Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015

2 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg (lokal Rälsen) Grupprum Konduktören; Destinationen och Spåret är bokade Tid: 25 juni kl (fm kaffe serveras 09.30, lunch och em kaffe kl 15.00) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Återföring av projektmedel Diarienummer RUN PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) 2. Plattformar för den socialal ekonomin i Västra Götaland Diarienummer RUN Omfördelning av projektmedel socialt entreprenörskap Diarienummer RUN Connect2Capital 2016 Diarienummer RUN Industriell förnyelse i Mariestad Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 6. Innovationer för det goda livet 2.0 Diarienummer RUN Landsbygdsprogrammet inklusive regionalt serviceprogram 7. Erfarenhetsspridning i projektet Stärkt lokal attraktionskraft Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Maritimt 8. Maritima projekt inom Leader Bohuskusten och gränsbygd Diarienummer RUN Ren och attraktiv kust, södra Bohuslän respektive norra Bohuslän Diarienummer RUN Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Hållbara transporter 10. BSR elecric Enhancing e-mobility in the Baltic Sea Region Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Life Science 11. 3D bioprinting center som en del av forskningsinfrastrukturen i Västra Götaland Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Internationella forsknings- och innovationssamarbeten MoRE Mobility for Regional Excellence - MoRE se nedan ärende Föredragning Suzanne Hammarström 12. Resultat av andra utlysningen inom MoRE inledande tjänsteutlåtande Diarienummer RUN Inhibiting Pseudomonas aeruginosa, a multidrug resistant pathogen Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 14. Aetiology and pathbiology of inherited cardioskeletal muscle diseases Diarienummer RUN Market mechanisms for multiple minds Diarienummer RUN Innovating Accessibility Planning Methodologies for Sustainable Urband and Regional Development: The case of Västra Diarienummer RUN Merging nano-optics and nano-electronics Diarienummer RUN The role of neuroinflammation in Alzheimer's disease Diarienummer RUN Development of Novel Lightweight High-Temperature Materials Diarienummer RUN Deciphering machineries underlying disease inclusion body formation for developing early diagnosis markers of neurodegenerative disorders Diarienummer RUN Hybrid sensing for understanding of laser welding technology for process control (Hy-Las) Diarienummer RUN Sensory and nutritional quality of organically produced beef meet Diarienummer RUN Epigenetic effects of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons on early developmental stages in fish Diarienummer RUN Universities and the Management of Intellectual Property in the Knowledge Economy Diarienummer RUN Sustainable society through catalysis Diarienummer RUN

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 26. Creating innovative experiences in tourism Diarienummer RUN Wildlife-livestock interations - problems and Diarienummer RUN Mobility for Regional Excellence 2.0 (MoRE 2.0) Diarienummer RUN Bryta utanförskap och segregering 29. Sociala investeringsmedel Diarienummer RUN World Innovation Change Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 31. Bredbandsstöd till Vara Diarienummer RUN Förlängd tilläggsfinansiering Trollhättan Hallden, Diarienummer RUN SVAR PÅ MOTIONER 33. Svar på motion av Patric Silverklinga med flera (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer Diarienummer RUN YTTRANDE ÖVER REMISSER 34. Yttrande internremiss från regionstyrelsen riktlinjer vid hantering av e-post. Diarienummer RUN Yttrande internremiss från regionstyrelsen förslag till reglementen Diarienummer RUN

6 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 36. Yttrande - Remiss från Finansdepartementet Promemorian Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg två modeller Diarienummer RUN Yttrande - Remiss från Näringsdepartementet Koll på anläggningen (SOU 2015:32)) Diarienummer RUN ÖVRIGT 38. Information om kommande satsning på The GIG - Game Incubator Göteborg Diarienummer RUN Information om Test Site Sweden - West Diarienummer RUN Information om Kompetenscentrum för innovation och hållbar samhällsomställning Diarienummer RUN Information om utvärdering av Grön integration Diarienummer RUN Information om Inriktning för Västra Götalands externa påverkansarbete Diarienummer RUN Återrapportering av slutredovisade projekt maj-juni 2015 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 45. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (brådskande) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN

7 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 48. Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Bilagor till ärende Informationsärenden Tema: Bryta utanförskap och segregation a) Information om temat Bryta utanförskap och segregation, Agneta Mårdsjö m fl, Koncernstab regional utveckling, näringslivsavdelningen (kl inkl frågor) Bensträckare b) Information om Strategisk forskningssamverkan mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås och Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde. (kl inkl frågor) c) Information om externa agendan, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer, enheten för externa relationer (jfr underlag ärende 42). Charlotta Lundström och Gustaf Rehnström, Koncernstab kommunikation och externa relationer, enheten för Externa relationer, (kl inkl frågor) d) Allmän information, Fredrik Adolfsson, Koncernstab regional utveckling, regionutvecklingsdirektör (kl inkl frågor) e) Frågor på väg till/från Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), presidiet (kl inkl frågor) Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön - Res kollektivt (www.vasttrafik.se)

8 Ärende 1

9

10

11 Ärende 2

12 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling Avdelning näringsliv Handläggare: Hanna Katarina Nyroos Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för fortsatt medfinansiering av projektet Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr för år 2015 Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektet har tidigare av regionutvecklingsnämnden beviljats kronor år 2013 och kronor år Projektinnehåll: Vuxenskolan Västra Götaland har ansökt om kronor för fortsatt projektperiod för projektet Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland. Projektet ligger inom ramen för programmet för social ekonomi, insatsområde 3, sociala ekonomins förutsättningar. Ansökan avser det tredje året av ett treårigt projekt som pågått sedan Projektet har tidigare beviljats projektmedel med årliga beslut, kronor år 2013 och kronor år I det ursprungliga beslutet för år 2013 anges att projektet har möjlighet till ytterligare projektmedel för 2014 och 2015 enligt ansökan, under villkor att övrig finansiering erhålls och att projektägaren inkommer med en uppdaterad budget. Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

13 Datum Diarienummer RUN (3) I Västra Götaland finns fyra delregionala nätverk för social ekonomi: Social ekonomi Fyrbodal, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, Social ekonomi i Sjuhärad samt Göteborgsregionen social ekonomi. Syftet med projektet är att stödja utvecklingen av social ekonomi genom att erbjuda rådgivning, utbildning, utveckling och förmedling av projektstöd i respektive delregion, samt att driva en gemensam digital mötesplats för kunskapsöverföring. Projektet har en gemensam del som handlar om projektledning, kunskapsöverföring, marknadsföring och strukturpåverkan. Projektet har också delprojekt i de olika delregionerna. Bland aktiviteterna ingår bland annat att organisera arbetet med delregionala bedömningsgrupper för de socialt entreprenörskapsprojekt som Västra Götalandsregionen utlyser, att erbjuda de sökande skrivandestöd samt i vissa delregioner ordnat informationsmöten under ansökningsperioden. Nätverken har också ordnat dialogmöten och varit delaktiga i processen med att arbeta fram Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och social ekonomi. Medfinansieringen var inledningsvis svår att lösa och regionutvecklingsnämnden fattade beslut om ytterligare projektmedel för år 2014 trots att medfinansieringen inte var löst enligt plan. För projektperioden 2015 har plattformarna i Fyrbodal, Skaraborg och Göteborgsregionen löst medfinansiering från kommunalförbund och enskilda kommuner och uppfyller därmed kraven på fortsatt finansiering från regionutvecklingsnämnden. Plattformen i Sjuhärad har inte lyckats uppfylla kraven på kontant medfinansiering. Social ekonomi i Sjuhärad deltar därför inte i projektet under 2015, förutom en mindre andel i projektet som avser dels kostnader för den gemensamma digitala plattformen, dels arbete i bedömningsgrupper för Västra Götalandsregionens projekt inom socialt entreprenörskap. Sjuhärads del av den sökta finansieringen för 2015 är kronor. Projektet har inkommit med en justerad budget där detta är beaktat. Motivering: Projektet bidrar till att stärka förutsättningarna för den sociala ekonomin, vilket är ett särskilt utpekat område inom programmet för social ekonomi. Projektet är kopplat till Västra Götaland 2020 genom prioriterat område 3, Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Plattformarna spelar en viktig roll för samspelet mellan offentlig, privat och ideell sektor och når ut till en bred grupp av den sociala ekonomins aktörer. De delregionala nätverken har en viktig roll som samlande aktörer. Plattformarna bygger på ett stort ideellt engagemang och nätverkens egen medinsats i form av ideell tid är hög. Finansiering från regionutvecklingsnämnden möjliggör för nätverken att ta ett större ansvar för kompetensutveckling och kunskapsspridning och ger nätverken möjlighet att aktivt nå ut till fler aktörer. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö

14 Datum Diarienummer RUN (3) Bilaga 1. Beslut om medel till Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland, Protokollsutdrag 216 Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland, regionutvecklingsnämnden Skickas till

15

16

17

18

19

20 Ärende 3

21 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling Avdelning näringsliv Handläggare: Hanna Katarina Nyroos Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Omfördelning av projektmedel socialt entreprenörskap Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna att tidigare beviljade projektmedel inom socialt entreprenörskap kr ( kr för socialt entreprenörskap förstudie/idéutveckling om högst kr vardera fördelat på fyra projekt per delregion. 1, kr för socialt entreprenörskap utvecklingsprojekt om högst kr fördelade på regional nivå) får omfördelas både geografiskt och mellan storleken på projekten om det behövs efter att inkomna ansökningar har beretts. 2. Regionutvecklingsnämnden beslutar att eventuell nödvändig omfördelning får beslutas av chefen för näringslivsavdelningen, koncernkontor regional utveckling. Beskrivning: Utlysning av projektmedel inom socialt entreprenörskap har avslutats 15 maj (RUN ). Enligt tjänsteutlåtandet fördelas de avsatta medlen på totalt kr enligt följande: kr för socialt entreprenörskap förstudie/idéutveckling om högst kr vardera fördelat på fyra projekt per delregion. 1,4 mnkr för socialt entreprenörskap utvecklingsprojekt om högst kr fördelade på regional nivå. Ansökningarna är under behandling, men inkomna ansökningar visar ett ojämnt söktryck både geografiskt och per projekttyp. Frågan har diskuterats i sociala ekonomins råd, SER, som föreslår att möjliggöra en omfördelning av projektmedel både geografiskt och mellan storleken på projekt, förutsatt att ansökningarna bedöms hålla hög nivå. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

22 Ärende 4

23 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Koncernstab regional utveckling Näringslivsavdelningen Handläggare: Marcus Nordanstad Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Connect2Capital 2016 Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Connect2Capital 2016 under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Connect Väst Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektet har tidigare av regionutvecklingsnämnden beviljats kr under perioden Projektinnehåll: Syfte och mål med Connect2Capital är att skapa en västsvensk arena för att attrahera och synliggöra Västsverige för såväl nationella och internationella investerare. Målet är att genomföra en årlig riskkapitalkonferens som på sikt skapar förutsättningar för en ökad konkurrenskraft för bolag i Västsverige. Connect2Capital 2016 blir den tredje konferensen som genomförs. Förra året kom över 300 delegater varav 50 investerare, både nationella och internationella. Konferensen blev uppmärksammad i TV och tidningar. Innehållet i projektet är att planera och genomföra Connect2Capital i februari 2016 genom samlade insatser från CONNECT Väst (projektägare), Almi Företagspartner, ALMI Invest och Business Region Göteborg, som ett led i att lägga grunden till Västsveriges plattform för riskkapitalarbete. Nytt för 2016 är att även synliggöra investeringsmöjligheterna inom den sociala ekonomin. Motivering: Connect2Capital fyller ett behov i Västra Götaland genom att förbättra förutsättningarna för Västsvenska bolag att hitta kapital. Under de senaste åren har trenden varit att kapitalet flyttat från Västsverige till förmån för Stockholm, därför finns det ett stort behov av mötesplatser som kan locka affärsänglar och övriga riskkapitalister till Västsverige. Konferensen har under de två tidigare åren utvecklats mycket positivt och intresset för konferensen ökar. På lång sikt förväntas en årlig Connect2Capital konferens sätta Västsverige i fokus när det gäller investeringsvilligt kapital. Projektet ligger inom temaområdet En Ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 genom att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande med fokus på prioriterad fråga 3 att främja utveckling av konkurrenskraftiga Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

24 Datum Diarienummer RUN (2) små och medelstora företag. Projektet är görs i samarbeta med Connect Väst, Almi Företagspartner, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till Connect2Capital Skickas till

25 1 (4) Koncernstab regional utveckling Näringslivsavdelningen BESLUT Dnr RUN Connect2Capital 2016 Till Connect Väst Postadress: Stena Center Göteborg Webbadress: Kontaktperson hos sökanden: Namn: Karl Malmström e-postadress: Beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kronor för medfinansiering av Connect2Capital För beslutet gäller de allmänna villkor som bifogas beslutet. Projektperiod Projektet medfinansieras under perioden från och med till och med Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Redovisning och utbetalning Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, dvs. utfallet av valda indikatorer ska ingå i slutredovisningen. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentlig direktfinansiering) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår. Läges- respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Kontaktperson Västra Götalandsregionens kontaktperson är Marcus Nordanstad. Anknytning till Vision Västra Götaland Projektet anknyter till Vision Västra Götaland genom fokusområdet Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Anknytning till Västra Götaland 2020 Projektet ligger inom temaområdet En Ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 genom att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande med fokus på prioriterad fråga nr 3 att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag

26 Datum (4) Diarienummer RUN Projektbeskrivning Bakgrund: Tillgången på riskkapital är begränsad och kapitalgapet är idag större än tidigare. Under de senaste åren har ett antal olika trender blivit allt tydligare, som att kapitalet flyttar från Västsverige till förmån för Stockholm men även att det finns ett stort behov av mötesplatser som kan locka det riskvilliga kapitalet till Västsverige. För att säkerställa att det kapital som finns har en möjlighet att möta de västsvenska bolagen behövs en gemensam kraftsamling som både skapar möjligheter för investeringar men också skapar en mötesplats för framtida relationer. Genom en professionell årligen återkommande riskkapitalkonferens kan svenska, nordiska och internationella investerare erbjudas en effektiv och kvalitetssäkrad mötesplats i Västsverige. Med två konferenser bakom sig (2014 och 2015) vill arrangörerna (CONNECT Väst, Almi Invest och Företagspartner AB och Business Region Göteborg) fortsätta att bygga en starkare mötesplats för riskvilligt kapital och utöka investerarkretsen som besöker Västra Götaland. Nytt för 2016 är att synliggöra investeringsmöjligheterna inom den sociala ekonomin års Connect2Capital blev flera nivåer bättre än 2014 ur många perspektiv: - fler bolag från Västra Götaland - fler investerare - större intresse från media - fler möten mellan företag och investerere Syfte: Syftet är att skapa en västsvensk arena för att attrahera och synliggöra företag i Västra Götaland för såväl nationella och internationella investerare. Som ett led i detta syfte är genomförandet av konferensen Connect2Capital, för att ge de regionala tillväxtföretagen ökade möjligheter att träffa såväl regionala, nationella som internationella investerare. Mål: Målet är att planera och genomföra Connect2Capital Dessutom finns det flera långsiktiga mål: Synliggöra västsvenska företag i expansionsfas för investerare både lokalt, regionalt och internationellt. Lyfta fram investeringsmöjligheter inom den sociala ekonomin. Få nationella och internationella investerare att se Västra Götaland som en naturlig mötesplats för att hitta intressanta investeringsobjekt som kan utvecklas med riskvilligt kapital. Öka dialogen med finansbranschen Stärka varumärket för Västsverige / västsvenska företag Erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa medverkande bolag och branschfolk. Innehåll: Konferensen ska genomföras i februari 2016 och ska vara en mötesplats för västsvenska tillväxtföretag och investerare från såväl hemmamarknaden som internationellt. Under två dagar visar Västsveriges tillväxtföretag upp sig för investerare. Programmet ska byggas runt framgångsexempel och aktuella frågeställningar inom kapitalanskaffning. Ett nytt inslag för 2016 är socialt entreprenörskap och social impact investment där en särskild arbetsgrupp kommer att utses för att inkludera dessa områden som en integrerad del av konferensen. Målsättningen är att programmet ska inkludera såväl traditionell kapitalanskaffning som kapitalanskaffning i socialt företagande. Bägge former kommer att belysas och visas upp i olika format. Konferensen kommer att erbjuda oneto-one möten för bägge typer av investerare. I takt med att konferensen växer behöver programmet säkerställas för att ha ett innehåll som är attraktivt för alla målgrupper. De olika delarna i programmet är: - förbokade one-to-one möten mellan investerare och företag - Specifika företagspresentationer - föreläsare + paneldiskussioner - gemensam kvällsaktivitet

27 Datum (4) Diarienummer RUN För att kunna utveckla Connect2Capital till nästa steg - att bli en västsvensk plattform inom riskkapital - behövs ett antal olika områden utvecklas; relationerna med finansbranschen och dess aktörer mellan konferenserna, utveckla fler gemensamma aktiviteter, kommunikation etc. Målgrupp: Konferensen riktar sig mot flera målgrupper men primärt har två målgrupper identifierats, Investerare (Affärsänglar- nätverk och andra privata investerare som investerar i tillväxtfasen) som investerar i storleksordningen 5-50 mnkr. Den andra målgruppen är sociala entreprenörer och övriga tillväxtföretag. Administration: I takt med att Connect2Capital växer sig större behövs en stabilare projektledning och administration. Inför 2016 års konferens ska en projektledare anställas för att kvalitetsäkra konferensens genomförande. Arrangörerna är CONNECT Väst, Almi Invest och Företagspartner AB och Business Region Göteborg. Projektets påverkan på jämställdhet, miljö och integration: Målsättningen är att Connect2Capital skall nå både kvinnor och män oavsett bakgrund i lika stor utsträckning. För att säkerställa att man når ut brett vad gäller bolag, talare och investerar så har man bildat fyra olika arbetsgrupper. Samtliga innovationsaktörer i Västsverige har bjudits in att delta i dessa arbetsgrupper för att på så sätt säkerställa en bred spridning. Förväntade indikatorer inom projektperiodens ram Resultatindikatorer Kvinnor Män Totalt Antal konferenser 1 Antal företag och organisationer som deltagit i komptenshöjande aktiviteter 120 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Egna indikatorer Antal möten 300 Antal företag som pitchar på scen 20 Antal medverkande sociala företag 40 Kostnader och finansiering Kostnader kr Totalt Lönekostnader Externa tjänster (privat direktfinansierade) Externa tjänster (köpta) Resor Marknadsföring (trycksaker osv) Lokaler Summa totala kostnader Finansiering kr Totalt Offentlig kontantfinansiering Kr % Västra Götalandsregionen % Tillväxtverket % Business Region Göteborg % Ami Invest och Företagspartner AB % Göteborg&Co % Total offentlig finansiering %

28 Datum (4) Diarienummer RUN Finansiering kr Privat kontantfinansiering Totalt Connect AB % Näringslivspartner % Deltagaravgifter % Summa underlag för beräkning av VGR:s finansieringsandel Summa % Privat direktfinansiering, t ex ideellt arbete (ingår inte i VGR:s finansieringsandel men ska redovisas av projektet) Ideellt arbete Summa total finansiering REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Birgitta Losman Fredrik Adolfsson

29 Ärende 5

30 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Koncernstab regional utveckling Avdelning FoUU Handläggare: Hans Fogelberg Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Industriell förnyelse i Mariestad Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Industriell förnyelse i Mariestad under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Mariestads kommun Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektinnehåll: Mariestads kommun har ansökt om medel till projektet Industriell förnyelse i Mariestad. Bakgrunden till projektet är en längre period av osäkerheter kring industriell verksamhet i existerande branscher, särskilt den roll Electrolux fabrik i Mariestad har. Mariestads kommun har tillsammans med näringslivet börjat ett arbete med förnyelse för att på sikt bli en konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Projektet syftar till att bygga lokal kapacitet att ta fram strategier för industrialisering och att bygga upp en plattform för att bedriva utveckling i samverkan. Huvudsyftet med förstudieprojektet är att undersöka möjligheterna för att utveckla ett mer differentierat näringsliv och minska beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare samt bidra till långsiktig tillväxt och utveckling i Mariestadsregionen. Projektet analyserar kompetens i närområdet men fokuserar särskilt på omställning kopplad till Electrolux anläggning i Mariestad med syftet att tillvarata existerande kompetens inom montering, komponenttillverkning, logistik, design, konstruktion och utveckling. Ett delsyfte med projektet är att undersöka möjligheterna att låta en del av den industriella förnyelsen ske genom start av produktion av elektriska drivlinor för små och mellanstora fordon, exempelvis skyttelbussar och båtar för sjö- och kanaldrift. Projektet består av två delar och två leveranser: (1) förstudie om utformningen av en generell utvecklingsplattform för ett mer differentierat näringsliv i Mariestad; (2) förstudie om specifik utvecklingsplattform för elektrifierade bussar och båtar. Utvecklingsplattformarnas realisering sker inte inom detta projekt utan i ett eventuellt fortsättningsprojekt. Projektet förväntas leda fram till förslag om hur ett huvudprojekt ska realiseras. Mariestads Kommun är huvudsaklig medfinansiär. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för hållbara transporter. Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

31 Datum Diarienummer RUN (2) Motivering: Projektet är kapacitetsbyggande och bidrar till att utveckla kompetens- och näringslivsstrategier i Mariestad som kan hjälpa till att på lång sikt diversifiera det lokala näringslivet. Projektet tar fram en detaljerad plan för utformningen av en generell utvecklingsplattform som har lokal förankring men framför allt kopplar till existerande stödstrukturer i regionen, i form av science parks, centrumbildningar, institut och akademi. Områden som fokuseras är produktion i vid bemärkelse samt elektriska drivsystem. Elektriska drivsystem för mindre bussar och båtar har särskilt pekats ut av sökande och det är ett möjligt framtidsområde genom att dra nytta av den teknik-, näringslivs- och marknadsutveckling som drivs av de stora fordonstillverkarna inom området. Projektet ligger inom ramen för VG2020, prioriterat område 3, Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan, prioriterad fråga 3.1.1, Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar, samt fråga 1.2.3, Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts i praktik i tillväxt- och utvecklingsstrategin. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till Industriell förnyelse i Mariestad, Skickas till

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer