MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin"

Transkript

1 / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar som gör de möjlig a ubya daa mellan musikinsrumen och daorer (eller liknande) illverkade av olika föreag. MIDI-kompaibel urusning kan ubya sådan som angenryck, frisläppning, onändring och annan daa i form av meddelanden. Du behöver i sig inga speciella kunskper om MIDI för a ha glädje av denna klaviaur, men om du vill unyja MIDI krävs de a du illägnar dig vissa grunder. Dea avsni ger dig vissa baskunskaper om MIDI som du sedan kan bygga vidare på. MIDI ansluningar MIDI-meddelanden överförs från uage på en appara ill uage på en annan appara via en MIDI-kabel. För a exempelvis skicka meddelanden från denna klaviaur ill en annan appara ska du anslua en MIDI-kabel från på klaviauren ill på den andra apparaen. För a moaga meddelanden från en annan appara ska MIDI-kabeln ansluas från på den andra apparaen ill på denna klaviaur. När du vill använda en daor eller annan MIDI-anordning för a inspela eller avspela MIDI-daa som framsälls på denna klaviaur måse du anslua båda uagen och OUT på båda enheerna för a kunna både sända och moaga daa. MIDI kanaler MIDI gör de möjlig a sända daa för flera delar samidig, och varje del sänds då över en separa MIDI kanal. De finns 16 MIDI kanaler (numrerade 1 ill 16), och MIDI kanaldaa inkluderas allid vid daaubye (angenryck, pedaloperaioner o.dyl.). Både den sändande och den moagande enheen måse vara insälld på samma kanal för a den moagande enheen ska kunna moaga och spela daa på rä sä. Om den moagande enheen.ex. sår på kanal 2 kommer den bara a moaga MIDI kanaldaa 2 och ignorera alla övriga kanaler. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 1 rummor Daor eller annan MIDI-anordning Moager MIDI kanal = 1 Spelar melodin MIDI klaviaur eller MIDI ljudk lla Moager MIDI kanal = 2 Spelar basen MIDI klaviaur eller MIDI ljudk lla Moager MIDI kanal = 1 Spelar rumdelen MIDI klaviaur eller MIDI ljudk lla Denna klaviaur är försedd med muliimbrekapacie, vilke innebär a den kan moaga meddelanden över samliga 16 MIDI kanaler och spela upp ill 16 delar samidig. Tangenryck och pedaloperaioner som uförs på denna klaviaur skickas u genom a välja en MIDI kanal (1 ill 16) och sedan sända lämplig meddelande. Daor eller annan MIDI-anordning Slå av LOCAL CONTROL på denna klaviaur (sidan SW-37) om du vill använda funkionen MIDI THRU hos en daor, sekvenierare eller annan MIDI-anordning. Generell MIDI Som vi nämn gör MIDI de möjlig a ubya musikdaa mellan urusning från olika illverkare. Denna musikdaa besår ine av själva noerna, uan snarare uppgifer om vilka angener som rycks in och frisläpps sam de akuella onnumre. Lå oss a följande exempel: Om onnummer 1 hos en klaviaur illverkad av föreag A är PIANO och onnummer 1 hos en klaviaur illverkad av föreag B är BASS, kommer daasändning från klaviaur A ill klaviaur B a framsälla e ljud som hel skiljer sig från de ursprungliga. Om en daor, sekvenierare eller annan anordning med kapacie för auokomp används för a framsälla musikdaa för klaviauren illverkad av föreag A, som har 16 delar (kanaler), och denna daa sedan skickas vidare ill klaviauren illverkad av föreag B, som har 1 delar (kanaler), går de ine a höra de delar som ine kan spelas. Tonnumreringens ordningsföljd, anal dynor och andra fakorer som påverkar ljudkällans konfiguraion har sandardiseras efer överenskommelse mellan illverkarna, och denna norm kallar vi generell MIDI. Generell MIDI besämmer allså onnumrens ordningsföljd, rumljudens ordningsföljd, anal MIDI kanaler som kan användas och andra generella fakorer som ugör ljudkällans sammansäning. Musikdaa som framsälls på en ljudkälla som använder generell MIDI kan allså avspelas med samma oner och nyanser på en annan ljudkälla som också använder generell MIDI, även om denna är av anna fabrika. Denna klaviaur överenssämmer med normen generell MIDI och kan således ansluas ill en daor eller liknande för a avspela generell MIDI daa som inköps separa, laddas ner från inerne eller inhämas från någon annan källa. 474A-SW-37A SW-35

2 / VARIATION/ METRONOME ACCOMP BEAT TUNE/MIDI 3- LESSON TUNE/MIDI PLAY/PAUSE REW LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK 2 [+]/[ ] Number Sifferknappar buons Ändring av MIDI insällningar Denna klaviaur kan användas i kombinaion med en yre sekvenierare, synhesizer eller annan MIDI anordning för a spela med ill separa inköpa mjukvaror som använder generell MIDI. Dea avsni beskriver vilka MIDI insällningar som ska göras vid ansluning ill en yre anordning. Knappen TUNE/MIDI Var ryck på knappen TUNE/MIDI kresar genom oal 12 olika insällningsskärmar: ransponeringsskärmen, sämningsskärmen och 1 olika insällningsskärmar för MIDI. Om du råkar passera önskad skärm ska du bara forsäa rycka på TRANS- POSE/TUNE/MIDI ills den dyker upp på ny. Tänk även på a en insällningsskärm försvinner auomaisk om du ine uför någon ågärd inom cirka fem sekunder. (Grundinsällning: off) on: Denna klaviaur spelar generell MIDI daa från en daor eller annan yre källa. JUDGE kan ine användas när är påslagen. off: JUDGE kan användas. visas. Exempel: När är avslagen umodeh 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [] och [1] för a slå insällningen på eller av. Exempel: A slå på umodeh Tänds KEYBOARD CHANNEL Klaviaurkanalen är den kanal som används för a sända MIDI meddelanden ill en yre källa. Ange en kanal från 1 ill 16 som klaviaurkanal. KEYBOARD CHANNEL visas. K e y b d. Ch 2. Använd [+], [ ] och sifferknapparna för a ändra kanalnummer. Exempel: Specificera kanal 4 K e y b d. Ch NAVIGATE CHANNEL (Grundinsällning: 4) När MIDI meddelanden moages från en yre källa för spelning på denna klaviaur är syrkanalen den kanal vars nodaa uppvisas på skärmen och används för a ända angenljusen. Ange en kanal från 1 ill 8 som syrkanal. Då denna insällning gör de möjlig a använda daan på valfri kanal hos separa inköpa MIDI mjukvaror för a ända angenljusen, kan du analysera hur olika delar av e arrangemang spelas. NAVIGATE CHANNEL visas. N a v i.. Ch 2. Använd [+], [ ] och sifferknapparna [1] ill [8] för a ändra kanalnummer. Exempel: Specificera kanal 2 N a v i.. Ch Syrkanalen ändras auomaisk ill 1 när du slår på JUD- GE. A slå av specifika ljud före avspelning av moagen MIDI daa <<Syrkanal på/av>> Tryck på knappen RIGHT/TRACK 2 under spelning av MIDI daa. Dea skär av ljude för syrkanalen, men angenerna forsäer a ändas i enlighe med daan som kanalen moager. Tryck på RIGHT/TRACK 2 för a slå på kanalen igen. <<Näsa lägre kanal från syrkanalen på/av>> Tryck på knappen LEFT/TRACK 1 under spelning av MIDI daa. Dea skär av ljude för kanalen var nummer ligger srax under syrkanalen, men angenerna forsäer a ändas i enlighe med daan som kanalen moager. Tryck på LEFT/TRACK 1 för a slå på kanalen igen. Exempel: Om syrkanalen är kanal 4 gör de ovansående a kanal 3 slås av. Om syrkanalen är kanal 1 eller 2 gör de ovansående a kanal 8 slås av. SW A-SW-38A

3 / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON POWER / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON JUDGE (Grundinsällning: off) on: När en ackordspelningsmeod väljs med lägesväljaren specificeras ackorden av klaviaurkanalens nodaaingång från uage. MIDI THRU off: JUDGE avslagen. JUDGE visas. C h o r d. C h 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [] och [1] för a slå insällningen på eller av. Exempel: A slå på JUDGE C h o r d. C h Ljudkälla 7 LOCAL CONTROL On Noer spelade på angenborde ljuder från den inerna ljudkällan och umaas samidig som e MIDI meddelande från uage. Ljudkälla LOCAL CONTROL Off Noer spelade på angenborde umaas som e MIDI meddelande från uage uan a den inerna ljudkällan ljuder. Uage MIDI THRU på den andra enheen kan användas för a reurnera MIDI meddelande och ljuda den på klaviaurens ljudkälla. JUDGE slås av auomaisk om du ändrar syrkanalen ill en kanal uöver 1. LOCAL CONTROL (Grundinsällning: on) Denna insällning besämmer om klaviauren och dess ljudkälla är ansluna inern. De kan vara lämplig a slå av LOCAL CONTROL vid inspelning på en daor eller annan yre källa som är ansluen ill uagen /OUT på klaviauren. on: All som spelas på klaviauren ljuder från den inerna ljudkällan och umaas samidig som e MIDI meddelande från uage. off:all som spelas på klaviauren umaas som e MIDI meddelande från uage uan a den inerna ljudkällan ljuder. Slå av LOCAL CONTROL när du använder funkionen MIDI THRU på en daor eller annan yre källa. Klaviauren framsäller ej heller någo ljud om LOCAL CONTROL är avslagen och ingen yre källa är ansluen. LOCAL CONTROL visas. Exempel: När LOCAL CONTROL är påslagen L o c a l. C h 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [] och [1] för a slå insällningen på eller av. Exempel: A slå av LOCAL CONTROL L o c a l. C h ACCOMP (Grundinsällning: off) on: Auokomp spelas av klaviauren och mosvarande MIDI meddelande umaas från uage. off:midi meddelanden om auokomp umaas ine från uage MIDI OUT. ACCOMP visas. Exempel: När ACCOMP är avslagen A comp Ou 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [] och [1] för a slå insällningen på eller av. Exempel: A slå på ACCOMP A comp Ou CURVE (Grundinsällning: ) : Normal anslagskurva 1: Högre än den normala onen även vid målig ryck på angenerna. När anslagskänslighe är avslagen blir den framsällda volymen högre än vanlig. CURVE SELECT visas. To u c hou 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [] och [1] för a ändra insällning. Exempel: A välja anslagkurva 1 To u c hou 474A-SW-39A SW-37

4 / VARIATION/ METRONOME ACCOMP BEAT TUNE/MIDI 3- LESSON TUNE/MIDI PLAY/PAUSE REW [+]/[ ] Number Sifferknappar buons ASSIGNABLE JACK SUS (susain): Framsäller en foreeffek* 1 vid ryck på pedalen. SoS (sosenuo): Framsäller en sosenuoeffek* 2 vid ryck på pedalen. Sf (sof): Framsäller reducerad ljudvolym vid ryck på pedalen. rhy (rhyhm): Fungerar som knappen vid ryck på pedalen. ASSIGNABLE JACK visas. Exempel: När fore är insälld 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [], [1], [2] och [3] för a ändra insällning. Exempel: A välja rym *1 Susain Med pianooner och andra oner som avynar fungerar pedalen som en dämpningspedal, där ljuden kvarhålls längre då pedalen rycks ned. Med orgeloner och andra koninuerliga ljud forsäer noerna som spelas på angenerna a ljuda ills pedalen släpps. I båda fallen illämpas foreeffeken också på evenuella noer som spelas medan pedalen är nedryck. *2 Sosenuo Denna effek fungerar på samma sä som foreeffeken, dock med skillnaden a den enbar illämpas på noer som redan ljuder när pedalen rycks ned. Den påverkar ine noer som spelas efer a pedalen släpps. När SUS är insälld J a c k OOu J a c k OOu SOUND RANGE SHIFT (Grundinsällning: on) on: Skifar oner i de låga regisre en okav lägre och 72 PICCOLO en okav högre. off:spelar oner i de låga regisre och 72 PICCOLO på normal nivå. SOUND RANGE SHIFT visas. 2. Använd [+] och [ ] eller knapparna [] och [1] för a ändra insällning. Exempel: A slå av SOUND RANGE SHIFT Meddelanden Sh i f Ou Sh i f Ou De finns e bre ubud av meddelanden definierade av normen MIDI, och dea avsni berör de specifika meddelanden som kan sändas eller moagas av denna klaviaur. En aserisk anger meddelanden som påverkar hela klaviauren. Meddelanden uan aserisk påverkar enbar en speciell kanal. NOTE ON/OFF Dea meddelande sänder daa när en angen rycks in (NOTE ON) eller släpps (NOTE OFF). E NOTE ON/OFF meddelande innehåller e nonummer (för a ange noen vars angen rycks in eller släpps) sam hasighe (angenryck som e värde från 1 ill 127). Hasigheen NOTE ON används allid för a besämma noens relaiva volym. Denna klaviaur moager ine NOTE OFF hasighesdaa. Varje gång en angen rycks in eller släpps på denna klaviaur skickas mosvarande NOTE ON eller NOTE OFF meddelande från uage. Pedalen rycks ned När SoS är insälld Pedalen släpps Tryck på angenen Uage NOTE ON Nonummer (on) Hasighe (volym) Pedalen rycks ned Pedalen släpps = Tangener inrycka = Kvarhållna noer Släpp angenen Uage NOTE OFF Nonummer (on) Hasighe (volym) SW A-SW-4A

5 Noens onhöjd beror på onen som används, såsom framgår av Noabell på sidan A-1. När klaviauren moager e nonummer som ligger uanför omfånge för denna on används samma on i närmas illgängliga okav. PROGRAM CHANGE Dea är e onvalsmeddelande. PROGRAM CHANGE kan innehålla ondaa i omfånge ill 127. Meddelande PROGRAM CHANGE sänds u via uage på klaviauren närhels du manuell ändrar onnummer. Moagning av meddelande PROGRAM CHANGE från en yre källa ändrar oninsällning på denna klaviaur. Denna klaviaur söder 128 oner i omfånge ill 127. Kanal 1 är dock avsedd endas för slagverk, och kanalerna, 8, 16, 24, 25, 32, 4, 48 och 62 mosvarar de nio rumsasljuden hos denna klaviaur. PITCH BEND Dea meddelande sår för informaion om onhöjdsböjning så a onhöjden på e smidig sä kan skjuas uppå eller nerå under spelning. Denna klaviaur kan ine sända men kan moaga daa om onhöjdsböjning. CONTROL CHANGE Dea meddelande lägger ill effeker såsom vibrao och volymändring under spelning på angenerna. Daan CONTROL CHANGE innehåller e konrollnummer (som anger ypen av effek) och e konrollvärde (som anger på/avslage illsånd och djupe på effeken). De följande är en lisa över daa som kan sändas eller moagas med hjälp av CONTROL CHANGE. Effek Konrollnummer Modulaion 1 Volume 7 Pan 1 Expression 11 Hold1 64 Sosenuo 66 Sof Pedal 67 RPN* 1 / 11 Daa Enry 6 / 38 ALL SOUND OFF Dea meddelande vingar all ljud som framsälls över den nuvarande kanalen a slås av, oavse hur ljude framsälls. ALL NOTES OFF Dea meddelande slår av all nodaa som sänds från en yre anordning och som nu ljuder på kanalen. Evenuella noer som kvarhålls med hjälp av en forepedal eller sosenuopedal forsäer a ljuda fram ill näsa pedalavslag. RESET ALL CONTROLLERS Dea meddelande iniialiserar onhöjdsböjning och alla andra konrolländringar. SYSTEM EXCLUSIVE* Dea meddelande används för a konrollera exklusiva egenskaper, d.v.s. finjusering av oner som är speciella för en viss appara. Dessa slags exklusiva egenskaper var idigare unika för en speciell modell, men nu finns de också universella exklusiva egenskaper som kan illämpas på apparaer av olika modell och.o.m. från olika illverkare. Denna klaviaur söder följande meddelanden för exklusiva egenskaper. SYSTEM ON ([F][7E][7F][9][1][F7]) SYSTEM ON används av en yre maskin för a slå på syseme på denna klaviaur. sår för generell MIDI. SYSTEM ON ar längre id a behandla än övriga meddelanden. När SYSTEM ON är lagrad i sekvenieraren kan de därför dröja över 1 msek ill näsa meddelande. SYSTEM OFF ([F][7E][7F][9][2][F7]) SYSTEM OFF används av en yre maskin för a slå av syseme på denna klaviaur. anger meddelanden som enbar kan moagas * RPN sår för Regiserad Parameer Number, vilke är e speciell konrolländringsnummer vid kombinaion av flera konrolländringar. Parameern som konrolleras väljs med konrollvärden hos konrollnumren 1 och 11, och sedan görs insällningar med konrollvärdena hos DATA ENTRY (konrollnummer 6 och 38). Denna klaviaur använder RPN för a konrollera dess känsla för onhöjdsböjning (bredd för onhöjdsböjning i enlighe med böjningsdaa) från en annan yre MIDI anordning, ransponering (klaviaurens samlade sämning juserad i seg om halvoner) och sämning (klaviaurens samlade finsämning). Effekerna fore (konrollnummer 64), sosenuo (konrollnummer 66) och mjukpedal (konrollnummer 67) som sker med fopedalen illämpas också. 474A-SW-41A SW-39

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

ICOM IC-7000 vs IC-7800

ICOM IC-7000 vs IC-7800 ICOM IC-7000 vs IC-7800 med avseende på Mellanvågs-DX-ing Så var det dags för den årliga resan upp till Parkalompolo och som brukligt sker det i samband med mitt julfirande i föräldrahemmet i Luleå. För

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hur använder jag CropSAT.se?

Hur använder jag CropSAT.se? Hur använder jag CropSAT.se? Börja med att kontrollera att din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer) är uppdaterad till den senaste versionen. Bakgrundskartan som du ser kommer

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer