bro, byglar, rakjärn 25 ILF plattbärlag, skarvnät, byglar, rakjärn ILF tråg, rakjärn Antal observationer Monteringsarbete 20,8 30,6 40,0 21,3 Förberedelser 32,3 43,4 45,1 40,0 Tidsförluster 46,9 26,0 14,9 38,7 Figur 17: Hur armerarens arbetstid utnyttjas (% av arbetstid). 3.2 Hur effektivt är värdeflödet? Vid uppföljningen av värdeflödet har en eller flera armeringstyper följts från den tidpunkt då transportbilen anländer till byggplatsen till den tidpunkt då materialet är monterat på dess slutliga plats. Trots att även värdeflödesanalyserna har varit begränsade och bör betraktas som enskilda exempel framträder också här tydliga tendenser. Värdeflödets längd, dvs tiden från

27 ankomst till slutmontage, varierar från en dag till 17 veckor. Antalet mellanlagringar på byggplatsen varierar från två till fyra. Aktivitet Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D Montering 6,2% 1,0% 9,2% 0,1% Lossning, flytt 5,9% 5,9% 14,1% 0,3% Lager 87,9% 93,1% 76,7% 99,6% Tid från ankomst till slutmontering 2 veckor 4 dagar 1 dag 17 veckor Antal mellanlager Figur 18: Värdeflödet (% av tid från ankomst till monterat.) Analysen begränsas till tidsperioden från materialets ankomst till byggplatsen till dess att det monterats på dess slutgiltiga plats. Detta arbete föregås av en lång process med konstruktion, order, tillverkning och frakt. Arbetet efterföljs av en lång tidsperiod till dess att produkten tas i bruk. Under denna period kan materialet betraktas som vara mellanlagrat! Värdeflödesanalysen baseras på fem åttatimmars arbetsdagar per vecka, dvs endast ca 21% av veckans tillgängliga tid. Är det möjligt att genomföra arbetsmoment efter kl 16 för att reducera de totala kostnaderna? 3.3 Vad kostar materialleveransen egentligen? Studien visar att kostnaderna för att hantera materialet är ungefär lika stora som priset för materialet, se figur 19 och 20. I de olika projekten har priserna varierat inbördes, bl a beroende av stora prisrörelser på skrot, som är råvaran vid tillverkning vid armering. Prisskillnader i de olika inbördes projekten beror alltså nästan uteslutande på spekulativa indexrörelser och tillfälliga marknadsanpassningar. Därför redovisas snittpriset 6480 kr/ton, för all ILF Celsa Steel Service levererade under helåret 2010, i samtliga projekt. Detta snittpris ger en tydlig bild av Celsa Steel Service förädlingskostnader, råvarupris och marginaler tillsammans under helåret Skillnaderna i fraktkostnaden i de olika projekten förklaras genom avståndet till Celsas närmaste produktionsanläggning. Men till största del beror priset på hur många ton armering som lastbilen transporterar vid det aktuella tillfället. Den ökade kostnaden per ton vid fler mindre leveranser förväntas vara större än de ökade kostnaderna för lager och hantering som större och färre leveranser innebär. Detta är anledningen till att man i de flesta fall har armeringen liggande på byggarbetsplatsen under långa tider innan det monteras. De stora variationerna i hanteringskostnaden på arbetsplatsen beror på vilka förutsättningar armerarna ges och deras enskilda arbetsmoral. Det finns tydliga tendenser till att arbetsmiljön spelar stor roll i hur produktiv man är. I projekt B och D, där inläggningshastigheten är som lägst, förekommer många tunga lyft och direkt hälsofarliga arbetsställningar. Armeringsjärnen har stora dimensioner och är långa och tunga. En annan faktor som bidrar negativt i dessa projekt är de komplexa konstruktionerna. I projekt B är det högt armeringsinnehåll med många olika bygeltyper som ställer till svårigheter och i Projekt D är det en besvärlig gjutform som ökar monteringssvårigheten. I båda dessa projekt är armeringen mer tidskritisk än i projekt A 26

28 och projekt D, därför har man i dessa fall ett större arbetslag som monterar armering. De större arbetslagen bidrar snabbt till minskad produktivitet om det uppstår fel. Ett fel förstör för fem personer i stället för bara en om arbetslaget varit litet. För att öka produktiviteten i dessa två projekt bör antalet fel reduceras och arbetsmiljön förbättras. Detta kan ske genom att lägga mer resurser på planering av genomförandet och användningen av tekniska och maskinella hjälpmedel. I projekt A och C är det små dimensioner på järnen som tillåter ett högt tempo utan längre pauser med vila. Armeringsjärnen monteras på stora fria arbetsytor som ger utmärkta förutsättningar. Då arbetsmiljön är god och tillåter flera yrkeskategorier att arbeta på samma ställe ställs höga krav på planering och styrning av arbetet och den egna disciplinen. Det syns tydligt genom de stora skillnaderna mellan produktiviteten i projekt A och C. För att öka produktiviteten i dessa projekt bör mer resurser läggas på planering av det logistiska flödet och samordna de olika yrkesgrupperna för att undvika produktionsstopp. Lägg märke till att kostnadsredovisningen avseende hanteringen på byggplatsen endast tar hänsyn till kostnaden för armerarnas arbete, dvs byggentreprenörens kostnader för maskiner och utrustning, arbetsledning och etablering i övrigt ingår inte. Vi har t ex sett att materialet ibland lagras under lång tid på byggplatsen. Lång lagringstid medför kostnader i form av kapitalbindning, ökad administration liksom ökad risk för spill. Detta understryker de möjligheter till besparingar som ligger i att strukturera upp materialflöden och materialhantering. Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D Material Frakt Arbete på byggplatsen Totalt Tabell 19: Bedömning av total kostnad (kr/ton) för armering, inkl montering. Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D Material Frakt Arbete på byggplatsen Totalt Tabell 20: Bedömning av total kostnad (% av total kostnad) för armering, inkl montering. 27

29 28

30 4 Slutsatser och rekommendationer 4.1 Slutsatser Den här rapporten handlar om vad byggmaterial kostar egentligen, dvs vad den totala kostnaden är för att få ett visst material slutmonterat på plats i byggnaden eller anläggningen. Med exempel från armeringsprodukter av typ ILF som stöd kan det konstateras att kostnaden för att hantera materialet kostar i storleksordningen lika mycket som det kostar att tillverka samma material. I de fyra delstudierna är fraktkostnaden kr/ton och hanteringen på byggplatsen kr/ton. Variationerna i hanteringen på byggplatsen kan förklaras av vilka förutsättningar som råder på byggplatsen, inte minst av hur väl materialflödet planerats. Kostnaden för att lossa, hantera och montera armeringsmaterial på byggplatsen kostar lika mycket som materialpriset. Förbättringsmöjligheterna är uppenbara. Uppföljningarna av armerare visar att 15-45% av deras arbetstid utgörs av tidsförluster. Uppföljningarna av materialflödet på byggplatsen visar att materialet mellanlagras 2-4 gånger innan monteringen. Studierna visar vidare att problem ofta uppstår vid lossningen och att materialet ofta måste sorteras om på byggplatsen. I figur 21, som baseras på de fyra projekt som följts upp, redovisas hur kostnaden för armeringsmaterial ackumuleras över tiden. Totalkostnaden kan sannolikt minskas med ca 20-40% vid majoriteten av alla byggprojekt. Totaltiden på byggplatsen kan sannolikt kortas med 60-90% vid många byggprojekt. Ackumulerad kostnad Tids-kostnadsdiagram Aktuell totalkostnad Hanteringskostnader Möjlig tidsreduktion Totalt slöseri Materialpris +fraktkostnad Möjlig framtida totalkostnad Aktuell kostnad för värdeadderande aktiviteter Aktuell kostnad för icke värdeadderande aktiviteter Tid Figur 21: Tids-kostnadsdiagram baserat på de fyra praktikfall som presenterats. 29

31 Förbättringsmöjligheten blir än mer uppenbar då processen betraktas i ett större perspektiv. Då materialet slutmonterats kan det betraktas som att ligga i mellanlager då det dröjer ytterligare lång tid innan produkten tas i bruk. Byggarbetet pågår i regel under 40 timmar per vecka, dvs ca 24% av tillgänglig tid. Det finns alltså många möjligheter med att utnyttja större andel av tiden. Kostnaden för tjänstemän, maskiner och utrustning, bodetablering, energi mm har ej beaktats. Då hänsyn tas även till dessa kostnader blir vikten av planerat materialflöde än tydligare. I många projekt är armeringsarbetet en tidskritisk aktivitet, dvs en försening i armeringsarbetet leder till förseningar i alla efterföljande aktiviteter. Möjligheten att reducera den totala kostnaden för material bekräftas av de många idéer som de individer som hanterar materialet lämnat under studierna, bl a de förare som fraktar materialet och de armerare som tar emot, hanterar och monterar materialet på byggplatsen. Möjligheten understryks ytterligare av de åtgärder som Celsa Steel Service själva vidtagit baserat på studierna och som sammanfattas i bilaga 6. Möjligheten att reducera den totala kostnaden för armeringsmaterial bekräftas av de många idéer som armerarna och lastbilsförarna berättat om under studierna. Det råder alltså ingen tvekan om att det finns goda möjligheter att reducera totalkostnaden för armeringsmaterial. Armeringstillverkaren och byggentreprenören kan var och en vidta åtgärder, men den största potentialen ligger i att de tillsammans utvecklar lösningar för effektivare och säkrare materialflöden. Den största potentialen ligger i att tillverkaren och byggentreprenören tillsammans utvecklar lösningar för effektivare och säkrare materialflöden. 4.2 Förslag på åtgärder Här följer förslag på åtgärder för effektivare försörjningskedja av armering. Långsiktiga och tidiga leverantörssamarbete Då leverantören kan vara med i tidiga skeden finns goda möjligheter för entreprenören att hitta produkt- och tjänstelösningar för låga totalkostnader utifrån de förutsättningar som råder i det specifika projektet. Leverantören har specialkompetens att föreslå effektiva armeringsförfaranden grundade i totalkostnadsperspektiv. Entreprenören har planeringskunskap och överblick över hela projektet och alla försörjningskedjor. I långsiktiga samarbeten kan parterna gemensamt utveckla befintliga processer som gagnar vidareutveckling av såväl varor som tjänster. På så sätt kan de utveckla säkra rutiner för ett kvalitativt och resurseffektivt arbete som alla inblandade känner trygghet i. En utmaning att övervinna är att få alla inblandade parter att förstå betydelsen av att förlänga planeringsprocessen före byggstart. En extra planeringsvecka kan ge stora effekter. Ökad grad av prefabricering Prefabricerade armeringsenheter kräver längre leveranstider än vad som gäller för ILF. Ökad prefabriceringsgrad kräver också bättre planering hos såväl leverantören som entreprenören. En tydlig fördel med ökad prefabricering är å andra sidan att en större andel av armeringsarbetet kan ske i skyddad fabriksmiljö. En annan tydlig fördel är att hanteringstiden på bygg- 30

32 platsen kortas. I praktiken kan armeringsenheten lyftas på plats så snart formen står färdig. För rullarmering är t ex utläggningstiden runt en tiondel av vad den är för konventionell metod. 3D-modellering av armeringen - för tydligare monteringsanvisningar och kvalitetssäkring 3D-modellering av armeringskonstruktionen med hjälp av BIM- verktyg kan användas för att underlätta både specifikationsförfarandet och monteringsförfarandet. När den person som specificerar modellerar konstruktionen i 3D kan en visuell kontroll enkelt genomföras för att se att armeringsjärnen är monterbara och har rätt geometrier. Efter modelleringen genereras armeringsspecifikationer automatiskt utan risk för mänskliga fel. Den person som specificerar ges därmed både mer tid och bättre möjlighet till kvalitetssäkring, identifiering armering som går att prefabricera och till att skapa produktionsvänliga handlingar. Figur 22: Traditionell bygghandling av armering jämfört med en 3D-model. Tydliga ansvarsområden och hård styrning Armeringsarbetet löper effektivast när armeraren slutför ett arbetsmoment utan avbrott. Även till synes mindre avbrott för att hämta verktyg eller material, eller för att hjälpa en kollega, följs avbrottet av aktiviteter som klassas som rent slöseri. Dessutom avbryter ofta armeraren vid dessa tillfällen andra yrkesarbetare som är mitt uppe i sitt monteringsarbete. Det är därför viktigt med tydliga ansvarsområden och hård styrning. Armeringsarbete efter kl 16 Allt armeringsarbete sker i huvudsak mellan klockan 07 och 16, dvs samtidigt som alla andra yrkesgrupper är på plats. Det blir ibland trångt på den arbetsyta som tilldelats och längs transportvägarna. Det vore intressant att prova att förskjuta arbetsdagen för armeringsarbetet några timmar för att minska trängseln och risken för störningar. 31

33 32

34 5 Referenser Agapiou, A., Clausen, L.E., Flanagan, R., Norman, G., och Notman, D. (1998) The role of logistics in the materials flow control process. Construction Management and Economics. Vol. 16, No. 2, pp Bankvall, L., Bygballe, L., Dubois, A., och Jahre, M. (2010) Interdependence in supply chains and projects in construction, Supply Chain Management: An International Journal. Vol. 15, No. 5, pp Bell, L.C., och Stukhart, G. (1987) Costs and benefits of materials management systems, Journal of Construction Engineering and Management. Vol. 113, No. 2, pp Bertelsen, S., och Nielsen, J. (1997) Just-in-time logistics in the supply of building materials. Proceedings of the 1 st International Conference on Construction Industry Development: Building the future Together. Singapore. Josephson, P.-E., och Saukkoriipi, L. (2005) Slöseri i byggprojekt behov av förändrat synsätt, FoU-Väst RAPPORT 0507, Sveriges Byggindustrier. Tillgänglig på Josephson, P.-E., och Saukkoriipi, L. (2009) 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöseriet, FoU-Väst RAPPORT 0904, Sveriges Byggindustrier. Tillgänglig på Larsson, B. (1983) Materialförbrukning på byggarbetsplatsen, Report 11, Insititutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, Chalmers tekniska högskola. Lindén, S., och Josephson, P.-E. (2011) Understanding costs for on-site material handling in housing, Preliminärt accepterad för publicering i vetenskaplig tidsskrift. Lindhe, N. (1996) Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen. En studie av materialspill, FoU-Väst-RAPPORT 9603, Sveriges Byggindustrier. Vrijhoef, R., och Koskela, L. (2000) The four roles of supply chain management in construction. European Journal of Purchasing & Supply Management. Vol. 6, No. 3-4, pp

35 34

36 Bilaga 1: Data för fyra projekt Proj A Proj B Proj C Proj D ALLA 10 Direkt arbete 20,8% 30,6% 21,3% 40,0% 27,6% 11 Direkt arbete nyproduktion 20,8% 30,5% 21,3% 39,6% 27,5% 12 Förtillverkning 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 20 Indirekt arbete 14,2% 18,4% 13,2% 16,4% 15,7% 20 Mätning för direkt arbete 0,8% 4,7% 2,9% 2,5% 3,1% 21 Hantering av material på arbetsstället 5,5% 6,8% 6,2% 7,3% 6,4% 22 Hantering av utrustn. på arbetsstället 3,1% 4,0% 1,5% 4,4% 3,2% 23 Mätning för förtillverkning 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 24 Kontroll av utfört arbete 0,3% 0,8% 0,6% 0,7% 0,6% 25 Grovstädning 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 26 Leta efter material/utrustning 0,2% 1,6% 0,3% 0,2% 0,7% 27 Provisorier, inkl skyddsarbeten 0,3% 0,2% 1,3% 0,0% 0,5% 28 Lossning/mottagning material 3,9% 0,2% 0,1% 1,1% 1,0% 30 Materialförflyttning 8,3% 12,1% 11,5% 13,0% 11,4% 31 Flytta material 5,0% 10,9% 10,8% 8,9% 9,4% 32 Flytta utrustning/provisorier 3,3% 1,2% 0,7% 4,1% 2,0% 40 Arbetsplanering 9,8% 12,9% 15,4% 15,7% 13,5% 41 Diskussion om arbetsutförande 3,7% 8,3% 8,9% 3,4% 6,8% 42 Ritningsläsning 2,8% 0,0% 0,8% 4,9% 1,6% 43 Arbetsplanering 0,8% 0,7% 1,5% 3,5% 1,4% 44 Samordning 0,7% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 45 Planeringsmöten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46 Inspektion inför arbete 1,7% 3,9% 4,1% 3,4% 3,5% 50 Korrigering 1,2% 0,0% 0,8% 1,7% 0,8% 51 Direkt arbete korrigering 1,2% 0,0% 0,4% 1,3% 0,6% 52 Indirekt arbete korrigering 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 60 Outnyttjad tid 20,1% 5,1% 17,3% 4,9% 11,5% 61 Personliga behov 2,5% 1,1% 0,6% 2,0% 1,4% 62 Icke-arbetsrelaterad diskussion 12,3% 3,3% 7,6% 2,0% 6,0% 63 Sen ankomst 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 64 Tidig hemgång 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 65 För lång rast 0,8% 0,7% 9,2% 0,4% 3,2% 70 Avbrott/Väntan 25,6% 20,9% 20,5% 8,3% 19,5% 71 Avbrott pga info-/samordningsbrister 0,3% 0,9% 1,3% 0,0% 0,7% 72 Avbrott pga materialbrist 1,6% 0,3% 0,3% 0,0% 0,5% 73 Avbrott pga maskinbrist 4,9% 0,3% 0,1% 0,9% 1,2% 74 Avbrott pga arbetsbrist 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 75 Väntan på annan person 0,8% 5,5% 8,6% 1,4% 4,8% 76 Väntan utan synbar anledning 3,9% 6,5% 4,3% 1,3% 4,5% 77 Förflyttning 11,3% 7,1% 5,7% 4,4% 7,0% 78 Leta efter material pga oordning 2,6% 0,2% 0,1% 0,2% 0,6% 35

37 36

38 Bilaga 2: Koder för frekvensstudien Monteringsarbete 11 Direkt monteringsarbete. Allt arbete som skapar ökat värde för kunden där materialet sitter fast i huset. Inkluderar även rivning av gamla rör. 12 Förtillverkning. Allt arbete som skapar ökat värde för kunden där materialet inte sitter fast i huset. Indirekt monteringsarbete 20 Mätning för direkt arbete. 21 Hantering av material på arbetsstället. Då man släpper/plockar upp/flyttar material mindre än 10 meter eller 10 sekunder. 22 Hantering av utrustning på arbetsstället. Då man släpper/plockar upp/flyttar utrustning mindre än 10 meter eller 10 sekunder. Utrustning inkluderar allt som inte byggs in, bl a verktyg, penna, måttstock, hink, elsladd, lift, mm. 23 Mätning för förtillverkning. All tänkbar sorts mätning. 24 Kontroll av utfört arbete. Kontroll av att det egna arbetet blivit rätt utfört. 25 Grovstädning. All sorts städning som sker på arbetsplatsen. 26 Leta efter material/utrustning. Letande efter material eller utrustning då sakerna befinner sig i ordning. 27 Provisorier, inkl skyddsarbeten. Säkerhetsarbete, inkl att ta av och på sig skyddsutrustning (Provisorier förekom inte en enda gång). 28 Lossning/mottagning material. Materialförflyttning 31 Flytta material. Då man släpper/plockar upp/flyttar material längre än 10 meter eller 10 sekunder. 32 Flytta utrustning/provisorier. Då man släpper/plockar upp/flyttar utrustning längre än 10 meter eller 10 sekunder. Arbetsplanering 41 Diskussion om arbetsutförande. Diskussion om på vilket sätt ett arbete ska utföras. 42 Ritningsläsning. 43 Arbetsplanering. Då arbetaren stått på stället utan att göra något har detta tolkats som arbetsplanering och inte som väntan utan synbar anledning såvida inte kroppsspråket gör det mycket troligt att arbetsplanering inte sker. 44 Samordning. All diskussion om hur man ska samordna arbetet med andra yrkesgrupper (bortsett från planeringsmöten). 45 Planeringsmöten. 46 Inspektion inför arbete. Omarbete 51 Direkt arbete korrigering. Motsvarigheten till koderna 11-12, men då något korrigeras (oavsett vem som orsakat felet). 52 Indirekt arbete korrigering. Motsvarigheten till koderna 21-46, men då något korrigeras. 37

39 Outnyttjad tid 61 Personliga behov. Toalettbesök, hantera sina kläder (bortsett från skyddsutrustning), justera musikspelare, mm. 62 Icke-arbetsrelaterad diskussion. All form av kommunikation som inte är kopplad till arbetet. 63 Sen ankomst. 64 Tidig hemgång. 65 För lång rast. Avbrott/Väntan 71 Avbrott p g a info-/samordningsbrister. 72 Avbrott p g a materialbrist. 73 Avbrott p g a maskinbrist. 74 Avbrott p g a arbetsbrist. 75 Väntan på annan person. Väntan på annan person, oavsett om denna person utför arbete, förflyttar sig, svarar i telefon eller något annat. 76 Väntan utan synbar anledning. 77 Förflyttning. Förflyttning utan något i händerna. 78 Leta efter material p g a oordning. Letande efter material eller utrustning då sakerna inte befinner sig i ordning. Rast mm 81 Avtalsenlig rast. Rasten räknas från det att montören passerar dörren till boden. Denna kod har inte använts i analysarbetet. 82 Diskussion med observatör. Denna kod har inte använts i analysarbetet. Görs flera arbetsmoment samtidigt, t ex att montören diskuterar arbetsutförandet med arbetsledaren samtidigt som han/hon monterar, har det i första hand klassats som monteringsarbete (kod 11-12), i andra hand förberedelser (kod 21-46) och i tredje hand som tidsförlust (kod 51-78). Då planering av arbetet har skett under den ordinarie rasten har inte detta registrerats, även om rasten senare har blivit för lång. Men då arbetsplanering skett i arbetsboden efter rastens slut, har detta kodats som arbetsplanering. 38

40 Bilaga 3: Utdrag ur observatörens anteckningar Utdrag ur observatörens anteckningar vid frekvensstudien. Se bilaga 2 för koder. Klockslag Kod Kommentarer 12:37 43 Pratar med kranförare om lyft 12: : : :41 73 Väntar på tornkran 12: :43 53 Hjälper till med annat för att kran ska bli ledig snabbare. 12:44 53 Om materialet lastats av direkt på arbställe hade förflyttning ej behövts 12: : :47 31 Bär förhand mtrl från upplag till arbetsstället 12: : :50 31 Plockar ihop material ifrån upplag och bär till rätt etapp 12:51 31 Svårigheter med hantering pga av buntning i stort knippe 12: : : : : : : :59 73 Kran krånglar 13: : : :03 21 Plockar isär bunten 13: :05 21 Sorterar material vid upplag 13: : :08 31 Bär för hand eftersom kran ej fungerar 13:09 31 Vid handlyft riskerar trilla, kroppsbelastning axel 13: :11 77 Om man varit två stycken hade arbetet inte gått fortare 13: :13 77 Förflyttning mellan arbetsställen 13:14 21 Lossar skarvnät på plats 13:15 22 Klar med torn kran går direkt till andra arbeten 13:16 41 Armeringsstick från balkong ligger fel 39

41 40

42 Bilaga 4: Relationskartläggning Projekt B Följande text är ett utdrag ur observatörens beskrivning av värdeflödet i projekt B. Tillsammans med byggföretagets platsledning uppskattades cykeltider och aktiviteter relaterade till administrativa delar. En relationskarta ritades. Det som är anmärkningsvärt är att informationsutbytet mellan Celsa och entreprenören är väldigt litet samt att felkällorna i specningsprocessen är få då stora delar av informationsförädlingen sker automatiskt i datorbaserade hjälpmedel. Den tid det tar att bygga en 3D-modell, upprätta byggbeskrivningar i 3D, göra visuell kvalitetskontroll och specificera armeringen i Q-armeringsformat tar ungefär lika mycket tid som det tar att upprätta armeringsspecifikationer på traditionellt sätt med betydligt fler felkällor. En del i processen är dubbelarbete eftersom 3D-modelleringen sker ifrån pappersformat till digitaltformat trots att ritningsunderlaget redan finns i digitaltformat. Framöver kommer byggföretaget att använda sig av bilder (ritningar/snapshots) från 3D-modellen för att göra arbetsbeskrivningar till armerarna och man räknar då med kunna halvera byggtiden för en brosektion som man inte tidigare har erfarenhet av att bygga. Celsa kommer sent in i armeringsprocessen, vilket motverkar Celsas och entreprenörernas vilja att tillsammans hitta de bästa armeringslösningarna ur ett totalkostnadsperspektiv. Detta är inte möjligt i det senare skede då Celsa vanligtvis kommer in i projektet. Anledningen till att Celsa inte är delaktiga i ett tidigare skede beror på att tiden mellan konstruktörens färdigställande av ritningar och byggstart är väldigt kort. Det finns helt enkelt begränsat med tid för vidare planering. Entreprenören ritar upp 12 ton armeringen i en 3D modell under 6 timmar varpå man klickar på en knapp som skapar beställningsunderlag som man mailar till Celsa på 5min. Celsa bekräftar genom mail. Celsa skapar order utifrån materialet och levererar 14 dagar efter beställning. Allt sker enligt styrda avtal som inköpsorganisationen förhandlar fram. Mottagningskontroll tar ca 60 min för 8 ton armering. Entreprenören upplever problem med att man får handlingar från konstruktören sent, men det sägs att det inte påverkar Celsa. 41

43 42

44 Bilaga 5: Värdeflödesanalys Projekt B Följande text är ett utdrag ur observatörens beskrivning av värdeflödet i projekt B. Lossning och fördelning. Den person som ansvarade för mottagningen hade på kort varsel tagit en dags ledighet, vilket innebar att chauffören fick spendera 20 minuter extra för att leta upp och få klarhet i var lossningen skulle ske. Chauffören hade ingen förhandsinformation om APD-plan och platsledningen saknade information om när på förmiddagen Celsas bil skulle dyka upp. Dessutom hade den polska föraren till den mobila kranen oväntat tagit semester Figur 1: Lossning med lull och en lull fick rycka in istället. Följden blev en svårmanövrerad lossning. Man lossade materialet på marken i direkt anslutning till den brosektionen där armeringen skulle användas för att minska behovet av kommande transporter. Vid lossningen placerades armeringen så att vidare omfördelning och transport skulle underlättas. Figur 2: Arbete som föranleder omflyttning Lager på arbetsplats + Omflyttning + Lager på arbetsplats. Nästa tillfälle någon rörde armeringen var för att delar av den låg i vägen för lyft av en spännkabelspännare och man fick därför omorganisera armeringsupplaget. Därefter lagrades armeringen åter i några arbetsdagar utan att någon rörde den. För varje minut som materialet lagras på arbetsplatsen finns risk för att slöseri uppkommer som exempelvis onödiga omflyttningar eller skador. Sortering av material + Mellanlager + Förflyttning. Innan materialet kan flyttas till inbyggnadsstället måste det material som ska användas sorteras ut och portioneras efter vad som ska användas i början av bron och i slutet av bron samt att stroppa om det inför vidare förflyttning. Armeringen är märkt med små otydliga lappar som inte på ett tydligt sätt anger var armeringen ska användas. Det åtgår en del tid till att leta ibland ett 20-tal olika buntar för att hitta just den armeringen som ska användas. Efter att det har sorteras och stroppats lagras det innan nästa förflyttningen sker till nästa mellanlagring 10 meter bort. Förflyttningen sker med hjälp av lull och en armerare. Momenten repeteras uppskattningsvis ett 50-tal tillfällen för varje specifik armeringsdel. För varje repetition finns risk för att slöseri uppstår som exempelvis Förflyttning eller Avbrott p.g.a. maskinbrist. Lager inför handflytt + Förflyttning + Lager inför montering. Under tiden handförflyttningen sker mellanlagras materialet Figur 3: Sorterat material inför förflyttning Figur 4: Lager inför handflytt 43

45 ytterligare en gång. Den sista handförflyttningen är nödvändig eftersom lullen inte kommer åt att lyfta materialet på plats vid inbyggnadsstället. Samtidigt är det ont om plats vid inbyggnaden för att lagra allt material där. Förflyttningen skulle kunna ske maskinellt om mobilkranen varit operativ. Handförflyttningen är tung och slitsam som kräver kontinuerliga pauser. Endast ett armeringsjärn förflyttas i taget som gör att momentet uppskattningsvis repeteras ett 100-tal tillfällen. Vid varje repetition finns risk för att slöseri uppstår som exempelvis Icke arbetsrelaterad diskussion eller Avbrott utan synbar anledning. Montering + Färdiglager. Monteringen sker parallellt med ovan aktiviteter allteftersom första armeringsjärnet kommit till lager inför montering. Eftersom konstruktionen är komplex går mycket av monteringstiden åt till att fundera över hur armeringen ska monteras och hur ritningarna ska läsas. Monteringen försvåras ytterligare av att det är trångt i formen där armeringen ska monteras. Dessutom ska det i varje ny sektion märkas ut var armeringen ska placeras och samma moment upprepas i varje ny sektion. Efter Figur 5: Handflytt och montering monteringen ansvarar entreprenören för att materialet inte påverkas kvalitetsmässigt innan gjutning samt för de kapitalkostnader som färdigvarulagret ger upphov till innan överlämnande sker till beställare. 44

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Effektiv Bygglogistik

Effektiv Bygglogistik Effektiv Bygglogistik Harald Sundin Samuel Lindén Stockholm 2011-05-27 Synliga kostnader Allt som genererar en faktura Fokusinom branschen Dolda kostnader Interntransporter Skador, spill och svinn Bundet

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Armeringsstation på byggarbetsplatsen

Allmänt arbetsplatsen Armeringsstation på byggarbetsplatsen 92 ESE.1 Allmänt arbetsplatsen Armeringsstation på byggarbetsplatsen Armeringen levereras fortfarande mest i lagerlängder. En genomtänkt armeringsstation för klippning och bockning behövs därför ofta på

Läs mer

Digitale armeringsprosesser fra analog til BIM Alexander Brage Hansen Teknisk Rådgiver. Den Kloke Tegning 2014

Digitale armeringsprosesser fra analog til BIM Alexander Brage Hansen Teknisk Rådgiver. Den Kloke Tegning 2014 Digitale armeringsprosesser fra analog til BIM Alexander Brage Hansen Teknisk Rådgiver Den Kloke Tegning 2014 Digitale armeringsprosesser fra analog til BIM Agenda Om Celsa Steel Service Armeringens totalpris

Läs mer

ILF - Inläggningsfärdig armering

ILF - Inläggningsfärdig armering ILF Inläggningsfärdig armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Klippning och bockning... sid 4 Märkning och sortering... sid 4 Godkännande... sid 4 Toleranser för inläggningsfärdig armering...

Läs mer

PER-ERIK JOSEPHSON Chalmers tekniska högskola per-erik.josephson@chalmers.se

PER-ERIK JOSEPHSON Chalmers tekniska högskola per-erik.josephson@chalmers.se Så mycket kostar slöseriet i byggsektorn Göteborg 3 februari 2009 PER-ERIK JOSEPHSON Chalmers tekniska högskola per-erik.josephson@chalmers.se 5% 35% 99% 25% 75% 17% 41% 13% 10% 90% 1% 50% 56% Hur mycket

Läs mer

Rakstål och nät från Polen. NCC Armering, Fabrik i Norrköping klipper bockar. IFL armering. Kund. Coils från Holland. via George (fabrikschef)

Rakstål och nät från Polen. NCC Armering, Fabrik i Norrköping klipper bockar. IFL armering. Kund. Coils från Holland. via George (fabrikschef) Rakstål och nät från Polen Logistikens roll Kund i tät stadsmiljö NCC Armering, Fabrik i Norrköping klipper bockar Coils från Holland IFL armering Kund Viktoria Sundquist Construction Management, Chalmers

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Planering av upphandling 12.1

Planering av upphandling 12.1 12.1 Mål: Att bestämma vad som skal upphandlas och när Indata: Tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar Utdata: Inköps- och leveransplaner 1. Tillskottskostnader Inköp av material och underentreprenader

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen 1 Bakgrund Byggbranschen genomgår en ständig förändring för att uppnå ökad effektivitet och lägre kostnader. Flera företag arbetar aktivt

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG Peter Simonsson Hur effektiviteten kan ökas i anläggningsbranschen! - Några komponenter 1. Bakgrund 2. Byggbarhet i anläggningsbranschen 3. Upprepning &

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Byggprojekt med hög produktivitet och utan slöseri!

Byggprojekt med hög produktivitet och utan slöseri! Byggprojekt med hög produktivitet och utan slöseri! BEAst 2013-04-11 Kent Lidbom Acando är ett management- och IT-konsultföretag som i nära samarbete med våra kunder identifierar och genomför bestående

Läs mer

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Tidplaner Upprätta alltid en strukturplan - och ställ alternativ - innan Du börjar att rita tidplanen. När Du har börjat att rita minskar viljan att ändra.

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Varför har ett Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden upprättats?

Varför har ett Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden upprättats? Möjligheter med Norra Djurgårdsstadens Bygglogistikcenter Bygglogistikcenter Gasverksvägen 51B 115 42 Stockholm Telefon: 010-214 77 70 Mail: blc@ndslogistik.se Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter

Läs mer

Pengar kan sparas genom färre fel

Pengar kan sparas genom färre fel Pengar kan sparas genom färre fel Det är dyrt med fel. Det konstateras i flera forskarrapporter från institutionen för byggnadsekonomi vid Chalmers tekniska högskola. Ändå uppkommer det ofta fel under

Läs mer

Bygglogistik allmän beskrivning av byggsektorn

Bygglogistik allmän beskrivning av byggsektorn Fredrik Bergman Avdelningen för Stora projekt Telefon: 08-508 262 73 fredrik.bergman@stockholm.se Bilaga 2 Bygglogistikcenter i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Bygglogistik allmän

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Aktivitetsbestämning 6.1

Aktivitetsbestämning 6.1 Aktivitetsbestämning 6.1 Hur skall vi göra? Flik 3 Mål: Att bestämma och förteckna de aktiviteter som krävs för bygga avsett resultat. Indata: Bygghandlingar och målbeskrivning. Utdata: Aktivitetsförteckning

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Praktisk logistik i byggproduktion

Praktisk logistik i byggproduktion Praktisk logistik i byggproduktion Materialleveranser Materialleveranser Materialleveranser Materialleveranser Materialleveranser Lastbilstransporter Av totala godsmängden i Sverige transporteras 84 %

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

BYGGPRODUKTIONSLEDNING

BYGGPRODUKTIONSLEDNING BYGGPRODUKTIONSLEDNING Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet.

Läs mer

Interreg IV Aktivitet 4 Pilot 3, Armering. Anders Ekholm, Lars Häggström

Interreg IV Aktivitet 4 Pilot 3, Armering. Anders Ekholm, Lars Häggström Interreg IV Aktivitet 4 Pilot 3, Armering Anders Ekholm, Lars Häggström Bakgrund Arbetet ingår i Interreg IV- projektet Integrering av hållbara byggprocesser inom aktivitet 4 Transformering av nationella

Läs mer

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN SyncroSite effektiviserar produktionen och minskar störningarna på byggplatsen 1 INLEDNING Byggbranschen befinner sig i en snabb

Läs mer

Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare.

Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare. 6.5 Styr mot målet! Flik 7 Mål: Att hantera de störningar som uppstår. Indata: Tidsmål, tid- och resursplaner, lägesrapporter. Utdata: Uppdaterade planer, korrigerande åtgärder, kunskap. 1. Avstämningar

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Arbetstidens användning vid VVS-montage en fråga om struktur och ledarskap

Arbetstidens användning vid VVS-montage en fråga om struktur och ledarskap Arbetstidens användning vid VVS-montage en fråga om struktur och ledarskap Förord Det generellt ökade samhällskravet på välfärd och hållbarhet har tydlig inverkan på VVS-arbete. Ett tydligt exempel är

Läs mer

En del av din styrka. ILF & nät

En del av din styrka. ILF & nät En del av din styrka ILF & nät PRODUKTINFORMATION 1 Rätt nät för varje ändamål Vi på Stena Stål har lång erfarenhet av armeringsnät och vi samarbetar med de ledande tillverkarna i Europa. Vi kan hjälpa

Läs mer

Materialspill i byggnadsproduktionen

Materialspill i byggnadsproduktionen Materialspill i byggnadsproduktionen Waste of Material in the Construction Industry Anna Backman Louise Junkers EXAMENSARBETE 2012 Byggnadsteknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

IT-stöd för armering i byggprocessen

IT-stöd för armering i byggprocessen IT-stöd för armering i byggprocessen Marie Bergström 2009-04-24 1 IT-stöd för armering i byggprocessen Armeringsprogram Armeringsprocessens olika steg Önskvärda funktioner hos program 2009-04-24 2 Armeringsprogram

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

CHECKLISTA - 1. Samverkan

CHECKLISTA - 1. Samverkan Sida 1 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla som medverkar i projektet ska, under hela den tid projektet pågår, samverka för att nå upp till projektets målsättningar.

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Röforsbron. Den papperslösa bron. Publik information

Röforsbron. Den papperslösa bron. Publik information Röforsbron Den papperslösa bron Vem är jag? Nijaz Mehmedovic Projektingenjör Skanska Sverige AB Region: Infrastruktur Mälardalen Röforsbron, bakgrund Röforsbron byggd 1919 63,5 meter i tre spann Nationellt

Läs mer

Ett värdeskapande arbete

Ett värdeskapande arbete Ett värdeskapande arbete En studie om armerares arbetsmiljö samt om lastning och lossning av armering till vindkraftsfundament. A value adding work A study of the working environment as well as the loading

Läs mer

Förutsättningar 1(4) Förklaringar

Förutsättningar 1(4) Förklaringar 27 ESC Platta på mark Armering på rulle Monteringsfärdig armering på rulle lagd på underlag av Voltex-matta. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Chalmers University of Technology. University of Technology

Chalmers University of Technology. University of Technology University of Technology Mina utgångspunkter Uppnå världsklass om 15 år Långsiktig förändring Hållbar förändring tar tid Människor är tröga! Kundens plånbok Hur använder vi kundens pengar? Minska slöserier

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2016 30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt Miljö i fokus Standardisering blir effektivitet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Logistikk og tilretteleggning. Effektiviserar byggandet - ett helhetsgrepp. Trondheim

Logistikk og tilretteleggning. Effektiviserar byggandet - ett helhetsgrepp. Trondheim 1 Logistikk og tilretteleggning Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB Trondheim 100105 Prolog utvecklar och implementerar nyskapande metoder och verktyg för lönsamt samhällsbyggande Fredrik Friblick

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Armeringsprodukter för betong

Armeringsprodukter för betong Armeringsprodukter för betong Företag CELSA STEEL SERVICE AB Hemsida: www.celsa-steelservice.com Certifikatnr: S-P-00305 Giltighet: 2012-12-31 Omfattning LCA: vagga till grind Klimatpåverkan: 360 kg CO2

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Suboptimeringar Dålig kommunikation mellan enheterna Omarbeten Åtgärd/Aktivitet Värdeflödesanalyser Aktiviteter där personal från alla tre enheter deltog Aktivitetsplaner

Läs mer

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen I dagens industrisamhälle utgör det ständigt ökande antalet motorfordon en stor belastning på våra vägar och i synnerhet på våra broar. Enbart i Europa finns

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm Stremaform Stremaform är en kvarsittande gjutavstängare som består av ett finmaskigt specialnät, insvetsat mellan längs- och tvärgående stänger, i ett armeringsnät 7 x 5,5 mm med rutstorlek 140 x 50/140

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Komplexa byggnadsverk Sammanfattning Produktivitetsprogram komplexa byggnadsverk Årliga entreprenadkostnader

Läs mer

Prefabricering när den är som bäst

Prefabricering när den är som bäst GARANTERAD LÖNSAM PREFABRICERING INOM VVS Prefabricering när den är som bäst - tidsbesparande, säker och lönsam Vi prefabricerar för effektiva och lönsamma installationer Prefabricering från förfrågan

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter 2015-04-20 Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter Innehåll Erfarenhet visar att nära samarbete och användande av välutvecklade logistiklösningar ökar effektiviteten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra.

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra. UTMÄRKT BYGGE Utgåva 2 April 2007 Ämnesområden m e n 1. SAMVERKAN A........................ 4 Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Att respektera varandras roller. 2. PLANERING N OCH PROJEKTERING

Läs mer

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen Prevention och praktisk ergonomi för ventilationsmontörer

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen Prevention och praktisk ergonomi för ventilationsmontörer 00 Y10 AFC.364 GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen Prevention och praktisk ergonomi för ventilationsmontörer Belastningsdosen är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga belastningar och

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Observationsprotokoll för lektionsbesök

Observationsprotokoll för lektionsbesök Observationsprotokoll för lektionsbesök Datum och tidpunkt för observationen: Observerad lärare: Skola: Antal närvarande elever i klassen/gruppen: Årskurs/årskurser: Lektionens ämne: Lektionens huvudsakliga

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer