Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar"

Transkript

1 Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening) bjuder in samtliga Singö- och Fogdöbor till att delta i arbetet med att skapa en utvecklingsplan för bygden! För ett drygt år sedan tog kommunen beslutet att upprätta en utvecklingsplan och Levande Roslagsbygd har påbörjat arbetet genom att göra ett förslag som följer här. Det bygger främst på svaren från förra årets enkätundersökning men också på andra idéer som har kommit efterhand. Förslaget är inte färdigt. Det är ett avstamp som skall värderas, förändras och justeras till dess att slutprodukten innehåller bygdens gemensamma vision. Det finns säkerligen ytterligare idéer och framförallt tankar på hur de ska kunna förverkligas vilket behöver framgå i planen. Dessutom kommer kommunen att tillhandahålla bakgrundsfakta som ännu saknas. Vill Du vara med? Levande Roslagsbygd startar upp processen men ser gärna att så många som möjligt engagerar sig i arbetet, föreningar såväl som privatpersoner, fastboende som fritidsboende. I slutet av sommaren kallar vi till de första träffarna för att diskutera helheten och olika delar men redan nu kan Du skriva, maila, ringa och föra fram Dina idéer till någon av oss (kontaktpersoner på sista sidan). Innehåll Varför en utvecklingsplan?...2 Bakgrund...3 Visioner för Singös utveckling...4 Utvecklingsprocessens förankring...5 Näringslivets utveckling...6 Boendefrågor...7 Kommunal service...8 Skolan...8 Kyrkan och dess lokala funktioner...8 Butiken och anknuten service...9 Kollektiva kommunikationer...9 IT kommunikationer...9 Energiproduktion...10 Båtplatser...10 Organisation och arbetsformer...10 Ekonomi och finansiering...11 Kontaktpersoner...11

2 sid 2 av2 Varför en utvecklingsplan? Kommunen bidrar med nedanstående förklaring: Själva arbetet med att ta fram en plan kan bidra till enighet, delaktighet och förankring kring Vision och mål för bygden, Nulägesbeskrivning samt Prioriteringar, strategier och åtgärder. Det i sin tur ger bättre förutsättningar för att verka strukturerat och effektivt utifrån en helhetssyn och konsensus om att utveckla den lokala bygden. En stor fördel är ju om alla inblandade drar åt samma håll. En utvecklingsplan ger även en tydlighet beträffande åtagande, ansvar och tidsperspektiv för olika aktörer förutsatt att strategier och åtgärder formuleras så att detta tydliggörs vilket är en rekommendation. I utvecklingsplanen bör en rad olika kommunala ansvarområden behandlas. Genom framtagandet av en plan ges möjlighet till tydliga kommunala ställningstaganden samt underlättande av olika typer av myndighetsutövande. Exempelvis kan bygglovhanteringen effektiveras genom att lämpliga områden för bebyggelse pekas ut, givetvis utifrån markägarnas vilja att avyttra mark eller exploatera själva. Beträffande utbud av olika former av kommunal service såsom skola, barn- och äldreomsorg mm kan kommunfullmäktige fatta beslut om långsiktig inriktning. Detta kan vara speciellt viktigt i arbetet med att få fler barnfamiljer till bygden. Genom en utvecklingsplan som bygden står bakom ges väsentligt bättre möjligheter att framgångsrikt föra fram behov till landsting och stat gällande förbättringar av kollektivtrafik, vägar mm.

3 Utvecklingsplan för Singö sid 3 av3 FÖRSLAG Bakgrund Singö och Fogdö med omgivande öar är den nordligaste utposten av Norrtälje kommun och Stockholms län. I denna utvecklingsplan kallas dessa öar fortsättningsvis och sammanfattningsvis för Singö. Singö präglas av närheten till naturen och havet. Landskapet växlar mellan karga klippor, skogar, öppna ängar och brukad åkermark. Bebyggelsen är fördelad på ett antal gamla byar där kärnan utgörs av äldre byggnader, ofta bebodda av den bofasta befolkningen. Därtill finns fritidshusen som kompletterar de gamla byarna, bildar egna byar eller ligger spridda, företrädesvis med närhet till vattnet. Kustlinjen präglas av bryggor och båthus. Singö ligger i viss mening avskilt som en bygd med en måttfull skala. Samtidigt är avståndet till andra större orter inte oacceptabelt. Den bofasta befolkningen kan pendla till arbeten och service som inte finns på ön. Fritidsbebyggelsen är visserligen omfattande men inte så påträngande att den utgör en plåga för vare sig de bofasta eller de fritidsboende själva. Det sociala livet präglas av den måttfulla skalan, närheten mellan människor och den lilla och nära sociala strukturen. De bofasta och många fritidsboende känner varandra. Skolan, affären, kyrkan och ett ganska rikt föreningsliv knyter samman människor. Kulturlivet lever både genom traditioner och nya impulser. Relationen mellan bofasta och fritidsbefolkningen är god. Visserligen pressas fastighetspriserna upp till nivåer som ofta överstiger de bofastas resurser. Å andra sidan skulle den lokala affären knappast kunna överleva utan den extra köpkraft som de fritidsboende tillför. Singö står inte utanför de stora och snabba förändringsprocesserna i samhället. Traditionella näringar minskar och försvinner, nya förutsättningar och behov skapar nya arbetstillfällen. Det moderna samhället och modern teknologi, inte minst IT, innebär nya möjligheter som måste tas tillvara och hjälpas på traven. Den kommunala servicen rationaliseras och förändras. Skolan på Singö har vid flera tillfällen varit hotad och tillsvidare överlevt. Åldringsvården står inför nya problem som helst skall lösas lokalt. De kollektiva kommunikationerna är ständigt föremål för reformer och kvaliteten inte självklar. Den lokala affären är beroende av lokal köpkraft. Fridsbefolkningen är en viktig del av underlaget. Köptrohet är viktig men en färskvara som måste vårdas. Våren 2006 hotades Singö skola av nedläggning. Intresseföreningen Levande Roslagsbygd skapades och det primära målet att rädda skolan uppnåddes. Men med en förhållandevis liten bofast befolkning lever Singö farligt. Skolan och affären kan åter vara hotade och skulle de försvinna förlorar Singö sin själ och därmed sin framtida utvecklingspotential. Arbetet med att utveckla Singö i mötet med de samtida samhällsförändringarna måste föras vidare där bl a Levande Roslagsbygd är aktiv. Sommaren 2006 genomfördes en enkät som gav många svar och visade på flera angelägna behov bland annat hyresbostäder, främst för äldre, bättre kollektiva kommunikationer och ordnade båtplatser för både bofasta och fritidsboende.

4 sid 4 av4 Visioner för Singös utveckling Singö har potential att med bibehållen särart och förstärkta kvaliteter utvecklas för att möta samtida förändringar och nya behov både i den egna bygden och från det omgivande samhället. Den bofasta befolkningen, som idag uppgår till ca 370 personer, behöver öka, gärna till det dubbla, för att säkerställa öarnas kvaliteter med avseende på kulturell utveckling, socialt liv och service, kommunikationer, tillgång till skola och affär. Den bofasta befolkningen behöver fler barnfamiljer för att garantera skolans fortbestånd. Singöbor som åldras skall kunna bo kvar på ön också sedan de inte orkar eller vill sköta en egen fastighet. För detta krävs hyresbostäder som är utformade för att underlätta deras liv och sociala samvaro. Unga skall kunna etablera ett första eget boende, bilda familj och pröva att bo i en miljö som de uppskattar utan att redan från början köpa eller bygga ett eget hus. Också för denna grupp behövs hyresbostäder. Fritidsboende skall uppmuntras att permanenta sitt boende på ön. Det skall gälla både familjer i produktiv ålder och äldre som väljer att som pensionärer bosätta sig i sina fritidshus. Möjligheterna att driva verksamhet på Singö skall underlättas så att fler yrkesverksamma bosätter sig på ön. För detta krävs bättre kommunikationer och service, utbyggda nätverk där yrkesverksamma kan stötta varandra, lokaler där gamla och nystartade företag kan etablera en produktiv arbetsgemenskap. Kommunikationer, både kollektivtrafik och modern IT-kommunikation, behöver förbättras. Detta är lika viktigt för alla företagare och distansarbetare, skolbarn och åldringar, fast boende och fritidsboende. Singö behöver i möjligaste mån göra sig oberoende av omvärlden med avseende på energi- och elförsörjning. Vinden och vattnet finns i överflöd och är resurser att utnyttja. Det gäller för alla bofasta och fritidsboende. Singö behöver medverka till en gynnsam utveckling av naturmiljön. Målet skall vara att levas i balans med naturens resurser och förutsättningar. Det traditionella odlingslandskapet behöver hållas öppet. Skogarna behöver skötas för god avkastning och som en tillgång för det rörliga friluftslivet. Stränderna behöver hållas fria från att växa igen. Tillgången till vattnet i form av bryggor och badplatser behöver garanteras för både bofasta och fritidsboende. Singös framtid skall vara resultatet av ett nära samarbete mellan alla som bor på öarna, som bofasta eller fritidsboende, med företag och föreningar, med Norrtälje kommun, Stockholms landsting och län.

5 sid 5 av5 Utvecklingsprocessens förankring Arbetet med att utveckla Singö måste ha sin bas i det lokala samhället. Så många som möjligt i den bofasta befolkningen skall medverka i arbetet. Det finns många förmågor, kompetenser och former för medverkan. Alla skall känna sig välkomna att delta. Informationen om det utvecklingsarbete som pågår skall kontinuerligt föras ut till alla, även de som av olika anledning väljer att stå utanför arbetet. Ingen skall kunna säga att de inte visste eller inte fick möjlighet att medverka. Också fritidsbefolkningen skall hållas informerade om utvecklingsarbetet och kunna medverka. Bland de fritidsboende finns många som vill göra insatser. Bland de fritidsboende finns också många med specialkompetens och särskilda förmågor som i övrigt saknas i den bofasta befolkningen. Tillsammans utgör de bofasta och fritidsbefolkningen ett starkare team än grupperna var för sig. Föreningslivet på Singö är viktigt för öarnas sociala liv. Olika föreningar skall uppmuntras och stödjas i deras fortsatta arbete. I möjligaste mån skall de olika föreningarna integreras i arbetet med Singös utveckling. Existerande kontaktnät med omvärlden är också viktiga och skall utnyttjas och utvecklas för öarnas utveckling. Kontakterna med Norrtälje skall förstärkas. Singö har möjlighet att genom egen aktivitet bli ett utvecklingsområde inom Norrtälje kommun och Stockholms län. Genom eget engagemang och eget arbetet kan Singö därigenom få nytta av de resurser och den kompetens som finns centralt.

6 sid 6 av6 Näringslivets utveckling Möjligheten för den bofasta befolkningen att genom eget arbete skapa sin försörjning är grundläggande för Singös utveckling. Jordbruk, skogsbruk och fiske finns kvar men utgör inte längre några dominerande näringar. Några bofasta arbetar som entreprenörer i transportsektorn. En något större grupp är verksam som egna företagare inom de olika hantverksyrken som behövs för tillsyn, drift och utveckling av bostäder och andra anläggningar för både bofasta och fritidsboende. Om antalet bofasta och fritidsboende blir fler ökar också behovet av dessa lokala tjänster. Flertalet av de lokala hantverkarna utför arbeten också utanför Singö. På Singö finns också företag med tillverkning av konsthantverk och andra produkter. Några företagare arbetar som konsulter och deras inriktning är inbördes mycket olika inriktning. Roslagsbor är av tradition mångsysslare ett förhållande som består och även kommer att prägla framtiden. Pendling till arbete utanför Singö är sedan länge en etablerad och bra form av försörjning för delar av den bofasta befolkningen. En positiv utveckling av näringsliv i näraliggande orter som Grisslehamn, Älmsta, Hallstavik och även Norrtälje tätort gynnar möjligheterna för människor att bo på Singö och pendla till arbeten på rimligt avstånd. Förändringarna i det samtida samhället påverkar de förutsättningar och möjligheter som finns för arbete och försörjning på Singö. Nya typer av arbetsuppgifter tillkommer i takt med nya förutsättningar och ökad efterfrågan. I stor utsträckning är denna utveckling självgenererande men i vissa avseende kan processen underlättas genom aktiva åtgärder. Distansarbete är en relativt ny men växande form av arbete som det finns anledning att särskilt uppmuntra och underlätta för. Förutsättningarna för ett produktivt distansarbete ökar snabbt och diversifieringen blir allt större. Många distansarbetare har sin arbetsplats hemma och detta kan vara eller skapa vissa problem det kan vara svårt att skilja arbete och boende, det kan kännas isolerat att inte ha en arbetsgemenskap att gå till. Ett sätt att konstruktivt underlätta för distansarbete är att upprätta kontorshotell" där distansarbetare hyr in sig på en arbetsplats och delar gemenskap med andra även om deras verksamhetsinriktningar är eller kan uppfattas som mycket olika. Möjligheterna att stötta och komplettera varandra är stora. Tillsammans har gruppen större omvärldskontakter än var och en för sig. Ur detta växer lätt nya fruktbara samband. I ett kontorshotell finns också möjligheter att skapa administrativa resurser gemensamt för flera av de lokala hantverkarna som därigenom kan koncentrera sig på sina respektive yrken och överlåta telefonpassning, fakturering och bokföring på någon med särskild kompetens för detta. Fortsatta utredningar behövs om möjligheten att stötta bygdens egna företagare liksom förutsättningar och möjligheter att skapa ett lokalt företagshotell. I detta utredningsarbete bör bygdens egna företagare och distansarbetare engageras.

7 sid 7 av7 Boendefrågor Den enkät som Levande Roslagsbygd genomförde sommaren 2006 visar att det finns ett stort intresse för hyresbostäder. Det gäller äldre som inte längre orkar eller vill sköta en egen fastighet men ändock vill bo kvar på ön. Det gäller också yngre som vill etablera ett eget boende, återvända till ön efter studier och/eller bilda familj men ännu inte känner sig mogna att äga en egen fastighet. För äldre kan hyresbostäder tjäna som bostad under ett åldrande som ännu omfattar förmågan att helt eller med visst stöd klara ett eget boende. Dessa bostäder bör vara utformade med hänsyn till behov och förutsättningar som råder under detta skede av livet. Till dessa bostäder bör finnas vissa gemensamma lokaler för social samvaro samt för att underlätta för den hemtjänst som vissa av de äldre kommer att behöva. Bostäderna för de äldre bör ligga centralt i Söderbyn, Singös centralort. Bostäder för yngre bör vara av olika storlek. Också dessa bostäder kan med fördel placeras centralt i Söderbyn, även i direkt anslutning till bostäderna för de äldre. Att äldre och yngre, även barnfamiljer, bor nära varandra måste i allt väsentlig ses som en kvalitativ fördel. Hyresbostäderna bör uppföras med lokal arbetskraft och upplåtas utan vinstintresse. Ägarformen och upplåtelseformen måste garantera att dessa bostäder inte övergår till fritidsbostäder och heller inte övergår till att vara bostäder som kräver stora kapitalinsatser. Singö har stora markområden som lämpar sig väl för nya enskilt uppförda och ägda bostäder både för bofasta och för fritidsboende. De traditionella byarna bör kunna vidareutvecklas på ett fördelaktigt sätt genom ytterligare bostäder. Deras sociala struktur kan därigenom stärkas. Fortsatta utredningar behövs om hur hyresbostäder skall utformas och utrustas liksom var de skall placeras. I detta arbete bör företrädare för bofasta både bland äldre och yngre engageras. Fortsatta utredningar behövs också om hur nya hyresbostäder skall kunna uppföra med hjälp av lokal arbetskraft. I detta arbete måste lokala hantverkare engageras. Frågan om hur hyresbostäder skall ägas och upplåtas måste utredas vidare. Frågan om mark för framtida nya bostäder behöver utredas i samråd med lokala markägare.

8 sid 8 av8 Kommunal service Norrtälje kommun har skyldighet att tillhandahålla kommunal service i många olika frågor. Till vissa delar måste Singö acceptera att denna service inte finns tillgänglig lokalt utan i kommuns centralorter. Men till andra delar måste Singö också kunna kräva att den kommunala servicen organiseras lokalt. Det gäller exempelvis äldrevård och barnomsorg. Det bör också vara möjligt för kommunen att tillhandahålla annan social och kulturell service lokalt beroende på hur detta organiseras. Bokbussen är exempel på detta. Det sätt på vilket exempelvis äldreboende organiseras lokalt kan ha stor betydelse för kommunens organisation och kostnaderna för den kommunala servicen. Ett välordnat lokalt äldreboende bör således avlasta kommunens behov av att ordna boende för äldre på annat sätt. Om det lokala äldreboende är koncentrerat till en plats bör detta också underlätta och kostnadseffektivisera den hemtjänst som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Fortsatta utredningar om lokal utveckling på Singö behöver stämmas av med kommunens ansvar, organisation och kostnader för kommunal service. Lokala lösningar som gynnar den kommunala ekonomin bör kunna medverka till att den samlade kommunala servicen på Singö förbättras. Skolan Skolan har en central roll för Singö både praktiskt och symboliskt. Det är av stor betydelse att fler barnfamiljer bosätter sig på Singö. Men måste också vara möjligt att låta Singös skola ha ett större upptagningsområde. Den kommunala ekonomin för skolans drift bör också kunna påverkas av lokala initiativ. Fortsatta utredningar om skolan måste ha som mål att skolan genom lämplig organisation och ekonomiska åtgärder skall kunna överleva som en viktig del av Singö. Kyrkan och dess lokala funktioner Kyrkan har av tradition haft spelat en viktig roll i bygdens religiösa, sociala och kulturella liv. Som en del av samhällsutvecklingen är denna roll minskat men inte på något sätt upphört. Kyrkan är fortfarande den centrala platsen för Singös religiösa liv. Kyrkan spelar en viktig roll i det sociala och kulturella livet. I vissa delar av öarnas föreningsliv är kyrkan fortfarande en integrerad del. Fortsatta utredningar om Singös utveckling behöver i samråd med kyrkan och därtill anknutet föreningsliv klargöra vilken roll som kyrkan vill och kan spela.

9 sid 9 av9 Butiken och anknuten service Affären på Singö är av största vikt för öarnas liv. Under senare år har affären i ny regi utvecklat en förbättrad service som mottagits väl av både bofast befolkning och fritidsboende. Butiken tillhandhåller också tjänster som utdelningsställe för exempelvis systembolag och apotek. Affären är utan tvekan den centrala punkt där lokal information kan tillhandahållas och vinna spridning. Affären har därigenom en viktig social funktion. Den nya traditionen att bjuda på kaffe under vinterhalvårets fredagar har lett till att affärens sociala roll ytterligare stärkts. En avgörande förutsättning för att affären skall finnas kvar och spela sin viktiga sociala roll är att Singös bofasta och fritidsboende förblir köptrogna. En ökad befolkning av bofasta och fritidsboende påverkar också affären möjligheter att överleva och utvecklas. Fortsatta utredningar om Singös utveckling måste pröva hur affärens bärkraft kan utvecklas och dess sociala roll kan förstärkas. Kollektiva kommunikationer De kollektiva kommunikationerna är mycket viktiga för Singös alla funktioner. För den som är hänvisad till de kollektiva kommunikationerna är bussarnas turtäthet begränsande för livets praktiska nödvändighet. En utökad turtäthet skulle på ett väsentligt sätt förbättra förhållande för både arbetande, pensionärer, fritidsboende, skolbarn och alla andra. Fortsatt utredningar om Singös utveckling måste verka för utökade kollektiva kommunikationer. IT kommunikationer Den moderna utvecklingen av IT kommunikationer har revolutionerat sätt att söka information, uträtta ärenden och sköta arbeten. Detta gäller alla i samhället och Singö lika väl som alla andra orter. Tillgången på goda IT förbindelser är avgörande för möjligheten att utveckla näringslivet på öarna. Det är av helt avgörande betydelse för Singös fortsatta utveckling att både bofasta och fritidsboende har tillgång till IT av god kvalitet. Fortsatt utredningar om Singös utveckling måste verka för att öarna får IT kommunikationer av hög kvalitet.

10 sid 10 av10 Energiproduktion Singö ligger i havsbandet och är omgivet av vatten. Ett antal olika tekniker för att utvinna energi ur vind och vatten finns redan utvecklade. Vindkraftverk kan vara den enklaste och mest lönsamma vägen att producera energi lokalt. Det bör finnas goda möjligheter att lokalt producera tillräckligt med energi för att göra Singö oberoende av omvärlden och därmed kontrollera öarnas energikostnader. Fortsatt utvecklingsarbete skall inriktas på att producera energi lokalt. Det bör också ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet att utreda hur ett kollektivt ägande kan involvera både bofasta och fritidsboende i energiproduktionen. Båtplatser En viktig kvalitet för alla boende på Singö är närheten till vatten. Alla har dock inte tillgång till en båtplats, det gäller både bofasta och fritidsboende. Tillgång på mark utgör ett problem och ägarformerna för äldre existerande strandnära samfälligheter ett annat problem. Flera olika former av lösningar finns utvecklade utan att vara tillräckligt formaliserade och utvecklingsbara. Planer finns för att utforma en större brygganläggning i anslutning till bron och Singö Camping. Det måste vara en prioriterad fråga i det fortsatt utvecklingsarbetat att utreda var och hur båtplatser kan arrangeras och göras tillgängliga för alla som så önskar. Organisation och arbetsformer Olika föreningar samt både enskilda personer, företag och grupper bedriver arbeten som syftar till utveckling av Singö. Under det senaste året har Levande Roslagsbygd tillkommit som ytterligare en pådrivande kraft. Att rädda skolan var ett första mål som uppfylldes och födde tanken att fler insatser behövs. Den enkät som genomföres sommaren 2006 blev ett andra steg. Därefter har det pågått ett arbete som nu redovisas i form av denna utvecklingsplan där ett antal frågeställningar diskuteras och ett antal nya arbetsuppgifter pekat ut. Levande Roslagsbygd har inte för avsikt att ersätta eller överflygla alla andra krafter som verkar för Singös utveckling. Som framgår av utvecklingsplanen måste tvärtom många olika grupper engageras. Det finns plats för alla som vill medverka. Arbetet med att beskriva och märka ut vandringsleder på Singö är ett bra exempel på att samverkan mellan personer och intressen ger konkreta resultat. Nästa steg i det lokala utvecklingsarbetet måste vara att forma de olika arbetsgrupper som behövs för att driva olika frågor vidare genom fortsatta utredningar och/eller konkret genomförande. Ett rimligt mål är att under det kommande året påbörja de olika utredningar som behövs och så långt det är möjligt att också genomföra konkreta åtgärder. Till nästa sommar bör en vidareutvecklad utvecklingsplan kunna föreligga. Norrtälje kommuns uppgift är att inarbeta den lokala utvecklingsplanen i kommunens samlade utvecklingsplaner, att etablera konkret samverkan med kommunen i angelägna frågor samt att förmå kommunen att genomföra angelägna åtgärder som faller på kommunens ansvar.

11 sid 11 av11 Ekonomi och finansiering Arbetet i Levande Roslagsbygd och andra föreningar bygger hittills enbart på ideellt arbete utan ekonomisk ersättning. Också fortsättningsvis måste utvecklingsarbetet i stor utsträckning ske på dessa villkor. Flera av de utrednings- och utvecklingsuppgifter som redovisa i denna utvecklingsplan är emellertid av sådan omfattning och karaktär att det inte är möjligt eller rimligt att lita enbart till ideellt arbete särskilt om man vill skynda på utvecklingen. I någon form måste det därför skapas ekonomi redan i det fortsatta utredningsarbetet. På längre sikt måste större projekt såsom hyresbostäder, kontorshotell, energiproduktion och båtbryggor organiseras och finansieras som enskilda projekt med lämpliga ägar- och förvaltningsformer. Singös utveckling måste få stöd av de särskilda fonder och bidrag som finns inom kommunen samt på nationell och internationell nivå, särskilt. Redan att finna dessa fonder och få deras stöd är förenat med arbetsinsatser där expertkunskap delvis är nödvändig. Norrtälje kommun bör kunna hjälpa till i detta arbete. Kontaktpersoner Levande Roslagsbygd Peter Wahlfort Singö 1894 Ulf Kjellander Tranvik 1043 Hans Löfving Singö 1750 Harry Pääsuke Fogdö 748 Anders Erneholm Singö 1474 Helén Lalér-Herbring Singö 1447 Per-Arne Söderholm Singö 1446 Ola Lundqvist Singö 1303 Anders Burman Örsten 1153 Ann-Mari Larsson Fogdö 740 Eva Freiman Singö 1524 Norrtälje kommun Peter Häggberg, projektledare Anders Olander, utvecklingsstrateg Bilaga Sammanfattning av svaren från enkätundersökningen 2006.

12 Bilaga till Utvecklingsplan 12/ Sammanfattning av Enkätundersökning Levande Roslagsbygd har sommaren 2006 ställt frågor till fast- och fritidsboende på Singö/Fogdö för att få ett underlag till arbetet med att utveckla bygden 270 svar har sammanlagt kommit in och 862 personer ingår i enkätsvarens hushåll. Cirka hälften av de permanentboende och ungefär en fjärdedel av de fritidsboende har svarat på enkäten! 185 övriga permanentboende 192 permanentboende som svarat på enkäten Samtliga Fritidsboende Permanentboende Enkätsvar Personer Enkätsvar Personer 132 fritidsboende kan tänka sig att flytta ut 380 fastboende med potential att bli 500!? Singö Fogdö har ca: 380 permanentboende 192 har svarat på enkäten 185 har inte svarat 132 fritidsboende har svarat att de kan tänka sig att bosätta sig permanent på Singö/ Fogdö Dessutom har ytterligare 542 fritidsboende svarat på enkäten

13 Sammanfattning av enkätsvar i %. Andel positiva svar (ja, mycket bra, bra eller viktigt, beroende av fråga) Anser du att det finns behov av ökade möjligheter till Anser du att det finns behov av ökade möjligheter till fastboende på Singö/Fogdö? fastboende på Singö/Fogdö? Anser du att det borde finnas äldreboende med service på Anser du att det borde finnas äldreboende med service på Singö/Fogdö? Singö/Fogdö? Är du intresserad av båtplats i gemensam brygganläggning? Är du intresserad av båtplats i gemensam brygganläggning? Anser du att bil är ett måste för att kunna bo på Singö/Fogdö? Anser du att bil är ett måste för att kunna bo på Singö/Fogdö? Har kommunala kommunikationer betydelse för ditt boende Har kommunala kommunikationer betydelse för ditt boende på Singö? på Singö? Har du önskemål på förändringar vad gäller Har du önskemål på förändringar vad gäller kommunikationer? kommunikationer? Har du haft kontakt med Norrtälje kommun? Har du haft kontakt med Norrtälje kommun? Hur har kontakten med kommunen fungerat? Hur har kontakten med kommunen fungerat? Hur viktigt är det med skola på Singö? Hur viktigt är det med skola på Singö? I vilken omfattning har skolans existens påverkat ditt beslut att I vilken omfattning har skolans existens påverkat ditt beslut att kunna bosätta dig på Singö/Fogdö? kunna bosätta dig på Singö/Fogdö? Mer info på anslagstavlan och Önskar bo permanent Fritidsboende Permanentboende Permanentboende

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4.1 ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSESTRUKTUR Fortsatt bebyggelseutveckling i kommunens olika delar Orust är en utpräglad landsbygdskommun. Drygt 60 procent av befolkningen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer