Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar"

Transkript

1 Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening) bjuder in samtliga Singö- och Fogdöbor till att delta i arbetet med att skapa en utvecklingsplan för bygden! För ett drygt år sedan tog kommunen beslutet att upprätta en utvecklingsplan och Levande Roslagsbygd har påbörjat arbetet genom att göra ett förslag som följer här. Det bygger främst på svaren från förra årets enkätundersökning men också på andra idéer som har kommit efterhand. Förslaget är inte färdigt. Det är ett avstamp som skall värderas, förändras och justeras till dess att slutprodukten innehåller bygdens gemensamma vision. Det finns säkerligen ytterligare idéer och framförallt tankar på hur de ska kunna förverkligas vilket behöver framgå i planen. Dessutom kommer kommunen att tillhandahålla bakgrundsfakta som ännu saknas. Vill Du vara med? Levande Roslagsbygd startar upp processen men ser gärna att så många som möjligt engagerar sig i arbetet, föreningar såväl som privatpersoner, fastboende som fritidsboende. I slutet av sommaren kallar vi till de första träffarna för att diskutera helheten och olika delar men redan nu kan Du skriva, maila, ringa och föra fram Dina idéer till någon av oss (kontaktpersoner på sista sidan). Innehåll Varför en utvecklingsplan?...2 Bakgrund...3 Visioner för Singös utveckling...4 Utvecklingsprocessens förankring...5 Näringslivets utveckling...6 Boendefrågor...7 Kommunal service...8 Skolan...8 Kyrkan och dess lokala funktioner...8 Butiken och anknuten service...9 Kollektiva kommunikationer...9 IT kommunikationer...9 Energiproduktion...10 Båtplatser...10 Organisation och arbetsformer...10 Ekonomi och finansiering...11 Kontaktpersoner...11

2 sid 2 av2 Varför en utvecklingsplan? Kommunen bidrar med nedanstående förklaring: Själva arbetet med att ta fram en plan kan bidra till enighet, delaktighet och förankring kring Vision och mål för bygden, Nulägesbeskrivning samt Prioriteringar, strategier och åtgärder. Det i sin tur ger bättre förutsättningar för att verka strukturerat och effektivt utifrån en helhetssyn och konsensus om att utveckla den lokala bygden. En stor fördel är ju om alla inblandade drar åt samma håll. En utvecklingsplan ger även en tydlighet beträffande åtagande, ansvar och tidsperspektiv för olika aktörer förutsatt att strategier och åtgärder formuleras så att detta tydliggörs vilket är en rekommendation. I utvecklingsplanen bör en rad olika kommunala ansvarområden behandlas. Genom framtagandet av en plan ges möjlighet till tydliga kommunala ställningstaganden samt underlättande av olika typer av myndighetsutövande. Exempelvis kan bygglovhanteringen effektiveras genom att lämpliga områden för bebyggelse pekas ut, givetvis utifrån markägarnas vilja att avyttra mark eller exploatera själva. Beträffande utbud av olika former av kommunal service såsom skola, barn- och äldreomsorg mm kan kommunfullmäktige fatta beslut om långsiktig inriktning. Detta kan vara speciellt viktigt i arbetet med att få fler barnfamiljer till bygden. Genom en utvecklingsplan som bygden står bakom ges väsentligt bättre möjligheter att framgångsrikt föra fram behov till landsting och stat gällande förbättringar av kollektivtrafik, vägar mm.

3 Utvecklingsplan för Singö sid 3 av3 FÖRSLAG Bakgrund Singö och Fogdö med omgivande öar är den nordligaste utposten av Norrtälje kommun och Stockholms län. I denna utvecklingsplan kallas dessa öar fortsättningsvis och sammanfattningsvis för Singö. Singö präglas av närheten till naturen och havet. Landskapet växlar mellan karga klippor, skogar, öppna ängar och brukad åkermark. Bebyggelsen är fördelad på ett antal gamla byar där kärnan utgörs av äldre byggnader, ofta bebodda av den bofasta befolkningen. Därtill finns fritidshusen som kompletterar de gamla byarna, bildar egna byar eller ligger spridda, företrädesvis med närhet till vattnet. Kustlinjen präglas av bryggor och båthus. Singö ligger i viss mening avskilt som en bygd med en måttfull skala. Samtidigt är avståndet till andra större orter inte oacceptabelt. Den bofasta befolkningen kan pendla till arbeten och service som inte finns på ön. Fritidsbebyggelsen är visserligen omfattande men inte så påträngande att den utgör en plåga för vare sig de bofasta eller de fritidsboende själva. Det sociala livet präglas av den måttfulla skalan, närheten mellan människor och den lilla och nära sociala strukturen. De bofasta och många fritidsboende känner varandra. Skolan, affären, kyrkan och ett ganska rikt föreningsliv knyter samman människor. Kulturlivet lever både genom traditioner och nya impulser. Relationen mellan bofasta och fritidsbefolkningen är god. Visserligen pressas fastighetspriserna upp till nivåer som ofta överstiger de bofastas resurser. Å andra sidan skulle den lokala affären knappast kunna överleva utan den extra köpkraft som de fritidsboende tillför. Singö står inte utanför de stora och snabba förändringsprocesserna i samhället. Traditionella näringar minskar och försvinner, nya förutsättningar och behov skapar nya arbetstillfällen. Det moderna samhället och modern teknologi, inte minst IT, innebär nya möjligheter som måste tas tillvara och hjälpas på traven. Den kommunala servicen rationaliseras och förändras. Skolan på Singö har vid flera tillfällen varit hotad och tillsvidare överlevt. Åldringsvården står inför nya problem som helst skall lösas lokalt. De kollektiva kommunikationerna är ständigt föremål för reformer och kvaliteten inte självklar. Den lokala affären är beroende av lokal köpkraft. Fridsbefolkningen är en viktig del av underlaget. Köptrohet är viktig men en färskvara som måste vårdas. Våren 2006 hotades Singö skola av nedläggning. Intresseföreningen Levande Roslagsbygd skapades och det primära målet att rädda skolan uppnåddes. Men med en förhållandevis liten bofast befolkning lever Singö farligt. Skolan och affären kan åter vara hotade och skulle de försvinna förlorar Singö sin själ och därmed sin framtida utvecklingspotential. Arbetet med att utveckla Singö i mötet med de samtida samhällsförändringarna måste föras vidare där bl a Levande Roslagsbygd är aktiv. Sommaren 2006 genomfördes en enkät som gav många svar och visade på flera angelägna behov bland annat hyresbostäder, främst för äldre, bättre kollektiva kommunikationer och ordnade båtplatser för både bofasta och fritidsboende.

4 sid 4 av4 Visioner för Singös utveckling Singö har potential att med bibehållen särart och förstärkta kvaliteter utvecklas för att möta samtida förändringar och nya behov både i den egna bygden och från det omgivande samhället. Den bofasta befolkningen, som idag uppgår till ca 370 personer, behöver öka, gärna till det dubbla, för att säkerställa öarnas kvaliteter med avseende på kulturell utveckling, socialt liv och service, kommunikationer, tillgång till skola och affär. Den bofasta befolkningen behöver fler barnfamiljer för att garantera skolans fortbestånd. Singöbor som åldras skall kunna bo kvar på ön också sedan de inte orkar eller vill sköta en egen fastighet. För detta krävs hyresbostäder som är utformade för att underlätta deras liv och sociala samvaro. Unga skall kunna etablera ett första eget boende, bilda familj och pröva att bo i en miljö som de uppskattar utan att redan från början köpa eller bygga ett eget hus. Också för denna grupp behövs hyresbostäder. Fritidsboende skall uppmuntras att permanenta sitt boende på ön. Det skall gälla både familjer i produktiv ålder och äldre som väljer att som pensionärer bosätta sig i sina fritidshus. Möjligheterna att driva verksamhet på Singö skall underlättas så att fler yrkesverksamma bosätter sig på ön. För detta krävs bättre kommunikationer och service, utbyggda nätverk där yrkesverksamma kan stötta varandra, lokaler där gamla och nystartade företag kan etablera en produktiv arbetsgemenskap. Kommunikationer, både kollektivtrafik och modern IT-kommunikation, behöver förbättras. Detta är lika viktigt för alla företagare och distansarbetare, skolbarn och åldringar, fast boende och fritidsboende. Singö behöver i möjligaste mån göra sig oberoende av omvärlden med avseende på energi- och elförsörjning. Vinden och vattnet finns i överflöd och är resurser att utnyttja. Det gäller för alla bofasta och fritidsboende. Singö behöver medverka till en gynnsam utveckling av naturmiljön. Målet skall vara att levas i balans med naturens resurser och förutsättningar. Det traditionella odlingslandskapet behöver hållas öppet. Skogarna behöver skötas för god avkastning och som en tillgång för det rörliga friluftslivet. Stränderna behöver hållas fria från att växa igen. Tillgången till vattnet i form av bryggor och badplatser behöver garanteras för både bofasta och fritidsboende. Singös framtid skall vara resultatet av ett nära samarbete mellan alla som bor på öarna, som bofasta eller fritidsboende, med företag och föreningar, med Norrtälje kommun, Stockholms landsting och län.

5 sid 5 av5 Utvecklingsprocessens förankring Arbetet med att utveckla Singö måste ha sin bas i det lokala samhället. Så många som möjligt i den bofasta befolkningen skall medverka i arbetet. Det finns många förmågor, kompetenser och former för medverkan. Alla skall känna sig välkomna att delta. Informationen om det utvecklingsarbete som pågår skall kontinuerligt föras ut till alla, även de som av olika anledning väljer att stå utanför arbetet. Ingen skall kunna säga att de inte visste eller inte fick möjlighet att medverka. Också fritidsbefolkningen skall hållas informerade om utvecklingsarbetet och kunna medverka. Bland de fritidsboende finns många som vill göra insatser. Bland de fritidsboende finns också många med specialkompetens och särskilda förmågor som i övrigt saknas i den bofasta befolkningen. Tillsammans utgör de bofasta och fritidsbefolkningen ett starkare team än grupperna var för sig. Föreningslivet på Singö är viktigt för öarnas sociala liv. Olika föreningar skall uppmuntras och stödjas i deras fortsatta arbete. I möjligaste mån skall de olika föreningarna integreras i arbetet med Singös utveckling. Existerande kontaktnät med omvärlden är också viktiga och skall utnyttjas och utvecklas för öarnas utveckling. Kontakterna med Norrtälje skall förstärkas. Singö har möjlighet att genom egen aktivitet bli ett utvecklingsområde inom Norrtälje kommun och Stockholms län. Genom eget engagemang och eget arbetet kan Singö därigenom få nytta av de resurser och den kompetens som finns centralt.

6 sid 6 av6 Näringslivets utveckling Möjligheten för den bofasta befolkningen att genom eget arbete skapa sin försörjning är grundläggande för Singös utveckling. Jordbruk, skogsbruk och fiske finns kvar men utgör inte längre några dominerande näringar. Några bofasta arbetar som entreprenörer i transportsektorn. En något större grupp är verksam som egna företagare inom de olika hantverksyrken som behövs för tillsyn, drift och utveckling av bostäder och andra anläggningar för både bofasta och fritidsboende. Om antalet bofasta och fritidsboende blir fler ökar också behovet av dessa lokala tjänster. Flertalet av de lokala hantverkarna utför arbeten också utanför Singö. På Singö finns också företag med tillverkning av konsthantverk och andra produkter. Några företagare arbetar som konsulter och deras inriktning är inbördes mycket olika inriktning. Roslagsbor är av tradition mångsysslare ett förhållande som består och även kommer att prägla framtiden. Pendling till arbete utanför Singö är sedan länge en etablerad och bra form av försörjning för delar av den bofasta befolkningen. En positiv utveckling av näringsliv i näraliggande orter som Grisslehamn, Älmsta, Hallstavik och även Norrtälje tätort gynnar möjligheterna för människor att bo på Singö och pendla till arbeten på rimligt avstånd. Förändringarna i det samtida samhället påverkar de förutsättningar och möjligheter som finns för arbete och försörjning på Singö. Nya typer av arbetsuppgifter tillkommer i takt med nya förutsättningar och ökad efterfrågan. I stor utsträckning är denna utveckling självgenererande men i vissa avseende kan processen underlättas genom aktiva åtgärder. Distansarbete är en relativt ny men växande form av arbete som det finns anledning att särskilt uppmuntra och underlätta för. Förutsättningarna för ett produktivt distansarbete ökar snabbt och diversifieringen blir allt större. Många distansarbetare har sin arbetsplats hemma och detta kan vara eller skapa vissa problem det kan vara svårt att skilja arbete och boende, det kan kännas isolerat att inte ha en arbetsgemenskap att gå till. Ett sätt att konstruktivt underlätta för distansarbete är att upprätta kontorshotell" där distansarbetare hyr in sig på en arbetsplats och delar gemenskap med andra även om deras verksamhetsinriktningar är eller kan uppfattas som mycket olika. Möjligheterna att stötta och komplettera varandra är stora. Tillsammans har gruppen större omvärldskontakter än var och en för sig. Ur detta växer lätt nya fruktbara samband. I ett kontorshotell finns också möjligheter att skapa administrativa resurser gemensamt för flera av de lokala hantverkarna som därigenom kan koncentrera sig på sina respektive yrken och överlåta telefonpassning, fakturering och bokföring på någon med särskild kompetens för detta. Fortsatta utredningar behövs om möjligheten att stötta bygdens egna företagare liksom förutsättningar och möjligheter att skapa ett lokalt företagshotell. I detta utredningsarbete bör bygdens egna företagare och distansarbetare engageras.

7 sid 7 av7 Boendefrågor Den enkät som Levande Roslagsbygd genomförde sommaren 2006 visar att det finns ett stort intresse för hyresbostäder. Det gäller äldre som inte längre orkar eller vill sköta en egen fastighet men ändock vill bo kvar på ön. Det gäller också yngre som vill etablera ett eget boende, återvända till ön efter studier och/eller bilda familj men ännu inte känner sig mogna att äga en egen fastighet. För äldre kan hyresbostäder tjäna som bostad under ett åldrande som ännu omfattar förmågan att helt eller med visst stöd klara ett eget boende. Dessa bostäder bör vara utformade med hänsyn till behov och förutsättningar som råder under detta skede av livet. Till dessa bostäder bör finnas vissa gemensamma lokaler för social samvaro samt för att underlätta för den hemtjänst som vissa av de äldre kommer att behöva. Bostäderna för de äldre bör ligga centralt i Söderbyn, Singös centralort. Bostäder för yngre bör vara av olika storlek. Också dessa bostäder kan med fördel placeras centralt i Söderbyn, även i direkt anslutning till bostäderna för de äldre. Att äldre och yngre, även barnfamiljer, bor nära varandra måste i allt väsentlig ses som en kvalitativ fördel. Hyresbostäderna bör uppföras med lokal arbetskraft och upplåtas utan vinstintresse. Ägarformen och upplåtelseformen måste garantera att dessa bostäder inte övergår till fritidsbostäder och heller inte övergår till att vara bostäder som kräver stora kapitalinsatser. Singö har stora markområden som lämpar sig väl för nya enskilt uppförda och ägda bostäder både för bofasta och för fritidsboende. De traditionella byarna bör kunna vidareutvecklas på ett fördelaktigt sätt genom ytterligare bostäder. Deras sociala struktur kan därigenom stärkas. Fortsatta utredningar behövs om hur hyresbostäder skall utformas och utrustas liksom var de skall placeras. I detta arbete bör företrädare för bofasta både bland äldre och yngre engageras. Fortsatta utredningar behövs också om hur nya hyresbostäder skall kunna uppföra med hjälp av lokal arbetskraft. I detta arbete måste lokala hantverkare engageras. Frågan om hur hyresbostäder skall ägas och upplåtas måste utredas vidare. Frågan om mark för framtida nya bostäder behöver utredas i samråd med lokala markägare.

8 sid 8 av8 Kommunal service Norrtälje kommun har skyldighet att tillhandahålla kommunal service i många olika frågor. Till vissa delar måste Singö acceptera att denna service inte finns tillgänglig lokalt utan i kommuns centralorter. Men till andra delar måste Singö också kunna kräva att den kommunala servicen organiseras lokalt. Det gäller exempelvis äldrevård och barnomsorg. Det bör också vara möjligt för kommunen att tillhandahålla annan social och kulturell service lokalt beroende på hur detta organiseras. Bokbussen är exempel på detta. Det sätt på vilket exempelvis äldreboende organiseras lokalt kan ha stor betydelse för kommunens organisation och kostnaderna för den kommunala servicen. Ett välordnat lokalt äldreboende bör således avlasta kommunens behov av att ordna boende för äldre på annat sätt. Om det lokala äldreboende är koncentrerat till en plats bör detta också underlätta och kostnadseffektivisera den hemtjänst som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Fortsatta utredningar om lokal utveckling på Singö behöver stämmas av med kommunens ansvar, organisation och kostnader för kommunal service. Lokala lösningar som gynnar den kommunala ekonomin bör kunna medverka till att den samlade kommunala servicen på Singö förbättras. Skolan Skolan har en central roll för Singö både praktiskt och symboliskt. Det är av stor betydelse att fler barnfamiljer bosätter sig på Singö. Men måste också vara möjligt att låta Singös skola ha ett större upptagningsområde. Den kommunala ekonomin för skolans drift bör också kunna påverkas av lokala initiativ. Fortsatta utredningar om skolan måste ha som mål att skolan genom lämplig organisation och ekonomiska åtgärder skall kunna överleva som en viktig del av Singö. Kyrkan och dess lokala funktioner Kyrkan har av tradition haft spelat en viktig roll i bygdens religiösa, sociala och kulturella liv. Som en del av samhällsutvecklingen är denna roll minskat men inte på något sätt upphört. Kyrkan är fortfarande den centrala platsen för Singös religiösa liv. Kyrkan spelar en viktig roll i det sociala och kulturella livet. I vissa delar av öarnas föreningsliv är kyrkan fortfarande en integrerad del. Fortsatta utredningar om Singös utveckling behöver i samråd med kyrkan och därtill anknutet föreningsliv klargöra vilken roll som kyrkan vill och kan spela.

9 sid 9 av9 Butiken och anknuten service Affären på Singö är av största vikt för öarnas liv. Under senare år har affären i ny regi utvecklat en förbättrad service som mottagits väl av både bofast befolkning och fritidsboende. Butiken tillhandhåller också tjänster som utdelningsställe för exempelvis systembolag och apotek. Affären är utan tvekan den centrala punkt där lokal information kan tillhandahållas och vinna spridning. Affären har därigenom en viktig social funktion. Den nya traditionen att bjuda på kaffe under vinterhalvårets fredagar har lett till att affärens sociala roll ytterligare stärkts. En avgörande förutsättning för att affären skall finnas kvar och spela sin viktiga sociala roll är att Singös bofasta och fritidsboende förblir köptrogna. En ökad befolkning av bofasta och fritidsboende påverkar också affären möjligheter att överleva och utvecklas. Fortsatta utredningar om Singös utveckling måste pröva hur affärens bärkraft kan utvecklas och dess sociala roll kan förstärkas. Kollektiva kommunikationer De kollektiva kommunikationerna är mycket viktiga för Singös alla funktioner. För den som är hänvisad till de kollektiva kommunikationerna är bussarnas turtäthet begränsande för livets praktiska nödvändighet. En utökad turtäthet skulle på ett väsentligt sätt förbättra förhållande för både arbetande, pensionärer, fritidsboende, skolbarn och alla andra. Fortsatt utredningar om Singös utveckling måste verka för utökade kollektiva kommunikationer. IT kommunikationer Den moderna utvecklingen av IT kommunikationer har revolutionerat sätt att söka information, uträtta ärenden och sköta arbeten. Detta gäller alla i samhället och Singö lika väl som alla andra orter. Tillgången på goda IT förbindelser är avgörande för möjligheten att utveckla näringslivet på öarna. Det är av helt avgörande betydelse för Singös fortsatta utveckling att både bofasta och fritidsboende har tillgång till IT av god kvalitet. Fortsatt utredningar om Singös utveckling måste verka för att öarna får IT kommunikationer av hög kvalitet.

10 sid 10 av10 Energiproduktion Singö ligger i havsbandet och är omgivet av vatten. Ett antal olika tekniker för att utvinna energi ur vind och vatten finns redan utvecklade. Vindkraftverk kan vara den enklaste och mest lönsamma vägen att producera energi lokalt. Det bör finnas goda möjligheter att lokalt producera tillräckligt med energi för att göra Singö oberoende av omvärlden och därmed kontrollera öarnas energikostnader. Fortsatt utvecklingsarbete skall inriktas på att producera energi lokalt. Det bör också ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet att utreda hur ett kollektivt ägande kan involvera både bofasta och fritidsboende i energiproduktionen. Båtplatser En viktig kvalitet för alla boende på Singö är närheten till vatten. Alla har dock inte tillgång till en båtplats, det gäller både bofasta och fritidsboende. Tillgång på mark utgör ett problem och ägarformerna för äldre existerande strandnära samfälligheter ett annat problem. Flera olika former av lösningar finns utvecklade utan att vara tillräckligt formaliserade och utvecklingsbara. Planer finns för att utforma en större brygganläggning i anslutning till bron och Singö Camping. Det måste vara en prioriterad fråga i det fortsatt utvecklingsarbetat att utreda var och hur båtplatser kan arrangeras och göras tillgängliga för alla som så önskar. Organisation och arbetsformer Olika föreningar samt både enskilda personer, företag och grupper bedriver arbeten som syftar till utveckling av Singö. Under det senaste året har Levande Roslagsbygd tillkommit som ytterligare en pådrivande kraft. Att rädda skolan var ett första mål som uppfylldes och födde tanken att fler insatser behövs. Den enkät som genomföres sommaren 2006 blev ett andra steg. Därefter har det pågått ett arbete som nu redovisas i form av denna utvecklingsplan där ett antal frågeställningar diskuteras och ett antal nya arbetsuppgifter pekat ut. Levande Roslagsbygd har inte för avsikt att ersätta eller överflygla alla andra krafter som verkar för Singös utveckling. Som framgår av utvecklingsplanen måste tvärtom många olika grupper engageras. Det finns plats för alla som vill medverka. Arbetet med att beskriva och märka ut vandringsleder på Singö är ett bra exempel på att samverkan mellan personer och intressen ger konkreta resultat. Nästa steg i det lokala utvecklingsarbetet måste vara att forma de olika arbetsgrupper som behövs för att driva olika frågor vidare genom fortsatta utredningar och/eller konkret genomförande. Ett rimligt mål är att under det kommande året påbörja de olika utredningar som behövs och så långt det är möjligt att också genomföra konkreta åtgärder. Till nästa sommar bör en vidareutvecklad utvecklingsplan kunna föreligga. Norrtälje kommuns uppgift är att inarbeta den lokala utvecklingsplanen i kommunens samlade utvecklingsplaner, att etablera konkret samverkan med kommunen i angelägna frågor samt att förmå kommunen att genomföra angelägna åtgärder som faller på kommunens ansvar.

11 sid 11 av11 Ekonomi och finansiering Arbetet i Levande Roslagsbygd och andra föreningar bygger hittills enbart på ideellt arbete utan ekonomisk ersättning. Också fortsättningsvis måste utvecklingsarbetet i stor utsträckning ske på dessa villkor. Flera av de utrednings- och utvecklingsuppgifter som redovisa i denna utvecklingsplan är emellertid av sådan omfattning och karaktär att det inte är möjligt eller rimligt att lita enbart till ideellt arbete särskilt om man vill skynda på utvecklingen. I någon form måste det därför skapas ekonomi redan i det fortsatta utredningsarbetet. På längre sikt måste större projekt såsom hyresbostäder, kontorshotell, energiproduktion och båtbryggor organiseras och finansieras som enskilda projekt med lämpliga ägar- och förvaltningsformer. Singös utveckling måste få stöd av de särskilda fonder och bidrag som finns inom kommunen samt på nationell och internationell nivå, särskilt. Redan att finna dessa fonder och få deras stöd är förenat med arbetsinsatser där expertkunskap delvis är nödvändig. Norrtälje kommun bör kunna hjälpa till i detta arbete. Kontaktpersoner Levande Roslagsbygd Peter Wahlfort Singö 1894 Ulf Kjellander Tranvik 1043 Hans Löfving Singö 1750 Harry Pääsuke Fogdö 748 Anders Erneholm Singö 1474 Helén Lalér-Herbring Singö 1447 Per-Arne Söderholm Singö 1446 Ola Lundqvist Singö 1303 Anders Burman Örsten 1153 Ann-Mari Larsson Fogdö 740 Eva Freiman Singö 1524 Norrtälje kommun Peter Häggberg, projektledare Anders Olander, utvecklingsstrateg Bilaga Sammanfattning av svaren från enkätundersökningen 2006.

12 Bilaga till Utvecklingsplan 12/ Sammanfattning av Enkätundersökning Levande Roslagsbygd har sommaren 2006 ställt frågor till fast- och fritidsboende på Singö/Fogdö för att få ett underlag till arbetet med att utveckla bygden 270 svar har sammanlagt kommit in och 862 personer ingår i enkätsvarens hushåll. Cirka hälften av de permanentboende och ungefär en fjärdedel av de fritidsboende har svarat på enkäten! 185 övriga permanentboende 192 permanentboende som svarat på enkäten Samtliga Fritidsboende Permanentboende Enkätsvar Personer Enkätsvar Personer 132 fritidsboende kan tänka sig att flytta ut 380 fastboende med potential att bli 500!? Singö Fogdö har ca: 380 permanentboende 192 har svarat på enkäten 185 har inte svarat 132 fritidsboende har svarat att de kan tänka sig att bosätta sig permanent på Singö/ Fogdö Dessutom har ytterligare 542 fritidsboende svarat på enkäten

13 Sammanfattning av enkätsvar i %. Andel positiva svar (ja, mycket bra, bra eller viktigt, beroende av fråga) Anser du att det finns behov av ökade möjligheter till Anser du att det finns behov av ökade möjligheter till fastboende på Singö/Fogdö? fastboende på Singö/Fogdö? Anser du att det borde finnas äldreboende med service på Anser du att det borde finnas äldreboende med service på Singö/Fogdö? Singö/Fogdö? Är du intresserad av båtplats i gemensam brygganläggning? Är du intresserad av båtplats i gemensam brygganläggning? Anser du att bil är ett måste för att kunna bo på Singö/Fogdö? Anser du att bil är ett måste för att kunna bo på Singö/Fogdö? Har kommunala kommunikationer betydelse för ditt boende Har kommunala kommunikationer betydelse för ditt boende på Singö? på Singö? Har du önskemål på förändringar vad gäller Har du önskemål på förändringar vad gäller kommunikationer? kommunikationer? Har du haft kontakt med Norrtälje kommun? Har du haft kontakt med Norrtälje kommun? Hur har kontakten med kommunen fungerat? Hur har kontakten med kommunen fungerat? Hur viktigt är det med skola på Singö? Hur viktigt är det med skola på Singö? I vilken omfattning har skolans existens påverkat ditt beslut att I vilken omfattning har skolans existens påverkat ditt beslut att kunna bosätta dig på Singö/Fogdö? kunna bosätta dig på Singö/Fogdö? Mer info på anslagstavlan och Önskar bo permanent Fritidsboende Permanentboende Permanentboende

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden

Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden Samrådsversion 2008-11-24 Tyck till om förslag till kommunalt program för utveckling av Singöbygden! Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Laholm hållbart grönt tryggt

Laholm hållbart grönt tryggt Laholm hållbart grönt tryggt Laholms kommun - bästa livsplatsen mellan Hamburg och Oslo Laholms kommun ligger geografiskt i ett unikt läge där vi befinner oss inom pendlingsavstånd mellan två storstadsområden

Läs mer

BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN

BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN 1 BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN ÅREN 2012-2016 Godkänd: kommunfullmäktige 15 december 2011 80. 2 I. MATEMATISK BERÄKNING AV BOSTADSPRODUKTIONSBEHOVET I FÖGLÖ UNDER PERIODEN 2010-2014. Bosatt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård SKÅ IDROTTSKLUBB och Bygdegård FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012 Inledning Under 2011 har stor kraft ägnats åt att ta ett samlat grepp om klubbens ekonomi. Detta arbete har nu slutförts och samtliga sektioners

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Landsbygdsprogram för Finspångs kommun Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling

Landsbygdsprogram för Finspångs kommun Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling 2003-02-14 1(6) Landsbygdsprogram för Finspångs kommun Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling Antaget av Kommunfullmäktige 2003-05-21 173 Inledning I Finspångs kommun är vi stolta

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer