Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar"

Transkript

1 Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening) bjuder in samtliga Singö- och Fogdöbor till att delta i arbetet med att skapa en utvecklingsplan för bygden! För ett drygt år sedan tog kommunen beslutet att upprätta en utvecklingsplan och Levande Roslagsbygd har påbörjat arbetet genom att göra ett förslag som följer här. Det bygger främst på svaren från förra årets enkätundersökning men också på andra idéer som har kommit efterhand. Förslaget är inte färdigt. Det är ett avstamp som skall värderas, förändras och justeras till dess att slutprodukten innehåller bygdens gemensamma vision. Det finns säkerligen ytterligare idéer och framförallt tankar på hur de ska kunna förverkligas vilket behöver framgå i planen. Dessutom kommer kommunen att tillhandahålla bakgrundsfakta som ännu saknas. Vill Du vara med? Levande Roslagsbygd startar upp processen men ser gärna att så många som möjligt engagerar sig i arbetet, föreningar såväl som privatpersoner, fastboende som fritidsboende. I slutet av sommaren kallar vi till de första träffarna för att diskutera helheten och olika delar men redan nu kan Du skriva, maila, ringa och föra fram Dina idéer till någon av oss (kontaktpersoner på sista sidan). Innehåll Varför en utvecklingsplan?...2 Bakgrund...3 Visioner för Singös utveckling...4 Utvecklingsprocessens förankring...5 Näringslivets utveckling...6 Boendefrågor...7 Kommunal service...8 Skolan...8 Kyrkan och dess lokala funktioner...8 Butiken och anknuten service...9 Kollektiva kommunikationer...9 IT kommunikationer...9 Energiproduktion...10 Båtplatser...10 Organisation och arbetsformer...10 Ekonomi och finansiering...11 Kontaktpersoner...11

2 sid 2 av2 Varför en utvecklingsplan? Kommunen bidrar med nedanstående förklaring: Själva arbetet med att ta fram en plan kan bidra till enighet, delaktighet och förankring kring Vision och mål för bygden, Nulägesbeskrivning samt Prioriteringar, strategier och åtgärder. Det i sin tur ger bättre förutsättningar för att verka strukturerat och effektivt utifrån en helhetssyn och konsensus om att utveckla den lokala bygden. En stor fördel är ju om alla inblandade drar åt samma håll. En utvecklingsplan ger även en tydlighet beträffande åtagande, ansvar och tidsperspektiv för olika aktörer förutsatt att strategier och åtgärder formuleras så att detta tydliggörs vilket är en rekommendation. I utvecklingsplanen bör en rad olika kommunala ansvarområden behandlas. Genom framtagandet av en plan ges möjlighet till tydliga kommunala ställningstaganden samt underlättande av olika typer av myndighetsutövande. Exempelvis kan bygglovhanteringen effektiveras genom att lämpliga områden för bebyggelse pekas ut, givetvis utifrån markägarnas vilja att avyttra mark eller exploatera själva. Beträffande utbud av olika former av kommunal service såsom skola, barn- och äldreomsorg mm kan kommunfullmäktige fatta beslut om långsiktig inriktning. Detta kan vara speciellt viktigt i arbetet med att få fler barnfamiljer till bygden. Genom en utvecklingsplan som bygden står bakom ges väsentligt bättre möjligheter att framgångsrikt föra fram behov till landsting och stat gällande förbättringar av kollektivtrafik, vägar mm.

3 Utvecklingsplan för Singö sid 3 av3 FÖRSLAG Bakgrund Singö och Fogdö med omgivande öar är den nordligaste utposten av Norrtälje kommun och Stockholms län. I denna utvecklingsplan kallas dessa öar fortsättningsvis och sammanfattningsvis för Singö. Singö präglas av närheten till naturen och havet. Landskapet växlar mellan karga klippor, skogar, öppna ängar och brukad åkermark. Bebyggelsen är fördelad på ett antal gamla byar där kärnan utgörs av äldre byggnader, ofta bebodda av den bofasta befolkningen. Därtill finns fritidshusen som kompletterar de gamla byarna, bildar egna byar eller ligger spridda, företrädesvis med närhet till vattnet. Kustlinjen präglas av bryggor och båthus. Singö ligger i viss mening avskilt som en bygd med en måttfull skala. Samtidigt är avståndet till andra större orter inte oacceptabelt. Den bofasta befolkningen kan pendla till arbeten och service som inte finns på ön. Fritidsbebyggelsen är visserligen omfattande men inte så påträngande att den utgör en plåga för vare sig de bofasta eller de fritidsboende själva. Det sociala livet präglas av den måttfulla skalan, närheten mellan människor och den lilla och nära sociala strukturen. De bofasta och många fritidsboende känner varandra. Skolan, affären, kyrkan och ett ganska rikt föreningsliv knyter samman människor. Kulturlivet lever både genom traditioner och nya impulser. Relationen mellan bofasta och fritidsbefolkningen är god. Visserligen pressas fastighetspriserna upp till nivåer som ofta överstiger de bofastas resurser. Å andra sidan skulle den lokala affären knappast kunna överleva utan den extra köpkraft som de fritidsboende tillför. Singö står inte utanför de stora och snabba förändringsprocesserna i samhället. Traditionella näringar minskar och försvinner, nya förutsättningar och behov skapar nya arbetstillfällen. Det moderna samhället och modern teknologi, inte minst IT, innebär nya möjligheter som måste tas tillvara och hjälpas på traven. Den kommunala servicen rationaliseras och förändras. Skolan på Singö har vid flera tillfällen varit hotad och tillsvidare överlevt. Åldringsvården står inför nya problem som helst skall lösas lokalt. De kollektiva kommunikationerna är ständigt föremål för reformer och kvaliteten inte självklar. Den lokala affären är beroende av lokal köpkraft. Fridsbefolkningen är en viktig del av underlaget. Köptrohet är viktig men en färskvara som måste vårdas. Våren 2006 hotades Singö skola av nedläggning. Intresseföreningen Levande Roslagsbygd skapades och det primära målet att rädda skolan uppnåddes. Men med en förhållandevis liten bofast befolkning lever Singö farligt. Skolan och affären kan åter vara hotade och skulle de försvinna förlorar Singö sin själ och därmed sin framtida utvecklingspotential. Arbetet med att utveckla Singö i mötet med de samtida samhällsförändringarna måste föras vidare där bl a Levande Roslagsbygd är aktiv. Sommaren 2006 genomfördes en enkät som gav många svar och visade på flera angelägna behov bland annat hyresbostäder, främst för äldre, bättre kollektiva kommunikationer och ordnade båtplatser för både bofasta och fritidsboende.

4 sid 4 av4 Visioner för Singös utveckling Singö har potential att med bibehållen särart och förstärkta kvaliteter utvecklas för att möta samtida förändringar och nya behov både i den egna bygden och från det omgivande samhället. Den bofasta befolkningen, som idag uppgår till ca 370 personer, behöver öka, gärna till det dubbla, för att säkerställa öarnas kvaliteter med avseende på kulturell utveckling, socialt liv och service, kommunikationer, tillgång till skola och affär. Den bofasta befolkningen behöver fler barnfamiljer för att garantera skolans fortbestånd. Singöbor som åldras skall kunna bo kvar på ön också sedan de inte orkar eller vill sköta en egen fastighet. För detta krävs hyresbostäder som är utformade för att underlätta deras liv och sociala samvaro. Unga skall kunna etablera ett första eget boende, bilda familj och pröva att bo i en miljö som de uppskattar utan att redan från början köpa eller bygga ett eget hus. Också för denna grupp behövs hyresbostäder. Fritidsboende skall uppmuntras att permanenta sitt boende på ön. Det skall gälla både familjer i produktiv ålder och äldre som väljer att som pensionärer bosätta sig i sina fritidshus. Möjligheterna att driva verksamhet på Singö skall underlättas så att fler yrkesverksamma bosätter sig på ön. För detta krävs bättre kommunikationer och service, utbyggda nätverk där yrkesverksamma kan stötta varandra, lokaler där gamla och nystartade företag kan etablera en produktiv arbetsgemenskap. Kommunikationer, både kollektivtrafik och modern IT-kommunikation, behöver förbättras. Detta är lika viktigt för alla företagare och distansarbetare, skolbarn och åldringar, fast boende och fritidsboende. Singö behöver i möjligaste mån göra sig oberoende av omvärlden med avseende på energi- och elförsörjning. Vinden och vattnet finns i överflöd och är resurser att utnyttja. Det gäller för alla bofasta och fritidsboende. Singö behöver medverka till en gynnsam utveckling av naturmiljön. Målet skall vara att levas i balans med naturens resurser och förutsättningar. Det traditionella odlingslandskapet behöver hållas öppet. Skogarna behöver skötas för god avkastning och som en tillgång för det rörliga friluftslivet. Stränderna behöver hållas fria från att växa igen. Tillgången till vattnet i form av bryggor och badplatser behöver garanteras för både bofasta och fritidsboende. Singös framtid skall vara resultatet av ett nära samarbete mellan alla som bor på öarna, som bofasta eller fritidsboende, med företag och föreningar, med Norrtälje kommun, Stockholms landsting och län.

5 sid 5 av5 Utvecklingsprocessens förankring Arbetet med att utveckla Singö måste ha sin bas i det lokala samhället. Så många som möjligt i den bofasta befolkningen skall medverka i arbetet. Det finns många förmågor, kompetenser och former för medverkan. Alla skall känna sig välkomna att delta. Informationen om det utvecklingsarbete som pågår skall kontinuerligt föras ut till alla, även de som av olika anledning väljer att stå utanför arbetet. Ingen skall kunna säga att de inte visste eller inte fick möjlighet att medverka. Också fritidsbefolkningen skall hållas informerade om utvecklingsarbetet och kunna medverka. Bland de fritidsboende finns många som vill göra insatser. Bland de fritidsboende finns också många med specialkompetens och särskilda förmågor som i övrigt saknas i den bofasta befolkningen. Tillsammans utgör de bofasta och fritidsbefolkningen ett starkare team än grupperna var för sig. Föreningslivet på Singö är viktigt för öarnas sociala liv. Olika föreningar skall uppmuntras och stödjas i deras fortsatta arbete. I möjligaste mån skall de olika föreningarna integreras i arbetet med Singös utveckling. Existerande kontaktnät med omvärlden är också viktiga och skall utnyttjas och utvecklas för öarnas utveckling. Kontakterna med Norrtälje skall förstärkas. Singö har möjlighet att genom egen aktivitet bli ett utvecklingsområde inom Norrtälje kommun och Stockholms län. Genom eget engagemang och eget arbetet kan Singö därigenom få nytta av de resurser och den kompetens som finns centralt.

6 sid 6 av6 Näringslivets utveckling Möjligheten för den bofasta befolkningen att genom eget arbete skapa sin försörjning är grundläggande för Singös utveckling. Jordbruk, skogsbruk och fiske finns kvar men utgör inte längre några dominerande näringar. Några bofasta arbetar som entreprenörer i transportsektorn. En något större grupp är verksam som egna företagare inom de olika hantverksyrken som behövs för tillsyn, drift och utveckling av bostäder och andra anläggningar för både bofasta och fritidsboende. Om antalet bofasta och fritidsboende blir fler ökar också behovet av dessa lokala tjänster. Flertalet av de lokala hantverkarna utför arbeten också utanför Singö. På Singö finns också företag med tillverkning av konsthantverk och andra produkter. Några företagare arbetar som konsulter och deras inriktning är inbördes mycket olika inriktning. Roslagsbor är av tradition mångsysslare ett förhållande som består och även kommer att prägla framtiden. Pendling till arbete utanför Singö är sedan länge en etablerad och bra form av försörjning för delar av den bofasta befolkningen. En positiv utveckling av näringsliv i näraliggande orter som Grisslehamn, Älmsta, Hallstavik och även Norrtälje tätort gynnar möjligheterna för människor att bo på Singö och pendla till arbeten på rimligt avstånd. Förändringarna i det samtida samhället påverkar de förutsättningar och möjligheter som finns för arbete och försörjning på Singö. Nya typer av arbetsuppgifter tillkommer i takt med nya förutsättningar och ökad efterfrågan. I stor utsträckning är denna utveckling självgenererande men i vissa avseende kan processen underlättas genom aktiva åtgärder. Distansarbete är en relativt ny men växande form av arbete som det finns anledning att särskilt uppmuntra och underlätta för. Förutsättningarna för ett produktivt distansarbete ökar snabbt och diversifieringen blir allt större. Många distansarbetare har sin arbetsplats hemma och detta kan vara eller skapa vissa problem det kan vara svårt att skilja arbete och boende, det kan kännas isolerat att inte ha en arbetsgemenskap att gå till. Ett sätt att konstruktivt underlätta för distansarbete är att upprätta kontorshotell" där distansarbetare hyr in sig på en arbetsplats och delar gemenskap med andra även om deras verksamhetsinriktningar är eller kan uppfattas som mycket olika. Möjligheterna att stötta och komplettera varandra är stora. Tillsammans har gruppen större omvärldskontakter än var och en för sig. Ur detta växer lätt nya fruktbara samband. I ett kontorshotell finns också möjligheter att skapa administrativa resurser gemensamt för flera av de lokala hantverkarna som därigenom kan koncentrera sig på sina respektive yrken och överlåta telefonpassning, fakturering och bokföring på någon med särskild kompetens för detta. Fortsatta utredningar behövs om möjligheten att stötta bygdens egna företagare liksom förutsättningar och möjligheter att skapa ett lokalt företagshotell. I detta utredningsarbete bör bygdens egna företagare och distansarbetare engageras.

7 sid 7 av7 Boendefrågor Den enkät som Levande Roslagsbygd genomförde sommaren 2006 visar att det finns ett stort intresse för hyresbostäder. Det gäller äldre som inte längre orkar eller vill sköta en egen fastighet men ändock vill bo kvar på ön. Det gäller också yngre som vill etablera ett eget boende, återvända till ön efter studier och/eller bilda familj men ännu inte känner sig mogna att äga en egen fastighet. För äldre kan hyresbostäder tjäna som bostad under ett åldrande som ännu omfattar förmågan att helt eller med visst stöd klara ett eget boende. Dessa bostäder bör vara utformade med hänsyn till behov och förutsättningar som råder under detta skede av livet. Till dessa bostäder bör finnas vissa gemensamma lokaler för social samvaro samt för att underlätta för den hemtjänst som vissa av de äldre kommer att behöva. Bostäderna för de äldre bör ligga centralt i Söderbyn, Singös centralort. Bostäder för yngre bör vara av olika storlek. Också dessa bostäder kan med fördel placeras centralt i Söderbyn, även i direkt anslutning till bostäderna för de äldre. Att äldre och yngre, även barnfamiljer, bor nära varandra måste i allt väsentlig ses som en kvalitativ fördel. Hyresbostäderna bör uppföras med lokal arbetskraft och upplåtas utan vinstintresse. Ägarformen och upplåtelseformen måste garantera att dessa bostäder inte övergår till fritidsbostäder och heller inte övergår till att vara bostäder som kräver stora kapitalinsatser. Singö har stora markområden som lämpar sig väl för nya enskilt uppförda och ägda bostäder både för bofasta och för fritidsboende. De traditionella byarna bör kunna vidareutvecklas på ett fördelaktigt sätt genom ytterligare bostäder. Deras sociala struktur kan därigenom stärkas. Fortsatta utredningar behövs om hur hyresbostäder skall utformas och utrustas liksom var de skall placeras. I detta arbete bör företrädare för bofasta både bland äldre och yngre engageras. Fortsatta utredningar behövs också om hur nya hyresbostäder skall kunna uppföra med hjälp av lokal arbetskraft. I detta arbete måste lokala hantverkare engageras. Frågan om hur hyresbostäder skall ägas och upplåtas måste utredas vidare. Frågan om mark för framtida nya bostäder behöver utredas i samråd med lokala markägare.

8 sid 8 av8 Kommunal service Norrtälje kommun har skyldighet att tillhandahålla kommunal service i många olika frågor. Till vissa delar måste Singö acceptera att denna service inte finns tillgänglig lokalt utan i kommuns centralorter. Men till andra delar måste Singö också kunna kräva att den kommunala servicen organiseras lokalt. Det gäller exempelvis äldrevård och barnomsorg. Det bör också vara möjligt för kommunen att tillhandahålla annan social och kulturell service lokalt beroende på hur detta organiseras. Bokbussen är exempel på detta. Det sätt på vilket exempelvis äldreboende organiseras lokalt kan ha stor betydelse för kommunens organisation och kostnaderna för den kommunala servicen. Ett välordnat lokalt äldreboende bör således avlasta kommunens behov av att ordna boende för äldre på annat sätt. Om det lokala äldreboende är koncentrerat till en plats bör detta också underlätta och kostnadseffektivisera den hemtjänst som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Fortsatta utredningar om lokal utveckling på Singö behöver stämmas av med kommunens ansvar, organisation och kostnader för kommunal service. Lokala lösningar som gynnar den kommunala ekonomin bör kunna medverka till att den samlade kommunala servicen på Singö förbättras. Skolan Skolan har en central roll för Singö både praktiskt och symboliskt. Det är av stor betydelse att fler barnfamiljer bosätter sig på Singö. Men måste också vara möjligt att låta Singös skola ha ett större upptagningsområde. Den kommunala ekonomin för skolans drift bör också kunna påverkas av lokala initiativ. Fortsatta utredningar om skolan måste ha som mål att skolan genom lämplig organisation och ekonomiska åtgärder skall kunna överleva som en viktig del av Singö. Kyrkan och dess lokala funktioner Kyrkan har av tradition haft spelat en viktig roll i bygdens religiösa, sociala och kulturella liv. Som en del av samhällsutvecklingen är denna roll minskat men inte på något sätt upphört. Kyrkan är fortfarande den centrala platsen för Singös religiösa liv. Kyrkan spelar en viktig roll i det sociala och kulturella livet. I vissa delar av öarnas föreningsliv är kyrkan fortfarande en integrerad del. Fortsatta utredningar om Singös utveckling behöver i samråd med kyrkan och därtill anknutet föreningsliv klargöra vilken roll som kyrkan vill och kan spela.

9 sid 9 av9 Butiken och anknuten service Affären på Singö är av största vikt för öarnas liv. Under senare år har affären i ny regi utvecklat en förbättrad service som mottagits väl av både bofast befolkning och fritidsboende. Butiken tillhandhåller också tjänster som utdelningsställe för exempelvis systembolag och apotek. Affären är utan tvekan den centrala punkt där lokal information kan tillhandahållas och vinna spridning. Affären har därigenom en viktig social funktion. Den nya traditionen att bjuda på kaffe under vinterhalvårets fredagar har lett till att affärens sociala roll ytterligare stärkts. En avgörande förutsättning för att affären skall finnas kvar och spela sin viktiga sociala roll är att Singös bofasta och fritidsboende förblir köptrogna. En ökad befolkning av bofasta och fritidsboende påverkar också affären möjligheter att överleva och utvecklas. Fortsatta utredningar om Singös utveckling måste pröva hur affärens bärkraft kan utvecklas och dess sociala roll kan förstärkas. Kollektiva kommunikationer De kollektiva kommunikationerna är mycket viktiga för Singös alla funktioner. För den som är hänvisad till de kollektiva kommunikationerna är bussarnas turtäthet begränsande för livets praktiska nödvändighet. En utökad turtäthet skulle på ett väsentligt sätt förbättra förhållande för både arbetande, pensionärer, fritidsboende, skolbarn och alla andra. Fortsatt utredningar om Singös utveckling måste verka för utökade kollektiva kommunikationer. IT kommunikationer Den moderna utvecklingen av IT kommunikationer har revolutionerat sätt att söka information, uträtta ärenden och sköta arbeten. Detta gäller alla i samhället och Singö lika väl som alla andra orter. Tillgången på goda IT förbindelser är avgörande för möjligheten att utveckla näringslivet på öarna. Det är av helt avgörande betydelse för Singös fortsatta utveckling att både bofasta och fritidsboende har tillgång till IT av god kvalitet. Fortsatt utredningar om Singös utveckling måste verka för att öarna får IT kommunikationer av hög kvalitet.

10 sid 10 av10 Energiproduktion Singö ligger i havsbandet och är omgivet av vatten. Ett antal olika tekniker för att utvinna energi ur vind och vatten finns redan utvecklade. Vindkraftverk kan vara den enklaste och mest lönsamma vägen att producera energi lokalt. Det bör finnas goda möjligheter att lokalt producera tillräckligt med energi för att göra Singö oberoende av omvärlden och därmed kontrollera öarnas energikostnader. Fortsatt utvecklingsarbete skall inriktas på att producera energi lokalt. Det bör också ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet att utreda hur ett kollektivt ägande kan involvera både bofasta och fritidsboende i energiproduktionen. Båtplatser En viktig kvalitet för alla boende på Singö är närheten till vatten. Alla har dock inte tillgång till en båtplats, det gäller både bofasta och fritidsboende. Tillgång på mark utgör ett problem och ägarformerna för äldre existerande strandnära samfälligheter ett annat problem. Flera olika former av lösningar finns utvecklade utan att vara tillräckligt formaliserade och utvecklingsbara. Planer finns för att utforma en större brygganläggning i anslutning till bron och Singö Camping. Det måste vara en prioriterad fråga i det fortsatt utvecklingsarbetat att utreda var och hur båtplatser kan arrangeras och göras tillgängliga för alla som så önskar. Organisation och arbetsformer Olika föreningar samt både enskilda personer, företag och grupper bedriver arbeten som syftar till utveckling av Singö. Under det senaste året har Levande Roslagsbygd tillkommit som ytterligare en pådrivande kraft. Att rädda skolan var ett första mål som uppfylldes och födde tanken att fler insatser behövs. Den enkät som genomföres sommaren 2006 blev ett andra steg. Därefter har det pågått ett arbete som nu redovisas i form av denna utvecklingsplan där ett antal frågeställningar diskuteras och ett antal nya arbetsuppgifter pekat ut. Levande Roslagsbygd har inte för avsikt att ersätta eller överflygla alla andra krafter som verkar för Singös utveckling. Som framgår av utvecklingsplanen måste tvärtom många olika grupper engageras. Det finns plats för alla som vill medverka. Arbetet med att beskriva och märka ut vandringsleder på Singö är ett bra exempel på att samverkan mellan personer och intressen ger konkreta resultat. Nästa steg i det lokala utvecklingsarbetet måste vara att forma de olika arbetsgrupper som behövs för att driva olika frågor vidare genom fortsatta utredningar och/eller konkret genomförande. Ett rimligt mål är att under det kommande året påbörja de olika utredningar som behövs och så långt det är möjligt att också genomföra konkreta åtgärder. Till nästa sommar bör en vidareutvecklad utvecklingsplan kunna föreligga. Norrtälje kommuns uppgift är att inarbeta den lokala utvecklingsplanen i kommunens samlade utvecklingsplaner, att etablera konkret samverkan med kommunen i angelägna frågor samt att förmå kommunen att genomföra angelägna åtgärder som faller på kommunens ansvar.

11 sid 11 av11 Ekonomi och finansiering Arbetet i Levande Roslagsbygd och andra föreningar bygger hittills enbart på ideellt arbete utan ekonomisk ersättning. Också fortsättningsvis måste utvecklingsarbetet i stor utsträckning ske på dessa villkor. Flera av de utrednings- och utvecklingsuppgifter som redovisa i denna utvecklingsplan är emellertid av sådan omfattning och karaktär att det inte är möjligt eller rimligt att lita enbart till ideellt arbete särskilt om man vill skynda på utvecklingen. I någon form måste det därför skapas ekonomi redan i det fortsatta utredningsarbetet. På längre sikt måste större projekt såsom hyresbostäder, kontorshotell, energiproduktion och båtbryggor organiseras och finansieras som enskilda projekt med lämpliga ägar- och förvaltningsformer. Singös utveckling måste få stöd av de särskilda fonder och bidrag som finns inom kommunen samt på nationell och internationell nivå, särskilt. Redan att finna dessa fonder och få deras stöd är förenat med arbetsinsatser där expertkunskap delvis är nödvändig. Norrtälje kommun bör kunna hjälpa till i detta arbete. Kontaktpersoner Levande Roslagsbygd Peter Wahlfort Singö 1894 Ulf Kjellander Tranvik 1043 Hans Löfving Singö 1750 Harry Pääsuke Fogdö 748 Anders Erneholm Singö 1474 Helén Lalér-Herbring Singö 1447 Per-Arne Söderholm Singö 1446 Ola Lundqvist Singö 1303 Anders Burman Örsten 1153 Ann-Mari Larsson Fogdö 740 Eva Freiman Singö 1524 Norrtälje kommun Peter Häggberg, projektledare Anders Olander, utvecklingsstrateg Bilaga Sammanfattning av svaren från enkätundersökningen 2006.

12 Bilaga till Utvecklingsplan 12/ Sammanfattning av Enkätundersökning Levande Roslagsbygd har sommaren 2006 ställt frågor till fast- och fritidsboende på Singö/Fogdö för att få ett underlag till arbetet med att utveckla bygden 270 svar har sammanlagt kommit in och 862 personer ingår i enkätsvarens hushåll. Cirka hälften av de permanentboende och ungefär en fjärdedel av de fritidsboende har svarat på enkäten! 185 övriga permanentboende 192 permanentboende som svarat på enkäten Samtliga Fritidsboende Permanentboende Enkätsvar Personer Enkätsvar Personer 132 fritidsboende kan tänka sig att flytta ut 380 fastboende med potential att bli 500!? Singö Fogdö har ca: 380 permanentboende 192 har svarat på enkäten 185 har inte svarat 132 fritidsboende har svarat att de kan tänka sig att bosätta sig permanent på Singö/ Fogdö Dessutom har ytterligare 542 fritidsboende svarat på enkäten

13 Sammanfattning av enkätsvar i %. Andel positiva svar (ja, mycket bra, bra eller viktigt, beroende av fråga) Anser du att det finns behov av ökade möjligheter till Anser du att det finns behov av ökade möjligheter till fastboende på Singö/Fogdö? fastboende på Singö/Fogdö? Anser du att det borde finnas äldreboende med service på Anser du att det borde finnas äldreboende med service på Singö/Fogdö? Singö/Fogdö? Är du intresserad av båtplats i gemensam brygganläggning? Är du intresserad av båtplats i gemensam brygganläggning? Anser du att bil är ett måste för att kunna bo på Singö/Fogdö? Anser du att bil är ett måste för att kunna bo på Singö/Fogdö? Har kommunala kommunikationer betydelse för ditt boende Har kommunala kommunikationer betydelse för ditt boende på Singö? på Singö? Har du önskemål på förändringar vad gäller Har du önskemål på förändringar vad gäller kommunikationer? kommunikationer? Har du haft kontakt med Norrtälje kommun? Har du haft kontakt med Norrtälje kommun? Hur har kontakten med kommunen fungerat? Hur har kontakten med kommunen fungerat? Hur viktigt är det med skola på Singö? Hur viktigt är det med skola på Singö? I vilken omfattning har skolans existens påverkat ditt beslut att I vilken omfattning har skolans existens påverkat ditt beslut att kunna bosätta dig på Singö/Fogdö? kunna bosätta dig på Singö/Fogdö? Mer info på anslagstavlan och Önskar bo permanent Fritidsboende Permanentboende Permanentboende

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden

Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden Samrådsversion 2008-11-24 Tyck till om förslag till kommunalt program för utveckling av Singöbygden! Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Enkäten kommer att skickas ut till alla som är skrivna eller är fritidsboende på Utö.

Enkäten kommer att skickas ut till alla som är skrivna eller är fritidsboende på Utö. Utveckling av Utö Utöenkäten 2014 Utö kontakt- och intresseförening vill med denna enkät få in förslag om hur vi skall arbeta för en fortsatt utveckling av Utö. Målet är att Utö skall vara ett livskraftigt

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Bakgrundsfakta delvis hämtade från Länsstyrelsens Skärgårdsfakta 2015 SIKO organiserar de fastboende - en

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni?

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? DIN FRITIDSBOSTAD 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? Ett f d jordbruk Annan f d permanentbostad Torp Enskilt fritidshus Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk Uthus, ekonomibyggnad Flerfamiljshus

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Värmdö kommun har presenterat ett förslag till skärgårdspolitiskt program. Det övergripande

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Marianne Abramsson Avdelningen åldrande och social förändring (ASC) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Campus Norrköping, Linköpings

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL Arbete med Lokal Utvecklingsplan Varbergs kommun BYGDEPROFIL Vad och varför en Lokal Utvecklingsplan? - Vad hette det sa du? ( kan kalla den vad vi ) Tre delar 1. Bygdeprofil - beskriver den lokala identiteten,

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Bakgrund... 3 Nuläge...

Bakgrund... 3 Nuläge... för 20140112 Bakgrund... 3 Nuläge... Statistik Regionen idag... 4 Hot... Möjligheter... Fel! Bokmärket är inte definierat. Trender... Målbild Visionen... 5 Mål... 6 Genomförande Analys... 7 Aktiviteter...

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Mellersta Östra Ölands-bygden Borgholms och Mörbylånga kommuner, Kalmar län Juni 2010 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer